Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vamadeva Gita Lyrics in Malayalam

Vamadeva Geetaa in Malayalam:

॥ വാമദേവഗീതാ ॥
അധ്യായഃ 93
കഥം ധർമേ സ്ഥാതുമിച്ഛന്രാജാ വർതേത ധാർമികഃ ।
പൃച്ഛാമി ത്വാ കുരുശ്രേഷ്ഠ തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാ മഹ ॥ 1 ॥

അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
ഗീതം ദൃഷ്ടാർഥതത്ത്വേന വാമദേവേന ധീമതാ ॥ 2 ॥

രാജാ വസു മനാ നാമ കൗസല്യോ ബലവാഞ്ശുചിഃ ।
മഹർഷിം പരിപപ്രച്ഛ വാമദേവം യശോ വിനം ॥ 3 ॥

ധർമാർഥസഹിതം വാക്യം ഭഗവന്നനുശാധി മാം ।
യേന വൃത്തേന വൈ തിഷ്ഠന്ന ച്യവേയം സ്വധർമതഃ ॥ 4 ॥

തമബ്രവീദ്വാമദേവസ്തപസ്വീ ജപതാം വരഃ ।
ഹേമവർണമുപാസീനം യയാതിമിവ നാഹുഷം ॥ 5 ॥

ധർമമേവാനുവർതസ്വ ന ധർമാദ്വിദ്യതേ പരം ।
ധർമേ സ്ഥിതാ ഹി രാജാനോ ജയന്തി പൃഥിവീമിമാം ॥ 6 ॥

അർഥസിദ്ധേഃ പരം ധർമം മന്യതേ യോ മഹീപതിഃ ।
ഋതാം ച കുരുതേ ബുദ്ധിം സ ധർമേണ വിരോചതേ ॥ 7 ॥

അധർമദർശീ യോ രാജാ ബലാദേവ പ്രവർതതേ ।
ക്ഷിപ്രമേവാപയാതോഽസ്മാദുഭൗ പ്രഥമമധ്യമൗ ॥ 8 ॥

അസത്പാപിഷ്ഠ സചിവോ വധ്യോ ലോകസ്യ ധർമഹാ ।
സഹൈവ പരിവാരേണ ക്ഷിപ്രമേവാവസീദതി ॥ 9 ॥

അർഥാനാമനനുഷ്ഠാതാ കാമചാരീ വികത്ഥനഃ ।
അപി സർവാം മഹീം ലബ്ധ്വാ ക്ഷിപ്രമേവ വിനശ്യതി ॥ 10 ॥

അഥാദദാനഃ കല്യാണമനസൂയുർജിതേന്ദ്രിയഃ ।
വർധതേ മതിമാന്രാജാ സ്രോതോഭിരിവ സാഗരഃ ॥ 11 ॥

ന പൂർണോഽസ്മീതി മന്യേത ധർമതഃ കാമതോഽർഥതഃ ।
ബുദ്ധിതോ മിത്ര തശ്ചാപി സതതം വസുധാധിപഃ ॥ 12 ॥

ഏതേഷ്വേവ ഹി സർവേഷു ലോകയാത്രാ പ്രതിഷ്ഠിതാ ।
ഏതാനി ശൃണ്വഁല്ലഭതേ യശഃ കീർതിം ശ്രിയഃ പ്രജാഃ ॥ 13 ॥

ഏവം യോ ധർമസംരംഭീ ധർമാർഥപരിചിന്തകഃ ।
അർഥാൻസമീക്ഷ്യാരഭതേ സ ധ്രുവം മഹദശ്നുതേ ॥ 14 ॥

അദാതാ ഹ്യനതി സ്നേഹോ ദണ്ഡേനാവർതയൻപ്രജാഃ ।
സാഹസ പ്രകൃതീരാജാ ക്ഷിപ്രമേവ വിനശ്യതി ॥ 15 ॥

അഥ പാപം കൃതം ബുദ്ധ്യാ ന ച പശ്യത്യബുദ്ധി മാൻ ।
അകീർത്യാപി സമായുക്തോ മൃതോ നരകമശ്നുതേ ॥ 16 ॥

അഥ മാനയിതുർദാതുഃ ശുക്ലസ്യ രസവേദിനഃ ।
വ്യസനം സ്വമിവോത്പന്നം വിജിഘാംസന്തി മാനവാഃ ॥ 17 ॥

യസ്യ നാസ്തി ഗുരുർധർമേ ന ചാന്യാനനുപൃച്ഛതി ।
സുഖതന്ത്രോഽർഥലാഭേഷു നചിരം മഹദശ്നുതേ ॥ 18 ॥

