Navagraha Mantras

Sri Angaraka (Mangal) Stotram Lyrics in Kannada

Shri Angaraka (Mangal) Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಂಗಾರಕಃ ಶಕ್ತಿಧರೋ ಲೋಹಿತಾಂಗೋ ಧರಾಸುತಃ |
ಕುಮಾರೋ ಮಂಗಲೋ ಭೌಮೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಧನಪ್ರದಃ || ೧ ||

ಋಣಹರ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ರೋಗಕೃದ್ರೋಗನಾಶನಃ |
ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭೋ ವ್ರಣಕರಃ ಕಾಮದೋ ಧನಹೃತ್ ಕುಜಃ || ೨ ||

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋ ರಕ್ತಾಯತೇಕ್ಷಣಃ |
ಲೋಹಿತೋ ರಕ್ತವರ್ಣಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಾವಬೋಧಕಃ || ೩ ||

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಧರೋ ಹೇಮಕುಂಡಲೀ ಗ್ರಹನಾಯಕಃ |
ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭೌಮಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ನರಃ || ೪ ||

ಋಣಂ ತಸ್ಯ ಚ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಚ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಚೈವ ಮನೋರಮಾಮ್ || ೫ ||

ವಂಶೋದ್ದ್ಯೋತಕರಂ ಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಯೋಽರ್ಚಯೇದಹ್ನಿ ಭೌಮಸ್ಯ ಮಂಗಲಂ ಬಹುಪುಷ್ಪಕೈಃ || ೬ ||

ಸರ್ವಾ ನಶ್ಯತಿ ಪೀಡಾ ಚ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಕೃತಾ ಧ್ರುವಮ್ || ೭ ||

Also Read:

Sri Angaraka (Mangal) Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil