Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ గర్గసంహితాన్తర్గతం శ్రీకృష్ణసహస్రనామమ్ ॥
గర్గ ఉవాచ
అథోగ్రసేనో నృపతిః పుత్రస్యాశాం విసృజ్య చ ।
వ్యాసం పప్రచ్ఛ సన్దేహం జ్ఞాత్వా విశ్వం మనోమయమ్ ॥ ౧ ॥

ఉగ్రసేన ఉవాచ
బ్రహ్మన్ కేన ప్రకారేణ హిత్వా చ జగతః సుఖమ్ ।
భజేత్ కృష్ణం పరంబ్రహ్మ తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి ॥ ౨ ॥

వ్యాస ఉవాచ
త్వదగ్రే కథయిష్యామి సత్యం హితకరం వచః ।
ఉగ్రసేన మహారాజ శ‍ృణుష్వైకాగ్రమానసః ॥ ౩ ॥

సేవనం కురు రాజేన్ద్ర రాధాశ్రీకృష్ణయోః పరమ్ ।
నిత్యం సహస్రనామభ్యాముభయోర్భక్తితః కిల ॥ ౪ ॥

సహస్రనామ రాధాయా విధిర్జానాతి భూపతే ।
శఙ్కరో నారదశ్చైవ కేచిద్వై చాస్మదాదయః ॥ ౫ ॥

ఉగ్రసేన ఉవాచ
రాధికానామసాహస్రం నారదాచ్చ పురా శ్రుతమ్ ।
ఏకాన్తే దివ్యశిబిరే కురుక్షేత్రే రవిగ్రహే ॥ ౬ ॥

న శ్రుతం నామసాహస్రం కృష్ణస్యాక్లిష్టకర్మణః ।
వద తన్మే చ కృపయా యేన శ్రేయోఽహమాప్నుయామ్ ॥ ౭ ॥

గర్గ ఉవాచ
శ్రుత్వోగ్రసేనవచనం వేదవ్యాసో మహామునిః ।
ప్రశస్య తం ప్రీతమనాః ప్రాహ కృష్ణం విలోకయన్ ॥ ౮ ॥

వ్యాస ఉవాచ
శ‍ృణు రాజన్ ప్రవక్ష్యామి సహస్రం నామ సున్దరమ్ ।
పురా స్వధామ్ని రాధాయై కృష్ణేనానేన నిర్మితమ్ ॥ ౯ ॥

శ్రీభగవానువాచ
ఇదం రహస్యం కిల గోపనీయం దత్తే చ హానిః సతతం భవేద్ధి ।
మోక్షప్రదం సర్వసుఖప్రదం శం పరం పరార్థం పురుషార్థదం చ ॥ ౧౦ ॥

రూపం చ మే కృష్ణసహస్రనామ పఠేత్తు మద్రూప ఇవ ప్రసిద్ధః ।
దాతవ్యమేవం న శఠాయ కుత్ర న దామ్భికాయోపదిశేత్ కదాపి ॥ ౧౧ ॥

దాతవ్యమేవం కరుణావృతాయ గుర్వంఘ్రిభక్తిప్రపరాయణాయ ।
శ్రీకృష్ణభక్తాయ సతాం పరాయ తథా మదక్రోధవివర్జితాయ ॥ ౧౨ ॥

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య నారాయణఋషిః ।
భుజఙ్గప్రయాతం ఛన్దః । శ్రీకృష్ణచన్ద్రో దేవతా ।
వాసుదేవో బీజం । శ్రీరాధా శక్తిః । మన్మథః కీలకం ।
శ్రీపూర్ణబ్రహ్మకృష్ణచన్ద్రభక్తిజన్మఫలప్రాప్తయే జపే వినియోగః ॥ ॥

అథ ధ్యానమ్ । (భుజఙ్గప్రయాతమ్)
శిఖిముకుటవిశేషం నీలపద్మాఙ్గదేశం
విధుముఖకృతకేశం కౌస్తుభాపీతవేశమ్ ।
మధురరవకలేశం శం భజే భ్రాతృశేషం
వ్రజజనవనితేశం మాధవం రాధికేశమ్ ॥ ౧౩ ॥

ఇతి ధ్యానమ్ ॥

హరిర్దేవకీనన్దనః కంసహంతా పరాత్మా చ పీతామ్బరః పూర్ణదేవః ।
రమేశస్తు కృష్ణః పరేశః పురాణః సురేశోఽచ్యుతో వాసుదేవశ్చ దేవః ॥ ౧౪ ॥

ధరాభారహర్తా కృతీ రాధికేశః పరో భూవరో దివ్యగోలోకనాథః ।
సుదామ్నస్తథా రాధికాశాపహేతుర్ఘృణీ మానినీమానదో దివ్యలోకః ॥ ౧౫ ॥

లసద్గోపవేషో హ్యజో రాధికాత్మా చలత్కుణ్డలః కున్తలీ కున్తలస్రక్ ।
రథస్థః కదా రాధయా దివ్యరత్నః సుధాసౌధభూచారణో దివ్యవాసాః ॥ ౧౬ ॥

కదా వృన్దకారణ్యచారీ స్వలోకే మహారత్నసింహాసనస్థః ప్రశాన్తః ।
మహాహంసభై(?)శ్చామరైర్వీజ్యమానశ్చలచ్ఛత్రముక్తావలీశోభమానః ॥ ౧౭ ॥

