Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਗਰ੍ਗਸਂਹਿਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮ੍ ॥
ਗਰ੍ਗ ਉਵਾਚ
ਅਥੋਗ੍ਰਸੇਨੋ ਨਪਤਿਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸਜ੍ਯ ਚ ।
ਵ੍ਯਾਸਂ ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਸਨ੍ਦੇਹਂ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਮਨੋਮਯਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਉਵਾਚ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਕੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਹਿਤ੍ਵਾ ਚ ਜਗਤਃ ਸੁਖਮ੍ ।
ਭਜੇਤ੍ ਕਸ਼੍ਣਂ ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਨ੍ਮੇ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੨ ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ
ਤ੍ਵਦਗ੍ਰੇ ਕਥਯਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਤ੍ਯਂ ਹਿਤਕਰਂ ਵਚਃ ।
ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼‍ਣੁਸ਼੍ਵੈਕਾਗ੍ਰਮਾਨਸਃ ॥ ੩ ॥

ਸੇਵਨਂ ਕੁਰੁ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਰਾਧਾਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਯੋਃ ਪਰਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭ੍ਯਾਮੁਭਯੋਰ੍ਭਕ੍ਤਿਤਃ ਕਿਲ ॥ ੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਰਾਧਾਯਾ ਵਿਧਿਰ੍ਜਾਨਾਤਿ ਭੂਪਤੇ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਨਾਰਦਸ਼੍ਚੈਵ ਕੇਚਿਦ੍ਵੈ ਚਾਸ੍ਮਦਾਦਯਃ ॥ ੫ ॥

ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਉਵਾਚ
ਰਾਧਿਕਾਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਨਾਰਦਾਚ੍ਚ ਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਏਕਾਨ੍ਤੇ ਦਿਵ੍ਯਸ਼ਿਬਿਰੇ ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਰਵਿਗ੍ਰਹੇ ॥ ੬ ॥

ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯਾਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਣਃ ।
ਵਦ ਤਨ੍ਮੇ ਚ ਕਪਯਾ ਯੇਨ ਸ਼੍ਰੇਯੋऽਹਮਾਪ੍ਨੁਯਾਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਗਰ੍ਗ ਉਵਾਚ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੋਗ੍ਰਸੇਨਵਚਨਂ ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ ਮਹਾਮੁਨਿਃ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਯ ਤਂ ਪ੍ਰੀਤਮਨਾਃ ਪ੍ਰਾਹ ਕਸ਼੍ਣਂ ਵਿਲੋਕਯਨ੍ ॥ ੮ ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ
ਸ਼‍ਣੁ ਰਾਜਨ੍ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਹਸ੍ਰਂ ਨਾਮ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ।
ਪੁਰਾ ਸ੍ਵਧਾਮ੍ਨਿ ਰਾਧਾਯੈ ਕਸ਼੍ਣੇਨਾਨੇਨ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਕਿਲ ਗੋਪਨੀਯਂ ਦਤ੍ਤੇ ਚ ਹਾਨਿਃ ਸਤਤਂ ਭਵੇਦ੍ਧਿ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਸਰ੍ਵਸੁਖਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ਂ ਪਰਂ ਪਰਾਰ੍ਥਂ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਦਂ ਚ ॥ ੧੦ ॥

ਰੂਪਂ ਚ ਮੇ ਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪਠੇਤ੍ਤੁ ਮਦ੍ਰੂਪ ਇਵ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ।
ਦਾਤਵ੍ਯਮੇਵਂ ਨ ਸ਼ਠਾਯ ਕੁਤ੍ਰ ਨ ਦਾਮ੍ਭਿਕਾਯੋਪਦਿਸ਼ੇਤ੍ ਕਦਾਪਿ ॥ ੧੧ ॥

ਦਾਤਵ੍ਯਮੇਵਂ ਕਰੁਣਾਵਤਾਯ ਗੁਰ੍ਵਂਘ੍ਰਿਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਕ੍ਤਾਯ ਸਤਾਂ ਪਰਾਯ ਤਥਾ ਮਦਕ੍ਰੋਧਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ॥ ੧੨ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਰਾਯਣऋਸ਼ਿਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਂ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਬੀਜਂ । ਸ਼੍ਰੀਰਾਧਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਮਨ੍ਮਥਃ ਕੀਲਕਂ ।
ਸ਼੍ਰੀਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਭਕ੍ਤਿਜਨ੍ਮਫਲਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ । (ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਮ੍)
ਸ਼ਿਖਿਮੁਕੁਟਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਨੀਲਪਦ੍ਮਾਙ੍ਗਦੇਸ਼ਂ
ਵਿਧੁਮੁਖਕਤਕੇਸ਼ਂ ਕੌਸ੍ਤੁਭਾਪੀਤਵੇਸ਼ਮ੍ ।
ਮਧੁਰਰਵਕਲੇਸ਼ਂ ਸ਼ਂ ਭਜੇ ਭ੍ਰਾਤਸ਼ੇਸ਼ਂ
ਵ੍ਰਜਜਨਵਨਿਤੇਸ਼ਂ ਮਾਧਵਂ ਰਾਧਿਕੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਹਰਿਰ੍ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨਃ ਕਂਸਹਂਤਾ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਃ ਪੂਰ੍ਣਦੇਵਃ ।
ਰਮੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਕਸ਼੍ਣਃ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਣਃ ਸੁਰੇਸ਼ੋऽਚ੍ਯੁਤੋ ਵਾਸੁਦੇਵਸ਼੍ਚ ਦੇਵਃ ॥ ੧੪ ॥

ਧਰਾਭਾਰਹਰ੍ਤਾ ਕਤੀ ਰਾਧਿਕੇਸ਼ਃ ਪਰੋ ਭੂਵਰੋ ਦਿਵ੍ਯਗੋਲੋਕਨਾਥਃ ।
ਸੁਦਾਮ੍ਨਸ੍ਤਥਾ ਰਾਧਿਕਾਸ਼ਾਪਹੇਤੁਰ੍ਘਣੀ ਮਾਨਿਨੀਮਾਨਦੋ ਦਿਵ੍ਯਲੋਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਲਸਦ੍ਗੋਪਵੇਸ਼ੋ ਹ੍ਯਜੋ ਰਾਧਿਕਾਤ੍ਮਾ ਚਲਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਃ ਕੁਨ੍ਤਲੀ ਕੁਨ੍ਤਲਸ੍ਰਕ੍ ।
ਰਥਸ੍ਥਃ ਕਦਾ ਰਾਧਯਾ ਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨਃ ਸੁਧਾਸੌਧਭੂਚਾਰਣੋ ਦਿਵ੍ਯਵਾਸਾਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਦਾ ਵਨ੍ਦਕਾਰਣ੍ਯਚਾਰੀ ਸ੍ਵਲੋਕੇ ਮਹਾਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ।
ਮਹਾਹਂਸਭੈ(?)ਸ਼੍ਚਾਮਰੈਰ੍ਵੀਜ੍ਯਮਾਨਸ਼੍ਚਲਚ੍ਛਤ੍ਰਮੁਕ੍ਤਾਵਲੀਸ਼ੋਭਮਾਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸੁਖੀ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲੀਲਾਭਿਰਾਮਃ ਕ੍ਵਣਨ੍ਨੂਪੁਰਾਲऽਗ੍ਕਤਾਂਘ੍ਰਿਃ ਸ਼ੁਭਾਂਘ੍ਰਿਃ ।
ਸੁਜਾਨੁਸ਼੍ਚ ਰਂਭਾਸ਼ੁਭੋਰੁਃ ਕਸ਼ਾਙ੍ਗਃ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡਾਸੁਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਖਣ੍ਡਃ ॥ ੧੮ ॥

ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਤੋਦਰਸ਼੍ਰੀਰ੍ਮਹਾਪਦ੍ਮਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਃ ।
ਲਸਤ੍ਕੁਨ੍ਦਦਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ਰਤ੍ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਃ ਕਿਰੀਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਭਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਖੀਕੋਟਿਭਿਰ੍ਵਰ੍ਤਮਾਨੋ ਨਿਕੁਞ੍ਜੇ ਪ੍ਰਿਯਾਰਾਧਯਾ ਰਾਸਸਕ੍ਤੋ ਨਵਾਙ੍ਗਃ ।
ਧਰਾਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਦਿਭਿਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਃ ਸਦ੍ਧਰਾਭਾਰਦੂਰੀਕਤਾਰ੍ਥਂ ਪ੍ਰਜਾਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਯਦੁਰ੍ਦੇਵਕੀਸੌਖ੍ਯਦੋ ਬਨ੍ਧਨਚ੍ਛਿਤ੍ ਸਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਿਭੁਰ੍ਯੋਗਮਾਯੀ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ।
ਵ੍ਰਜੇ ਨਨ੍ਦਪੁਤ੍ਰੋ ਯਸ਼ੋਦਾਸੁਤਾਖ੍ਯੋ ਮਹਾਸੌਖ੍ਯਦੋ ਬਾਲਰੂਪਃ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਃ ॥ ੨੧ ॥

ਤਥਾ ਪੂਤਨਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ਸ਼੍ਯਾਮਰੂਪੋ ਦਯਾਲੁਸ੍ਤ੍ਵਨੋਭਞ੍ਜਨਃ ਪਲ੍ਲਵਾਂਘ੍ਰਿਃ ।
ਤਣਾਵਰ੍ਤਸਂਹਾਰਕਾਰੀ ਚ ਗੋਪੋ ਯਸ਼ੋਦਾਯਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ੀ ॥ ੨੨ ॥

ਤਥਾ ਗਰ੍ਗਦਿਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਭਾਗ੍ਯੋਦਯਸ਼੍ਰੀਃ ਲਸਦ੍ਬਾਲਕੇਲਿਃਸਰਾਮਃ ਸੁਵਾਚਃ ।
ਕ੍ਵਣਨ੍ਨੂਪੁਰੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦਯੁਗ੍ਰਿਙ੍ਗਮਾਣਸ੍ਤਥਾ ਜਾਨੁਹਸ੍ਤੈਰ੍ਵ੍ਰਜੇਸ਼ਾਙ੍ਗਣੇ ਵਾ ॥ ੨੩ ॥

ਦਧਿਸ੍ਪਕ੍ਚ ਹੈਯਙ੍ਗਵੀਦੁਗ੍ਧਭੋਕ੍ਤਾ ਦਧਿਸ੍ਤੇਯਕਦ੍ਦੁਗ੍ਧਭੁਗ੍ਭਾਣ੍ਡਭੇਤ੍ਤਾ ।
ਮਦਂ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਗੋਪਜੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਚਣ੍ਡਪ੍ਰਭਾਮਣ੍ਡਿਤਾਙ੍ਗਃ ॥ ੨੪ ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਕਰੈਰ੍ਵਰ੍ਧਨਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਦ੍ਯੋ ਮਣਿਗ੍ਰੀਵਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦੋ ਦਾਮਬਦ੍ਧਃ ।
ਕਦਾ ਨਤ੍ਯਮਾਨੋ ਵ੍ਰਜੇ ਗੋਪਿਕਾਭਿਃ ਕਦਾ ਨਨ੍ਦਸਨ੍ਨਨ੍ਦਕੈਰ੍ਲਾਲ੍ਯਮਾਨਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਦਾ ਗੋਪਨਨ੍ਦਾਂਕਗੋਪਾਲਰੂਪੀ ਕਲਿਨ੍ਦਾਙ੍ਗਜਾਕੂਲਗੋ ਵਰ੍ਤਮਾਨਃ ।
ਘਨੈਰ੍ਮਾਰੁਤੈਸ਼੍ਚ੍ਛਨ੍ਨਭਾਣ੍ਡੀਰਦੇਸ਼ੇ ਗਹੀਤੋ ਵਰੋ ਰਾਧਯਾ ਨਨ੍ਦਹਸ੍ਤਾਤ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਨਿਕੁਞ੍ਜੇ ਚ ਗੋਲੋਕਲੋਕਾਗਤੇऽਪਿ ਮਹਾਰਤ੍ਨਸਙ੍ਘੈਃ ਕਦਮ੍ਬਾਵਤੇऽਪਿ ।
ਤਦਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਰਾਧਿਕਾਸਦ੍ਵਿਵਾਹੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਂ ਗਤਃ ਪੂਜਿਤਃ ਸਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ॥ ੨੭ ॥

ਰਸੀ ਰਾਸਯੁਙ੍ਮਾਲਤੀਨਾਂ ਵਨੇऽਪਿ ਪ੍ਰਿਯਾਰਾਧਯਾऽऽਰਾਧਿਤਾਰ੍ਥੋ ਰਮੇਸ਼ਃ ।
variation ਪ੍ਰਿਯਾਰਾਧਯਾ ਰਾਧਿਕਾਰ੍ਥਮ੍
ਧਰਾਨਾਥ ਆਨਨ੍ਦਦਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤੋ ਵਨੇਸ਼ੋ ਧਨੀ ਸੁਨ੍ਦਰੋ ਗੋਪਿਕੇਸ਼ਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕਦਾ ਰਾਧਯਾ ਪ੍ਰਾਪਿਤੋ ਨਨ੍ਦਗੇਹੇ ਯਸ਼ੋਦਾਕਰੈਰ੍ਲਾਲਿਤੋ ਮਨ੍ਦਹਾਸਃ ।
ਭਯੀ ਕ੍ਵਾਪਿ ਵਨ੍ਦਾਰਕਾਰਣ੍ਯਵਾਸੀ ਮਹਾਮਨ੍ਦਿਰੇ ਵਾਸਕਦ੍ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵਨੇ ਵਤ੍ਸਚਾਰੀ ਮਹਾਵਤ੍ਸਹਾਰੀ ਬਕਾਰਿਃ ਸੁਰੈਃ ਪੂਜਿਤੋऽਘਾਰਿਨਾਮਾ ।
ਵਨੇ ਵਤ੍ਸਕਦ੍ਗੋਪਕਦ੍ਗੋਪਵੇਸ਼ਃ ਕਦਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵਿਹਾਰੀ ਤਥਾ ਤਾਲਭੁਗ੍ਧੇਨੁਕਾਰਿਃ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਗੋਵਿਸ਼ਾਰ੍ਥਿਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ।
ਕਲਿਨ੍ਦਾਙ੍ਗਜਾਕੂਲਗਃ ਕਾਲਿਯਸ੍ਯ ਦਮੀ ਨਤ੍ਯਕਾਰੀ ਫਣੇਸ਼੍ਵਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ॥ ੩੧ ॥

ਸਲੀਲਃ ਸ਼ਮੀ ਜ੍ਞਾਨਦਃ ਕਾਮਪੂਰਸ੍ਤਥਾ ਗੋਪਯੁਗ੍ਗੋਪ ਆਨਨ੍ਦਕਾਰੀ ।
ਸ੍ਥਿਰੀਹ੍ਯਗ੍ਨਿਭੁਕ੍ਪਾਲਕੋ ਬਾਲਲੀਲਃ ਸੁਰਾਗਸ਼੍ਚ ਵਂਸ਼ੀਧਰਃ ਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ੀਲਃ ॥ ੩੨ ॥

ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਪ੍ਰਭਾਨਾਸ਼ਕੋ ਗੌਰਵਰ੍ਣੋ ਬਲੋ ਰੋਹਿਣੀਜਸ਼੍ਚ ਰਾਮਸ਼੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼ਃ ।
ਬਲੀ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਣਾਗ੍ਰਜਸ਼੍ਚ ਧਰੇਸ਼ਃ ਫਣੀਸ਼ਸ੍ਤੁ ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾਭਃ ॥ ੩੩ ॥

ਮਹਾਸੌਖ੍ਯਦੋ ਹ੍ਯਗ੍ਨਿਹਾਰੋ ਵ੍ਰਜੇਸ਼ਃ ਸ਼ਰਦ੍ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਵਰ੍ਸ਼ਾਕਰਃ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਃ ।
ਵ੍ਰਜੇ ਗੋਪਿਕਾਪੂਜਿਤਸ਼੍ਚੀਰਹਰ੍ਤਾ ਕਦਮ੍ਬੇ ਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚੀਰਦਃ ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ਼ਃ ॥ ੩੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਨਾਸ਼ਕਦ੍ਯਜ੍ਞਪਤ੍ਨੀਮਨਃਸ੍ਪਕ੍ਕਪਾਕਾਰਕਃ ਕੇਲਿਕਰ੍ਤਾਵਨੀਸ਼ਃ ।
ਵ੍ਰਜੇ ਸ਼ਕ੍ਰਯਾਗਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ਮਿਤਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਨਾਸੀਰਮੋਹਪ੍ਰਦੋ ਬਾਲਰੂਪੀ ॥ ੩੫ ॥

ਗਿਰੇਃ ਪੂਜਕੋ ਨਨ੍ਦਪੁਤ੍ਰੋ ਹ੍ਯਗਧ੍ਰਃ ਕਪਾਕਚ੍ਚ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋਦ੍ਧਾਰਿਨਾਮਾ ।
ਤਥਾ ਵਾਤਵਰ੍ਸ਼ਾਹਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ਕਸ਼੍ਚ ਵ੍ਰਜਾਧੀਸ਼ਗੋਪਾਙ੍ਗਨਾਸ਼ਙ੍ਕਿਤਃ ਸਨ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਅਗੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪਰਿ ਸ਼ਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਃ ਸ੍ਤੁਤਃ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮਸ਼ਾਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕੋ ਦੇਵਗੋਵਿਨ੍ਦਨਾਮਾ ।
ਵ੍ਰਜਾਧੀਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਃ ਪਾਸ਼ਿਪੂਜ੍ਯੋऽਨੁਜੈਰ੍ਗੋਪਜੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯਵੈਕੁਣ੍ਠਦਰ੍ਸ਼ੀ ॥ ੩੭ ॥

ਚਲਚ੍ਚਾਰੁਵਂਸ਼ੀਕ੍ਵਣਃ ਕਾਮਿਨੀਸ਼ੋ ਵ੍ਰਜੇ ਕਾਮੀਨੀਮੋਹਦਃ ਕਾਮਰੂਪਃ ।
ਰਸਾਕ੍ਤੋ ਰਸੀ ਰਾਸਕਦ੍ਰਾਧਿਕੇਸ਼ੋ ਮਹਾਮੋਹਦੋ ਮਾਨਿਨੀਮਾਨਹਾਰੀ ॥ ੩੮ ॥

ਵਿਹਾਰੀ ਵਰੋ ਮਾਨਹਦ੍ਰਾਧਿਕਾਂਗੋ ਧਰਾਦ੍ਵੀਪਗਃ ਖਣ੍ਡਚਾਰੀ ਵਨਸ੍ਥਃ ।
ਪ੍ਰਿਯੋ ਹ੍ਯਸ਼੍ਟਵਕ੍ਰਰ੍ਸ਼ਿਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸਰਾਧੋ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ਪਦ੍ਮਹਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਰ੍ਥਃ ॥ ੩੯ ॥

ਵਟਸ੍ਥਃ ਸੁਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਾਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਸਕ੍ਤੋ ਵ੍ਰਜਂ ਹ੍ਯਾਗਤੋ ਰਾਧਯਾ ਮੋਹਿਨੀਸ਼ੁ ।
ਮਹਾਮੋਹਕਦ੍ਗੋਪਿਕਾਗੀਤਕੀਰ੍ਤੀ ਰਸਸ੍ਥਃ ਪਟੀ ਦੁਃਖਿਤਾਕਾਮਿਨੀਸ਼ਃ ॥ ੪੦ ॥

ਵਨੇ ਗੋਪਿਕਾਤ੍ਯਾਗਕਤ੍ਪਾਦਚਿਹ੍ਨਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰਕਃ ਕਾਮਮੋਹੀ ।
ਵਸ਼ੀ ਗੋਪਿਕਾਮਧ੍ਯਗਃ ਪੇਸ਼ਵਾਚਃ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰੀਤਿਕਦ੍ਰਾਸਰਕ੍ਤਃ ਕਲੇਸ਼ਃ ॥ ੪੧ ॥

ਰਸਾਰਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤੋ ਹ੍ਯਨਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸ੍ਰਜਾ ਸਂਵਤੋ ਵਲ੍ਲਵੀਮਧ੍ਯਸਂਸ੍ਥਃ ।
ਸੁਬਾਹੁਃ ਸੁਪਾਦਃ ਸੁਵੇਸ਼ਃ ਸੁਕੇਸ਼ੋ ਵ੍ਰਜੇਸ਼ਃ ਸਖਾ ਵਲ੍ਲਭੇਸ਼ਃ ਸੁਦੇਸ਼ਃ ॥ ੪੨ ॥

ਕ੍ਵਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਜਾਲਭਨ੍ਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯੋ ਲਸਤ੍ਕਙ੍ਕਣੋ ਹ੍ਯਙ੍ਗਦੀ ਹਾਰਭਾਰਃ ।
ਕਿਰੀਟੀ ਚਲਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਸ਼੍ਚਾਙ੍ਗੁਲੀਯਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕੌਸ੍ਤੁਭੋ ਮਾਲਤੀਮਣ੍ਡਿਤਾਙ੍ਗਃ ॥ ੪੩ ॥

ਮਹਾਨਤ੍ਯਕਦ੍ਰਾਸਰਙ੍ਗਃ ਕਲਾਢ੍ਯਸ਼੍ਚਲਦ੍ਧਾਰਭੋ ਭਾਮਿਨੀਨਤ੍ਯਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਕਲਿਨ੍ਦਾਙ੍ਗਜਾਕੇਲਿਕਤ੍ਕੁਂਕੁਮਸ਼੍ਰੀਃ ਸੁਰੈਰ੍ਨਾਯਿਕਾਨਾਯਕੈਰ੍ਗੀਯਮਾਨਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸੁਖਾਢ੍ਯਸ੍ਤੁ ਰਾਧਾਪਤਿਃ ਪੂਰ੍ਣਬੋਧਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਮਿਤੀਵਲ੍ਗਿਤਭ੍ਰੂਵਿਲਾਸਃ ।
ਸੁਰਮ੍ਯੋऽਲਿਭਿਃ ਕੁਨ੍ਤਲਾਲੋਲਕੇਸ਼ਃ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਬਰ੍ਹਕੁਨ੍ਦਸ੍ਰਜਾ ਚਾਰੁਵੇਸ਼ਃ ॥ ੪੫ ॥

ਮਹਾਸਰ੍ਪਤੋ ਨਨ੍ਦਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਂਘ੍ਰਿਃ ਸਦਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚੂਡਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ।
variation ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ
ਪ੍ਰਜਾਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਗੋਪਿਕਾਗੀਯਮਾਨਃ ਕਕੁਦ੍ਮਿਪ੍ਰਣਾਸ਼ਪ੍ਰਯਾਸਃ ਸੁਰੇਜ੍ਯਃ ॥ ੪੬ ॥

ਕਲਿਃ ਕ੍ਰੋਧਕਤ੍ਕਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਤਥਾਕ੍ਰੂਰਮਨ੍ਤ੍ਰੋਪਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰਾਰ੍ਥਃ ।
ਬਲੀ ਕੇਸ਼ਿਹਾ ਪੁਸ਼੍ਪਵਰ੍ਸ਼ੋऽਮਲਸ਼੍ਰੀਸ੍ਤਥਾ ਨਾਰਦਾਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਿਤੋ ਵ੍ਯੋਮਹਨ੍ਤਾ ॥ ੪੭ ॥

ਤਥਾਕ੍ਰੂਰਸੇਵਾਪਰਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਵ੍ਰਜੇ ਗੋਪਿਕਾਮੋਹਦਃ ਕੂਲਵਰ੍ਤੀ ।
ਸਤੀਰਾਧਿਕਾਬੋਧਦਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਕਰ੍ਤਾ ਵਿਲਾਸੀ ਮਹਾਮੋਹਨਾਸ਼ੀ ਸ੍ਵਬੋਧਃ ॥ ੪੮ ॥

ਵ੍ਰਜੇ ਸ਼ਾਪਤਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਰਾਧਾਸਕਾਸ਼ੋ ਮਹਾਮੋਹਦਾਵਾਗ੍ਨਿਦਗ੍ਧਾਪਤਿਸ਼੍ਚ ।
ਸਖੀਬਨ੍ਧਨਾਨ੍ਮੋਹਿਤਾਕ੍ਰੂਰ ਆਰਾਤ੍ਸਖੀਕਙ੍ਕਣੈਸ੍ਤਾਡਿਤਾਕ੍ਰੂਰਰਕ੍ਸ਼ੀ ॥ ੪੯ ॥

ਰਥਸ੍ਥੋ ਵ੍ਰਜੇ ਰਾਧਯਾ ਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸੁਗੁਪ੍ਤੋ ਗਮੀ ਗੋਪਕੈਸ਼੍ਚਾਰੁਲੀਲਃ ।
ਜਲੇऽਕ੍ਰੂਰਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਿਤੋ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪੋ ਦਿਦਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪੁਰੀਮੋਹਿਨੀਚਿਤ੍ਤਮੋਹੀ ॥ ੫੦ ॥

ਤਥਾ ਰਙ੍ਗਕਾਰਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ਸੁਵਸ੍ਤ੍ਰਃਸ੍ਰਜੀ ਵਾਯਕਪ੍ਰੀਤਿਕਨ੍ਮਾਲਿਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਦਸ਼੍ਚਾਪਿ ਕੁਬ੍ਜਾਵਿਨੋਦੀ ਸ੍ਫੁਰਚ੍ਚਣ੍ਡਕੋਦਣ੍ਡਰੁਗ੍ਣਪ੍ਰਚਣ੍ਡਃ ॥ ੫੧ ॥

ਭਟਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਦਃ ਕਂਸਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਕਾਰੀ ਮਹਾਮਲ੍ਲਵੇਸ਼ਃ ਕਰੀਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਹਾਰੀ ।
ਮਹਾਮਾਤ੍ਯਹਾ ਰਙ੍ਗਭੂਮਿਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਰਸਾਢ੍ਯੋ ਯਸ਼ਃਸ੍ਪਗ੍ਬਲੀ ਵਾਕ੍ਪਟੁਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ੫੨ ॥

ਮਹਾਮਲ੍ਲਹਾ ਯੁਦ੍ਧਕਤ੍ਸ੍ਤ੍ਰੀਵਚੋऽਰ੍ਥੀ ਧਰਾਨਾਯਕਃ ਕਂਸਹਨ੍ਤਾ ਯਦੁਃਪ੍ਰਾਕ੍ ।
ਸਦਾ ਪੂਜਿਤੋ ਹ੍ਯੁਗ੍ਰਸੇਨਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੋ ਧਰਾਰਾਜ੍ਯਦੋ ਯਾਦਵੈਰ੍ਮਣ੍ਡਿਤਾਙ੍ਗਃ ॥ ੫੩ ॥

ਗੁਰੋਃ ਪੁਤ੍ਰਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਾਠੀ ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖਹਾ ਦਣ੍ਡਧਕ੍ਪੂਜ੍ਯ ਏਵ ।
ਵ੍ਰਜੇ ਹ੍ਯੁਦ੍ਧਵਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤੋ ਗੋਪਮੋਹੀ ਯਸ਼ੋਦਾਘਣੀ ਗੋਪਿਕਾਜ੍ਞਾਨਦੇਸ਼ੀ ॥ ੫੪ ॥

ਸਦਾ ਸ੍ਨੇਹਕਤ੍ਕੁਬ੍ਜਯਾ ਪੂਜਿਤਾਙ੍ਗਸ੍ਤਥਾਕ੍ਰੂਰਗੇਹਂਗਮੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵੇਤ੍ਤਾ ।
ਤਥਾ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਾਕ੍ਰੂਰ ਏਵ ਸੁਖੀ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਨਪਾਨਨ੍ਦਕਾਰੀ ॥ ੫੫ ॥

ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੌਹਿਣੀਹਾ ਜਰਾਸਨ੍ਧਮਾਨੀ ਨਪੋ ਦ੍ਵਾਰਕਾਕਾਰਕੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਤਾ ।
ਰਣੀ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਸ੍ਤੁਤੋ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਜਰਾਸਨ੍ਧਸਙ੍ਕਲ੍ਪਕਦ੍ਧਾਵਦਂਘ੍ਰਿਃ ॥ ੫੬ ॥

ਨਗਾਦੁਤ੍ਪਤਦ੍ਦ੍ਵਾਰਿਕਾਮਧ੍ਯਵਰ੍ਤੀ ਤਥਾ ਰੇਵਤੀਭੂਸ਼ਣਸ੍ਤਾਲਚਿਹ੍ਨਃ ।
ਯਦੂ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਹਾਰਕਸ਼੍ਚੈਦ੍ਯਵੇਦ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਰੁਕ੍ਮਿਰੂਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ਸੁਖਾਸ਼ੀ ॥ ੫੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਾਰਸ਼੍ਚ ਕਾਰ੍ਸ਼੍ਣਿਸ਼੍ਚ ਕਾਮੋ ਮਨੋਜਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰੀ ਰਤੀਸ਼ਃ ।
ਰਥੀ ਮਨ੍ਮਥੋ ਮੀਨਕੇਤੁਃ ਸ਼ਰੀ ਚ ਸ੍ਮਰੋ ਦਰ੍ਪਕੋ ਮਾਨਹਾ ਪਞ੍ਚਬਾਣਃ ॥ ੫੮ ॥

ਪ੍ਰਿਯਃ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਪਤਿਰ੍ਯਾਦਵੇਸ਼ੋऽਥ ਸਤ੍ਰਾਜਿਤਪ੍ਰੇਮਪੂਰਃ ਪ੍ਰਹਾਸਃ ।
ਮਹਾਰਤ੍ਨਦੋ ਜਾਮ੍ਬਵਦ੍ਯੁਦ੍ਧਕਾਰੀ ਮਹਾਚਕ੍ਰਧਕ੍ਖਡ੍ਗਧਗ੍ਰਾਮਸਂਧਿਃ ॥ ੫੯ ॥

ਵਿਹਾਰਸ੍ਥਿਤਃ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰੇਮਕਾਰੀ ਕਲਿਨ੍ਦਾਙ੍ਗਜਾਮੋਹਨਃ ਖਾਣ੍ਡਵਾਰ੍ਥੀ ।
ਸਖਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨਪ੍ਰੀਤਿਕਨ੍ਨਗ੍ਰਕਰ੍ਤਾ ਤਥਾ ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਪਤਿਃ ਕ੍ਰੀਡਨਾਰ੍ਥੀ ॥ ੬੦ ॥

ਨਪਪ੍ਰੇਮਕਦ੍ਗੋਜਿਤਃ ਸਪ੍ਤਰੂਪੋऽਥ ਸਤ੍ਯਾਪਤਿਃ ਪਾਰਿਬਰ੍ਹੀ ਯਥੇਸ਼੍ਟਃ ।
ਨਪੈਃ ਸਂਵਤਸ਼੍ਚਾਪਿ ਭਦ੍ਰਾਪਤਿਸ੍ਤੁ ਵਿਲਾਸੀ ਮਧੋਰ੍ਮਾਨਿਨੀਸ਼ੋ ਜਨੇਸ਼ਃ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼ੁਨਾਸੀਰਮੋਹਾਵਤਃ ਸਤ੍ਸਭਾਰ੍ਯਃ ਸਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਮੁਰਾਰਿਃ ਪੁਰੀਸਙ੍ਘਭੇਤ੍ਤਾ ।
ਸੁਵੀਰਃਸ਼ਿਰਃਖਣ੍ਡਨੋ ਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀ ਭੌਮਹਾ ਚਣ੍ਡਵੇਗਃ ਪ੍ਰਵੀਰਃ ॥ ੬੨ ॥

ਧਰਾਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ਕੁਣ੍ਡਲਚ੍ਛਤ੍ਰਹਰ੍ਤਾ ਮਹਾਰਤ੍ਨਯੁਗ੍ ਰਾਜਕਨ੍ਯਾਭਿਰਾਮਃ ।
ਸ਼ਚੀਪੂਜਿਤਃ ਸ਼ਕ੍ਰਜਿਨ੍ਮਾਨਹਰ੍ਤਾ ਤਥਾ ਪਾਰਿਜਾਤਾਪਹਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ਃ ॥ ੬੩ ॥

ਗਹੀ ਚਾਮਰੈਃ ਸ਼ੋਭਿਤੋ ਭੀਸ਼੍ਮਕਨ੍ਯਾਪਤਿਰ੍ਹਾਸ੍ਯਕਨ੍ਮਾਨਿਨੀਮਾਨਕਾਰੀ ।
ਤਥਾ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਾਕ੍ਪਟੁਃ ਪ੍ਰੇਮਗੇਹਃ ਸਤੀਮੋਹਨਃ ਕਾਮਦੇਵਾਪਰਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸੁਦੇਸ਼੍ਣਃ ਸੁਚਾਰੁਸ੍ਤਥਾ ਚਾਰੁਦੇਸ਼੍ਣੋऽਪਰਸ਼੍ਚਾਰੁਦੇਹੋ ਬਲੀ ਚਾਰੁਗੁਪ੍ਤਃ ।
ਸੁਤੀ ਭਦ੍ਰਚਾਰੁਸ੍ਤਥਾ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਿਚਾਰੁਸ਼੍ਚ ਚਾਰੂ ਰਥੀ ਪੁਤ੍ਰਰੂਪਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸੁਭਾਨੁਃ ਪ੍ਰਭਾਨੁਸ੍ਤਥਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਨੁਰ੍ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰੇਵਾਸ਼੍ਟਭਾਨੁਸ਼੍ਚ ਸਾਮ੍ਬਃ ।
ਸੁਮਿਤ੍ਰਃ ਕ੍ਰਤੁਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕੇਤੁਸ੍ਤੁ ਵੀਰੋऽਸ਼੍ਵਸੇਨੋ ਵਸ਼ਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਗੁਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਃ ॥ ੬੬ ॥

ਵਿਸ਼ਙ੍ਕੁਰ੍ਵਸੁਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਤੋ ਭਦ੍ਰ ਏਕਃ ਸੁਬਾਹੁਰ੍ਵਸ਼ਃ ਪੂਰ੍ਣਮਾਸਸ੍ਤੁ ਸੋਮਃ ।
ਵਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰੇਵ ਪ੍ਰਘੋਸ਼ੋऽਥ ਸਿਂਹੋ ਬਲੋ ਹ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਗੋਵਰ੍ਧਨੋਨ੍ਨਾਦ ਏਵ ॥ ੬੭ ॥

ਮਹਾਸ਼ੋ ਵਕਃ ਪਾਵਨੋ ਵਹ੍ਨਿਮਿਤ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੁਧਿਰ੍ਹਰ੍ਸ਼ਕਸ਼੍ਚਾਨਿਲੋऽਮਿਤ੍ਰਜਿਚ੍ਚ ।
ਸੁਭਦ੍ਰੋ ਜਯਃ ਸਤ੍ਯਕੋ ਵਾਮ ਆਯੁਰ੍ਯਦੁਃ ਕੋਟਿਸ਼ਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ॥ ੬੮ ॥

ਹਲੀ ਦਣ੍ਡਧਗ੍ਰੁਕ੍ਮਿਹਾ ਚਾਨਿਰੁਦ੍ਧਸ੍ਤਥਾ ਰਾਜਭਿਰ੍ਹਾਸ੍ਯਗੋ ਦ੍ਯੂਤਕਰ੍ਤਾ ।
ਮਧੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਰ੍ਬਾਣਪੁਤ੍ਰੀਪਤਿਸ਼੍ਚ ਮਹਾਸੁਨ੍ਦਰਃ ਕਾਮਪੁਤ੍ਰੋ ਬਲੀਸ਼ਃ ॥ ੬੯ ॥

ਮਹਾਦੈਤ੍ਯਸਂਗ੍ਰਾਮਕਦ੍ਯਾਦਵੇਸ਼ਃ ਪੁਰੀਭਞ੍ਜਨੋ ਭੂਤਸਂਤ੍ਰਾਸਕਾਰੀ ।
ਮਧੀ ਰੁਦ੍ਰਜਿਦ੍ਰੁਦ੍ਰਮੋਹੀ ਮਧਾਰ੍ਥੀ ਤਥਾ ਸ੍ਕਨ੍ਦਜਿਤ੍ਕੂਪਕਰ੍ਣਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ ੭੦ ॥

ਧਨੁਰ੍ਭਞ੍ਜਨੋ ਬਾਣਮਾਨਪ੍ਰਹਾਰੀ ਜ੍ਵਰੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਤ੍ਸਂਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਜ੍ਵਰੇਣ ।
ਭੁਜਾਚ੍ਛੇਦਕਦ੍ਬਾਣਸਂਤ੍ਰਾਸਕਰ੍ਤਾ ਮਡਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤੋ ਯੁਦ੍ਧਕਦ੍ਭੂਮਿਭਰ੍ਤਾ ॥ ੭੧ ॥

ਨਗਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਯਾਦਵਾਨਾਂ ਰਥਸ੍ਥੋ ਵ੍ਰਜਪ੍ਰੇਮਪੋ ਗੋਪਮੁਖ੍ਯਃ ।
ਮਹਾਸੁਨ੍ਦਰੀਕ੍ਰੀਡਿਤਃ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲੀ ਕਲਿਨ੍ਦਾਙ੍ਗਜਾਭੇਦਨਃ ਸੀਰਪਾਣਿਃ ॥ ੭੨ ॥

ਮਹਾਦਂਭਿਹਾ ਪੌਣ੍ਡ੍ਰਮਾਨਪ੍ਰਹਾਰੋ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦਕਃ ਕਾਸ਼ਿਰਾਜਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ।
ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੌਹਿਣੀਧ੍ਵਂਸਕਚ੍ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਃ ਪੁਰੀਦੀਪਕੋ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀਨਾਸ਼ਕਰ੍ਤਾ ॥ ੭੩ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋ ਮਹੀਧ੍ਰਃ ਫਣੀ ਵਾਨਰਾਰਿਃ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਗੌਰਵਰ੍ਣੋ ਮਹਾਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਃ ।
ਕੁਰੁਗ੍ਰਾਮਤਿਰ੍ਯਗ੍ਗਤੋ ਗੌਰਵਾਰ੍ਥਃ ਸ੍ਤੁਤਃ ਕੌਰਵੈਃ ਪਾਰਿਬਰ੍ਹੀ ਸਸਾਮ੍ਬਃ ॥ ੭੪ ॥

ਮਹਾਵੈਭਵੀ ਦ੍ਵਾਰਕੇਸ਼ੋ ਹ੍ਯਨੇਕਸ਼੍ਚਲਨ੍ਨਾਰਦਃ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਭਾਦਰ੍ਸ਼ਕਸ੍ਤੁ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦੇਵਃ ਪੁਰਾਣਃ ਸਦਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਹਸ੍ਰਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚ ॥ ੭੫ ॥ ॥

ਗਹੀ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰੋ ਲੋਕਰੀਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਹ੍ਯੁਗ੍ਰਸੇਨਾਵਤੋ ਦੁਰ੍ਗਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਤਥਾ ਰਾਜਦੂਤਸ੍ਤੁਤੋ ਬਨ੍ਧਭੇਤ੍ਤਾ ਸ੍ਥਿਤੋ ਨਾਰਦਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤਃ ਪਾਣ੍ਡਵਾਰ੍ਥੀ ॥ ੭੬ ॥

ਨਪੈਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਤ੍ ਹ੍ਯੁਦ੍ਧਵਪ੍ਰੀਤਿਪੂਰ੍ਣੋ ਵਤਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰੈਃ ਕੁਰੁਗ੍ਰਾਮਗਨ੍ਤਾ ।
ਘਣੀ ਧਰ੍ਮਰਾਜਸ੍ਤੁਤੋ ਭੀਮਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਦੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਦ੍ਧਰ੍ਮਜੇਨ ॥ ੭੭ ॥

ਦਿਸ਼ਾਜਿਦ੍ਬਲੀ ਰਾਜਸੂਯਾਰ੍ਥਕਾਰੀ ਜਰਾਸਨ੍ਧਹਾ ਭੀਮਸੇਨਸ੍ਵਰੂਪਃ ।
ਤਥਾ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪੋ ਗਦਾਯੁਦ੍ਧਕਰ੍ਤਾ ਕਪਾਲੁਰ੍ਮਹਾਬਨ੍ਧਨਚ੍ਛੇਦਕਾਰੀ ॥ ੭੮ ॥

ਨਪੈਃ ਸਂਸ੍ਤੁਤੋ ਹ੍ਯਾਗਤੋ ਧਰ੍ਮਗੇਹਂ ਦ੍ਵਿਜੈਃ ਸਂਵਤੋ ਯਜ੍ਞਸਂਭਾਰਕਰ੍ਤਾ ।
ਜਨੈਃ ਪੂਜਿਤਸ਼੍ਚੈਦ੍ਯਦੁਰ੍ਵਾਕ੍ਕ੍ਸ਼ਮਸ਼੍ਚ ਮਹਾਮੋਹਦੋऽਰੇਃ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚ੍ਛੇਦਕਾਰੀ ॥ ੭੯ ॥

