Home / Slokas / Sri Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Sri Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

74 Views

Sri Suktam Meaning
Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi, who shines like gold, yellow in hue, wearing gold and silver garlands, blooming like the moon, the embodiment of wealth. O Agni! Invoke for me that unfailing Lakshmi, being blessed by whom I shall win wealth, cattle, horses and men.

I invoke Shri (Lakshmi), who has a line of horses in front of her, a series of chariots in the middle, who is being awakened by the trumpeting of elephants, who is divinely resplendent. May that divine Lakshmi grace me. I hereby invoke that Shri (Lakshmi) who is an embodiment of Absolute Bliss; who is of pleasant smile on her face; whose lustre is like that of burnished gold; who is wet, as it were, (just from the milky ocean), who is blazing with splendour, and is the embodiment of the fulfilment of all wishes; who satisfies the desires of her votaries; who is seated on the lotus and is beautiful like the lotus.

Sri Lakshmi Devi

For shelter in this world, I resort to that Lakshmi who is beautiful like the moon, who shines bright, who is blazing with renown, who is adored (even) by the gods, who is highly magnanimous, and grand like the lotus. May my misfortunes perish. I surrender myself to Thee. O Thou, resplendent like the Sun! By Thy power and glory have the plants, (like) the bael tree, grown up. May the fruits thereof destroy through Thy Grace all inauspiciousness rising from the inner organs and ignorance as well as from the outer senses.

O Lakshmi! I am born in this country with the heritage of wealth. May the friend of the Lord Siva (Kubera) and Kirti (fame) come to me. May these (having taken their abode with me) bestow on me fame and prosperity. I shall destroy the elder sister of Lakshmi, the embodiment of inauspiciousness and such evil as hunger, thirst, and the like. O Lakshmi! Drive out from my abode all misfortune and poverty.

I invoke hereby that Lakshmi (Shri), whose (main) avenue of perception is the odoriferous sense (i.e., who abides mainly in cows); who is incapable of defeat or threat from anyone; who is ever healthy (with such virtuous qualities as truth); whose grace is seen abundantly in the refuse of cows (the cows being sacred); and who is supreme over all created beings. O Lakshmi! May we obtain and enjoy the fulfilment of our desires and our volitions, the veracity of our speech, the wealth of cattle, the abundance of varieties of food to eat! May prosperity and fame reside in me (thy devotee)!

Lakshmi! You have progeny in Kardama. (Hence) O Kardama, may you reside in me. Make Mother Shri with garlands of lotuses, to have Her abode in my (ancestral) line. May the (holy) waters create friendship (they being of an adhesive nature). O Chiklita (Progeny of Shri), reside in my home; and arrange to make Divine Mother Shri to stay in my lineage!

Invoke for me, O Agni, Lakshmi who shines like gold, is brilliant like the sun, who is powerfully fragrant, who wields the rod of suzerainty, who is of the form of supreme rulership, who is radiant with ornaments and is the goddess of wealth. Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi who shines like gold, blooms like the moon, who is fresh with anointment (of fragrant scent), who is adorned with the lotuses (lifted up by celestial elephants in the act of worship), who is the presiding deity of nourishment, who is yellow in colour, and who wears garlands of lotuses.

Invoke for me, O Agni, that Goddess Lakshmi who is ever unfailing, being blessed by whom I shall win wealth in plenty, cattle, servants, horses, and men.

We commune ourselves with the Great Goddess, and meditate on the Consort of Vishnu. May that Lakshmi direct us (to the Great Goal).

Om. May there be Peace, Peace, Peace.

Sri Suktam in Telugu
ఓం || హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ ||

అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా”ద-ప్రబోధి’నీమ్ |
శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ ||

కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’మార్ద్రాం జ్వలం’తీం తృప్తాం తర్పయం’తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యే‌உలక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే ||

ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసో‌உధి’జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షో‌உథ బిల్వః |
తస్య ఫలా’ని తపసాను’దంతు మాయాంత’రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ |
ప్రాదుర్భూతో‌உస్మి’ రాష్ట్రే‌உస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్ధిం దదాదు’ మే ||

క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’లక్షీం నా’శయామ్యహమ్ |
అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ ||

గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ |
ఈశ్వరీగ్‍మ్’ సర్వ’భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ’శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య’స్య మయి శ్రీః శ్ర’యతాం యశః’ ||

కర్దమే’న ప్ర’జాభూతా మయి సంభ’వ కర్దమ |
శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే మాతరం’ పద్మమాలి’నీమ్ ||

ఆపః’ సృజంతు’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ’స మే గృహే |
ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరి’ణీం పుష్టిం సువర్ణామ్ హే’మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

ఆర్ద్రాం యః కరి’ణీం యష్టిం పింగలామ్ ప’ద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్షీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం ప్రభూ’తం గావో’ దాస్యో‌உశ్వా”న్, విందేయం పురు’షానహమ్ ||

ఓం మహాదేవ్యై చ’ విద్మహే’ విష్ణుపత్నీ చ’ ధీమహి | తన్నో’ లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్ ||

శ్రీ-ర్వర్చ’స్వ-మాయు’ష్య-మారో”గ్యమావీ’ధాత్ పవ’మానం మహీయతే” | ధాన్యం ధనం పశుం బహుపు’త్రలాభం శతసం”వత్సరం దీర్ఘమాయుః’ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Sri Suktam in English
oṃ || hira’ṇyavarṇāṃ hari’ṇīṃ suvarṇa’rajatasra’jām | candrāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

tāṃ ma āva’ha jāta’vedo lakṣmīmana’pagāminī”m |
yasyāṃ hira’ṇyaṃ vindeyaṃ gāmaśvaṃ puru’ṣānaham ||

aśvapūrvāṃ ra’thamadhyāṃ hastinā”da-prabodhi’nīm |
śriya’ṃ devīmupa’hvaye śrīrmā devīrju’ṣatām ||

kāṃ so”smitāṃ hira’ṇyaprākārā’mārdrāṃ jvala’ntīṃ tṛptāṃ tarpaya’ntīm |
padme sthitāṃ padmava’rṇāṃ tāmihopa’hvaye śriyam ||

candrāṃ pra’bhāsāṃ yaśasā jvala’ntīṃ śriya’ṃ loke devaju’ṣṭāmudārām |
tāṃ padminī’mīṃ śara’ṇamahaṃ prapa’dye‌உlakṣmīrme’ naśyatāṃ tvāṃ vṛ’ṇe ||

ādityava’rṇe tapaso‌உdhi’jāto vanaspatistava’ vṛkṣo‌உtha bilvaḥ |
tasya phalā’ni tapasānu’dantu māyānta’rāyāśca’ bāhyā a’lakṣmīḥ ||

upaitu māṃ devasakhaḥ kīrtiśca maṇi’nā saha |
prādurbhūto‌உsmi’ rāṣṭre‌உsmin kīrtimṛ’ddhiṃ dadādu’ me ||

kṣutpi’pāsāma’lāṃ jyeṣṭhāma’lakṣīṃ nā’śayāmyaham |
abhū’timasa’mṛddhiṃ ca sarvāṃ nirṇu’da me gṛhāt ||

gandhadvārāṃ du’rādharṣāṃ nityapu’ṣṭāṃ karīṣiṇī”m |
īśvarīg’ṃ sarva’bhūtānāṃ tāmihopa’hvaye śriyam ||

mana’saḥ kāmamākūtiṃ vācaḥ satyama’śīmahi |
paśūnāṃ rūpamanya’sya mayi śrīḥ śra’yatāṃ yaśa’ḥ ||

kardame’na pra’jābhūtā mayi sambha’va kardama |
śriya’ṃ vāsaya’ me kule mātara’ṃ padmamāli’nīm ||

āpa’ḥ sṛjantu’ snigdāni ciklīta va’sa me gṛhe |
ni ca’ devīṃ mātaraṃ śriya’ṃ vāsaya’ me kule ||

ārdrāṃ puṣkari’ṇīṃ puṣṭiṃ suvarṇām he’mamālinīm |
sūryāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

ārdrāṃ yaḥ kari’ṇīṃ yaṣṭiṃ piṅgalām pa’dmamālinīm |
candrāṃ hiraṇma’yīṃ lakṣmīṃ jāta’vedo ma āva’ha ||

tāṃ ma āva’ha jāta’vedo lakṣīmana’pagāminī”m |
yasyāṃ hira’ṇyaṃ prabhū’taṃ gāvo’ dāsyo‌உśvā”n, vindeyaṃ puru’ṣānaham ||

oṃ mahādevyai ca’ vidmahe’ viṣṇupatnī ca’ dhīmahi | tanno’ lakṣmīḥ pracodayā”t ||

śrī-rvarca’sva-māyu’ṣya-māro”gyamāvī’dhāt pava’mānaṃ mahīyate” | dhānyaṃ dhanaṃ paśuṃ bahupu’tralābhaṃ śatasa”ṃvatsaraṃ dīrghamāyu’ḥ ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Sri Suktam in Tamil
ஓம் || ஹிர’ண்யவர்ணாம் ஹரி’ணீம் ஸுவர்ண’ரஜதஸ்ர’ஜாம் | சம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

தாம் ம ஆவ’ஹ ஜாத’வேதோ லக்ஷ்மீமன’பகாமினீ”ம் |
யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் விம்தேயம் காமஶ்வம் புரு’ஷானஹம் ||

அஶ்வபூர்வாம் ர’தமத்யாம் ஹஸ்தினா”த-ப்ரபோதி’னீம் |
ஶ்ரியம்’ தேவீமுப’ஹ்வயே ஶ்ரீர்மா தேவீர்ஜு’ஷதாம் ||

காம் ஸோ”ஸ்மிதாம் ஹிர’ண்யப்ராகாரா’மார்த்ராம் ஜ்வலம்’தீம் த்றுப்தாம் தர்பயம்’தீம் |
பத்மே ஸ்திதாம் பத்மவ’ர்ணாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

சம்த்ராம் ப்ர’பாஸாம் யஶஸா ஜ்வலம்’தீம் ஶ்ரியம்’ லோகே தேவஜு’ஷ்டாமுதாராம் |
தாம் பத்மினீ’மீம் ஶர’ணமஹம் ப்ரப’த்யே‌உலக்ஷ்மீர்மே’ னஶ்யதாம் த்வாம் வ்று’ணே ||

ஆதித்யவ’ர்ணே தபஸோ‌உதி’ஜாதோ வனஸ்பதிஸ்தவ’ வ்றுக்ஷோ‌உத பில்வஃ |
தஸ்ய பலா’னி தபஸானு’தம்து மாயாம்த’ராயாஶ்ச’ பாஹ்யா அ’லக்ஷ்மீஃ ||

உபைது மாம் தேவஸகஃ கீர்திஶ்ச மணி’னா ஸஹ |
ப்ராதுர்பூதோ‌உஸ்மி’ ராஷ்ட்ரே‌உஸ்மின் கீர்திம்று’த்திம் ததாது’ மே ||

க்ஷுத்பி’பாஸாம’லாம் ஜ்யேஷ்டாம’லக்ஷீம் னா’ஶயாம்யஹம் |
அபூ’திமஸ’ம்றுத்திம் ச ஸர்வாம் னிர்ணு’த மே க்றுஹாத் ||

கம்தத்வாராம் து’ராதர்ஷாம் னித்யபு’ஷ்டாம் கரீஷிணீ”ம் |
ஈஶ்வரீக்ம்’ ஸர்வ’பூதானாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

மன’ஸஃ காமமாகூதிம் வாசஃ ஸத்யம’ஶீமஹி |
பஶூனாம் ரூபமன்ய’ஸ்ய மயி ஶ்ரீஃ ஶ்ர’யதாம் யஶஃ’ ||

கர்தமே’ன ப்ர’ஜாபூதா மயி ஸம்ப’வ கர்தம |
ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே மாதரம்’ பத்மமாலி’னீம் ||

ஆபஃ’ ஸ்றுஜம்து’ ஸ்னிக்தானி சிக்லீத வ’ஸ மே க்றுஹே |
னி ச’ தேவீம் மாதரம் ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே ||

ஆர்த்ராம் புஷ்கரி’ணீம் புஷ்டிம் ஸுவர்ணாம் ஹே’மமாலினீம் |
ஸூர்யாம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

ஆர்த்ராம் யஃ கரி’ணீம் யஷ்டிம் பிம்கலாம் ப’த்மமாலினீம் |
சம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ ||

தாம் ம ஆவ’ஹ ஜாத’வேதோ லக்ஷீமன’பகாமினீ”ம் |
யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் ப்ரபூ’தம் காவோ’ தாஸ்யோ‌உஶ்வா”ன், விம்தேயம் புரு’ஷானஹம் ||

ஓம் மஹாதேவ்யை ச’ வித்மஹே’ விஷ்ணுபத்னீ ச’ தீமஹி | தன்னோ’ லக்ஷ்மீஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஶ்ரீ-ர்வர்ச’ஸ்வ-மாயு’ஷ்ய-மாரோ”க்யமாவீ’தாத் பவ’மானம் மஹீயதே” | தான்யம் தனம் பஶும் பஹுபு’த்ரலாபம் ஶதஸம்”வத்ஸரம் தீர்கமாயுஃ’ ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Sri Suktam in Malayalam
ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജതസ്ര’ജാമ് | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹമ് ||

അശ്വപൂര്വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് |
ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ ദേവീര്ജു’ഷതാമ് ||

കാം സോ’സ്മിതാം ഹിര’ണ്യപ്രാകാരാ’മാര്ദ്രാം ജ്വലം’തീം തൃപ്താം തര്പയം’തീമ് |
പദ്മേ സ്ഥിതാം പദ്മവ’ര്ണാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

ചംദ്രാം പ്ര’ഭാസാം യശസാ ജ്വലം’തീം ശ്രിയം’ ലോകേ ദേവജു’ഷ്ടാമുദാരാമ് |
താം പദ്മിനീ’മീം ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ‌உലക്ഷ്മീര്മേ’ നശ്യതാം ത്വാം വൃ’ണേ ||

ആദിത്യവ’ര്ണേ തപസോ‌உധി’ജാതോ വനസ്പതിസ്തവ’ വൃക്ഷോ‌உഥ ബില്വഃ |
തസ്യ ഫലാ’നി തപസാനു’ദംതു മായാംത’രായാശ്ച’ ബാഹ്യാ അ’ലക്ഷ്മീഃ ||

ഉപൈതു മാം ദേവസഖഃ കീര്തിശ്ച മണി’നാ സഹ |
പ്രാദുര്ഭൂതോ‌உസ്മി’ രാഷ്ട്രേ‌உസ്മിന് കീര്തിമൃ’ദ്ധിം ദദാദു’ മേ ||

ക്ഷുത്പി’പാസാമ’ലാം ജ്യേഷ്ഠാമ’ലക്ഷീം നാ’ശയാമ്യഹമ് |
അഭൂ’തിമസ’മൃദ്ധിം ച സര്വാം നിര്ണു’ദ മേ ഗൃഹാത് ||

ഗംധദ്വാരാം ദു’രാധര്ഷാം നിത്യപു’ഷ്ടാം കരീഷിണീ’മ് |
ഈശ്വരീഗ്ം’ സര്വ’ഭൂതാനാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

മന’സഃ കാമമാകൂതിം വാചഃ സത്യമ’ശീമഹി |
പശൂനാം രൂപമന്യ’സ്യ മയി ശ്രീഃ ശ്ര’യതാം യശഃ’ ||

കര്ദമേ’ന പ്ര’ജാഭൂതാ മയി സംഭ’വ കര്ദമ |
ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ മാതരം’ പദ്മമാലി’നീമ് ||

ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചിക്ലീത വ’സ മേ ഗൃഹേ |
നി ച’ ദേവീം മാതരം ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ ||

ആര്ദ്രാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുവര്ണാമ് ഹേ’മമാലിനീമ് |
സൂര്യാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