సుఖీ కోటికన్దర్పలీలాభిరామః క్వణన్నూపురాలఽగ్కృతాంఘ్రిః శుభాంఘ్రిః ।
సుజానుశ్చ రంభాశుభోరుః కృశాఙ్గః ప్రతాపీ భుశుణ్డాసుదోర్దణ్డఖణ్డః ॥ ౧౮ ॥

జపాపుష్పహస్తశ్చ శాతోదరశ్రీర్మహాపద్మవక్షస్థలశ్చన్ద్రహాసః ।
లసత్కున్దదన్తశ్చ బిమ్బాధరశ్రీః శరత్పద్మనేత్రః కిరీటోజ్జ్వలాభః ॥ ౧౯ ॥

సఖీకోటిభిర్వర్తమానో నికుఞ్జే ప్రియారాధయా రాససక్తో నవాఙ్గః ।
ధరాబ్రహ్మరుద్రాదిభిః ప్రార్థితః సద్ధరాభారదూరీకృతార్థం ప్రజాతః ॥ ౨౦ ॥

యదుర్దేవకీసౌఖ్యదో బన్ధనచ్ఛిత్ సశేషో విభుర్యోగమాయీ చ విష్ణుః ।
వ్రజే నన్దపుత్రో యశోదాసుతాఖ్యో మహాసౌఖ్యదో బాలరూపః శుభాఙ్గః ॥ ౨౧ ॥

తథా పూతనామోక్షదః శ్యామరూపో దయాలుస్త్వనోభఞ్జనః పల్లవాంఘ్రిః ।
తృణావర్తసంహారకారీ చ గోపో యశోదాయశో విశ్వరూపప్రదర్శీ ॥ ౨౨ ॥

తథా గర్గదిష్టశ్చ భాగ్యోదయశ్రీః లసద్బాలకేలిఃసరామః సువాచః ।
క్వణన్నూపురైః శబ్దయుగ్రిఙ్గమాణస్తథా జానుహస్తైర్వ్రజేశాఙ్గణే వా ॥ ౨౩ ॥

దధిస్పృక్చ హైయఙ్గవీదుగ్ధభోక్తా దధిస్తేయకృద్దుగ్ధభుగ్భాణ్డభేత్తా ।
మృదం భుక్తవాన్ గోపజో విశ్వరూపః ప్రచణ్డాంశుచణ్డప్రభామణ్డితాఙ్గః ॥ ౨౪ ॥

యశోదాకరైర్వర్ధనం ప్రాప్త ఆద్యో మణిగ్రీవముక్తిప్రదో దామబద్ధః ।
కదా నృత్యమానో వ్రజే గోపికాభిః కదా నన్దసన్నన్దకైర్లాల్యమానః ॥ ౨౫ ॥

కదా గోపనన్దాంకగోపాలరూపీ కలిన్దాఙ్గజాకూలగో వర్తమానః ।
ఘనైర్మారుతైశ్చ్ఛన్నభాణ్డీరదేశే గృహీతో వరో రాధయా నన్దహస్తాత్ ॥ ౨౬ ॥

నికుఞ్జే చ గోలోకలోకాగతేఽపి మహారత్నసఙ్ఘైః కదమ్బావృతేఽపి ।
తదా బ్రహ్మణా రాధికాసద్వివాహే ప్రతిష్ఠాం గతః పూజితః సామమన్త్రైః ॥ ౨౭ ॥

రసీ రాసయుఙ్మాలతీనాం వనేఽపి ప్రియారాధయాఽఽరాధితార్థో రమేశః ।
variation ప్రియారాధయా రాధికార్థమ్
ధరానాథ ఆనన్దదః శ్రీనికేతో వనేశో ధనీ సున్దరో గోపికేశః ॥ ౨౮ ॥

కదా రాధయా ప్రాపితో నన్దగేహే యశోదాకరైర్లాలితో మన్దహాసః ।
భయీ క్వాపి వృన్దారకారణ్యవాసీ మహామన్దిరే వాసకృద్దేవపూజ్యః ॥ ౨౯ ॥

వనే వత్సచారీ మహావత్సహారీ బకారిః సురైః పూజితోఽఘారినామా ।
వనే వత్సకృద్గోపకృద్గోపవేషః కదా బ్రహ్మణా సంస్తుతః పద్మనాభః ॥ ౩౦ ॥

విహారీ తథా తాలభుగ్ధేనుకారిః సదా రక్షకో గోవిషార్థిప్రణాశీ ।
కలిన్దాఙ్గజాకూలగః కాలియస్య దమీ నృత్యకారీ ఫణేష్వప్రసిద్ధః ॥ ౩౧ ॥

సలీలః శమీ జ్ఞానదః కామపూరస్తథా గోపయుగ్గోప ఆనన్దకారీ ।
స్థిరీహ్యగ్నిభుక్పాలకో బాలలీలః సురాగశ్చ వంశీధరః పుష్పశీలః ॥ ౩౨ ॥

ప్రలమ్బప్రభానాశకో గౌరవర్ణో బలో రోహిణీజశ్చ రామశ్చ శేషః ।
బలీ పద్మనేత్రశ్చ కృష్ణాగ్రజశ్చ ధరేశః ఫణీశస్తు నీలామ్బరాభః ॥ ౩౩ ॥

మహాసౌఖ్యదో హ్యగ్నిహారో వ్రజేశః శరద్గ్రీష్మవర్షాకరః కృష్ణవర్ణః ।
వ్రజే గోపికాపూజితశ్చీరహర్తా కదమ్బే స్థితశ్చీరదః సున్దరీశః ॥ ౩౪ ॥

క్షుధానాశకృద్యజ్ఞపత్నీమనఃస్పృక్కృపాకారకః కేలికర్తావనీశః ।
వ్రజే శక్రయాగప్రణాశీ మితాశీ శునాసీరమోహప్రదో బాలరూపీ ॥ ౩౫ ॥

గిరేః పూజకో నన్దపుత్రో హ్యగధ్రః కృపాకృచ్చ గోవర్ధనోద్ధారినామా ।
తథా వాతవర్షాహరో రక్షకశ్చ వ్రజాధీశగోపాఙ్గనాశఙ్కితః సన్ ॥ ౩౬ ॥

అగేన్ద్రోపరి శక్రపూజ్యః స్తుతః ప్రాఙ్మృషాశిక్షకో దేవగోవిన్దనామా ।
వ్రజాధీశరక్షాకరః పాశిపూజ్యోఽనుజైర్గోపజైర్దివ్యవైకుణ్ఠదర్శీ ॥ ౩౭ ॥

చలచ్చారువంశీక్వణః కామినీశో వ్రజే కామీనీమోహదః కామరూపః ।
రసాక్తో రసీ రాసకృద్రాధికేశో మహామోహదో మానినీమానహారీ ॥ ౩౮ ॥

విహారీ వరో మానహృద్రాధికాంగో ధరాద్వీపగః ఖణ్డచారీ వనస్థః ।
ప్రియో హ్యష్టవక్రర్షిద్రష్టా సరాధో మహామోక్షదః పద్మహారీ ప్రియార్థః ॥ ౩౯ ॥

వటస్థః సురశ్చన్దనాక్తః ప్రసక్తో వ్రజం హ్యాగతో రాధయా మోహినీషు ।
మహామోహకృద్గోపికాగీతకీర్తీ రసస్థః పటీ దుఃఖితాకామినీశః ॥ ౪౦ ॥

వనే గోపికాత్యాగకృత్పాదచిహ్నప్రదర్శీ కలాకారకః కామమోహీ ।
వశీ గోపికామధ్యగః పేశవాచః ప్రియాప్రీతికృద్రాసరక్తః కలేశః ॥ ౪౧ ॥

రసారక్తచిత్తో హ్యనన్తస్వరూపః స్రజా సంవృతో వల్లవీమధ్యసంస్థః ।
సుబాహుః సుపాదః సువేశః సుకేశో వ్రజేశః సఖా వల్లభేశః సుదేశః ॥ ౪౨ ॥

క్వణత్కిఙ్కిణీజాలభృన్నూపురాఢ్యో లసత్కఙ్కణో హ్యఙ్గదీ హారభారః ।
కిరీటీ చలత్కుణ్డలశ్చాఙ్గులీయస్ఫురత్కౌస్తుభో మాలతీమణ్డితాఙ్గః ॥ ౪౩ ॥

మహానృత్యకృద్రాసరఙ్గః కలాఢ్యశ్చలద్ధారభో భామినీనృత్యయుక్తః ।
కలిన్దాఙ్గజాకేలికృత్కుంకుమశ్రీః సురైర్నాయికానాయకైర్గీయమానః ॥ ౪౪ ॥

సుఖాఢ్యస్తు రాధాపతిః పూర్ణబోధః కటాక్షస్మితీవల్గితభ్రూవిలాసః ।
సురమ్యోఽలిభిః కున్తలాలోలకేశః స్ఫురద్బర్హకున్దస్రజా చారువేషః ॥ ౪౫ ॥

మహాసర్పతో నన్దరక్షాపరాంఘ్రిః సదా మోక్షదః శఙ్ఖచూడప్రణాశీ ।
variation మహామోక్షదః
ప్రజారక్షకో గోపికాగీయమానః కకుద్మిప్రణాశప్రయాసః సురేజ్యః ॥ ౪౬ ॥

కలిః క్రోధకృత్కంసమన్త్రోపదేష్టా తథాక్రూరమన్త్రోపదేశీ సురార్థః ।
బలీ కేశిహా పుష్పవర్షోఽమలశ్రీస్తథా నారదాద్దర్శితో వ్యోమహన్తా ॥ ౪౭ ॥

తథాక్రూరసేవాపరః సర్వదర్శీ వ్రజే గోపికామోహదః కూలవర్తీ ।
సతీరాధికాబోధదః స్వప్నకర్తా విలాసీ మహామోహనాశీ స్వబోధః ॥ ౪౮ ॥

వ్రజే శాపతస్త్యక్తరాధాసకాశో మహామోహదావాగ్నిదగ్ధాపతిశ్చ ।
సఖీబన్ధనాన్మోహితాక్రూర ఆరాత్సఖీకఙ్కణైస్తాడితాక్రూరరక్షీ ॥ ౪౯ ॥

రథస్థో వ్రజే రాధయా కృష్ణచన్ద్రః సుగుప్తో గమీ గోపకైశ్చారులీలః ।
జలేఽక్రూరసన్దర్శితో దివ్యరూపో దిదృక్షుః పురీమోహినీచిత్తమోహీ ॥ ౫౦ ॥

తథా రఙ్గకారప్రణాశీ సువస్త్రఃస్రజీ వాయకప్రీతికృన్మాలిపూజ్యః ।
మహాకీర్తిదశ్చాపి కుబ్జావినోదీ స్ఫురచ్చణ్డకోదణ్డరుగ్ణప్రచణ్డః ॥ ౫౧ ॥

భటార్తిప్రదః కంసదుఃస్వప్నకారీ మహామల్లవేషః కరీన్ద్రప్రహారీ ।
మహామాత్యహా రఙ్గభూమిప్రవేశీ రసాఢ్యో యశఃస్పృగ్బలీ వాక్పటుశ్రీః ॥ ౫౨ ॥

మహామల్లహా యుద్ధకృత్స్త్రీవచోఽర్థీ ధరానాయకః కంసహన్తా యదుఃప్రాక్ ।
సదా పూజితో హ్యుగ్రసేనప్రసిద్ధో ధరారాజ్యదో యాదవైర్మణ్డితాఙ్గః ॥ ౫౩ ॥

గురోః పుత్రదో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మపాఠీ మహాశఙ్ఖహా దణ్డధృక్పూజ్య ఏవ ।
వ్రజే హ్యుద్ధవప్రేషితో గోపమోహీ యశోదాఘృణీ గోపికాజ్ఞానదేశీ ॥ ౫౪ ॥

సదా స్నేహకృత్కుబ్జయా పూజితాఙ్గస్తథాక్రూరగేహంగమీ మన్త్రవేత్తా ।
తథా పాణ్డవప్రేషితాక్రూర ఏవ సుఖీ సర్వదర్శీ నృపానన్దకారీ ॥ ౫౫ ॥

మహాక్షౌహిణీహా జరాసన్ధమానీ నృపో ద్వారకాకారకో మోక్షకర్తా ।
రణీ సార్వభౌమస్తుతో జ్ఞానదాతా జరాసన్ధసఙ్కల్పకృద్ధావదంఘ్రిః ॥ ౫౬ ॥

నగాదుత్పతద్ద్వారికామధ్యవర్తీ తథా రేవతీభూషణస్తాలచిహ్నః ।
యదూ రుక్మిణీహారకశ్చైద్యవేద్యస్తథా రుక్మిరూపప్రణాశీ సుఖాశీ ॥ ౫౭ ॥

అనన్తశ్చ మారశ్చ కార్ష్ణిశ్చ కామో మనోజస్తథా శమ్బరారీ రతీశః ।
రథీ మన్మథో మీనకేతుః శరీ చ స్మరో దర్పకో మానహా పఞ్చబాణః ॥ ౫౮ ॥

ప్రియః సత్యభామాపతిర్యాదవేశోఽథ సత్రాజితప్రేమపూరః ప్రహాసః ।
మహారత్నదో జామ్బవద్యుద్ధకారీ మహాచక్రధృక్ఖడ్గధృగ్రామసంధిః ॥ ౫౯ ॥

విహారస్థితః పాణ్డవప్రేమకారీ కలిన్దాఙ్గజామోహనః ఖాణ్డవార్థీ ।
సఖా ఫాల్గునప్రీతికృన్నగ్రకర్తా తథా మిత్రవిన్దాపతిః క్రీడనార్థీ ॥ ౬౦ ॥

నృపప్రేమకృద్గోజితః సప్తరూపోఽథ సత్యాపతిః పారిబర్హీ యథేష్టః ।
నృపైః సంవృతశ్చాపి భద్రాపతిస్తు విలాసీ మధోర్మానినీశో జనేశః ॥ ౬౧ ॥

శునాసీరమోహావృతః సత్సభార్యః సతార్క్ష్యో మురారిః పురీసఙ్ఘభేత్తా ।
సువీరఃశిరఃఖణ్డనో దైత్యనాశీ శరీ భౌమహా చణ్డవేగః ప్రవీరః ॥ ౬౨ ॥

ధరాసంస్తుతః కుణ్డలచ్ఛత్రహర్తా మహారత్నయుగ్ రాజకన్యాభిరామః ।
శచీపూజితః శక్రజిన్మానహర్తా తథా పారిజాతాపహారీ రమేశః ॥ ౬౩ ॥

గృహీ చామరైః శోభితో భీష్మకన్యాపతిర్హాస్యకృన్మానినీమానకారీ ।
తథా రుక్మిణీవాక్పటుః ప్రేమగేహః సతీమోహనః కామదేవాపరశ్రీః ॥ ౬౪ ॥

సుదేష్ణః సుచారుస్తథా చారుదేష్ణోఽపరశ్చారుదేహో బలీ చారుగుప్తః ।
సుతీ భద్రచారుస్తథా చారుచన్ద్రో విచారుశ్చ చారూ రథీ పుత్రరూపః ॥ ౬౫ ॥

సుభానుః ప్రభానుస్తథా చన్ద్రభానుర్బృహద్భానురేవాష్టభానుశ్చ సామ్బః ।
సుమిత్రః క్రతుశ్చిత్రకేతుస్తు వీరోఽశ్వసేనో వృషశ్చిత్రగుశ్చన్ద్రబిమ్బః ॥ ౬౬ ॥

విశఙ్కుర్వసుశ్చ శ్రుతో భద్ర ఏకః సుబాహుర్వృషః పూర్ణమాసస్తు సోమః ।
వరః శాన్తిరేవ ప్రఘోషోఽథ సింహో బలో హ్యూర్ధ్వగోవర్ధనోన్నాద ఏవ ॥ ౬౭ ॥

మహాశో వృకః పావనో వహ్నిమిత్రః క్షుధిర్హర్షకశ్చానిలోఽమిత్రజిచ్చ ।
సుభద్రో జయః సత్యకో వామ ఆయుర్యదుః కోటిశః పుత్రపౌత్రప్రసిద్ధః ॥ ౬౮ ॥

హలీ దణ్డధృగ్రుక్మిహా చానిరుద్ధస్తథా రాజభిర్హాస్యగో ద్యూతకర్తా ।
మధుర్బ్రహ్మసూర్బాణపుత్రీపతిశ్చ మహాసున్దరః కామపుత్రో బలీశః ॥ ౬౯ ॥

మహాదైత్యసంగ్రామకృద్యాదవేశః పురీభఞ్జనో భూతసంత్రాసకారీ ।
మృధీ రుద్రజిద్రుద్రమోహీ మృధార్థీ తథా స్కన్దజిత్కూపకర్ణప్రహారీ ॥ ౭౦ ॥

ధనుర్భఞ్జనో బాణమానప్రహారీ జ్వరోత్పత్తికృత్సంస్తుతస్తు జ్వరేణ ।
భుజాచ్ఛేదకృద్బాణసంత్రాసకర్తా మృడప్రస్తుతో యుద్ధకృద్భూమిభర్తా ॥ ౭౧ ॥

నృగం ముక్తిదో జ్ఞానదో యాదవానాం రథస్థో వ్రజప్రేమపో గోపముఖ్యః ।
మహాసున్దరీక్రీడితః పుష్పమాలీ కలిన్దాఙ్గజాభేదనః సీరపాణిః ॥ ౭౨ ॥

మహాదంభిహా పౌణ్డ్రమానప్రహారో శిరశ్ఛేదకః కాశిరాజప్రణాశీ ।
మహాక్షౌహిణీధ్వంసకృచ్చక్రహస్తః పురీదీపకో రాక్షసీనాశకర్తా ॥ ౭౩ ॥

అనన్తో మహీధ్రః ఫణీ వానరారిః స్ఫురద్గౌరవర్ణో మహాపద్మనేత్రః ।
కురుగ్రామతిర్యగ్గతో గౌరవార్థః స్తుతః కౌరవైః పారిబర్హీ ససామ్బః ॥ ౭౪ ॥

మహావైభవీ ద్వారకేశో హ్యనేకశ్చలన్నారదః శ్రీప్రభాదర్శకస్తు ।
మహర్షిస్తుతో బ్రహ్మదేవః పురాణః సదా షోడశస్త్రీసహస్రస్థితశ్చ ॥ ౭౫ ॥ ॥

గృహీ లోకరక్షాపరో లోకరీతిః ప్రభుర్హ్యుగ్రసేనావృతో దుర్గయుక్తః ।
తథా రాజదూతస్తుతో బన్ధభేత్తా స్థితో నారదప్రస్తుతః పాణ్డవార్థీ ॥ ౭౬ ॥

నృపైర్మన్త్రకృత్ హ్యుద్ధవప్రీతిపూర్ణో వృతః పుత్రపౌత్రైః కురుగ్రామగన్తా ।
ఘృణీ ధర్మరాజస్తుతో భీమయుక్తః పరానన్దదో మన్త్రకృద్ధర్మజేన ॥ ౭౭ ॥

దిశాజిద్బలీ రాజసూయార్థకారీ జరాసన్ధహా భీమసేనస్వరూపః ।
తథా విప్రరూపో గదాయుద్ధకర్తా కృపాలుర్మహాబన్ధనచ్ఛేదకారీ ॥ ౭౮ ॥

నృపైః సంస్తుతో హ్యాగతో ధర్మగేహం ద్విజైః సంవృతో యజ్ఞసంభారకర్తా ।
జనైః పూజితశ్చైద్యదుర్వాక్క్షమశ్చ మహామోహదోఽరేః శిరశ్చ్ఛేదకారీ ॥ ౭౯ ॥

మహాయజ్ఞశోభాకరశ్చక్రవర్తీ నృపానన్దకారీ విహారీ సుహారీ ।
సభాసంవృతో మానహృత్కౌరవస్య తథా శాల్వసంహారకో యానహన్తా ॥ ౮౦ ॥

సభోజశ్చ వృష్ణిర్మధుఃశూరసేనో దశార్హో యదుర్హ్యంధకో లోకజిచ్చ ।
ద్యుమన్మానహా వర్మధృగ్దివ్యశస్త్రీ స్వబోధః సదా రక్షకో దైత్యహన్తా ॥ ౮౧ ॥

