Tag - Tirthashtakam Text in Kannada

Ashtaka

Tirthashtakam Lyrics in Kannada | ತೀರ್ಥಾಷ್ಟಕಮ್

ತೀರ್ಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಮಾತೃತೀರ್ಥಮ್– ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃಸಮಂ ತೀರ್ಥಂ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ತಾರಣಾಯ ಚ । ಹಿತಾಯಾಽತ್ರ ಪರತ್ರಾರ್ಥಂ ಯೈಸ್ತು ಮಾತಾ ಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 1॥...