Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Gakara Names of Lord Ganesha Hindi and English Mantra

1) ॐ गणेश्वराय नमः। – Om Ganeshwaraya Namah।
2) ॐ गणाध्यक्षाय नमः। – Om Ganadhyakshaya Namah।
3) ॐ गणाराध्याय नमः। – Om Ganaradhyaya Namah।
4) ॐ गणप्रियाय नमः। – Om Ganapriyaya Namah।
5) ॐ गणनाथाय नमः। – Om Gananathaya Namah।
6) ॐ गणस्वामिने नमः। – Om Ganaswamine Namah।
7) ॐ गणेशाय नमः। – Om Ganeshaya Namah।
8) ॐ गणनायकाय नमः। – Om Gananayakaya Namah।
9) ॐ गणमूर्तये नमः। – Om Ganamurtaye Namah।
10) ॐ गणपतये नमः। – Om Ganapataye Namah।
11) ॐ गणत्रात्रे नमः। – Om Ganatratre Namah।
12) ॐ गणञ्जयाय नमः। – Om Gananjayaya Namah।
13) ॐ गणपाय नमः। – Om Ganapaya Namah।
14) ॐ गणक्रीडाय नमः। – Om Ganakridaya Namah।
15) ॐ गणदेवाय नमः। – Om Ganadevaya Namah।
16) ॐ गणाधिपाय नमः। – Om Ganadhipaya Namah।
17) ॐ गणज्येष्ठाय नमः। – Om Ganajyeshthaya Namah।
18) ॐ गणश्रेष्ठाय नमः। – Om Ganashreshthaya Namah।
19) ॐ गणप्रेष्ठाय नमः। – Om Ganapreshthaya Namah।
20) ॐ गणाधिराजाय नमः। – Om Ganadhirajaya Namah।
21) ॐ गणराजे नमः। – Om Ganaraje Namah।
22) ॐ गणगोप्त्रे नमः। – Om Ganagoptre Namah।
23) ॐ गणाङ्गाय नमः। – Om Ganangaya Namah।
24) ॐ गणदैवताय नमः। – Om Ganadaivataya Namah।
25) ॐ गणबन्धवे नमः। – Om Ganabandhave Namah।
26) ॐ गणसुहृदे नमः। – Om Ganasuhrude Namah।
27) ॐ गणाधीशाय नमः। – Om Ganadhishaya Namah।
28) ॐ गणप्रदाय नमः। – Om Ganapradaya Namah।
29) ॐ गणप्रियसखाय नमः। – Om Ganapriyasakhaya Namah।
30) ॐ गणप्रियसुहृदे नमः। – Om Ganapriyasuhrude Namah।
31) ॐ गणप्रियरतोनित्याय नमः। – Om Ganapriyaratonityaya Namah।
32) ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः। – Om Ganapritivivardhanaya Namah।
33) ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः। – Om Ganamandalamadhyasthaya Namah।
34) ॐ गणकेलिपरायणाय नमः। – Om Ganakeliparayanaya Namah।
35) ॐ गणाग्रण्ये नमः। – Om Ganagranye Namah।
36) ॐ गणेशाय नमः। – Om Ganeshaya Namah।
37) ॐ गणगीताय नमः। – Om Ganagitaya Namah।
38) ॐ गणोच्छ्रयाय नमः। – Om Ganochchhrayaya Namah।
39) ॐ गण्याय नमः। – Om Ganyaya Namah।
40) ॐ गणहिताय नमः। – Om Ganahitaya Namah।
41) ॐ गर्जद्गणसेनाय नमः। – Om Garjadganasenaya Namah।
42) ॐ गणोद्यताय नमः। – Om Ganodyataya Namah।
43) ॐ गणप्रीतिप्रमतनाय नमः। – Om Ganapritipramatnaya Namah।
44) ॐ गणप्रीत्यपहारकाय नमः। – Om Ganaprityapaharakaya Namah।
45) ॐ गणनार्हाय नमः। – Om Gananarhaya Namah।
46) ॐ गणप्रौढाय नमः। – Om Ganapraudhaya Namah।
47) ॐ गणभर्त्रे नमः। – Om Ganabhartre Namah।
48) ॐ गणप्रभवे नमः। – Om Ganaprabhave Namah।
49) ॐ गणसेनाय नमः। – Om Ganasenaya Namah।
50) ॐ गणचराय नमः। – Om Ganacharaya Namah।

51) ॐ गणप्राज्ञाय नमः। – Om Ganapragyaya Namah।
52) ॐ गणैकराजे नमः। – Om Ganaikaraje Namah।
53) ॐ गणाग्र्याय नमः। – Om Ganagrayaya Namah।
54) ॐ गण्यनाम्ने नमः। – Om Ganyanamne Namah।
55) ॐ गणपालनतत्पराय नमः। – Om Ganapalanatatparaya Namah।
56) ॐ गणजिते नमः। – Om Ganajite Namah।
57) ॐ गणगर्भस्थाय नमः। – Om Ganagarbhasthaya Namah।
58) ॐ गणप्रवणमानसाय नमः। – Om Ganapranavamanasaya Namah।
59) ॐ गणगर्वपरिहर्त्रे नमः। – Om Ganagarvaparihartre Namah।
60) ॐ गणाय नमः। – Om Ganaya Namah।
61) ॐ गणनमस्क्रिते नमः। – Om Gananamaskrite Namah।
62) ॐ गणार्चिताङ्घ्रियुगलाय नमः। – Om Ganarchitanghriyugalaya Namah।
63) ॐ गणरक्षणक्ऱृते नमः। – Om Ganarakshanakrite Namah।
64) ॐ गणध्याताय नमः। – Om Ganadhyataya Namah।
65) ॐ गणगुरवे नमः। – Om Ganagurave Namah।
66) ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः। – Om Ganapranayatatparaya Namah।
67) ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः। – Om Ganaganaparitratre Namah।
68) ॐ गणादिहरणोदराय नमः। – Om Ganadiharanodaraya Namah।
69) ॐ गणसेतवे नमः। – Om Ganasetave Namah।
70) ॐ गणनाथाय नमः। – Om Gananathaya Namah।
71) ॐ गणकेतवे नमः। – Om Ganaketave Namah।
72) ॐ गणाग्रगाय नमः। – Om Ganagragaya Namah।
73) ॐ गणहेतवे नमः। – Om Ganahetave Namah।
74) ॐ गणग्राहिणे नमः। – Om Ganagrahine Namah।
75) ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः। – Om Gananugrahakarakaya Namah।
76) ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः। – Om Ganagananugrahabhuve Namah।
77) ॐ गणागणवरप्रदाय नमः। – Om Ganaganavarapradaya Namah।
78) ॐ गणस्तुताय नमः। – Om Ganastutaya Namah।
79) ॐ गणप्राणाय नमः। – Om Ganapranaya Namah।
80) ॐ गणसर्वस्वदायकाय नमः। – Om Ganasarwaswadayakaya Namah।
81) ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः। – Om Ganavallabhamurtaye Namah।
82) ॐ गणभूतये नमः। – Om Ganabhutaye Namah।
83) ॐ गणेष्ठदाय नमः। – Om Ganeshthadaya Namah।
84) ॐ गणसौख्यप्रदाय नमः। – Om Ganasaukhyapradaya Namah।
85) ॐ गणदुःखप्रणाशनाय नमः। – Om Ganadukhapranashanaya Namah।
86) ॐ गणप्रथितनाम्ने नमः। – Om Ganaprathitanamne Namah।
87) ॐ गणाभीष्टकराय नमः। – Om Ganabhishtakaraya Namah।
88) ॐ गणमान्याय नमः। – Om Ganamanyaya Namah।
89) ॐ गणख्याताअय नमः। – Om Ganakhyataaya Namah।
90) ॐ गणवीताय नमः। – Om Ganavitaya Namah।
91) ॐ गणोत्कटाय नमः। – Om Ganotkataya Namah।
92) ॐ गणपालाय नमः। – Om Ganapalaya Namah।
93) ॐ गणवराय नमः। – Om Ganavaraya Namah।
94) ॐ गणगौरवदाय नमः। – Om Ganagauravadaya Namah।
95) ॐ गणगर्जितसन्तुष्टाय नमः। – Om Ganagarjitasantushtaya Namah।
96) ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः। – Om Ganaswachchhandagaya Namah।
97) ॐ गणराजाय नमः। – Om Ganarajaya Namah।
98) ॐ गणश्रीदाय नमः। – Om Ganashridaya Namah।
99) ॐ गणभीतिहराय नमः। – Om Ganabhitiharaya Namah।
100) ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः। – Om Ganamurdhabhishiktaya Namah।

101) ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः। – Om Ganasainyapurahasaraya Namah।
102) ॐ गुणातीताय नमः। – Om Gunatitaya Namah।
103) ॐ गुणमयाय नमः। – Om Gunamayaya Namah।
104) ॐ गुणत्रयविभगकृते नमः। – Om Gunatrayavibhagakrite Namah।
105) ॐ गुणिने नमः। – Om Gunine Namah।
106) ॐ गुणकृतिधराय नमः। – Om Gunakritidharaya Namah।
107) ॐ गुणशालिने नमः। – Om Gunashaline Namah।
108) ॐ गुणप्रियाय नमः। – Om Gunapriyaya Namah।
109) ॐ गुणपूर्णाय नमः। – Om Gunapurnaya Namah।
110) ॐ गुणभोधये नमः। – Om Gunabhodhaye Namah।
111) ॐ गुण भाजे नमः। – Om Guna Bhaje Namah।
112) ॐ गुणदूरगाय नमः। – Om Gunaduragaya Namah।
113) ॐ गुणागुणवपुषे नमः। – Om Gunagunavapushe Namah।
114) ॐ गुणशरीराय नमः। – Om Gunashariraya Namah।
115) ॐ गुणमण्डिताय नमः। – Om Gunamanditaya Namah।
116) ॐ गुणस्रष्ट्रे नमः। – Om Gunasrashtre Namah।
117) ॐ गुणेशाय नमः। – Om Guneshaya Namah।
118) ॐ गुणेशानाय नमः। – Om Guneshanaya Namah।
119) ॐ गुणेश्वराय नमः। – Om Guneshwaraya Namah।
120) ॐ गुणसृष्टजगत्सङ्गाय नमः। – Om Gunasrishtajagatsangaya Namah।
121) ॐ गुणसङ्घाय नमः। – Om Gunasanghaya Namah।
122) ॐ गुणैकराजे नमः। – Om Gunaikaraje Namah।
123) ॐ गुणप्रविष्टाय नमः। – Om Gunapravishtaya Namah।
124) ॐ गुणभुवे नमः। – Om Gunabhuve Namah।
125) ॐ गुणीकृतचराचराय नमः। – Om Gunikritacharacharaya Namah।
126) ॐ गुणप्रवणसन्तुष्टाय नमः। – Om Gunapravanasantushtaya Namah।
127) ॐ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः। – Om Gunahinaparangmukhaya Namah।
128) ॐ गुणैकभुवे नमः। – Om Gunaikabhuve Namah।
129) ॐ गुणश्रेष्टाय नमः। – Om Gunashreshtaya Namah।
130) ॐ गुणज्येष्टाय नमः। – Om Gunajyeshtaya Namah।
131) ॐ गुणप्रभवे नमः। – Om Gunaprabhave Namah।
132) ॐ गुणज्ञाय नमः। – Om Gunagyaya Namah।
133) ॐ गुणसम्पूज्याय नमः। – Om Gunasampujyaya Namah।
134) ॐ गुणप्रणतपादाब्जाय नमः। – Om Gunapranatapadabjaya Namah।
135) ॐ गुणिगीताय नमः। – Om Gunigitaya Namah।
136) ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः। – Om Gunojjvalaya Namah।
137) ॐ गुणवते नमः। – Om Gunavate Namah।
138) ॐ गुणसम्पन्नाय नमः। – Om Gunasampannaya Namah।
139) ॐ गुणानन्दितमानसाय नमः। – Om Gunananditamanasaya Namah।
140) ॐ गुणसञ्चारचतुराय नमः। – Om Gunasancharachaturaya Namah।
141) ॐ गुणसञ्चयसुन्दराय नमः। – Om Gunasanchayasundaraya Namah।
142) ॐ गुणगौराय नमः। – Om Gunagauraya Namah।
143) ॐ गुणाधाराय नमः। – Om Gunadharaya Namah।
144) ॐ गुणसंवृतचेतनाय नमः। – Om Gunasanvritachetanaya Namah।
145) ॐ गुणकृते नमः। – Om Gunakrite Namah।
146) ॐ गुणभृते नमः। – Om Gunabhrite Namah।
147) ॐ गुण्याय नमः। – Om Gunyaya Namah।
148) ॐ गुणाग्रयाय नमः। – Om Gunagrayaya Namah।
149) ॐ गुणपारदृशे नमः। – Om Gunaparadrishe Namah।
150) ॐ गुणप्रचारिणे नमः। – Om Gunapracharine Namah।
151) ॐ गुणयुजे नमः। – Om Gunayuje Namah।
152) ॐ गुणागुणविवेककृते नमः। – Om Gunagunavivekakrite Namah।
153) ॐ गुणाकराय नमः। – Om Gunakaraya Namah।
154) ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नमः। – Om Gunapravanavardhanaya Namah।
155) ॐ गुणगूढचराय नमः। – Om Gunagudhacharaya Namah।
156) ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः। – Om Gaunasarvasansaracheshtitaya Namah।
157) ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नमः। – Om Gunadakshinasauhardaya Namah।
158) ॐ गुणदक्षिणतत्त्वविदे नमः। – Om Gunadakshinatattvavide Namah।
159) ॐ गुणहारिणे नमः। – Om Gunaharine Namah।
160) ॐ गुणकलाय नमः। – Om Gunakalaya Namah।
161) ॐ गुणसङ्घसखाय नमः। – Om Gunasanghasakhaya Namah।
162) ॐ गुणसन्स्कृतसंसाराय नमः। – Om Gunasanskritasansaraya Namah।
163) ॐ गुणतत्त्वविवेकाय नमः। – Om Gunatattvavivekaya Namah।
164) ॐ गुणगर्वधराय नमः। – Om Gunagarvadhraya Namah।
165) ॐ गौणसुखदुःखोदयाय नमः। – Om Gaunasukhadukhodayaya Namah।
166) ॐ गुणय नमः। – Om Gunaya Namah।
167) ॐ गुणाधीशाय नमः। – Om Gunadhishaya Namah।
168) ॐ गुणालयाय नमः। – Om Gunalayaya Namah।
169) ॐ गुणवीक्षणालालसाय नमः। – Om Gunavikshanalalasaya Namah।
170) ॐ गुणगौरवदात्रे नमः। – Om Gunagauravadatre Namah।
171) ॐ गुणदात्रे नमः। – Om Gunadatre Namah।
172) ॐ गुणप्रभ्वे नमः। – Om Gunaprabhve Namah।
173) ॐ गुणकृते नमः। – Om Gunakrite Namah।
174) ॐ गुणसम्बोधाय नमः। – Om Gunasambodhaya Namah।
175) ॐ गुणभुजे नमः। – Om Gunabhuje Namah।
176) ॐ गुणबन्धनाय नमः। – Om Gunabandhanaya Namah।
177) ॐ गुणहृद्याय नमः। – Om Gunahridyaya Namah।
178) ॐ गुणस्थायिने नमः। – Om Gunasthayine Namah।
179) ॐ गुणदायिने नमः। – Om Gunadayine Namah।
180) ॐ गुणोत्कटाय नमः। – Om Gunotkataya Namah।
181) ॐ गुणचक्रचराय नमः। – Om Gunachakracharaya Namah।
182) ॐ गुणावताराय नमः। – Om Gunavataraya Namah।
183) ॐ गुणबान्धवाय नमः। – Om Gunabandhavaya Namah।
184) ॐ गुणबन्धवे नमः। – Om Gunabandhave Namah।
185) ॐ गुणप्रज्ञाय नमः। – Om Gunapragyaya Namah।
186) ॐ गुणप्राज्ञाय नमः। – Om Gunapragyaya Namah।
187) ॐ गुणालयाय नमः। – Om Gunalayaya Namah।
188) ॐ गुणधात्रे नमः। – Om Gunadhatre Namah।
189) ॐ गुणप्राणाय नमः। – Om Gunapranaya Namah।
190) ॐ गुणगोपाय नमः। – Om Gunagopaya Namah।
191) ॐ गुणाश्रयाय नमः। – Om Gunashrayaya Namah।
192) ॐ गुणयायिने नमः। – Om Gunayayine Namah।
193) ॐ गुणदायिने नमः। – Om Gunadayine Namah।
194) ॐ गुणपाय नमः। – Om Gunapaya Namah।
195) ॐ गुणपालकाय नमः। – Om Gunapalakaya Namah।
196) ॐ गुणहृततनवे नमः। – Om Gunahritatanave Namah।
197) ॐ गौणाय नमः। – Om Gaunaya Namah।
198) ॐ गीर्वाणाय नमः। – Om Girvanaya Namah।
199) ॐ गुणगौरवाय नमः। – Om Gunagauravaya Namah।
200) ॐ गुणवत्पूजितपदाय नमः। – Om Gunavatpujitapadaya Namah।

201) ॐ गुणवत्प्रीतिदाय नमः। – Om Gunavatpritidaya Namah।
202) ॐ गुणवते नमः। – Om Gunavate Namah।
203) ॐ गीतकीर्तये नमः। – Om Gitakirtaye Namah।
204) ॐ गुणवद्भद्धसौहृदाय नमः। – Om Gunavadbhaddhasauhridaya Namah।
205) ॐ गुणवद्वरदाय नमः। – Om Gunavadvaradaya Namah।
206) ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः। – Om Gunavatpratipalakaya Namah।
207) ॐ गुणवत्गुणसन्तुष्टाय नमः। – Om Gunavatgunasantushtaya Namah।
208) ॐ गुणवद्रचितद्रवाय नमः। – Om Gunavadrachitadravaya Namah।
209) ॐ गुणवद्रक्षणपराय नमः। – Om Gunavadrakshanaparaya Namah।
210) ॐ गुणवात्प्रणयप्रियाय नमः। – Om Gunavatpranayapriyaya Namah।
211) ॐ गुणवच्चक्रसञ्चाराय नमः। – Om Gunavachchakrasancharaya Namah।
212) ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः। – Om Gunavatkirtivardhanaya Namah।
213) ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः। – Om Gunavadgunachittasthaya Namah।
214) ॐ गुणवद्गुणरक्षणाय नमः। – Om Gunavadgunarakshanaya Namah।
215) ॐ गुणवत्पोषणकराय नमः। – Om Gunavatposhanakaraya Namah।
216) ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः। – Om Gunavachchaatrusudanaya Namah।
217) ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः। – Om Gunavatsiddhidatre Namah।
218) ॐ गुणवद्गौरवप्रदाय नमः। – Om Gunavadgauravapradaya Namah।
219) ॐ गुणवत्प्रणवस्वान्ताय नमः। – Om Gunavatpranavaswantaya Namah।
220) ॐ गुणवद्गुणभूषणाय नमः। – Om Gunavadgunabhushanaya Namah।
221) ॐ गुणवत्कुलविद्वेषि विनाशकरणक्षमाय नमः। – Om Gunavatkulavidweshi Vinashakaranakshamaya Namah।
222) ॐ गुणिस्तुतगुणाय नमः। – Om Gunistutagunaya Namah।
223) ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनिःस्वनाय नमः। – Om Garjatpralayambudanihasvanaya Namah।
224) ॐ गजाय नमः। – Om Gajaya Namah।
225) ॐ गजाननाय नमः। – Om Gajananaya Namah।
226) ॐ गजपतये नमः। – Om Gajapataye Namah।
227) ॐ गर्जन्नागयुद्धविशारदाय नमः। – Om Garjannagayuddhavisharadaya Namah।
228) ॐ गजकर्णाय नमः। – Om Gajakarnaya Namah।
229) ॐ गजराजाय नमः। – Om Gajarajaya Namah।
230) ॐ गजाननाय नमः। – Om Gajananaya Namah।
231) ॐ गजरूपधराय नमः। – Om Gajarupadharaya Namah।
232) ॐ गर्जते नमः। – Om Garjate Namah।
233) ॐ गजयूथोद्धुरध्वनये नमः। – Om Gajayuthoddhuradhvanaye Namah।
234) ॐ गजाधीशाय नमः। – Om Gajadhishaya Namah।
235) ॐ गजाधराय नमः। – Om Gajadharaya Namah।
236) ॐ गजासुरजयोद्धुरय नमः। – Om Gajasurajayoddhuraya Namah।
237) ॐ गजदन्ताय नमः। – Om Gajadantaya Namah।
238) ॐ गजवराय नमः। – Om Gajavaraya Namah।
239) ॐ गजकुम्भाय नमः। – Om Gajakumbhaya Namah।
240) ॐ गजध्वनये नमः। – Om Gajadhwanaye Namah।
241) ॐ गजमायाय नमः। – Om Gajamayaya Namah।
242) ॐ गजमयाय नमः। – Om Gajamayaya Namah।
243) ॐ गजश्रिये नमः। – Om Gajashriye Namah।
244) ॐ गजगर्जिताय नमः। – Om Gajagarjitaya Namah।
245) ॐ गजामयहराय नमः। – Om Gajamayaharaya Namah।
246) ॐ गजपुष्टिप्रदाय नमः। – Om Gajapushtipradaya Namah।
247) ॐ गजोत्पत्तये नमः। – Om Gajotpattaye Namah।
248) ॐ गजत्रात्रे नमः। – Om Gajatratre Namah।
249) ॐ गजहेतवे नमः। – Om Gajahetave Namah।
250) ॐ गजाधिपाय नमः। – Om Gajadhipaya Namah।
251) ॐ गजमुख्याय नमः। – Om Gajamukhyaya Namah।
252) ॐ गजकुलप्रवराय नमः। – Om Gajakulapravaraya Namah।
253) ॐ गजदैत्यघ्ने नमः। – Om Gajadaityaghne Namah।
254) ॐ गजकेतवे नमः। – Om Gajaketave Namah।
255) ॐ गजाध्यक्षाय नमः। – Om Gajadhyakshaya Namah।
256) ॐ गजसेतवे नमः। – Om Gajasetave Namah।
257) ॐ गजाकृतये नमः। – Om Gajakritaye Namah।
258) ॐ गजवन्द्याय नमः। – Om Gajavandyaya Namah।
259) ॐ गजप्राणाय नमः। – Om Gajapranaya Namah।
260) ॐ गजसेव्याय नमः। – Om Gajasevyaya Namah।
261) ॐ गजप्रभवे नमः। – Om Gajaprabhave Namah।
262) ॐ गजमत्ताय नमः। – Om Gajamattaya Namah।
263) ॐ गजेशानाय नमः। – Om Gajeshanaya Namah।
264) ॐ गजेशाय नमः। – Om Gajeshaya Namah।
265) ॐ गजपुङ्गवाय नमः। – Om Gajapungavaya Namah।
266) ॐ गजदन्तधराअय नमः। – Om Gajadantadharaaya Namah।
267) ॐ गर्जन्मधुपाय नमः। – Om Garjanmadhupaya Namah।
268) ॐ गजवेषभृते नमः। – Om Gajaveshabhrite Namah।
269) ॐ गजच्छद्मने नमः। – Om Gajachchhadmane Namah।
270) ॐ गजाग्रस्थाय नमः। – Om Gajagrasthaya Namah।
271) ॐ गजयायिने नमः। – Om Gajayayine Namah।
272) ॐ गजाजयाय नमः। – Om Gajajayaya Namah।
273) ॐ गजराजे नमः। – Om Gajaraje Namah।
