Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Gargasamhita’s Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഗര്‍ഗസംഹിതാന്തര്‍ഗതം ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം ॥
ഗര്‍ഗ ഉവാച
അഥോഗ്രസേനോ നൃപതിഃ പുത്രസ്യാശാം വിസൃജ്യ ച ।
വ്യാസം പപ്രച്ഛ സന്ദേഹം ജ്ഞാത്വാ വിശ്വം മനോമയം ॥ 1 ॥

ഉഗ്രസേന ഉവാച
ബ്രഹ്മന്‍ കേന പ്രകാരേണ ഹിത്വാ ച ജഗതഃ സുഖം ।
ഭജേത് കൃഷ്ണം പരംബ്രഹ്മ തന്‍മേ വ്യാഖ്യാതുമര്‍ഹസി ॥ 2 ॥

വ്യാസ ഉവാച
ത്വദഗ്രേ കഥയിഷ്യാമി സത്യം ഹിതകരം വചഃ ।
ഉഗ്രസേന മഹാരാജ ശ‍ൃണുഷ്വൈകാഗ്രമാനസഃ ॥ 3 ॥

സേവനം കുരു രാജേന്ദ്ര രാധാശ്രീകൃഷ്ണയോഃ പരം ।
നിത്യം സഹസ്രനാമഭ്യാമുഭയോര്‍ഭക്തിതഃ കില ॥ 4 ॥

സഹസ്രനാമ രാധായാ വിധിര്‍ജാനാതി ഭൂപതേ ।
ശങ്കരോ നാരദശ്ചൈവ കേചിദ്വൈ ചാസ്മദാദയഃ ॥ 5 ॥

ഉഗ്രസേന ഉവാച
രാധികാനാമസാഹസ്രം നാരദാച്ച പുരാ ശ്രുതം ।
ഏകാന്തേ ദിവ്യശിബിരേ കുരുക്ഷേത്രേ രവിഗ്രഹേ ॥ 6 ॥

ന ശ്രുതം നാമസാഹസ്രം കൃഷ്ണസ്യാക്ലിഷ്ടകര്‍മണഃ ।
വദ തന്‍മേ ച കൃപയാ യേന ശ്രേയോഽഹമാപ്നുയാം ॥ 7 ॥

ഗര്‍ഗ ഉവാച
ശ്രുത്വോഗ്രസേനവചനം വേദവ്യാസോ മഹാമുനിഃ ।
പ്രശസ്യ തം പ്രീതമനാഃ പ്രാഹ കൃഷ്ണം വിലോകയന്‍ ॥ 8 ॥

വ്യാസ ഉവാച
ശ‍ൃണു രാജന്‍ പ്രവക്ഷ്യാമി സഹസ്രം നാമ സുന്ദരം ।
പുരാ സ്വധാംനി രാധായൈ കൃഷ്ണേനാനേന നിര്‍മിതം ॥ 9 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഇദം രഹസ്യം കില ഗോപനീയം ദത്തേ ച ഹാനിഃ സതതം ഭവേദ്ധി ।
മോക്ഷപ്രദം സര്‍വസുഖപ്രദം ശം പരം പരാര്‍ഥം പുരുഷാര്‍ഥദം ച ॥ 10 ॥

രൂപം ച മേ കൃഷ്ണസഹസ്രനാമ പഠേത്തു മദ്രൂപ ഇവ പ്രസിദ്ധഃ ।
ദാതവ്യമേവം ന ശഠായ കുത്ര ന ദാംഭികായോപദിശേത് കദാപി ॥ 11 ॥

ദാതവ്യമേവം കരുണാവൃതായ ഗുര്‍വംഘ്രിഭക്തിപ്രപരായണായ ।
ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തായ സതാം പരായ തഥാ മദക്രോധവിവര്‍ജിതായ ॥ 12 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ നാരായണഋഷിഃ ।
ഭുജങ്ഗപ്രയാതം ഛന്ദഃ । ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രോ ദേവതാ ।
വാസുദേവോ ബീജം । ശ്രീരാധാ ശക്തിഃ । മന്‍മഥഃ കീലകം ।
ശ്രീപൂര്‍ണബ്രഹ്മകൃഷ്ണചന്ദ്രഭക്തിജന്‍മഫലപ്രാപ്തയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ॥

