Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vamadeva Gita Lyrics in Tamil

Vamadeva Geetaa in Tamil:

॥ வாமதே³வகீ³தா ॥
அத்⁴யாய꞉ 93
கத²ம்ʼ த⁴ர்மே ஸ்தா²துமிச்ச²ன்ராஜா வர்தேத தா⁴ர்மிக꞉ ।
ப்ருʼச்சா²மி த்வா குருஶ்ரேஷ்ட² தன்மே ப்³ரூஹி பிதா மஹ ॥ 1 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
கீ³தம்ʼ த்³ருʼஷ்டார்த²தத்த்வேன வாமதே³வேன தீ⁴மதா ॥ 2 ॥

ராஜா வஸு மனா நாம கௌஸல்யோ ப³லவாஞ்ஶுசி꞉ ।
மஹர்ஷிம்ʼ பரிபப்ரச்ச² வாமதே³வம்ʼ யஶோ வினம் ॥ 3 ॥

த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம்ʼ வாக்யம்ʼ ப⁴க³வன்னனுஶாதி⁴ மாம் ।
யேன வ்ருʼத்தேன வை திஷ்ட²ன்ன ச்யவேயம்ʼ ஸ்வத⁴ர்மத꞉ ॥ 4 ॥

தமப்³ரவீத்³வாமதே³வஸ்தபஸ்வீ ஜபதாம்ʼ வர꞉ ।
ஹேமவர்ணமுபாஸீனம்ʼ யயாதிமிவ நாஹுஷம் ॥ 5 ॥

த⁴ர்மமேவானுவர்தஸ்வ ந த⁴ர்மாத்³வித்³யதே பரம் ।
த⁴ர்மே ஸ்தி²தா ஹி ராஜானோ ஜயந்தி ப்ருʼதி²வீமிமாம் ॥ 6 ॥

அர்த²ஸித்³தே⁴꞉ பரம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ மன்யதே யோ மஹீபதி꞉ ।
ருʼதாம்ʼ ச குருதே பு³த்³தி⁴ம்ʼ ஸ த⁴ர்மேண விரோசதே ॥ 7 ॥

அத⁴ர்மத³ர்ஶீ யோ ராஜா ப³லாதே³வ ப்ரவர்ததே ।
க்ஷிப்ரமேவாபயாதோ(அ)ஸ்மாது³பௌ⁴ ப்ரத²மமத்⁴யமௌ ॥ 8 ॥

அஸத்பாபிஷ்ட² ஸசிவோ வத்⁴யோ லோகஸ்ய த⁴ர்மஹா ।
ஸஹைவ பரிவாரேண க்ஷிப்ரமேவாவஸீத³தி ॥ 9 ॥

அர்தா²நாமனனுஷ்டா²தா காமசாரீ விகத்த²ன꞉ ।
அபி ஸர்வாம்ʼ மஹீம்ʼ லப்³த்⁴வா க்ஷிப்ரமேவ வினஶ்யதி ॥ 10 ॥

அதா²த³தா³ன꞉ கல்யாணமனஸூயுர்ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
வர்த⁴தே மதிமான்ராஜா ஸ்ரோதோபி⁴ரிவ ஸாக³ர꞉ ॥ 11 ॥

ந பூர்ணோ(அ)ஸ்மீதி மன்யேத த⁴ர்மத꞉ காமதோ(அ)ர்த²த꞉ ।
பு³த்³தி⁴தோ மித்ர தஶ்சாபி ஸததம்ʼ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ॥ 12 ॥

ஏதேஷ்வேவ ஹி ஸர்வேஷு லோகயாத்ரா ப்ரதிஷ்டி²தா ।
ஏதானி ஶ்ருʼண்வம்ˮல்லப⁴தே யஶ꞉ கீர்திம்ʼ ஶ்ரிய꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 13 ॥

ஏவம்ʼ யோ த⁴ர்மஸம்ʼரம்பீ⁴ த⁴ர்மார்த²பரிசிந்தக꞉ ।
அர்தா²ன்ஸமீக்ஷ்யாரப⁴தே ஸ த்⁴ருவம்ʼ மஹத³ஶ்னுதே ॥ 14 ॥

