Tag - Sumathi Satakam Malayalam

Slokas

Sumati Satakam Lyrics in Malayalam | Baddena Bhupala

Sumati Satakam Was written by Baddena Bhupala ശ്രീ രാമുനി ദയചേതനു നാരൂഢിഗ സകല ജനുലു നൗരാ യനഗാ ധാരാളമൈന നീതുലു നോരൂരഗ ജവുലു പുട്ട നുഡിവെദ സുമതീ || 1 || അക്കരകു...