ആര്ദ്രാം യഃ കരി’ണീം യഷ്ടിം പിംഗലാമ് പ’ദ്മമാലിനീമ് |
ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം പ്രഭൂ’തം ഗാവോ’ ദാസ്യോ‌உശ്വാ’ന്, വിംദേയം പുരു’ഷാനഹമ് ||

ഓം മഹാദേവ്യൈ ച’ വിദ്മഹേ’ വിഷ്ണുപത്നീ ച’ ധീമഹി | തന്നോ’ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ശ്രീ-ര്വര്ച’സ്വ-മായു’ഷ്യ-മാരോ’ഗ്യമാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയതേ’ | ധാന്യം ധനം പശും ബഹുപു’ത്രലാഭം ശതസം’വത്സരം ദീര്ഘമായുഃ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Sri Suktam in Kannada
ಓಂ || ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿ’ಣೀಂ ಸುವರ್ಣ’ರಜತಸ್ರ’ಜಾಮ್ | ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಮ ಆವ’ಹ ಜಾತ’ವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರು’ಷಾನಹಮ್ ||

ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರ’ಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾ”ದ-ಪ್ರಬೋಧಿ’ನೀಮ್ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ದೇವೀಮುಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀರ್ಜು’ಷತಾಮ್ ||

ಕಾಂ ಸೋ”ಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ’ಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂ’ತೀಮ್ |
ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವ’ರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರ’ಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ಲೋಕೇ ದೇವಜು’ಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್ |
ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀ’ಮೀಂ ಶರ’ಣಮಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ‌உಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ’ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃ’ಣೇ ||

ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣೇ ತಪಸೋ‌உಧಿ’ಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ’ ವೃಕ್ಷೋ‌உಥ ಬಿಲ್ವಃ |
ತಸ್ಯ ಫಲಾ’ನಿ ತಪಸಾನು’ದಂತು ಮಾಯಾಂತ’ರಾಯಾಶ್ಚ’ ಬಾಹ್ಯಾ ಅ’ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ||

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿ’ನಾ ಸಹ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ‌உಸ್ಮಿ’ ರಾಷ್ಟ್ರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃ’ದ್ಧಿಂ ದದಾದು’ ಮೇ ||

ಕ್ಷುತ್ಪಿ’ಪಾಸಾಮ’ಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮ’ಲಕ್ಷೀಂ ನಾ’ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಭೂ’ತಿಮಸ’ಮೃದ್ಧಿಂ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣು’ದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ||

ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದು’ರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪು’ಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀ”ಮ್ |
ಈಶ್ವರೀಗ್‍ಮ್’ ಸರ್ವ’ಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಮನ’ಸಃ ಕಾಮಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮ’ಶೀಮಹಿ |
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ಯ’ಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ’ಯತಾಂ ಯಶಃ’ ||

ಕರ್ದಮೇ’ನ ಪ್ರ’ಜಾಭೂತಾ ಮಯಿ ಸಂಭ’ವ ಕರ್ದಮ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ’ ಪದ್ಮಮಾಲಿ’ನೀಮ್ ||

ಆಪಃ’ ಸೃಜಂತು’ ಸ್ನಿಗ್ದಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವ’ಸ ಮೇ ಗೃಹೇ |
ನಿ ಚ’ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ||

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿ’ಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುವರ್ಣಾಮ್ ಹೇ’ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿ’ಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಪಿಂಗಲಾಮ್ ಪ’ದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಮ ಆವ’ಹ ಜಾತ’ವೇದೋ ಲಕ್ಷೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂ’ತಂ ಗಾವೋ’ ದಾಸ್ಯೋ‌உಶ್ವಾ”ನ್, ವಿಂದೇಯಂ ಪುರು’ಷಾನಹಮ್ ||

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಶ್ರೀ-ರ್ವರ್ಚ’ಸ್ವ-ಮಾಯು’ಷ್ಯ-ಮಾರೋ”ಗ್ಯಮಾವೀ’ಧಾತ್ ಪವ’ಮಾನಂ ಮಹೀಯತೇ” | ಧಾನ್ಯಂ ಧನಂ ಪಶುಂ ಬಹುಪು’ತ್ರಲಾಭಂ ಶತಸಂ”ವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Sri Suktam in Bengali
ওং || হির’ণ্য়বর্ণাং হরি’ণীং সুবর্ণ’রজতস্র’জাম | চংদ্রাং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

