Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ ગર્ગસંહિતાન્તર્ગતં શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામમ્ ॥
ગર્ગ ઉવાચ
અથોગ્રસેનો નૃપતિઃ પુત્રસ્યાશાં વિસૃજ્ય ચ ।
વ્યાસં પપ્રચ્છ સન્દેહં જ્ઞાત્વા વિશ્વં મનોમયમ્ ॥ ૧ ॥

ઉગ્રસેન ઉવાચ
બ્રહ્મન્ કેન પ્રકારેણ હિત્વા ચ જગતઃ સુખમ્ ।
ભજેત્ કૃષ્ણં પરંબ્રહ્મ તન્મે વ્યાખ્યાતુમર્હસિ ॥ ૨ ॥

વ્યાસ ઉવાચ
ત્વદગ્રે કથયિષ્યામિ સત્યં હિતકરં વચઃ ।
ઉગ્રસેન મહારાજ શ‍ૃણુષ્વૈકાગ્રમાનસઃ ॥ ૩ ॥

સેવનં કુરુ રાજેન્દ્ર રાધાશ્રીકૃષ્ણયોઃ પરમ્ ।
નિત્યં સહસ્રનામભ્યામુભયોર્ભક્તિતઃ કિલ ॥ ૪ ॥

સહસ્રનામ રાધાયા વિધિર્જાનાતિ ભૂપતે ।
શઙ્કરો નારદશ્ચૈવ કેચિદ્વૈ ચાસ્મદાદયઃ ॥ ૫ ॥

ઉગ્રસેન ઉવાચ
રાધિકાનામસાહસ્રં નારદાચ્ચ પુરા શ્રુતમ્ ।
એકાન્તે દિવ્યશિબિરે કુરુક્ષેત્રે રવિગ્રહે ॥ ૬ ॥

ન શ્રુતં નામસાહસ્રં કૃષ્ણસ્યાક્લિષ્ટકર્મણઃ ।
વદ તન્મે ચ કૃપયા યેન શ્રેયોઽહમાપ્નુયામ્ ॥ ૭ ॥

ગર્ગ ઉવાચ
શ્રુત્વોગ્રસેનવચનં વેદવ્યાસો મહામુનિઃ ।
પ્રશસ્ય તં પ્રીતમનાઃ પ્રાહ કૃષ્ણં વિલોકયન્ ॥ ૮ ॥

વ્યાસ ઉવાચ
શ‍ૃણુ રાજન્ પ્રવક્ષ્યામિ સહસ્રં નામ સુન્દરમ્ ।
પુરા સ્વધામ્નિ રાધાયૈ કૃષ્ણેનાનેન નિર્મિતમ્ ॥ ૯ ॥

શ્રીભગવાનુવાચ
ઇદં રહસ્યં કિલ ગોપનીયં દત્તે ચ હાનિઃ સતતં ભવેદ્ધિ ।
મોક્ષપ્રદં સર્વસુખપ્રદં શં પરં પરાર્થં પુરુષાર્થદં ચ ॥ ૧૦ ॥

રૂપં ચ મે કૃષ્ણસહસ્રનામ પઠેત્તુ મદ્રૂપ ઇવ પ્રસિદ્ધઃ ।
દાતવ્યમેવં ન શઠાય કુત્ર ન દામ્ભિકાયોપદિશેત્ કદાપિ ॥ ૧૧ ॥

દાતવ્યમેવં કરુણાવૃતાય ગુર્વંઘ્રિભક્તિપ્રપરાયણાય ।
શ્રીકૃષ્ણભક્તાય સતાં પરાય તથા મદક્રોધવિવર્જિતાય ॥ ૧૨ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય નારાયણઋષિઃ ।
ભુજઙ્ગપ્રયાતં છન્દઃ । શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રો દેવતા ।
વાસુદેવો બીજં । શ્રીરાધા શક્તિઃ । મન્મથઃ કીલકં ।
શ્રીપૂર્ણબ્રહ્મકૃષ્ણચન્દ્રભક્તિજન્મફલપ્રાપ્તયે જપે વિનિયોગઃ ॥ ॥

અથ ધ્યાનમ્ । (ભુજઙ્ગપ્રયાતમ્)
શિખિમુકુટવિશેષં નીલપદ્માઙ્ગદેશં
વિધુમુખકૃતકેશં કૌસ્તુભાપીતવેશમ્ ।
મધુરરવકલેશં શં ભજે ભ્રાતૃશેષં
વ્રજજનવનિતેશં માધવં રાધિકેશમ્ ॥ ૧૩ ॥

ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

હરિર્દેવકીનન્દનઃ કંસહંતા પરાત્મા ચ પીતામ્બરઃ પૂર્ણદેવઃ ।
રમેશસ્તુ કૃષ્ણઃ પરેશઃ પુરાણઃ સુરેશોઽચ્યુતો વાસુદેવશ્ચ દેવઃ ॥ ૧૪ ॥

ધરાભારહર્તા કૃતી રાધિકેશઃ પરો ભૂવરો દિવ્યગોલોકનાથઃ ।
સુદામ્નસ્તથા રાધિકાશાપહેતુર્ઘૃણી માનિનીમાનદો દિવ્યલોકઃ ॥ ૧૫ ॥

લસદ્ગોપવેષો હ્યજો રાધિકાત્મા ચલત્કુણ્ડલઃ કુન્તલી કુન્તલસ્રક્ ।
રથસ્થઃ કદા રાધયા દિવ્યરત્નઃ સુધાસૌધભૂચારણો દિવ્યવાસાઃ ॥ ૧૬ ॥

કદા વૃન્દકારણ્યચારી સ્વલોકે મહારત્નસિંહાસનસ્થઃ પ્રશાન્તઃ ।
મહાહંસભૈ(?)શ્ચામરૈર્વીજ્યમાનશ્ચલચ્છત્રમુક્તાવલીશોભમાનઃ ॥ ૧૭ ॥