ਮਹਾਯਜ੍ਞਸ਼ੋਭਾਕਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤੀ ਨਪਾਨਨ੍ਦਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਸੁਹਾਰੀ ।
ਸਭਾਸਂਵਤੋ ਮਾਨਹਤ੍ਕੌਰਵਸ੍ਯ ਤਥਾ ਸ਼ਾਲ੍ਵਸਂਹਾਰਕੋ ਯਾਨਹਨ੍ਤਾ ॥ ੮੦ ॥

ਸਭੋਜਸ਼੍ਚ ਵਸ਼੍ਣਿਰ੍ਮਧੁਃਸ਼ੂਰਸੇਨੋ ਦਸ਼ਾਰ੍ਹੋ ਯਦੁਰ੍ਹ੍ਯਂਧਕੋ ਲੋਕਜਿਚ੍ਚ ।
ਦ੍ਯੁਮਨ੍ਮਾਨਹਾ ਵਰ੍ਮਧਗ੍ਦਿਵ੍ਯਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵਬੋਧਃ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤਾ ॥ ੮੧ ॥

ਤਥਾ ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਣਾਸ਼ੀ ਗਦਾਧਗ੍ਜਗਤ੍ਤੀਰ੍ਥਯਾਤ੍ਰਾਕਰਃ ਪਦ੍ਮਹਾਰਃ ।
ਕੁਸ਼ੀ ਸੂਤਹਨ੍ਤਾ ਕਪਾਕਤ੍ਸ੍ਮਤੀਸ਼ੋऽਮਲੋ ਬਲ੍ਵਲਾਙ੍ਗਪ੍ਰਭਾਖਣ੍ਡਕਾਰੀ ॥ ੮੨ ॥

ਤਥਾ ਭੀਮਦੁਰ੍ਯੋਧਨਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾਪਰੋ ਰੋਹਿਣੀਸੌਖ੍ਯਦੋ ਰੇਵਤੀਸ਼ਃ ।
ਮਹਾਦਾਨਕਦ੍ਵਿਪ੍ਰਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਹਾ ਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮਯੁਕ੍ ਸ਼੍ਰੀਸੁਦਾਮ੍ਨਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੮੩ ॥

ਤਥਾ ਭਾਰ੍ਗਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਗਨ੍ਤਾ ਸਰਾਮੋऽਥ ਸੂਰ੍ਯੋਪਰਾਗਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ।
ਮਹਾਸੇਨਯਾ ਚਾਸ੍ਥਿਤਃ ਸ੍ਨਾਨਯੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਦਾਨਕਨ੍ਮਿਤ੍ਰਸਮ੍ਮੇਲਨਾਰ੍ਥੀ ॥ ੮੪ ॥

ਤਥਾ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰੀਤਿਦਃ ਕੁਨ੍ਤਿਜਾਰ੍ਥੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਮੋਹਪ੍ਰਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਸ਼੍ਚ ।
ਵਟੇ ਰਾਧਿਕਾਰਾਧਨੋ ਗੋਪਿਕਾਭਿਃ ਸਖੀਕੋਟਿਭੀ ਰਾਧਿਕਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸਖੀਮੋਹਦਾਵਾਗ੍ਨਿਹਾ ਵੈਭਵੇਸ਼ਃ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲੀਲਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ।
ਸਖੀਰਾਧਿਕਾਦੁਃਖਨਾਸ਼ੀ ਵਿਲਾਸੀ ਸਖੀਮਧ੍ਯਗਃ ਸ਼ਾਪਹਾ ਮਾਧਵੀਸ਼ਃ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ਤਂ ਵਰ੍ਸ਼ਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪਹਨ੍ਨਨ੍ਦਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਥਾ ਨਨ੍ਦਵਕ੍ਸ਼ੋਗਤਃ ਸ਼ੀਤਲਾਙ੍ਗਃ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਸ਼ੁਚਃ ਸ੍ਨਾਨਕਕ੍ਦ੍ਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਸਦਾਗੋਪਿਕਾਨੇਤ੍ਰਲਗ੍ਨੋ ਵ੍ਰਜੇਸ਼ਃ ॥ ੮੭ ॥

ਸ੍ਤੁਤੋ ਦੇਵਕੀਰੋਹਿਣੀਭ੍ਯਾਂ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਹੋ ਗੋਪਿਕਾਜ੍ਞਾਨਦੋ ਮਾਨਦਸ਼੍ਚ ।
ਤਥਾ ਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ਪਟ੍ਟਰਾਜ੍ਞੀਭਿਰਾਰਾਦ੍ਧਨੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥਃ ਸਦਾ ਹਿ ॥ ੮੮ ॥

ਤ੍ਰਿਭਿਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਹਸ੍ਰਸ੍ਤੁਤਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ੁਕੋ ਵ੍ਯਾਸਦੇਵਃ ਸੁਮਨ੍ਤੁਃ ਸਿਤਸ਼੍ਚ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਕੋ ਗੌਤਮੋ ਹ੍ਯਾਸੁਰਿਃ ਸਦ੍ਵਸਿਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦ ਆਦ੍ਯਃ ਸਰਾਮਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮੁਨਿਃ ਪਰ੍ਵਤੋ ਨਾਰਦੋ ਧੌਮ੍ਯ ਇਨ੍ਦ੍ਰੋऽਸਿਤੋऽਤ੍ਰਿਰ੍ਵਿਭਾਣ੍ਡਃ ਪ੍ਰਚੇਤਾਃ ਕਪਸ਼੍ਚ ।
ਕੁਮਾਰਃ ਸਨਨ੍ਦਸ੍ਤਥਾ ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਃ ऋਭੁਰ੍ਹ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾ ਦੇਵਲਃ ਸ਼੍ਰੀਮਕਣ੍ਡਃ ॥ ੯੦ ॥

ਮਰੀਚੀ ਕ੍ਰਤੁਸ਼੍ਚੌਰ੍ਵਕੋ ਲੋਮਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯੋ ਭਗੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਤੋ ਵਸਿਸ਼੍ਠਃ ।
ਨਰਸ਼੍ਚਾਪਿ ਨਾਰਾਯਣੋ ਦਤ੍ਤ ਏਵ ਤਥਾ ਪਾਣਿਨਿਃ ਪਿਙ੍ਗਲੋ ਭਾਸ਼੍ਯਕਾਰਃ ॥ ੯੧ ॥

ਸਕਾਤ੍ਯਾਯਨੋ ਵਿਪ੍ਰਪਾਤਞ੍ਜਲਿਸ਼੍ਚਾਥ ਗਰ੍ਗੋ ਗੁਰੁਰ੍ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਗੌਤਮੀਸ਼ਃ ।
ਮੁਨਿਰ੍ਜਾਜਲਿਃ ਕਸ਼੍ਯਪੋ ਗਾਲਵਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਿਜਃ ਸੌਭਰਿਸ਼੍ਚਰ੍ਸ਼੍ਯਸ਼‍ਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਕਣ੍ਵਃ ॥ ੯੨ ॥

ਦ੍ਵਿਤਸ਼੍ਚੈਕਤਸ਼੍ਚਾਪਿ ਜਾਤੂਦ੍ਭਵਸ਼੍ਚ ਘਨਃ ਕਰ੍ਦਮਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜਃ ਕਰ੍ਦਮਸ਼੍ਚ ।
ਤਥਾ ਭਾਰ੍ਗਵਃ ਕੌਤ੍ਸਕਸ਼੍ਚਾਰੁਣਸ੍ਤੁ ਸ਼ੁਚਿਃ ਪਿਪ੍ਪਲਾਦੋ ਮਕਣ੍ਡਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ ॥ ੯੩ ॥

ਸਪੈਲਃਸ੍ਤਥਾ ਜੈਮਿਨਿਃ ਸਤ੍ਸੁਮਨ੍ਤੁਰ੍ਵਰੋ ਗਾਙ੍ਗਲਃ ਸ੍ਫੋਟਗੇਹਃ ਫਲਾਦਃ ।
ਸਦਾ ਪੂਜਿਤੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਃ ਸਰ੍ਵਰੂਪੀ ਮੁਨੀਸ਼ੋ ਮਹਾਮੋਹਨਾਸ਼ੋऽਮਰਃ ਪ੍ਰਾਕ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਮੁਨੀਸ਼ਸ੍ਤੁਤਃ ਸ਼ੌਰਿਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਮਹਾਯਜ੍ਞਕਚ੍ਚਾਭਤਸ੍ਨਾਨਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਸਦਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦੋ ਨਪੈਃ ਪਾਰਿਬਰ੍ਹੀ ਵ੍ਰਜਾਨਨ੍ਦਦੋ ਦ੍ਵਾਰਿਕਾਗੇਹਦਰ੍ਸ਼ੀ ॥ ੯੫ ॥

ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਦੋ ਦੇਵਕੀਪੁਤ੍ਰਦਸ਼੍ਚਾਸੁਰੈਃ ਪੂਜਿਤੋ ਹੀਨ੍ਦ੍ਰਸੇਨਾਦਤਸ਼੍ਚ ।
ਸਦਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨਪ੍ਰੀਤਿਕਤ੍ ਸਤ੍ਸੁਭਦ੍ਰਾਵਿਵਾਹੇ ਦ੍ਵਿਪਾਸ਼੍ਵਪ੍ਰਦੋ ਮਾਨਯਾਨਃ ॥ ੯੬ ॥

ਭੁਵਂ ਦਰ੍ਸ਼ਕੋ ਮੈਥਿਲੇਨ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੋ ਦ੍ਵਿਜੇਨਾਸ਼ੁ ਰਾਜ੍ਞਾਸ੍ਥਿਤੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈਸ਼੍ਚ ।
ਕਤੀ ਮੈਥਿਲੇ ਲੋਕਵੇਦੋਪਦੇਸ਼ੀ ਸਦਾਵੇਦਵਾਕ੍ਯੈਃ ਸ੍ਤੁਤਃ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀ ॥ ੯੭ ॥

ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਵਤੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੈਸ਼੍ਚਾਮਰੇਸ਼ੁ ਭਗੁਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤੋ ਦੈਤ੍ਯਹਾ ਚੇਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ੀ ।
ਸਖਾ ਚਾਰ੍ਜੁਨਸ੍ਯਾਪਿ ਮਾਨਪ੍ਰਹਾਰੀ ਤਥਾ ਵਿਪ੍ਰਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦੋ ਧਾਮਗਨ੍ਤਾ ॥ ੯੮ ॥

ਵਿਹਾਰਸ੍ਥਿਤੋ ਮਾਧਵੀਭਿਃ ਕਲਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਮੋਹਦਾਵਾਗ੍ਨਿਦਗ੍ਧਾਭਿਰਾਮਃ ।
ਯਦੁਰ੍ਹ੍ਯੁਗ੍ਰਸੇਨੋ ਨਪੋऽਕ੍ਰੂਰ ਏਵ ਤਥਾ ਚੋਦ੍ਧਵਃ ਸ਼ੂਰਸੇਨਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਹਦੀਕਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਰਾਜਿਤਸ਼੍ਚਾਪ੍ਰਮੇਯੋ ਗਦਃ ਸਾਰਣਃ ਸਾਤ੍ਯਕਿਰ੍ਦੇਵਭਾਗਃ ।
ਤਥਾ ਮਾਨਸਃ ਸਞ੍ਜਯਃ ਸ਼੍ਯਾਮਕਸ਼੍ਚ ਵਕੋ ਵਤ੍ਸਕੋ ਦੇਵਕੋ ਭਦ੍ਰਸੇਨਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨਪੋऽਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਜਯੋ ਮਾਦ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰੋऽਥ ਭੀਮਃ ਕਪੋ ਬੁਦ੍ਧਿਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਪਾਣ੍ਡੁਃ ।
ਤਥਾ ਸ਼ਨ੍ਤਨੁਰ੍ਦੇਵਬਾਹ੍ਲੀਕ ਏਵਾਥ ਭੂਰਿਸ਼੍ਰਵਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਵੀਰ੍ਯੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼ਲਸ਼੍ਚਾਪਿ ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਃ ਕਰ੍ਣ ਏਵ ਸੁਭਦ੍ਰਾਸੁਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਾਤਃ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ।
ਸਜਨ੍ਮੇਜਯਃ ਪਾਣ੍ਡਵਃ ਕੌਰਵਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਸਰ੍ਵਤੇਜਾ ਹਰਿਃ ਸਰ੍ਵਰੂਪੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਵ੍ਰਜਂ ਹ੍ਯਾਗਤੋ ਰਾਧਯਾ ਪੂਰ੍ਣਦੇਵੋ ਵਰੋ ਰਾਸਲੀਲਾਪਰੋ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪੀ ।
ਰਥਸ੍ਥੋ ਨਵਦ੍ਵੀਪਖਣ੍ਡਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ੀ ਮਹਾਮਾਨਦੋ ਗੋਪਜੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਨਨ੍ਦੋ ਵਸ਼ੋ ਵਲ੍ਲਭੇਸ਼ਃ ਸੁਦਾਮਾਰ੍ਜੁਨਃ ਸੌਬਲਸ੍ਤੋਕ ਏਵ ।
ਸਕਸ਼੍ਣੋ ਸ਼ੁਕਃ ਸਦ੍ਵਿਸ਼ਾਲਰ੍ਸ਼ਭਾਖ੍ਯਃ ਸੁਤੇਜਸ੍ਵਿਕਃ ਕਸ਼੍ਣਮਿਤ੍ਰੋ ਵਰੂਥਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕੁਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਨੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼ਸ੍ਤਥਾ ਮਥੁਰੇਸ਼ਾਧਿਪੋ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਃ ।
ਸਦਾ ਗੋਗਣੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪਿਕੇਸ਼ੋऽਥ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਗੋਪਤਿਃ ਕਨ੍ਯਕੇਸ਼ਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਅਨਾਦਿਸ੍ਤੁ ਚਾਤ੍ਮਾ ਹਰਿਃ ਪੂਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪਰੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਜ੍ਯੋਤਿਰੂਪੋ ਨਿਰੀਹਃ ।
ਸਦਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਃ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਤ੍ ਪਰਸ਼੍ਚ ਸਸਤ੍ਯਸ੍ਤੁ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪਰੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ॥ ੧੦੬ ॥ ਸਮਤ੍ਯ ??
ਦ੍ਵਾਰਕਾਯਾਂ ਤਥਾ ਚਾਸ਼੍ਵਮੇਧਸ੍ਯ ਕਰ੍ਤਾ ਨਪੇਣਾਪਿ ਪੌਤ੍ਰੇਣ ਭੂਭਾਰਹਰ੍ਤਾ ।
ਪੁਨਃ ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਰਜੇ ਰਾਸਰਙ੍ਗਸ੍ਯ ਕਰ੍ਤਾ ਹਰੀ ਰਾਧਯਾ ਗੋਪਿਕਾਨਾਂ ਚ ਭਰ੍ਤਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸਦੈਕਸ੍ਤ੍ਵਨੇਕਃ ਪ੍ਰਭਾਪੂਰਿਤਾਙ੍ਗਸ੍ਤਥਾ ਯੋਗਮਾਯਾਕਰਃ ਕਾਲਜਿਚ੍ਚ ।
ਸੁਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਹਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਃ ਪ੍ਰਜਾਤਃ ਸਕੂਟਸ੍ਥ ਆਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰੋ ਵਕ੍ਸ਼ਰੂਪਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਵਿਕਾਰਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚ ਹ੍ਯਹਙ੍ਕਾਰ ਏਵ ਸਵੈਕਾਰਿਕਸ੍ਤੈਜਸਸ੍ਤਾਮਸਸ਼੍ਚ ।
ਮਨੋ ਦਿਕ੍ਸਮੀਰਸ੍ਸ੍ਤੁ ਸੂਰ੍ਯਃ ਪ੍ਰਚੇਤੋऽਸ਼੍ਵਿਵਹ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਰੋ ਹ੍ਯੁਪੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁ ਮਿਤ੍ਰਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਚ ਦਗ੍ਘ੍ਰਾਣਜਿਹ੍ਵਾਗਿਰਸ਼੍ਚ ਭੁਜਾਮੇਢ੍ਰਕਃ ਪਾਯੁਰਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸਚੇਸ਼੍ਟਃ ।
ਧਰਾਵ੍ਯੋਮਵਾਰ੍ਮਾਰੁਤਸ਼੍ਚੈਵ ਤੇਜੋऽਥ ਰੂਪਂ ਰਸੋ ਗਨ੍ਧਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਪਸ਼ਸ਼੍ਚ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸਚਿਤ੍ਤਸ਼੍ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਰਾਟ੍ ਕਾਲਰੂਪਸ੍ਤਥਾ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਜਗਤ੍ਕਦ੍ਧਤਾਙ੍ਗਃ ।
ਤਥਾਣ੍ਡੇ ਸ਼ਯਾਨਃ ਸਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪੋ ਰਮਾਨਾਥ ਆਦ੍ਯੋऽਵਤਾਰਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸਦਾ ਸਰ੍ਗਕਤ੍ਪਦ੍ਮਜਃ ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਤਥਾ ਨਾਭਿਪਦ੍ਮੋਦ੍ਭਵੋ ਦਿਵ੍ਯਵਰ੍ਣਃ ।
ਕਵਿਰ੍ਲੋਕਕਤ੍ਕਾਲਕਤ੍ਸੂਰ੍ਯਰੂਪੋ ਨਿਮੇਸ਼ੋ ਭਵੋ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ਤੋ ਮਹੀਯਾਨ੍ ॥ ੧੧੨ ॥

ਤਿਥਿਰ੍ਵਾਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯੋਗਾਸ਼੍ਚ ਲਗ੍ਨੋऽਥ ਮਾਸੋ ਘਟੀ ਚ ਕ੍ਸ਼ਣਃ ਕਾਸ਼੍ਠਿਕਾ ਚ ।
ਮੁਹੂਰ੍ਤਸ੍ਤੁ ਯਾਮੋ ਗ੍ਰਹਾ ਯਾਮਿਨੀ ਚ ਦਿਨਂ ਚਰ੍ਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਗਤੋ ਦੇਵਪੁਤ੍ਰਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕਤੋ ਦ੍ਵਾਪਰਸ੍ਤੁ ਤ੍ਰਿਤਸ੍ਤਤ੍ਕਲਿਸ੍ਤੁ ਸਹਸ੍ਰਂ ਯੁਗਸ੍ਤਤ੍ਰ ਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਸ਼੍ਚ ।
ਲਯਃ ਪਾਲਨਂ ਸਤ੍ਕਤਿਸ੍ਤਤ੍ਪਰਾਰ੍ਧਂ ਸਦੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਕਦ੍ਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਤਥਾ ਰੁਦ੍ਰਸਰ੍ਗਸ੍ਤੁ ਕੌਮਾਰਸਰ੍ਗੋ ਮੁਨੇਃ ਸਰ੍ਗਕਦ੍ਦੇਵਕਤ੍ਪ੍ਰਾਕਤਸ੍ਤੁ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤੁ ਸ੍ਮਤਿਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਵਂ ਪੁਰਾਣਂ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦ ਇਜ੍ਯਾਥ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਵੇਦਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਨਾਰਾਯਣਃ ਸਤ੍ਕੁਮਾਰੋ ਵਰਾਹਸ੍ਤਥਾ ਨਾਰਦੋ ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਃ ।
ਮੁਨਿਃ ਕਰ੍ਦਮਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜੋ ਦਤ੍ਤ ਏਵ ਸਯਜ੍ਞੋऽਮਰੋ ਨਾਭਿਜਃ ਸ਼੍ਰੀਪਥੁਸ਼੍ਚ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸੁਮਤ੍ਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕੂਰ੍ਮਸ਼੍ਚ ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਮੋਹਿਨੀ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ।
ਦ੍ਵਿਜੋ ਵਾਮਨੋ ਰੇਣੁਕਾਪੁਤ੍ਰਰੂਪੋ ਮੁਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਸਦੇਵਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕਰ੍ਤਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਧਨੁਰ੍ਵੇਦਭਾਗ੍ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਾਰਃ ਸਸੀਤਾਪਤਿਰ੍ਭਾਰਹਦ੍ਰਾਵਣਾਰਿਃ ।
ਨਪਃ ਸੇਤੁਕਦ੍ਵਾਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਹਾਰੀ ਮਹਾਯਜ੍ਞਕਦ੍ਰਾਘਵੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਬਲਃ ਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁ ਕਲ੍ਕਿਃ ਕਲੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਬੁਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤੁ
ਹਂਸਃਸ੍ਤਥਾਸ਼੍ਵਃ ।
ऋਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰੋऽਜਿਤੋ ਦੇਵਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥੋ ਹ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਸ੍ਯਾਵਤਾਰਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਗਜੋਦ੍ਧਾਰਣਃ ਸ਼੍ਰੀਮਨੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਤ੍ਰੋ ਨਪੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁ ਦੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤਜੋ ਦਾਨਸ਼ੀਲਃ ।
ਸਦ੍ਦਸ਼੍ਟਃ ਸ਼੍ਰੁਤੋ ਭੂਤ ਏਵਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਦ੍ਭਵਤ੍ਸ੍ਥਾਵਰੋ ਜਙ੍ਗਮੋऽਲ੍ਪਂ ਮਹਚ੍ਚ ॥ ੧੨੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤੇਨ ਚੋਕ੍ਤਂ ਹਰੇ ਰਾਧਿਕੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮ੍ ।
ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੋ ਦ੍ਵਿਜਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਹਿ ਕਤਾਰ੍ਥੋ ਭਵੇਤ੍ਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਮਹਾਪਾਪਰਾਸ਼ਿਂ ਭਿਨਤ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਯਤ੍ਸਦਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯਂ ਮਙ੍ਗਲਂ ਚ ।
ਇਦਂ ਰਾਸਰਾਕਾਦਿਨੇ ਚਾਸ਼੍ਵਿਨਸ੍ਯ ਤਥਾ ਕਸ਼੍ਣਜਨ੍ਮਾਸ਼੍ਟਮੀਮਧ੍ਯ ਏਵ ॥ ੧੨੨ ॥

ਤਥਾ ਚੈਤ੍ਰਮਾਸਸ੍ਯ ਰਾਕਾਦਿਨੇ ਵਾਥ ਭਾਦ੍ਰੇ ਚ ਰਾਧਾਸ਼੍ਟਮੀ ਸਦ੍ਦਿਨੇ ਵਾ ।
ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਿਦਂ ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਚਤੁਰ੍ਧਾ ਸੁਮੁਕ੍ਤਿਂ ਤਨੋਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਪਠੇਤ੍ਕਸ਼੍ਣਪੁਰ੍ਯਾਂ ਚ ਵਨ੍ਦਾਵਨੇ ਵਾ ਵ੍ਰਜੇ ਗੋਕੁਲੇ ਵਾਪਿ ਵਂਸ਼ੀਵਟੇ ਵਾ ।
ਵਟੇ ਵਾਕ੍ਸ਼ਯੇ ਵਾ ਤਟੇ ਸੂਰ੍ਯਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾਃ ਸ ਭਕ੍ਤੋऽਥ ਗੋਲੋਕਧਾਮ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ॥ ੧੨੪ ॥

ਭਜੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਾਚ੍ਚ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਭੂਮੌ ਹਰਿਂ ਕੁਤ੍ਰ ਚਾਨੇਨ ਗੇਹੇ ਵਨੇ ਵਾ ।
ਜਹਾਤਿ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਨੋ ਹਰਿਸ੍ਤਂ ਚ ਭਕ੍ਤਂ ਸੁਵਸ਼੍ਯੋ ਭਵੇਨ੍ਮਾਧਵਃ ਕਸ਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸਦਾ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸਦਾ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸਦਾ ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਭਕ੍ਤੈਃ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਨ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਹਰੇਸ਼੍ਚ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਮੇਵਂ ਕਦਾ ਲਮ੍ਪਟਾਯ ॥ ੧੨੬ ॥

ਇਦਂ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਯਤ੍ਰ ਗੇਹੇऽਪਿ ਤਿਸ਼੍ਠੇਦ੍ਵਸੇਦ੍ਰਾਧਿਕਾਨਾਥ ਆਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰ ।
ਤਥਾ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾਃ ਸਿਦ੍ਧਯੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਪਿ ਗੁਣੈਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਭਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਣੈਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ॥ ੧੨੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗਰ੍ਗਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਖਣ੍ਡੇ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਵਰ੍ਣਨਂ
ਨਾਮੈਕੋਨਸ਼ਸ਼੍ਟਿਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥ ਦਸ਼ਮਖਣ੍ਡੇ ਅਧ੍ਯਾਯ ੫੯ ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top