Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Suktam Lyrics in Telugu With Meaning

Devi Stotram – Sri Suktam in Telugu:

ఓం || హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ ||

అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా”ద-ప్రబోధి’నీమ్ |
శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ ||

కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’మార్ద్రాం జ్వలం’తీం తృప్తాం తర్పయం’తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యే‌உలక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే ||

ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసో‌உధి’జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షో‌உథ బిల్వః |
తస్య ఫలా’ని తపసాను’దంతు మాయాంత’రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ |
ప్రాదుర్భూతో‌உస్మి’ రాష్ట్రే‌உస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్ధిం దదాదు’ మే ||

క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’లక్షీం నా’శయామ్యహమ్ |
అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ ||

గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ |
ఈశ్వరీగ్‍మ్’ సర్వ’భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ’శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య’స్య మయి శ్రీః శ్ర’యతాం యశః’ ||

కర్దమే’న ప్ర’జాభూతా మయి సంభ’వ కర్దమ |
శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే మాతరం’ పద్మమాలి’నీమ్ ||

ఆపః’ సృజంతు’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ’స మే గృహే |
ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ వాసయ’ మే కులే ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరి’ణీం పుష్టిం సువర్ణామ్ హే’మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

ఆర్ద్రాం యః కరి’ణీం యష్టిం పింగలామ్ ప’ద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ||

తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్షీమన’పగామినీ”మ్ |
యస్యాం హిర’ణ్యం ప్రభూ’తం గావో’ దాస్యో‌உశ్వా”న్, విందేయం పురు’షానహమ్ ||

ఓం మహాదేవ్యై చ’ విద్మహే’ విష్ణుపత్నీ చ’ ధీమహి | తన్నో’ లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్ ||

శ్రీ-ర్వర్చ’స్వ-మాయు’ష్య-మారో”గ్యమావీ’ధాత్ పవ’మానం మహీయతే” | ధాన్యం ధనం పశుం బహుపు’త్రలాభం శతసం”వత్సరం దీర్ఘమాయుః’ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Devi Stotram – Sri Suktam Meaning:

Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi, who shines like gold, yellow in hue, wearing gold and silver garlands, blooming like the moon, the embodiment of wealth. O Agni! Invoke for me that unfailing Lakshmi, being blessed by whom I shall win wealth, cattle, horses and men.

I invoke Shri (Lakshmi), who has a line of horses in front of her, a series of chariots in the middle, who is being awakened by the trumpeting of elephants, who is divinely resplendent. May that divine Lakshmi grace me. I hereby invoke that Shri (Lakshmi) who is an embodiment of Absolute Bliss; who is of a pleasant smile on her face; whose lustre is like that of burnished gold; who is wet, as it were, (just from the milky ocean), who is blazing with splendour and is the embodiment of the fulfilment of all wishes; who satisfies the desires of her votaries; who is seated on the lotus and is beautiful like the lotus.

For shelter in this world, I resort to that Lakshmi who is beautiful like the moon, who shines bright, who is blazing with renown, who is adored (even) by the gods, who is highly magnanimous, and grand like the lotus. May my misfortunes perish. I surrender myself to Thee. O Thou, resplendent like the Sun! By Thy power and glory have the plants, (like) the bael tree, grown-up. May the fruits thereof destroy through Thy Grace all inauspiciousness rising from the inner organs and ignorance as well as from the outer senses.

O, Lakshmi! I am born in this country with a heritage of wealth. May the friend of the Lord Siva (Kubera) and Kirti (fame) come to me. May these (having taken their abode with me) bestow on me fame and prosperity. I shall destroy the elder sister of Lakshmi, the embodiment of inauspiciousness and such evil as hunger, thirst, and the like. O, Lakshmi! Drive out from my abode all misfortune and poverty.

I invoke hereby that Lakshmi (Shri), whose (main) avenue of perception is the odoriferous sense (i.e., who abides mainly in cows); who is incapable of defeat or threat from anyone; who is ever healthy (with such virtuous qualities as truth); whose grace is seen abundantly in the refuse of cows (the cows being sacred); and who is supreme over all created beings. O, Lakshmi! May we obtain and enjoy the fulfilment of our desires and our volitions, the veracity of our speech, the wealth of cattle, the abundance of varieties of food to eat! May prosperity and fame reside in me (thy devotee)!

Lakshmi! You have progeny in Kardama. (Hence) O Kardama, may you reside in me. Make Mother Shri with garlands of lotuses, to have Her abode in my (ancestral) line. May the (holy) waters create friendship (they being of an adhesive nature). O Chiklita (Progeny of Shri), reside in my home; and arrange to make Divine Mother Shri stay in my lineage!

Invoke for me, O Agni, Lakshmi who shines like gold, is brilliant like the sun, who is powerfully fragrant, who wields the rod of suzerainty, who is of the form of supreme rulership, who is radiant with ornaments and is the goddess of wealth. Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi who shines like gold, blooms like the moon, who is fresh with anointment (of fragrant scent), who is adorned with the lotuses (lifted up by celestial elephants in the act of worship), who is the presiding deity of nourishment, who is yellow in colour, and who wears garlands of lotuses.

Invoke for me, O Agni, that Goddess Lakshmi who is ever unfailing, being blessed by whom I shall win wealth in plenty, cattle, servants, horses, and men.

We commune ourselves with the Great Goddess and meditate on the Consort of Vishnu. May that Lakshmi direct us (to the Great Goal).

Om. May there be Peace, Peace, Peace.

Also Read:

Sri Suktam Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Sri Suktam Lyrics in Telugu With Meaning

2 thoughts on “Sri Suktam Lyrics in Telugu With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top