அதா³தா ஹ்யனதி ஸ்னேஹோ த³ண்டே³னாவர்தயன்ப்ரஜா꞉ ।
ஸாஹஸ ப்ரக்ருʼதீராஜா க்ஷிப்ரமேவ வினஶ்யதி ॥ 15 ॥

அத² பாபம்ʼ க்ருʼதம்ʼ பு³த்³த்⁴யா ந ச பஶ்யத்யபு³த்³தி⁴ மான் ।
அகீர்த்யாபி ஸமாயுக்தோ ம்ருʼதோ நரகமஶ்னுதே ॥ 16 ॥

அத² மானயிதுர்தா³து꞉ ஶுக்லஸ்ய ரஸவேதி³ன꞉ ।
வ்யஸனம்ʼ ஸ்வமிவோத்பன்னம்ʼ விஜிகா⁴ம்ʼஸந்தி மானவா꞉ ॥ 17 ॥

யஸ்ய நாஸ்தி கு³ருர்த⁴ர்மே ந சான்யானனுப்ருʼச்ச²தி ।
ஸுக²தந்த்ரோ(அ)ர்த²லாபே⁴ஷு நசிரம்ʼ மஹத³ஶ்னுதே ॥ 18 ॥

கு³ரு ப்ரதா⁴னோ த⁴ர்மேஷு ஸ்வயமர்தா²ன்வவேக்ஷிதா ।
த⁴ர்மப்ரதா⁴னோ லோகேஷு ஸுசிரம்ʼ மஹத³ஶ்னுதே ॥ 19 ॥

அத்⁴யாய꞉ 94
யத்ராத⁴ர்மம்ʼ ப்ரணயதே து³ர்ப³லே ப³லவத்தர꞉ ।
தாம்ʼ வ்ருʼத்திமுபஜீவந்தி யே ப⁴வந்தி தத³ன்வயா꞉ ॥ 1 ॥

ராஜானமனுவர்தந்தே தம்ʼ பாபாபி⁴ப்ரவர்தகம் ।
அவினீத மனுஷ்யம்ʼ தத்க்ஷிப்ரம்ʼ ராஷ்ட்ரம்ʼ வினஶ்யதி ॥ 2 ॥

யத்³வ்ருʼத்திமுபஜீவந்தி ப்ரக்ருʼதிஸ்த²ஸ்ய மானவா꞉ ।
ததே³வ விஷமஸ்த²ஸ்ய ஸ்வஜனோ(அ)பி ந ம்ருʼஷ்யதே ॥ 3 ॥

ஸாஹஸ ப்ரக்ருʼதிர்யத்ர குருதே கிம்ʼ சிது³ல்ப³ணம் ।
அஶாஸ்த்ரலக்ஷணோ ராஜா க்ஷிப்ரமேவ வினஶ்யதி ॥ 4 ॥

யோ(அ)த்யந்தாசரிதாம்ʼ வ்ருʼத்திம்ʼ க்ஷத்ரியோ நானுவர்ததே ।
ஜிதாநாமஜிதானாம்ʼ ச க்ஷத்ரத⁴ர்மாத³பைதி ஸ꞉ ॥ 5 ॥

த்³விஷந்தம்ʼ க்ருʼதகர்மாணம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ந்ருʼபதீ ரணே ।
யோ ந மானயதே த்³வேஷாத்க்ஷத்ரத⁴ர்மாத³பைதி ஸ꞉ ॥ 6 ॥

ஶக்த꞉ ஸ்யாத்ஸுமுகோ² ராஜா குர்யாத்காருண்யமாபதி³ ।
ப்ரியோ ப⁴வதி பூ⁴தானாம்ʼ ந ச விப்⁴ரஶ்யதே ஶ்ரிய꞉ ॥ 7 ॥

அப்ரியம்ʼ யஸ்ய குர்வீத பூ⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரியம்ʼ சரேத் ।
நசிரேண ப்ரிய꞉ ஸ ஸ்யாத்³யோ(அ)ப்ரிய꞉ ப்ரியமாசரேத் ॥ 8 ॥

ம்ருʼஷாவாத³ம்ʼ பரிஹரேத்குர்யாத்ப்ரியமயாசித꞉ ।
ந ச காமான்ன ஸம்ʼரம்பா⁴ன்ன த்³வேஷாத்³த⁴ர்மமுத்ஸ்ருʼஜேத் ॥ 9 ॥

