Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

tandanana ahi lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Tandanana Ahi in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Tandanana Ahi Lyrics in Hindi: तन्दनान अहि, तन्दनान पुरे तन्दनान भला, तन्दनान ॥ ब्रह्म मोकटे, पर ब्रह्म मोकटे, पर ब्रह्म मोकटे, पर ब्रह्म मोकटे ॥ कन्दुवगु हीनाधिकमु लिन्दु लेवु अन्दरिकि श्रीहरे अन्तरात्म । इन्दुलो जन्तुकुल मन्ता ओकटे अन्दरिकी श्रीहरे अन्तरात्म ॥ निण्डार राजु निद्रिञ्चु निद्रयुनोकटे अण्डने बण्टु निद्र – अदियु नोकटे । […]

Scroll to top