274) ॐ गजयूथस्थाय नमः। – Om Gajayuthasthaya Namah।
275) ॐ गजगर्जकभञ्जकाय नमः। – Om Gajagarjakabhanjakaya Namah।
276) ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासिने नमः। – Om Garjitojjhitadaityasine Namah।
277) ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः। – Om Garjitatratavishtapaya Namah।
278) ॐ गानज्ञाय नमः। – Om Ganagyaya Namah।
279) ॐ गानकुशलाय नमः। – Om Ganakushalaya Namah।
280) ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः। – Om Ganatattvavivechakaya Namah।
281) ॐ गानश्लाघिने नमः। – Om Ganashlaghine Namah।
282) ॐ गानरसाय नमः। – Om Ganarasaya Namah।
283) ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः। – Om Ganagyanaparayanaya Namah।
284) ॐ गानागमज्ञाय नमः। – Om Ganagamagyaya Namah।
285) ॐ गानाङ्गाय नमः। – Om Ganangaya Namah।
286) ॐ गानप्रवणचेतनाय नमः। – Om Ganapravanachetanaya Namah।
287) ॐ गानध्येयाय नमः। – Om Ganadhyeyaya Namah।
288) ॐ गानगम्याय नमः। – Om Ganagamyaya Namah।
289) ॐ गानध्यानपरायणाय नमः। – Om Ganadhyanaparayanaya Namah।
290) ॐ गानभुवे नमः। – Om Ganabhuve Namah।
291) ॐ गानकृते नमः। – Om Ganakrite Namah।
292) ॐ गानचतुराय नमः। – Om Ganachaturaya Namah।
293) ॐ गानविद्याविशारदाय नमः। – Om Ganavidyavisharadaya Namah।
294) ॐ गानशीलाय नमः। – Om Ganashilaya Namah।
295) ॐ गानशालिने नमः। – Om Ganashaline Namah।
296) ॐ गतश्रमाय नमः। – Om Gatashramaya Namah।
297) ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः। – Om Ganavigyanasampannaya Namah।
298) ॐ गानश्रवणलालसाय नमः। – Om Ganashravanalalasaya Namah।
299) ॐ गानायत्ताय नमः। – Om Ganayattaya Namah।
300) ॐ गानमयाय नमः। – Om Ganamayaya Namah।

301) ॐ गानप्रणयवते नमः। – Om Ganapranayavate Namah।
302) ॐ गानध्यात्रे नमः। – Om Ganadhyatre Namah।
303) ॐ गानबुद्धये नमः। – Om Ganabuddhaye Namah।
304) ॐ गानोत्सुकमनसे नमः। – Om Ganotsukamanase Namah।
305) ॐ गानोत्सुकाय नमः। – Om Ganotsukaya Namah।
306) ॐ गानभूमये नमः। – Om Ganabhumaye Namah।
307) ॐ गानसीम्ने नमः। – Om Ganasimne Namah।
308) ॐ गानोज्ज्वलाय नमः। – Om Ganojjvalaya Namah।
309) ॐ गानाङ्गज्ञानवते नमः। – Om Ganangagyanavate Namah।
310) ॐ गानमानवते नमः। – Om Ganamanavate Namah।
311) ॐ गानपेशलाय नमः। – Om Ganapeshalaya Namah।
312) ॐ गानवत्प्रणयाय नमः। – Om Ganavatpranayaya Namah।
313) ॐ गानसमुद्राय नमः। – Om Ganasamudraya Namah।
314) ॐ गानभूषणाय नमः। – Om Ganabhushanaya Namah।
315) ॐ गानसिन्धवे नमः। – Om Ganasindhave Namah।
316) ॐ गानपराय नमः। – Om Ganaparaya Namah।
317) ॐ गानप्राणाय नमः। – Om Ganapranaya Namah।
318) ॐ गणाश्रयाय नमः। – Om Ganashrayaya Namah।
319) ॐ गनैकभुवे नमः। – Om Ganaikabhuve Namah।
320) ॐ गानहृष्टाय नमः। – Om Ganahrishtaya Namah।
321) ॐ गानचक्षुषे नमः। – Om Ganachakshushe Namah।
322) ॐ गनैकदृशे नमः। – Om Ganaikadrishe Namah।
323) ॐ गानमत्ताय नमः। – Om Ganamattaya Namah।
324) ॐ गानरुचये नमः। – Om Ganaruchaye Namah।
325) ॐ गानविदे नमः। – Om Ganavide Namah।
326) ॐ गनवित्प्रियाय नमः। – Om Ganavitpriyaya Namah।
327) ॐ गानान्तरात्मने नमः। – Om Ganantaratmane Namah।
328) ॐ गानाढ्याय नमः। – Om Ganadhyaya Namah।
329) ॐ गानभ्राजत्स्वभावाय नमः। – Om Ganabhrajatsvabhavaya Namah।
330) ॐ गनमायाय नमः। – Om Ganamayaya Namah।
331) ॐ गानधराय नमः। – Om Ganadharaya Namah।
332) ॐ गानविद्याविशोधकाय नमः। – Om Ganavidyavishodhakaya Namah।
333) ॐ गानाहितघ्नाय नमः। – Om Ganahitaghnaya Namah।
334) ॐ गानेन्द्राय नमः। – Om Ganendraya Namah।
335) ॐ गानलीलाय नमः। – Om Ganalilaya Namah।
336) ॐ गतिप्रियाय नमः। – Om Gatipriyaya Namah।
337) ॐ गानाधीशाय नमः। – Om Ganadhishaya Namah।
338) ॐ गानलयाय नमः। – Om Ganalayaya Namah।
339) ॐ गानाधाराय नमः। – Om Ganadharaya Namah।
340) ॐ गतीश्वराय नमः। – Om Gatishwaraya Namah।
341) ॐ गानवन्मानदाय नमः। – Om Ganavanmanadaya Namah।
342) ॐ गानभूतये नमः। – Om Ganabhutaye Namah।
343) ॐ गानैकभूतिमते नमः। – Om Ganaikabhutimate Namah।
344) ॐ गानताननताय नमः। – Om Ganatananataya Namah।
345) ॐ गानतानदानविमोहिताय नमः। – Om Ganatanadanavimohitaya Namah।
346) ॐ गुरवे नमः। – Om Gurave Namah।
347) ॐ गुरूदरश्रेणये नमः। – Om Gurudarashrenaye Namah।
348) ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः। – Om Gurutattvarthadarshanaya Namah।
349) ॐ गुरुस्तुताय नमः। – Om Gurustutaya Namah।
350) ॐ गुरुगुणाय नमः। – Om Gurugunaya Namah।
351) ॐ गुरुमायाय नमः। – Om Gurumayaya Namah।
352) ॐ गुरुप्रियाय नमः। – Om Gurupriyaya Namah।
353) ॐ गुरुकीर्तये नमः। – Om Gurukirtaye Namah।
354) ॐ गुरुभुजाय नमः। – Om Gurubhujaya Namah।
355) ॐ गुरुवक्षसे नमः। – Om Guruvakshase Namah।
356) ॐ गुरुप्रभाय नमः। – Om Guruprabhaya Namah।
357) ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः। – Om Gurulakshanasampannaya Namah।
358) ॐ गुरुद्रोहपराङ्मुखाय नमः। – Om Gurudrohaparangmukhaya Namah।
359) ॐ गुरुविद्याय नमः। – Om Guruvidyaya Namah।
360) ॐ गुरुप्रणाय नमः। – Om Gurupranaya Namah।
361) ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः। – Om Gurubahubalochchhrayaya Namah।
362) ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः। – Om Gurudaityapranaharaya Namah।
363) ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नमः। – Om Gurudaityapaharakaya Namah।
364) ॐ गुरुगर्वहराय नमः। – Om Gurugarvaharaya Namah।
365) ॐ गुरुप्रवराय नमः। – Om Gurupravaraya Namah।
366) ॐ गुरुदर्पघ्ने नमः। – Om Gurudarpaghne Namah।
367) ॐ गुरुगौरवदायिने नमः। – Om Gurugauravadayine Namah।
368) ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नमः। – Om Gurubhityapaharakaya Namah।
369) ॐ गुरुशुण्डाय नमः। – Om Gurushundaya Namah।
370) ॐ गुरुस्कन्धाय नमः। – Om Guruskandhaya Namah।
371) ॐ गुरुजङ्घाय नमः। – Om Gurujanghaya Namah।
372) ॐ गुरुप्रथाय नमः। – Om Guruprathaya Namah।
373) ॐ गुरुभालाय नमः। – Om Gurubhalaya Namah।
374) ॐ गुरुगलाय नमः। – Om Gurugalaya Namah।
375) ॐ गुरुश्रिये नमः। – Om Gurushriye Namah।
376) ॐ गुरुगर्वनुदे नमः। – Om Gurugarvanude Namah।
377) ॐ गुरवे नमः। – Om Gurave Namah।
378) ॐ गुरुपीनांसाय नमः। – Om Gurupinansaya Namah।
379) ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः। – Om Gurupranayalalasaya Namah।
380) ॐ गुरुमुख्याय नमः। – Om Gurumukhyaya Namah।
381) ॐ गुरुकुलस्थायिने नमः। – Om Gurukulasthayine Namah।
382) ॐ गुणगुरवे नमः। – Om Gunagurave Namah।
383) ॐ गुरुसंशयभेत्रे नमः। – Om Gurusanshayabhetre Namah।
384) ॐ गुरुमानप्रदायकाय नमः। – Om Gurumanapradayakaya Namah।
385) ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः। – Om Gurudharmasadaradhyaya Namah।
386) ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः। – Om Gurudharmaniketanaya Namah।
387) ॐ गुरुदैत्यगलच्छेत्रे नमः। – Om Gurudaityagalachchhetre Namah।
388) ॐ गुरुसैन्याय नमः। – Om Gurusainyaya Namah।
389) ॐ गुरुद्युतये नमः। – Om Gurudyutaye Namah।
390) ॐ गुरुधर्माग्रण्याय नमः। – Om Gurudharmagranyaya Namah।
391) ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नमः। – Om Gurudharmadhurandharaya Namah।
392) ॐ गरिष्ठाय नमः। – Om Garishthaya Namah।
393) ॐ गुरुसन्तापशमनाय नमः। – Om Gurusantapashamanaya Namah।
394) ॐ गुरुपूजिताय नमः। – Om Gurupujitaya Namah।
395) ॐ गुरुधर्मधराय नमः। – Om Gurudharmadharaya Namah।
396) ॐ गौरवधर्मधराय नमः। – Om Gauravadharmadharaya Namah।
397) ॐ गदापहाय नमः। – Om Gadapahaya Namah।
398) ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः। – Om Gurushastravicharagyaya Namah।
399) ॐ गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः। – Om Gurushastrakritodyamaya Namah।
400) ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः। – Om Gurushastrarthanilayaya Namah।

401) ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः। – Om Gurushastralayaya Namah।
402) ॐ गुरुमन्त्राय नमः। – Om Gurumantraya Namah।
403) ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः। – Om Gurushreshthaya Namah।
404) ॐ गुरुमन्त्रफलप्रदाय नमः। – Om Gurumantraphalapradaya Namah।
405) ॐ गुरुस्त्रीगमनदोषप्रायश्चित्तनिवारकाय नमः। – Om Gurustrigamanadoshaprayashchittanivarakaya Namah।
406) ॐ गुरुसंसारसुखदाय नमः। – Om Gurusansarasukhadaya Namah।
407) ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः। – Om Gurusansaradukhabhide Namah।
408) ॐ गुरुश्लाघापराय नमः। – Om Gurushlaghaparaya Namah।
409) ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः। – Om Gaurabhanukhandavatansabhrite Namah।
410) ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः। – Om Guruprasannamurtaye Namah।
411) ॐ गुरुशापविमोचकाय नमः। – Om Gurushapavimochakaya Namah।
412) ॐ गुरुकान्तये नमः। – Om Gurukantaye Namah।
413) ॐ गुरुमहते नमः। – Om Gurumahate Namah।
414) ॐ गुरुशासनपालकाय नमः। – Om Gurushasanapalakaya Namah।
415) ॐ गुरुतन्त्राय नमः। – Om Gurutantraya Namah।
416) ॐ गुरुप्रज्ञाय नमः। – Om Gurupragyaya Namah।
417) ॐ गुरुभाय नमः। – Om Gurubhaya Namah।
418) ॐ गुरुदैवताय नमः। – Om Gurudaivataya Namah।
419) ॐ गुरुविक्रमसञ्चाराय नमः। – Om Guruvikramasancharaya Namah।
420) ॐ गुरुदृशे नमः। – Om Gurudrishe Namah।
421) ॐ गुरुविक्रमाय नमः। – Om Guruvikramaya Namah।
422) ॐ गुरुक्रमाय नमः। – Om Gurukramaya Namah।
423) ॐ गुरुप्रेष्ठाय नमः। – Om Gurupreshthaya Namah।
424) ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः। – Om Gurupakhandakhandakaya Namah।
425) ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः। – Om Gurugarjitasampurnabrahmandaya Namah।
426) ॐ गुरुगर्जिताय नमः। – Om Gurugarjitaya Namah।
427) ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः। – Om Guruputrapriyasakhaya Namah।
428) ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नमः। – Om Guruputrabhayapahaya Namah।
429) ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः। – Om Guruputraparitratre Namah।
430) ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः। – Om Guruputravarapradaya Namah।
431) ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः। – Om Guruputrartishamanaya Namah।
432) ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः। – Om Guruputradhinashanaya Namah।
433) ॐ गुरुपुत्रप्राणदाय नमः। – Om Guruputrapranadaya Namah।
434) ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नमः। – Om Gurubhaktiparayanaya Namah।
435) ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नमः। – Om Guruvigyanavibhavaya Namah।
436) ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः। – Om Gaurabhanuvarapradaya Namah।
437) ॐ गौरभानुसुताय नमः। – Om Gaurabhanusutaya Namah।
438) ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नमः। – Om Gaurabhanutrasapaharakaya Namah।
439) ॐ गौरभानुप्रियाय नमः। – Om Gaurabhanupriyaya Namah।
440) ॐ गौरभानवे नमः। – Om Gaurabhanave Namah।
441) ॐ गौरववर्धनाय नमः। – Om Gauravavardhanaya Namah।
442) ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः। – Om Gaurabhanuparitratre Namah।
443) ॐ गौरभानुसखाय नमः। – Om Gaurabhanusakhaya Namah।
444) ॐ गौरभानुप्रभवे नमः। – Om Gaurabhanuprabhave Namah।
445) ॐ गौरभानुमत्प्राणनाशनाय नमः। – Om Gaurabhanumatprananashanaya Namah।
446) ॐ गौरीतेजःसमुत्पन्नाय नमः। – Om Gauritejahsamutpannaya Namah।
447) ॐ गौरीहृदयनन्दनाय नमः। – Om Gaurihridayanandanaya Namah।
448) ॐ गौरीस्तनन्धयाय नमः। – Om Gauristanandhayaya Namah।
449) ॐ गौरीमनोवाञ्चितसिद्धिकृते नमः। – Om Gaurimanovanchitasiddhikrite Namah।
450) ॐ गौराय नमः। – Om Gauraya Namah।
451) ॐ गौरगुणाय नमः। – Om Gauragunaya Namah।
452) ॐ गौरप्रकाशाय नमः। – Om Gauraprakashaya Namah।
453) ॐ गौरभैरवाय नमः। – Om Gaurabhairavaya Namah।
454) ॐ गौरीशनन्दनाय नमः। – Om Gaurishanandanaya Namah।
455) ॐ गौरीप्रियपुत्राय नमः। – Om Gauripriyaputraya Namah।
456) ॐ गदाधराय नमः। – Om Gadadharaya Namah।
457) ॐ गौरीवरप्रदाय नमः। – Om Gaurivarapradaya Namah।
458) ॐ गौरीप्रणयाय नमः। – Om Gauripranayaya Namah।
459) ॐ गौरच्छवये नमः। – Om Gaurachchhavaye Namah।
460) ॐ गौरीगणेश्वराय नमः। – Om Gauriganeshwaraya Namah।
461) ॐ गौरीप्रवणाय नमः। – Om Gauripravanaya Namah।
462) ॐ गौरभावनाय नमः। – Om Gaurabhavanaya Namah।
463) ॐ गौरात्मने नमः। – Om Gauratmane Namah।
464) ॐ गौरकीर्तये नमः। – Om Gaurakirtaye Namah।
465) ॐ गौरभावाय नमः। – Om Gaurabhavaya Namah।
466) ॐ गरिष्ठदृशे नमः। – Om Garishthadrishe Namah।
467) ॐ गौतमाय नमः। – Om Gautamaya Namah।
468) ॐ गौतमीनाथाय नमः। – Om Gautaminathaya Namah।
469) ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नमः। – Om Gautamipranavallabhaya Namah।
470) ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नमः। – Om Gautamabhishtavaradaya Namah।
471) ॐ गौतमाभयदायकाय नमः। – Om Gautamabhayadayakaya Namah।
472) ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः। – Om Gautamapranayaprahvaya Namah।
473) ॐ गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः। – Om Gautamashramadukhaghne Namah।
474) ॐ गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः। – Om Gautamitirasancharine Namah।
475) ॐ गौतमीतीर्थदायकाय नमः। – Om Gautamitirthadayakaya Namah।
476) ॐ गौतमापत्परिहराय नमः। – Om Gautamapatpariharaya Namah।
477) ॐ गौतमाधिविनाशनाय नमः। – Om Gautamadhivinashanaya Namah।
478) ॐ गोपतये नमः। – Om Gopataye Namah।
479) ॐ गोधनाय नमः। – Om Godhanaya Namah।
480) ॐ गोपाय नमः। – Om Gopaya Namah।
481) ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नमः। – Om Gopalapriyadarshanaya Namah।
482) ॐ गोपालाय नमः। – Om Gopalaya Namah।
483) ॐ गोगणाधीशाय नमः। – Om Goganadhishaya Namah।
484) ॐ गोकश्मलनिवर्तकाय नमः। – Om Gokashmalanivartakaya Namah।
485) ॐ गोसहस्राय नमः। – Om Gosahasraya Namah।
486) ॐ गोपवराय नमः। – Om Gopavaraya Namah।
487) ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः। – Om Gopagopisukhavahaya Namah।
488) ॐ गोवर्धनाय नमः। – Om Govardhanaya Namah।
489) ॐ गोपगोपाय नमः। – Om Gopagopaya Namah।
490) ॐ गोपाय नमः। – Om Gopaya Namah।
491) ॐ गोकुलवर्धनाय नमः। – Om Gokulavardhanaya Namah।
492) ॐ गोचराय नमः। – Om Gocharaya Namah।
493) ॐ गोचराध्य्क्षाय नमः। – Om Gocharadhykshaya Namah।
494) ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः। – Om Gochrapritivriddhikrite Namah।
495) ॐ गोमिने नमः। – Om Gomine Namah।
496) ॐ गोकष्टसन्त्रात्रे नमः। – Om Gokashtasantratre Namah।
497) ॐ गोसन्तापनिवर्तकाय नमः। – Om Gosantapanivartakaya Namah।
498) ॐ गोष्ठाय नमः। – Om Goshthaya Namah।
499) ॐ गोष्ठाश्रयाय नमः। – Om Goshthashrayaya Namah।
500) ॐ गोष्ठपतये नमः। – Om Goshthapataye Namah।

501) ॐ गोधनवर्धनाय नमः। – Om Godhanavardhanaya Namah।
502) ॐ गोष्ठप्रियाय नमः। – Om Goshthapriyaya Namah।
503) ॐ गोष्ठमयाय नमः। – Om Goshthamayaya Namah।
504) ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः। – Om Goshthamayanivartakaya Namah।
505) ॐ गोलोकाय नमः। – Om Golokaya Namah।
506) ॐ गोलकाय नमः। – Om Golakaya Namah।
507) ॐ गोभृते नमः। – Om Gobhrite Namah।
508) ॐ गोभर्त्रे नमः। – Om Gobhartre Namah।
509) ॐ गोसुखावहाय नमः। – Om Gosukhavahaya Namah।
510) ॐ गोदुहे नमः। – Om Goduhe Namah।
511) ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः। – Om Godhugganapreshthaya Namah।
512) ॐ गोदोग्ध्रे नमः। – Om Godogdhre Namah।
513) ॐ गोपयःप्रियाय नमः। – Om Gopayahpriyaya Namah।
514) ॐ गोत्राय नमः। – Om Gotraya Namah।
515) ॐ गोत्रपतये नमः। – Om Gotrapataye Namah।
516) ॐ गोत्रभवाय नमः। – Om Gotrabhavaya Namah।
517) ॐ गोत्रभयापहाय नमः। – Om Gotrabhayapahaya Namah।
518) ॐ गोत्रवृद्धिकराय नमः। – Om Gotravriddhikaraya Namah।
519) ॐ गोत्रप्रियाय नमः। – Om Gotrapriyaya Namah।
520) ॐ गोत्रातिनाशनाय नमः। – Om Gotratinashanaya Namah।
521) ॐ गोत्रोद्धारपराय नमः। – Om Gotroddharaparaya Namah।
522) ॐ गोत्रप्रभवाय नमः। – Om Gotraprabhavaya Namah।
523) ॐ गोत्रदेवतायै नमः। – Om Gotradevatayai Namah।
524) ॐ गोत्रविख्यातनाम्ने नमः। – Om Gotravikhyatanamne Namah।
525) ॐ गोत्रिणे नमः। – Om Gotrine Namah।
526) ॐ गोत्रप्रपालकाय नमः। – Om Gotraprapalakaya Namah।
527) ॐ गोत्रसेतवे नमः। – Om Gotrasetave Namah।
528) ॐ गोत्रकेतवे नमः। – Om Gotraketave Namah।
529) ॐ गोत्रहेतवे नमः। – Om Gotrahetave Namah।
530) ॐ गतक्लमाय नमः। – Om Gataklamaya Namah।
531) ॐ गोत्रत्राणकराय नमः। – Om Gotratranakaraya Namah।
532) ॐ गोत्रपतये नमः। – Om Gotrapataye Namah।
533) ॐ गोत्रेशपूजिताय नमः। – Om Gotreshapujitaya Namah।
534) ॐ गोत्रविदे नमः। – Om Gotravide Namah।
535) ॐ गोत्रभित्त्रात्रे नमः। – Om Gotrabhittratre Namah।
536) ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नमः। – Om Gotrabhidvaradayakaya Namah।
537) ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नमः। – Om Gotrabhitpujitapadaya Namah।
538) ॐ गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नमः। – Om Gotrabhichchhatrusudanaya Namah।
539) ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः। – Om Gotrabhitpritidaya Namah।
540) ॐ गोत्रभिदे नमः। – Om Gotrabhide Namah।
541) ॐ गोत्रपालकाय नमः। – Om Gotrapalakaya Namah।
542) ॐ गोत्रभिद्गीतचरिताय नमः। – Om Gotrabhidgitacharitaya Namah।
543) ॐ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः। – Om Gotrabhidrajyarakshakaya Namah।
544) ॐ गोत्रभिद्वरदायिने नमः। – Om Gotrabhidvaradayine Namah।
545) ॐ गोत्रभित्प्राणनिलयाय नमः। – Om Gotrabhitprananilayaya Namah।
546) ॐ गोत्रभिद्भयसंहर्त्रे नमः। – Om Gotrabhidbhayasanhartre Namah।
547) ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नमः। – Om Gotrabhinmanadayakaya Namah।
548) ॐ गोत्रभिद्गोपनपराय नमः। – Om Gotrabhidgopanaparaya Namah।
549) ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः। – Om Gotrabhitsainyanayakaya Namah।
550) ॐ गोत्राधिपप्रियाय नमः। – Om Gotradhipapriyaya Namah।
551) ॐ गोत्रापुत्रप्रीताय नमः। – Om Gotraputrapritaya Namah।
552) ॐ गिरिप्रियाय नमः। – Om Giripriyaya Namah।
553) ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः। – Om Granthagyaya Namah।
554) ॐ ग्रन्थकृते नमः। – Om Granthakrite Namah।
555) ॐ ग्रन्थग्रन्थिदाय नमः। – Om Granthagranthidaya Namah।
556) ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः। – Om Granthavighnaghne Namah।
557) ॐ ग्रन्थादये नमः। – Om Granthadaye Namah।
558) ॐ ग्रन्थसञ्चारये नमः। – Om Granthasancharaye Namah।
559) ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः। – Om Granthashravanalolupaya Namah।
560) ॐ ग्रन्ताधीनक्रियाय नमः। – Om Grantadhinakriyaya Namah।
561) ॐ ग्रन्थप्रियाय नमः। – Om Granthapriyaya Namah।
562) ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः। – Om Grantharthatattvavide Namah।
563) ॐ ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः। – Om Granthasanshayasanchhedine Namah।
564) ॐ ग्रन्थवक्त्राय नमः। – Om Granthavaktraya Namah।
565) ॐ ग्रहाग्रण्ये नमः। – Om Grahagranye Namah।
566) ॐ ग्रन्थगीतगुणाय नमः। – Om Granthagitagunaya Namah।
567) ॐ ग्रन्थगीताय नमः। – Om Granthagitaya Namah।
568) ॐ ग्रन्थादिपूजिताय नमः। – Om Granthadipujitaya Namah।
569) ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः। – Om Grantharambhastutaya Namah।
570) ॐ ग्रन्थग्राहिणे नमः। – Om Granthagrahine Namah।
571) ॐ ग्रन्थार्थपारदृशे नमः। – Om Grantharthaparadrishe Namah।
572) ॐ ग्रन्थदृशे नमः। – Om Granthadrishe Namah।
573) ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नमः। – Om Granthavigyanaya Namah।
574) ॐ ग्रन्थसन्दर्शशोधकाय नमः। – Om Granthasandarshashodhakaya Namah।
575) ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः। – Om Granthakritpujitaya Namah।
576) ॐ ग्रन्थकराय नमः। – Om Granthakaraya Namah।
577) ॐ ग्रन्थपरायणाय नमः। – Om Granthaparayanaya Namah।
578) ॐ ग्रन्थपारायणपराय नमः। – Om Granthaparayanaparaya Namah।
579) ॐ ग्रन्थसन्देहभञ्जकाय नमः। – Om Granthasandehabhanjakaya Namah।
580) ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः। – Om Granthakridvaradatre Namah।
581) ॐ ग्रन्थकृते नमः। – Om Granthakrite Namah।
582) ॐ ग्रन्थवन्दिताय नमः। – Om Granthavanditaya Namah।
583) ॐ ग्रन्थानुरक्ताय नमः। – Om Granthanuraktaya Namah।
584) ॐ ग्रन्थज्ञाय नमः। – Om Granthagyaya Namah।
585) ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः। – Om Granthanugrahadayakaya Namah।
586) ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नमः। – Om Granthantaratmane Namah।
587) ॐ ग्रन्थार्थपण्डिताय नमः। – Om Grantharthapanditaya Namah।
588) ॐ ग्रन्थसौहृदाय नमः। – Om Granthasauhridaya Namah।
589) ॐ ग्रन्थपारङ्गमाय नमः। – Om Granthaparangamaya Namah।
590) ॐ ग्रन्थगुणविदे नमः। – Om Granthagunavide Namah।
591) ॐ ग्रन्थविग्रहाय नमः। – Om Granthavigrahaya Namah।
592) ॐ ग्रन्थसेवते नमः। – Om Granthasevate Namah।
593) ॐ ग्रन्थहेतवे नमः। – Om Granthahetave Namah।
594) ॐ ग्रन्थकेतवे नमः। – Om Granthaketave Namah।
595) ॐ ग्रहाग्रगाय नमः। – Om Grahagragaya Namah।
596) ॐ ग्रन्थपूज्याय नमः। – Om Granthapujyaya Namah।
597) ॐ ग्रन्थगेयाय नमः। – Om Granthageyaya Namah।
598) ॐ ग्रन्थग्रथनलालसाय नमः। – Om Granthagrathanalalasaya Namah।
599) ॐ ग्रन्थभूमये नमः। – Om Granthabhumaye Namah।
600) ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः। – Om Grahashreshthaya Namah।

601) ॐ ग्रहकेतवे नमः। – Om Grahaketave Namah।
602) ॐ ग्रहाश्रयाय नमः। – Om Grahashrayaya Namah।
603) ॐ ग्रन्थकाराय नमः। – Om Granthakaraya Namah।
604) ॐ ग्रन्थकारमान्याय नमः। – Om Granthakaramanyaya Namah।
605) ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नमः। – Om Granthaprasarakaya Namah।
606) ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः। – Om Granthashramagyaya Namah।
607) ॐ ग्रन्थाङ्गाय नमः। – Om Granthangaya Namah।
608) ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः। – Om Granthabhramanivarakaya Namah।
609) ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वाङ्गाय नमः। – Om Granthapravanasarvangaya Namah।
610) ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः। – Om Granthapranayatatparaya Namah।
611) ॐ गीताय नमः। – Om Gitaya Namah।
612) ॐ गीतगुणाय नमः। – Om Gitagunaya Namah।
613) ॐ गीतकीर्तये नमः। – Om Gitakirtaye Namah।
614) ॐ गीतविशारदाय नमः। – Om Gitavisharadaya Namah।
615) ॐ गीतस्फीतये नमः। – Om Gitasphitaye Namah।
616) ॐ गीतप्रणयिने नमः। – Om Gitapranayine Namah।
617) ॐ गीतचञ्चुराय नमः। – Om Gitachanchuraya Namah।
618) ॐ गीतप्रसन्नाय नमः। – Om Gitaprasannaya Namah।
619) ॐ गीतात्मने नमः। – Om Gitatmane Namah।
620) ॐ गीतलोलाय नमः। – Om Gitalolaya Namah।
621) ॐ गीतस्पृहाय नमः। – Om Gitasprihaya Namah।
622) ॐ गीताश्रयाय नमः। – Om Gitashrayaya Namah।
623) ॐ गीतमयाय नमः। – Om Gitamayaya Namah।
624) ॐ गीततत्वार्थकोविदाय नमः। – Om Gitatatvarthakovidaya Namah।
625) ॐ गीतसंशयसञ्छेत्रे नमः। – Om Gitasanshayasanchhetre Namah।
626) ॐ गीतसङ्गीतशासनाय नमः। – Om Gitasangitashasanaya Namah।
627) ॐ गीतार्थज्ञाय नमः। – Om Gitarthagyaya Namah।
628) ॐ गीततत्वाय नमः। – Om Gitatatvaya Namah।
629) ॐ गीतातत्वाय नमः। – Om Gitatatvaya Namah।
630) ॐ गताश्रयाय नमः। – Om Gatashrayaya Namah।
631) ॐ गीतसाराय नमः। – Om Gitasaraya Namah।
632) ॐ गीतकृतये नमः। – Om Gitakritaye Namah।
633) ॐ गीतविघ्नविनाशनाय नमः। – Om Gitavighnavinashanaya Namah।
634) ॐ गीतासक्ताय नमः। – Om Gitasaktaya Namah।
635) ॐ गीतलीनाय नमः। – Om Gitalinaya Namah।
636) ॐ गीताविगतसञ्ज्व्राय नमः। – Om Gitavigatasanjvraya Namah।
637) ॐ गीतैकदृशे नमः। – Om Gitaikadrishe Namah।
638) ॐ गीतभूतये नमः। – Om Gitabhutaye Namah।
639) ॐ गीताप्रियाय नमः। – Om Gitapriyaya Namah।
640) ॐ गतालसाय नमः। – Om Gatalasaya Namah।
641) ॐ गीतवाद्यपटवे नमः। – Om Gitavadyapatave Namah।
642) ॐ गीतप्रभवे नमः। – Om Gitaprabhave Namah।
643) ॐ गीतार्थतत्वविदे नमः। – Om Gitarthatatvavide Namah।
644) ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः। – Om Gitagitavivekagyaya Namah।
645) ॐ गीतप्रवणचेतनाय नमः। – Om Gitapravanachetanaya Namah।
646) ॐ गतभिये नमः। – Om Gatabhiye Namah।
647) ॐ गतविद्वेषाय नमः। – Om Gatavidveshaya Namah।
648) ॐ गतसंसारबन्धनाय नमः। – Om Gatasansarabandhanaya Namah।
649) ॐ गतमायाय नमः। – Om Gatamayaya Namah।
650) ॐ गतत्रासाय नमः। – Om Gatatrasaya Namah।
651) ॐ गतदुःखाय नमः। – Om Gatadukhaya Namah।
652) ॐ गतज्वराय नमः। – Om Gatajvaraya Namah।
653) ॐ गतासुहृदे नमः। – Om Gatasuhride Namah।
654) ॐ गताज्ञानाय नमः। – Om Gatagyanaya Namah।
655) ॐ गतदुष्टाशयाय नमः। – Om Gatadushtashayaya Namah।
656) ॐ गताय नमः। – Om Gataya Namah।
657) ॐ गतार्तये नमः। – Om Gatartaye Namah।
658) ॐ गतसङ्कल्पाय नमः। – Om Gatasankalpaya Namah।
659) ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नमः। – Om Gatadushtavicheshtitaya Namah।
660) ॐ गताहंहारसञ्चाराय नमः। – Om Gatahanharasancharaya Namah।
661) ॐ गतदर्पाय नमः। – Om Gatadarpaya Namah।
662) ॐ गताहिताय नमः। – Om Gatahitaya Namah।
663) ॐ गताविद्याय नमः। – Om Gatavidyaya Namah।
664) ॐ गतभयाय नमः। – Om Gatabhayaya Namah।
665) ॐ गतागतनिवारकाय नमः। – Om Gatagatanivarakaya Namah।
666) ॐ गतव्यथाय नमः। – Om Gatavyathaya Namah।
667) ॐ गतापायाय नमः। – Om Gatapayaya Namah।
668) ॐ गतदोषाय नमः। – Om Gatadoshaya Namah।
669) ॐ गतेः पराय नमः। – Om Gateh Paraya Namah।
670) ॐ गतसर्वविकाराय नमः। – Om Gatasarvavikaraya Namah।
671) ॐ गजगर्जितकुञ्जराय नमः। – Om Gajagarjitakunjaraya Namah।
672) ॐ गतकम्पितमूपृष्ठाय नमः। – Om Gatakampitamuprishthaya Namah।
673) ॐ गतरुषे नमः। – Om Gatarushe Namah।
674) ॐ गतकल्मषाय नमः। – Om Gatakalmashaya Namah।
675) ॐ गतदैन्याय नमः। – Om Gatadainyaya Namah।
676) ॐ गतस्तैन्याय नमः। – Om Gatastainyaya Namah।
677) ॐ गतमानाय नमः। – Om Gatamanaya Namah।
678) ॐ गतश्रमाय नमः। – Om Gatashramaya Namah।
679) ॐ गतक्रोधाय नमः। – Om Gatakrodhaya Namah।
680) ॐ गतग्लानये नमः। – Om Gataglanaye Namah।
681) ॐ गतम्लानये नमः। – Om Gatamlanaye Namah।
682) ॐ गतभ्रमाय नमः। – Om Gatabhramaya Namah।
683) ॐ गताभावाय नमः। – Om Gatabhavaya Namah।
684) ॐ गतभवाय नमः। – Om Gatabhavaya Namah।
685) ॐ गततत्वार्थसंशयाय नमः। – Om Gatatatvarthasanshayaya Namah।
686) ॐ गयासुरशिरश्छेत्रे नमः। – Om Gayasurashirashchhetre Namah।
687) ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः। – Om Gayasuravarapradaya Namah।
688) ॐ गयावासाय नमः। – Om Gayavasaya Namah।
689) ॐ गयानाथाय नमः। – Om Gayanathaya Namah।
690) ॐ गयावासिनमस्कृतय नमः। – Om Gayavasinamaskritaya Namah।
691) ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः। – Om Gayatirthaphaladhyakshaya Namah।
692) ॐ गयायात्राफलप्रदाय नमः। – Om Gayayatraphalapradaya Namah।
693) ॐ गयामयाय नमः। – Om Gayamayaya Namah।
694) ॐ गयाक्षेत्राय नमः। – Om Gayakshetraya Namah।
695) ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः। – Om Gayakshetranivasakrite Namah।
696) ॐ गयावासिस्तुताय नमः। – Om Gayavasistutaya Namah।
697) ॐ गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः। – Om Gayanmadhuvratalasatkataya Namah।
698) ॐ गायकाय नमः। – Om Gayakaya Namah।
699) ॐ गायकवराय नमः। – Om Gayakavaraya Namah।
700) ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नमः। – Om Gayakeshtaphalapradaya Namah।

701) ॐ गायकप्रणयिने नमः। – Om Gayakapranayine Namah।
702) ॐ गात्रे नमः। – Om Gatre Namah।
703) ॐ गायकाभयदायकाय नमः। – Om Gayakabhayadayakaya Namah।
704) ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नमः। – Om Gayakapravanaswantaya Namah।
705) ॐ गायकप्रथमाय नमः। – Om Gayakaprathamaya Namah।
706) ॐ गायकोद्गीतसम्प्रीताय नमः। – Om Gayakodgitasampritaya Namah।
707) ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नमः। – Om Gayakotkatavighnaghne Namah।
708) ॐ गानगेयाय नमः। – Om Ganageyaya Namah।
709) ॐ गायकेशाय नमः। – Om Gayakeshaya Namah।
710) ॐ गायकान्तरसञ्चाराय नमः। – Om Gayakantarasancharaya Namah।
711) ॐ गायकप्रियदाय नमः। – Om Gayakapriyadaya Namah।
712) ॐ गायकाधीनविग्रहाय नमः। – Om Gayakadhinavigrahaya Namah।
713) ॐ गेयाय नमः। – Om Geyaya Namah।
714) ॐ गेयगुणाय नमः। – Om Geyagunaya Namah।
715) ॐ गेयचरिताय नमः। – Om Geyacharitaya Namah।
716) ॐ गेयतत्वविदे नमः। – Om Geyatatvavide Namah।
717) ॐ गायकत्रासघ्ने नमः। – Om Gayakatrasaghne Namah।
718) ॐ ग्रन्थाय नमः। – Om Granthaya Namah।
719) ॐ ग्रन्थतत्वविवेचकाय नमः। – Om Granthatatvavivechakaya Namah।
720) ॐ गाढानुरागय नमः। – Om Gadhanuragaya Namah।
721) ॐ गाढाङ्गाय नमः। – Om Gadhangaya Namah।
722) ॐ गाढगङ्गाजलोद्वहाय नमः। – Om Gadhagangajalodvahaya Namah।
723) ॐ गाढावगाढजलधये नमः। – Om Gadhavagadhajaladhaye Namah।
724) ॐ गाढप्रज्ञाय नमः। – Om Gadhapragyaya Namah।
725) ॐ गतामयाय नमः। – Om Gatamayaya Namah।
726) ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नमः। – Om Gadhapratyarthisainyaya Namah।
727) ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नमः। – Om Gadhanugrahatatparaya Namah।
728) ॐ गाढाश्लेषरसाभिज्ञाय नमः। – Om Gadhashlesharasabhigyaya Namah।
729) ॐ गाढनिर्व्ऱीतिसाधकाय नमः। – Om Gadhanirvritisadhakaya Namah।
730) ॐ गङ्गाधरेष्टवरदाय नमः। – Om Gangadhareshtavaradaya Namah।
731) ॐ गङ्गाधरभयापहाय नमः। – Om Gangadharabhayapahaya Namah।
732) ॐ गङ्गाधरगुरवे नमः। – Om Gangadharagurave Namah।
733) ॐ गङ्गाधरध्यानपरायणाय नमः। – Om Gangadharadhyanaparayanaya Namah।
734) ॐ गङ्गाधरस्तुताय नमः। – Om Gangadharastutaya Namah।
735) ॐ गङ्गाधरराध्याय नमः। – Om Gangadhararadhyaya Namah।
736) ॐ गतस्मयाय नमः। – Om Gatasmayaya Namah।
737) ॐ गङ्गाधरप्रियाय नमः। – Om Gangadhrapriyaya Namah।
738) ॐ गङ्गाधराय नमः। – Om Gangadharaya Namah।
739) ॐ गङ्गाम्बुसुन्दराय नमः। – Om Gangambusundaraya Namah।
740) ॐ गङ्गाजलरसास्वाद चतुराय नमः। – Om Gangajalarasaswada Chaturaya Namah।
741) ॐ गङ्गानिरताय नमः। – Om Ganganirataya Namah।
742) ॐ गङ्गाजलप्रणयवते नमः। – Om Gangajalapranayavate Namah।
743) ॐ गङ्गातीरविहाराय नमः। – Om Gangatiraviharaya Namah।
744) ॐ गङ्गाप्रियाय नमः। – Om Gangapriyaya Namah।
745) ॐ गङ्गाजलावगाहनपराय नमः। – Om Gangajalavagahanaparaya Namah।
746) ॐ गन्धमादनसंवासाय नमः। – Om Gandhamadanasanvasaya Namah।
747) ॐ गन्धमादनकेलिकृते नमः। – Om Gandhamadanakelikrite Namah।
748) ॐ गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नमः। – Om Gandhanuliptasarvangaya Namah।
749) ॐ गन्धलुभ्यन्मधुव्रताय नमः। – Om Gandhalubhyanmadhuvrataya Namah।
750) ॐ गन्धाय नमः। – Om Gandhaya Namah।
751) ॐ गन्धर्वराजाय नमः। – Om Gandharvarajaya Namah।
752) ॐ गन्धर्वप्रियकृते नमः। – Om Gandharvapriyakrite Namah।
753) ॐ गन्धर्वविद्यातत्वज्ञाय नमः। – Om Gandharvavidyatatvagyaya Namah।
754) ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नमः। – Om Gandharvapritivardhanaya Namah।
755) ॐ गकारबीजनिलयाय नमः। – Om Gakarabijanilayaya Namah।
756) ॐ गन्धकाय नमः। – Om Gandhakaya Namah।
757) ॐ गर्विगर्वनुदे नमः। – Om Garvigarvanude Namah।
758) ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नमः। – Om Gandharvaganasansevyaya Namah।
759) ॐ गन्धर्ववरदायकाय नमः। – Om Gandharvavaradayakaya Namah।
760) ॐ गन्धर्वाय नमः। – Om Gandharvaya Namah।
761) ॐ गन्धमातङ्गाय नमः। – Om Gandhamatangaya Namah।
762) ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नमः। – Om Gandharvakuladaivataya Namah।
763) ॐ गन्धर्वसंशयच्छेत्रे नमः। – Om Gandharvasanshayachchhetre Namah।
764) ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नमः। – Om Gandharvavaradarpaghne Namah।
765) ॐ गन्धर्वप्रवणस्वान्ताय नमः। – Om Gandharvapravanasvantaya Namah।
766) ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नमः। – Om Gandharvaganasanstutaya Namah।
767) ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नमः। – Om Gandharvarchitapadabjaya Namah।
768) ॐ गन्धर्वभयहारकाय नमः। – Om Gandharvabhayaharakaya Namah।
769) ॐ गन्धर्वाभयदाय नमः। – Om Gandharvabhayadaya Namah।
770) ॐ गन्धर्वप्रीतिपालकाय नमः। – Om Gandharvapritipalakaya Namah।
771) ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नमः। – Om Gandharvagitacharitaya Namah।
772) ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नमः। – Om Gandharvapranayotsukaya Namah।
773) ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नमः। – Om Gandharvaganashravanapranayine Namah।
774) ॐ गन्धर्वभाजनाय नमः। – Om Gandharvabhajanaya Namah।
775) ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धय नमः। – Om Gandharvatranasannaddhaya Namah।
776) ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नमः। – Om Gandharvasamarakshamaya Namah।
777) ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः। – Om Gandharvastribhiraradhyaya Namah।
778) ॐ गानाय नमः। – Om Ganaya Namah।
779) ॐ गानपटवे नमः। – Om Ganapatave Namah।
780) ॐ गच्छाय नमः। – Om Gachchhaya Namah।
781) ॐ गच्छपतये नमः। – Om Gachchhapataye Namah।
782) ॐ गच्छनायकाय नमः। – Om Gachchhanayakaya Namah।
783) ॐ गच्छगर्वघ्ने नमः। – Om Gachchhagarvaghne Namah।
784) ॐ गच्छराजाय नमः। – Om Gachchharajaya Namah।
785) ॐ गच्छेशाय नमः। – Om Gachchheshaya Namah।
786) ॐ गच्छराजनमस्कृताय नमः। – Om Gachchharajanamaskritaya Namah।
787) ॐ गच्छप्रियाय नमः। – Om Gachchhapriyaya Namah।
788) ॐ गच्छगुरवे नमः। – Om Gachchhagurave Namah।
789) ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः। – Om Gachchhatranakritodyamaya Namah।
790) ॐ गच्छप्रभवे नमः। – Om Gachchhaprabhave Namah।
791) ॐ गच्छचराय नमः। – Om Gachchhacharaya Namah।
792) ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः। – Om Gachchhapriyakritodyamaya Namah।
793) ॐ गच्छातीतगुणाय नमः। – Om Gachchhatitagunaya Namah।
794) ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः। – Om Gachchhamaryadapratipalakaya Namah।
795) ॐ गच्छधात्रे नमः। – Om Gachchhadhatre Namah।
796) ॐ गच्छभर्त्रे नमः। – Om Gachchhabhartre Namah।
797) ॐ गच्छवन्द्याय नमः। – Om Gachchhavandyaya Namah।
798) ॐ गुरोर्गुरवे नमः। – Om Gurorgurave Namah।
799) ॐ गृत्साय नमः। – Om Gritsaya Namah।
800) ॐ गृत्समदाय नमः। – Om Gritsamadaya Namah।

801) ॐ गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नमः। – Om Gritsamadabhishtavarapradaya Namah।
802) ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नमः। – Om Girvanagitacharitaya Namah।
803) ॐ गीर्वाणगणसेविताय नमः। – Om Girvanaganasevitaya Namah।
804) ॐ गीर्वाणवरदात्रे नमः। – Om Girvanavaradatre Namah।
805) ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नमः। – Om Girvanabhayanashakrite Namah।
806) ॐ गीर्वाणगणसङ्गीताय नमः। – Om Girvanaganasangitaya Namah।
807) ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नमः। – Om Girvanaratisudanaya Namah।
808) ॐ गीर्वाणधाम्ने नमः। – Om Girvanadhamne Namah।
809) ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नमः। – Om Girvanagoptre Namah।
810) ॐ गीर्वाणगर्वनुदे नमः। – Om Girvanagarvanude Namah।
811) ॐ गीर्वाणार्तिहराय नमः। – Om Girvanartiharaya Namah।
812) ॐ गीर्वाणवरदायकाय नमः। – Om Girvanavaradayakaya Namah।
813) ॐ गीर्वाणशरणाय नमः। – Om Girvanasharanaya Namah।
814) ॐ गीतनाम्ने नमः। – Om Gitanamne Namah।
815) ॐ गीर्वाणसुन्दराय नमः। – Om Girvanasundaraya Namah।
816) ॐ गीर्वाणप्राणदाय नमः। – Om Girvanapranadaya Namah।
817) ॐ गन्त्रे नमः। – Om Gantre Namah।
818) ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः। – Om Girvananikarakshakaya Namah।
819) ॐ गुहेहापूरकाय नमः। – Om Guhehapurakaya Namah।
820) ॐ गन्धमत्ताय नमः। – Om Gandhamattaya Namah।
821) ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नमः। – Om Girvanapushtidaya Namah।
822) ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः। – Om Girvanaprayutatratre Namah।
823) ॐ गीतगोत्राय नमः। – Om Gitagotraya Namah।
824) ॐ गताहिताय नमः। – Om Gatahitaya Namah।
825) ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नमः। – Om Girvanasevitapadaya Namah।
826) ॐ गीर्वाणप्रथिताय नमः। – Om Girvanaprathitaya Namah।
827) ॐ गलते नमः। – Om Galate Namah।
828) ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः। – Om Girvanagotrapravaraya Namah।
829) ॐ गीर्वाणबलदाय नमः। – Om Girvanabaladaya Namah।
830) ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः। – Om Girvanapriyakartre Namah।
831) ॐ गीर्वाणागमसारविदे नमः। – Om Girvanagamasaravide Namah।
832) ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नमः। – Om Girvanagamasampattaye Namah।
833) ॐ गीर्वाणव्यसनापत्ने नमः। – Om Girvanavyasanapatne Namah।
834) ॐ गीर्वाणप्रणयाय नमः। – Om Girvanapranayaya Namah।
835) ॐ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः। – Om Gitagrahanotsukamanasaya Namah।
836) ॐ गीर्वाणमदसंहर्त्रे नमः। – Om Girvanamadasanhartre Namah।
837) ॐ गीर्वाणगणपालकाय नमः। – Om Girvanaganapalakaya Namah।
838) ॐ ग्रहाय नमः। – Om Grahaya Namah।
839) ॐ ग्रहपतये नमः। – Om Grahapataye Namah।
840) ॐ ग्रहाय नमः। – Om Grahaya Namah।
841) ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः। – Om Grahapidapranashanaya Namah।
842) ॐ ग्रहस्तुताय नमः। – Om Grahastutaya Namah।
843) ॐ ग्रहाध्यक्षाय नमः। – Om Grahadhyakshaya Namah।
844) ॐ ग्रहेशाय नमः। – Om Graheshaya Namah।
845) ॐ ग्रहदैवताय नमः। – Om Grahadaivataya Namah।
846) ॐ ग्रहकृते नमः। – Om Grahakrite Namah।
847) ॐ ग्रहभर्त्रे नमः। – Om Grahabhartre Namah।
848) ॐ ग्रहेशानाय नमः। – Om Graheshanaya Namah।
849) ॐ ग्रहेश्वराय नमः। – Om Graheshwaraya Namah।
850) ॐ ग्रहाराध्याय नमः। – Om Graharadhyaya Namah।
851) ॐ ग्रहत्रात्रे नमः। – Om Grahatratre Namah।
852) ॐ ग्रहगोप्त्रे नमः। – Om Grahagoptre Namah।
853) ॐ ग्रहोत्कटाय नमः। – Om Grahotkataya Namah।
854) ॐ ग्रहगीतगुणाय नमः। – Om Grahagitagunaya Namah।
855) ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नमः। – Om Granthapranetre Namah।
856) ॐ ग्रहवन्दिताय नमः। – Om Grahavanditaya Namah।
857) ॐ गविने नमः। – Om Gavine Namah।
858) ॐ गवीश्वराय नमः। – Om Gavishwaraya Namah।
859) ॐ ग्रहणे नमः। – Om Grahane Namah।
860) ॐ ग्रहष्ठाय नमः। – Om Grahashthaya Namah।
861) ॐ ग्रहगर्वघ्ने नमः। – Om Grahagarvaghne Namah।
862) ॐ गवाम्प्रियाय नमः। – Om Gavampriyaya Namah।
863) ॐ गवांनाथाय नमः। – Om Gavannathaya Namah।
864) ॐ गवीशानाय नमः। – Om Gavishanaya Namah।
865) ॐ गवाम्पतये नमः। – Om Gavampataye Namah।
866) ॐ गव्यप्रियाय नमः। – Om Gavyapriyaya Namah।
867) ॐ गवाङ्गोप्त्रे नमः। – Om Gavangoptre Namah।
868) ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नमः। – Om Gavisampattisadhakaya Namah।
869) ॐ गविरक्षणसन्नद्धाय नमः। – Om Gavirakshanasannaddhaya Namah।
870) ॐ गविभयहरय नमः। – Om Gavibhayaharaya Namah।
871) ॐ गविगर्वहराय नमः। – Om Gavigarvaharaya Namah।
872) ॐ गोदाय नमः। – Om Godaya Namah।
873) ॐ गोप्रदाय नमः। – Om Gopradaya Namah।
874) ॐ गोजयप्रदाय नमः। – Om Gojayapradaya Namah।
875) ॐ गोजायुतबलाय नमः। – Om Gojayutabalaya Namah।
876) ॐ गण्डगुञ्जन्मधुव्रताय नमः। – Om Gandagunjanmadhuvrataya Namah।
877) ॐ गण्डस्थलगलद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नमः। – Om Gandasthalagaladdanamilanmattalimanditaya Namah।
878) ॐ गुडाय नमः। – Om Gudaya Namah।
879) ॐ गुडाप्रियाय नमः। – Om Gudapriyaya Namah।
880) ॐ गण्डगलद्दानाय नमः। – Om Gandagaladdanaya Namah।
881) ॐ गुडाशनाय नमः। – Om Gudashanaya Namah।
882) ॐ गुडाकेशाय नमः। – Om Gudakeshaya Namah।
883) ॐ गुडाकेशसहायाय नमः। – Om Gudakeshasahayaya Namah।
884) ॐ गुडलड्डुभुजे नमः। – Om Gudaladdubhuje Namah।
885) ॐ गुडभुजे नमः। – Om Gudabhuje Namah।
886) ॐ गुडभुग्गण्याय नमः। – Om Gudabhugganyaya Namah।
887) ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नमः। – Om Gudakeshavarapradaya Namah।
888) ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नमः। – Om Gudakesharchitapadaya Namah।
889) ॐ गुडाकेशसखाय नमः। – Om Gudakeshasakhaya Namah।
890) ॐ गदाधरार्चितपदाय नमः। – Om Gadadhararchitapadaya Namah।
891) ॐ गदाधरजयप्रदाय नमः। – Om Gadadharajayapradaya Namah।
892) ॐ गदायुधाय नमः। – Om Gadayudhaya Namah।
893) ॐ गदापाणये नमः। – Om Gadapanaye Namah।
894) ॐ गदायुद्धविशारदाय नमः। – Om Gadayuddhavisharadaya Namah।
895) ॐ गदघ्ने नमः। – Om Gadaghne Namah।
896) ॐ गददर्पघ्ने नमः। – Om Gadadarpaghne Namah।
897) ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नमः। – Om Gadagarvapranashanaya Namah।
898) ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः। – Om Gadagrastaparitratre Namah।
899) ॐ गदाडम्बरखण्डकाय नमः। – Om Gadadambarakhandakaya Namah।
900) ॐ गुहाय नमः। – Om Guhaya Namah।

901) ॐ गुहाग्रजाय नमः। – Om Guhagrajaya Namah।
902) ॐ गुप्ताय नमः। – Om Guptaya Namah।
903) ॐ गुहाशायिने नमः। – Om Guhashayine Namah।
904) ॐ गुहाशयाय नमः। – Om Guhashayaya Namah।
905) ॐ गुहप्रीतिकराय नमः। – Om Guhapritikaraya Namah।
906) ॐ गूढाय नमः। – Om Gudhaya Namah।
907) ॐ गूढगुल्फाय नमः। – Om Gudhagulphaya Namah।
908) ॐ गुणैकदृशे नमः। – Om Gunaikadrishe Namah।
909) ॐ गिरे नमः। – Om Gire Namah।
910) ॐ गीष्पतये नमः। – Om Gishpataye Namah।
911) ॐ गिरीशानाय नमः। – Om Girishanaya Namah।
912) ॐ गीर्देवीगीतसद्गुणाय नमः। – Om Girdevigitasadgunaya Namah।
913) ॐ गीर्देवाय नमः। – Om Girdevaya Namah।
914) ॐ गीष्प्रियाय नमः। – Om Gishpriyaya Namah।
915) ॐ गीर्भुवे नमः। – Om Girbhuve Namah।
916) ॐ गीरात्मने नमः। – Om Giratmane Namah।
917) ॐ गीष्प्रियङ्कराय नमः। – Om Gishpriyankaraya Namah।
918) ॐ गीर्भूमये नमः। – Om Girbhumaye Namah।
919) ॐ गीरसज्ञ्याय नमः। – Om Girasagyyaya Namah।
920) ॐ गीःप्रसन्नाय नमः। – Om Gihprasannaya Namah।
921) ॐ गिरीश्वराय नमः। – Om Girishvaraya Namah।
922) ॐ गिरीशजाय नमः। – Om Girishajaya Namah।
923) ॐ गिरीशायिने नमः। – Om Girishayine Namah।
924) ॐ गिरिराजसुखावहाय नमः। – Om Girirajasukhavahaya Namah।
925) ॐ गिरिराजार्चितपदाय नमः। – Om Girirajarchitapadaya Namah।
926) ॐ गिरिराजनमस्कृताय नमः। – Om Girirajanamaskritaya Namah।
927) ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नमः। – Om Girirajaguhavishtaya Namah।
928) ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नमः। – Om Girirajabhayapradaya Namah।
929) ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नमः। – Om Girirajeshtavaradaya Namah।
930) ॐ गिरिराजप्रपालकाय नमः। – Om Girirajaprapalakaya Namah।
931) ॐ गिरिराजसुतासूनवे नमः। – Om Girirajasutasunave Namah।
932) ॐ गिरिराजजयप्रदाय नमः। – Om Girirajajayapradaya Namah।
933) ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नमः। – Om Girivrajavanasthayine Namah।
934) ॐ गिरिव्रजचराय नमः। – Om Girivrajacharaya Namah।
935) ॐ गर्गाय नमः। – Om Gargaya Namah।
936) ॐ गर्गप्रियाय नमः। – Om Gargapriyaya Namah।
937) ॐ गर्गदेवाय नमः। – Om Gargadevaya Namah।
938) ॐ गर्गनमस्कृताय नमः। – Om Garganamaskritaya Namah।
939) ॐ गर्गभीतिहराय नमः। – Om Gargabhitiharaya Namah।
940) ॐ गर्गवरदाय नमः। – Om Gargavaradaya Namah।
941) ॐ गर्गसंस्तुताय नमः। – Om Gargasanstutaya Namah।
942) ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः। – Om Gargagitaprasannatmane Namah।
943) ॐ गर्गानन्दकराय नमः। – Om Garganandakaraya Namah।
944) ॐ गर्गप्रियाय नमः। – Om Gargapriyaya Namah।
945) ॐ गर्गमानप्रदाय नमः। – Om Gargamanapradaya Namah।
946) ॐ गर्गारिभञ्जकाय नमः। – Om Gargaribhanjakaya Namah।
947) ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः। – Om Gargavargaparitratre Namah।
948) ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः। – Om Gargasiddhipradayakaya Namah।
949) ॐ गर्गग्लानिहराय नमः। – Om Gargaglaniharaya Namah।
950) ॐ गर्गश्रमनुदे नमः। – Om Gargashramanude Namah।
951) ॐ गर्गसङ्गताय नमः। – Om Gargasangataya Namah।
952) ॐ गर्गाचार्याय नमः। – Om Gargacharyaya Namah।
953) ॐ गर्गऋषये नमः। – Om Gargarishaye Namah।
954) ॐ गर्गसन्मानभाजनाय नमः। – Om Gargasanmanabhajanaya Namah।
955) ॐ गम्भीराय नमः। – Om Gambhiraya Namah।
956) ॐ गणितप्रज्ञाय नमः। – Om Ganitapragyaya Namah।
957) ॐ गणितागमसारविदे नमः। – Om Ganitagamasaravide Namah।
958) ॐ गणकाय नमः। – Om Ganakaya Namah।
959) ॐ गणकश्लाघ्याय नमः। – Om Ganakashlaghyaya Namah।
960) ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नमः। – Om Ganakapranayotsukaya Namah।
961) ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नमः। – Om Ganakapravanasvantaya Namah।
962) ॐ गणिताय नमः। – Om Ganitaya Namah।
963) ॐ गणितागमाय नमः। – Om Ganitagamaya Namah।
964) ॐ गद्याय नमः। – Om Gadyaya Namah।
965) ॐ गद्यमयाय नमः। – Om Gadyamayaya Namah।
966) ॐ गद्यपद्यविद्याविवेचकाय नमः। – Om Gadyapadyavidyavivechakaya Namah।
967) ॐ गललग्नमहानागाय नमः। – Om Galalagnamahanagaya Namah।
968) ॐ गलदर्चिषे नमः। – Om Galadarchishe Namah।
969) ॐ गलन्मदाय नमः। – Om Galanmadaya Namah।
970) ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नमः। – Om Galatkushthivyathahantre Namah।
971) ॐ गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः। – Om Galatkushthisukhapradaya Namah।
972) ॐ गम्भीरनाभये नमः। – Om Gambhiranabhaye Namah।
973) ॐ गम्भीरस्वराय नमः। – Om Gambhirasvaraya Namah।
974) ॐ गम्भीरलोचनाय नमः। – Om Gambhiralochanaya Namah।
975) ॐ गम्भीरगुणसम्पन्नाय नमः। – Om Gambhiragunasampannaya Namah।
976) ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नमः। – Om Gambhiragatishobhanaya Namah।
977) ॐ गर्भप्रदाय नमः। – Om Garbhapradaya Namah।
978) ॐ गर्भरूपाय नमः। – Om Garbharupaya Namah।
979) ॐ गर्भापद्विनिवारकाय नमः। – Om Garbhapadvinivarakaya Namah।
980) ॐ गर्भागमनसम्भूतये नमः। – Om Garbhagamanasambhutaye Namah।
981) ॐ गर्भदाय नमः। – Om Garbhadaya Namah।
982) ॐ गर्भशोकनुदे नमः। – Om Garbhashokanude Namah।
983) ॐ गर्भत्रात्रे नमः। – Om Garbhatratre Namah।
984) ॐ गर्भगोप्त्रे नमः। – Om Garbhagoptre Namah।
985) ॐ गर्भपुष्टिकराय नमः। – Om Garbhapushtikaraya Namah।
986) ॐ गर्भगौरवसाधनाय नमः। – Om Garbhagauravasadhanaya Namah।
987) ॐ गर्भगर्वनुदे नमः। – Om Garbhagarvanude Namah।
988) ॐ गरीयसे नमः। – Om Gariyase Namah।
989) ॐ गर्वनुदे नमः। – Om Garvanude Namah।
990) ॐ गर्वमर्दिने नमः। – Om Garvamardine Namah।
991) ॐ गरदमर्दकाय नमः। – Om Garadamardakaya Namah।
992) ॐ गरसन्तापशमनाय नमः। – Om Garasantapashamanaya Namah।
993) ॐ गुरुराजसुखप्रदाय नमः। – Om Gururajasukhapradaya Namah।
994) ॐ गर्भाश्रयाय नमः। – Om Garbhashrayaya Namah।
995) ॐ गर्भमयाय नमः। – Om Garbhamayaya Namah।
996) ॐ गर्भामयनिवारकाय नमः। – Om Garbhamayanivarakaya Namah।
997) ॐ गर्भाधाराय नमः। – Om Garbhadharaya Namah।
998) ॐ गर्भधराय नमः। – Om Garbhadharaya Namah।
999) ॐ गर्भसन्तोषसाधकाय नमः। – Om Garbhasantoshasadhakaya Namah।

1000 Gakara Names of Lord Ganesha Hindi and English Mantra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top