நாபத்ரபேத ப்ரஶ்னேஷு நாபி⁴ப⁴வ்யாம்ʼ கி³ரம்ʼ ஸ்ருʼஜேத் ।
ந த்வரேத ந சாஸூயேத்ததா² ஸங்க்³ருʼஹ்யதே பர꞉ ॥ 10 ॥

ப்ரியே நாதிப்⁴ருʼஶம்ʼ ஹ்ருʼஷ்யேத³ப்ரியே ந ச ஸஞ்ஜ்வரேத் ।
ந முஹ்யேத³ர்த²க்ருʼச்ச்²ரேஷு ப்ரஜாஹிதமனுஸ்மரன் ॥ 11 ॥

ய꞉ ப்ரியம்ʼ குருதே நித்யம்ʼ கு³ணதோ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ।
தஸ்ய கர்மாணி ஸித்⁴யந்தி ந ச ஸந்த்யஜ்யதே ஶ்ரியா ॥ 12 ॥

நிவ்ருʼத்தம்ʼ ப்ரதிகூலேப்⁴யோ வர்தமானமனுப்ரியே ।
ப⁴க்தம்ʼ ப⁴ஜேத ந்ருʼபதிஸ்தத்³வை வ்ருʼத்தம்ʼ ஸதாம் இஹ ॥ 13 ॥

அப்ரகீர்ணேந்த்³ரியம்ʼ ப்ராஜ்ஞமத்யந்தானுக³தம்ʼ ஶுசிம் ।
ஶக்தம்ʼ சைவானுரக்தம்ʼ ச யுஞ்ஜ்யான்மஹதி கர்மணி ॥ 14 ॥

ஏவமேவ கு³ணைர்யுக்தோ யோ ந ரஜ்யதி பூ⁴மிபம் ।
ப⁴ர்துரர்தே²ஷ்வஸூயந்தம்ʼ ந தம்ʼ யுஞ்ஜீத கர்மணி ॥ 15 ॥

மூட⁴மைந்த்³ரியகம்ʼ லுப்³த⁴மனார்ய சரிதம்ʼ ஶட²ம் ।
அனதீதோபத⁴ம்ʼ ஹிம்ʼஸ்ரம்ʼ து³ர்பு³த்³தி⁴மப³ஹுஶ்ருதம் ॥ 16 ॥

த்யக்தோபாத்தம்ʼ மத்³ய ரதம்ʼ த்³யூதஸ்த்ரீ ம்ருʼக³யா பரம் ।
கார்யே மஹதி யோ யுஞ்ஜ்யாத்³தீ⁴யதே ஸ ந்ருʼப꞉ ஶ்ரிய꞉ ॥ 17 ॥

ரக்ஷிதாத்மா து யோ ராஜா ரக்ஷ்யான்யஶ்சானுரக்ஷதி ।
ப்ரஜாஶ்ச தஸ்ய வர்த⁴ந்தே த்⁴ருவம்ʼ ச மஹத³ஶ்னுதே ॥ 18 ॥

யே கே சித்³பூ⁴மிபதயஸ்தான்ஸர்வானன்வவேக்ஷயேத் ।
ஸுஹ்ருʼத்³பி⁴ரனபி⁴க்²யாதைஸ்தேன ராஜா ந ரிஷ்யதே ॥ 19 ॥

அபக்ருʼத்ய ப³லஸ்த²ஸ்ய தூ³ரஸ்தோ²(அ)ஸ்மீதி நாஶ்வஸேத் ।
ஶ்யேனானுசரிதைர்ஹ்யேதே நிபதந்தி ப்ரமாத்³யத꞉ ॥ 20 ॥

த்³ருʼட⁴மூலஸ்த்வது³ஷ்டாத்மா விதி³த்வா ப³லமாத்மன꞉ ।
அப³லானபி⁴யுஞ்ஜீத ந து யே ப³லவத்தரா꞉ ॥ 21 ॥

விக்ரமேண மஹீம்ʼ லப்³த்⁴வா ப்ரஜா த⁴ர்மேண பாலயன் ।
ஆஹவே நித⁴னம்ʼ குர்யாத்³ராஜா த⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 22 ॥

மரணாந்தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ நேஹ கிம்ʼ சித³நாமயம் ।
தஸ்மாத்³த⁴ர்மே ஸ்தி²தோ ராஜா ப்ரஜா த⁴ர்மேண பாலயேத் ॥ 23 ॥