ഗുരു പ്രധാനോ ധർമേഷു സ്വയമർഥാന്വവേക്ഷിതാ ।
ധർമപ്രധാനോ ലോകേഷു സുചിരം മഹദശ്നുതേ ॥ 19 ॥

അധ്യായഃ 94
യത്രാധർമം പ്രണയതേ ദുർബലേ ബലവത്തരഃ ।
താം വൃത്തിമുപജീവന്തി യേ ഭവന്തി തദന്വയാഃ ॥ 1 ॥

രാജാനമനുവർതന്തേ തം പാപാഭിപ്രവർതകം ।
അവിനീത മനുഷ്യം തത്ക്ഷിപ്രം രാഷ്ട്രം വിനശ്യതി ॥ 2 ॥

യദ്വൃത്തിമുപജീവന്തി പ്രകൃതിസ്ഥസ്യ മാനവാഃ ।
തദേവ വിഷമസ്ഥസ്യ സ്വജനോഽപി ന മൃഷ്യതേ ॥ 3 ॥

സാഹസ പ്രകൃതിര്യത്ര കുരുതേ കിം ചിദുൽബണം ।
അശാസ്ത്രലക്ഷണോ രാജാ ക്ഷിപ്രമേവ വിനശ്യതി ॥ 4 ॥

യോഽത്യന്താചരിതാം വൃത്തിം ക്ഷത്രിയോ നാനുവർതതേ ।
ജിതാനാമജിതാനാം ച ക്ഷത്രധർമാദപൈതി സഃ ॥ 5 ॥

ദ്വിഷന്തം കൃതകർമാണം ഗൃഹീത്വാ നൃപതീ രണേ ।
യോ ന മാനയതേ ദ്വേഷാത്ക്ഷത്രധർമാദപൈതി സഃ ॥ 6 ॥

ശക്തഃ സ്യാത്സുമുഖോ രാജാ കുര്യാത്കാരുണ്യമാപദി ।
പ്രിയോ ഭവതി ഭൂതാനാം ന ച വിഭ്രശ്യതേ ശ്രിയഃ ॥ 7 ॥

അപ്രിയം യസ്യ കുർവീത ഭൂയസ്തസ്യ പ്രിയം ചരേത് ।
നചിരേണ പ്രിയഃ സ സ്യാദ്യോഽപ്രിയഃ പ്രിയമാചരേത് ॥ 8 ॥

മൃഷാവാദം പരിഹരേത്കുര്യാത്പ്രിയമയാചിതഃ ।
ന ച കാമാന്ന സംരംഭാന്ന ദ്വേഷാദ്ധർമമുത്സൃജേത് ॥ 9 ॥

നാപത്രപേത പ്രശ്നേഷു നാഭിഭവ്യാം ഗിരം സൃജേത് ।
ന ത്വരേത ന ചാസൂയേത്തഥാ സംഗൃഹ്യതേ പരഃ ॥ 10 ॥

പ്രിയേ നാതിഭൃശം ഹൃഷ്യേദപ്രിയേ ന ച സഞ്ജ്വരേത് ।
ന മുഹ്യേദർഥകൃച്ഛ്രേഷു പ്രജാഹിതമനുസ്മരൻ ॥ 11 ॥

യഃ പ്രിയം കുരുതേ നിത്യം ഗുണതോ വസുധാധിപഃ ।
തസ്യ കർമാണി സിധ്യന്തി ന ച സന്ത്യജ്യതേ ശ്രിയാ ॥ 12 ॥

നിവൃത്തം പ്രതികൂലേഭ്യോ വർതമാനമനുപ്രിയേ ।
ഭക്തം ഭജേത നൃപതിസ്തദ്വൈ വൃത്തം സതാം ഇഹ ॥ 13 ॥

അപ്രകീർണേന്ദ്രിയം പ്രാജ്ഞമത്യന്താനുഗതം ശുചിം ।
ശക്തം ചൈവാനുരക്തം ച യുഞ്ജ്യാന്മഹതി കർമണി ॥ 14 ॥

ഏവമേവ ഗുണൈര്യുക്തോ യോ ന രജ്യതി ഭൂമിപം ।
ഭർതുരർഥേഷ്വസൂയന്തം ന തം യുഞ്ജീത കർമണി ॥ 15 ॥

മൂഢമൈന്ദ്രിയകം ലുബ്ധമനാര്യ ചരിതം ശഠം ।
അനതീതോപധം ഹിംസ്രം ദുർബുദ്ധിമബഹുശ്രുതം ॥ 16 ॥

