Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Vakaradi Shri Vamanashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ വകാരാദി ശ്രീവാമനാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീ ഹയഗ്രീവായ നമഃ ।
ഹരിഃ ഓം

വാമനോ വാരിജാതാക്ഷോ വര്‍ണീ വാസവസോദരഃ ।
വാസുദേവോ വാവദൂകോ വാലഖില്യസമോ വരഃ ॥ 1 ॥

വേദവാദീ വിദ്യുദാഭോ വൃതദണ്ഡോ വൃഷാകപിഃ ।
വാരിവാഹസിതച്ഛത്രോ വാരിപൂര്‍ണകമണ്ഡലുഃ ॥ 2 ॥

വലക്ഷയജ്ഞോപവീതോ വരകൌപീനധാരകഃ ।
വിശുദ്ധമൌഞ്ജീരശനോ വിധൃതസ്ഫാടികസ്രജഃ ॥ 3 ॥

വൃതകൃഷ്ണാജിനകുശോ വിഭൂതിച്ഛന്നവിഗ്രഹഃ ।
വരഭിക്ഷാപാത്രകക്ഷോ വാരിജാരിമുഖോ വശീ ॥ 4 ॥

വാരിജാങ്ഘ്രിര്‍വൃദ്ധസേവീ വദനസ്മിതചന്ദ്രികഃ ।
വല്‍ഗുഭാഷീ വിശ്വചിത്തധനസ്തേയീ വിശിഷ്ടധീഃ ॥ 5 ॥

വസന്തസദൃശോ വഹ്നി ശുദ്ധാങ്ഗോ വിപുലപ്രഭഃ ।
വിശാരദോ വേദമയോ വിദ്വദര്‍ധിജനാവൃതഃ ॥ 6 ॥

വിതാനപാവനോ വിശ്വവിസ്മയോ വിനയാന്വിതഃ ।
വന്ദാരുജനമന്ദാരോ വൈഷ്ണവര്‍ക്ഷവിഭൂഷണഃ ॥ 7 ॥

വാമാക്ഷീമദനോ വിദ്വന്നയനാംബുജഭാസ്കരഃ ।
വാരിജാസനഗൌരീശവയസ്യോ വാസവപ്രിയഃ ॥ 8 ॥

വൈരോചനിമഖാലങ്കൃദ്വൈരോചനിവനീവകഃ ।
വൈരോചനിയശസ്സിന്ധുചന്ദ്രമാ വൈരിബാഡബഃ ॥ 9 ॥

വാസവാര്‍ഥസ്വീകൃതാര്‍ഥിഭാവോ വാസിതകൈതവഃ ।
വൈരോചനികരാംഭോജരസസിക്തപദാംബുജഃ ॥ 10 ॥

വൈരോചനികരാബ്ധാരാപൂരിതാഞ്ജലിപങ്കജഃ ।
വിയത്പതിതമന്ദാരോ വിന്ധ്യാവലികൃതോത്സവഃ ॥ 11 ॥

വൈഷംയനൈര്‍ഘൃണ്യഹീനോ വൈരോചനികൃതപ്രിയഃ ।
വിദാരിതൈകകാവ്യാക്ഷോ വാംഛിതാജ്ങ്ഘ്രിത്രയക്ഷിതിഃ ॥ 12 ॥

വൈരോചനിമഹാഭാഗ്യ പരിണാമോ വിഷാദഹൃത് ।
വിയദ്ദുന്ദുഭിനിര്‍ഘൃഷ്ടബലിവാക്യപ്രഹര്‍ഷിതഃ ॥ 13 ॥

വൈരോചനിമഹാപുണ്യാഹാര്യതുല്യവിവര്‍ധനഃ ।
വിബുധദ്വേഷിസന്ത്രാസതുല്യവൃദ്ധവപുര്‍വിഭുഃ ॥ 14 ॥

വിശ്വാത്മാ വിക്രമക്രാന്തലോകോ വിബുധരഞ്ജനഃ ।
വസുധാമണ്ഡലവ്യാപിദിവ്യൈകചരണാംബുജഃ ॥ 15 ॥

വിധാത്രണ്ഡവിനിര്‍ഭേദിദ്വിതീയചരണാംബുജഃ ।
വിഗ്രഹസ്ഥിതലോകൌഘോ വിയദ്ഗങ്ഗോദയാങ്ഘ്രികഃ ॥ 16 ॥

വരായുധധരോ വന്ദ്യോ വിലസദ്ഭൂരിഭൂഷണഃ ।
വിഷ്വക്സേനാദ്യുപവൃതോ വിശ്വമോഹാബ്ജനിസ്സ്വനഃ ॥ 17 ॥

വാസ്തോഷ്പത്യാദിദിക്പാലബാഹു ര്‍വിധുമയാശയഃ ।
വിരോചനാക്ഷോ വഹ്ന്യാസ്യോ വിശ്വഹേത്വര്‍ഷിഗുഹ്യകഃ ॥ 18 ॥

വാര്‍ധികുക്ഷിര്‍വാരിവാഹകേശോ വക്ഷസ്ഥ്സലേന്ദിരഃ ।
വായുനാസോ വേദകണ്ഠോ വാക്ഛന്ദാ വിധിചേതനഃ ॥ 19 ॥

വരുണസ്ഥാനരസനോ വിഗ്രഹസ്ഥചരാചരഃ ।
വിബുധര്‍ഷിഗണപ്രാണോ വിബുധാരികടിസ്ഥലഃ ॥ 20 ॥

വിധിരുദ്രാദിവിനുതോ വിരോചനസുതാനന്ദനഃ ।
വാരിതാസുരസന്ദോഹോ വാര്‍ധിഗംഭീരമാനസഃ ॥ 21 ॥

വിരോചനപിതൃസ്തോത്രകൃതശാന്തിര്‍വൃഷപ്രിയഃ ।
വിന്ധ്യാവലിപ്രാണനാധ ഭിക്ഷാദായീ വരപ്രദഃ ॥ 22 ॥

വാസവത്രാകൃതസ്വര്‍ഗോ വൈരോചനികൃതാതലഃ ।
വാസവശ്രീലതോപഘ്നോ വൈരോചനികൃതാദരഃ ॥ 23 ॥

വിബുധദ്രുസുമാപാങ്ഗവാരിതാശ്രിതകശ്മലഃ ।
വാരിവാഹോപമോ വാണീഭൂഷണോഽവതു വാക്പതിഃ ॥ 24 ॥

॥ ഇതി വകാരാദി ശ്രീ വാമനാവതാരാഷ്ടോത്തരശതം പരാഭവ
ശ്രാവണ ബഹുല പ്രതിപദി ലിഖിതം രാമേണ സമര്‍പിതം ച
ശ്രീ ഹയഗ്രീവായദേവായ ॥

Also Read:

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top