తథా దన్తవక్త్రప్రణాశీ గదాధృగ్జగత్తీర్థయాత్రాకరః పద్మహారః ।
కుశీ సూతహన్తా కృపాకృత్స్మృతీశోఽమలో బల్వలాఙ్గప్రభాఖణ్డకారీ ॥ ౮౨ ॥

తథా భీమదుర్యోధనజ్ఞానదాతాపరో రోహిణీసౌఖ్యదో రేవతీశః ।
మహాదానకృద్విప్రదారిద్ర్యహా చ సదా ప్రేమయుక్ శ్రీసుదామ్నః సహాయః ॥ ౮౩ ॥

తథా భార్గవక్షేత్రగన్తా సరామోఽథ సూర్యోపరాగశ్రుతః సర్వదర్శీ ।
మహాసేనయా చాస్థితః స్నానయుక్తో మహాదానకృన్మిత్రసమ్మేలనార్థీ ॥ ౮౪ ॥

తథా పాణ్డవప్రీతిదః కున్తిజార్థీ విశాలాక్షమోహప్రదః శాన్తిదశ్చ ।
వటే రాధికారాధనో గోపికాభిః సఖీకోటిభీ రాధికాప్రాణనాథః ॥ ౮౫ ॥

సఖీమోహదావాగ్నిహా వైభవేశః స్ఫురత్కోటికన్దర్పలీలావిశేషః ।
సఖీరాధికాదుఃఖనాశీ విలాసీ సఖీమధ్యగః శాపహా మాధవీశః ॥ ౮౬ ॥

శతం వర్షవిక్షేపహృన్నన్దపుత్రస్తథా నన్దవక్షోగతః శీతలాఙ్గః ।
యశోదాశుచః స్నానకృక్ద్దుఃఖహన్తా సదాగోపికానేత్రలగ్నో వ్రజేశః ॥ ౮౭ ॥

స్తుతో దేవకీరోహిణీభ్యాం సురేన్ద్రో రహో గోపికాజ్ఞానదో మానదశ్చ ।
తథా సంస్తుతః పట్టరాజ్ఞీభిరారాద్ధనీ లక్ష్మణాప్రాణనాథః సదా హి ॥ ౮౮ ॥

త్రిభిః షోడశస్త్రీసహస్రస్తుతాఙ్గః శుకో వ్యాసదేవః సుమన్తుః సితశ్చ ।
భరద్వాజకో గౌతమో హ్యాసురిః సద్వసిష్ఠః శతానన్ద ఆద్యః సరామః ॥ ౮౯ ॥

మునిః పర్వతో నారదో ధౌమ్య ఇన్ద్రోఽసితోఽత్రిర్విభాణ్డః ప్రచేతాః కృపశ్చ ।
కుమారః సనన్దస్తథా యాజ్ఞవల్క్యః ఋభుర్హ్యఙ్గిరా దేవలః శ్రీమృకణ్డః ॥ ౯౦ ॥

మరీచీ క్రతుశ్చౌర్వకో లోమశశ్చ పులస్త్యో భృగుర్బ్రహ్మరాతో వసిష్ఠః ।
నరశ్చాపి నారాయణో దత్త ఏవ తథా పాణినిః పిఙ్గలో భాష్యకారః ॥ ౯౧ ॥

సకాత్యాయనో విప్రపాతఞ్జలిశ్చాథ గర్గో గురుర్గీష్పతిర్గౌతమీశః ।
మునిర్జాజలిః కశ్యపో గాలవశ్చ ద్విజః సౌభరిశ్చర్ష్యశ‍ృఙ్గశ్చ కణ్వః ॥ ౯౨ ॥

ద్వితశ్చైకతశ్చాపి జాతూద్భవశ్చ ఘనః కర్దమస్యాత్మజః కర్దమశ్చ ।
తథా భార్గవః కౌత్సకశ్చారుణస్తు శుచిః పిప్పలాదో మృకణ్డస్య పుత్రః ॥ ౯౩ ॥

సపైలఃస్తథా జైమినిః సత్సుమన్తుర్వరో గాఙ్గలః స్ఫోటగేహః ఫలాదః ।
సదా పూజితో బ్రాహ్మణః సర్వరూపీ మునీశో మహామోహనాశోఽమరః ప్రాక్ ॥ ౯౪ ॥

మునీశస్తుతః శౌరివిజ్ఞానదాతా మహాయజ్ఞకృచ్చాభృతస్నానపూజ్యః ।
సదా దక్షిణాదో నృపైః పారిబర్హీ వ్రజానన్దదో ద్వారికాగేహదర్శీ ॥ ౯౫ ॥

మహాజ్ఞానదో దేవకీపుత్రదశ్చాసురైః పూజితో హీన్ద్రసేనాదృతశ్చ ।
సదా ఫాల్గునప్రీతికృత్ సత్సుభద్రావివాహే ద్విపాశ్వప్రదో మానయానః ॥ ౯౬ ॥

భువం దర్శకో మైథిలేన ప్రయుక్తో ద్విజేనాశు రాజ్ఞాస్థితో బ్రాహ్మణైశ్చ ।
కృతీ మైథిలే లోకవేదోపదేశీ సదావేదవాక్యైః స్తుతః శేషశాయీ ॥ ౯౭ ॥

పరీక్షావృతో బ్రాహ్మణైశ్చామరేషు భృగుప్రార్థితో దైత్యహా చేశరక్షీ ।
సఖా చార్జునస్యాపి మానప్రహారీ తథా విప్రపుత్రప్రదో ధామగన్తా ॥ ౯౮ ॥

విహారస్థితో మాధవీభిః కలాఙ్గో మహామోహదావాగ్నిదగ్ధాభిరామః ।
యదుర్హ్యుగ్రసేనో నృపోఽక్రూర ఏవ తథా చోద్ధవః శూరసేనశ్చ శూరః ॥ ౯౯ ॥

హృదీకశ్చ సత్రాజితశ్చాప్రమేయో గదః సారణః సాత్యకిర్దేవభాగః ।
తథా మానసః సఞ్జయః శ్యామకశ్చ వృకో వత్సకో దేవకో భద్రసేనః ॥ ౧౦౦ ॥

నృపోఽజాతశత్రుర్జయో మాద్రిపుత్రోఽథ భీమః కృపో బుద్ధిచక్షుశ్చ పాణ్డుః ।
తథా శన్తనుర్దేవబాహ్లీక ఏవాథ భూరిశ్రవాశ్చిత్రవీర్యో విచిత్రః ॥ ౧౦౧ ॥

శలశ్చాపి దుర్యోధనః కర్ణ ఏవ సుభద్రాసుతో విష్ణురాతః ప్రసిద్ధః ।
సజన్మేజయః పాణ్డవః కౌరవశ్చ తథా సర్వతేజా హరిః సర్వరూపీ ॥ ౧౦౨ ॥

వ్రజం హ్యాగతో రాధయా పూర్ణదేవో వరో రాసలీలాపరో దివ్యరూపీ ।
రథస్థో నవద్వీపఖణ్డప్రదర్శీ మహామానదో గోపజో విశ్వరూపః ॥ ౧౦౩ ॥

సనన్దశ్చ నన్దో వృషో వల్లభేశః సుదామార్జునః సౌబలస్తోక ఏవ ।
సకృష్ణో శుకః సద్విశాలర్షభాఖ్యః సుతేజస్వికః కృష్ణమిత్రో వరూథః ॥ ౧౦౪ ॥

కుశేశో వనేశస్తు వృన్దావనేశస్తథా మథురేశాధిపో గోకులేశః ।
సదా గోగణో గోపతిర్గోపికేశోఽథ గోవర్ధనో గోపతిః కన్యకేశః ॥ ౧౦౫ ॥

అనాదిస్తు చాత్మా హరిః పూరుషశ్చ పరో నిర్గుణో జ్యోతిరూపో నిరీహః ।
సదా నిర్వికారః ప్రపఞ్చాత్ పరశ్చ ససత్యస్తు పూర్ణః పరేశస్తు సూక్ష్మః ॥ ౧౦౬ ॥ సమత్య ??
ద్వారకాయాం తథా చాశ్వమేధస్య కర్తా నృపేణాపి పౌత్రేణ భూభారహర్తా ।
పునః శ్రీవ్రజే రాసరఙ్గస్య కర్తా హరీ రాధయా గోపికానాం చ భర్తా ॥ ౧౦౭ ॥

సదైకస్త్వనేకః ప్రభాపూరితాఙ్గస్తథా యోగమాయాకరః కాలజిచ్చ ।
సుదృష్టిర్మహత్తత్త్వరూపః ప్రజాతః సకూటస్థ ఆద్యాఙ్కురో వృక్షరూపః ॥ ౧౦౮ ॥

వికారస్థితశ్చ హ్యహఙ్కార ఏవ సవైకారికస్తైజసస్తామసశ్చ ।
మనో దిక్సమీరస్స్తు సూర్యః ప్రచేతోఽశ్వివహ్నిశ్చ శక్రో హ్యుపేన్ద్రస్తు మిత్రః ॥ ౧౦౯ ॥

శ్రుతిస్త్వక్చ దృగ్ఘ్రాణజిహ్వాగిరశ్చ భుజామేఢ్రకః పాయురఙ్ఘ్రిః సచేష్టః ।
ధరావ్యోమవార్మారుతశ్చైవ తేజోఽథ రూపం రసో గన్ధశబ్దస్పృశశ్చ ॥ ౧౧౦ ॥

సచిత్తశ్చ బుద్ధిర్విరాట్ కాలరూపస్తథా వాసుదేవో జగత్కృద్ధతాఙ్గః ।
తథాణ్డే శయానః సశేషః సహస్రస్వరూపో రమానాథ ఆద్యోఽవతారః ॥ ౧౧౧ ॥

సదా సర్గకృత్పద్మజః కర్మకర్తా తథా నాభిపద్మోద్భవో దివ్యవర్ణః ।
కవిర్లోకకృత్కాలకృత్సూర్యరూపో నిమేషో భవో వత్సరాన్తో మహీయాన్ ॥ ౧౧౨ ॥

తిథిర్వారనక్షత్రయోగాశ్చ లగ్నోఽథ మాసో ఘటీ చ క్షణః కాష్ఠికా చ ।
ముహూర్తస్తు యామో గ్రహా యామినీ చ దినం చర్క్షమాలాగతో దేవపుత్రః ॥ ౧౧౩ ॥

కృతో ద్వాపరస్తు త్రితస్తత్కలిస్తు సహస్రం యుగస్తత్ర మన్వన్తరశ్చ ।
లయః పాలనం సత్కృతిస్తత్పరార్ధం సదోత్పత్తికృద్ద్వ్యక్షరో బ్రహ్మరూపః ॥ ౧౧౪ ॥

తథా రుద్రసర్గస్తు కౌమారసర్గో మునేః సర్గకృద్దేవకృత్ప్రాకృతస్తు ।
శ్రుతిస్తు స్మృతిః స్తోత్రమేవం పురాణం ధనుర్వేద ఇజ్యాథ గాన్ధర్వవేదః ॥ ౧౧౫ ॥

విధాతా చ నారాయణః సత్కుమారో వరాహస్తథా నారదో ధర్మపుత్రః ।
మునిః కర్దమస్యాత్మజో దత్త ఏవ సయజ్ఞోఽమరో నాభిజః శ్రీపృథుశ్చ ॥ ౧౧౬ ॥

సుమత్స్యశ్చ కూర్మశ్చ ధన్వన్తరిశ్చ తథా మోహినీ నారసింహః ప్రతాపీ ।
ద్విజో వామనో రేణుకాపుత్రరూపో మునిర్వ్యాసదేవః శ్రుతిస్తోత్రకర్తా ॥ ౧౧౭ ॥

ధనుర్వేదభాగ్రామచన్ద్రావతారః ససీతాపతిర్భారహృద్రావణారిః ।
నృపః సేతుకృద్వానరేన్ద్రప్రహారీ మహాయజ్ఞకృద్రాఘవేన్ద్రః ప్రచణ్డః ॥ ౧౧౮ ॥

బలః కృష్ణచన్ద్రస్తు కల్కిః కలేశస్తు బుద్ధః ప్రసిద్ధస్తు
హంసఃస్తథాశ్వః ।
ఋషీన్ద్రోఽజితో దేవవైకుణ్ఠనాథో హ్యమూర్తిశ్చ మన్వన్తరస్యావతారః ॥ ౧౧౯ ॥

గజోద్ధారణః శ్రీమనుర్బ్రహ్మపుత్రో నృపేన్ద్రస్తు దుష్యన్తజో దానశీలః ।
సద్దృష్టః శ్రుతో భూత ఏవం భవిష్యద్భవత్స్థావరో జఙ్గమోఽల్పం మహచ్చ ॥ ౧౨౦ ॥

ఇతి శ్రీభుజఙ్గప్రయాతేన చోక్తం హరే రాధికేశస్య నామ్నాం సహస్రమ్ ।
పఠేద్భక్తియుక్తో ద్విజః సర్వదా హి కృతార్థో భవేత్కృష్ణచన్ద్రస్వరూపః ॥ ౧౨౧ ॥

మహాపాపరాశిం భినత్తి శ్రుతం యత్సదా వైష్ణవానాం ప్రియం మఙ్గలం చ ।
ఇదం రాసరాకాదినే చాశ్వినస్య తథా కృష్ణజన్మాష్టమీమధ్య ఏవ ॥ ౧౨౨ ॥

తథా చైత్రమాసస్య రాకాదినే వాథ భాద్రే చ రాధాష్టమీ సద్దినే వా ।
పఠేద్భక్తియుక్తస్త్విదం పూజయిత్వా చతుర్ధా సుముక్తిం తనోతి ప్రశస్తః ॥ ౧౨౩ ॥

పఠేత్కృష్ణపుర్యాం చ వృన్దావనే వా వ్రజే గోకులే వాపి వంశీవటే వా ।
వటే వాక్షయే వా తటే సూర్యపుత్ర్యాః స భక్తోఽథ గోలోకధామ ప్రయాతి ॥ ౧౨౪ ॥

భజేద్భక్తిభావాచ్చ సర్వత్రభూమౌ హరిం కుత్ర చానేన గేహే వనే వా ।
జహాతి క్షణం నో హరిస్తం చ భక్తం సువశ్యో భవేన్మాధవః కృష్ణచన్ద్రః ॥ ౧౨౫ ॥

సదా గోపనీయం సదా గోపనీయం సదా గోపనీయం ప్రయత్నేన భక్తైః ।
ప్రకాశ్యం న నామ్నాం సహస్రం హరేశ్చ న దాతవ్యమేవం కదా లమ్పటాయ ॥ ౧౨౬ ॥

ఇదం పుస్తకం యత్ర గేహేఽపి తిష్ఠేద్వసేద్రాధికానాథ ఆద్యస్తు తత్ర ।
తథా షడ్గుణాః సిద్ధయో ద్వాదశాపి గుణైస్త్రింశద్భిర్లక్షణైస్తు ప్రయాన్తి ॥ ౧౨౭ ॥

ఇతి శ్రీమద్గర్గసంహితాయాం అశ్వమేధఖణ్డే శ్రీకృష్ణసహస్రనామవర్ణనం
నామైకోనషష్టితమోఽధ్యాయః ॥ దశమఖణ్డే అధ్యాయ ౫౯ ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top