Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Stotram of Nine Goddesses in Telugu

Nava Durga Stotram in Telugu

Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu: దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || దేవీ చంద్రఘంటేతి పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || దేవీ కూష్మాండా సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || దేవీస్కందమాతా సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా | […]

Scroll to top