Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vamadeva Gita Lyrics in Telugu

Vamadeva Geetaa in Telugu:

॥ వామదేవగీతా ॥

అధ్యాయః 93
కథం ధర్మే స్థాతుమిచ్ఛన్రాజా వర్తేత ధార్మికః ।
పృచ్ఛామి త్వా కురుశ్రేష్ఠ తన్మే బ్రూహి పితా మహ ॥ 1 ॥

అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసం పురాతనం ।
గీతం దృష్టార్థతత్త్వేన వామదేవేన ధీమతా ॥ 2 ॥

రాజా వసు మనా నామ కౌసల్యో బలవాఞ్శుచిః ।
మహర్షిం పరిపప్రచ్ఛ వామదేవం యశో వినం ॥ 3 ॥

ధర్మార్థసహితం వాక్యం భగవన్ననుశాధి మాం ।
యేన వృత్తేన వై తిష్ఠన్న చ్యవేయం స్వధర్మతః ॥ 4 ॥

తమబ్రవీద్వామదేవస్తపస్వీ జపతాం వరః ।
హేమవర్ణముపాసీనం యయాతిమివ నాహుషం ॥ 5 ॥

ధర్మమేవానువర్తస్వ న ధర్మాద్విద్యతే పరం ।
ధర్మే స్థితా హి రాజానో జయంతి పృథివీమిమాం ॥ 6 ॥

అర్థసిద్ధేః పరం ధర్మం మన్యతే యో మహీపతిః ।
ఋతాం చ కురుతే బుద్ధిం స ధర్మేణ విరోచతే ॥ 7 ॥

అధర్మదర్శీ యో రాజా బలాదేవ ప్రవర్తతే ।
క్షిప్రమేవాపయాతోఽస్మాదుభౌ ప్రథమమధ్యమౌ ॥ 8 ॥

అసత్పాపిష్ఠ సచివో వధ్యో లోకస్య ధర్మహా ।
సహైవ పరివారేణ క్షిప్రమేవావసీదతి ॥ 9 ॥

అర్థానామననుష్ఠాతా కామచారీ వికత్థనః ।
అపి సర్వాం మహీం లబ్ధ్వా క్షిప్రమేవ వినశ్యతి ॥ 10 ॥

అథాదదానః కల్యాణమనసూయుర్జితేంద్రియః ।
వర్ధతే మతిమాన్రాజా స్రోతోభిరివ సాగరః ॥ 11 ॥

న పూర్ణోఽస్మీతి మన్యేత ధర్మతః కామతోఽర్థతః ।
బుద్ధితో మిత్ర తశ్చాపి సతతం వసుధాధిపః ॥ 12 ॥

ఏతేష్వేవ హి సర్వేషు లోకయాత్రా ప్రతిష్ఠితా ।
ఏతాని శృణ్వఀల్లభతే యశః కీర్తిం శ్రియః ప్రజాః ॥ 13 ॥

ఏవం యో ధర్మసంరంభీ ధర్మార్థపరిచింతకః ।
అర్థాన్సమీక్ష్యారభతే స ధ్రువం మహదశ్నుతే ॥ 14 ॥

అదాతా హ్యనతి స్నేహో దండేనావర్తయన్ప్రజాః ।
సాహస ప్రకృతీరాజా క్షిప్రమేవ వినశ్యతి ॥ 15 ॥

అథ పాపం కృతం బుద్ధ్యా న చ పశ్యత్యబుద్ధి మాన్ ।
అకీర్త్యాపి సమాయుక్తో మృతో నరకమశ్నుతే ॥ 16 ॥

అథ మానయితుర్దాతుః శుక్లస్య రసవేదినః ।
వ్యసనం స్వమివోత్పన్నం విజిఘాంసంతి మానవాః ॥ 17 ॥

యస్య నాస్తి గురుర్ధర్మే న చాన్యాననుపృచ్ఛతి ।
సుఖతంత్రోఽర్థలాభేషు నచిరం మహదశ్నుతే ॥ 18 ॥

గురు ప్రధానో ధర్మేషు స్వయమర్థాన్వవేక్షితా ।
ధర్మప్రధానో లోకేషు సుచిరం మహదశ్నుతే ॥ 19 ॥

అధ్యాయః 94
యత్రాధర్మం ప్రణయతే దుర్బలే బలవత్తరః ।
తాం వృత్తిముపజీవంతి యే భవంతి తదన్వయాః ॥ 1 ॥

రాజానమనువర్తంతే తం పాపాభిప్రవర్తకం ।
అవినీత మనుష్యం తత్క్షిప్రం రాష్ట్రం వినశ్యతి ॥ 2 ॥

యద్వృత్తిముపజీవంతి ప్రకృతిస్థస్య మానవాః ।
తదేవ విషమస్థస్య స్వజనోఽపి న మృష్యతే ॥ 3 ॥

సాహస ప్రకృతిర్యత్ర కురుతే కిం చిదుల్బణం ।
అశాస్త్రలక్షణో రాజా క్షిప్రమేవ వినశ్యతి ॥ 4 ॥

యోఽత్యంతాచరితాం వృత్తిం క్షత్రియో నానువర్తతే ।
జితానామజితానాం చ క్షత్రధర్మాదపైతి సః ॥ 5 ॥

ద్విషంతం కృతకర్మాణం గృహీత్వా నృపతీ రణే ।
యో న మానయతే ద్వేషాత్క్షత్రధర్మాదపైతి సః ॥ 6 ॥

శక్తః స్యాత్సుముఖో రాజా కుర్యాత్కారుణ్యమాపది ।
ప్రియో భవతి భూతానాం న చ విభ్రశ్యతే శ్రియః ॥ 7 ॥

అప్రియం యస్య కుర్వీత భూయస్తస్య ప్రియం చరేత్ ।
నచిరేణ ప్రియః స స్యాద్యోఽప్రియః ప్రియమాచరేత్ ॥ 8 ॥

మృషావాదం పరిహరేత్కుర్యాత్ప్రియమయాచితః ।
న చ కామాన్న సంరంభాన్న ద్వేషాద్ధర్మముత్సృజేత్ ॥ 9 ॥

నాపత్రపేత ప్రశ్నేషు నాభిభవ్యాం గిరం సృజేత్ ।
న త్వరేత న చాసూయేత్తథా సంగృహ్యతే పరః ॥ 10 ॥

ప్రియే నాతిభృశం హృష్యేదప్రియే న చ సంజ్వరేత్ ।
న ముహ్యేదర్థకృచ్ఛ్రేషు ప్రజాహితమనుస్మరన్ ॥ 11 ॥

యః ప్రియం కురుతే నిత్యం గుణతో వసుధాధిపః ।
తస్య కర్మాణి సిధ్యంతి న చ సంత్యజ్యతే శ్రియా ॥ 12 ॥

నివృత్తం ప్రతికూలేభ్యో వర్తమానమనుప్రియే ।
భక్తం భజేత నృపతిస్తద్వై వృత్తం సతాం ఇహ ॥ 13 ॥

అప్రకీర్ణేంద్రియం ప్రాజ్ఞమత్యంతానుగతం శుచిం ।
శక్తం చైవానురక్తం చ యుంజ్యాన్మహతి కర్మణి ॥ 14 ॥

ఏవమేవ గుణైర్యుక్తో యో న రజ్యతి భూమిపం ।
భర్తురర్థేష్వసూయంతం న తం యుంజీత కర్మణి ॥ 15 ॥

మూఢమైంద్రియకం లుబ్ధమనార్య చరితం శఠం ।
అనతీతోపధం హింస్రం దుర్బుద్ధిమబహుశ్రుతం ॥ 16 ॥

త్యక్తోపాత్తం మద్య రతం ద్యూతస్త్రీ మృగయా పరం ।
కార్యే మహతి యో యుంజ్యాద్ధీయతే స నృపః శ్రియః ॥ 17 ॥

రక్షితాత్మా తు యో రాజా రక్ష్యాన్యశ్చానురక్షతి ।
ప్రజాశ్చ తస్య వర్ధంతే ధ్రువం చ మహదశ్నుతే ॥ 18 ॥

యే కే చిద్భూమిపతయస్తాన్సర్వానన్వవేక్షయేత్ ।
సుహృద్భిరనభిఖ్యాతైస్తేన రాజా న రిష్యతే ॥ 19 ॥

అపకృత్య బలస్థస్య దూరస్థోఽస్మీతి నాశ్వసేత్ ।
శ్యేనానుచరితైర్హ్యేతే నిపతంతి ప్రమాద్యతః ॥ 20 ॥

దృఢమూలస్త్వదుష్టాత్మా విదిత్వా బలమాత్మనః ।
అబలానభియుంజీత న తు యే బలవత్తరాః ॥ 21 ॥

విక్రమేణ మహీం లబ్ధ్వా ప్రజా ధర్మేణ పాలయన్ ।
ఆహవే నిధనం కుర్యాద్రాజా ధర్మపరాయణః ॥ 22 ॥

మరణాంతమిదం సర్వం నేహ కిం చిదనామయం ।
తస్మాద్ధర్మే స్థితో రాజా ప్రజా ధర్మేణ పాలయేత్ ॥ 23 ॥

రక్షాధికరణం యుద్ధం తథా ధర్మానుశాసనం ।
మంత్రచింత్యం సుఖం కాలే పంచభిర్వర్ధతే మహీ ॥ 24 ॥

ఏతాని యస్య గుప్తాని స రాజా రాజసత్తమ ।
సతతం వర్తమానోఽత్ర రాజా భుంక్తే మహీమిమాం ॥ 25 ॥

నైతాన్యేకేన శక్యాని సాతత్యేనాన్వవేక్షితుం ।
ఏతేష్వాప్తాన్ప్రతిష్ఠాప్య రాజా భుంక్తే మహీం చిరం ॥ 26 ॥

దాతారం సంవిభక్తారం మార్దవోపగతం శుచిం ।
అసంత్యక్త మనుష్యం చ తం జనాః కుర్వతే ప్రియం ॥ 27 ॥

యస్తు నిఃశ్రేయసం జ్ఞాత్వా జ్ఞానం తత్ప్రతిపద్యతే ।
ఆత్మనో మతముత్సృజ్య తం లోకోఽనువిధీయతే ॥ 28 ॥

యోఽర్థకామస్య వచనం ప్రాతికూల్యాన్న మృష్యతే ।
శృణోతి ప్రతికూలాని వి మనా నచిరాదివ ॥ 29 ॥

అగ్రామ్యచరితాం బుద్ధిమత్యంతం యో న బుధ్యతే ।
జితానామజితానాం చ క్షత్రధర్మాదపైతి సః ॥ 30 ॥

ముఖ్యానమాత్యాన్యో హిత్వా నిహీనాన్కురుతే ప్రియాన్ ।
స వై వ్యసనమాసాద్య గాధ మార్తో న విందతి ॥ 31 ॥

యః కల్యాణ గుణాంజ్ఞాతీంద్వేషాన్నైవాభిమన్యతే ।
అదృఢాత్మా దృఢక్రోధో నాస్యార్థో రమతేఽన్తికే ॥ 32 ॥

అథ యో గుణసంపన్నాన్హృదయస్యాప్రియానపి ।
ప్రియేణ కురుతే వశ్యాంశ్చిరం యశసి తిష్ఠతి ॥ 33 ॥

నాకాలే ప్రణయేదర్థాన్నాప్రియే జాతు సంజ్వరేత్ ।
ప్రియే నాతిభృశం హృష్యేద్యుజ్యేతారోగ్య కర్మణి ॥ 34 ॥

కే మానురక్తా రాజానః కే భయాత్సముపాశ్రితాః ।
మధ్యస్థ దోషాః కే చైషామితి నిత్యం విచింతయేత్ ॥ 35 ॥

న జాతు బలవాన్భూత్వా దుర్బలే విశ్వసేత్క్వ చిత్ ।
భారుండ సదృశా హ్యేతే నిపతంతి ప్రమాద్యతః ॥ 36 ॥

అపి సర్వైర్గుణైర్యుక్తం భర్తారం ప్రియవాదినం ।
అభిద్రుహ్యతి పాపాత్మా తస్మాద్ధి విభిషేజ్జనాత్ ॥ 37 ॥

ఏతాం రాజోపనిషదం యయాతిః స్మాహ నాహుషః ।
మనుష్యవిజయే యుక్తో హంతి శత్రూననుత్తమాన్ ॥ 38 ॥

అధ్యాయః 95
అయుద్ధేనైవ విజయం వర్ధయేద్వసుధాధిపః ।
జఘన్యమాహుర్విజయం యో యుద్ధేన నరాధిప ॥ 1 ॥

న చాప్యలబ్ధం లిప్సేత మూలే నాతిదృఢే సతి ।
న హి దుర్బలమూలస్య రాజ్ఞో లాభో విధీయతే ॥ 2 ॥

యస్య స్ఫీతో జనపదః సంపన్నః ప్రియ రాజకః ।
సంతుష్టపుష్టసచివో దృఢమూలః స పార్థివః ॥ 3 ॥

యస్య యోధాః సుసంతుష్టాః సాంత్వితాః సూపధాస్థితాః ।
అల్పేనాపి స దండేన మహీం జయతి భూమిపః ॥ 4 ॥

పౌరజానపదా యస్య స్వనురక్తాః సుపూజితాః ।
సధనా ధాన్యవంతశ్చ దృఢమూలః స పార్థివః ॥ 5 ॥

ప్రభావకాలావధికౌ యదా మన్యేత చాత్మనః ।
తదా లిప్సేత మేధా వీ పరభూమిం ధనాన్యుత ॥ 6 ॥

భోగేష్వదయమానస్య భూతేషు చ దయా వతః ।
వర్ధతే త్వరమాణస్య విషయో రక్షితాత్మనః ॥ 7 ॥

తక్షత్యాత్మానమేవైష వనం పరశునా యథా ।
యః సమ్యగ్వర్తమానేషు స్వేషు మిథ్యా ప్రవర్తతే ॥ 8 ॥

న వై ద్విషంతః క్షీయంతే రాజ్ఞో నిత్యమపి ఘ్నతః ।
క్రోధం నియంతుం యో వేద తస్య ద్వేష్టా న విద్యతే ॥ 9 ॥

యదార్య జనవిద్విష్టం కర్మ తన్నాచరేద్బుధః ।
యత్కల్యాణమభిధ్యాయేత్తత్రాత్మానం నియోజయేత్ ॥ 10 ॥

నైనమన్యేఽవజానంతి నాత్మనా పరితప్యతే ।
కృత్యశేషేణ యో రాజా సుఖాన్యనుబుభూషతి ॥ 11 ॥

ఇదం వృత్తం మనుష్యేషు వర్తతే యో మహీపతిః ।
ఉభౌ లోకౌ వినిర్జిత్య విజయే సంప్రతిష్ఠతే ॥ 12 ॥

ఇత్యుక్తో వామదేవేన సర్వం తత్కృతవాన్నృపః ।
తథా కుర్వంస్త్వమప్యేతౌ లోకౌ జేతా న సంశయః ॥ 13 ॥

॥ ఇతి వామదేవగీతా సమాప్తా ॥

Also Read:

Vamadeva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vamadeva Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top