Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srimad Bhagavad-Gita Bangali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Bengali: অথ একাদশো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্য়মধ্য়াত্মসংজ্ঞিতম | য়ত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহো‌உয়ং বিগতো মম || 1 || ভবাপ্য়য়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া | ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্য়মপি চাব্য়য়ম || 2 || এবমেতদ্য়থাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম || 3 || মন্য়সে য়দি তচ্ছক্য়ং ময়া দ্রষ্টুমিতি […]

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Bangali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Bangali: অথ দশমো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ | য়ত্তে‌உহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্য়ামি হিতকাম্য়য়া || 1 || ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ | অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ || 2 || য়ো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম | অসংমূঢঃ স মর্ত্য়েষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্য়তে || […]

Scroll to top