Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ க³ர்க³ஸம்ஹிதாந்தர்க³தம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமம் ॥
க³ர்க³ உவாச
அதோ²க்³ரஸேநோ ந்ருʼபதி: புத்ரஸ்யாஶாம் விஸ்ருʼஜ்ய ச ।
வ்யாஸம் பப்ரச்ச² ஸந்தே³ஹம் ஜ்ஞாத்வா விஶ்வம் மநோமயம் ॥ 1 ॥

உக்³ரஸேந உவாச
ப்³ரஹ்மந் கேந ப்ரகாரேண ஹித்வா ச ஜக³த: ஸுக²ம் ।
ப⁴ஜேத் க்ருʼஷ்ணம் பரம்ப்³ரஹ்ம தந்மே வ்யாக்²யாதுமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

வ்யாஸ உவாச
த்வத³க்³ரே கத²யிஷ்யாமி ஸத்யம் ஹிதகரம் வச: ।
உக்³ரஸேந மஹாராஜ ஶ‍்ருʼணுஷ்வைகாக்³ரமாநஸ: ॥ 3 ॥

ஸேவநம் குரு ராஜேந்த்³ர ராதா⁴ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணயோ: பரம் ।
நித்யம் ஸஹஸ்ரநாமப்⁴யாமுப⁴யோர்ப⁴க்தித: கில ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ரநாம ராதா⁴யா விதி⁴ர்ஜாநாதி பூ⁴பதே ।
ஶங்கரோ நாரத³ஶ்சைவ கேசித்³வை சாஸ்மதா³த³ய: ॥ 5 ॥

உக்³ரஸேந உவாச
ராதி⁴காநாமஸாஹஸ்ரம் நாரதா³ச்ச புரா ஶ்ருதம் ।
ஏகாந்தே தி³வ்யஶிபி³ரே குருக்ஷேத்ரே ரவிக்³ரஹே ॥ 6 ॥

ந ஶ்ருதம் நாமஸாஹஸ்ரம் க்ருʼஷ்ணஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண: ।
வத³ தந்மே ச க்ருʼபயா யேந ஶ்ரேயோঽஹமாப்நுயாம் ॥ 7 ॥

க³ர்க³ உவாச
ஶ்ருத்வோக்³ரஸேநவசநம் வேத³வ்யாஸோ மஹாமுநி: ।
ப்ரஶஸ்ய தம் ப்ரீதமநா: ப்ராஹ க்ருʼஷ்ணம் விலோகயந் ॥ 8 ॥

வ்யாஸ உவாச
ஶ‍்ருʼணு ராஜந் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸஹஸ்ரம் நாம ஸுந்த³ரம் ।
புரா ஸ்வதா⁴ம்நி ராதா⁴யை க்ருʼஷ்ணேநாநேந நிர்மிதம் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச
இத³ம் ரஹஸ்யம் கில கோ³பநீயம் த³த்தே ச ஹாநி: ஸததம் ப⁴வேத்³தி⁴ ।
மோக்ஷப்ரத³ம் ஸர்வஸுக²ப்ரத³ம் ஶம் பரம் பரார்த²ம் புருஷார்த²த³ம் ச ॥ 10 ॥

ரூபம் ச மே க்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாம படே²த்து மத்³ரூப இவ ப்ரஸித்³த:⁴ ।
தா³தவ்யமேவம் ந ஶடா²ய குத்ர ந தா³ம்பி⁴காயோபதி³ஶேத் கதா³பி ॥ 11 ॥

தா³தவ்யமேவம் கருணாவ்ருʼதாய கு³ர்வங்க்⁴ரிப⁴க்திப்ரபராயணாய ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴க்தாய ஸதாம் பராய ததா² மத³க்ரோத⁴விவர்ஜிதாய ॥ 12 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய நாராயணருʼஷி: ।
பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசந்த்³ரோ தே³வதா ।
வாஸுதே³வோ பீ³ஜம் । ஶ்ரீராதா⁴ ஶக்தி: । மந்மத:² கீலகம் ।
ஶ்ரீபூர்ணப்³ரஹ்மக்ருʼஷ்ணசந்த்³ரப⁴க்திஜந்மப²லப்ராப்தயே ஜபே விநியோக:³ ॥ ॥

அத² த்⁴யாநம் । (பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம்)
ஶிகி²முகுடவிஶேஷம் நீலபத்³மாங்க³தே³ஶம்
விது⁴முக²க்ருʼதகேஶம் கௌஸ்துபா⁴பீதவேஶம் ।
மது⁴ரரவகலேஶம் ஶம் ப⁴ஜே ப்⁴ராத்ருʼஶேஷம்
வ்ரஜஜநவநிதேஶம் மாத⁴வம் ராதி⁴கேஶம் ॥ 13 ॥

இதி த்⁴யாநம் ॥

ஹரிர்தே³வகீநந்த³ந: கம்ஸஹந்தா பராத்மா ச பீதாம்ப³ர: பூர்ணதே³வ: ।
ரமேஶஸ்து க்ருʼஷ்ண: பரேஶ: புராண: ஸுரேஶோঽச்யுதோ வாஸுதே³வஶ்ச தே³வ: ॥ 14 ॥

த⁴ராபா⁴ரஹர்தா க்ருʼதீ ராதி⁴கேஶ: பரோ பூ⁴வரோ தி³வ்யகோ³லோகநாத:² ।
ஸுதா³ம்நஸ்ததா² ராதி⁴காஶாபஹேதுர்க்⁴ருʼணீ மாநிநீமாநதோ³ தி³வ்யலோக: ॥ 15 ॥

லஸத்³கோ³பவேஷோ ஹ்யஜோ ராதி⁴காத்மா சலத்குண்ட³ல: குந்தலீ குந்தலஸ்ரக் ।
ரத²ஸ்த:² கதா³ ராத⁴யா தி³வ்யரத்ந: ஸுதா⁴ஸௌத⁴பூ⁴சாரணோ தி³வ்யவாஸா: ॥ 16 ॥

கதா³ வ்ருʼந்த³காரண்யசாரீ ஸ்வலோகே மஹாரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்த:² ப்ரஶாந்த: ।
மஹாஹம்ஸபை⁴(?)ஶ்சாமரைர்வீஜ்யமாநஶ்சலச்ச²த்ரமுக்தாவளீஶோப⁴மாந: ॥ 17 ॥

ஸுகீ² கோடிகந்த³ர்பலீலாபி⁴ராம: க்வணந்நூபுராலঽக்³க்ருʼதாங்க்⁴ரி: ஶுபா⁴ங்க்⁴ரி: ।
ஸுஜாநுஶ்ச ரம்பா⁴ஶுபோ⁴ரு: க்ருʼஶாங்க:³ ப்ரதாபீ பு⁴ஶுண்டா³ஸுதோ³ர்த³ண்ட³க²ண்ட:³ ॥ 18 ॥

ஜபாபுஷ்பஹஸ்தஶ்ச ஶாதோத³ரஶ்ரீர்மஹாபத்³மவக்ஷஸ்த²லஶ்சந்த்³ரஹாஸ: ।
லஸத்குந்த³த³ந்தஶ்ச பி³ம்பா³த⁴ரஶ்ரீ: ஶரத்பத்³மநேத்ர: கிரீடோஜ்ஜ்வலாப:⁴ ॥ 19 ॥

ஸகீ²கோடிபி⁴ர்வர்தமாநோ நிகுஞ்ஜே ப்ரியாராத⁴யா ராஸஸக்தோ நவாங்க:³ ।
த⁴ராப்³ரஹ்மருத்³ராதி³பி:⁴ ப்ரார்தி²த: ஸத்³த⁴ராபா⁴ரதூ³ரீக்ருʼதார்த²ம் ப்ரஜாத: ॥ 20 ॥

யது³ர்தே³வகீஸௌக்²யதோ³ ப³ந்த⁴நச்சி²த் ஸஶேஷோ விபு⁴ர்யோக³மாயீ ச விஷ்ணு: ।
வ்ரஜே நந்த³புத்ரோ யஶோதா³ஸுதாக்²யோ மஹாஸௌக்²யதோ³ பா³லரூப: ஶுபா⁴ங்க:³ ॥ 21 ॥

ததா² பூதநாமோக்ஷத:³ ஶ்யாமரூபோ த³யாலுஸ்த்வநோப⁴ஞ்ஜந: பல்லவாங்க்⁴ரி: ।
த்ருʼணாவர்தஸம்ஹாரகாரீ ச கோ³போ யஶோதா³யஶோ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶீ ॥ 22 ॥

ததா² க³ர்க³தி³ஷ்டஶ்ச பா⁴க்³யோத³யஶ்ரீ: லஸத்³பா³லகேலி:ஸராம: ஸுவாச: ।
க்வணந்நூபுரை: ஶப்³த³யுக்³ரிங்க³மாணஸ்ததா² ஜாநுஹஸ்தைர்வ்ரஜேஶாங்க³ணே வா ॥ 23 ॥

த³தி⁴ஸ்ப்ருʼக்ச ஹையங்க³வீது³க்³த⁴போ⁴க்தா த³தி⁴ஸ்தேயக்ருʼத்³து³க்³த⁴பு⁴க்³பா⁴ண்ட³பே⁴த்தா ।
ம்ருʼத³ம் பு⁴க்தவாந் கோ³பஜோ விஶ்வரூப: ப்ரசண்டா³ம்ஶுசண்ட³ப்ரபா⁴மண்டி³தாங்க:³ ॥ 24 ॥

யஶோதா³கரைர்வர்த⁴நம் ப்ராப்த ஆத்³யோ மணிக்³ரீவமுக்திப்ரதோ³ தா³மப³த்³த:⁴ ।
கதா³ ந்ருʼத்யமாநோ வ்ரஜே கோ³பிகாபி:⁴ கதா³ நந்த³ஸந்நந்த³கைர்லால்யமாந: ॥ 25 ॥

கதா³ கோ³பநந்தா³ங்ககோ³பாலரூபீ கலிந்தா³ங்க³ஜாகூலகோ³ வர்தமாந: ।
க⁴நைர்மாருதைஶ்ச்ச²ந்நபா⁴ண்டீ³ரதே³ஶே க்³ருʼஹீதோ வரோ ராத⁴யா நந்த³ஹஸ்தாத் ॥ 26 ॥

நிகுஞ்ஜே ச கோ³லோகலோகாக³தேঽபி மஹாரத்நஸங்கை:⁴ கத³ம்பா³வ்ருʼதேঽபி ।
ததா³ ப்³ரஹ்மணா ராதி⁴காஸத்³விவாஹே ப்ரதிஷ்டா²ம் க³த: பூஜித: ஸாமமந்த்ரை: ॥ 27 ॥

ரஸீ ராஸயுங்மாலதீநாம் வநேঽபி ப்ரியாராத⁴யாঽঽராதி⁴தார்தோ² ரமேஶ: ।
variation ப்ரியாராத⁴யா ராதி⁴கார்த²ம்
த⁴ராநாத² ஆநந்த³த:³ ஶ்ரீநிகேதோ வநேஶோ த⁴நீ ஸுந்த³ரோ கோ³பிகேஶ: ॥ 28 ॥

கதா³ ராத⁴யா ப்ராபிதோ நந்த³கே³ஹே யஶோதா³கரைர்லாலிதோ மந்த³ஹாஸ: ।
ப⁴யீ க்வாபி வ்ருʼந்தா³ரகாரண்யவாஸீ மஹாமந்தி³ரே வாஸக்ருʼத்³தே³வபூஜ்ய: ॥ 29 ॥

வநே வத்ஸசாரீ மஹாவத்ஸஹாரீ ப³காரி: ஸுரை: பூஜிதோঽகா⁴ரிநாமா ।
வநே வத்ஸக்ருʼத்³கோ³பக்ருʼத்³கோ³பவேஷ: கதா³ ப்³ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துத: பத்³மநாப:⁴ ॥ 30 ॥

விஹாரீ ததா² தாலபு⁴க்³தே⁴நுகாரி: ஸதா³ ரக்ஷகோ கோ³விஷார்தி²ப்ரணாஶீ ।
கலிந்தா³ங்க³ஜாகூலக:³ காலியஸ்ய த³மீ ந்ருʼத்யகாரீ ப²ணேஷ்வப்ரஸித்³த:⁴ ॥ 31 ॥

ஸலீல: ஶமீ ஜ்ஞாநத:³ காமபூரஸ்ததா² கோ³பயுக்³கோ³ப ஆநந்த³காரீ ।
ஸ்தி²ரீஹ்யக்³நிபு⁴க்பாலகோ பா³லலீல: ஸுராக³ஶ்ச வம்ஶீத⁴ர: புஷ்பஶீல: ॥ 32 ॥

ப்ரலம்ப³ப்ரபா⁴நாஶகோ கௌ³ரவர்ணோ ப³லோ ரோஹிணீஜஶ்ச ராமஶ்ச ஶேஷ: ।
ப³லீ பத்³மநேத்ரஶ்ச க்ருʼஷ்ணாக்³ரஜஶ்ச த⁴ரேஶ: ப²ணீஶஸ்து நீலாம்ப³ராப:⁴ ॥ 33 ॥

மஹாஸௌக்²யதோ³ ஹ்யக்³நிஹாரோ வ்ரஜேஶ: ஶரத்³க்³ரீஷ்மவர்ஷாகர: க்ருʼஷ்ணவர்ண: ।
வ்ரஜே கோ³பிகாபூஜிதஶ்சீரஹர்தா கத³ம்பே³ ஸ்தி²தஶ்சீரத:³ ஸுந்த³ரீஶ: ॥ 34 ॥

க்ஷுதா⁴நாஶக்ருʼத்³யஜ்ஞபத்நீமந:ஸ்ப்ருʼக்க்ருʼபாகாரக: கேலிகர்தாவநீஶ: ।
வ்ரஜே ஶக்ரயாக³ப்ரணாஶீ மிதாஶீ ஶுநாஸீரமோஹப்ரதோ³ பா³லரூபீ ॥ 35 ॥

கி³ரே: பூஜகோ நந்த³புத்ரோ ஹ்யக³த்⁴ர: க்ருʼபாக்ருʼச்ச கோ³வர்த⁴நோத்³தா⁴ரிநாமா ।
ததா² வாதவர்ஷாஹரோ ரக்ஷகஶ்ச வ்ரஜாதீ⁴ஶகோ³பாங்க³நாஶங்கித: ஸந் ॥ 36 ॥

அகே³ந்த்³ரோபரி ஶக்ரபூஜ்ய: ஸ்துத: ப்ராங்ம்ருʼஷாஶிக்ஷகோ தே³வகோ³விந்த³நாமா ।
வ்ரஜாதீ⁴ஶரக்ஷாகர: பாஶிபூஜ்யோঽநுஜைர்கோ³பஜைர்தி³வ்யவைகுண்ட²த³ர்ஶீ ॥ 37 ॥

சலச்சாருவம்ஶீக்வண: காமிநீஶோ வ்ரஜே காமீநீமோஹத:³ காமரூப: ।
ரஸாக்தோ ரஸீ ராஸக்ருʼத்³ராதி⁴கேஶோ மஹாமோஹதோ³ மாநிநீமாநஹாரீ ॥ 38 ॥

விஹாரீ வரோ மாநஹ்ருʼத்³ராதி⁴காங்கோ³ த⁴ராத்³வீபக:³ க²ண்ட³சாரீ வநஸ்த:² ।
ப்ரியோ ஹ்யஷ்டவக்ரர்ஷித்³ரஷ்டா ஸராதோ⁴ மஹாமோக்ஷத:³ பத்³மஹாரீ ப்ரியார்த:² ॥ 39 ॥

வடஸ்த:² ஸுரஶ்சந்த³நாக்த: ப்ரஸக்தோ வ்ரஜம் ஹ்யாக³தோ ராத⁴யா மோஹிநீஷு ।
மஹாமோஹக்ருʼத்³கோ³பிகாகீ³தகீர்தீ ரஸஸ்த:² படீ து:³கி²தாகாமிநீஶ: ॥ 40 ॥

வநே கோ³பிகாத்யாக³க்ருʼத்பாத³சிஹ்நப்ரத³ர்ஶீ கலாகாரக: காமமோஹீ ।
வஶீ கோ³பிகாமத்⁴யக:³ பேஶவாச: ப்ரியாப்ரீதிக்ருʼத்³ராஸரக்த: கலேஶ: ॥ 41 ॥

ரஸாரக்தசித்தோ ஹ்யநந்தஸ்வரூப: ஸ்ரஜா ஸம்வ்ருʼதோ வல்லவீமத்⁴யஸம்ஸ்த:² ।
ஸுபா³ஹு: ஸுபாத:³ ஸுவேஶ: ஸுகேஶோ வ்ரஜேஶ: ஸகா² வல்லபே⁴ஶ: ஸுதே³ஶ: ॥ 42 ॥

க்வணத்கிங்கிணீஜாலப்⁴ருʼந்நூபுராட்⁴யோ லஸத்கங்கணோ ஹ்யங்க³தீ³ ஹாரபா⁴ர: ।
கிரீடீ சலத்குண்ட³லஶ்சாங்கு³லீயஸ்பு²ரத்கௌஸ்துபோ⁴ மாலதீமண்டி³தாங்க:³ ॥ 43 ॥

மஹாந்ருʼத்யக்ருʼத்³ராஸரங்க:³ கலாட்⁴யஶ்சலத்³தா⁴ரபோ⁴ பா⁴மிநீந்ருʼத்யயுக்த: ।
கலிந்தா³ங்க³ஜாகேலிக்ருʼத்குங்குமஶ்ரீ: ஸுரைர்நாயிகாநாயகைர்கீ³யமாந: ॥ 44 ॥

ஸுகா²ட்⁴யஸ்து ராதா⁴பதி: பூர்ணபோ³த:⁴ கடாக்ஷஸ்மிதீவல்கி³தப்⁴ரூவிலாஸ: ।
ஸுரம்யோঽலிபி:⁴ குந்தலாலோலகேஶ: ஸ்பு²ரத்³ப³ர்ஹகுந்த³ஸ்ரஜா சாருவேஷ: ॥ 45 ॥

மஹாஸர்பதோ நந்த³ரக்ஷாபராங்க்⁴ரி: ஸதா³ மோக்ஷத:³ ஶங்க²சூட³ப்ரணாஶீ ।
variation மஹாமோக்ஷத:³
ப்ரஜாரக்ஷகோ கோ³பிகாகீ³யமாந: ககுத்³மிப்ரணாஶப்ரயாஸ: ஸுரேஜ்ய: ॥ 46 ॥

கலி: க்ரோத⁴க்ருʼத்கம்ஸமந்த்ரோபதே³ஷ்டா ததா²க்ரூரமந்த்ரோபதே³ஶீ ஸுரார்த:² ।
ப³லீ கேஶிஹா புஷ்பவர்ஷோঽமலஶ்ரீஸ்ததா² நாரதா³த்³த³ர்ஶிதோ வ்யோமஹந்தா ॥ 47 ॥

ததா²க்ரூரஸேவாபர: ஸர்வத³ர்ஶீ வ்ரஜே கோ³பிகாமோஹத:³ கூலவர்தீ ।
ஸதீராதி⁴காபோ³த⁴த:³ ஸ்வப்நகர்தா விலாஸீ மஹாமோஹநாஶீ ஸ்வபோ³த:⁴ ॥ 48 ॥

வ்ரஜே ஶாபதஸ்த்யக்தராதா⁴ஸகாஶோ மஹாமோஹதா³வாக்³நித³க்³தா⁴பதிஶ்ச ।
ஸகீ²ப³ந்த⁴நாந்மோஹிதாக்ரூர ஆராத்ஸகீ²கங்கணைஸ்தாடி³தாக்ரூரரக்ஷீ ॥ 49 ॥

ரத²ஸ்தோ² வ்ரஜே ராத⁴யா க்ருʼஷ்ணசந்த்³ர: ஸுகு³ப்தோ க³மீ கோ³பகைஶ்சாருலீல: ।
ஜலேঽக்ரூரஸந்த³ர்ஶிதோ தி³வ்யரூபோ தி³த்³ருʼக்ஷு: புரீமோஹிநீசித்தமோஹீ ॥ 50 ॥

