Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Vakaradi Shri Vamanashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ వకారాది శ్రీవామనాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ హయగ్రీవాయ నమః ।
హరిః ఓం

వామనో వారిజాతాక్షో వర్ణీ వాసవసోదరః ।
వాసుదేవో వావదూకో వాలఖిల్యసమో వరః ॥ ౧ ॥

వేదవాదీ విద్యుదాభో వృతదణ్డో వృషాకపిః ।
వారివాహసితచ్ఛత్రో వారిపూర్ణకమణ్డలుః ॥ ౨ ॥

వలక్షయజ్ఞోపవీతో వరకౌపీనధారకః ।
విశుద్ధమౌఞ్జీరశనో విధృతస్ఫాటికస్రజః ॥ ౩ ॥

వృతకృష్ణాజినకుశో విభూతిచ్ఛన్నవిగ్రహః ।
వరభిక్షాపాత్రకక్షో వారిజారిముఖో వశీ ॥ ౪ ॥

వారిజాఙ్ఘ్రిర్వృద్ధసేవీ వదనస్మితచన్ద్రికః ।
వల్గుభాషీ విశ్వచిత్తధనస్తేయీ విశిష్టధీః ॥ ౫ ॥

వసన్తసదృశో వహ్ని శుద్ధాఙ్గో విపులప్రభః ।
విశారదో వేదమయో విద్వదర్ధిజనావృతః ॥ ౬ ॥

వితానపావనో విశ్వవిస్మయో వినయాన్వితః ।
వన్దారుజనమన్దారో వైష్ణవర్క్షవిభూషణః ॥ ౭ ॥

వామాక్షీమదనో విద్వన్నయనామ్బుజభాస్కరః ।
వారిజాసనగౌరీశవయస్యో వాసవప్రియః ॥ ౮ ॥

వైరోచనిమఖాలఙ్కృద్వైరోచనివనీవకః ।
వైరోచనియశస్సిన్ధుచన్ద్రమా వైరిబాడబః ॥ ౯ ॥

వాసవార్థస్వీకృతార్థిభావో వాసితకైతవః ।
వైరోచనికరామ్భోజరససిక్తపదామ్బుజః ॥ ౧౦ ॥

వైరోచనికరాబ్ధారాపూరితాఞ్జలిపఙ్కజః ।
వియత్పతితమన్దారో విన్ధ్యావలికృతోత్సవః ॥ ౧౧ ॥

వైషమ్యనైర్ఘృణ్యహీనో వైరోచనికృతప్రియః ।
విదారితైకకావ్యాక్షో వాంఛితాజ్ఙ్ఘ్రిత్రయక్షితిః ॥ ౧౨ ॥

వైరోచనిమహాభాగ్య పరిణామో విషాదహృత్ ।
వియద్దున్దుభినిర్ఘృష్టబలివాక్యప్రహర్షితః ॥ ౧౩ ॥

వైరోచనిమహాపుణ్యాహార్యతుల్యవివర్ధనః ।
విబుధద్వేషిసన్త్రాసతుల్యవృద్ధవపుర్విభుః ॥ ౧౪ ॥

విశ్వాత్మా విక్రమక్రాన్తలోకో విబుధరఞ్జనః ।
వసుధామణ్డలవ్యాపిదివ్యైకచరణామ్బుజః ॥ ౧౫ ॥

విధాత్రణ్డవినిర్భేదిద్వితీయచరణామ్బుజః ।
విగ్రహస్థితలోకౌఘో వియద్గఙ్గోదయాఙ్ఘ్రికః ॥ ౧౬ ॥

వరాయుధధరో వన్ద్యో విలసద్భూరిభూషణః ।
విష్వక్సేనాద్యుపవృతో విశ్వమోహాబ్జనిస్స్వనః ॥ ౧౭ ॥

వాస్తోష్పత్యాదిదిక్పాలబాహు ర్విధుమయాశయః ।
విరోచనాక్షో వహ్న్యాస్యో విశ్వహేత్వర్షిగుహ్యకః ॥ ౧౮ ॥

వార్ధికుక్షిర్వారివాహకేశో వక్షస్థ్సలేన్దిరః ।
వాయునాసో వేదకణ్ఠో వాక్ఛన్దా విధిచేతనః ॥ ౧౯ ॥

వరుణస్థానరసనో విగ్రహస్థచరాచరః ।
విబుధర్షిగణప్రాణో విబుధారికటిస్థలః ॥ ౨౦ ॥

విధిరుద్రాదివినుతో విరోచనసుతానన్దనః ।
వారితాసురసన్దోహో వార్ధిగమ్భీరమానసః ॥ ౨౧ ॥

విరోచనపితృస్తోత్రకృతశాన్తిర్వృషప్రియః ।
విన్ధ్యావలిప్రాణనాధ భిక్షాదాయీ వరప్రదః ॥ ౨౨ ॥

వాసవత్రాకృతస్వర్గో వైరోచనికృతాతలః ।
వాసవశ్రీలతోపఘ్నో వైరోచనికృతాదరః ॥ ౨౩ ॥

విబుధద్రుసుమాపాఙ్గవారితాశ్రితకశ్మలః ।
వారివాహోపమో వాణీభూషణోఽవతు వాక్పతిః ॥ ౨౪ ॥

॥ ఇతి వకారాది శ్రీ వామనావతారాష్టోత్తరశతమ్ పరాభవ
శ్రావణ బహుల ప్రతిపది లిఖితం రామేణ సమర్పితం చ
శ్రీ హయగ్రీవాయదేవాయ ॥

Also Read:

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vakaradi Shri Vamana Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top