Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srimad Bhagavad Gita Fourth Chapter Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Bengali: অথ চতুর্থো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ইমং বিবস্বতে য়োগং প্রোক্তবানহমব্য়য়ম | বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে‌உব্রবীত || 1 || এবং পরংপরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ | স কালেনেহ মহতা য়োগো নষ্টঃ পরংতপ || 2 || স এবায়ং ময়া তে‌உদ্য় য়োগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | ভক্তো‌உসি মে সখা চেতি রহস্য়ং হ্য়েতদুত্তমম || 3 || অর্জুন […]

Scroll to top