સુખી કોટિકન્દર્પલીલાભિરામઃ ક્વણન્નૂપુરાલઽગ્કૃતાંઘ્રિઃ શુભાંઘ્રિઃ ।
સુજાનુશ્ચ રંભાશુભોરુઃ કૃશાઙ્ગઃ પ્રતાપી ભુશુણ્ડાસુદોર્દણ્ડખણ્ડઃ ॥ ૧૮ ॥

જપાપુષ્પહસ્તશ્ચ શાતોદરશ્રીર્મહાપદ્મવક્ષસ્થલશ્ચન્દ્રહાસઃ ।
લસત્કુન્દદન્તશ્ચ બિમ્બાધરશ્રીઃ શરત્પદ્મનેત્રઃ કિરીટોજ્જ્વલાભઃ ॥ ૧૯ ॥

સખીકોટિભિર્વર્તમાનો નિકુઞ્જે પ્રિયારાધયા રાસસક્તો નવાઙ્ગઃ ।
ધરાબ્રહ્મરુદ્રાદિભિઃ પ્રાર્થિતઃ સદ્ધરાભારદૂરીકૃતાર્થં પ્રજાતઃ ॥ ૨૦ ॥

યદુર્દેવકીસૌખ્યદો બન્ધનચ્છિત્ સશેષો વિભુર્યોગમાયી ચ વિષ્ણુઃ ।
વ્રજે નન્દપુત્રો યશોદાસુતાખ્યો મહાસૌખ્યદો બાલરૂપઃ શુભાઙ્ગઃ ॥ ૨૧ ॥

તથા પૂતનામોક્ષદઃ શ્યામરૂપો દયાલુસ્ત્વનોભઞ્જનઃ પલ્લવાંઘ્રિઃ ।
તૃણાવર્તસંહારકારી ચ ગોપો યશોદાયશો વિશ્વરૂપપ્રદર્શી ॥ ૨૨ ॥

તથા ગર્ગદિષ્ટશ્ચ ભાગ્યોદયશ્રીઃ લસદ્બાલકેલિઃસરામઃ સુવાચઃ ।
ક્વણન્નૂપુરૈઃ શબ્દયુગ્રિઙ્ગમાણસ્તથા જાનુહસ્તૈર્વ્રજેશાઙ્ગણે વા ॥ ૨૩ ॥

દધિસ્પૃક્ચ હૈયઙ્ગવીદુગ્ધભોક્તા દધિસ્તેયકૃદ્દુગ્ધભુગ્ભાણ્ડભેત્તા ।
મૃદં ભુક્તવાન્ ગોપજો વિશ્વરૂપઃ પ્રચણ્ડાંશુચણ્ડપ્રભામણ્ડિતાઙ્ગઃ ॥ ૨૪ ॥

યશોદાકરૈર્વર્ધનં પ્રાપ્ત આદ્યો મણિગ્રીવમુક્તિપ્રદો દામબદ્ધઃ ।
કદા નૃત્યમાનો વ્રજે ગોપિકાભિઃ કદા નન્દસન્નન્દકૈર્લાલ્યમાનઃ ॥ ૨૫ ॥

કદા ગોપનન્દાંકગોપાલરૂપી કલિન્દાઙ્ગજાકૂલગો વર્તમાનઃ ।
ઘનૈર્મારુતૈશ્ચ્છન્નભાણ્ડીરદેશે ગૃહીતો વરો રાધયા નન્દહસ્તાત્ ॥ ૨૬ ॥

નિકુઞ્જે ચ ગોલોકલોકાગતેઽપિ મહારત્નસઙ્ઘૈઃ કદમ્બાવૃતેઽપિ ।
તદા બ્રહ્મણા રાધિકાસદ્વિવાહે પ્રતિષ્ઠાં ગતઃ પૂજિતઃ સામમન્ત્રૈઃ ॥ ૨૭ ॥

રસી રાસયુઙ્માલતીનાં વનેઽપિ પ્રિયારાધયાઽઽરાધિતાર્થો રમેશઃ ।
variation પ્રિયારાધયા રાધિકાર્થમ્
ધરાનાથ આનન્દદઃ શ્રીનિકેતો વનેશો ધની સુન્દરો ગોપિકેશઃ ॥ ૨૮ ॥

કદા રાધયા પ્રાપિતો નન્દગેહે યશોદાકરૈર્લાલિતો મન્દહાસઃ ।
ભયી ક્વાપિ વૃન્દારકારણ્યવાસી મહામન્દિરે વાસકૃદ્દેવપૂજ્યઃ ॥ ૨૯ ॥

વને વત્સચારી મહાવત્સહારી બકારિઃ સુરૈઃ પૂજિતોઽઘારિનામા ।
વને વત્સકૃદ્ગોપકૃદ્ગોપવેષઃ કદા બ્રહ્મણા સંસ્તુતઃ પદ્મનાભઃ ॥ ૩૦ ॥

વિહારી તથા તાલભુગ્ધેનુકારિઃ સદા રક્ષકો ગોવિષાર્થિપ્રણાશી ।
કલિન્દાઙ્ગજાકૂલગઃ કાલિયસ્ય દમી નૃત્યકારી ફણેષ્વપ્રસિદ્ધઃ ॥ ૩૧ ॥

સલીલઃ શમી જ્ઞાનદઃ કામપૂરસ્તથા ગોપયુગ્ગોપ આનન્દકારી ।
સ્થિરીહ્યગ્નિભુક્પાલકો બાલલીલઃ સુરાગશ્ચ વંશીધરઃ પુષ્પશીલઃ ॥ ૩૨ ॥

પ્રલમ્બપ્રભાનાશકો ગૌરવર્ણો બલો રોહિણીજશ્ચ રામશ્ચ શેષઃ ।
બલી પદ્મનેત્રશ્ચ કૃષ્ણાગ્રજશ્ચ ધરેશઃ ફણીશસ્તુ નીલામ્બરાભઃ ॥ ૩૩ ॥

મહાસૌખ્યદો હ્યગ્નિહારો વ્રજેશઃ શરદ્ગ્રીષ્મવર્ષાકરઃ કૃષ્ણવર્ણઃ ।
વ્રજે ગોપિકાપૂજિતશ્ચીરહર્તા કદમ્બે સ્થિતશ્ચીરદઃ સુન્દરીશઃ ॥ ૩૪ ॥

ક્ષુધાનાશકૃદ્યજ્ઞપત્નીમનઃસ્પૃક્કૃપાકારકઃ કેલિકર્તાવનીશઃ ।
વ્રજે શક્રયાગપ્રણાશી મિતાશી શુનાસીરમોહપ્રદો બાલરૂપી ॥ ૩૫ ॥

ગિરેઃ પૂજકો નન્દપુત્રો હ્યગધ્રઃ કૃપાકૃચ્ચ ગોવર્ધનોદ્ધારિનામા ।
તથા વાતવર્ષાહરો રક્ષકશ્ચ વ્રજાધીશગોપાઙ્ગનાશઙ્કિતઃ સન્ ॥ ૩૬ ॥

અગેન્દ્રોપરિ શક્રપૂજ્યઃ સ્તુતઃ પ્રાઙ્મૃષાશિક્ષકો દેવગોવિન્દનામા ।
વ્રજાધીશરક્ષાકરઃ પાશિપૂજ્યોઽનુજૈર્ગોપજૈર્દિવ્યવૈકુણ્ઠદર્શી ॥ ૩૭ ॥

ચલચ્ચારુવંશીક્વણઃ કામિનીશો વ્રજે કામીનીમોહદઃ કામરૂપઃ ।
રસાક્તો રસી રાસકૃદ્રાધિકેશો મહામોહદો માનિનીમાનહારી ॥ ૩૮ ॥

વિહારી વરો માનહૃદ્રાધિકાંગો ધરાદ્વીપગઃ ખણ્ડચારી વનસ્થઃ ।
પ્રિયો હ્યષ્ટવક્રર્ષિદ્રષ્ટા સરાધો મહામોક્ષદઃ પદ્મહારી પ્રિયાર્થઃ ॥ ૩૯ ॥

વટસ્થઃ સુરશ્ચન્દનાક્તઃ પ્રસક્તો વ્રજં હ્યાગતો રાધયા મોહિનીષુ ।
મહામોહકૃદ્ગોપિકાગીતકીર્તી રસસ્થઃ પટી દુઃખિતાકામિનીશઃ ॥ ૪૦ ॥

વને ગોપિકાત્યાગકૃત્પાદચિહ્નપ્રદર્શી કલાકારકઃ કામમોહી ।
વશી ગોપિકામધ્યગઃ પેશવાચઃ પ્રિયાપ્રીતિકૃદ્રાસરક્તઃ કલેશઃ ॥ ૪૧ ॥

રસારક્તચિત્તો હ્યનન્તસ્વરૂપઃ સ્રજા સંવૃતો વલ્લવીમધ્યસંસ્થઃ ।
સુબાહુઃ સુપાદઃ સુવેશઃ સુકેશો વ્રજેશઃ સખા વલ્લભેશઃ સુદેશઃ ॥ ૪૨ ॥

ક્વણત્કિઙ્કિણીજાલભૃન્નૂપુરાઢ્યો લસત્કઙ્કણો હ્યઙ્ગદી હારભારઃ ।
કિરીટી ચલત્કુણ્ડલશ્ચાઙ્ગુલીયસ્ફુરત્કૌસ્તુભો માલતીમણ્ડિતાઙ્ગઃ ॥ ૪૩ ॥

મહાનૃત્યકૃદ્રાસરઙ્ગઃ કલાઢ્યશ્ચલદ્ધારભો ભામિનીનૃત્યયુક્તઃ ।
કલિન્દાઙ્ગજાકેલિકૃત્કુંકુમશ્રીઃ સુરૈર્નાયિકાનાયકૈર્ગીયમાનઃ ॥ ૪૪ ॥

સુખાઢ્યસ્તુ રાધાપતિઃ પૂર્ણબોધઃ કટાક્ષસ્મિતીવલ્ગિતભ્રૂવિલાસઃ ।
સુરમ્યોઽલિભિઃ કુન્તલાલોલકેશઃ સ્ફુરદ્બર્હકુન્દસ્રજા ચારુવેષઃ ॥ ૪૫ ॥

મહાસર્પતો નન્દરક્ષાપરાંઘ્રિઃ સદા મોક્ષદઃ શઙ્ખચૂડપ્રણાશી ।
variation મહામોક્ષદઃ
પ્રજારક્ષકો ગોપિકાગીયમાનઃ કકુદ્મિપ્રણાશપ્રયાસઃ સુરેજ્યઃ ॥ ૪૬ ॥

કલિઃ ક્રોધકૃત્કંસમન્ત્રોપદેષ્ટા તથાક્રૂરમન્ત્રોપદેશી સુરાર્થઃ ।
બલી કેશિહા પુષ્પવર્ષોઽમલશ્રીસ્તથા નારદાદ્દર્શિતો વ્યોમહન્તા ॥ ૪૭ ॥

તથાક્રૂરસેવાપરઃ સર્વદર્શી વ્રજે ગોપિકામોહદઃ કૂલવર્તી ।
સતીરાધિકાબોધદઃ સ્વપ્નકર્તા વિલાસી મહામોહનાશી સ્વબોધઃ ॥ ૪૮ ॥

વ્રજે શાપતસ્ત્યક્તરાધાસકાશો મહામોહદાવાગ્નિદગ્ધાપતિશ્ચ ।
સખીબન્ધનાન્મોહિતાક્રૂર આરાત્સખીકઙ્કણૈસ્તાડિતાક્રૂરરક્ષી ॥ ૪૯ ॥

રથસ્થો વ્રજે રાધયા કૃષ્ણચન્દ્રઃ સુગુપ્તો ગમી ગોપકૈશ્ચારુલીલઃ ।
જલેઽક્રૂરસન્દર્શિતો દિવ્યરૂપો દિદૃક્ષુઃ પુરીમોહિનીચિત્તમોહી ॥ ૫૦ ॥

તથા રઙ્ગકારપ્રણાશી સુવસ્ત્રઃસ્રજી વાયકપ્રીતિકૃન્માલિપૂજ્યઃ ।
મહાકીર્તિદશ્ચાપિ કુબ્જાવિનોદી સ્ફુરચ્ચણ્ડકોદણ્ડરુગ્ણપ્રચણ્ડઃ ॥ ૫૧ ॥

ભટાર્તિપ્રદઃ કંસદુઃસ્વપ્નકારી મહામલ્લવેષઃ કરીન્દ્રપ્રહારી ।
મહામાત્યહા રઙ્ગભૂમિપ્રવેશી રસાઢ્યો યશઃસ્પૃગ્બલી વાક્પટુશ્રીઃ ॥ ૫૨ ॥

મહામલ્લહા યુદ્ધકૃત્સ્ત્રીવચોઽર્થી ધરાનાયકઃ કંસહન્તા યદુઃપ્રાક્ ।
સદા પૂજિતો હ્યુગ્રસેનપ્રસિદ્ધો ધરારાજ્યદો યાદવૈર્મણ્ડિતાઙ્ગઃ ॥ ૫૩ ॥

ગુરોઃ પુત્રદો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મપાઠી મહાશઙ્ખહા દણ્ડધૃક્પૂજ્ય એવ ।
વ્રજે હ્યુદ્ધવપ્રેષિતો ગોપમોહી યશોદાઘૃણી ગોપિકાજ્ઞાનદેશી ॥ ૫૪ ॥

સદા સ્નેહકૃત્કુબ્જયા પૂજિતાઙ્ગસ્તથાક્રૂરગેહંગમી મન્ત્રવેત્તા ।
તથા પાણ્ડવપ્રેષિતાક્રૂર એવ સુખી સર્વદર્શી નૃપાનન્દકારી ॥ ૫૫ ॥

મહાક્ષૌહિણીહા જરાસન્ધમાની નૃપો દ્વારકાકારકો મોક્ષકર્તા ।
રણી સાર્વભૌમસ્તુતો જ્ઞાનદાતા જરાસન્ધસઙ્કલ્પકૃદ્ધાવદંઘ્રિઃ ॥ ૫૬ ॥

નગાદુત્પતદ્દ્વારિકામધ્યવર્તી તથા રેવતીભૂષણસ્તાલચિહ્નઃ ।
યદૂ રુક્મિણીહારકશ્ચૈદ્યવેદ્યસ્તથા રુક્મિરૂપપ્રણાશી સુખાશી ॥ ૫૭ ॥

અનન્તશ્ચ મારશ્ચ કાર્ષ્ણિશ્ચ કામો મનોજસ્તથા શમ્બરારી રતીશઃ ।
રથી મન્મથો મીનકેતુઃ શરી ચ સ્મરો દર્પકો માનહા પઞ્ચબાણઃ ॥ ૫૮ ॥

પ્રિયઃ સત્યભામાપતિર્યાદવેશોઽથ સત્રાજિતપ્રેમપૂરઃ પ્રહાસઃ ।
મહારત્નદો જામ્બવદ્યુદ્ધકારી મહાચક્રધૃક્ખડ્ગધૃગ્રામસંધિઃ ॥ ૫૯ ॥

વિહારસ્થિતઃ પાણ્ડવપ્રેમકારી કલિન્દાઙ્ગજામોહનઃ ખાણ્ડવાર્થી ।
સખા ફાલ્ગુનપ્રીતિકૃન્નગ્રકર્તા તથા મિત્રવિન્દાપતિઃ ક્રીડનાર્થી ॥ ૬૦ ॥

નૃપપ્રેમકૃદ્ગોજિતઃ સપ્તરૂપોઽથ સત્યાપતિઃ પારિબર્હી યથેષ્ટઃ ।
નૃપૈઃ સંવૃતશ્ચાપિ ભદ્રાપતિસ્તુ વિલાસી મધોર્માનિનીશો જનેશઃ ॥ ૬૧ ॥

શુનાસીરમોહાવૃતઃ સત્સભાર્યઃ સતાર્ક્ષ્યો મુરારિઃ પુરીસઙ્ઘભેત્તા ।
સુવીરઃશિરઃખણ્ડનો દૈત્યનાશી શરી ભૌમહા ચણ્ડવેગઃ પ્રવીરઃ ॥ ૬૨ ॥

ધરાસંસ્તુતઃ કુણ્ડલચ્છત્રહર્તા મહારત્નયુગ્ રાજકન્યાભિરામઃ ।
શચીપૂજિતઃ શક્રજિન્માનહર્તા તથા પારિજાતાપહારી રમેશઃ ॥ ૬૩ ॥

ગૃહી ચામરૈઃ શોભિતો ભીષ્મકન્યાપતિર્હાસ્યકૃન્માનિનીમાનકારી ।
તથા રુક્મિણીવાક્પટુઃ પ્રેમગેહઃ સતીમોહનઃ કામદેવાપરશ્રીઃ ॥ ૬૪ ॥

સુદેષ્ણઃ સુચારુસ્તથા ચારુદેષ્ણોઽપરશ્ચારુદેહો બલી ચારુગુપ્તઃ ।
સુતી ભદ્રચારુસ્તથા ચારુચન્દ્રો વિચારુશ્ચ ચારૂ રથી પુત્રરૂપઃ ॥ ૬૫ ॥

સુભાનુઃ પ્રભાનુસ્તથા ચન્દ્રભાનુર્બૃહદ્ભાનુરેવાષ્ટભાનુશ્ચ સામ્બઃ ।
સુમિત્રઃ ક્રતુશ્ચિત્રકેતુસ્તુ વીરોઽશ્વસેનો વૃષશ્ચિત્રગુશ્ચન્દ્રબિમ્બઃ ॥ ૬૬ ॥

વિશઙ્કુર્વસુશ્ચ શ્રુતો ભદ્ર એકઃ સુબાહુર્વૃષઃ પૂર્ણમાસસ્તુ સોમઃ ।
વરઃ શાન્તિરેવ પ્રઘોષોઽથ સિંહો બલો હ્યૂર્ધ્વગોવર્ધનોન્નાદ એવ ॥ ૬૭ ॥

મહાશો વૃકઃ પાવનો વહ્નિમિત્રઃ ક્ષુધિર્હર્ષકશ્ચાનિલોઽમિત્રજિચ્ચ ।
સુભદ્રો જયઃ સત્યકો વામ આયુર્યદુઃ કોટિશઃ પુત્રપૌત્રપ્રસિદ્ધઃ ॥ ૬૮ ॥

હલી દણ્ડધૃગ્રુક્મિહા ચાનિરુદ્ધસ્તથા રાજભિર્હાસ્યગો દ્યૂતકર્તા ।
મધુર્બ્રહ્મસૂર્બાણપુત્રીપતિશ્ચ મહાસુન્દરઃ કામપુત્રો બલીશઃ ॥ ૬૯ ॥

મહાદૈત્યસંગ્રામકૃદ્યાદવેશઃ પુરીભઞ્જનો ભૂતસંત્રાસકારી ।
મૃધી રુદ્રજિદ્રુદ્રમોહી મૃધાર્થી તથા સ્કન્દજિત્કૂપકર્ણપ્રહારી ॥ ૭૦ ॥

ધનુર્ભઞ્જનો બાણમાનપ્રહારી જ્વરોત્પત્તિકૃત્સંસ્તુતસ્તુ જ્વરેણ ।
ભુજાચ્છેદકૃદ્બાણસંત્રાસકર્તા મૃડપ્રસ્તુતો યુદ્ધકૃદ્ભૂમિભર્તા ॥ ૭૧ ॥

નૃગં મુક્તિદો જ્ઞાનદો યાદવાનાં રથસ્થો વ્રજપ્રેમપો ગોપમુખ્યઃ ।
મહાસુન્દરીક્રીડિતઃ પુષ્પમાલી કલિન્દાઙ્ગજાભેદનઃ સીરપાણિઃ ॥ ૭૨ ॥

મહાદંભિહા પૌણ્ડ્રમાનપ્રહારો શિરશ્છેદકઃ કાશિરાજપ્રણાશી ।
મહાક્ષૌહિણીધ્વંસકૃચ્ચક્રહસ્તઃ પુરીદીપકો રાક્ષસીનાશકર્તા ॥ ૭૩ ॥

અનન્તો મહીધ્રઃ ફણી વાનરારિઃ સ્ફુરદ્ગૌરવર્ણો મહાપદ્મનેત્રઃ ।
કુરુગ્રામતિર્યગ્ગતો ગૌરવાર્થઃ સ્તુતઃ કૌરવૈઃ પારિબર્હી સસામ્બઃ ॥ ૭૪ ॥

મહાવૈભવી દ્વારકેશો હ્યનેકશ્ચલન્નારદઃ શ્રીપ્રભાદર્શકસ્તુ ।
મહર્ષિસ્તુતો બ્રહ્મદેવઃ પુરાણઃ સદા ષોડશસ્ત્રીસહસ્રસ્થિતશ્ચ ॥ ૭૫ ॥ ॥

ગૃહી લોકરક્ષાપરો લોકરીતિઃ પ્રભુર્હ્યુગ્રસેનાવૃતો દુર્ગયુક્તઃ ।
તથા રાજદૂતસ્તુતો બન્ધભેત્તા સ્થિતો નારદપ્રસ્તુતઃ પાણ્ડવાર્થી ॥ ૭૬ ॥

નૃપૈર્મન્ત્રકૃત્ હ્યુદ્ધવપ્રીતિપૂર્ણો વૃતઃ પુત્રપૌત્રૈઃ કુરુગ્રામગન્તા ।
ઘૃણી ધર્મરાજસ્તુતો ભીમયુક્તઃ પરાનન્દદો મન્ત્રકૃદ્ધર્મજેન ॥ ૭૭ ॥

દિશાજિદ્બલી રાજસૂયાર્થકારી જરાસન્ધહા ભીમસેનસ્વરૂપઃ ।
તથા વિપ્રરૂપો ગદાયુદ્ધકર્તા કૃપાલુર્મહાબન્ધનચ્છેદકારી ॥ ૭૮ ॥

નૃપૈઃ સંસ્તુતો હ્યાગતો ધર્મગેહં દ્વિજૈઃ સંવૃતો યજ્ઞસંભારકર્તા ।
જનૈઃ પૂજિતશ્ચૈદ્યદુર્વાક્ક્ષમશ્ચ મહામોહદોઽરેઃ શિરશ્ચ્છેદકારી ॥ ૭૯ ॥

મહાયજ્ઞશોભાકરશ્ચક્રવર્તી નૃપાનન્દકારી વિહારી સુહારી ।
સભાસંવૃતો માનહૃત્કૌરવસ્ય તથા શાલ્વસંહારકો યાનહન્તા ॥ ૮૦ ॥

સભોજશ્ચ વૃષ્ણિર્મધુઃશૂરસેનો દશાર્હો યદુર્હ્યંધકો લોકજિચ્ચ ।
દ્યુમન્માનહા વર્મધૃગ્દિવ્યશસ્ત્રી સ્વબોધઃ સદા રક્ષકો દૈત્યહન્તા ॥ ૮૧ ॥

તથા દન્તવક્ત્રપ્રણાશી ગદાધૃગ્જગત્તીર્થયાત્રાકરઃ પદ્મહારઃ ।
કુશી સૂતહન્તા કૃપાકૃત્સ્મૃતીશોઽમલો બલ્વલાઙ્ગપ્રભાખણ્ડકારી ॥ ૮૨ ॥

તથા ભીમદુર્યોધનજ્ઞાનદાતાપરો રોહિણીસૌખ્યદો રેવતીશઃ ।
મહાદાનકૃદ્વિપ્રદારિદ્ર્યહા ચ સદા પ્રેમયુક્ શ્રીસુદામ્નઃ સહાયઃ ॥ ૮૩ ॥

તથા ભાર્ગવક્ષેત્રગન્તા સરામોઽથ સૂર્યોપરાગશ્રુતઃ સર્વદર્શી ।
મહાસેનયા ચાસ્થિતઃ સ્નાનયુક્તો મહાદાનકૃન્મિત્રસમ્મેલનાર્થી ॥ ૮૪ ॥

તથા પાણ્ડવપ્રીતિદઃ કુન્તિજાર્થી વિશાલાક્ષમોહપ્રદઃ શાન્તિદશ્ચ ।
વટે રાધિકારાધનો ગોપિકાભિઃ સખીકોટિભી રાધિકાપ્રાણનાથઃ ॥ ૮૫ ॥

સખીમોહદાવાગ્નિહા વૈભવેશઃ સ્ફુરત્કોટિકન્દર્પલીલાવિશેષઃ ।
સખીરાધિકાદુઃખનાશી વિલાસી સખીમધ્યગઃ શાપહા માધવીશઃ ॥ ૮૬ ॥

શતં વર્ષવિક્ષેપહૃન્નન્દપુત્રસ્તથા નન્દવક્ષોગતઃ શીતલાઙ્ગઃ ।
યશોદાશુચઃ સ્નાનકૃક્દ્દુઃખહન્તા સદાગોપિકાનેત્રલગ્નો વ્રજેશઃ ॥ ૮૭ ॥

સ્તુતો દેવકીરોહિણીભ્યાં સુરેન્દ્રો રહો ગોપિકાજ્ઞાનદો માનદશ્ચ ।
તથા સંસ્તુતઃ પટ્ટરાજ્ઞીભિરારાદ્ધની લક્ષ્મણાપ્રાણનાથઃ સદા હિ ॥ ૮૮ ॥

ત્રિભિઃ ષોડશસ્ત્રીસહસ્રસ્તુતાઙ્ગઃ શુકો વ્યાસદેવઃ સુમન્તુઃ સિતશ્ચ ।
ભરદ્વાજકો ગૌતમો હ્યાસુરિઃ સદ્વસિષ્ઠઃ શતાનન્દ આદ્યઃ સરામઃ ॥ ૮૯ ॥

મુનિઃ પર્વતો નારદો ધૌમ્ય ઇન્દ્રોઽસિતોઽત્રિર્વિભાણ્ડઃ પ્રચેતાઃ કૃપશ્ચ ।
કુમારઃ સનન્દસ્તથા યાજ્ઞવલ્ક્યઃ ઋભુર્હ્યઙ્ગિરા દેવલઃ શ્રીમૃકણ્ડઃ ॥ ૯૦ ॥

મરીચી ક્રતુશ્ચૌર્વકો લોમશશ્ચ પુલસ્ત્યો ભૃગુર્બ્રહ્મરાતો વસિષ્ઠઃ ।
નરશ્ચાપિ નારાયણો દત્ત એવ તથા પાણિનિઃ પિઙ્ગલો ભાષ્યકારઃ ॥ ૯૧ ॥

સકાત્યાયનો વિપ્રપાતઞ્જલિશ્ચાથ ગર્ગો ગુરુર્ગીષ્પતિર્ગૌતમીશઃ ।
મુનિર્જાજલિઃ કશ્યપો ગાલવશ્ચ દ્વિજઃ સૌભરિશ્ચર્ષ્યશ‍ૃઙ્ગશ્ચ કણ્વઃ ॥ ૯૨ ॥

દ્વિતશ્ચૈકતશ્ચાપિ જાતૂદ્ભવશ્ચ ઘનઃ કર્દમસ્યાત્મજઃ કર્દમશ્ચ ।
તથા ભાર્ગવઃ કૌત્સકશ્ચારુણસ્તુ શુચિઃ પિપ્પલાદો મૃકણ્ડસ્ય પુત્રઃ ॥ ૯૩ ॥

સપૈલઃસ્તથા જૈમિનિઃ સત્સુમન્તુર્વરો ગાઙ્ગલઃ સ્ફોટગેહઃ ફલાદઃ ।
સદા પૂજિતો બ્રાહ્મણઃ સર્વરૂપી મુનીશો મહામોહનાશોઽમરઃ પ્રાક્ ॥ ૯૪ ॥

મુનીશસ્તુતઃ શૌરિવિજ્ઞાનદાતા મહાયજ્ઞકૃચ્ચાભૃતસ્નાનપૂજ્યઃ ।
સદા દક્ષિણાદો નૃપૈઃ પારિબર્હી વ્રજાનન્દદો દ્વારિકાગેહદર્શી ॥ ૯૫ ॥

મહાજ્ઞાનદો દેવકીપુત્રદશ્ચાસુરૈઃ પૂજિતો હીન્દ્રસેનાદૃતશ્ચ ।
સદા ફાલ્ગુનપ્રીતિકૃત્ સત્સુભદ્રાવિવાહે દ્વિપાશ્વપ્રદો માનયાનઃ ॥ ૯૬ ॥

ભુવં દર્શકો મૈથિલેન પ્રયુક્તો દ્વિજેનાશુ રાજ્ઞાસ્થિતો બ્રાહ્મણૈશ્ચ ।
કૃતી મૈથિલે લોકવેદોપદેશી સદાવેદવાક્યૈઃ સ્તુતઃ શેષશાયી ॥ ૯૭ ॥

પરીક્ષાવૃતો બ્રાહ્મણૈશ્ચામરેષુ ભૃગુપ્રાર્થિતો દૈત્યહા ચેશરક્ષી ।
સખા ચાર્જુનસ્યાપિ માનપ્રહારી તથા વિપ્રપુત્રપ્રદો ધામગન્તા ॥ ૯૮ ॥

વિહારસ્થિતો માધવીભિઃ કલાઙ્ગો મહામોહદાવાગ્નિદગ્ધાભિરામઃ ।
યદુર્હ્યુગ્રસેનો નૃપોઽક્રૂર એવ તથા ચોદ્ધવઃ શૂરસેનશ્ચ શૂરઃ ॥ ૯૯ ॥

હૃદીકશ્ચ સત્રાજિતશ્ચાપ્રમેયો ગદઃ સારણઃ સાત્યકિર્દેવભાગઃ ।
તથા માનસઃ સઞ્જયઃ શ્યામકશ્ચ વૃકો વત્સકો દેવકો ભદ્રસેનઃ ॥ ૧૦૦ ॥

નૃપોઽજાતશત્રુર્જયો માદ્રિપુત્રોઽથ ભીમઃ કૃપો બુદ્ધિચક્ષુશ્ચ પાણ્ડુઃ ।
તથા શન્તનુર્દેવબાહ્લીક એવાથ ભૂરિશ્રવાશ્ચિત્રવીર્યો વિચિત્રઃ ॥ ૧૦૧ ॥

શલશ્ચાપિ દુર્યોધનઃ કર્ણ એવ સુભદ્રાસુતો વિષ્ણુરાતઃ પ્રસિદ્ધઃ ।
સજન્મેજયઃ પાણ્ડવઃ કૌરવશ્ચ તથા સર્વતેજા હરિઃ સર્વરૂપી ॥ ૧૦૨ ॥

વ્રજં હ્યાગતો રાધયા પૂર્ણદેવો વરો રાસલીલાપરો દિવ્યરૂપી ।
રથસ્થો નવદ્વીપખણ્ડપ્રદર્શી મહામાનદો ગોપજો વિશ્વરૂપઃ ॥ ૧૦૩ ॥

સનન્દશ્ચ નન્દો વૃષો વલ્લભેશઃ સુદામાર્જુનઃ સૌબલસ્તોક એવ ।
સકૃષ્ણો શુકઃ સદ્વિશાલર્ષભાખ્યઃ સુતેજસ્વિકઃ કૃષ્ણમિત્રો વરૂથઃ ॥ ૧૦૪ ॥

કુશેશો વનેશસ્તુ વૃન્દાવનેશસ્તથા મથુરેશાધિપો ગોકુલેશઃ ।
સદા ગોગણો ગોપતિર્ગોપિકેશોઽથ ગોવર્ધનો ગોપતિઃ કન્યકેશઃ ॥ ૧૦૫ ॥

અનાદિસ્તુ ચાત્મા હરિઃ પૂરુષશ્ચ પરો નિર્ગુણો જ્યોતિરૂપો નિરીહઃ ।
સદા નિર્વિકારઃ પ્રપઞ્ચાત્ પરશ્ચ સસત્યસ્તુ પૂર્ણઃ પરેશસ્તુ સૂક્ષ્મઃ ॥ ૧૦૬ ॥ સમત્ય ??
દ્વારકાયાં તથા ચાશ્વમેધસ્ય કર્તા નૃપેણાપિ પૌત્રેણ ભૂભારહર્તા ।
પુનઃ શ્રીવ્રજે રાસરઙ્ગસ્ય કર્તા હરી રાધયા ગોપિકાનાં ચ ભર્તા ॥ ૧૦૭ ॥

સદૈકસ્ત્વનેકઃ પ્રભાપૂરિતાઙ્ગસ્તથા યોગમાયાકરઃ કાલજિચ્ચ ।
સુદૃષ્ટિર્મહત્તત્ત્વરૂપઃ પ્રજાતઃ સકૂટસ્થ આદ્યાઙ્કુરો વૃક્ષરૂપઃ ॥ ૧૦૮ ॥

વિકારસ્થિતશ્ચ હ્યહઙ્કાર એવ સવૈકારિકસ્તૈજસસ્તામસશ્ચ ।
મનો દિક્સમીરસ્સ્તુ સૂર્યઃ પ્રચેતોઽશ્વિવહ્નિશ્ચ શક્રો હ્યુપેન્દ્રસ્તુ મિત્રઃ ॥ ૧૦૯ ॥

શ્રુતિસ્ત્વક્ચ દૃગ્ઘ્રાણજિહ્વાગિરશ્ચ ભુજામેઢ્રકઃ પાયુરઙ્ઘ્રિઃ સચેષ્ટઃ ।
ધરાવ્યોમવાર્મારુતશ્ચૈવ તેજોઽથ રૂપં રસો ગન્ધશબ્દસ્પૃશશ્ચ ॥ ૧૧૦ ॥

સચિત્તશ્ચ બુદ્ધિર્વિરાટ્ કાલરૂપસ્તથા વાસુદેવો જગત્કૃદ્ધતાઙ્ગઃ ।
તથાણ્ડે શયાનઃ સશેષઃ સહસ્રસ્વરૂપો રમાનાથ આદ્યોઽવતારઃ ॥ ૧૧૧ ॥

સદા સર્ગકૃત્પદ્મજઃ કર્મકર્તા તથા નાભિપદ્મોદ્ભવો દિવ્યવર્ણઃ ।
કવિર્લોકકૃત્કાલકૃત્સૂર્યરૂપો નિમેષો ભવો વત્સરાન્તો મહીયાન્ ॥ ૧૧૨ ॥

તિથિર્વારનક્ષત્રયોગાશ્ચ લગ્નોઽથ માસો ઘટી ચ ક્ષણઃ કાષ્ઠિકા ચ ।
મુહૂર્તસ્તુ યામો ગ્રહા યામિની ચ દિનં ચર્ક્ષમાલાગતો દેવપુત્રઃ ॥ ૧૧૩ ॥

કૃતો દ્વાપરસ્તુ ત્રિતસ્તત્કલિસ્તુ સહસ્રં યુગસ્તત્ર મન્વન્તરશ્ચ ।
લયઃ પાલનં સત્કૃતિસ્તત્પરાર્ધં સદોત્પત્તિકૃદ્દ્વ્યક્ષરો બ્રહ્મરૂપઃ ॥ ૧૧૪ ॥

તથા રુદ્રસર્ગસ્તુ કૌમારસર્ગો મુનેઃ સર્ગકૃદ્દેવકૃત્પ્રાકૃતસ્તુ ।
શ્રુતિસ્તુ સ્મૃતિઃ સ્તોત્રમેવં પુરાણં ધનુર્વેદ ઇજ્યાથ ગાન્ધર્વવેદઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વિધાતા ચ નારાયણઃ સત્કુમારો વરાહસ્તથા નારદો ધર્મપુત્રઃ ।
મુનિઃ કર્દમસ્યાત્મજો દત્ત એવ સયજ્ઞોઽમરો નાભિજઃ શ્રીપૃથુશ્ચ ॥ ૧૧૬ ॥

સુમત્સ્યશ્ચ કૂર્મશ્ચ ધન્વન્તરિશ્ચ તથા મોહિની નારસિંહઃ પ્રતાપી ।
દ્વિજો વામનો રેણુકાપુત્રરૂપો મુનિર્વ્યાસદેવઃ શ્રુતિસ્તોત્રકર્તા ॥ ૧૧૭ ॥

ધનુર્વેદભાગ્રામચન્દ્રાવતારઃ સસીતાપતિર્ભારહૃદ્રાવણારિઃ ।
નૃપઃ સેતુકૃદ્વાનરેન્દ્રપ્રહારી મહાયજ્ઞકૃદ્રાઘવેન્દ્રઃ પ્રચણ્ડઃ ॥ ૧૧૮ ॥

બલઃ કૃષ્ણચન્દ્રસ્તુ કલ્કિઃ કલેશસ્તુ બુદ્ધઃ પ્રસિદ્ધસ્તુ
હંસઃસ્તથાશ્વઃ ।
ઋષીન્દ્રોઽજિતો દેવવૈકુણ્ઠનાથો હ્યમૂર્તિશ્ચ મન્વન્તરસ્યાવતારઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ગજોદ્ધારણઃ શ્રીમનુર્બ્રહ્મપુત્રો નૃપેન્દ્રસ્તુ દુષ્યન્તજો દાનશીલઃ ।
સદ્દૃષ્ટઃ શ્રુતો ભૂત એવં ભવિષ્યદ્ભવત્સ્થાવરો જઙ્ગમોઽલ્પં મહચ્ચ ॥ ૧૨૦ ॥

ઇતિ શ્રીભુજઙ્ગપ્રયાતેન ચોક્તં હરે રાધિકેશસ્ય નામ્નાં સહસ્રમ્ ।
પઠેદ્ભક્તિયુક્તો દ્વિજઃ સર્વદા હિ કૃતાર્થો ભવેત્કૃષ્ણચન્દ્રસ્વરૂપઃ ॥ ૧૨૧ ॥

મહાપાપરાશિં ભિનત્તિ શ્રુતં યત્સદા વૈષ્ણવાનાં પ્રિયં મઙ્ગલં ચ ।
ઇદં રાસરાકાદિને ચાશ્વિનસ્ય તથા કૃષ્ણજન્માષ્ટમીમધ્ય એવ ॥ ૧૨૨ ॥

તથા ચૈત્રમાસસ્ય રાકાદિને વાથ ભાદ્રે ચ રાધાષ્ટમી સદ્દિને વા ।
પઠેદ્ભક્તિયુક્તસ્ત્વિદં પૂજયિત્વા ચતુર્ધા સુમુક્તિં તનોતિ પ્રશસ્તઃ ॥ ૧૨૩ ॥

પઠેત્કૃષ્ણપુર્યાં ચ વૃન્દાવને વા વ્રજે ગોકુલે વાપિ વંશીવટે વા ।
વટે વાક્ષયે વા તટે સૂર્યપુત્ર્યાઃ સ ભક્તોઽથ ગોલોકધામ પ્રયાતિ ॥ ૧૨૪ ॥

ભજેદ્ભક્તિભાવાચ્ચ સર્વત્રભૂમૌ હરિં કુત્ર ચાનેન ગેહે વને વા ।
જહાતિ ક્ષણં નો હરિસ્તં ચ ભક્તં સુવશ્યો ભવેન્માધવઃ કૃષ્ણચન્દ્રઃ ॥ ૧૨૫ ॥

સદા ગોપનીયં સદા ગોપનીયં સદા ગોપનીયં પ્રયત્નેન ભક્તૈઃ ।
પ્રકાશ્યં ન નામ્નાં સહસ્રં હરેશ્ચ ન દાતવ્યમેવં કદા લમ્પટાય ॥ ૧૨૬ ॥

ઇદં પુસ્તકં યત્ર ગેહેઽપિ તિષ્ઠેદ્વસેદ્રાધિકાનાથ આદ્યસ્તુ તત્ર ।
તથા ષડ્ગુણાઃ સિદ્ધયો દ્વાદશાપિ ગુણૈસ્ત્રિંશદ્ભિર્લક્ષણૈસ્તુ પ્રયાન્તિ ॥ ૧૨૭ ॥

ઇતિ શ્રીમદ્ગર્ગસંહિતાયાં અશ્વમેધખણ્ડે શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામવર્ણનં
નામૈકોનષષ્ટિતમોઽધ્યાયઃ ॥ દશમખણ્ડે અધ્યાય ૫૯ ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top