Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

stotram in Telugu

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Telugu

Sri Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Telugu: || ధ్యానమ్ || సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ | పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ || అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ | అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ || ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ | సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ || సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం […]

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Telugu: శ్రీగణేశాయ నమః | శ్రీదేవ్యువాచ | మమ నామసహస్రం చ శివపూర్వవినిర్మితమ్ | తత్పఠ్యతాం విధానేన తదా సర్వం భవిష్యతి || 1 || ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవీ శ్రావయామాస తచ్చతాన్ | తదేవ నామ సాహస్రం దకారాది వరాననే || 2 || రోగదారిద్ర్య దౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకమ్ | సర్వాసాం పూజితం నామ శ్రీదుర్గాదేవతా మతా || 3 || నిజబీజం భవేద్ బీజం […]

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti in Telugu

Sri Durga Nakshatra Malika Stuti Lyrics in Telugu: విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || 1 || యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ | నందగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీమ్ || 2 || కంసవిద్రావణకరీమ్ అసురాణాం క్షయంకరీమ్ | శిలాతటవినిక్షిప్తామ్ ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || 3 || వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితామ్ | దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || 4 || భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ […]

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu With Meaning

Sarvadeva Kruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu: క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే||1|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్||2|| సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ| రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః||3|| కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా| స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే||4|| వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః […]

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram in Telugu: శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, […]

Sri Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Lyrics in Telugu

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Chamundeswari Mangalam Stotram in Telugu: శ్రీ శైలరాజ తనయే చండ ముండ నిషూదినీ మృగేంద్ర వాహనే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం|1| పంచ వింశతి సాలాడ్య శ్రీ చక్రపుఅ నివాసినీ బిందుపీఠ స్థితె తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం||2|| రాజ రాజేశ్వరీ శ్రీమద్ కామేశ్వర కుటుంబినీం యుగ నాధ తతే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం||3|| మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహావాణీ మనోన్మణీ యోగనిద్రాత్మకే […]

Devi Mahatmyam Mangala Harathi Lyrics in Telugu

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Mangala Harathi Stotram in Telugu: శ్రీ చక్ర పుర మందు స్థిరమైన శ్రీ లలిత పసిడి పాదాలకిదె నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం బంగారు హారాలు సింగారమొలకించు అంబికా హృదయకు నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం శ్రీ గౌరి శ్రీమాత శ్రీమహారాఙ్ఞి శ్రీ సింహాసనేశ్వరికి నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం కల్పతరువై మమ్ము కాపాడు కరములకు కవకంబు కాసులతో నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం […]

Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Lyrics in Telugu

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Dvaatrisannaamaavali Stotram Lyrics in Telugu: దుర్గా దుర్గార్తి శమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ| దుర్గామచ్ఛేదినీ దుర్గ సాధినీ దుర్గ నాశినీ దుర్గ మఙ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా దుర్గమఙ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్లభా దుర్గధారిణీ నామావళీ మమాయాస్తూ దుర్గయా మమ మానసః […]

Scroll to top