Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srimad Bhagavad Gita Chapter 9 Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada: ಅಥ ನವಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ | ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ‌உಶುಭಾತ್ || 1 || ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ | ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಮ್ || 2 || ಅಶ್ರದ್ದಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೇ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ || 3 || ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ | ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ […]

Scroll to top