Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Phala Netranala Kannada

Annamayya Keerthana – Phaala Netraanala in Kannada

Phala Netranala Lyrics in Kannada: ಫಾಲನೇತ್ರಾನಲ ಪ್ರಬಲ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾ ಕೇಳೀ ವಿಹಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಸಿಂಹಾ || ಪ್ರಳಯಮಾರುತ ಘೋರ ಭಸ್ತ್ರೀಕಾಪೂತ್ಕಾರ ಲಲಿತ ನಿಶ್ವಾಸಡೋಲಾ ರಚನಯಾ | ಕೂಲಶೈಲಕುಂಭಿನೀ ಕುಮುದಹಿತ ರವಿಗಗನ- ಚಲನ ವಿಧಿನಿಪುಣ ನಿಶ್ಚಲ ನಾರಸಿಂಹಾ || ವಿವರಘನವದನ ದುರ್ವಿಧಹಸನ ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ- ಲವದಿವ್ಯ ಪರುಷ ಲಾಲಾಘಟನಯಾ | ವಿವಿಧ ಜಂತು ವ್ರಾತಭುವನ ಮಗ್ನೌಕರಣ ನವನವಪ್ರಿಯ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಾರಸಿಂಹಾ || ದಾರುಣೋಜ್ಜ್ವಲ ಧಗದ್ಧಗಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಾನಲ ವಿ- ಕಾರ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಸಂಗಕ್ರೀಡಯಾ | ವೈರಿದಾನವ ಘೋರವಂಶ ಭಸ್ಮೀಕರಣ- ಕಾರಣ ಪ್ರಕಟ […]

Scroll to top