Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dakaradi Sri Datta | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Datta Sahasranamastotram Dakaradi Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದತ್ತಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ದಕಾರಾದಿ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಯಾವದ್ದ್ವೈತಭ್ರಮಸ್ತಾವನ್ನ ಶಾನ್ತಿರ್ನ ಪರಂ ಸುಖಮ್ ॥

ಅತಸ್ತದರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯೇಽದಃ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಾವಬೋಧಕಮ್ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದಯಾಪೂರ್ಣೋ ದತ್ತೋ ದತ್ತಕಧರ್ಮಕೃತ್ ।
ದತ್ತಾಭಯೋ ದತ್ತಧೈರ್ಯೋ ದತ್ತಾರಾಮೋ ದರಾರ್ದನಃ ॥ 1 ॥

ದವೋ ದವಘ್ನೋ ದಕದೋ ದಕಪೋ ದಕದಾಧಿಪಃ ।
ದಕವಾಸೀ ದಕಧರೋ ದಕಶಾಯೀ ದಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥

ದತ್ತಾತ್ಮಾ ದತ್ತಸರ್ವಸ್ವೋ ದತ್ತಭದ್ರೋ ದಯಾಘನಃ ।
ದರ್ಪಕೋ ದರ್ಪಕರುಚಿರ್ದರ್ಪಕಾತಿಶಯಾಕೃತಿಃ ॥ 3 ॥

ದರ್ಪಕೀ ದರ್ಪಕಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ದರ್ಪಕಪೂಜಿತಃ ।
ದರ್ಪಕೋನೋ ದರ್ಪಕೋಕ್ಷವೇಗಹೃದ್ದರ್ಪಕಾರ್ದನಃ ॥ 4 ॥

ದರ್ಪಕಾಕ್ಷೀಡ್ ದರ್ಪಕಾಕ್ಷೀಪೂಜಿತೋ ದರ್ಪಕಾಧಿಭೂಃ ।
ದರ್ಪಕೋಪರಮೋ ದರ್ಪಮಾಲೀ ದರ್ಪಕದರ್ಪಕಃ ॥ 5 ॥

ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದರ್ಪತ್ಯಾಗೀ ದರ್ಪಾತಿಗೋ ದಮೀ ।
ದರ್ಭಧೃಗ್ದರ್ಭಕೃದ್ದರ್ಭೀ ದರ್ಭಸ್ಥೋ ದರ್ಭಪೀಠಗಃ ॥ 6 ॥

ದನುಪ್ರಿಯೋ ದನುಸ್ತುತ್ಯೋ ದನುಜಾತ್ಮಜಮೋಹಹೃತ್ ।
ದನುಜಘ್ನೋ ದನುಜಜಿದ್ದನುಜಶ್ರೀವಿಭಂಜನಃ ॥ 7 ॥

ದಮೋ ದಮೀಡ್ ದಮಕರೋ ದಮಿವನ್ದ್ಯೋ ದಮಿಪ್ರಿಯಃ ।
ದಮಾದಿಯೋಗವಿದ್ದಮ್ಯೋ ದಮ್ಯಲೀಲೋ ದಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 8 ॥

ದಮಾರ್ಥೀ ದಮಸಮ್ಪನ್ನಲಭ್ಯೋ ದಮನಪೂಜಿತಃ ।
ದಮದೋ ದಮಸಂಭಾವ್ಯೋ ದಮಮೂಲೋ ದಮೀಷ್ಟದಃ ॥ 9 ॥

ದಮಿತೋ ದಮಿತಾಕ್ಷಶ್ಚ ದಮಿತೇನ್ದ್ರಿಯವಲ್ಲಭಃ ।
ದಮೂನಾ ದಮುನಾಭಶ್ಚ ದಮದೇವೋ ದಮಾಲಯಃ ॥ 10 ॥

ದಯಾಕರೋ ದಯಾಮೂಲೋ ದಯಾವಶ್ಯೋ ದಯಾವ್ರತಃ ।
ದಯಾವಾನ್ ದಯನೀಯೇಶೋ ದಯಿತೋ ದಯಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 11 ॥

ದಯನೀಯಾನಸೂಯಾಭೂರ್ದಯನೀಯಾತ್ರಿನಂದನಃ ।
ದಯನೀಯಪ್ರಿಯಕರೋ ದಯಾತ್ಮಾ ಚ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 12 ॥

ದಯಾರ್ದ್ರೋ ದಯಿತಾಶ್ವತ್ಥೋ ದಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ದಯಾಘನಃ ।
ದಯಾವಿಷ್ಯೋ ದಯಾಭೀಷ್ಟೋ ದಯಾಪ್ತೋ ದಯನೀಯದೃಕ್ ॥ 13 ॥

ದಯಾವೃತೋ ದಯಾಪೂರ್ಣೋ ದಯಾಯುಕ್ತಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ ।
ದಯಾಲುರ್ದಯನೀಯೇಕ್ಷೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದಯೋದಯಃ ॥ 14 ॥

ದರದ್ರಾವಿತವಾತಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತಭಾಸ್ಕರಃ ।
ದರದ್ರಾವಿತವಹ್ನಿಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತವಾಸವಃ ॥ 15 ॥

ದರದ್ರಾವಿತಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ದರದ್ರಾವಿತಚಂದ್ರಮಾಃ ।
ದರದ್ರಾವಿತಭೂತೌಘೋ ದರದ್ರಾವಿತದೈವತಃ ॥ 16 ॥

ದರಾಸ್ತ್ರಧೃಗ್ದರದರೋ ದರಾಕ್ಷೋ ದರಹೇತುಕಃ ।
ದರದೂರೋ ದರಾತೀತೋ ದರಮೂಲೋ ದರಪ್ರಿಯಃ ॥ 17 ॥

ದರವಾದ್ಯೋ ದರದವೋ ದರಧೃಗ್ದರವಲ್ಲಭಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತದರಪೋ ದರೋದಸ್ನಾನತತ್ಪರಃ ॥ 18 ॥

ದರಪ್ರಿಯೋ ದಸ್ರವನ್ದ್ಯೋ ದಸ್ರೇಷ್ಟೋ ದಸ್ರದೈವತಃ ।
ದರಕಂಠೋ ದರಾಭಶ್ಚ ದರಹನ್ತಾ ದರಾನುಗಃ ॥ 19 ॥

ದರರಾವದ್ರಾವಿತಾರಿರ್ದರರಾವಾರ್ದಿತಾಸುರಃ ।
ದರರಾವಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದರಾರಾರ್ಪಿತಭೀರ್ದರೀಟ್ ॥ 20 ॥

ದರಧೃಗ್ದರವಾಸೀ ಚ ದರಶಾಯೀ ದರಾಸನಃ ।
ದರಕೃದ್ದರಹೃಚ್ಚಾಪಿ ದರಗರ್ಭೋ ದರಾತಿಗಃ ॥ 21 ॥

ದರಿದ್ರಪೋ ದರಿದ್ರೀ ಚ ದರಿದ್ರಜನಶೇವಧಿಃ ।
ದರೀಚರೋ ದರೀಸಂಸ್ಥೋ ದರೀಕ್ರೀಡೋ ದರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 22 ॥

ದರೀಲಭ್ಯೋ ದರೀದೇವೋ ದರೀಕೇತನಹೃತ್ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ದರಾರ್ತಿಹೃದ್ದಲನಕೃದ್ದಲಪ್ರೀತಿರ್ದಲೋದರಃ ॥ 23 ॥

ದಲಾದರ್ನಷ್ಯನುಗ್ರಾಹೀ ದಲಾದನಸುಪೂಜಿತಃ ।
ದಲಾದಗೀತಮಹಿಮಾ ದಲಾದಲಹರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 24 ॥

ದಲಾಶನೋ ದಲಚತುಷ್ಟಯಚಕ್ರಗತೋ ದಲೀ ।
ದ್ವಿತ್ರ್ಯಸ್ರಪದ್ಮಗತಿವಿದ್ದಶಾಸ್ರಾಬ್ಜವಿಭೇದಕಃ ॥ 25 ॥

ದ್ವಿಷಡ್ದಲಾಬ್ಜಭೇತ್ತಾ ಚ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಾಸ್ರಾಬ್ಜವಿಭೇದಕಃ ।
ದ್ವಿದಲಸ್ಥೋ ದಶಶತಪತ್ರಪದ್ಮಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 26 ॥

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾವೃತ್ತಿಕೃದ್-ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದಶಾಸ್ಯವರದರ್ಪಹಾ ।
ದವಪ್ರಿಯೋ ದವಚರೋ ದವಶಾಯೀ ದವಾಲಯಃ ॥ 27 ॥

ದವೀಯಾನ್ದವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ದವಿಷ್ಠಾಯನಪಾರಕೃತ್ ।
ದವಮಾಲೀ ದವದವೋ ದವದೋಷನಿಶಾತನಃ ॥ 28 ॥

ದವಸಾಕ್ಷೀ ದವತ್ರಾಣೋ ದವಾರಾಮೋ ದವಸ್ಥಗಃ ।
ದಶಹೇತುರ್ದಶಾತೀತೋ ದಶಾಧಾರೋ ದಶಾಕೃತಿಃ ॥ 29 ॥

ದಶಷಡ್ಬಂಧಸಂವಿದ್ದೋ ದಶಷಡ್ಬಂಧಭೇದನಃ ।
ದಶಾಪ್ರದೋ ದಶಾಭಿಜ್ಞೋ ದಶಾಸಾಕ್ಷೀ ದಶಾಹರಃ ॥ 30 ॥

ದಶಾಯುಧೋ ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾರ್ಚ್ಯೋ ದಶಪಂಚದೃಕ್ ।
ದಶಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾ ದಶಷಡ್ವಾಕ್ಯಲಕ್ಷಿತಃ ॥ 31 ॥

ದರ್ದುರವ್ರಾತವಿಹಿತಧ್ವನಿಜ್ಞಾಪಿತವೃಷ್ಟಿಕಃ ।
ದಶಪಾಲೋ ದಶಬಲೋ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯ ವಿಹಾರಕೃತ್ ॥ 32 ॥

ದಶೇನ್ದ್ರಿಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯದೃಗೂರ್ಧ್ವಗಃ ।
ದಶೈಕಗುಣಗಮ್ಯಶ್ಚ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯಮಲಾಪಹಾ ॥ 33 ॥

ದಶೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯನಿಬೋಧನಃ ।
ದಶೈಕಮಾನಮೇಯಶ್ಚ ದಶೈಕಗುಣಚಾಲಕಃ ॥ 34 ॥

ದಶಭೂರ್ದರ್ಶನಾಭಿಜ್ಞೋ ದರ್ಶನಾದರ್ಶಿತಾತ್ಮಕಃ ।
ದಶಾಶ್ವಮೇಧತೀರ್ಥೇಷ್ಟೋ ದಶಾಸ್ಯರಥಚಾಲಕಃ ॥ 35 ॥

ದಶಾಸ್ಯಗರ್ವಹರ್ತಾ ಚ ದಶಾಸ್ಯಪುರಭಂಜನಃ ।
ದಶಾಸ್ಯಕುಲವಿಧ್ವಂಸೀ ದಶಾಸ್ಯಾನುಜಪೂಜಿತಃ ॥ 36 ॥

ದರ್ಶನಪ್ರೀತಿದೋ ದರ್ಶಯಜನೋ ದರ್ಶನಾದುರಃ ।
ದರ್ಶನೀಯೋ ದಶಬಲಪಕ್ಷಭಿಚ್ಚ ದಶಾರ್ತಿಹಾ ॥ 37 ॥

ದಶಾರ್ತಿಗೋ ದಶಾಶಾಪೋ ದಶಗ್ರನ್ಥವಿಶಾರದಃ ।
ದಶಪ್ರಾಣವಿಹಾರೀ ಚ ದಶಪ್ರಾಣಗತಿರ್ದೃಶಿಃ ॥ 38 ॥

ದಶಾಂಗುಲಾಧಿಕಾತ್ಮಾ ಚ ದಾಶಾರ್ಹೋ ದಶಷಟ್ಸುಭುಕ್ ।
ದಶಪ್ರಾಗಾದ್ಯಂಗುಲೀಕಕರನಮ್ರದ್ವಿಡನ್ತಕಃ ॥ 39 ॥

ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೇದಜ್ಞೋ ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೇದಕೃತ್ ।
ದಶಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ದಶನಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 40 ॥

ದೋಷಜ್ಞೋ ದೋಷದೋ ದೋಷಾಧಿಪಬಂಧುರ್ದ್ವಿಷದ್ಧರಃ ।
ದೋಷೈಕದೃಕ್ಪಕ್ಷಘಾತೀ ದಷ್ಟಸರ್ಪಾರ್ತಿಶಾಮಕಃ ॥ 41 ॥

ದಧಿಕ್ರಾಶ್ಚ ದಧಿಕ್ರಾವಗಾಮೀ ದಧ್ಯಙ್ಮುನೀಷ್ಟದಃ ।
ದಧಿಪ್ರಿಯೋ ದಧಿಸ್ನಾತೋ ದಧಿಪೋ ದಧಿಸಿನ್ಧುಗಃ ॥ 42 ॥

ದಧಿಭೋ ದಧಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ದಧ್ಯಕ್ಷತವಿಭೂಷಣಃ ।
ದಧಿದ್ರಪ್ಸಪ್ರಿಯೋ ದಭ್ರವೇದ್ಯವಿಜ್ಞಾತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 43 ॥

ದಹನೋ ದಹನಾಧಾರೋ ದಹರೋ ದಹರಾಲಯಃ ।
ದಹ್ರದೃಗ್ದಹರಾಕಾಶೋ ದಹರಾಛಾದನಾನ್ತಕಃ ॥ 44 ॥

ದಗ್ಧಭ್ರಮೋ ದಗ್ಧಕಾಮೋ ದಗ್ಧಾರ್ತಿರ್ದಗ್ಧಮತ್ಸರಃ ।
ದಗ್ಧಭೇದೋ ದಗ್ಧಮದೋ ದಗ್ಧಾಧಿರ್ದಗ್ಧವಾಸನಃ ॥ 45 ॥

ದಗ್ಧಾರಿಷ್ಟೋ ದಗ್ಧಕಷ್ಟೋ ದಗ್ಧಾರ್ತಿರ್ದಗ್ಧದುಷ್ಕ್ರಿಯಃ ।
ದಗ್ಧಾಸುರಪುರೋ ದಗ್ಧಭುವನೋ ದಗ್ಧಸತ್ಕ್ರಿಯಃ ॥ 46 ॥

ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸೀ ದಕ್ಷಪೋ ದಕ್ಷಪೂಜಿತಃ ।
ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾರ್ಚಿತಪದೋ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಸುಭಾವಗಃ ॥ 47 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಶೋ ದಕ್ಷಿಣೇಶೋ ದಕ್ಷಿಣಾಸಾದಿತಾಧ್ವರಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಪಿತಸಲ್ಲೋಕೋ ದಕ್ಷವಾಮಾದಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 48 ॥

ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಮಾರ್ಗಜ್ಞೋ ದಕ್ಷಿಣ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಹಕಃ ।
ದ್ರುಮಾಶ್ರಯೋ ದ್ರುಮಾವಾಸೋ ದ್ರುಮಶಾಯೀ ದ್ರುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 49 ॥

ದ್ರುಮಜನ್ಮಪ್ರದೋ ದ್ರುಸ್ಥೋ ದ್ರುರೂಪಭವಶಾತನಃ ।
ದ್ರುಮತ್ವಗಮ್ಬರೋ ದ್ರೋಣೋ ದ್ರೋಣೀಸ್ಥೋ ದ್ರೋಣಪೂಜಿತಃ ॥ 50 ॥

ದ್ರುಘಣೀ ದ್ರುದ್ಯಣಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ದ್ರುಶಿಷ್ಯೋ ದ್ರುಧರ್ಮಧೃಕ್ ।
ದ್ರವಿಣಾರ್ಥೋ ದ್ರವಿಣದೋ ದ್ರಾವಣೋ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಿಯಃ ॥ 51 ॥

ದ್ರಾವಿತಪ್ರಣತಾಘೋ ದ್ರಾಕ್ಫಲೋ ದ್ರಾಕ್ಕೇನ್ದ್ರಮಾರ್ಗವಿತ್ ।
ದ್ರಾಘೀಯ ಆಯುರ್ದಧಾನೋ ದ್ರಾಘೀಯಾನ್ದ್ರಾಕ್ಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ॥ 52 ॥

ದ್ರುತತೋಷೋ ದ್ರುತಗತಿವ್ಯತೀತೋ ದ್ರುತಭೋಜನಃ ।
ದ್ರುಫಲಾಶೀ ದ್ರುದಲಭುಗ್ದೃಷದ್ವತ್ಯಾಪ್ಲವಾದರಃ ॥ 53 ॥

ದ್ರುಪದೇಡ್ಯೋ ದ್ರುತಮತಿರ್ದ್ರುತೀಕರಣಕೋವಿದಃ ।
ದ್ರುತಪ್ರಮೋದೋ ದ್ರುತಿಧೃಗ್ದ್ರುತಿಕ್ರೀಡಾವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥

ದೃಢೋ ದೃಢಾಕೃತಿರ್ದಾರ್ಢ್ಯೋ ದೃಢಸತ್ತ್ವೋ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ದೃಢಚ್ಯುತೋ ದೃಢಬಲೋ ದೃಢಾರ್ಥಾಸಕ್ತಿವಾರಣಃ ॥ 55 ॥

ದೃಢಧೀರ್ದೃಢಭಕ್ತಿದೃಗ್ದೃಢಭಕ್ತಿವರಪ್ರದಃ ।
ದೃಢದೃಗ್ದೃಢಭಕ್ತಿಜ್ಞೋ ದೃಢಭಕ್ತೋ ದೃಢಾಶ್ರಯಃ ॥ 56 ॥

ದೃಢದಂಡೋ ದೃಢಯಮೋ ದೃಢಪ್ರದೋ ದೃಢಾಂಗಕೃತ್ ।
ದೃಢಕಾಯೋ ದೃಢಧ್ಯಾನೋ ದೃಢಾಭ್ಯಾಸೋ ದೃಢಾಸನಃ ॥ 57 ॥

ದೃಗ್ದೋ ದೃಗ್ದೋಷಹರಣೋ ದೃಷ್ಟಿ ದ್ವಂದ್ವ ವಿರಾಜಿತಃ ।
ದೃಕ್ಪೂರ್ವೋ ದೃಽಗ್ಮನೋತೀತೋ ದೃಕ್ಪೂತಗಮನೋ ದೃಗೀಟ್ ॥ 58 ॥

ದೃಗಿಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ್ಯವಿಷಮೋ ದೃಷ್ಟಿಹೇತುರ್ದೃಷ್ಟತ್ತನುಃ ।
ದೃಗ್ಲಭ್ಯೋ ದೃಕ್ತ್ರಯಯುತೋ ದೃಗ್ಬಾಹುಲ್ಯವಿರಾಜಿತಃ ॥ 59 ॥

ದ್ಯುಪತಿರ್ದ್ಯುಪದೃಗ್ದ್ಯುಸ್ಥೋ ದ್ಯುಮಣಿರ್ದ್ಯುಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ದ್ಯುದೇಹೋ ದ್ಯುಗಮೋ ದ್ಯುಸ್ಥೋ ದ್ಯುಭೂರ್ದ್ಯುರ್ದ್ಯುಲಯೋ ದ್ಯುಮಾನ್ ॥ 60 ॥

ದ್ಯುನಿಡ್ಗತಿದ್ಯುತಿದ್ಯೂನಸ್ಥಾನದೋಷಹರೋ ದ್ಯುಭುಕ್ ।
ದ್ಯೂತಕೃದ್ದ್ಯೂತಹೃದ್ದ್ಯೂತದೋಷಹೃದ್ದ್ಯೂತದೂರಗಃ ॥ 61 ॥

ದೃಪ್ತೋ ದೃಪ್ತಾರ್ದನೋ ದ್ಯೋಸ್ಥೋ ದ್ಯೋಪಾಲೋ ದ್ಯೋನಿವಾಸಕೃತ್ ।
ದ್ರಾವಿತಾರಿರ್ದ್ರಾವಿತಾಲ್ಪಮೃತ್ಯುರ್ದ್ರಾವಿತಕೈತವಃ ॥ 62 ॥

ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿಸಂಧಿದರ್ಶೀ ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿಧರೋ ದ್ಯುದೃಕ್ ।
ದ್ಯೋಕೃದ್ದ್ಯೋತಹೃದ್ದ್ಯೋತೀ ದ್ಯೋತಾಕ್ಷೋ ದ್ಯೋತದೀಪನಃ ॥ 63 ॥

ದ್ಯೋತಮೂಲೋ ದ್ಯೋತಿತಾತ್ಮಾ ದ್ಯೋತೋದ್ಯೌರ್ದ್ಯೋತಿತಾಖಿಲಃ ।
ದ್ವಯವಾದಿಮತದ್ವೇಷೀ ದ್ವಯವಾದಿಮತಾನ್ತಕಃ ॥ 64 ॥

ದ್ವಯವಾದಿವಿಜಯೀ ದೀಕ್ಷಾದ್ವಯವಾದಿನಿಕೃನ್ತನಃ ।
ದ್ವ್ಯಷ್ಟವರ್ಷವಯಾ ದ್ವ್ಯಷ್ಟನೃಪವಂದ್ಯೋ ದ್ವಿಷಟ್ಕ್ರಿಯಃ ॥ 65 ॥

ದ್ವಿಷತ್ಕಲಾನಿಧಿರ್ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಧೃಗ್ದ್ವ್ಯಷ್ಟಜಾತಿಕೃತ್ ।
ದ್ವ್ಯಷ್ಟೋಪಚಾರದಯಿತೋ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಸ್ವರತನುರ್ದ್ವಿಭಿತ್ ॥ 66 ॥

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾಖ್ಯೋ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಸ್ವಜಪೀಷ್ಟಾರ್ಥಪೂರಕಃ ।
ದ್ವಿಪಾದ್ದ್ವ್ಯಾತ್ಮಾ ದ್ವಿಗುರ್ದ್ವೀಶೋ ದ್ವ್ಯತೀತೋ ದ್ವಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 67 ॥

ದ್ವೈತೀಭೂತಾತ್ಮಕೋ ದ್ವೈಧೀಭೂತಚಿದ್ದ್ವೈಧಶಾಮಕಃ ।
ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾಧಾರೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 68 ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾನ್ತಸ್ಥೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಭುವನಾತ್ಮಕಃ ।
ದ್ವಿಸಪ್ತಲೋಕಕರ್ತಾ ದ್ವಿಸಪ್ತಲೋಕಾಧಿಪೋ ದ್ವಿಪಃ ॥ 69 ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾಭಿಜ್ಞೋ ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ದ್ವಿಸಪ್ತವಿದ್ಯಾವಿಭವೋ ದ್ವಿಸಪ್ತೇನ್ದ್ರಪದಪ್ರದಃ ॥ 70 ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುಮಾನ್ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುಪೂಜಿತಃ ।
ದ್ವಿಸಪ್ತಮನುದೇವೋ ದ್ವಿಸಪ್ತಮನ್ವನ್ತರರ್ಧಿಕೃತ್ ॥ 71 ॥

ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದುದ್ಧರ್ತಾ ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಕಲಾಸ್ತುತಃ ।
ದ್ವಿಸ್ತನೀಗೋರಸಾಸ್ಪೃಗ್ದ್ವಿಹಾಯನೀಪಾಲಕೋ ದ್ವಿಭುಕ್ ॥ 72 ॥

ದ್ವಿಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ವಿವಿಧೋ ದ್ವೀಡ್ಯೋ ದ್ವಿಪಥೋ ದ್ವಿಜಧರ್ಮಕೃತ್ ।
ದ್ವಿಜೋ ದ್ವಿಜಾತಿಮಾನ್ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಜದೇವೋ ದ್ವಿಜಾತಿಕೃತ್ ॥ 73 ॥

ದ್ವಿಜಪ್ರೇಷ್ಠೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದ್ವಿಜರಾಜಸುಭೂಷಣಃ ।
ದ್ವಿಜರಾಜಾಗ್ರಜೋ ದ್ವಿಡ್ದ್ವೀಡ್ ದ್ವಿಜಾನನಸುಭೋಜನಃ ॥ 74 ॥

ದ್ವಿಜಾಸ್ಯೋ ದ್ವಿಜಭಕ್ತೋ ದ್ವಿಜಾತಿಭೃದ್ದ್ವಿಜಸತ್ಕೃತಃ ।
ದ್ವಿವಿಧೋ ದ್ವ್ಯಾವೃತಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾರಣೋ ದ್ವಿಮುಖಾದನಃ ॥ 75 ॥

ದ್ವಿಜಪಾಲೋ ದ್ವಿಜಗುರುರ್ದ್ವಿಜರಾಜಾಸನೋ ದ್ವಿಪಾತ್ ।
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಸೂತ್ರೋ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಫಣಛತ್ರೋ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಭತ್ ॥ 76 ॥

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ದ್ವಾಪರದೃಗ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರೂಪಕಃ ।
ದ್ವಾದಶೀಶೋ ದ್ವಾದಶಾರಚಕ್ರಧೃಗ್ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ 77 ॥

ದ್ವಾದಶೀಪಾರಣೋ ದ್ವಾರ್ದಶ್ಯಚ್ಯೋ ದ್ವಾದಶ ಷಡ್ಬಲಃ ।
ದ್ವಾಸಪ್ತತಿ ಸಹಸ್ರಾಂಗ ನಾಡೀಗತಿ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 78 ॥

ದ್ವಂದ್ವದೋ ದ್ವಂದ್ವದೋ ದ್ವಂದ್ವಬೀಭತ್ಸೋ ದ್ವಂದ್ವತಾಪನಃ ।
ದ್ವಂದ್ವಾರ್ತಿಹೃದ್ ದ್ವಂದ್ವಸಹೋ ದ್ವಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾತಿಗೋ ದ್ವಿಗಃ ॥ 79 ॥

ದ್ವಾರದೋ ದ್ವಾರವಿದ್ದ್ವಾಸ್ಥೋ ದ್ವಾರಧೃಗ್ ದ್ವಾರಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ದ್ವಾರಕೃದ್ ದ್ವಾರಗೋ ದ್ವಾರನಿರ್ಗಮ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿಗಃ ॥ 80 ॥

ದ್ವಾರಭೃದ್ ದ್ವಾರನವಕಗತಿಸಂಸೃತಿದರ್ಶಕಃ ।
ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವೈತಹೀನೋ ದ್ವೈತಾರಣ್ಯವಿನೋದನಃ ॥ 81 ॥

ದ್ವೈತಾಸ್ಪೃಗ್ ದ್ವೈತಗೋ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮಾರ್ಗವಿಶಾರದಃ ।
ದಾತಾ ದಾತೃಪ್ರಿಯೋ ದಾವೋ ದಾರುಣೋ ದಾರದಾಶನಃ ॥ 82 ॥

ದಾನದೋ ದಾರುವಸತಿರ್ದಾಸ್ಯಜ್ಞೋ ದಾಸಸೇವಿತಃ ।
ದಾನಪ್ರಿಯೋ ದಾನತೋಷೋ ದಾನಜ್ಞೋ ದಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 83 ॥

ದಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ದಾಸಪಾಲೋ ದಾಸ್ಯದೋ ದಾಸತೋಷಣಃ ।
ದಾವೋಷ್ಣಹೃದ್ ದಾನ್ತಸೇವ್ಯೋ ದಾನ್ತಜ್ಞೋ ದಾನ್ತ ವಲ್ಲಭಃ ॥ 84 ॥

ದಾತದೋಷೋ ದಾತಕೇಶೋ ದಾವಚಾರೀ ಚ ದಾವಪಃ ।
ದಾಯಕೃದ್ದಾಯಭುಗ್ ದಾರಸ್ವೀಕಾರವಿಧಿದರ್ಶಕಃ ॥ 85 ॥

ದಾರಮಾನ್ಯೋ ದಾರಹೀನೋ ದಾರಮೇಧಿಸುಪೂಜಿತಃ ।
ದಾನವಾನ್ ದಾನವಾರಾತಿರ್ದಾನವಾಭಿಜನಾನ್ತಕಃ ॥ 86 ॥

ದಾಮೋದರೋ ದಾಮಕರೋ ದಾರಸ್ನೇಹೋತಚೇತನಃ ।
ದಾರ್ವೀಲೇಪೋ ದಾರಮೋಹೋ ದಾರಿಕಾಕೌತುಕಾನ್ವಿತಃ ॥ 87 ॥

ದಾರಿಕಾದೋದ್ಧಾರಕಶ್ಚ ದಾತದಾರುಕಸಾರಥಿಃ ।
ದಾಹಕೃದ್ದಾಹಶಾನ್ತಿಜ್ಞೋ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಧಿದೈವತಃ ॥ 88 ॥

ದ್ರಾಂಬೀಜೋ ದ್ರಾಂಮನುರ್ದಾನ್ತಶಾನ್ತೋಪರತವೀಕ್ಷಿತಃ ।
ದಿವ್ಯಕೃದ್ದಿವ್ಯವಿದ್ದಿವ್ಯೋ ದಿವಿಸ್ಪೃಗ್ ದಿವಿಜಾರ್ಥದಃ ॥ 89 ॥

ದಿಕ್ಪೋ ದಿಕ್ಪತಿಪೋ ದಿಗ್ವಿದ್ದಿಗನ್ತರಲುಠದ್ಯಶಃ ।
ದಿಗ್ದರ್ಶನಕರೋ ದಿಷ್ಟೋ ದಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ದಿಷ್ಟಭಾವನಃ ॥ 90 ॥

ದೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತದೋ ದೃಷ್ಟಾತಿಗೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತವರ್ಜಿತಃ ।
ದಿಷ್ಟಂ ದಿಷ್ಟಪರಿಚ್ಛೇದಹೀನೋ ದಿಷ್ಟನಿಯಾಮಕಃ ॥ 91 ॥

ದಿಷ್ಟಾಸ್ಪೃಷ್ಟಗತಿರ್ದಿಷ್ಟೇಡ್ದಿಷ್ಟಕೃದ್ದಿಷ್ಟಚಾಲಕಃ ।
ದಿಷ್ಟದಾತಾ ದಿಷ್ಟಹನ್ತಾ ದುರ್ದಿಷ್ಟಫಲಶಾಮಕಃ ॥ 92 ॥

ದಿಷ್ಟವ್ಯಾಪ್ತಜಗದ್ದಿಷ್ಟಶಂಸಕೋ ದಿಷ್ಟಯತ್ನವಾನ್ ।
ದಿತಿಪ್ರಿಯೋ ದಿತಿಸ್ತುತ್ಯೋ ದಿತಿಪೂಜ್ಯೋ ದಿತೀಷ್ಟದಃ ॥ 93 ॥

ದಿತಿಪಾಖಂಡದಾವೋ ದಿಗ್ದಿನಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಃ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ದಿವ್ಯಕಾಂತಿರ್ದಿವ್ಯಗಂಧೋಽಪಿ ದಿವ್ಯಭುಕ್ ॥ 94 ॥

ದಿವ್ಯಭಾವೋ ದೀದಿವಿಕೃದ್ದೋಷಹೃದ್ದೀಪ್ತಲೋಚನಃ ।
ದೀರ್ಘಜೀವೀ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದೀರ್ಘಾಂಗೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುಕಃ ॥ 95 ॥

ದೀರ್ಘಶ್ರವಾ ದೀರ್ಘಗತಿರ್ದೀರ್ಘವಕ್ಷಾಶ್ಚ ದೀರ್ಘಪಾತ್ ।
ದೀನಸೇವ್ಯೋ ದೀನಬನ್ಧುರ್ದೀನಪೋ ದೀಪಿತಾನ್ತರಃ ॥ 96 ॥

ದೀನೋದ್ಧರ್ತಾ ದೀಪ್ತಕಾನ್ತಿರ್ದೀಪ್ರಕ್ಷುರಸಮಾಯನಃ ।
ದೀವ್ಯನ್ ದೀಕ್ಷಿತಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ದೀಕ್ಷಾದೋ ದೀಕ್ಷಿತೋತ್ತಮಃ ॥ 97 ॥

ದೀಕ್ಷಣೀಯೇಷ್ಟಿಕೃದ್ದೀಕ್ಷಾದೀಕ್ಷಾದ್ವಯವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ದೀಕ್ಷಾಶೀ ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ನಾಶೀ ದೀಕ್ಷಾಕೃದ್ದೀಕ್ಷಿತಾದರಃ ॥ 98 ॥

ದೀಕ್ಷಿತಾರ್ಥ್ಯೋ ದೀಕ್ಷಿತಾಶೋ ದೀಕ್ಷಿತಾಭೀಷ್ಟಪೂರಕಃ ।
ದೀಕ್ಷಾಪಟುರ್ದೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಾ ದೀದ್ಯದ್ದೀಕ್ಷಿತಗರ್ವಹೃತ್ ॥ 99 ॥

ದುಷ್ಕರ್ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತಜ್ಞೋ ದುಷ್ಕೃದ್ದುಷ್ಕೃತಿಪಾವನಃ ।
ದುಷ್ಕೃತ್ಸಾಕ್ಷೀ ದುಷ್ಕೃತಹೃತ್ ದುಷ್ಕೃದ್ಧಾ ದುಷ್ಕೃದಾರ್ತಿದಃ ॥ 100 ॥

ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾನ್ತೋ ದುಷ್ಕರಕೃದ್ ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾಘನಿವಾರಕಃ ।
ದುಷ್ಕುಲತ್ಯಾಜಕೋ ದುಷ್ಕೃತ್ಪಾವನೋ ದುಷ್ಕುಲಾನ್ತಕಃ ॥ 101 ॥

ದುಷ್ಕುಲಾಘಹರೋ ದುಷ್ಕೃದ್ಗತಿದೋ ದುಷ್ಕರಕ್ರಿಯಃ ।
ದುಷ್ಕಲಂಕವಿನಾಶೀ ದುಷ್ಕೋಪೋ ದುಷ್ಕಂಟಕಾರ್ದನಃ ॥ 102 ॥

ದುಷ್ಕಾರೀ ದುಷ್ಕರತಪಾ ದುಃಖದೋ ದುಃಖಹೇತುಕಃ ।
ದುಃಖತ್ರಯಹರೋ ದುಃಖತ್ರಯದೋ ದುಃಖದುಃಖದಃ ॥ 103 ॥

ದುಃಖತ್ರಯಾರ್ತಿವಿದ್ ದುಃಖಿಪೂಜಿತೋ ದುಃಖಶಾಮಕಃ ।
ದುಃಖಹೀನೋ ದುಃಖಹೀನಭಕ್ತೋ ದುಃಖವಿಶೋಧನಃ ॥ 104 ॥

ದುಃಖಕೃದ್ ದುಃಖದಮನೋ ದುಃಖಿತಾರಿಶ್ಚ ದುಃಖನುತ್ ।
ದುಃಖಾತಿಗೋ ದುಃಖಲಹಾ ದುಃಖೇಟಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 105 ॥

ದುಃಖೇಟದೃಷ್ಟಿದೋಷಘ್ನೋ ದುಃಖಗಾರಿಷ್ಟನಾಶಕಃ ।
ದುಃಖೇಚರದಶಾರ್ತಿಘ್ನೋ ದುಷ್ಟಖೇಟಾನುಕೂಲ್ಯಕೃತ್ ॥ 106 ॥

ದುಃಖೋದರ್ಕಾಚ್ಛಾದಕೋ ದುಃಖೋದರ್ಕಗತಿಸೂಚಕಃ ।
ದುಃಖೋದರ್ಕಾರ್ಥಸನ್ತ್ಯಾಗೀ ದುಃಖೋದರ್ಕಾರ್ಥದೋಷದೃಕ್ ॥ 107 ॥

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಹೃದ್ ದುರ್ಗೀ ದುರ್ಗೇಶೋ ದುರ್ಗಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗಮಗತಿರ್ದುರ್ಗಾರಾಮಶ್ಚ ದುರ್ಗಭೂಃ ॥ 108 ॥

ದುರ್ಗಾನವಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ದುರ್ಗಾನವಕಸಂಸ್ತುತಃ ।
ದುರ್ಗಭಿದ್ ದುರ್ಗತಿರ್ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೋ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥದಃ ॥ 109 ॥

ದುರ್ಗತಿಘ್ನೋ ದುರ್ಗತಿದೋ ದುರ್ಗ್ರಹೋ ದುರ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಹೃತ್ ।
ದುರ್ಗ್ರಹಾವೇಶಹೃದ್ ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 110 ॥

ದುರ್ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟಕೋ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಜಿದ್ ದುರ್ಗಮಾದರಃ ।
ದುರ್ದೃಷ್ಟಿಬಾಧಾಶಮನೋ ದುರ್ದೃಷ್ಟಿಭಯಹಾಪಕಃ ॥ 111 ॥

ದುರ್ಗುಣೋ ದುರ್ಗುಣಾತೀತೋ ದುರ್ಗುಣಾತೀತವಲ್ಲಭಃ ।
ದುರ್ಗನ್ಧನಾಶೋ ದುರ್ಘಾತೋ ದುರ್ಘಟೋ ದುರ್ಘಟಕ್ರಿಯಃ ॥ 112 ॥

ದುಶ್ಚರ್ಯೋ ದುಶ್ಚರಿತ್ರಾರಿರ್ದುಶ್ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಗದಾನ್ತಕಃ ।
ದುಶ್ಚಿತ್ತಾಲ್ಹಾದಕೋ ದುಶ್ಚಿಚ್ಛಾಸ್ತಾ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 113 ॥

ದುಶ್ಚಿನ್ತಾಶಮನೋ ದುಶ್ಚಿದ್ದುಶ್ಛನ್ದವಿನಿವರ್ತಕಃ ।
ದುರ್ಜಯೋ ದುರ್ಜರೋ ದುರ್ಜಿಜ್ಜಯೀ ದುರ್ಜೇಯಚಿತ್ತಜಿತ್ ॥ 114 ॥

ದುರ್ಜಾಪ್ಯಹರ್ತಾ ದುರ್ವಾರ್ತಾಶಾನ್ತಿರ್ದುರ್ಜಾತಿದೋಷಹೃತ್ ।
ದುರ್ಜನಾರಿರ್ದುಶ್ಚವನೋ ದುರ್ಜನಪ್ರಾನ್ತಹಾಪಕಃ ॥ 115 ॥

ದುರ್ಜನಾರ್ತೋ ದುರ್ಜನಾರ್ತಿಹರೋ ದುರ್ಜಲದೋಷಹೃತ್ ।
ದುರ್ಜೀವಹಾ ದುಷ್ಟಹನ್ತಾ ದುಷ್ಟಾರ್ತಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 116 ॥

ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಣೋ ದುಷ್ಟಮಾರ್ಗಭಿದ್ ದುಷ್ಟಸಂಗಹೃತ್ ।
ದುರ್ಜೀವಹತ್ಯಾಸಂತೋಷೋ ದುರ್ಜನಾನನಕೀಲನಃ ॥ 117 ॥

ದುರ್ಜೀವವೈರಹೃದ್ ದುಷ್ಟೋಚ್ಚಾಟಕೋ ದುಸ್ತರೋದ್ಧರಃ ।
ದುಷ್ಟದಂಡೋ ದುಷ್ಟಖಂಡೋ ದುಷ್ಟಧ್ರುಗ್ ದುಷ್ಟಮುಂಡನಃ ॥ 118 ॥

ದುಷ್ಟಭಾವೋಪಶಮನೋ ದುಷ್ಟವಿದ್ ದುಷ್ಟಶೋಧನಃ ।
ದುಸ್ತರ್ಕಹೃದ್ ದುಸ್ತರ್ಕಾರಿರ್ದುಸ್ತಾಪಪರಿಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 119 ॥

ದುರ್ದೈವಹೃದ್ ದುನ್ದುಭಿಘ್ನೋ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಘಾತಹರ್ಷಕೃತ್ ।
ದುರ್ಧೀಹರೋ ದುರ್ನಯಹೃದ್ದುಃಪಕ್ಷಿಧ್ವನಿದೋಷಹೃತ್ ॥ 120 ॥

ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗೋಪಶಮನೋ ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹದೋಷಹೃತ್ ।
ದುರ್ಬಲಾಪ್ತೋ ದುರ್ಬೋಧಾತ್ಮಾ ದುರ್ಬನ್ಧಚ್ಛಿದ್ದುರತ್ಯಯಃ ॥ 121 ॥

ದುರ್ಬಾಧಾಹೃದ್ ದುರ್ಭಯಹೃದ್ ದುರ್ಭ್ರಮೋಪಶಮಾತ್ಮಕಃ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷಹೃದ್ದುರ್ಯಶೋಹೃದ್ ದುರುತ್ಪಾತೋಪಶಾಮಕಃ ॥ 122 ॥

ದುರ್ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಚ್ಛಿದ್ ದುರ್ಮಿತ್ರಪರಿತಾಪನಃ ।
ದುರ್ಯೋಗಹೃದ್ ದುರಾಧರ್ಪೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರಾಸದಃ ॥ 123 ॥

ದುರತ್ಯಯಸ್ವಮಾಯಾಬ್ಧಿ ತಾರಕೋ ದುರವಗ್ರಹಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಲಭತಮೋ ದುರಾಲಾಪಾಘಶಾಮಕಃ ॥ 124 ॥

ದುರ್ನಾಮಹೃದ್ ದುರಾಚಾರಪಾವನೋ ದುರಪೋಹನಃ ।
ದುರಾಶ್ರಮಾಘಹೃದ್ದುರ್ಗಪಥಲಭ್ಯಚಿದಾತ್ಮಕಃ ॥ 125 ॥

ದುರಧ್ವಪಾರದೋ ದುರ್ಭುಕ್ಪಾವನೋ ದುರಿತಾರ್ತಿಹಾ ।
ದುರಾಶ್ಲೇಷಾಘಹರ್ತಾ ದುರ್ಮೈಥುನೈನೋನಿಬರ್ಹಣಃ ॥ 126 ॥

ದುರಾಮಯಾನ್ತೋ ದುರ್ವೈರಹರ್ತಾ ದುರ್ವ್ಯಸನಾನ್ತಕೃತ್ ।
ದುಃಸಹೋ ದುಃಶಕುನಹೃದ್ ದುಃಶೀಲಪರಿವರ್ತನಃ ॥ 127 ॥

ದುಃಶೋಕಹೃದ್ ದುಃಶಽಗ್ಕಾಹೃದ್ದುಃಸಂಗಭಯವಾರಣಃ ।
ದುಃಸಹಾಭೋ ದುಃಸಹದೃಗ್ದುಃಸ್ವಪ್ನಭಯನಾಶನಃ ॥ 128 ॥

ದುಃಸಂಗದೋಷಸಽಜ್ಜಾತದುರ್ಮನೀಷಾವಿಶೋಧನಃ ।
ದುಃಸಂಗಿಪಾಪದಹನೋ ದುಃಕ್ಷಣಾಘನಿವರ್ತನಃ ॥ 129 ॥

ದುಃಕ್ಷೇತ್ರಪಾವನೋ ದುಃಕ್ಷುದ್ ಭಯಹೃದ್ದುಃಕ್ಷಯಾರ್ತಿಹೃತ್ ।
ದುಃಕ್ಷತ್ರಹೃಚ್ಚ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುರ್ಜ್ಞಾನಪರಿಶೋಧನಃ ॥ 130 ॥

ದೂತೋ ದೂತೇರಕೋ ದೂತಪ್ರಿಯೋ ದೂರಶ್ಚ ದೂರದೃಕ್ ।
ದೂನಚಿತ್ತಾಲ್ಹಾದಕಶ್ಚ ದೂರ್ವಾಭೋ ದೂಷ್ಯಪಾವನಃ ॥ 131 ॥

ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಯನೋ ದೇವೋ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಭಃ ।
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನರದನೋ ದೇಶ್ಯೋ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಧೀಃ ॥ 132 ॥

ದೇವೇಷ್ಟೋ ದೇವಗೋ ದೇವೀ ದೇವತಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಃ ।
ದೇವಮಾತೃಪ್ರಿಯೋ ದೇವಪಾಲಕೋ ದೇವವರ್ಧಕಃ ॥ 133 ॥

ದೇವಮಾನ್ಯೋ ದೇವವನ್ದ್ಯೋ ದೇವಲೋಕಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ದೇವಾರಿಷ್ಟಹರೋ ದೇವಾಭೀಷ್ಟದೋ ದೇವತಾತ್ಮಕಃ ॥ 134 ॥

ದೇವಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ದೇವಹೋತಾ ದೇವಕುಲಾದೃತಃ ।
ದೇವತನ್ತುರ್ದೇವಸಮ್ಪದ್ದೇವದ್ರೋಹಿಸುಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 135 ॥

ದೇವಾತ್ಮಕೋ ದೇವಮಯೋ ದೇವಪೂರ್ವಶ್ಚ ದೇವಭೂಃ ।
ದೇವಮಾರ್ಗಪ್ರದೋ ದೇವಶಿಕ್ಷಕೋ ದೇವಗರ್ವಹೃತ್ ॥ 136 ॥

ದೇವಮಾರ್ಗಾನ್ತರಾಯಘ್ನೋ ದೇವಯಜ್ಞಾದಿಧರ್ಮಧೃಕ್ ।
ದೇವಪಕ್ಷೀ ದೇವಸಾಕ್ಷೀ ದೇವದೇವೇಶಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 137 ॥

ದೇವಾರಾತಿಹರೋ ದೇವದೂತೋ ದೈವತದೈವತಃ ।
ದೇವಭೀತಿಹರೋ ದೇವಗೇಯೋ ದೇವಹವಿರ್ಭುಜಃ ॥ 138 ॥

ದೇವಶ್ರಾವ್ಯೋ ದೇವದೃಶ್ಯೋ ದೇವರ್ಣೀ ದೇವಭೋಗ್ಯಭುಕ್ ।
ದೇವೀಶೋ ದೇವ್ಯಭೀಷ್ಟಾರ್ಥೋ ದೇವೀಡ್ಯೋ ದೇವ್ಯಭೀಷ್ಟಕೃತ್ ॥ 139 ॥

ದೇವೀಪ್ರಿಯೋ ದೇವಕೀಜೋ ದೇಶಿಕೋ ದೇಶಿಕಾರ್ಚಿತಃ ।
ದೇಶಿಕೇಡ್ಯೋ ದೇಶಿಕಾತ್ಮಾ ದೇವಮಾತೃಕದೇಶಪಃ ॥ 140 ॥

ದೇಹಕೃದ್ದೇಹಧೃಗ್ದೇಹೀ ದೇಹಗೋ ದೇಹಭಾವನಃ ।
ದೇಹಪೋ ದೇಹದೋ ದೇಹಚತುಷ್ಟಯವಿಹಾರಕೃತ್ ॥ 141 ॥

ದೇಹೀತಿಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಶ್ಚ ದೇಹಬೀಜನಿಕೃನ್ತನಃ ।
ದೇವನಾಸ್ಪೃಗ್ದೇವನಕೃದ್ದೇಹಾಸ್ಪೃಗ್ದೇಹಭಾವನಃ ॥ 142 ॥

ದೇವದತ್ತೋ ದೇವದೇವೋ ದೇಹಾತೀತೋಽಪಿ ದೇಹಭೃತ್ ।
ದೇಹದೇವಾಲಯೋ ದೇಹಾಸಂಗೋ ದೇಹರಥೇಷ್ಟಗಃ ॥ 143 ॥

ದೇಹಧರ್ಮಾ ದೇಹಕರ್ಮಾ ದೇಹಸಂಬನ್ಧಪಾಲಕಃ ।
ದೇಯಾತ್ಮಾ ದೇಯವಿದ್ದೇಶಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಶ್ಚ ದೇಶಕೃತ್ ॥ 144 ॥

ದೇಶಪೋ ದೇಶವಾನ್ ದೇಶೀ ದೇಶಜ್ಞೋ ದೇಶಿಕಾಗಮಃ ।
ದೇಶಭಾಷಾಪರಿಜ್ಞಾನೀ ದೇಶಭೂರ್ದೇಶಪಾವನಃ ॥ 145 ॥

ದೇಶ್ಯಪೂಜ್ಯೋ ದೇವಕೃತೋಪಸರ್ಗನಿವರ್ತಕಃ ।
ದಿವಿಷದ್ವಿಹಿತಾವರ್ಷಾತಿವೃಷ್ಟ್ಯಾದೀತಿಶಾಮಕಃ ॥ 146 ॥

ದೈವೀಗಾಯತ್ರಿಕಾಜಾಪೀ ದೈವಸಮ್ಪತ್ತಿಪಾಲಕಃ ।
ದೈವೀಸಮ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಪನ್ನಮುಕ್ತಿಕೃದ್ದೈವಭಾವಗಃ ॥ 147 ॥

ದೈವಸಮ್ಪತ್ತ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಛಾಯಾಸ್ಪೃಗ್ದೈತ್ಯಭಾವಹೃತ್ ।
ದೈವದೋ ದೈವಫಲದೋ ದೈವಾದಿತ್ರಿಕ್ರಿಯೇಶ್ವರಃ ॥ 148 ॥

ದೈವಾನುಮೋದನೋ ದೈನ್ಯಹರೋ ದೈವಜ್ಞದೇವತಃ ।
ದೈವಜ್ಞೋ ದೈವವಿತ್ಪೂಜ್ಯೋ ದೈವಿಕೋ ದೈನ್ಯಕಾರಣಃ ॥ 149 ॥

ದೈನ್ಯಾಂಜನಹೃತಸ್ತಂಭೋ ದೋಷತ್ರಯಶಮಪ್ರದಃ ।
ದೋಷಹರ್ತಾ ದೈವಭಿಷಗ್ದೋಷದೋ ದೋರ್ದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 150 ॥

ದೋಷಜ್ಞೋ ದೋಹದಾಶಂಸೀ ದೋಗ್ಧಾ ದೋಷ್ಯನ್ತಿತೋಷಿತಃ ।
ದೌರಾತ್ಮ್ಯದೂರೋ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಹೃದ್ದೌರಾತ್ಮ್ಯಾರ್ತಿಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 151 ॥

ದೌರಾತ್ಮ್ಯದೋಷಸಂಹರ್ತಾ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಪರಿಶೋಧನಃ ।
ದೌರ್ಮನಸ್ಯಹರೋ ದೌತ್ಯಕೃದ್ದೌತ್ಯೋಪಾಸ್ತಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 152 ॥

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದೋಽಪಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹೃದ್ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಾರ್ತಿಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ।
ದೌಷ್ಟ್ಯತ್ರೋ ದೌಷ್ಕುಲ್ಯದೋಷಹೃದ್ದೌಷ್ಕುಲ್ಯಾಧಿಶಾಮಕಃ ॥ 153 ॥

ದಂದಶೂಕಪರಿಷ್ಕಾರೋ ದಂದಶೂಕಕೃತಾಯುಧಃ ।
ದನ್ತಿಚರ್ಮಪರಿಧಾನೋ ದನ್ತುರೋ ದನ್ತುರಾರಿಹೃತ್ ॥ 154 ॥

ದನ್ತುರಘ್ನೋ ದಂಡಧಾರೀ ದಂಡನೀತಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ದಾಂಪತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರದೋ ದಂರ್ಪತ್ಯಚ್ಯೋ ದಂಪತ್ಯಭೀಷ್ಟದಃ ॥ 155 ॥

ದಂಪತಿದ್ವೇಷಶಮನೋ ದಂಪತಿಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ದನ್ತೋಲೂಖಲಕೋ ದಂಷ್ಟ್ರೀ ದನ್ತ್ಯಾಸ್ಯೋ ದನ್ತಿಪೂರ್ವಗಃ ॥ 156 ॥

ದಂಭೋಲಿಭೃದ್ದಂಭಹರ್ತಾ ದಂಡ್ಯವಿದ್ದಂಶವಾರಣಃ ।
ದನ್ದ್ರಮ್ಯಮಾಣಶರಣೋ ದನ್ತ್ಯಶ್ವರಥಪತ್ತಿದಃ ॥ 157 ॥

ದನ್ದ್ರಮ್ಯಮಾಣಲೋಕಾರ್ತಿಕರೋ ದಂಡ ತ್ರಯಾಶ್ರಿತಃ ।
ದಂಡಪಾಣ್ಯರ್ಚಪದ್ದಂಡಿ ವಾಸುದೇವಸ್ತುತೋಽವತು ॥ 158 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದಕಾರಾದಿ ದತ್ತನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ವಾಪಿ ಪರಾನನ್ದಪದಪ್ರದಮ್ ॥ 159 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮದ್ವಾಸುದೇವಾನನ್ದ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿ ವರೇಣ್ಯ
ವಿರಚಿತ ದಕಾರಾದಿ ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Dakaradi Shri Datta:

1000 Names of Dakaradi Sri Datta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dakaradi Sri Datta | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top