Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sumathi Sataka poems in Hindi

Home /

Sumati Satakam Was written by Baddena Bhupala श्री रामुनि दयचेतनु नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा धारालमैन नीतुलु नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवेद सुमती ॥ 1 ॥ अक्करकु रानि…