ததா² ரங்க³காரப்ரணாஶீ ஸுவஸ்த்ர:ஸ்ரஜீ வாயகப்ரீதிக்ருʼந்மாலிபூஜ்ய: ।
மஹாகீர்தித³ஶ்சாபி குப்³ஜாவிநோதீ³ ஸ்பு²ரச்சண்ட³கோத³ண்ட³ருக்³ணப்ரசண்ட:³ ॥ 51 ॥

ப⁴டார்திப்ரத:³ கம்ஸது:³ஸ்வப்நகாரீ மஹாமல்லவேஷ: கரீந்த்³ரப்ரஹாரீ ।
மஹாமாத்யஹா ரங்க³பூ⁴மிப்ரவேஶீ ரஸாட்⁴யோ யஶ:ஸ்ப்ருʼக்³ப³லீ வாக்படுஶ்ரீ: ॥ 52 ॥

மஹாமல்லஹா யுத்³த⁴க்ருʼத்ஸ்த்ரீவசோঽர்தீ² த⁴ராநாயக: கம்ஸஹந்தா யது:³ப்ராக் ।
ஸதா³ பூஜிதோ ஹ்யுக்³ரஸேநப்ரஸித்³தோ⁴ த⁴ராராஜ்யதோ³ யாத³வைர்மண்டி³தாங்க:³ ॥ 53 ॥

கு³ரோ: புத்ரதோ³ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மபாடீ² மஹாஶங்க²ஹா த³ண்ட³த்⁴ருʼக்பூஜ்ய ஏவ ।
வ்ரஜே ஹ்யுத்³த⁴வப்ரேஷிதோ கோ³பமோஹீ யஶோதா³க்⁴ருʼணீ கோ³பிகாஜ்ஞாநதே³ஶீ ॥ 54 ॥

ஸதா³ ஸ்நேஹக்ருʼத்குப்³ஜயா பூஜிதாங்க³ஸ்ததா²க்ரூரகே³ஹங்க³மீ மந்த்ரவேத்தா ।
ததா² பாண்ட³வப்ரேஷிதாக்ரூர ஏவ ஸுகீ² ஸர்வத³ர்ஶீ ந்ருʼபாநந்த³காரீ ॥ 55 ॥

மஹாக்ஷௌஹிணீஹா ஜராஸந்த⁴மாநீ ந்ருʼபோ த்³வாரகாகாரகோ மோக்ஷகர்தா ।
ரணீ ஸார்வபௌ⁴மஸ்துதோ ஜ்ஞாநதா³தா ஜராஸந்த⁴ஸங்கல்பக்ருʼத்³தா⁴வத³ங்க்⁴ரி: ॥ 56 ॥

நகா³து³த்பதத்³த்³வாரிகாமத்⁴யவர்தீ ததா² ரேவதீபூ⁴ஷணஸ்தாலசிஹ்ந: ।
யதூ³ ருக்மிணீஹாரகஶ்சைத்³யவேத்³யஸ்ததா² ருக்மிரூபப்ரணாஶீ ஸுகா²ஶீ ॥ 57 ॥

அநந்தஶ்ச மாரஶ்ச கார்ஷ்ணிஶ்ச காமோ மநோஜஸ்ததா² ஶம்ப³ராரீ ரதீஶ: ।
ரதீ² மந்மதோ² மீநகேது: ஶரீ ச ஸ்மரோ த³ர்பகோ மாநஹா பஞ்சபா³ண: ॥ 58 ॥

ப்ரிய: ஸத்யபா⁴மாபதிர்யாத³வேஶோঽத² ஸத்ராஜிதப்ரேமபூர: ப்ரஹாஸ: ।
மஹாரத்நதோ³ ஜாம்ப³வத்³யுத்³த⁴காரீ மஹாசக்ரத்⁴ருʼக்க²ட்³க³த்⁴ருʼக்³ராமஸந்தி:⁴ ॥ 59 ॥

விஹாரஸ்தி²த: பாண்ட³வப்ரேமகாரீ கலிந்தா³ங்க³ஜாமோஹந: கா²ண்ட³வார்தீ² ।
ஸகா² பா²ல்கு³நப்ரீதிக்ருʼந்நக்³ரகர்தா ததா² மித்ரவிந்தா³பதி: க்ரீட³நார்தீ² ॥ 60 ॥

ந்ருʼபப்ரேமக்ருʼத்³கோ³ஜித: ஸப்தரூபோঽத² ஸத்யாபதி: பாரிப³ர்ஹீ யதே²ஷ்ட: ।
ந்ருʼபை: ஸம்வ்ருʼதஶ்சாபி ப⁴த்³ராபதிஸ்து விலாஸீ மதோ⁴ர்மாநிநீஶோ ஜநேஶ: ॥ 61 ॥

ஶுநாஸீரமோஹாவ்ருʼத: ஸத்ஸபா⁴ர்ய: ஸதார்க்ஷ்யோ முராரி: புரீஸங்க⁴பே⁴த்தா ।
ஸுவீர:ஶிர:க²ண்ட³நோ தை³த்யநாஶீ ஶரீ பௌ⁴மஹா சண்ட³வேக:³ ப்ரவீர: ॥ 62 ॥

த⁴ராஸம்ஸ்துத: குண்ட³லச்ச²த்ரஹர்தா மஹாரத்நயுக்³ ராஜகந்யாபி⁴ராம: ।
ஶசீபூஜித: ஶக்ரஜிந்மாநஹர்தா ததா² பாரிஜாதாபஹாரீ ரமேஶ: ॥ 63 ॥

க்³ருʼஹீ சாமரை: ஶோபி⁴தோ பீ⁴ஷ்மகந்யாபதிர்ஹாஸ்யக்ருʼந்மாநிநீமாநகாரீ ।
ததா² ருக்மிணீவாக்படு: ப்ரேமகே³ஹ: ஸதீமோஹந: காமதே³வாபரஶ்ரீ: ॥ 64 ॥

ஸுதே³ஷ்ண: ஸுசாருஸ்ததா² சாருதே³ஷ்ணோঽபரஶ்சாருதே³ஹோ ப³லீ சாருகு³ப்த: ।
ஸுதீ ப⁴த்³ரசாருஸ்ததா² சாருசந்த்³ரோ விசாருஶ்ச சாரூ ரதீ² புத்ரரூப: ॥ 65 ॥

ஸுபா⁴நு: ப்ரபா⁴நுஸ்ததா² சந்த்³ரபா⁴நுர்ப்³ருʼஹத்³பா⁴நுரேவாஷ்டபா⁴நுஶ்ச ஸாம்ப:³ ।
ஸுமித்ர: க்ரதுஶ்சித்ரகேதுஸ்து வீரோঽஶ்வஸேநோ வ்ருʼஷஶ்சித்ரகு³ஶ்சந்த்³ரபி³ம்ப:³ ॥ 66 ॥

விஶங்குர்வஸுஶ்ச ஶ்ருதோ ப⁴த்³ர ஏக: ஸுபா³ஹுர்வ்ருʼஷ: பூர்ணமாஸஸ்து ஸோம: ।
வர: ஶாந்திரேவ ப்ரகோ⁴ஷோঽத² ஸிம்ஹோ ப³லோ ஹ்யூர்த்⁴வகோ³வர்த⁴நோந்நாத³ ஏவ ॥ 67 ॥

மஹாஶோ வ்ருʼக: பாவநோ வஹ்நிமித்ர: க்ஷுதி⁴ர்ஹர்ஷகஶ்சாநிலோঽமித்ரஜிச்ச ।
ஸுப⁴த்³ரோ ஜய: ஸத்யகோ வாம ஆயுர்யது:³ கோடிஶ: புத்ரபௌத்ரப்ரஸித்³த:⁴ ॥ 68 ॥

ஹலீ த³ண்ட³த்⁴ருʼக்³ருக்மிஹா சாநிருத்³த⁴ஸ்ததா² ராஜபி⁴ர்ஹாஸ்யகோ³ த்³யூதகர்தா ।
மது⁴ர்ப்³ரஹ்மஸூர்பா³ணபுத்ரீபதிஶ்ச மஹாஸுந்த³ர: காமபுத்ரோ ப³லீஶ: ॥ 69 ॥

மஹாதை³த்யஸங்க்³ராமக்ருʼத்³யாத³வேஶ: புரீப⁴ஞ்ஜநோ பூ⁴தஸந்த்ராஸகாரீ ।
ம்ருʼதீ⁴ ருத்³ரஜித்³ருத்³ரமோஹீ ம்ருʼதா⁴ர்தீ² ததா² ஸ்கந்த³ஜித்கூபகர்ணப்ரஹாரீ ॥ 70 ॥

த⁴நுர்ப⁴ஞ்ஜநோ பா³ணமாநப்ரஹாரீ ஜ்வரோத்பத்திக்ருʼத்ஸம்ஸ்துதஸ்து ஜ்வரேண ।
பு⁴ஜாச்சே²த³க்ருʼத்³பா³ணஸந்த்ராஸகர்தா ம்ருʼட³ப்ரஸ்துதோ யுத்³த⁴க்ருʼத்³பூ⁴மிப⁴ர்தா ॥ 71 ॥

ந்ருʼக³ம் முக்திதோ³ ஜ்ஞாநதோ³ யாத³வாநாம் ரத²ஸ்தோ² வ்ரஜப்ரேமபோ கோ³பமுக்²ய: ।
மஹாஸுந்த³ரீக்ரீடி³த: புஷ்பமாலீ கலிந்தா³ங்க³ஜாபே⁴த³ந: ஸீரபாணி: ॥ 72 ॥

மஹாத³ம்பி⁴ஹா பௌண்ட்³ரமாநப்ரஹாரோ ஶிரஶ்சே²த³க: காஶிராஜப்ரணாஶீ ।
மஹாக்ஷௌஹிணீத்⁴வம்ஸக்ருʼச்சக்ரஹஸ்த: புரீதீ³பகோ ராக்ஷஸீநாஶகர்தா ॥ 73 ॥

அநந்தோ மஹீத்⁴ர: ப²ணீ வாநராரி: ஸ்பு²ரத்³கௌ³ரவர்ணோ மஹாபத்³மநேத்ர: ।
குருக்³ராமதிர்யக்³க³தோ கௌ³ரவார்த:² ஸ்துத: கௌரவை: பாரிப³ர்ஹீ ஸஸாம்ப:³ ॥ 74 ॥

மஹாவைப⁴வீ த்³வாரகேஶோ ஹ்யநேகஶ்சலந்நாரத:³ ஶ்ரீப்ரபா⁴த³ர்ஶகஸ்து ।
மஹர்ஷிஸ்துதோ ப்³ரஹ்மதே³வ: புராண: ஸதா³ ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரஸ்தி²தஶ்ச ॥ 75 ॥ ॥

க்³ருʼஹீ லோகரக்ஷாபரோ லோகரீதி: ப்ரபு⁴ர்ஹ்யுக்³ரஸேநாவ்ருʼதோ து³ர்க³யுக்த: ।
ததா² ராஜதூ³தஸ்துதோ ப³ந்த⁴பே⁴த்தா ஸ்தி²தோ நாரத³ப்ரஸ்துத: பாண்ட³வார்தீ² ॥ 76 ॥

ந்ருʼபைர்மந்த்ரக்ருʼத் ஹ்யுத்³த⁴வப்ரீதிபூர்ணோ வ்ருʼத: புத்ரபௌத்ரை: குருக்³ராமக³ந்தா ।
க்⁴ருʼணீ த⁴ர்மராஜஸ்துதோ பீ⁴மயுக்த: பராநந்த³தோ³ மந்த்ரக்ருʼத்³த⁴ர்மஜேந ॥ 77 ॥

தி³ஶாஜித்³ப³லீ ராஜஸூயார்த²காரீ ஜராஸந்த⁴ஹா பீ⁴மஸேநஸ்வரூப: ।
ததா² விப்ரரூபோ க³தா³யுத்³த⁴கர்தா க்ருʼபாலுர்மஹாப³ந்த⁴நச்சே²த³காரீ ॥ 78 ॥

ந்ருʼபை: ஸம்ஸ்துதோ ஹ்யாக³தோ த⁴ர்மகே³ஹம் த்³விஜை: ஸம்வ்ருʼதோ யஜ்ஞஸம்பா⁴ரகர்தா ।
ஜநை: பூஜிதஶ்சைத்³யது³ர்வாக்க்ஷமஶ்ச மஹாமோஹதோ³ঽரே: ஶிரஶ்ச்சே²த³காரீ ॥ 79 ॥

மஹாயஜ்ஞஶோபா⁴கரஶ்சக்ரவர்தீ ந்ருʼபாநந்த³காரீ விஹாரீ ஸுஹாரீ ।
ஸபா⁴ஸம்வ்ருʼதோ மாநஹ்ருʼத்கௌரவஸ்ய ததா² ஶால்வஸம்ஹாரகோ யாநஹந்தா ॥ 80 ॥

ஸபோ⁴ஜஶ்ச வ்ருʼஷ்ணிர்மது:⁴ஶூரஸேநோ த³ஶார்ஹோ யது³ர்ஹ்யந்த⁴கோ லோகஜிச்ச ।
த்³யுமந்மாநஹா வர்மத்⁴ருʼக்³தி³வ்யஶஸ்த்ரீ ஸ்வபோ³த:⁴ ஸதா³ ரக்ஷகோ தை³த்யஹந்தா ॥ 81 ॥

ததா² த³ந்தவக்த்ரப்ரணாஶீ க³தா³த்⁴ருʼக்³ஜக³த்தீர்த²யாத்ராகர: பத்³மஹார: ।
குஶீ ஸூதஹந்தா க்ருʼபாக்ருʼத்ஸ்ம்ருʼதீஶோঽமலோ ப³ல்வலாங்க³ப்ரபா⁴க²ண்ட³காரீ ॥ 82 ॥

ததா² பீ⁴மது³ர்யோத⁴நஜ்ஞாநதா³தாபரோ ரோஹிணீஸௌக்²யதோ³ ரேவதீஶ: ।
மஹாதா³நக்ருʼத்³விப்ரதா³ரித்³ர்யஹா ச ஸதா³ ப்ரேமயுக் ஶ்ரீஸுதா³ம்ந: ஸஹாய: ॥ 83 ॥

ததா² பா⁴ர்க³வக்ஷேத்ரக³ந்தா ஸராமோঽத² ஸூர்யோபராக³ஶ்ருத: ஸர்வத³ர்ஶீ ।
மஹாஸேநயா சாஸ்தி²த: ஸ்நாநயுக்தோ மஹாதா³நக்ருʼந்மித்ரஸம்மேலநார்தீ² ॥ 84 ॥

ததா² பாண்ட³வப்ரீதித:³ குந்திஜார்தீ² விஶாலாக்ஷமோஹப்ரத:³ ஶாந்தித³ஶ்ச ।
வடே ராதி⁴காராத⁴நோ கோ³பிகாபி:⁴ ஸகீ²கோடிபீ⁴ ராதி⁴காப்ராணநாத:² ॥ 85 ॥

ஸகீ²மோஹதா³வாக்³நிஹா வைப⁴வேஶ: ஸ்பு²ரத்கோடிகந்த³ர்பலீலாவிஶேஷ: ।
ஸகீ²ராதி⁴காது:³க²நாஶீ விலாஸீ ஸகீ²மத்⁴யக:³ ஶாபஹா மாத⁴வீஶ: ॥ 86 ॥

ஶதம் வர்ஷவிக்ஷேபஹ்ருʼந்நந்த³புத்ரஸ்ததா² நந்த³வக்ஷோக³த: ஶீதலாங்க:³ ।
யஶோதா³ஶுச: ஸ்நாநக்ருʼக்த்³து:³க²ஹந்தா ஸதா³கோ³பிகாநேத்ரலக்³நோ வ்ரஜேஶ: ॥ 87 ॥

ஸ்துதோ தே³வகீரோஹிணீப்⁴யாம் ஸுரேந்த்³ரோ ரஹோ கோ³பிகாஜ்ஞாநதோ³ மாநத³ஶ்ச ।
ததா² ஸம்ஸ்துத: பட்டராஜ்ஞீபி⁴ராராத்³த⁴நீ லக்ஷ்மணாப்ராணநாத:² ஸதா³ ஹி ॥ 88 ॥

த்ரிபி:⁴ ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரஸ்துதாங்க:³ ஶுகோ வ்யாஸதே³வ: ஸுமந்து: ஸிதஶ்ச ।
ப⁴ரத்³வாஜகோ கௌ³தமோ ஹ்யாஸுரி: ஸத்³வஸிஷ்ட:² ஶதாநந்த³ ஆத்³ய: ஸராம: ॥ 89 ॥

முநி: பர்வதோ நாரதோ³ தௌ⁴ம்ய இந்த்³ரோঽஸிதோঽத்ரிர்விபா⁴ண்ட:³ ப்ரசேதா: க்ருʼபஶ்ச ।
குமார: ஸநந்த³ஸ்ததா² யாஜ்ஞவல்க்ய: ருʼபு⁴ர்ஹ்யங்கி³ரா தே³வல: ஶ்ரீம்ருʼகண்ட:³ ॥ 90 ॥

மரீசீ க்ரதுஶ்சௌர்வகோ லோமஶஶ்ச புலஸ்த்யோ ப்⁴ருʼகு³ர்ப்³ரஹ்மராதோ வஸிஷ்ட:² ।
நரஶ்சாபி நாராயணோ த³த்த ஏவ ததா² பாணிநி: பிங்க³லோ பா⁴ஷ்யகார: ॥ 91 ॥

ஸகாத்யாயநோ விப்ரபாதஞ்ஜலிஶ்சாத² க³ர்கோ³ கு³ருர்கீ³ஷ்பதிர்கௌ³தமீஶ: ।
முநிர்ஜாஜலி: கஶ்யபோ கா³லவஶ்ச த்³விஜ: ஸௌப⁴ரிஶ்சர்ஷ்யஶ‍்ருʼங்க³ஶ்ச கண்வ: ॥ 92 ॥

த்³விதஶ்சைகதஶ்சாபி ஜாதூத்³ப⁴வஶ்ச க⁴ந: கர்த³மஸ்யாத்மஜ: கர்த³மஶ்ச ।
ததா² பா⁴ர்க³வ: கௌத்ஸகஶ்சாருணஸ்து ஶுசி: பிப்பலாதோ³ ம்ருʼகண்ட³ஸ்ய புத்ர: ॥ 93 ॥

ஸபைல:ஸ்ததா² ஜைமிநி: ஸத்ஸுமந்துர்வரோ கா³ங்க³ல: ஸ்போ²டகே³ஹ: ப²லாத:³ ।
ஸதா³ பூஜிதோ ப்³ராஹ்மண: ஸர்வரூபீ முநீஶோ மஹாமோஹநாஶோঽமர: ப்ராக் ॥ 94 ॥

முநீஶஸ்துத: ஶௌரிவிஜ்ஞாநதா³தா மஹாயஜ்ஞக்ருʼச்சாப்⁴ருʼதஸ்நாநபூஜ்ய: ।
ஸதா³ த³க்ஷிணாதோ³ ந்ருʼபை: பாரிப³ர்ஹீ வ்ரஜாநந்த³தோ³ த்³வாரிகாகே³ஹத³ர்ஶீ ॥ 95 ॥

மஹாஜ்ஞாநதோ³ தே³வகீபுத்ரத³ஶ்சாஸுரை: பூஜிதோ ஹீந்த்³ரஸேநாத்³ருʼதஶ்ச ।
ஸதா³ பா²ல்கு³நப்ரீதிக்ருʼத் ஸத்ஸுப⁴த்³ராவிவாஹே த்³விபாஶ்வப்ரதோ³ மாநயாந: ॥ 96 ॥

பு⁴வம் த³ர்ஶகோ மைதி²லேந ப்ரயுக்தோ த்³விஜேநாஶு ராஜ்ஞாஸ்தி²தோ ப்³ராஹ்மணைஶ்ச ।
க்ருʼதீ மைதி²லே லோகவேதோ³பதே³ஶீ ஸதா³வேத³வாக்யை: ஸ்துத: ஶேஷஶாயீ ॥ 97 ॥

பரீக்ஷாவ்ருʼதோ ப்³ராஹ்மணைஶ்சாமரேஷு ப்⁴ருʼகு³ப்ரார்தி²தோ தை³த்யஹா சேஶரக்ஷீ ।
ஸகா² சார்ஜுநஸ்யாபி மாநப்ரஹாரீ ததா² விப்ரபுத்ரப்ரதோ³ தா⁴மக³ந்தா ॥ 98 ॥

விஹாரஸ்தி²தோ மாத⁴வீபி:⁴ கலாங்கோ³ மஹாமோஹதா³வாக்³நித³க்³தா⁴பி⁴ராம: ।
யது³ர்ஹ்யுக்³ரஸேநோ ந்ருʼபோঽக்ரூர ஏவ ததா² சோத்³த⁴வ: ஶூரஸேநஶ்ச ஶூர: ॥ 99 ॥

ஹ்ருʼதீ³கஶ்ச ஸத்ராஜிதஶ்சாப்ரமேயோ க³த:³ ஸாரண: ஸாத்யகிர்தே³வபா⁴க:³ ।
ததா² மாநஸ: ஸஞ்ஜய: ஶ்யாமகஶ்ச வ்ருʼகோ வத்ஸகோ தே³வகோ ப⁴த்³ரஸேந: ॥ 100 ॥

ந்ருʼபோঽஜாதஶத்ருர்ஜயோ மாத்³ரிபுத்ரோঽத² பீ⁴ம: க்ருʼபோ பு³த்³தி⁴சக்ஷுஶ்ச பாண்டு:³ ।
ததா² ஶந்தநுர்தே³வபா³ஹ்லீக ஏவாத² பூ⁴ரிஶ்ரவாஶ்சித்ரவீர்யோ விசித்ர: ॥ 101 ॥

ஶலஶ்சாபி து³ர்யோத⁴ந: கர்ண ஏவ ஸுப⁴த்³ராஸுதோ விஷ்ணுராத: ப்ரஸித்³த:⁴ ।
ஸஜந்மேஜய: பாண்ட³வ: கௌரவஶ்ச ததா² ஸர்வதேஜா ஹரி: ஸர்வரூபீ ॥ 102 ॥

வ்ரஜம் ஹ்யாக³தோ ராத⁴யா பூர்ணதே³வோ வரோ ராஸலீலாபரோ தி³வ்யரூபீ ।
ரத²ஸ்தோ² நவத்³வீபக²ண்ட³ப்ரத³ர்ஶீ மஹாமாநதோ³ கோ³பஜோ விஶ்வரூப: ॥ 103 ॥

ஸநந்த³ஶ்ச நந்தோ³ வ்ருʼஷோ வல்லபே⁴ஶ: ஸுதா³மார்ஜுந: ஸௌப³லஸ்தோக ஏவ ।
ஸக்ருʼஷ்ணோ ஶுக: ஸத்³விஶாலர்ஷபா⁴க்²ய: ஸுதேஜஸ்விக: க்ருʼஷ்ணமித்ரோ வரூத:² ॥ 104 ॥

குஶேஶோ வநேஶஸ்து வ்ருʼந்தா³வநேஶஸ்ததா² மது²ரேஶாதி⁴போ கோ³குலேஶ: ।
ஸதா³ கோ³க³ணோ கோ³பதிர்கோ³பிகேஶோঽத² கோ³வர்த⁴நோ கோ³பதி: கந்யகேஶ: ॥ 105 ॥

அநாதி³ஸ்து சாத்மா ஹரி: பூருஷஶ்ச பரோ நிர்கு³ணோ ஜ்யோதிரூபோ நிரீஹ: ।
ஸதா³ நிர்விகார: ப்ரபஞ்சாத் பரஶ்ச ஸஸத்யஸ்து பூர்ண: பரேஶஸ்து ஸூக்ஷ்ம: ॥ 106 ॥ ஸமத்ய ??
த்³வாரகாயாம் ததா² சாஶ்வமேத⁴ஸ்ய கர்தா ந்ருʼபேணாபி பௌத்ரேண பூ⁴பா⁴ரஹர்தா ।
புந: ஶ்ரீவ்ரஜே ராஸரங்க³ஸ்ய கர்தா ஹரீ ராத⁴யா கோ³பிகாநாம் ச ப⁴ர்தா ॥ 107 ॥

ஸதை³கஸ்த்வநேக: ப்ரபா⁴பூரிதாங்க³ஸ்ததா² யோக³மாயாகர: காலஜிச்ச ।
ஸுத்³ருʼஷ்டிர்மஹத்தத்த்வரூப: ப்ரஜாத: ஸகூடஸ்த² ஆத்³யாங்குரோ வ்ருʼக்ஷரூப: ॥ 108 ॥

விகாரஸ்தி²தஶ்ச ஹ்யஹங்கார ஏவ ஸவைகாரிகஸ்தைஜஸஸ்தாமஸஶ்ச ।
மநோ தி³க்ஸமீரஸ்ஸ்து ஸூர்ய: ப்ரசேதோঽஶ்விவஹ்நிஶ்ச ஶக்ரோ ஹ்யுபேந்த்³ரஸ்து மித்ர: ॥ 109 ॥

ஶ்ருதிஸ்த்வக்ச த்³ருʼக்³க்⁴ராணஜிஹ்வாகி³ரஶ்ச பு⁴ஜாமேட்⁴ரக: பாயுரங்க்⁴ரி: ஸசேஷ்ட: ।
த⁴ராவ்யோமவார்மாருதஶ்சைவ தேஜோঽத² ரூபம் ரஸோ க³ந்த⁴ஶப்³த³ஸ்ப்ருʼஶஶ்ச ॥ 110 ॥

ஸசித்தஶ்ச பு³த்³தி⁴ர்விராட் காலரூபஸ்ததா² வாஸுதே³வோ ஜக³த்க்ருʼத்³த⁴தாங்க:³ ।
ததா²ண்டே³ ஶயாந: ஸஶேஷ: ஸஹஸ்ரஸ்வரூபோ ரமாநாத² ஆத்³யோঽவதார: ॥ 111 ॥

ஸதா³ ஸர்க³க்ருʼத்பத்³மஜ: கர்மகர்தா ததா² நாபி⁴பத்³மோத்³ப⁴வோ தி³வ்யவர்ண: ।
கவிர்லோகக்ருʼத்காலக்ருʼத்ஸூர்யரூபோ நிமேஷோ ப⁴வோ வத்ஸராந்தோ மஹீயாந் ॥ 112 ॥

