Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Srimad Bhagavad-Gita Kannada

Home /

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Kannada: ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ | ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಮ್ | ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷೀಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿನಿಷೂದನ || 1 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Kannada: ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ | ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ | ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ || 1…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Kannada: ಅಥ ಷೋಡಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿರ್ಙ್ಞಾನಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ | ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಙ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಮ್ || 1 || ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಮ್ |…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Kannada: ಅಥ ಪಂಚದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ | ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || 1 || ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Kannada: ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಙ್ಞಾನಾನಾಂ ಙ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ | ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ || 1 ||…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 13 in Kannada: ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ | ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ || 1 ||…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Kannada: ಅಥ ದ್ವಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ | ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ | ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ || 1 ||…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Kannada: ಅಥ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ | ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಙ್ಞಿತಮ್ | ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋ‌உಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ || 1 || ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada: ಅಥ ದಶಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ | ಯತ್ತೇ‌உಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || 1 ||…

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada: ಅಥ ನವಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ | ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ‌உಶುಭಾತ್ || 1 || ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ…