Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

VairAgyapanchakam Lyrics in Punjabi

Vairagyapanchakam Lyrics in Punjabi with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਵੈਰਾਗ੍ਯਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਕੋਣ ਸ਼ਤਾਂਸ਼ ਪਾਲਨ ਕਲਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰ ਗਰ੍ਵਾਨਲ- ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਤ੍ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰ ਚਾਟੁ ਰਚਨਾ ਧਨ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਮਨ੍ਯਾਮਹੇ । ਦੇਵਂ ਸੇਵਿਤੁਮੇਵ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨੁਮਹੇ ਯੋऽਸੌ ਦਯਾਲੁਃ ਪੁਰਾ ਦਾਨਾ ਮੁਸ਼੍ਟਿਮੁਚੇ ਕੁਚੇਲ ਮੁਨਯੇ ਦਤ੍ਤੇ ਸ੍ਮ ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਤਾਮ੍ ॥ ੧ ॥ ਸ਼ਿਲਂ ਕਿਮਨਲਂ ਭਵੇਦਨਲਮੌਦਰਂ ਬਾਧਿਤੁਂ ਪਯਃ ਪ੍ਰਸਤਿ ਪੂਰਕਂ ਕਿਮੁ ਨ ਧਾਰਕਂ ਸਾਰਸਮ੍ । ਅਯਤ੍ਨ ਮਲ ਮਲ੍ਲਕਂ ਪਥਿ […]

Scroll to top