Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Srimad Bhagavad Gita Chapter 18 Bengali

Home /

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Bengali: অথ অষ্টাদশো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | সংন্য়াসস্য় মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম | ত্য়াগস্য় চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন || 1 || শ্রীভগবানুবাচ |…