Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vamadeva Gita Lyrics in Oriya

Vamadeva Geetaa in Oriya:

॥ ବାମଦେବଗୀତା ॥

ଅଧ୍ୟାୟଃ ୯୩
କଥଂ ଧର୍ମେ ସ୍ଥାତୁମିଚ୍ଛନ୍ରାଜା ବର୍ତେତ ଧାର୍ମିକଃ ।
ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱା କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ପିତା ମହ ॥ ୧ ॥

ଅତ୍ରାପ୍ୟୁଦାହରନ୍ତୀମମିତିହାସଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ଗୀତଂ ଦୃଷ୍ଟାର୍ଥତତ୍ତ୍ୱେନ ବାମଦେବେନ ଧୀମତା ॥ ୨ ॥

ରାଜା ବସୁ ମନା ନାମ କୌସଲ୍ୟୋ ବଲବାଞ୍ଶୁଚିଃ ।
ମହର୍ଷିଂ ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ ବାମଦେବଂ ଯଶୋ ବିନମ୍ ॥ ୩ ॥

ଧର୍ମାର୍ଥସହିତଂ ବାକ୍ୟଂ ଭଗବନ୍ନନୁଶାଧି ମାମ୍ ।
ଯେନ ବୃତ୍ତେନ ବୈ ତିଷ୍ଠନ୍ନ ଚ୍ୟବେୟଂ ସ୍ୱଧର୍ମତଃ ॥ ୪ ॥

ତମବ୍ରବୀଦ୍ୱାମଦେବସ୍ତପସ୍ୱୀ ଜପତାଂ ବରଃ ।
ହେମବର୍ଣମୁପାସୀନଂ ଯୟାତିମିବ ନାହୁଷମ୍ ॥ ୫ ॥

ଧର୍ମମେବାନୁବର୍ତସ୍ୱ ନ ଧର୍ମାଦ୍ୱିଦ୍ୟତେ ପରମ୍ ।
ଧର୍ମେ ସ୍ଥିତା ହି ରାଜାନୋ ଜୟନ୍ତି ପୃଥିବୀମିମାମ୍ ॥ ୬ ॥

ଅର୍ଥସିଦ୍ଧେଃ ପରଂ ଧର୍ମଂ ମନ୍ୟତେ ଯୋ ମହୀପତିଃ ।
ଋତାଂ ଚ କୁରୁତେ ବୁଦ୍ଧିଂ ସ ଧର୍ମେଣ ବିରୋଚତେ ॥ ୭ ॥

ଅଧର୍ମଦର୍ଶୀ ଯୋ ରାଜା ବଲାଦେବ ପ୍ରବର୍ତତେ ।
କ୍ଷିପ୍ରମେବାପୟାତୋଽସ୍ମାଦୁଭୌ ପ୍ରଥମମଧ୍ୟମୌ ॥ ୮ ॥

ଅସତ୍ପାପିଷ୍ଠ ସଚିବୋ ବଧ୍ୟୋ ଲୋକସ୍ୟ ଧର୍ମହା ।
ସହୈବ ପରିବାରେଣ କ୍ଷିପ୍ରମେବାବସୀଦତି ॥ ୯ ॥

ଅର୍ଥାନାମନନୁଷ୍ଠାତା କାମଚାରୀ ବିକତ୍ଥନଃ ।
ଅପି ସର୍ୱାଂ ମହୀଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା କ୍ଷିପ୍ରମେବ ବିନଶ୍ୟତି ॥ ୧୦ ॥

ଅଥାଦଦାନଃ କଲ୍ୟାଣମନସୂୟୁର୍ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ବର୍ଧତେ ମତିମାନ୍ରାଜା ସ୍ରୋତୋଭିରିବ ସାଗରଃ ॥ ୧୧ ॥

ନ ପୂର୍ଣୋଽସ୍ମୀତି ମନ୍ୟେତ ଧର୍ମତଃ କାମତୋଽର୍ଥତଃ ।
ବୁଦ୍ଧିତୋ ମିତ୍ର ତଶ୍ଚାପି ସତତଂ ବସୁଧାଧିପଃ ॥ ୧୨ ॥

ଏତେଷ୍ୱେବ ହି ସର୍ୱେଷୁ ଲୋକୟାତ୍ରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ।
ଏତାନି ଶୃଣ୍ୱଁଲ୍ଲଭତେ ଯଶଃ କୀର୍ତିଂ ଶ୍ରିୟଃ ପ୍ରଜାଃ ॥ ୧୩ ॥

ଏବଂ ଯୋ ଧର୍ମସଂରମ୍ଭୀ ଧର୍ମାର୍ଥପରିଚିନ୍ତକଃ ।
ଅର୍ଥାନ୍ସମୀକ୍ଷ୍ୟାରଭତେ ସ ଧ୍ରୁବଂ ମହଦଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୪ ॥

ଅଦାତା ହ୍ୟନତି ସ୍ନେହୋ ଦଣ୍ଡେନାବର୍ତୟନ୍ପ୍ରଜାଃ ।
ସାହସ ପ୍ରକୃତୀରାଜା କ୍ଷିପ୍ରମେବ ବିନଶ୍ୟତି ॥ ୧୫ ॥

ଅଥ ପାପଂ କୃତଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ନ ଚ ପଶ୍ୟତ୍ୟବୁଦ୍ଧି ମାନ୍ ।
ଅକୀର୍ତ୍ୟାପି ସମାୟୁକ୍ତୋ ମୃତୋ ନରକମଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୬ ॥

ଅଥ ମାନୟିତୁର୍ଦାତୁଃ ଶୁକ୍ଲସ୍ୟ ରସବେଦିନଃ ।
ବ୍ୟସନଂ ସ୍ୱମିବୋତ୍ପନ୍ନଂ ବିଜିଘାଂସନ୍ତି ମାନବାଃ ॥ ୧୭ ॥

ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଗୁରୁର୍ଧର୍ମେ ନ ଚାନ୍ୟାନନୁପୃଚ୍ଛତି ।
ସୁଖତନ୍ତ୍ରୋଽର୍ଥଲାଭେଷୁ ନଚିରଂ ମହଦଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୮ ॥

ଗୁରୁ ପ୍ରଧାନୋ ଧର୍ମେଷୁ ସ୍ୱୟମର୍ଥାନ୍ୱବେକ୍ଷିତା ।
ଧର୍ମପ୍ରଧାନୋ ଲୋକେଷୁ ସୁଚିରଂ ମହଦଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୯ ॥

ଅଧ୍ୟାୟଃ ୯୪
ଯତ୍ରାଧର୍ମଂ ପ୍ରଣୟତେ ଦୁର୍ବଲେ ବଲବତ୍ତରଃ ।
ତାଂ ବୃତ୍ତିମୁପଜୀବନ୍ତି ଯେ ଭବନ୍ତି ତଦନ୍ୱୟାଃ ॥ ୧ ॥

ରାଜାନମନୁବର୍ତନ୍ତେ ତଂ ପାପାଭିପ୍ରବର୍ତକମ୍ ।
ଅବିନୀତ ମନୁଷ୍ୟଂ ତତ୍କ୍ଷିପ୍ରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଂ ବିନଶ୍ୟତି ॥ ୨ ॥

ଯଦ୍ୱୃତ୍ତିମୁପଜୀବନ୍ତି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥସ୍ୟ ମାନବାଃ ।
ତଦେବ ବିଷମସ୍ଥସ୍ୟ ସ୍ୱଜନୋଽପି ନ ମୃଷ୍ୟତେ ॥ ୩ ॥

ସାହସ ପ୍ରକୃତିର୍ୟତ୍ର କୁରୁତେ କିଂ ଚିଦୁଲ୍ବଣମ୍ ।
ଅଶାସ୍ତ୍ରଲକ୍ଷଣୋ ରାଜା କ୍ଷିପ୍ରମେବ ବିନଶ୍ୟତି ॥ ୪ ॥

ଯୋଽତ୍ୟନ୍ତାଚରିତାଂ ବୃତ୍ତିଂ କ୍ଷତ୍ରିୟୋ ନାନୁବର୍ତତେ ।
ଜିତାନାମଜିତାନାଂ ଚ କ୍ଷତ୍ରଧର୍ମାଦପୈତି ସଃ ॥ ୫ ॥

ଦ୍ୱିଷନ୍ତଂ କୃତକର୍ମାଣଂ ଗୃହୀତ୍ୱା ନୃପତୀ ରଣେ ।
ଯୋ ନ ମାନୟତେ ଦ୍ୱେଷାତ୍କ୍ଷତ୍ରଧର୍ମାଦପୈତି ସଃ ॥ ୬ ॥

ଶକ୍ତଃ ସ୍ୟାତ୍ସୁମୁଖୋ ରାଜା କୁର୍ୟାତ୍କାରୁଣ୍ୟମାପଦି ।
ପ୍ରିୟୋ ଭବତି ଭୂତାନାଂ ନ ଚ ବିଭ୍ରଶ୍ୟତେ ଶ୍ରିୟଃ ॥ ୭ ॥

ଅପ୍ରିୟଂ ଯସ୍ୟ କୁର୍ୱୀତ ଭୂୟସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରିୟଂ ଚରେତ୍ ।
ନଚିରେଣ ପ୍ରିୟଃ ସ ସ୍ୟାଦ୍ୟୋଽପ୍ରିୟଃ ପ୍ରିୟମାଚରେତ୍ ॥ ୮ ॥

ମୃଷାବାଦଂ ପରିହରେତ୍କୁର୍ୟାତ୍ପ୍ରିୟମୟାଚିତଃ ।
ନ ଚ କାମାନ୍ନ ସଂରମ୍ଭାନ୍ନ ଦ୍ୱେଷାଦ୍ଧର୍ମମୁତ୍ସୃଜେତ୍ ॥ ୯ ॥

ନାପତ୍ରପେତ ପ୍ରଶ୍ନେଷୁ ନାଭିଭବ୍ୟାଂ ଗିରଂ ସୃଜେତ୍ ।
ନ ତ୍ୱରେତ ନ ଚାସୂୟେତ୍ତଥା ସଙ୍ଗୃହ୍ୟତେ ପରଃ ॥ ୧୦ ॥

ପ୍ରିୟେ ନାତିଭୃଶଂ ହୃଷ୍ୟେଦପ୍ରିୟେ ନ ଚ ସଞ୍ଜ୍ୱରେତ୍ ।
ନ ମୁହ୍ୟେଦର୍ଥକୃଚ୍ଛ୍ରେଷୁ ପ୍ରଜାହିତମନୁସ୍ମରନ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଯଃ ପ୍ରିୟଂ କୁରୁତେ ନିତ୍ୟଂ ଗୁଣତୋ ବସୁଧାଧିପଃ ।
ତସ୍ୟ କର୍ମାଣି ସିଧ୍ୟନ୍ତି ନ ଚ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟତେ ଶ୍ରିୟା ॥ ୧୨ ॥

ନିବୃତ୍ତଂ ପ୍ରତିକୂଲେଭ୍ୟୋ ବର୍ତମାନମନୁପ୍ରିୟେ ।
ଭକ୍ତଂ ଭଜେତ ନୃପତିସ୍ତଦ୍ୱୈ ବୃତ୍ତଂ ସତାମ୍ ଇହ ॥ ୧୩ ॥

ଅପ୍ରକୀର୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରାଜ୍ଞମତ୍ୟନ୍ତାନୁଗତଂ ଶୁଚିମ୍ ।
ଶକ୍ତଂ ଚୈବାନୁରକ୍ତଂ ଚ ଯୁଞ୍ଜ୍ୟାନ୍ମହତି କର୍ମଣି ॥ ୧୪ ॥

ଏବମେବ ଗୁଣୈର୍ୟୁକ୍ତୋ ଯୋ ନ ରଜ୍ୟତି ଭୂମିପମ୍ ।
ଭର୍ତୁରର୍ଥେଷ୍ୱସୂୟନ୍ତଂ ନ ତଂ ଯୁଞ୍ଜୀତ କର୍ମଣି ॥ ୧୫ ॥

ମୂଢମୈନ୍ଦ୍ରିୟକଂ ଲୁବ୍ଧମନାର୍ୟ ଚରିତଂ ଶଠମ୍ ।
ଅନତୀତୋପଧଂ ହିଂସ୍ରଂ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିମବହୁଶ୍ରୁତମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ତ୍ୟକ୍ତୋପାତ୍ତଂ ମଦ୍ୟ ରତଂ ଦ୍ୟୂତସ୍ତ୍ରୀ ମୃଗୟା ପରମ୍ ।
କାର୍ୟେ ମହତି ଯୋ ଯୁଞ୍ଜ୍ୟାଦ୍ଧୀୟତେ ସ ନୃପଃ ଶ୍ରିୟଃ ॥ ୧୭ ॥

ରକ୍ଷିତାତ୍ମା ତୁ ଯୋ ରାଜା ରକ୍ଷ୍ୟାନ୍ୟଶ୍ଚାନୁରକ୍ଷତି ।
ପ୍ରଜାଶ୍ଚ ତସ୍ୟ ବର୍ଧନ୍ତେ ଧ୍ରୁବଂ ଚ ମହଦଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୮ ॥

ଯେ କେ ଚିଦ୍ଭୂମିପତୟସ୍ତାନ୍ସର୍ୱାନନ୍ୱବେକ୍ଷୟେତ୍ ।
ସୁହୃଦ୍ଭିରନଭିଖ୍ୟାତୈସ୍ତେନ ରାଜା ନ ରିଷ୍ୟତେ ॥ ୧୯ ॥

ଅପକୃତ୍ୟ ବଲସ୍ଥସ୍ୟ ଦୂରସ୍ଥୋଽସ୍ମୀତି ନାଶ୍ୱସେତ୍ ।
ଶ୍ୟେନାନୁଚରିତୈର୍ହ୍ୟେତେ ନିପତନ୍ତି ପ୍ରମାଦ୍ୟତଃ ॥ ୨୦ ॥

ଦୃଢମୂଲସ୍ତ୍ୱଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବିଦିତ୍ୱା ବଲମାତ୍ମନଃ ।
ଅବଲାନଭିୟୁଞ୍ଜୀତ ନ ତୁ ଯେ ବଲବତ୍ତରାଃ ॥ ୨୧ ॥

ବିକ୍ରମେଣ ମହୀଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପ୍ରଜା ଧର୍ମେଣ ପାଲୟନ୍ ।
ଆହବେ ନିଧନଂ କୁର୍ୟାଦ୍ରାଜା ଧର୍ମପରାୟଣଃ ॥ ୨୨ ॥

ମରଣାନ୍ତମିଦଂ ସର୍ୱଂ ନେହ କିଂ ଚିଦନାମୟମ୍ ।
ତସ୍ମାଦ୍ଧର୍ମେ ସ୍ଥିତୋ ରାଜା ପ୍ରଜା ଧର୍ମେଣ ପାଲୟେତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ରକ୍ଷାଧିକରଣଂ ଯୁଦ୍ଧଂ ତଥା ଧର୍ମାନୁଶାସନମ୍ ।
ମନ୍ତ୍ରଚିନ୍ତ୍ୟଂ ସୁଖଂ କାଲେ ପଞ୍ଚଭିର୍ୱର୍ଧତେ ମହୀ ॥ ୨୪ ॥

ଏତାନି ଯସ୍ୟ ଗୁପ୍ତାନି ସ ରାଜା ରାଜସତ୍ତମ ।
ସତତଂ ବର୍ତମାନୋଽତ୍ର ରାଜା ଭୁଙ୍କ୍ତେ ମହୀମିମାମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ନୈତାନ୍ୟେକେନ ଶକ୍ୟାନି ସାତତ୍ୟେନାନ୍ୱବେକ୍ଷିତୁମ୍ ।
ଏତେଷ୍ୱାପ୍ତାନ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ରାଜା ଭୁଙ୍କ୍ତେ ମହୀଂ ଚିରମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ଦାତାରଂ ସଂବିଭକ୍ତାରଂ ମାର୍ଦବୋପଗତଂ ଶୁଚିମ୍ ।
ଅସନ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଂ ଚ ତଂ ଜନାଃ କୁର୍ୱତେ ପ୍ରିୟମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଯସ୍ତୁ ନିଃଶ୍ରେୟସଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଜ୍ଞାନଂ ତତ୍ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ ।
ଆତ୍ମନୋ ମତମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ତଂ ଲୋକୋଽନୁବିଧୀୟତେ ॥ ୨୮ ॥

ଯୋଽର୍ଥକାମସ୍ୟ ବଚନଂ ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟାନ୍ନ ମୃଷ୍ୟତେ ।
ଶୃଣୋତି ପ୍ରତିକୂଲାନି ବି ମନା ନଚିରାଦିବ ॥ ୨୯ ॥

ଅଗ୍ରାମ୍ୟଚରିତାଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ୟନ୍ତଂ ଯୋ ନ ବୁଧ୍ୟତେ ।
ଜିତାନାମଜିତାନାଂ ଚ କ୍ଷତ୍ରଧର୍ମାଦପୈତି ସଃ ॥ ୩୦ ॥

ମୁଖ୍ୟାନମାତ୍ୟାନ୍ୟୋ ହିତ୍ୱା ନିହୀନାନ୍କୁରୁତେ ପ୍ରିୟାନ୍ ।
ସ ବୈ ବ୍ୟସନମାସାଦ୍ୟ ଗାଧ ମାର୍ତୋ ନ ବିନ୍ଦତି ॥ ୩୧ ॥

ଯଃ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାଞ୍ଜ୍ଞାତୀନ୍ଦ୍ୱେଷାନ୍ନୈବାଭିମନ୍ୟତେ ।
ଅଦୃଢାତ୍ମା ଦୃଢକ୍ରୋଧୋ ନାସ୍ୟାର୍ଥୋ ରମତେଽନ୍ତିକେ ॥ ୩୨ ॥

ଅଥ ଯୋ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନାନ୍ହୃଦୟସ୍ୟାପ୍ରିୟାନପି ।
ପ୍ରିୟେଣ କୁରୁତେ ବଶ୍ୟାଂଶ୍ଚିରଂ ଯଶସି ତିଷ୍ଠତି ॥ ୩୩ ॥

ନାକାଲେ ପ୍ରଣୟେଦର୍ଥାନ୍ନାପ୍ରିୟେ ଜାତୁ ସଞ୍ଜ୍ୱରେତ୍ ।
ପ୍ରିୟେ ନାତିଭୃଶଂ ହୃଷ୍ୟେଦ୍ୟୁଜ୍ୟେତାରୋଗ୍ୟ କର୍ମଣି ॥ ୩୪ ॥

କେ ମାନୁରକ୍ତା ରାଜାନଃ କେ ଭୟାତ୍ସମୁପାଶ୍ରିତାଃ ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୋଷାଃ କେ ଚୈଷାମିତି ନିତ୍ୟଂ ବିଚିନ୍ତୟେତ୍ ॥ ୩୫ ॥

ନ ଜାତୁ ବଲବାନ୍ଭୂତ୍ୱା ଦୁର୍ବଲେ ବିଶ୍ୱସେତ୍କ୍ୱ ଚିତ୍ ।
ଭାରୁଣ୍ଡ ସଦୃଶା ହ୍ୟେତେ ନିପତନ୍ତି ପ୍ରମାଦ୍ୟତଃ ॥ ୩୬ ॥

ଅପି ସର୍ୱୈର୍ଗୁଣୈର୍ୟୁକ୍ତଂ ଭର୍ତାରଂ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍ ।
ଅଭିଦ୍ରୁହ୍ୟତି ପାପାତ୍ମା ତସ୍ମାଦ୍ଧି ବିଭିଷେଜ୍ଜନାତ୍ ॥ ୩୭ ॥

ଏତାଂ ରାଜୋପନିଷଦଂ ଯୟାତିଃ ସ୍ମାହ ନାହୁଷଃ ।
ମନୁଷ୍ୟବିଜୟେ ଯୁକ୍ତୋ ହନ୍ତି ଶତ୍ରୂନନୁତ୍ତମାନ୍ ॥ ୩୮ ॥

ଅଧ୍ୟାୟଃ ୯୫
ଅୟୁଦ୍ଧେନୈବ ବିଜୟଂ ବର୍ଧୟେଦ୍ୱସୁଧାଧିପଃ ।
ଜଘନ୍ୟମାହୁର୍ୱିଜୟଂ ଯୋ ଯୁଦ୍ଧେନ ନରାଧିପ ॥ ୧ ॥

ନ ଚାପ୍ୟଲବ୍ଧଂ ଲିପ୍ସେତ ମୂଲେ ନାତିଦୃଢେ ସତି ।
ନ ହି ଦୁର୍ବଲମୂଲସ୍ୟ ରାଜ୍ଞୋ ଲାଭୋ ବିଧୀୟତେ ॥ ୨ ॥

ଯସ୍ୟ ସ୍ଫୀତୋ ଜନପଦଃ ସମ୍ପନ୍ନଃ ପ୍ରିୟ ରାଜକଃ ।
ସନ୍ତୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟସଚିବୋ ଦୃଢମୂଲଃ ସ ପାର୍ଥିବଃ ॥ ୩ ॥

ଯସ୍ୟ ଯୋଧାଃ ସୁସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ ସାନ୍ତ୍ୱିତାଃ ସୂପଧାସ୍ଥିତାଃ ।
ଅଲ୍ପେନାପି ସ ଦଣ୍ଡେନ ମହୀଂ ଜୟତି ଭୂମିପଃ ॥ ୪ ॥

ପୌରଜାନପଦା ଯସ୍ୟ ସ୍ୱନୁରକ୍ତାଃ ସୁପୂଜିତାଃ ।
ସଧନା ଧାନ୍ୟବନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢମୂଲଃ ସ ପାର୍ଥିବଃ ॥ ୫ ॥

ପ୍ରଭାବକାଲାବଧିକୌ ଯଦା ମନ୍ୟେତ ଚାତ୍ମନଃ ।
ତଦା ଲିପ୍ସେତ ମେଧା ବୀ ପରଭୂମିଂ ଧନାନ୍ୟୁତ ॥ ୬ ॥

ଭୋଗେଷ୍ୱଦୟମାନସ୍ୟ ଭୂତେଷୁ ଚ ଦୟା ବତଃ ।
ବର୍ଧତେ ତ୍ୱରମାଣସ୍ୟ ବିଷୟୋ ରକ୍ଷିତାତ୍ମନଃ ॥ ୭ ॥

ତକ୍ଷତ୍ୟାତ୍ମାନମେବୈଷ ବନଂ ପରଶୁନା ଯଥା ।
ଯଃ ସମ୍ୟଗ୍ୱର୍ତମାନେଷୁ ସ୍ୱେଷୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତତେ ॥ ୮ ॥

ନ ବୈ ଦ୍ୱିଷନ୍ତଃ କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ରାଜ୍ଞୋ ନିତ୍ୟମପି ଘ୍ନତଃ ।
କ୍ରୋଧଂ ନିୟନ୍ତୁଂ ଯୋ ବେଦ ତସ୍ୟ ଦ୍ୱେଷ୍ଟା ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୯ ॥

ଯଦାର୍ୟ ଜନବିଦ୍ୱିଷ୍ଟଂ କର୍ମ ତନ୍ନାଚରେଦ୍ବୁଧଃ ।
ଯତ୍କଲ୍ୟାଣମଭିଧ୍ୟାୟେତ୍ତତ୍ରାତ୍ମାନଂ ନିୟୋଜୟେତ୍ ॥ ୧୦ ॥

ନୈନମନ୍ୟେଽବଜାନନ୍ତି ନାତ୍ମନା ପରିତପ୍ୟତେ ।
କୃତ୍ୟଶେଷେଣ ଯୋ ରାଜା ସୁଖାନ୍ୟନୁବୁଭୂଷତି ॥ ୧୧ ॥

ଇଦଂ ବୃତ୍ତଂ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ବର୍ତତେ ଯୋ ମହୀପତିଃ ।
ଉଭୌ ଲୋକୌ ବିନିର୍ଜିତ୍ୟ ବିଜୟେ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ ॥ ୧୨ ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତୋ ବାମଦେବେନ ସର୍ୱଂ ତତ୍କୃତବାନ୍ନୃପଃ ।
ତଥା କୁର୍ୱଂସ୍ତ୍ୱମପ୍ୟେତୌ ଲୋକୌ ଜେତା ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୩ ॥

॥ ଇତି ବାମଦେବଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Vamadeva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vamadeva Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top