তাং ম আব’হ জাত’বেদো লক্ষ্মীমন’পগামিনী”ম |
য়স্য়াং হির’ণ্য়ং বিংদেয়ং গামশ্বং পুরু’ষানহম ||

অশ্বপূর্বাং র’থমধ্য়াং হস্তিনা”দ-প্রবোধি’নীম |
শ্রিয়ং’ দেবীমুপ’হ্বয়ে শ্রীর্মা দেবীর্জু’ষতাম ||

কাং সো”স্মিতাং হির’ণ্য়প্রাকারা’মার্দ্রাং জ্বলং’তীং তৃপ্তাং তর্পয়ং’তীম |
পদ্মে স্থিতাং পদ্মব’র্ণাং তামিহোপ’হ্বয়ে শ্রিয়ম ||

চংদ্রাং প্র’ভাসাং য়শসা জ্বলং’তীং শ্রিয়ং’ লোকে দেবজু’ষ্টামুদারাম |
তাং পদ্মিনী’মীং শর’ণমহং প্রপ’দ্য়ে‌உলক্ষ্মীর্মে’ নশ্য়তাং ত্বাং বৃ’ণে ||

আদিত্য়ব’র্ণে তপসো‌உধি’জাতো বনস্পতিস্তব’ বৃক্ষো‌உথ বিল্বঃ |
তস্য় ফলা’নি তপসানু’দংতু মায়াংত’রায়াশ্চ’ বাহ্য়া অ’লক্ষ্মীঃ ||

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মণি’না সহ |
প্রাদুর্ভূতো‌உস্মি’ রাষ্ট্রে‌உস্মিন কীর্তিমৃ’দ্ধিং দদাদু’ মে ||

ক্ষুত্পি’পাসাম’লাং জ্য়েষ্ঠাম’লক্ষীং না’শয়াম্য়হম |
অভূ’তিমস’মৃদ্ধিং চ সর্বাং নির্ণু’দ মে গৃহাত ||

গংধদ্বারাং দু’রাধর্ষাং নিত্য়পু’ষ্টাং করীষিণী”ম |
ঈশ্বরীগং’ সর্ব’ভূতানাং তামিহোপ’হ্বয়ে শ্রিয়ম ||

মন’সঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্য়ম’শীমহি |
পশূনাং রূপমন্য়’স্য় ময়ি শ্রীঃ শ্র’য়তাং য়শঃ’ ||

কর্দমে’ন প্র’জাভূতা ময়ি সংভ’ব কর্দম |
শ্রিয়ং’ বাসয়’ মে কুলে মাতরং’ পদ্মমালি’নীম ||

আপঃ’ সৃজংতু’ স্নিগ্দানি চিক্লীত ব’স মে গৃহে |
নি চ’ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং’ বাসয়’ মে কুলে ||

আর্দ্রাং পুষ্করি’ণীং পুষ্টিং সুবর্ণাম হে’মমালিনীম |
সূর্য়াং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

আর্দ্রাং য়ঃ করি’ণীং য়ষ্টিং পিংগলাম প’দ্মমালিনীম |
চংদ্রাং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

তাং ম আব’হ জাত’বেদো লক্ষীমন’পগামিনী”ম |
য়স্য়াং হির’ণ্য়ং প্রভূ’তং গাবো’ দাস্য়ো‌உশ্বা”ন, বিংদেয়ং পুরু’ষানহম ||

ওং মহাদেব্য়ৈ চ’ বিদ্মহে’ বিষ্ণুপত্নী চ’ ধীমহি | তন্নো’ লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়া”ত ||

শ্রী-র্বর্চ’স্ব-মায়ু’ষ্য়-মারো”গ্য়মাবী’ধাত পব’মানং মহীয়তে” | ধান্য়ং ধনং পশুং বহুপু’ত্রলাভং শতসং”বত্সরং দীর্ঘমায়ুঃ’ ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE