Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Vakaradi Shri Vamanashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਮਨਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਃ ॐ

ਵਾਮਨੋ ਵਾਰਿਜਾਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਰ੍ਣੀ ਵਾਸਵਸੋਦਰਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਾਵਦੂਕੋ ਵਾਲਖਿਲ੍ਯਸਮੋ ਵਰਃ ॥ ੧ ॥

ਵੇਦਵਾਦੀ ਵਿਦ੍ਯੁਦਾਭੋ ਵਤਦਣ੍ਡੋ ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ।
ਵਾਰਿਵਾਹਸਿਤਚ੍ਛਤ੍ਰੋ ਵਾਰਿਪੂਰ੍ਣਕਮਣ੍ਡਲੁਃ ॥ ੨ ॥

ਵਲਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤੋ ਵਰਕੌਪੀਨਧਾਰਕਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਮੌਞ੍ਜੀਰਸ਼ਨੋ ਵਿਧਤਸ੍ਫਾਟਿਕਸ੍ਰਜਃ ॥ ੩ ॥

ਵਤਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਕੁਸ਼ੋ ਵਿਭੂਤਿਚ੍ਛਨ੍ਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਵਰਭਿਕ੍ਸ਼ਾਪਾਤ੍ਰਕਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਰਿਜਾਰਿਮੁਖੋ ਵਸ਼ੀ ॥ ੪ ॥

ਵਾਰਿਜਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਵਦ੍ਧਸੇਵੀ ਵਦਨਸ੍ਮਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਃ ।
ਵਲ੍ਗੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਚਿਤ੍ਤਧਨਸ੍ਤੇਯੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਧੀਃ ॥ ੫ ॥

ਵਸਨ੍ਤਸਦਸ਼ੋ ਵਹ੍ਨਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਙ੍ਗੋ ਵਿਪੁਲਪ੍ਰਭਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਰਦੋ ਵੇਦਮਯੋ ਵਿਦ੍ਵਦਰ੍ਧਿਜਨਾਵਤਃ ॥ ੬ ॥

ਵਿਤਾਨਪਾਵਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਸ੍ਮਯੋ ਵਿਨਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਮਨ੍ਦਾਰੋ ਵੈਸ਼੍ਣਵਰ੍ਕ੍ਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੭ ॥

ਵਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਮਦਨੋ ਵਿਦ੍ਵਨ੍ਨਯਨਾਮ੍ਬੁਜਭਾਸ੍ਕਰਃ ।
ਵਾਰਿਜਾਸਨਗੌਰੀਸ਼ਵਯਸ੍ਯੋ ਵਾਸਵਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮ ॥

ਵੈਰੋਚਨਿਮਖਾਲਙ੍ਕਦ੍ਵੈਰੋਚਨਿਵਨੀਵਕਃ ।
ਵੈਰੋਚਨਿਯਸ਼ਸ੍ਸਿਨ੍ਧੁਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਵੈਰਿਬਾਡਬਃ ॥ ੯ ॥

ਵਾਸਵਾਰ੍ਥਸ੍ਵੀਕਤਾਰ੍ਥਿਭਾਵੋ ਵਾਸਿਤਕੈਤਵਃ ।
ਵੈਰੋਚਨਿਕਰਾਮ੍ਭੋਜਰਸਸਿਕ੍ਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵੈਰੋਚਨਿਕਰਾਬ੍ਧਾਰਾਪੂਰਿਤਾਞ੍ਜਲਿਪਙ੍ਕਜਃ ।
ਵਿਯਤ੍ਪਤਿਤਮਨ੍ਦਾਰੋ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਵਲਿਕਤੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵੈਸ਼ਮ੍ਯਨੈਰ੍ਘਣ੍ਯਹੀਨੋ ਵੈਰੋਚਨਿਕਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਿਦਾਰਿਤੈਕਕਾਵ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਂਛਿਤਾਜ੍ਙ੍ਘ੍ਰਿਤ੍ਰਯਕ੍ਸ਼ਿਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਵੈਰੋਚਨਿਮਹਾਭਾਗ੍ਯ ਪਰਿਣਾਮੋ ਵਿਸ਼ਾਦਹਤ੍ ।
ਵਿਯਦ੍ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਨਿਰ੍ਘਸ਼੍ਟਬਲਿਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵੈਰੋਚਨਿਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾਹਾਰ੍ਯਤੁਲ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਿਬੁਧਦ੍ਵੇਸ਼ਿਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਤੁਲ੍ਯਵਦ੍ਧਵਪੁਰ੍ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਕ੍ਰਮਕ੍ਰਾਨ੍ਤਲੋਕੋ ਵਿਬੁਧਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਵਸੁਧਾਮਣ੍ਡਲਵ੍ਯਾਪਿਦਿਵ੍ਯੈਕਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਧਾਤ੍ਰਣ੍ਡਵਿਨਿਰ੍ਭੇਦਿਦ੍ਵਿਤੀਯਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਵਿਗ੍ਰਹਸ੍ਥਿਤਲੋਕੌਘੋ ਵਿਯਦ੍ਗਙ੍ਗੋਦਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵਰਾਯੁਧਧਰੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਲਸਦ੍ਭੂਰਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨਾਦ੍ਯੁਪਵਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਾਬ੍ਜਨਿਸ੍ਸ੍ਵਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਵਾਸ੍ਤੋਸ਼੍ਪਤ੍ਯਾਦਿਦਿਕ੍ਪਾਲਬਾਹੁ ਰ੍ਵਿਧੁਮਯਾਸ਼ਯਃ ।
ਵਿਰੋਚਨਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਸ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਹੇਤ੍ਵਰ੍ਸ਼ਿਗੁਹ੍ਯਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਵਾਰ੍ਧਿਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰ੍ਵਾਰਿਵਾਹਕੇਸ਼ੋ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥ੍ਸਲੇਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਵਾਯੁਨਾਸੋ ਵੇਦਕਣ੍ਠੋ ਵਾਕ੍ਛਨ੍ਦਾ ਵਿਧਿਚੇਤਨਃ ॥ ੧੯ ॥

ਵਰੁਣਸ੍ਥਾਨਰਸਨੋ ਵਿਗ੍ਰਹਸ੍ਥਚਰਾਚਰਃ ।
ਵਿਬੁਧਰ੍ਸ਼ਿਗਣਪ੍ਰਾਣੋ ਵਿਬੁਧਾਰਿਕਟਿਸ੍ਥਲਃ ॥ ੨੦ ॥

ਵਿਧਿਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵਿਨੁਤੋ ਵਿਰੋਚਨਸੁਤਾਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਵਾਰਿਤਾਸੁਰਸਨ੍ਦੋਹੋ ਵਾਰ੍ਧਿਗਮ੍ਭੀਰਮਾਨਸਃ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਰੋਚਨਪਿਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕਤਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਵਲਿਪ੍ਰਾਣਨਾਧ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਦਾਯੀ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੨ ॥

ਵਾਸਵਤ੍ਰਾਕਤਸ੍ਵਰ੍ਗੋ ਵੈਰੋਚਨਿਕਤਾਤਲਃ ।
ਵਾਸਵਸ਼੍ਰੀਲਤੋਪਘ੍ਨੋ ਵੈਰੋਚਨਿਕਤਾਦਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਵਿਬੁਧਦ੍ਰੁਸੁਮਾਪਾਙ੍ਗਵਾਰਿਤਾਸ਼੍ਰਿਤਕਸ਼੍ਮਲਃ ।
ਵਾਰਿਵਾਹੋਪਮੋ ਵਾਣੀਭੂਸ਼ਣੋऽਵਤੁ ਵਾਕ੍ਪਤਿਃ ॥ ੨੪ ॥

॥ ਇਤਿ ਵਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਮਨਾਵਤਾਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਮ੍ ਪਰਾਭਵ
ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਬਹੁਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਿ ਲਿਖਿਤਂ ਰਾਮੇਣ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯਦੇਵਾਯ ॥

Also Read:

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top