ரக்ஷாதி⁴கரணம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ ததா² த⁴ர்மானுஶாஸனம் ।
மந்த்ரசிந்த்யம்ʼ ஸுக²ம்ʼ காலே பஞ்சபி⁴ர்வர்த⁴தே மஹீ ॥ 24 ॥

ஏதானி யஸ்ய கு³ப்தானி ஸ ராஜா ராஜஸத்தம ।
ஸததம்ʼ வர்தமானோ(அ)த்ர ராஜா பு⁴ங்க்தே மஹீமிமாம் ॥ 25 ॥

நைதான்யேகேன ஶக்யானி ஸாதத்யேனான்வவேக்ஷிதும் ।
ஏதேஷ்வாப்தான்ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ராஜா பு⁴ங்க்தே மஹீம்ʼ சிரம் ॥ 26 ॥

தா³தாரம்ʼ ஸம்ʼவிப⁴க்தாரம்ʼ மார்த³வோபக³தம்ʼ ஶுசிம் ।
அஸந்த்யக்த மனுஷ்யம்ʼ ச தம்ʼ ஜனா꞉ குர்வதே ப்ரியம் ॥ 27 ॥

யஸ்து நி꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஜ்ஞானம்ʼ தத்ப்ரதிபத்³யதே ।
ஆத்மனோ மதமுத்ஸ்ருʼஜ்ய தம்ʼ லோகோ(அ)னுவிதீ⁴யதே ॥ 28 ॥

யோ(அ)ர்த²காமஸ்ய வசனம்ʼ ப்ராதிகூல்யான்ன ம்ருʼஷ்யதே ।
ஶ்ருʼணோதி ப்ரதிகூலானி வி மனா நசிராதி³வ ॥ 29 ॥

அக்³ராம்யசரிதாம்ʼ பு³த்³தி⁴மத்யந்தம்ʼ யோ ந பு³த்⁴யதே ।
ஜிதாநாமஜிதானாம்ʼ ச க்ஷத்ரத⁴ர்மாத³பைதி ஸ꞉ ॥ 30 ॥

முக்²யானமாத்யான்யோ ஹித்வா நிஹீனான்குருதே ப்ரியான் ।
ஸ வை வ்யஸனமாஸாத்³ய கா³த⁴ மார்தோ ந விந்த³தி ॥ 31 ॥

ய꞉ கல்யாண கு³ணாஞ்ஜ்ஞாதீந்த்³வேஷான்னைவாபி⁴மன்யதே ।
அத்³ருʼடா⁴த்மா த்³ருʼட⁴க்ரோதோ⁴ நாஸ்யார்தோ² ரமதே(அ)ந்திகே ॥ 32 ॥

அத² யோ கு³ணஸம்பன்னான்ஹ்ருʼத³யஸ்யாப்ரியானபி ।
ப்ரியேண குருதே வஶ்யாம்ʼஶ்சிரம்ʼ யஶஸி திஷ்ட²தி ॥ 33 ॥

நாகாலே ப்ரணயேத³ர்தா²ன்னாப்ரியே ஜாது ஸஞ்ஜ்வரேத் ।
ப்ரியே நாதிப்⁴ருʼஶம்ʼ ஹ்ருʼஷ்யேத்³யுஜ்யேதாரோக்³ய கர்மணி ॥ 34 ॥

கே மானுரக்தா ராஜான꞉ கே ப⁴யாத்ஸமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
மத்⁴யஸ்த² தோ³ஷா꞉ கே சைஷாமிதி நித்யம்ʼ விசிந்தயேத் ॥ 35 ॥

ந ஜாது ப³லவான்பூ⁴த்வா து³ர்ப³லே விஶ்வஸேத்க்வ சித் ।
பா⁴ருண்ட³ ஸத்³ருʼஶா ஹ்யேதே நிபதந்தி ப்ரமாத்³யத꞉ ॥ 36 ॥

அபி ஸர்வைர்கு³ணைர்யுக்தம்ʼ ப⁴ர்தாரம்ʼ ப்ரியவாதி³னம் ।
அபி⁴த்³ருஹ்யதி பாபாத்மா தஸ்மாத்³தி⁴ விபி⁴ஷேஜ்ஜனாத் ॥ 37 ॥

ஏதாம்ʼ ராஜோபநிஷத³ம்ʼ யயாதி꞉ ஸ்மாஹ நாஹுஷ꞉ ।
மனுஷ்யவிஜயே யுக்தோ ஹந்தி ஶத்ரூனனுத்தமான் ॥ 38 ॥

அத்⁴யாய꞉ 95
அயுத்³தே⁴னைவ விஜயம்ʼ வர்த⁴யேத்³வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ।
ஜக⁴ன்யமாஹுர்விஜயம்ʼ யோ யுத்³தே⁴ன நராதி⁴ப ॥ 1 ॥

ந சாப்யலப்³த⁴ம்ʼ லிப்ஸேத மூலே நாதித்³ருʼடே⁴ ஸதி ।
ந ஹி து³ர்ப³லமூலஸ்ய ராஜ்ஞோ லாபோ⁴ விதீ⁴யதே ॥ 2 ॥

யஸ்ய ஸ்பீ²தோ ஜனபத³꞉ ஸம்பன்ன꞉ ப்ரிய ராஜக꞉ ।
ஸந்துஷ்டபுஷ்டஸசிவோ த்³ருʼட⁴மூல꞉ ஸ பார்தி²வ꞉ ॥ 3 ॥

யஸ்ய யோதா⁴꞉ ஸுஸந்துஷ்டா꞉ ஸாந்த்விதா꞉ ஸூபதா⁴ஸ்தி²தா꞉ ।
அல்பேனாபி ஸ த³ண்டே³ன மஹீம்ʼ ஜயதி பூ⁴மிப꞉ ॥ 4 ॥

பௌரஜானபதா³ யஸ்ய ஸ்வனுரக்தா꞉ ஸுபூஜிதா꞉ ।
ஸத⁴னா தா⁴ன்யவந்தஶ்ச த்³ருʼட⁴மூல꞉ ஸ பார்தி²வ꞉ ॥ 5 ॥

ப்ரபா⁴வகாலாவதி⁴கௌ யதா³ மன்யேத சாத்மன꞉ ।
ததா³ லிப்ஸேத மேதா⁴ வீ பரபூ⁴மிம்ʼ த⁴னான்யுத ॥ 6 ॥

போ⁴கே³ஷ்வத³யமானஸ்ய பூ⁴தேஷு ச த³யா வத꞉ ।
வர்த⁴தே த்வரமாணஸ்ய விஷயோ ரக்ஷிதாத்மன꞉ ॥ 7 ॥

தக்ஷத்யாத்மானமேவைஷ வனம்ʼ பரஶுனா யதா² ।
ய꞉ ஸம்யக்³வர்தமானேஷு ஸ்வேஷு மித்²யா ப்ரவர்ததே ॥ 8 ॥

ந வை த்³விஷந்த꞉ க்ஷீயந்தே ராஜ்ஞோ நித்யமபி க்⁴னத꞉ ।
க்ரோத⁴ம்ʼ நியந்தும்ʼ யோ வேத³ தஸ்ய த்³வேஷ்டா ந வித்³யதே ॥ 9 ॥

யதா³ர்ய ஜனவித்³விஷ்டம்ʼ கர்ம தன்னாசரேத்³பு³த⁴꞉ ।
யத்கல்யாணமபி⁴த்⁴யாயேத்தத்ராத்மானம்ʼ நியோஜயேத் ॥ 10 ॥

நைனமன்யே(அ)வஜானந்தி நாத்மனா பரிதப்யதே ।
க்ருʼத்யஶேஷேண யோ ராஜா ஸுகா²ன்யனுபு³பூ⁴ஷதி ॥ 11 ॥

இத³ம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ மனுஷ்யேஷு வர்ததே யோ மஹீபதி꞉ ।
உபௌ⁴ லோகௌ விநிர்ஜித்ய விஜயே ஸம்ப்ரதிஷ்ட²தே ॥ 12 ॥

இத்யுக்தோ வாமதே³வேன ஸர்வம்ʼ தத்க்ருʼதவாந்ந்ருʼப꞉ ।
ததா² குர்வம்ʼஸ்த்வமப்யேதௌ லோகௌ ஜேதா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 13 ॥

॥ இதி வாமதே³வகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Vamadeva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vamadeva Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top