Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sringeri Guru Parampara Names

Sringeri Sri Sharada Peetham Guru Parampara, Jagadgurus

Narayanam padmabavam vasishtham saktim ca tatputraparasaram ca | vyasam sukam gaudapadam mahamtam govimdayogimdramathassya sishyam ||1|| Srisamkaracaryamathassya padma- padam ca hastamalakam ca sishyam | tam trotakam vartikakaramanya- nasmadgurun samtatamanatossmi ||2|| The above verses salute the advaita guru parampara starting from lord narayana (vishnu) and lord sadasiva (Siva) through Sri Sankara Bhagavatpada, upto the present Acaryas. The […]

Scroll to top