திதி²ர்வாரநக்ஷத்ரயோகா³ஶ்ச லக்³நோঽத² மாஸோ க⁴டீ ச க்ஷண: காஷ்டி²கா ச ।
முஹூர்தஸ்து யாமோ க்³ரஹா யாமிநீ ச தி³நம் சர்க்ஷமாலாக³தோ தே³வபுத்ர: ॥ 113 ॥

க்ருʼதோ த்³வாபரஸ்து த்ரிதஸ்தத்கலிஸ்து ஸஹஸ்ரம் யுக³ஸ்தத்ர மந்வந்தரஶ்ச ।
லய: பாலநம் ஸத்க்ருʼதிஸ்தத்பரார்த⁴ம் ஸதோ³த்பத்திக்ருʼத்³த்³வ்யக்ஷரோ ப்³ரஹ்மரூப: ॥ 114 ॥

ததா² ருத்³ரஸர்க³ஸ்து கௌமாரஸர்கோ³ முநே: ஸர்க³க்ருʼத்³தே³வக்ருʼத்ப்ராக்ருʼதஸ்து ।
ஶ்ருதிஸ்து ஸ்ம்ருʼதி: ஸ்தோத்ரமேவம் புராணம் த⁴நுர்வேத³ இஜ்யாத² கா³ந்த⁴ர்வவேத:³ ॥ 115 ॥

விதா⁴தா ச நாராயண: ஸத்குமாரோ வராஹஸ்ததா² நாரதோ³ த⁴ர்மபுத்ர: ।
முநி: கர்த³மஸ்யாத்மஜோ த³த்த ஏவ ஸயஜ்ஞோঽமரோ நாபி⁴ஜ: ஶ்ரீப்ருʼது²ஶ்ச ॥ 116 ॥

ஸுமத்ஸ்யஶ்ச கூர்மஶ்ச த⁴ந்வந்தரிஶ்ச ததா² மோஹிநீ நாரஸிம்ஹ: ப்ரதாபீ ।
த்³விஜோ வாமநோ ரேணுகாபுத்ரரூபோ முநிர்வ்யாஸதே³வ: ஶ்ருதிஸ்தோத்ரகர்தா ॥ 117 ॥

த⁴நுர்வேத³பா⁴க்³ராமசந்த்³ராவதார: ஸஸீதாபதிர்பா⁴ரஹ்ருʼத்³ராவணாரி: ।
ந்ருʼப: ஸேதுக்ருʼத்³வாநரேந்த்³ரப்ரஹாரீ மஹாயஜ்ஞக்ருʼத்³ராக⁴வேந்த்³ர: ப்ரசண்ட:³ ॥ 118 ॥

ப³ல: க்ருʼஷ்ணசந்த்³ரஸ்து கல்கி: கலேஶஸ்து பு³த்³த:⁴ ப்ரஸித்³த⁴ஸ்து
ஹம்ஸ:ஸ்ததா²ஶ்வ: ।
ருʼஷீந்த்³ரோঽஜிதோ தே³வவைகுண்ட²நாதோ² ஹ்யமூர்திஶ்ச மந்வந்தரஸ்யாவதார: ॥ 119 ॥

க³ஜோத்³தா⁴ரண: ஶ்ரீமநுர்ப்³ரஹ்மபுத்ரோ ந்ருʼபேந்த்³ரஸ்து து³ஷ்யந்தஜோ தா³நஶீல: ।
ஸத்³த்³ருʼஷ்ட: ஶ்ருதோ பூ⁴த ஏவம் ப⁴விஷ்யத்³ப⁴வத்ஸ்தா²வரோ ஜங்க³மோঽல்பம் மஹச்ச ॥ 120 ॥

இதி ஶ்ரீபு⁴ஜங்க³ப்ரயாதேந சோக்தம் ஹரே ராதி⁴கேஶஸ்ய நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ।
படே²த்³ப⁴க்தியுக்தோ த்³விஜ: ஸர்வதா³ ஹி க்ருʼதார்தோ² ப⁴வேத்க்ருʼஷ்ணசந்த்³ரஸ்வரூப: ॥ 121 ॥

மஹாபாபராஶிம் பி⁴நத்தி ஶ்ருதம் யத்ஸதா³ வைஷ்ணவாநாம் ப்ரியம் மங்க³ளம் ச ।
இத³ம் ராஸராகாதி³நே சாஶ்விநஸ்ய ததா² க்ருʼஷ்ணஜந்மாஷ்டமீமத்⁴ய ஏவ ॥ 122 ॥

ததா² சைத்ரமாஸஸ்ய ராகாதி³நே வாத² பா⁴த்³ரே ச ராதா⁴ஷ்டமீ ஸத்³தி³நே வா ।
படே²த்³ப⁴க்தியுக்தஸ்த்வித³ம் பூஜயித்வா சதுர்தா⁴ ஸுமுக்திம் தநோதி ப்ரஶஸ்த: ॥ 123 ॥

படே²த்க்ருʼஷ்ணபுர்யாம் ச வ்ருʼந்தா³வநே வா வ்ரஜே கோ³குலே வாபி வம்ஶீவடே வா ।
வடே வாக்ஷயே வா தடே ஸூர்யபுத்ர்யா: ஸ ப⁴க்தோঽத² கோ³லோகதா⁴ம ப்ரயாதி ॥ 124 ॥

ப⁴ஜேத்³ப⁴க்திபா⁴வாச்ச ஸர்வத்ரபூ⁴மௌ ஹரிம் குத்ர சாநேந கே³ஹே வநே வா ।
ஜஹாதி க்ஷணம் நோ ஹரிஸ்தம் ச ப⁴க்தம் ஸுவஶ்யோ ப⁴வேந்மாத⁴வ: க்ருʼஷ்ணசந்த்³ர: ॥ 125 ॥

ஸதா³ கோ³பநீயம் ஸதா³ கோ³பநீயம் ஸதா³ கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ப⁴க்தை: ।
ப்ரகாஶ்யம் ந நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ஹரேஶ்ச ந தா³தவ்யமேவம் கதா³ லம்படாய ॥ 126 ॥

இத³ம் புஸ்தகம் யத்ர கே³ஹேঽபி திஷ்டே²த்³வஸேத்³ராதி⁴காநாத² ஆத்³யஸ்து தத்ர ।
ததா² ஷட்³கு³ணா: ஸித்³த⁴யோ த்³வாத³ஶாபி கு³ணைஸ்த்ரிம்ஶத்³பி⁴ர்லக்ஷணைஸ்து ப்ரயாந்தி ॥ 127 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ர்க³ஸம்ஹிதாயாம் அஶ்வமேத⁴க²ண்டே³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமவர்ணநம்
நாமைகோநஷஷ்டிதமோঽத்⁴யாய: ॥ த³ஶமக²ண்டே³ அத்⁴யாய 59 ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top