Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: upamanyukrutam shivastotram in bengali

Home /

উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali: উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম জয শঙ্কর পার্ৱতীপতে মৃড শংভো শশিখণ্ডমণ্ডন | মদনান্তক ভক্তৱত্সল প্রিযকৈলাস দযাসুধাংবুধে ||১|| সদুপাযকথাস্ৱপণ্ডিতো হৃদযে দুঃখশরেণ খণ্ডিতঃ | শশিখণ্ডশিখণ্ডমণ্ডনং শরণং যামি…