Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Vakaradi Shri Vamanashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ વકારાદિ શ્રીવામનાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

વામનો વારિજાતાક્ષો વર્ણી વાસવસોદરઃ ।
વાસુદેવો વાવદૂકો વાલખિલ્યસમો વરઃ ॥ ૧ ॥

વેદવાદી વિદ્યુદાભો વૃતદણ્ડો વૃષાકપિઃ ।
વારિવાહસિતચ્છત્રો વારિપૂર્ણકમણ્ડલુઃ ॥ ૨ ॥

વલક્ષયજ્ઞોપવીતો વરકૌપીનધારકઃ ।
વિશુદ્ધમૌઞ્જીરશનો વિધૃતસ્ફાટિકસ્રજઃ ॥ ૩ ॥

વૃતકૃષ્ણાજિનકુશો વિભૂતિચ્છન્નવિગ્રહઃ ।
વરભિક્ષાપાત્રકક્ષો વારિજારિમુખો વશી ॥ ૪ ॥

વારિજાઙ્ઘ્રિર્વૃદ્ધસેવી વદનસ્મિતચન્દ્રિકઃ ।
વલ્ગુભાષી વિશ્વચિત્તધનસ્તેયી વિશિષ્ટધીઃ ॥ ૫ ॥

વસન્તસદૃશો વહ્નિ શુદ્ધાઙ્ગો વિપુલપ્રભઃ ।
વિશારદો વેદમયો વિદ્વદર્ધિજનાવૃતઃ ॥ ૬ ॥

વિતાનપાવનો વિશ્વવિસ્મયો વિનયાન્વિતઃ ।
વન્દારુજનમન્દારો વૈષ્ણવર્ક્ષવિભૂષણઃ ॥ ૭ ॥

વામાક્ષીમદનો વિદ્વન્નયનામ્બુજભાસ્કરઃ ।
વારિજાસનગૌરીશવયસ્યો વાસવપ્રિયઃ ॥ ૮ ॥

વૈરોચનિમખાલઙ્કૃદ્વૈરોચનિવનીવકઃ ।
વૈરોચનિયશસ્સિન્ધુચન્દ્રમા વૈરિબાડબઃ ॥ ૯ ॥

વાસવાર્થસ્વીકૃતાર્થિભાવો વાસિતકૈતવઃ ।
વૈરોચનિકરામ્ભોજરસસિક્તપદામ્બુજઃ ॥ ૧૦ ॥

વૈરોચનિકરાબ્ધારાપૂરિતાઞ્જલિપઙ્કજઃ ।
વિયત્પતિતમન્દારો વિન્ધ્યાવલિકૃતોત્સવઃ ॥ ૧૧ ॥

વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યહીનો વૈરોચનિકૃતપ્રિયઃ ।
વિદારિતૈકકાવ્યાક્ષો વાંછિતાજ્ઙ્ઘ્રિત્રયક્ષિતિઃ ॥ ૧૨ ॥

વૈરોચનિમહાભાગ્ય પરિણામો વિષાદહૃત્ ।
વિયદ્દુન્દુભિનિર્ઘૃષ્ટબલિવાક્યપ્રહર્ષિતઃ ॥ ૧૩ ॥

વૈરોચનિમહાપુણ્યાહાર્યતુલ્યવિવર્ધનઃ ।
વિબુધદ્વેષિસન્ત્રાસતુલ્યવૃદ્ધવપુર્વિભુઃ ॥ ૧૪ ॥

વિશ્વાત્મા વિક્રમક્રાન્તલોકો વિબુધરઞ્જનઃ ।
વસુધામણ્ડલવ્યાપિદિવ્યૈકચરણામ્બુજઃ ॥ ૧૫ ॥

વિધાત્રણ્ડવિનિર્ભેદિદ્વિતીયચરણામ્બુજઃ ।
વિગ્રહસ્થિતલોકૌઘો વિયદ્ગઙ્ગોદયાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૧૬ ॥

વરાયુધધરો વન્દ્યો વિલસદ્ભૂરિભૂષણઃ ।
વિષ્વક્સેનાદ્યુપવૃતો વિશ્વમોહાબ્જનિસ્સ્વનઃ ॥ ૧૭ ॥

વાસ્તોષ્પત્યાદિદિક્પાલબાહુ ર્વિધુમયાશયઃ ।
વિરોચનાક્ષો વહ્ન્યાસ્યો વિશ્વહેત્વર્ષિગુહ્યકઃ ॥ ૧૮ ॥

વાર્ધિકુક્ષિર્વારિવાહકેશો વક્ષસ્થ્સલેન્દિરઃ ।
વાયુનાસો વેદકણ્ઠો વાક્છન્દા વિધિચેતનઃ ॥ ૧૯ ॥

વરુણસ્થાનરસનો વિગ્રહસ્થચરાચરઃ ।
વિબુધર્ષિગણપ્રાણો વિબુધારિકટિસ્થલઃ ॥ ૨૦ ॥

વિધિરુદ્રાદિવિનુતો વિરોચનસુતાનન્દનઃ ।
વારિતાસુરસન્દોહો વાર્ધિગમ્ભીરમાનસઃ ॥ ૨૧ ॥

વિરોચનપિતૃસ્તોત્રકૃતશાન્તિર્વૃષપ્રિયઃ ।
વિન્ધ્યાવલિપ્રાણનાધ ભિક્ષાદાયી વરપ્રદઃ ॥ ૨૨ ॥

વાસવત્રાકૃતસ્વર્ગો વૈરોચનિકૃતાતલઃ ।
વાસવશ્રીલતોપઘ્નો વૈરોચનિકૃતાદરઃ ॥ ૨૩ ॥

વિબુધદ્રુસુમાપાઙ્ગવારિતાશ્રિતકશ્મલઃ ।
વારિવાહોપમો વાણીભૂષણોઽવતુ વાક્પતિઃ ॥ ૨૪ ॥

॥ ઇતિ વકારાદિ શ્રી વામનાવતારાષ્ટોત્તરશતમ્ પરાભવ
શ્રાવણ બહુલ પ્રતિપદિ લિખિતં રામેણ સમર્પિતં ચ
શ્રી હયગ્રીવાયદેવાય ॥

Also Read:

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top