Home / Ashtaka / Yamunashtakam 2 Lyrics in English | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 2 Lyrics in English | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 2 Lyrics in English:

॥ srih॥

krpaparavaram tapanatanayam tapasamanim
muraripreyasyam bhavabhayadavam bhaktivaradam ।
viyajjvalonmuktam sriyamapi sukhapteh paridinam
sada dhiro nunam bhajati yamunam nityaphaladam ॥ 1॥

madhuvanacarini bhaskaravahini jahnavisaṅgini sindhusute
madhuripubhusani madhavatosini gokulabhitivinasakrte ।
jagadaghamocini manasadayini kesavakelinidanagate
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 2॥

ayi madhure madhumodavilasini sailavidarini vegapare
parijanapalini dustanisudini vanchitakamavilasadhare ।
vrajapuravasijanarjitapatakaharini visvajanoddharike
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 3॥

ativipadambudhimagnajanam bhavatapasatakulamanasakam
gatimatihinamasesabhayakulamagatapadasarojayugam ।
rnabhayabhitimaniskrtipatakakotisatayutapunjataram
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 4॥

navajaladadyutikotilasattanuhemabhayabhararanjitake
tadidavahelipadancalacancalasobhitapitasuceladhare ।
manimayabhusanacitrapatasanaranjitaganjitabhanukare
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 5॥

subhapuline madhumattayadudbhavarasamahotsavakelibhare
uccakulacalarajitamauktikaharamayabhararodasike ।
navamanikotikabhaskarakancukisobhitatarakaharayute
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 6॥

karivaramauktikanasikabhusanavatacamatkrtacancalake
mukhakamalamalasaurabhacancalamattamadhuvratalocanike ।
maniganakundalalolaparisphuradakulagandayugamalake
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 7॥

kalaravanupurahemamayacitapadasaroruhasarunike
dhimidhimidhimidhimitalavinoditamanasamanjulapadagate ।
tava padapaṅkajamasritamanavacittasadakhilatapahare
jaya yamune jaya bhitinivarini samkatanasini pavaya mam ॥ 8॥

bhavottapambhodhau nipatitajano durgatiyuto
yadi stauti pratah pratidinamanyasrayataya ।
hayahresaih kamam karakusumapunjai ravisutam
sada bhokta bhoganmaranasamaye yati haritam ॥ 9॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchamkarabhagavatah krtau
yamunastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment