Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗರ್ಗಸಂಹಿತಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ ॥
ಗರ್ಗ ಉವಾಚ
ಅಥೋಗ್ರಸೇನೋ ನೃಪತಿಃ ಪುತ್ರಸ್ಯಾಶಾಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಚ ।
ವ್ಯಾಸಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸನ್ದೇಹಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶ್ವಂ ಮನೋಮಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಉಗ್ರಸೇನ ಉವಾಚ
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಹಿತ್ವಾ ಚ ಜಗತಃ ಸುಖಮ್ ।
ಭಜೇತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ಮೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ
ತ್ವದಗ್ರೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ಹಿತಕರಂ ವಚಃ ।
ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಶ‍ೃಣುಷ್ವೈಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 3 ॥

ಸೇವನಂ ಕುರು ರಾಜೇನ್ದ್ರ ರಾಧಾಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯೋಃ ಪರಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಭ್ಯಾಮುಭಯೋರ್ಭಕ್ತಿತಃ ಕಿಲ ॥ 4 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ರಾಧಾಯಾ ವಿಧಿರ್ಜಾನಾತಿ ಭೂಪತೇ ।
ಶಂಕರೋ ನಾರದಶ್ಚೈವ ಕೇಚಿದ್ವೈ ಚಾಸ್ಮದಾದಯಃ ॥ 5 ॥

ಉಗ್ರಸೇನ ಉವಾಚ
ರಾಧಿಕಾನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ನಾರದಾಚ್ಚ ಪುರಾ ಶ್ರುತಮ್ ।
ಏಕಾನ್ತೇ ದಿವ್ಯಶಿಬಿರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ರವಿಗ್ರಹೇ ॥ 6 ॥

ನ ಶ್ರುತಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ।
ವದ ತನ್ಮೇ ಚ ಕೃಪಯಾ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಽಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಗರ್ಗ ಉವಾಚ
ಶ್ರುತ್ವೋಗ್ರಸೇನವಚನಂ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ಪ್ರಶಸ್ಯ ತಂ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಪ್ರಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿಲೋಕಯನ್ ॥ 8 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ
ಶ‍ೃಣು ರಾಜನ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ಪುರಾ ಸ್ವಧಾಮ್ನಿ ರಾಧಾಯೈ ಕೃಷ್ಣೇನಾನೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕಿಲ ಗೋಪನೀಯಂ ದತ್ತೇ ಚ ಹಾನಿಃ ಸತತಂ ಭವೇದ್ಧಿ ।
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಂ ಶಂ ಪರಂ ಪರಾರ್ಥಂ ಪುರುಷಾರ್ಥದಂ ಚ ॥ 10 ॥

ರೂಪಂ ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠೇತ್ತು ಮದ್ರೂಪ ಇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ।
ದಾತವ್ಯಮೇವಂ ನ ಶಠಾಯ ಕುತ್ರ ನ ದಾಮ್ಭಿಕಾಯೋಪದಿಶೇತ್ ಕದಾಪಿ ॥ 11 ॥

ದಾತವ್ಯಮೇವಂ ಕರುಣಾವೃತಾಯ ಗುರ್ವಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಪ್ರಪರಾಯಣಾಯ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ಸತಾಂ ಪರಾಯ ತಥಾ ಮದಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಾಯ ॥ 12 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಋಷಿಃ ।
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರೋ ದೇವತಾ ।
ವಾಸುದೇವೋ ಬೀಜಂ । ಶ್ರೀರಾಧಾ ಶಕ್ತಿಃ । ಮನ್ಮಥಃ ಕೀಲಕಂ ।
ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಭಕ್ತಿಜನ್ಮಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ । (ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಮ್)
ಶಿಖಿಮುಕುಟವಿಶೇಷಂ ನೀಲಪದ್ಮಾಂಗದೇಶಂ
ವಿಧುಮುಖಕೃತಕೇಶಂ ಕೌಸ್ತುಭಾಪೀತವೇಶಮ್ ।
ಮಧುರರವಕಲೇಶಂ ಶಂ ಭಜೇ ಭ್ರಾತೃಶೇಷಂ
ವ್ರಜಜನವನಿತೇಶಂ ಮಾಧವಂ ರಾಧಿಕೇಶಮ್ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಹರಿರ್ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಕಂಸಹಂತಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಪೂರ್ಣದೇವಃ ।
ರಮೇಶಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಃ ಪರೇಶಃ ಪುರಾಣಃ ಸುರೇಶೋಽಚ್ಯುತೋ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ದೇವಃ ॥ 14 ॥

ಧರಾಭಾರಹರ್ತಾ ಕೃತೀ ರಾಧಿಕೇಶಃ ಪರೋ ಭೂವರೋ ದಿವ್ಯಗೋಲೋಕನಾಥಃ ।
ಸುದಾಮ್ನಸ್ತಥಾ ರಾಧಿಕಾಶಾಪಹೇತುರ್ಘೃಣೀ ಮಾನಿನೀಮಾನದೋ ದಿವ್ಯಲೋಕಃ ॥ 15 ॥

ಲಸದ್ಗೋಪವೇಷೋ ಹ್ಯಜೋ ರಾಧಿಕಾತ್ಮಾ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಃ ಕುನ್ತಲೀ ಕುನ್ತಲಸ್ರಕ್ ।
ರಥಸ್ಥಃ ಕದಾ ರಾಧಯಾ ದಿವ್ಯರತ್ನಃ ಸುಧಾಸೌಧಭೂಚಾರಣೋ ದಿವ್ಯವಾಸಾಃ ॥ 16 ॥

ಕದಾ ವೃನ್ದಕಾರಣ್ಯಚಾರೀ ಸ್ವಲೋಕೇ ಮಹಾರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಃ ।
ಮಹಾಹಂಸಭೈ(?)ಶ್ಚಾಮರೈರ್ವೀಜ್ಯಮಾನಶ್ಚಲಚ್ಛತ್ರಮುಕ್ತಾವಲೀಶೋಭಮಾನಃ ॥ 17 ॥

ಸುಖೀ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲೀಲಾಭಿರಾಮಃ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಾಲಽಗ್ಕೃತಾಂಘ್ರಿಃ ಶುಭಾಂಘ್ರಿಃ ।
ಸುಜಾನುಶ್ಚ ರಂಭಾಶುಭೋರುಃ ಕೃಶಾಂಗಃ ಪ್ರತಾಪೀ ಭುಶುಂಡಾಸುದೋರ್ದಂಡಖಂಡಃ ॥ 18 ॥

ಜಪಾಪುಷ್ಪಹಸ್ತಶ್ಚ ಶಾತೋದರಶ್ರೀರ್ಮಹಾಪದ್ಮವಕ್ಷಸ್ಥಲಶ್ಚನ್ದ್ರಹಾಸಃ ।
ಲಸತ್ಕುನ್ದದನ್ತಶ್ಚ ಬಿಮ್ಬಾಧರಶ್ರೀಃ ಶರತ್ಪದ್ಮನೇತ್ರಃ ಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಭಃ ॥ 19 ॥

ಸಖೀಕೋಟಿಭಿರ್ವರ್ತಮಾನೋ ನಿಕುಂಜೇ ಪ್ರಿಯಾರಾಧಯಾ ರಾಸಸಕ್ತೋ ನವಾಂಗಃ ।
ಧರಾಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸದ್ಧರಾಭಾರದೂರೀಕೃತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಜಾತಃ ॥ 20 ॥

ಯದುರ್ದೇವಕೀಸೌಖ್ಯದೋ ಬನ್ಧನಚ್ಛಿತ್ ಸಶೇಷೋ ವಿಭುರ್ಯೋಗಮಾಯೀ ಚ ವಿಷ್ಣುಃ ।
ವ್ರಜೇ ನನ್ದಪುತ್ರೋ ಯಶೋದಾಸುತಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಸೌಖ್ಯದೋ ಬಾಲರೂಪಃ ಶುಭಾಂಗಃ ॥ 21 ॥

ತಥಾ ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಃ ಶ್ಯಾಮರೂಪೋ ದಯಾಲುಸ್ತ್ವನೋಭಂಜನಃ ಪಲ್ಲವಾಂಘ್ರಿಃ ।
ತೃಣಾವರ್ತಸಂಹಾರಕಾರೀ ಚ ಗೋಪೋ ಯಶೋದಾಯಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶೀ ॥ 22 ॥

ತಥಾ ಗರ್ಗದಿಷ್ಟಶ್ಚ ಭಾಗ್ಯೋದಯಶ್ರೀಃ ಲಸದ್ಬಾಲಕೇಲಿಃಸರಾಮಃ ಸುವಾಚಃ ।
ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರೈಃ ಶಬ್ದಯುಗ್ರಿಂಗಮಾಣಸ್ತಥಾ ಜಾನುಹಸ್ತೈರ್ವ್ರಜೇಶಾಂಗಣೇ ವಾ ॥ 23 ॥

ದಧಿಸ್ಪೃಕ್ಚ ಹೈಯಂಗವೀದುಗ್ಧಭೋಕ್ತಾ ದಧಿಸ್ತೇಯಕೃದ್ದುಗ್ಧಭುಗ್ಭಾಂಡಭೇತ್ತಾ ।
ಮೃದಂ ಭುಕ್ತವಾನ್ ಗೋಪಜೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಚಂಡಾಂಶುಚಂಡಪ್ರಭಾಮಂಡಿತಾಂಗಃ ॥ 24 ॥

ಯಶೋದಾಕರೈರ್ವರ್ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ್ಯೋ ಮಣಿಗ್ರೀವಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋ ದಾಮಬದ್ಧಃ ।
ಕದಾ ನೃತ್ಯಮಾನೋ ವ್ರಜೇ ಗೋಪಿಕಾಭಿಃ ಕದಾ ನನ್ದಸನ್ನನ್ದಕೈರ್ಲಾಲ್ಯಮಾನಃ ॥ 25 ॥

ಕದಾ ಗೋಪನನ್ದಾಂಕಗೋಪಾಲರೂಪೀ ಕಲಿನ್ದಾಂಗಜಾಕೂಲಗೋ ವರ್ತಮಾನಃ ।
ಘನೈರ್ಮಾರುತೈಶ್ಚ್ಛನ್ನಭಾಂಡೀರದೇಶೇ ಗೃಹೀತೋ ವರೋ ರಾಧಯಾ ನನ್ದಹಸ್ತಾತ್ ॥ 26 ॥

ನಿಕುಂಜೇ ಚ ಗೋಲೋಕಲೋಕಾಗತೇಽಪಿ ಮಹಾರತ್ನಸಂಘೈಃ ಕದಮ್ಬಾವೃತೇಽಪಿ ।
ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ರಾಧಿಕಾಸದ್ವಿವಾಹೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಗತಃ ಪೂಜಿತಃ ಸಾಮಮನ್ತ್ರೈಃ ॥ 27 ॥

ರಸೀ ರಾಸಯುಙ್ಮಾಲತೀನಾಂ ವನೇಽಪಿ ಪ್ರಿಯಾರಾಧಯಾಽಽರಾಧಿತಾರ್ಥೋ ರಮೇಶಃ ।
variation ಪ್ರಿಯಾರಾಧಯಾ ರಾಧಿಕಾರ್ಥಮ್
ಧರಾನಾಥ ಆನನ್ದದಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತೋ ವನೇಶೋ ಧನೀ ಸುನ್ದರೋ ಗೋಪಿಕೇಶಃ ॥ 28 ॥

ಕದಾ ರಾಧಯಾ ಪ್ರಾಪಿತೋ ನನ್ದಗೇಹೇ ಯಶೋದಾಕರೈರ್ಲಾಲಿತೋ ಮನ್ದಹಾಸಃ ।
ಭಯೀ ಕ್ವಾಪಿ ವೃನ್ದಾರಕಾರಣ್ಯವಾಸೀ ಮಹಾಮನ್ದಿರೇ ವಾಸಕೃದ್ದೇವಪೂಜ್ಯಃ ॥ 29 ॥

ವನೇ ವತ್ಸಚಾರೀ ಮಹಾವತ್ಸಹಾರೀ ಬಕಾರಿಃ ಸುರೈಃ ಪೂಜಿತೋಽಘಾರಿನಾಮಾ ।
ವನೇ ವತ್ಸಕೃದ್ಗೋಪಕೃದ್ಗೋಪವೇಷಃ ಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಸ್ತುತಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ॥ 30 ॥

ವಿಹಾರೀ ತಥಾ ತಾಲಭುಗ್ಧೇನುಕಾರಿಃ ಸದಾ ರಕ್ಷಕೋ ಗೋವಿಷಾರ್ಥಿಪ್ರಣಾಶೀ ।
ಕಲಿನ್ದಾಂಗಜಾಕೂಲಗಃ ಕಾಲಿಯಸ್ಯ ದಮೀ ನೃತ್ಯಕಾರೀ ಫಣೇಷ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ॥ 31 ॥

ಸಲೀಲಃ ಶಮೀ ಜ್ಞಾನದಃ ಕಾಮಪೂರಸ್ತಥಾ ಗೋಪಯುಗ್ಗೋಪ ಆನನ್ದಕಾರೀ ।
ಸ್ಥಿರೀಹ್ಯಗ್ನಿಭುಕ್ಪಾಲಕೋ ಬಾಲಲೀಲಃ ಸುರಾಗಶ್ಚ ವಂಶೀಧರಃ ಪುಷ್ಪಶೀಲಃ ॥ 32 ॥

ಪ್ರಲಮ್ಬಪ್ರಭಾನಾಶಕೋ ಗೌರವರ್ಣೋ ಬಲೋ ರೋಹಿಣೀಜಶ್ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಶೇಷಃ ।
ಬಲೀ ಪದ್ಮನೇತ್ರಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಾಗ್ರಜಶ್ಚ ಧರೇಶಃ ಫಣೀಶಸ್ತು ನೀಲಾಮ್ಬರಾಭಃ ॥ 33 ॥

ಮಹಾಸೌಖ್ಯದೋ ಹ್ಯಗ್ನಿಹಾರೋ ವ್ರಜೇಶಃ ಶರದ್ಗ್ರೀಷ್ಮವರ್ಷಾಕರಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಃ ।
ವ್ರಜೇ ಗೋಪಿಕಾಪೂಜಿತಶ್ಚೀರಹರ್ತಾ ಕದಮ್ಬೇ ಸ್ಥಿತಶ್ಚೀರದಃ ಸುನ್ದರೀಶಃ ॥ 34 ॥

ಕ್ಷುಧಾನಾಶಕೃದ್ಯಜ್ಞಪತ್ನೀಮನಃಸ್ಪೃಕ್ಕೃಪಾಕಾರಕಃ ಕೇಲಿಕರ್ತಾವನೀಶಃ ।
ವ್ರಜೇ ಶಕ್ರಯಾಗಪ್ರಣಾಶೀ ಮಿತಾಶೀ ಶುನಾಸೀರಮೋಹಪ್ರದೋ ಬಾಲರೂಪೀ ॥ 35 ॥

ಗಿರೇಃ ಪೂಜಕೋ ನನ್ದಪುತ್ರೋ ಹ್ಯಗಧ್ರಃ ಕೃಪಾಕೃಚ್ಚ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಿನಾಮಾ ।
ತಥಾ ವಾತವರ್ಷಾಹರೋ ರಕ್ಷಕಶ್ಚ ವ್ರಜಾಧೀಶಗೋಪಾಂಗನಾಶಂಕಿತಃ ಸನ್ ॥ 36 ॥

ಅಗೇನ್ದ್ರೋಪರಿ ಶಕ್ರಪೂಜ್ಯಃ ಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಙ್ಮೃಷಾಶಿಕ್ಷಕೋ ದೇವಗೋವಿನ್ದನಾಮಾ ।
ವ್ರಜಾಧೀಶರಕ್ಷಾಕರಃ ಪಾಶಿಪೂಜ್ಯೋಽನುಜೈರ್ಗೋಪಜೈರ್ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದರ್ಶೀ ॥ 37 ॥

ಚಲಚ್ಚಾರುವಂಶೀಕ್ವಣಃ ಕಾಮಿನೀಶೋ ವ್ರಜೇ ಕಾಮೀನೀಮೋಹದಃ ಕಾಮರೂಪಃ ।
ರಸಾಕ್ತೋ ರಸೀ ರಾಸಕೃದ್ರಾಧಿಕೇಶೋ ಮಹಾಮೋಹದೋ ಮಾನಿನೀಮಾನಹಾರೀ ॥ 38 ॥

ವಿಹಾರೀ ವರೋ ಮಾನಹೃದ್ರಾಧಿಕಾಂಗೋ ಧರಾದ್ವೀಪಗಃ ಖಂಡಚಾರೀ ವನಸ್ಥಃ ।
ಪ್ರಿಯೋ ಹ್ಯಷ್ಟವಕ್ರರ್ಷಿದ್ರಷ್ಟಾ ಸರಾಧೋ ಮಹಾಮೋಕ್ಷದಃ ಪದ್ಮಹಾರೀ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಃ ॥ 39 ॥

ವಟಸ್ಥಃ ಸುರಶ್ಚನ್ದನಾಕ್ತಃ ಪ್ರಸಕ್ತೋ ವ್ರಜಂ ಹ್ಯಾಗತೋ ರಾಧಯಾ ಮೋಹಿನೀಷು ।
ಮಹಾಮೋಹಕೃದ್ಗೋಪಿಕಾಗೀತಕೀರ್ತೀ ರಸಸ್ಥಃ ಪಟೀ ದುಃಖಿತಾಕಾಮಿನೀಶಃ ॥ 40 ॥

ವನೇ ಗೋಪಿಕಾತ್ಯಾಗಕೃತ್ಪಾದಚಿಹ್ನಪ್ರದರ್ಶೀ ಕಲಾಕಾರಕಃ ಕಾಮಮೋಹೀ ।
ವಶೀ ಗೋಪಿಕಾಮಧ್ಯಗಃ ಪೇಶವಾಚಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರೀತಿಕೃದ್ರಾಸರಕ್ತಃ ಕಲೇಶಃ ॥ 41 ॥

ರಸಾರಕ್ತಚಿತ್ತೋ ಹ್ಯನನ್ತಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ರಜಾ ಸಂವೃತೋ ವಲ್ಲವೀಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಃ ।
ಸುಬಾಹುಃ ಸುಪಾದಃ ಸುವೇಶಃ ಸುಕೇಶೋ ವ್ರಜೇಶಃ ಸಖಾ ವಲ್ಲಭೇಶಃ ಸುದೇಶಃ ॥ 42 ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಭೃನ್ನೂಪುರಾಢ್ಯೋ ಲಸತ್ಕಂಕಣೋ ಹ್ಯಂಗದೀ ಹಾರಭಾರಃ ।
ಕಿರೀಟೀ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಶ್ಚಾಂಗುಲೀಯಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭೋ ಮಾಲತೀಮಂಡಿತಾಂಗಃ ॥ 43 ॥

ಮಹಾನೃತ್ಯಕೃದ್ರಾಸರಂಗಃ ಕಲಾಢ್ಯಶ್ಚಲದ್ಧಾರಭೋ ಭಾಮಿನೀನೃತ್ಯಯುಕ್ತಃ ।
ಕಲಿನ್ದಾಂಗಜಾಕೇಲಿಕೃತ್ಕುಂಕುಮಶ್ರೀಃ ಸುರೈರ್ನಾಯಿಕಾನಾಯಕೈರ್ಗೀಯಮಾನಃ ॥ 44 ॥

ಸುಖಾಢ್ಯಸ್ತು ರಾಧಾಪತಿಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಃ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಮಿತೀವಲ್ಗಿತಭ್ರೂವಿಲಾಸಃ ।
ಸುರಮ್ಯೋಽಲಿಭಿಃ ಕುನ್ತಲಾಲೋಲಕೇಶಃ ಸ್ಫುರದ್ಬರ್ಹಕುನ್ದಸ್ರಜಾ ಚಾರುವೇಷಃ ॥ 45 ॥

ಮಹಾಸರ್ಪತೋ ನನ್ದರಕ್ಷಾಪರಾಂಘ್ರಿಃ ಸದಾ ಮೋಕ್ಷದಃ ಶಂಖಚೂಡಪ್ರಣಾಶೀ ।
variation ಮಹಾಮೋಕ್ಷದಃ
ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಕೋ ಗೋಪಿಕಾಗೀಯಮಾನಃ ಕಕುದ್ಮಿಪ್ರಣಾಶಪ್ರಯಾಸಃ ಸುರೇಜ್ಯಃ ॥ 46 ॥

ಕಲಿಃ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ಕಂಸಮನ್ತ್ರೋಪದೇಷ್ಟಾ ತಥಾಕ್ರೂರಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶೀ ಸುರಾರ್ಥಃ ।
ಬಲೀ ಕೇಶಿಹಾ ಪುಷ್ಪವರ್ಷೋಽಮಲಶ್ರೀಸ್ತಥಾ ನಾರದಾದ್ದರ್ಶಿತೋ ವ್ಯೋಮಹನ್ತಾ ॥ 47 ॥

ತಥಾಕ್ರೂರಸೇವಾಪರಃ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವ್ರಜೇ ಗೋಪಿಕಾಮೋಹದಃ ಕೂಲವರ್ತೀ ।
ಸತೀರಾಧಿಕಾಬೋಧದಃ ಸ್ವಪ್ನಕರ್ತಾ ವಿಲಾಸೀ ಮಹಾಮೋಹನಾಶೀ ಸ್ವಬೋಧಃ ॥ 48 ॥

ವ್ರಜೇ ಶಾಪತಸ್ತ್ಯಕ್ತರಾಧಾಸಕಾಶೋ ಮಹಾಮೋಹದಾವಾಗ್ನಿದಗ್ಧಾಪತಿಶ್ಚ ।
ಸಖೀಬನ್ಧನಾನ್ಮೋಹಿತಾಕ್ರೂರ ಆರಾತ್ಸಖೀಕಂಕಣೈಸ್ತಾಡಿತಾಕ್ರೂರರಕ್ಷೀ ॥ 49 ॥

ರಥಸ್ಥೋ ವ್ರಜೇ ರಾಧಯಾ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಃ ಸುಗುಪ್ತೋ ಗಮೀ ಗೋಪಕೈಶ್ಚಾರುಲೀಲಃ ।
ಜಲೇಽಕ್ರೂರಸನ್ದರ್ಶಿತೋ ದಿವ್ಯರೂಪೋ ದಿದೃಕ್ಷುಃ ಪುರೀಮೋಹಿನೀಚಿತ್ತಮೋಹೀ ॥ 50 ॥

ತಥಾ ರಂಗಕಾರಪ್ರಣಾಶೀ ಸುವಸ್ತ್ರಃಸ್ರಜೀ ವಾಯಕಪ್ರೀತಿಕೃನ್ಮಾಲಿಪೂಜ್ಯಃ ।
ಮಹಾಕೀರ್ತಿದಶ್ಚಾಪಿ ಕುಬ್ಜಾವಿನೋದೀ ಸ್ಫುರಚ್ಚಂಡಕೋದಂಡರುಗ್ಣಪ್ರಚಂಡಃ ॥ 51 ॥

ಭಟಾರ್ತಿಪ್ರದಃ ಕಂಸದುಃಸ್ವಪ್ನಕಾರೀ ಮಹಾಮಲ್ಲವೇಷಃ ಕರೀನ್ದ್ರಪ್ರಹಾರೀ ।
ಮಹಾಮಾತ್ಯಹಾ ರಂಗಭೂಮಿಪ್ರವೇಶೀ ರಸಾಢ್ಯೋ ಯಶಃಸ್ಪೃಗ್ಬಲೀ ವಾಕ್ಪಟುಶ್ರೀಃ ॥ 52 ॥

ಮಹಾಮಲ್ಲಹಾ ಯುದ್ಧಕೃತ್ಸ್ತ್ರೀವಚೋಽರ್ಥೀ ಧರಾನಾಯಕಃ ಕಂಸಹನ್ತಾ ಯದುಃಪ್ರಾಕ್ ।
ಸದಾ ಪೂಜಿತೋ ಹ್ಯುಗ್ರಸೇನಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಧರಾರಾಜ್ಯದೋ ಯಾದವೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ॥ 53 ॥

ಗುರೋಃ ಪುತ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಪಾಠೀ ಮಹಾಶಂಖಹಾ ದಂಡಧೃಕ್ಪೂಜ್ಯ ಏವ ।
ವ್ರಜೇ ಹ್ಯುದ್ಧವಪ್ರೇಷಿತೋ ಗೋಪಮೋಹೀ ಯಶೋದಾಘೃಣೀ ಗೋಪಿಕಾಜ್ಞಾನದೇಶೀ ॥ 54 ॥

ಸದಾ ಸ್ನೇಹಕೃತ್ಕುಬ್ಜಯಾ ಪೂಜಿತಾಂಗಸ್ತಥಾಕ್ರೂರಗೇಹಂಗಮೀ ಮನ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ।
ತಥಾ ಪಾಂಡವಪ್ರೇಷಿತಾಕ್ರೂರ ಏವ ಸುಖೀ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ನೃಪಾನನ್ದಕಾರೀ ॥ 55 ॥

ಮಹಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಹಾ ಜರಾಸನ್ಧಮಾನೀ ನೃಪೋ ದ್ವಾರಕಾಕಾರಕೋ ಮೋಕ್ಷಕರ್ತಾ ।
ರಣೀ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ತುತೋ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಜರಾಸನ್ಧಸಂಕಲ್ಪಕೃದ್ಧಾವದಂಘ್ರಿಃ ॥ 56 ॥

ನಗಾದುತ್ಪತದ್ದ್ವಾರಿಕಾಮಧ್ಯವರ್ತೀ ತಥಾ ರೇವತೀಭೂಷಣಸ್ತಾಲಚಿಹ್ನಃ ।
ಯದೂ ರುಕ್ಮಿಣೀಹಾರಕಶ್ಚೈದ್ಯವೇದ್ಯಸ್ತಥಾ ರುಕ್ಮಿರೂಪಪ್ರಣಾಶೀ ಸುಖಾಶೀ ॥ 57 ॥

ಅನನ್ತಶ್ಚ ಮಾರಶ್ಚ ಕಾರ್ಷ್ಣಿಶ್ಚ ಕಾಮೋ ಮನೋಜಸ್ತಥಾ ಶಮ್ಬರಾರೀ ರತೀಶಃ ।
ರಥೀ ಮನ್ಮಥೋ ಮೀನಕೇತುಃ ಶರೀ ಚ ಸ್ಮರೋ ದರ್ಪಕೋ ಮಾನಹಾ ಪಂಚಬಾಣಃ ॥ 58 ॥

ಪ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತಿರ್ಯಾದವೇಶೋಽಥ ಸತ್ರಾಜಿತಪ್ರೇಮಪೂರಃ ಪ್ರಹಾಸಃ ।
ಮಹಾರತ್ನದೋ ಜಾಮ್ಬವದ್ಯುದ್ಧಕಾರೀ ಮಹಾಚಕ್ರಧೃಕ್ಖಡ್ಗಧೃಗ್ರಾಮಸಂಧಿಃ ॥ 59 ॥

ವಿಹಾರಸ್ಥಿತಃ ಪಾಂಡವಪ್ರೇಮಕಾರೀ ಕಲಿನ್ದಾಂಗಜಾಮೋಹನಃ ಖಾಂಡವಾರ್ಥೀ ।
ಸಖಾ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೀತಿಕೃನ್ನಗ್ರಕರ್ತಾ ತಥಾ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪತಿಃ ಕ್ರೀಡನಾರ್ಥೀ ॥ 60 ॥

ನೃಪಪ್ರೇಮಕೃದ್ಗೋಜಿತಃ ಸಪ್ತರೂಪೋಽಥ ಸತ್ಯಾಪತಿಃ ಪಾರಿಬರ್ಹೀ ಯಥೇಷ್ಟಃ ।
ನೃಪೈಃ ಸಂವೃತಶ್ಚಾಪಿ ಭದ್ರಾಪತಿಸ್ತು ವಿಲಾಸೀ ಮಧೋರ್ಮಾನಿನೀಶೋ ಜನೇಶಃ ॥ 61 ॥

ಶುನಾಸೀರಮೋಹಾವೃತಃ ಸತ್ಸಭಾರ್ಯಃ ಸತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಮುರಾರಿಃ ಪುರೀಸಂಘಭೇತ್ತಾ ।
ಸುವೀರಃಶಿರಃಖಂಡನೋ ದೈತ್ಯನಾಶೀ ಶರೀ ಭೌಮಹಾ ಚಂಡವೇಗಃ ಪ್ರವೀರಃ ॥ 62 ॥

ಧರಾಸಂಸ್ತುತಃ ಕುಂಡಲಚ್ಛತ್ರಹರ್ತಾ ಮಹಾರತ್ನಯುಗ್ ರಾಜಕನ್ಯಾಭಿರಾಮಃ ।
ಶಚೀಪೂಜಿತಃ ಶಕ್ರಜಿನ್ಮಾನಹರ್ತಾ ತಥಾ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರೀ ರಮೇಶಃ ॥ 63 ॥

ಗೃಹೀ ಚಾಮರೈಃ ಶೋಭಿತೋ ಭೀಷ್ಮಕನ್ಯಾಪತಿರ್ಹಾಸ್ಯಕೃನ್ಮಾನಿನೀಮಾನಕಾರೀ ।
ತಥಾ ರುಕ್ಮಿಣೀವಾಕ್ಪಟುಃ ಪ್ರೇಮಗೇಹಃ ಸತೀಮೋಹನಃ ಕಾಮದೇವಾಪರಶ್ರೀಃ ॥ 64 ॥

ಸುದೇಷ್ಣಃ ಸುಚಾರುಸ್ತಥಾ ಚಾರುದೇಷ್ಣೋಽಪರಶ್ಚಾರುದೇಹೋ ಬಲೀ ಚಾರುಗುಪ್ತಃ ।
ಸುತೀ ಭದ್ರಚಾರುಸ್ತಥಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರೋ ವಿಚಾರುಶ್ಚ ಚಾರೂ ರಥೀ ಪುತ್ರರೂಪಃ ॥ 65 ॥

ಸುಭಾನುಃ ಪ್ರಭಾನುಸ್ತಥಾ ಚನ್ದ್ರಭಾನುರ್ಬೃಹದ್ಭಾನುರೇವಾಷ್ಟಭಾನುಶ್ಚ ಸಾಮ್ಬಃ ।
ಸುಮಿತ್ರಃ ಕ್ರತುಶ್ಚಿತ್ರಕೇತುಸ್ತು ವೀರೋಽಶ್ವಸೇನೋ ವೃಷಶ್ಚಿತ್ರಗುಶ್ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಃ ॥ 66 ॥

ವಿಶಂಕುರ್ವಸುಶ್ಚ ಶ್ರುತೋ ಭದ್ರ ಏಕಃ ಸುಬಾಹುರ್ವೃಷಃ ಪೂರ್ಣಮಾಸಸ್ತು ಸೋಮಃ ।
ವರಃ ಶಾನ್ತಿರೇವ ಪ್ರಘೋಷೋಽಥ ಸಿಂಹೋ ಬಲೋ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವಗೋವರ್ಧನೋನ್ನಾದ ಏವ ॥ 67 ॥

ಮಹಾಶೋ ವೃಕಃ ಪಾವನೋ ವಹ್ನಿಮಿತ್ರಃ ಕ್ಷುಧಿರ್ಹರ್ಷಕಶ್ಚಾನಿಲೋಽಮಿತ್ರಜಿಚ್ಚ ।
ಸುಭದ್ರೋ ಜಯಃ ಸತ್ಯಕೋ ವಾಮ ಆಯುರ್ಯದುಃ ಕೋಟಿಶಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ॥ 68 ॥

ಹಲೀ ದಂಡಧೃಗ್ರುಕ್ಮಿಹಾ ಚಾನಿರುದ್ಧಸ್ತಥಾ ರಾಜಭಿರ್ಹಾಸ್ಯಗೋ ದ್ಯೂತಕರ್ತಾ ।
ಮಧುರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂರ್ಬಾಣಪುತ್ರೀಪತಿಶ್ಚ ಮಹಾಸುನ್ದರಃ ಕಾಮಪುತ್ರೋ ಬಲೀಶಃ ॥ 69 ॥

ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಕೃದ್ಯಾದವೇಶಃ ಪುರೀಭಂಜನೋ ಭೂತಸಂತ್ರಾಸಕಾರೀ ।
ಮೃಧೀ ರುದ್ರಜಿದ್ರುದ್ರಮೋಹೀ ಮೃಧಾರ್ಥೀ ತಥಾ ಸ್ಕನ್ದಜಿತ್ಕೂಪಕರ್ಣಪ್ರಹಾರೀ ॥ 70 ॥

ಧನುರ್ಭಂಜನೋ ಬಾಣಮಾನಪ್ರಹಾರೀ ಜ್ವರೋತ್ಪತ್ತಿಕೃತ್ಸಂಸ್ತುತಸ್ತು ಜ್ವರೇಣ ।
ಭುಜಾಚ್ಛೇದಕೃದ್ಬಾಣಸಂತ್ರಾಸಕರ್ತಾ ಮೃಡಪ್ರಸ್ತುತೋ ಯುದ್ಧಕೃದ್ಭೂಮಿಭರ್ತಾ ॥ 71 ॥

ನೃಗಂ ಮುಕ್ತಿದೋ ಜ್ಞಾನದೋ ಯಾದವಾನಾಂ ರಥಸ್ಥೋ ವ್ರಜಪ್ರೇಮಪೋ ಗೋಪಮುಖ್ಯಃ ।
ಮಹಾಸುನ್ದರೀಕ್ರೀಡಿತಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲೀ ಕಲಿನ್ದಾಂಗಜಾಭೇದನಃ ಸೀರಪಾಣಿಃ ॥ 72 ॥

ಮಹಾದಂಭಿಹಾ ಪೌಂಡ್ರಮಾನಪ್ರಹಾರೋ ಶಿರಶ್ಛೇದಕಃ ಕಾಶಿರಾಜಪ್ರಣಾಶೀ ।
ಮಹಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಧ್ವಂಸಕೃಚ್ಚಕ್ರಹಸ್ತಃ ಪುರೀದೀಪಕೋ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಶಕರ್ತಾ ॥ 73 ॥

ಅನನ್ತೋ ಮಹೀಧ್ರಃ ಫಣೀ ವಾನರಾರಿಃ ಸ್ಫುರದ್ಗೌರವರ್ಣೋ ಮಹಾಪದ್ಮನೇತ್ರಃ ।
ಕುರುಗ್ರಾಮತಿರ್ಯಗ್ಗತೋ ಗೌರವಾರ್ಥಃ ಸ್ತುತಃ ಕೌರವೈಃ ಪಾರಿಬರ್ಹೀ ಸಸಾಮ್ಬಃ ॥ 74 ॥

ಮಹಾವೈಭವೀ ದ್ವಾರಕೇಶೋ ಹ್ಯನೇಕಶ್ಚಲನ್ನಾರದಃ ಶ್ರೀಪ್ರಭಾದರ್ಶಕಸ್ತು ।
ಮಹರ್ಷಿಸ್ತುತೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಃ ಪುರಾಣಃ ಸದಾ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರಸ್ಥಿತಶ್ಚ ॥ 75 ॥ ॥

ಗೃಹೀ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರೋ ಲೋಕರೀತಿಃ ಪ್ರಭುರ್ಹ್ಯುಗ್ರಸೇನಾವೃತೋ ದುರ್ಗಯುಕ್ತಃ ।
ತಥಾ ರಾಜದೂತಸ್ತುತೋ ಬನ್ಧಭೇತ್ತಾ ಸ್ಥಿತೋ ನಾರದಪ್ರಸ್ತುತಃ ಪಾಂಡವಾರ್ಥೀ ॥ 76 ॥

ನೃಪೈರ್ಮನ್ತ್ರಕೃತ್ ಹ್ಯುದ್ಧವಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಣೋ ವೃತಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ಕುರುಗ್ರಾಮಗನ್ತಾ ।
ಘೃಣೀ ಧರ್ಮರಾಜಸ್ತುತೋ ಭೀಮಯುಕ್ತಃ ಪರಾನನ್ದದೋ ಮನ್ತ್ರಕೃದ್ಧರ್ಮಜೇನ ॥ 77 ॥

ದಿಶಾಜಿದ್ಬಲೀ ರಾಜಸೂಯಾರ್ಥಕಾರೀ ಜರಾಸನ್ಧಹಾ ಭೀಮಸೇನಸ್ವರೂಪಃ ।
ತಥಾ ವಿಪ್ರರೂಪೋ ಗದಾಯುದ್ಧಕರ್ತಾ ಕೃಪಾಲುರ್ಮಹಾಬನ್ಧನಚ್ಛೇದಕಾರೀ ॥ 78 ॥

ನೃಪೈಃ ಸಂಸ್ತುತೋ ಹ್ಯಾಗತೋ ಧರ್ಮಗೇಹಂ ದ್ವಿಜೈಃ ಸಂವೃತೋ ಯಜ್ಞಸಂಭಾರಕರ್ತಾ ।
ಜನೈಃ ಪೂಜಿತಶ್ಚೈದ್ಯದುರ್ವಾಕ್ಕ್ಷಮಶ್ಚ ಮಹಾಮೋಹದೋಽರೇಃ ಶಿರಶ್ಚ್ಛೇದಕಾರೀ ॥ 79 ॥

ಮಹಾಯಜ್ಞಶೋಭಾಕರಶ್ಚಕ್ರವರ್ತೀ ನೃಪಾನನ್ದಕಾರೀ ವಿಹಾರೀ ಸುಹಾರೀ ।
ಸಭಾಸಂವೃತೋ ಮಾನಹೃತ್ಕೌರವಸ್ಯ ತಥಾ ಶಾಲ್ವಸಂಹಾರಕೋ ಯಾನಹನ್ತಾ ॥ 80 ॥

ಸಭೋಜಶ್ಚ ವೃಷ್ಣಿರ್ಮಧುಃಶೂರಸೇನೋ ದಶಾರ್ಹೋ ಯದುರ್ಹ್ಯಂಧಕೋ ಲೋಕಜಿಚ್ಚ ।
ದ್ಯುಮನ್ಮಾನಹಾ ವರ್ಮಧೃಗ್ದಿವ್ಯಶಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಬೋಧಃ ಸದಾ ರಕ್ಷಕೋ ದೈತ್ಯಹನ್ತಾ ॥ 81 ॥

ತಥಾ ದನ್ತವಕ್ತ್ರಪ್ರಣಾಶೀ ಗದಾಧೃಗ್ಜಗತ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಕರಃ ಪದ್ಮಹಾರಃ ।
ಕುಶೀ ಸೂತಹನ್ತಾ ಕೃಪಾಕೃತ್ಸ್ಮೃತೀಶೋಽಮಲೋ ಬಲ್ವಲಾಂಗಪ್ರಭಾಖಂಡಕಾರೀ ॥ 82 ॥

ತಥಾ ಭೀಮದುರ್ಯೋಧನಜ್ಞಾನದಾತಾಪರೋ ರೋಹಿಣೀಸೌಖ್ಯದೋ ರೇವತೀಶಃ ।
ಮಹಾದಾನಕೃದ್ವಿಪ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾ ಚ ಸದಾ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ ಶ್ರೀಸುದಾಮ್ನಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 83 ॥

ತಥಾ ಭಾರ್ಗವಕ್ಷೇತ್ರಗನ್ತಾ ಸರಾಮೋಽಥ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಶ್ರುತಃ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ।
ಮಹಾಸೇನಯಾ ಚಾಸ್ಥಿತಃ ಸ್ನಾನಯುಕ್ತೋ ಮಹಾದಾನಕೃನ್ಮಿತ್ರಸಮ್ಮೇಲನಾರ್ಥೀ ॥ 84 ॥

ತಥಾ ಪಾಂಡವಪ್ರೀತಿದಃ ಕುನ್ತಿಜಾರ್ಥೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮೋಹಪ್ರದಃ ಶಾನ್ತಿದಶ್ಚ ।
ವಟೇ ರಾಧಿಕಾರಾಧನೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿಃ ಸಖೀಕೋಟಿಭೀ ರಾಧಿಕಾಪ್ರಾಣನಾಥಃ ॥ 85 ॥

ಸಖೀಮೋಹದಾವಾಗ್ನಿಹಾ ವೈಭವೇಶಃ ಸ್ಫುರತ್ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲೀಲಾವಿಶೇಷಃ ।
ಸಖೀರಾಧಿಕಾದುಃಖನಾಶೀ ವಿಲಾಸೀ ಸಖೀಮಧ್ಯಗಃ ಶಾಪಹಾ ಮಾಧವೀಶಃ ॥ 86 ॥

ಶತಂ ವರ್ಷವಿಕ್ಷೇಪಹೃನ್ನನ್ದಪುತ್ರಸ್ತಥಾ ನನ್ದವಕ್ಷೋಗತಃ ಶೀತಲಾಂಗಃ ।
ಯಶೋದಾಶುಚಃ ಸ್ನಾನಕೃಕ್ದ್ದುಃಖಹನ್ತಾ ಸದಾಗೋಪಿಕಾನೇತ್ರಲಗ್ನೋ ವ್ರಜೇಶಃ ॥ 87 ॥

ಸ್ತುತೋ ದೇವಕೀರೋಹಿಣೀಭ್ಯಾಂ ಸುರೇನ್ದ್ರೋ ರಹೋ ಗೋಪಿಕಾಜ್ಞಾನದೋ ಮಾನದಶ್ಚ ।
ತಥಾ ಸಂಸ್ತುತಃ ಪಟ್ಟರಾಜ್ಞೀಭಿರಾರಾದ್ಧನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪ್ರಾಣನಾಥಃ ಸದಾ ಹಿ ॥ 88 ॥

ತ್ರಿಭಿಃ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರಸ್ತುತಾಂಗಃ ಶುಕೋ ವ್ಯಾಸದೇವಃ ಸುಮನ್ತುಃ ಸಿತಶ್ಚ ।
ಭರದ್ವಾಜಕೋ ಗೌತಮೋ ಹ್ಯಾಸುರಿಃ ಸದ್ವಸಿಷ್ಠಃ ಶತಾನನ್ದ ಆದ್ಯಃ ಸರಾಮಃ ॥ 89 ॥

ಮುನಿಃ ಪರ್ವತೋ ನಾರದೋ ಧೌಮ್ಯ ಇನ್ದ್ರೋಽಸಿತೋಽತ್ರಿರ್ವಿಭಾಂಡಃ ಪ್ರಚೇತಾಃ ಕೃಪಶ್ಚ ।
ಕುಮಾರಃ ಸನನ್ದಸ್ತಥಾ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಋಭುರ್ಹ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಲಃ ಶ್ರೀಮೃಕಂಡಃ ॥ 90 ॥

ಮರೀಚೀ ಕ್ರತುಶ್ಚೌರ್ವಕೋ ಲೋಮಶಶ್ಚ ಪುಲಸ್ತ್ಯೋ ಭೃಗುರ್ಬ್ರಹ್ಮರಾತೋ ವಸಿಷ್ಠಃ ।
ನರಶ್ಚಾಪಿ ನಾರಾಯಣೋ ದತ್ತ ಏವ ತಥಾ ಪಾಣಿನಿಃ ಪಿಂಗಲೋ ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ ॥ 91 ॥

ಸಕಾತ್ಯಾಯನೋ ವಿಪ್ರಪಾತಂಜಲಿಶ್ಚಾಥ ಗರ್ಗೋ ಗುರುರ್ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೌತಮೀಶಃ ।
ಮುನಿರ್ಜಾಜಲಿಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಗಾಲವಶ್ಚ ದ್ವಿಜಃ ಸೌಭರಿಶ್ಚರ್ಷ್ಯಶ‍ೃಂಗಶ್ಚ ಕಣ್ವಃ ॥ 92 ॥

ದ್ವಿತಶ್ಚೈಕತಶ್ಚಾಪಿ ಜಾತೂದ್ಭವಶ್ಚ ಘನಃ ಕರ್ದಮಸ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಕರ್ದಮಶ್ಚ ।
ತಥಾ ಭಾರ್ಗವಃ ಕೌತ್ಸಕಶ್ಚಾರುಣಸ್ತು ಶುಚಿಃ ಪಿಪ್ಪಲಾದೋ ಮೃಕಂಡಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ॥ 93 ॥

ಸಪೈಲಃಸ್ತಥಾ ಜೈಮಿನಿಃ ಸತ್ಸುಮನ್ತುರ್ವರೋ ಗಾಂಗಲಃ ಸ್ಫೋಟಗೇಹಃ ಫಲಾದಃ ।
ಸದಾ ಪೂಜಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವರೂಪೀ ಮುನೀಶೋ ಮಹಾಮೋಹನಾಶೋಽಮರಃ ಪ್ರಾಕ್ ॥ 94 ॥

ಮುನೀಶಸ್ತುತಃ ಶೌರಿವಿಜ್ಞಾನದಾತಾ ಮಹಾಯಜ್ಞಕೃಚ್ಚಾಭೃತಸ್ನಾನಪೂಜ್ಯಃ ।
ಸದಾ ದಕ್ಷಿಣಾದೋ ನೃಪೈಃ ಪಾರಿಬರ್ಹೀ ವ್ರಜಾನನ್ದದೋ ದ್ವಾರಿಕಾಗೇಹದರ್ಶೀ ॥ 95 ॥

ಮಹಾಜ್ಞಾನದೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರದಶ್ಚಾಸುರೈಃ ಪೂಜಿತೋ ಹೀನ್ದ್ರಸೇನಾದೃತಶ್ಚ ।
ಸದಾ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೀತಿಕೃತ್ ಸತ್ಸುಭದ್ರಾವಿವಾಹೇ ದ್ವಿಪಾಶ್ವಪ್ರದೋ ಮಾನಯಾನಃ ॥ 96 ॥

ಭುವಂ ದರ್ಶಕೋ ಮೈಥಿಲೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ದ್ವಿಜೇನಾಶು ರಾಜ್ಞಾಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಶ್ಚ ।
ಕೃತೀ ಮೈಥಿಲೇ ಲೋಕವೇದೋಪದೇಶೀ ಸದಾವೇದವಾಕ್ಯೈಃ ಸ್ತುತಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ॥ 97 ॥

ಪರೀಕ್ಷಾವೃತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಶ್ಚಾಮರೇಷು ಭೃಗುಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ ದೈತ್ಯಹಾ ಚೇಶರಕ್ಷೀ ।
ಸಖಾ ಚಾರ್ಜುನಸ್ಯಾಪಿ ಮಾನಪ್ರಹಾರೀ ತಥಾ ವಿಪ್ರಪುತ್ರಪ್ರದೋ ಧಾಮಗನ್ತಾ ॥ 98 ॥

ವಿಹಾರಸ್ಥಿತೋ ಮಾಧವೀಭಿಃ ಕಲಾಂಗೋ ಮಹಾಮೋಹದಾವಾಗ್ನಿದಗ್ಧಾಭಿರಾಮಃ ।
ಯದುರ್ಹ್ಯುಗ್ರಸೇನೋ ನೃಪೋಽಕ್ರೂರ ಏವ ತಥಾ ಚೋದ್ಧವಃ ಶೂರಸೇನಶ್ಚ ಶೂರಃ ॥ 99 ॥

ಹೃದೀಕಶ್ಚ ಸತ್ರಾಜಿತಶ್ಚಾಪ್ರಮೇಯೋ ಗದಃ ಸಾರಣಃ ಸಾತ್ಯಕಿರ್ದೇವಭಾಗಃ ।
ತಥಾ ಮಾನಸಃ ಸಂಜಯಃ ಶ್ಯಾಮಕಶ್ಚ ವೃಕೋ ವತ್ಸಕೋ ದೇವಕೋ ಭದ್ರಸೇನಃ ॥ 100 ॥

ನೃಪೋಽಜಾತಶತ್ರುರ್ಜಯೋ ಮಾದ್ರಿಪುತ್ರೋಽಥ ಭೀಮಃ ಕೃಪೋ ಬುದ್ಧಿಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಪಾಂಡುಃ ।
ತಥಾ ಶನ್ತನುರ್ದೇವಬಾಹ್ಲೀಕ ಏವಾಥ ಭೂರಿಶ್ರವಾಶ್ಚಿತ್ರವೀರ್ಯೋ ವಿಚಿತ್ರಃ ॥ 101 ॥

ಶಲಶ್ಚಾಪಿ ದುರ್ಯೋಧನಃ ಕರ್ಣ ಏವ ಸುಭದ್ರಾಸುತೋ ವಿಷ್ಣುರಾತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ।
ಸಜನ್ಮೇಜಯಃ ಪಾಂಡವಃ ಕೌರವಶ್ಚ ತಥಾ ಸರ್ವತೇಜಾ ಹರಿಃ ಸರ್ವರೂಪೀ ॥ 102 ॥

ವ್ರಜಂ ಹ್ಯಾಗತೋ ರಾಧಯಾ ಪೂರ್ಣದೇವೋ ವರೋ ರಾಸಲೀಲಾಪರೋ ದಿವ್ಯರೂಪೀ ।
ರಥಸ್ಥೋ ನವದ್ವೀಪಖಂಡಪ್ರದರ್ಶೀ ಮಹಾಮಾನದೋ ಗೋಪಜೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ॥ 103 ॥

ಸನನ್ದಶ್ಚ ನನ್ದೋ ವೃಷೋ ವಲ್ಲಭೇಶಃ ಸುದಾಮಾರ್ಜುನಃ ಸೌಬಲಸ್ತೋಕ ಏವ ।
ಸಕೃಷ್ಣೋ ಶುಕಃ ಸದ್ವಿಶಾಲರ್ಷಭಾಖ್ಯಃ ಸುತೇಜಸ್ವಿಕಃ ಕೃಷ್ಣಮಿತ್ರೋ ವರೂಥಃ ॥ 104 ॥

ಕುಶೇಶೋ ವನೇಶಸ್ತು ವೃನ್ದಾವನೇಶಸ್ತಥಾ ಮಥುರೇಶಾಧಿಪೋ ಗೋಕುಲೇಶಃ ।
ಸದಾ ಗೋಗಣೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪಿಕೇಶೋಽಥ ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೋಪತಿಃ ಕನ್ಯಕೇಶಃ ॥ 105 ॥

ಅನಾದಿಸ್ತು ಚಾತ್ಮಾ ಹರಿಃ ಪೂರುಷಶ್ಚ ಪರೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೋ ನಿರೀಹಃ ।
ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ ಪರಶ್ಚ ಸಸತ್ಯಸ್ತು ಪೂರ್ಣಃ ಪರೇಶಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ॥ 106 ॥ ಸಮತ್ಯ ??
ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ತಥಾ ಚಾಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ನೃಪೇಣಾಪಿ ಪೌತ್ರೇಣ ಭೂಭಾರಹರ್ತಾ ।
ಪುನಃ ಶ್ರೀವ್ರಜೇ ರಾಸರಂಗಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಹರೀ ರಾಧಯಾ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ ॥ 107 ॥

ಸದೈಕಸ್ತ್ವನೇಕಃ ಪ್ರಭಾಪೂರಿತಾಂಗಸ್ತಥಾ ಯೋಗಮಾಯಾಕರಃ ಕಾಲಜಿಚ್ಚ ।
ಸುದೃಷ್ಟಿರ್ಮಹತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಜಾತಃ ಸಕೂಟಸ್ಥ ಆದ್ಯಾಂಕುರೋ ವೃಕ್ಷರೂಪಃ ॥ 108 ॥

ವಿಕಾರಸ್ಥಿತಶ್ಚ ಹ್ಯಹಂಕಾರ ಏವ ಸವೈಕಾರಿಕಸ್ತೈಜಸಸ್ತಾಮಸಶ್ಚ ।
ಮನೋ ದಿಕ್ಸಮೀರಸ್ಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರಚೇತೋಽಶ್ವಿವಹ್ನಿಶ್ಚ ಶಕ್ರೋ ಹ್ಯುಪೇನ್ದ್ರಸ್ತು ಮಿತ್ರಃ ॥ 109 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ತ್ವಕ್ಚ ದೃಗ್ಘ್ರಾಣಜಿಹ್ವಾಗಿರಶ್ಚ ಭುಜಾಮೇಢ್ರಕಃ ಪಾಯುರಂಘ್ರಿಃ ಸಚೇಷ್ಟಃ ।
ಧರಾವ್ಯೋಮವಾರ್ಮಾರುತಶ್ಚೈವ ತೇಜೋಽಥ ರೂಪಂ ರಸೋ ಗನ್ಧಶಬ್ದಸ್ಪೃಶಶ್ಚ ॥ 110 ॥

ಸಚಿತ್ತಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ವಿರಾಟ್ ಕಾಲರೂಪಸ್ತಥಾ ವಾಸುದೇವೋ ಜಗತ್ಕೃದ್ಧತಾಂಗಃ ।
ತಥಾಂಡೇ ಶಯಾನಃ ಸಶೇಷಃ ಸಹಸ್ರಸ್ವರೂಪೋ ರಮಾನಾಥ ಆದ್ಯೋಽವತಾರಃ ॥ 111 ॥

ಸದಾ ಸರ್ಗಕೃತ್ಪದ್ಮಜಃ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ತಥಾ ನಾಭಿಪದ್ಮೋದ್ಭವೋ ದಿವ್ಯವರ್ಣಃ ।
ಕವಿರ್ಲೋಕಕೃತ್ಕಾಲಕೃತ್ಸೂರ್ಯರೂಪೋ ನಿಮೇಷೋ ಭವೋ ವತ್ಸರಾನ್ತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ॥ 112 ॥

ತಿಥಿರ್ವಾರನಕ್ಷತ್ರಯೋಗಾಶ್ಚ ಲಗ್ನೋಽಥ ಮಾಸೋ ಘಟೀ ಚ ಕ್ಷಣಃ ಕಾಷ್ಠಿಕಾ ಚ ।
ಮುಹೂರ್ತಸ್ತು ಯಾಮೋ ಗ್ರಹಾ ಯಾಮಿನೀ ಚ ದಿನಂ ಚರ್ಕ್ಷಮಾಲಾಗತೋ ದೇವಪುತ್ರಃ ॥ 113 ॥

ಕೃತೋ ದ್ವಾಪರಸ್ತು ತ್ರಿತಸ್ತತ್ಕಲಿಸ್ತು ಸಹಸ್ರಂ ಯುಗಸ್ತತ್ರ ಮನ್ವನ್ತರಶ್ಚ ।
ಲಯಃ ಪಾಲನಂ ಸತ್ಕೃತಿಸ್ತತ್ಪರಾರ್ಧಂ ಸದೋತ್ಪತ್ತಿಕೃದ್ದ್ವ್ಯಕ್ಷರೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ॥ 114 ॥

ತಥಾ ರುದ್ರಸರ್ಗಸ್ತು ಕೌಮಾರಸರ್ಗೋ ಮುನೇಃ ಸರ್ಗಕೃದ್ದೇವಕೃತ್ಪ್ರಾಕೃತಸ್ತು ।
ಶ್ರುತಿಸ್ತು ಸ್ಮೃತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇವಂ ಪುರಾಣಂ ಧನುರ್ವೇದ ಇಜ್ಯಾಥ ಗಾನ್ಧರ್ವವೇದಃ ॥ 115 ॥

ವಿಧಾತಾ ಚ ನಾರಾಯಣಃ ಸತ್ಕುಮಾರೋ ವರಾಹಸ್ತಥಾ ನಾರದೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರಃ ।
ಮುನಿಃ ಕರ್ದಮಸ್ಯಾತ್ಮಜೋ ದತ್ತ ಏವ ಸಯಜ್ಞೋಽಮರೋ ನಾಭಿಜಃ ಶ್ರೀಪೃಥುಶ್ಚ ॥ 116 ॥

ಸುಮತ್ಸ್ಯಶ್ಚ ಕೂರ್ಮಶ್ಚ ಧನ್ವನ್ತರಿಶ್ಚ ತಥಾ ಮೋಹಿನೀ ನಾರಸಿಂಹಃ ಪ್ರತಾಪೀ ।
ದ್ವಿಜೋ ವಾಮನೋ ರೇಣುಕಾಪುತ್ರರೂಪೋ ಮುನಿರ್ವ್ಯಾಸದೇವಃ ಶ್ರುತಿಸ್ತೋತ್ರಕರ್ತಾ ॥ 117 ॥

ಧನುರ್ವೇದಭಾಗ್ರಾಮಚನ್ದ್ರಾವತಾರಃ ಸಸೀತಾಪತಿರ್ಭಾರಹೃದ್ರಾವಣಾರಿಃ ।
ನೃಪಃ ಸೇತುಕೃದ್ವಾನರೇನ್ದ್ರಪ್ರಹಾರೀ ಮಹಾಯಜ್ಞಕೃದ್ರಾಘವೇನ್ದ್ರಃ ಪ್ರಚಂಡಃ ॥ 118 ॥

ಬಲಃ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಸ್ತು ಕಲ್ಕಿಃ ಕಲೇಶಸ್ತು ಬುದ್ಧಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ತು
ಹಂಸಃಸ್ತಥಾಶ್ವಃ ।
ಋಷೀನ್ದ್ರೋಽಜಿತೋ ದೇವವೈಕುಂಠನಾಥೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಮನ್ವನ್ತರಸ್ಯಾವತಾರಃ ॥ 119 ॥

ಗಜೋದ್ಧಾರಣಃ ಶ್ರೀಮನುರ್ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ನೃಪೇನ್ದ್ರಸ್ತು ದುಷ್ಯನ್ತಜೋ ದಾನಶೀಲಃ ।
ಸದ್ದೃಷ್ಟಃ ಶ್ರುತೋ ಭೂತ ಏವಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ಭವತ್ಸ್ಥಾವರೋ ಜಂಗಮೋಽಲ್ಪಂ ಮಹಚ್ಚ ॥ 120 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ಚೋಕ್ತಂ ಹರೇ ರಾಧಿಕೇಶಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮ್ ।
ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ದ್ವಿಜಃ ಸರ್ವದಾ ಹಿ ಕೃತಾರ್ಥೋ ಭವೇತ್ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಃ ॥ 121 ॥

ಮಹಾಪಾಪರಾಶಿಂ ಭಿನತ್ತಿ ಶ್ರುತಂ ಯತ್ಸದಾ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಮಂಗಲಂ ಚ ।
ಇದಂ ರಾಸರಾಕಾದಿನೇ ಚಾಶ್ವಿನಸ್ಯ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮೀಮಧ್ಯ ಏವ ॥ 122 ॥

ತಥಾ ಚೈತ್ರಮಾಸಸ್ಯ ರಾಕಾದಿನೇ ವಾಥ ಭಾದ್ರೇ ಚ ರಾಧಾಷ್ಟಮೀ ಸದ್ದಿನೇ ವಾ ।
ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಸ್ತ್ವಿದಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚತುರ್ಧಾ ಸುಮುಕ್ತಿಂ ತನೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಃ ॥ 123 ॥

ಪಠೇತ್ಕೃಷ್ಣಪುರ್ಯಾಂ ಚ ವೃನ್ದಾವನೇ ವಾ ವ್ರಜೇ ಗೋಕುಲೇ ವಾಪಿ ವಂಶೀವಟೇ ವಾ ।
ವಟೇ ವಾಕ್ಷಯೇ ವಾ ತಟೇ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಸ ಭಕ್ತೋಽಥ ಗೋಲೋಕಧಾಮ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ 124 ॥

ಭಜೇದ್ಭಕ್ತಿಭಾವಾಚ್ಚ ಸರ್ವತ್ರಭೂಮೌ ಹರಿಂ ಕುತ್ರ ಚಾನೇನ ಗೇಹೇ ವನೇ ವಾ ।
ಜಹಾತಿ ಕ್ಷಣಂ ನೋ ಹರಿಸ್ತಂ ಚ ಭಕ್ತಂ ಸುವಶ್ಯೋ ಭವೇನ್ಮಾಧವಃ ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಃ ॥ 125 ॥

ಸದಾ ಗೋಪನೀಯಂ ಸದಾ ಗೋಪನೀಯಂ ಸದಾ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಭಕ್ತೈಃ ।
ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಹರೇಶ್ಚ ನ ದಾತವ್ಯಮೇವಂ ಕದಾ ಲಮ್ಪಟಾಯ ॥ 126 ॥

ಇದಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಯತ್ರ ಗೇಹೇಽಪಿ ತಿಷ್ಠೇದ್ವಸೇದ್ರಾಧಿಕಾನಾಥ ಆದ್ಯಸ್ತು ತತ್ರ ।
ತಥಾ ಷಡ್ಗುಣಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ದ್ವಾದಶಾಪಿ ಗುಣೈಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ಭಿರ್ಲಕ್ಷಣೈಸ್ತು ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ॥ 127 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗರ್ಗಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಅಶ್ವಮೇಧಖಂಡೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮವರ್ಣನಂ
ನಾಮೈಕೋನಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ದಶಮಖಂಡೇ ಅಧ್ಯಾಯ 59 ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top