ത്യക്തോപാത്തം മദ്യ രതം ദ്യൂതസ്ത്രീ മൃഗയാ പരം ।
കാര്യേ മഹതി യോ യുഞ്ജ്യാദ്ധീയതേ സ നൃപഃ ശ്രിയഃ ॥ 17 ॥

രക്ഷിതാത്മാ തു യോ രാജാ രക്ഷ്യാന്യശ്ചാനുരക്ഷതി ।
പ്രജാശ്ച തസ്യ വർധന്തേ ധ്രുവം ച മഹദശ്നുതേ ॥ 18 ॥

യേ കേ ചിദ്ഭൂമിപതയസ്താൻസർവാനന്വവേക്ഷയേത് ।
സുഹൃദ്ഭിരനഭിഖ്യാതൈസ്തേന രാജാ ന രിഷ്യതേ ॥ 19 ॥

അപകൃത്യ ബലസ്ഥസ്യ ദൂരസ്ഥോഽസ്മീതി നാശ്വസേത് ।
ശ്യേനാനുചരിതൈർഹ്യേതേ നിപതന്തി പ്രമാദ്യതഃ ॥ 20 ॥

ദൃഢമൂലസ്ത്വദുഷ്ടാത്മാ വിദിത്വാ ബലമാത്മനഃ ।
അബലാനഭിയുഞ്ജീത ന തു യേ ബലവത്തരാഃ ॥ 21 ॥

വിക്രമേണ മഹീം ലബ്ധ്വാ പ്രജാ ധർമേണ പാലയൻ ।
ആഹവേ നിധനം കുര്യാദ്രാജാ ധർമപരായണഃ ॥ 22 ॥

മരണാന്തമിദം സർവം നേഹ കിം ചിദനാമയം ।
തസ്മാദ്ധർമേ സ്ഥിതോ രാജാ പ്രജാ ധർമേണ പാലയേത് ॥ 23 ॥

രക്ഷാധികരണം യുദ്ധം തഥാ ധർമാനുശാസനം ।
മന്ത്രചിന്ത്യം സുഖം കാലേ പഞ്ചഭിർവർധതേ മഹീ ॥ 24 ॥

ഏതാനി യസ്യ ഗുപ്താനി സ രാജാ രാജസത്തമ ।
സതതം വർതമാനോഽത്ര രാജാ ഭുങ്ക്തേ മഹീമിമാം ॥ 25 ॥

നൈതാന്യേകേന ശക്യാനി സാതത്യേനാന്വവേക്ഷിതും ।
ഏതേഷ്വാപ്താൻപ്രതിഷ്ഠാപ്യ രാജാ ഭുങ്ക്തേ മഹീം ചിരം ॥ 26 ॥

ദാതാരം സംവിഭക്താരം മാർദവോപഗതം ശുചിം ।
അസന്ത്യക്ത മനുഷ്യം ച തം ജനാഃ കുർവതേ പ്രിയം ॥ 27 ॥

യസ്തു നിഃശ്രേയസം ജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാനം തത്പ്രതിപദ്യതേ ।
ആത്മനോ മതമുത്സൃജ്യ തം ലോകോഽനുവിധീയതേ ॥ 28 ॥

യോഽർഥകാമസ്യ വചനം പ്രാതികൂല്യാന്ന മൃഷ്യതേ ।
ശൃണോതി പ്രതികൂലാനി വി മനാ നചിരാദിവ ॥ 29 ॥

അഗ്രാമ്യചരിതാം ബുദ്ധിമത്യന്തം യോ ന ബുധ്യതേ ।
ജിതാനാമജിതാനാം ച ക്ഷത്രധർമാദപൈതി സഃ ॥ 30 ॥

മുഖ്യാനമാത്യാന്യോ ഹിത്വാ നിഹീനാൻകുരുതേ പ്രിയാൻ ।
സ വൈ വ്യസനമാസാദ്യ ഗാധ മാർതോ ന വിന്ദതി ॥ 31 ॥

യഃ കല്യാണ ഗുണാഞ്ജ്ഞാതീന്ദ്വേഷാന്നൈവാഭിമന്യതേ ।
അദൃഢാത്മാ ദൃഢക്രോധോ നാസ്യാർഥോ രമതേഽന്തികേ ॥ 32 ॥

അഥ യോ ഗുണസമ്പന്നാൻഹൃദയസ്യാപ്രിയാനപി ।
പ്രിയേണ കുരുതേ വശ്യാംശ്ചിരം യശസി തിഷ്ഠതി ॥ 33 ॥

നാകാലേ പ്രണയേദർഥാന്നാപ്രിയേ ജാതു സഞ്ജ്വരേത് ।
പ്രിയേ നാതിഭൃശം ഹൃഷ്യേദ്യുജ്യേതാരോഗ്യ കർമണി ॥ 34 ॥

കേ മാനുരക്താ രാജാനഃ കേ ഭയാത്സമുപാശ്രിതാഃ ।
മധ്യസ്ഥ ദോഷാഃ കേ ചൈഷാമിതി നിത്യം വിചിന്തയേത് ॥ 35 ॥

ന ജാതു ബലവാൻഭൂത്വാ ദുർബലേ വിശ്വസേത്ക്വ ചിത് ।
ഭാരുണ്ഡ സദൃശാ ഹ്യേതേ നിപതന്തി പ്രമാദ്യതഃ ॥ 36 ॥

അപി സർവൈർഗുണൈര്യുക്തം ഭർതാരം പ്രിയവാദിനം ।
അഭിദ്രുഹ്യതി പാപാത്മാ തസ്മാദ്ധി വിഭിഷേജ്ജനാത് ॥ 37 ॥

ഏതാം രാജോപനിഷദം യയാതിഃ സ്മാഹ നാഹുഷഃ ।
മനുഷ്യവിജയേ യുക്തോ ഹന്തി ശത്രൂനനുത്തമാൻ ॥ 38 ॥

അധ്യായഃ 95
അയുദ്ധേനൈവ വിജയം വർധയേദ്വസുധാധിപഃ ।
ജഘന്യമാഹുർവിജയം യോ യുദ്ധേന നരാധിപ ॥ 1 ॥

ന ചാപ്യലബ്ധം ലിപ്സേത മൂലേ നാതിദൃഢേ സതി ।
ന ഹി ദുർബലമൂലസ്യ രാജ്ഞോ ലാഭോ വിധീയതേ ॥ 2 ॥

യസ്യ സ്ഫീതോ ജനപദഃ സമ്പന്നഃ പ്രിയ രാജകഃ ।
സന്തുഷ്ടപുഷ്ടസചിവോ ദൃഢമൂലഃ സ പാർഥിവഃ ॥ 3 ॥

യസ്യ യോധാഃ സുസന്തുഷ്ടാഃ സാന്ത്വിതാഃ സൂപധാസ്ഥിതാഃ ।
അൽപേനാപി സ ദണ്ഡേന മഹീം ജയതി ഭൂമിപഃ ॥ 4 ॥

പൗരജാനപദാ യസ്യ സ്വനുരക്താഃ സുപൂജിതാഃ ।
സധനാ ധാന്യവന്തശ്ച ദൃഢമൂലഃ സ പാർഥിവഃ ॥ 5 ॥

പ്രഭാവകാലാവധികൗ യദാ മന്യേത ചാത്മനഃ ।
തദാ ലിപ്സേത മേധാ വീ പരഭൂമിം ധനാന്യുത ॥ 6 ॥

ഭോഗേഷ്വദയമാനസ്യ ഭൂതേഷു ച ദയാ വതഃ ।
വർധതേ ത്വരമാണസ്യ വിഷയോ രക്ഷിതാത്മനഃ ॥ 7 ॥

തക്ഷത്യാത്മാനമേവൈഷ വനം പരശുനാ യഥാ ।
യഃ സമ്യഗ്വർതമാനേഷു സ്വേഷു മിഥ്യാ പ്രവർതതേ ॥ 8 ॥

ന വൈ ദ്വിഷന്തഃ ക്ഷീയന്തേ രാജ്ഞോ നിത്യമപി ഘ്നതഃ ।
ക്രോധം നിയന്തും യോ വേദ തസ്യ ദ്വേഷ്ടാ ന വിദ്യതേ ॥ 9 ॥

യദാര്യ ജനവിദ്വിഷ്ടം കർമ തന്നാചരേദ്ബുധഃ ।
യത്കല്യാണമഭിധ്യായേത്തത്രാത്മാനം നിയോജയേത് ॥ 10 ॥

നൈനമന്യേഽവജാനന്തി നാത്മനാ പരിതപ്യതേ ।
കൃത്യശേഷേണ യോ രാജാ സുഖാന്യനുബുഭൂഷതി ॥ 11 ॥

ഇദം വൃത്തം മനുഷ്യേഷു വർതതേ യോ മഹീപതിഃ ।
ഉഭൗ ലോകൗ വിനിർജിത്യ വിജയേ സമ്പ്രതിഷ്ഠതേ ॥ 12 ॥

ഇത്യുക്തോ വാമദേവേന സർവം തത്കൃതവാന്നൃപഃ ।
തഥാ കുർവംസ്ത്വമപ്യേതൗ ലോകൗ ജേതാ ന സംശയഃ ॥ 13 ॥

॥ ഇതി വാമദേവഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Vamadeva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vamadeva Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top