അഥ ധ്യാനം । (ഭുജങ്ഗപ്രയാതം)
ശിഖിമുകുടവിശേഷം നീലപദ്മാങ്ഗദേശം
വിധുമുഖകൃതകേശം കൌസ്തുഭാപീതവേശം ।
മധുരരവകലേശം ശം ഭജേ ഭ്രാതൃശേഷം
വ്രജജനവനിതേശം മാധവം രാധികേശം ॥ 13 ॥

ഇതി ധ്യാനം ॥

ഹരിര്‍ദേവകീനന്ദനഃ കംസഹംതാ പരാത്മാ ച പീതാംബരഃ പൂര്‍ണദേവഃ ।
രമേശസ്തു കൃഷ്ണഃ പരേശഃ പുരാണഃ സുരേശോഽച്യുതോ വാസുദേവശ്ച ദേവഃ ॥ 14 ॥

ധരാഭാരഹര്‍താ കൃതീ രാധികേശഃ പരോ ഭൂവരോ ദിവ്യഗോലോകനാഥഃ ।
സുദാംനസ്തഥാ രാധികാശാപഹേതുര്‍ഘൃണീ മാനിനീമാനദോ ദിവ്യലോകഃ ॥ 15 ॥

ലസദ്ഗോപവേഷോ ഹ്യജോ രാധികാത്മാ ചലത്കുണ്ഡലഃ കുന്തലീ കുന്തലസ്രക് ।
രഥസ്ഥഃ കദാ രാധയാ ദിവ്യരത്നഃ സുധാസൌധഭൂചാരണോ ദിവ്യവാസാഃ ॥ 16 ॥

കദാ വൃന്ദകാരണ്യചാരീ സ്വലോകേ മഹാരത്നസിംഹാസനസ്ഥഃ പ്രശാന്തഃ ।
മഹാഹംസഭൈ(?)ശ്ചാമരൈര്‍വീജ്യമാനശ്ചലച്ഛത്രമുക്താവലീശോഭമാനഃ ॥ 17 ॥

സുഖീ കോടികന്ദര്‍പലീലാഭിരാമഃ ക്വണന്നൂപുരാലഽഗ്കൃതാംഘ്രിഃ ശുഭാംഘ്രിഃ ।
സുജാനുശ്ച രംഭാശുഭോരുഃ കൃശാങ്ഗഃ പ്രതാപീ ഭുശുണ്ഡാസുദോര്‍ദണ്ഡഖണ്ഡഃ ॥ 18 ॥

ജപാപുഷ്പഹസ്തശ്ച ശാതോദരശ്രീര്‍മഹാപദ്മവക്ഷസ്ഥലശ്ചന്ദ്രഹാസഃ ।
ലസത്കുന്ദദന്തശ്ച ബിംബാധരശ്രീഃ ശരത്പദ്മനേത്രഃ കിരീടോജ്ജ്വലാഭഃ ॥ 19 ॥

സഖീകോടിഭിര്‍വര്‍തമാനോ നികുഞ്ജേ പ്രിയാരാധയാ രാസസക്തോ നവാങ്ഗഃ ।
ധരാബ്രഹ്മരുദ്രാദിഭിഃ പ്രാര്‍ഥിതഃ സദ്ധരാഭാരദൂരീകൃതാര്‍ഥം പ്രജാതഃ ॥ 20 ॥

യദുര്‍ദേവകീസൌഖ്യദോ ബന്ധനച്ഛിത് സശേഷോ വിഭുര്യോഗമായീ ച വിഷ്ണുഃ ।
വ്രജേ നന്ദപുത്രോ യശോദാസുതാഖ്യോ മഹാസൌഖ്യദോ ബാലരൂപഃ ശുഭാങ്ഗഃ ॥ 21 ॥

തഥാ പൂതനാമോക്ഷദഃ ശ്യാമരൂപോ ദയാലുസ്ത്വനോഭഞ്ജനഃ പല്ലവാംഘ്രിഃ ।
തൃണാവര്‍തസംഹാരകാരീ ച ഗോപോ യശോദായശോ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശീ ॥ 22 ॥

തഥാ ഗര്‍ഗദിഷ്ടശ്ച ഭാഗ്യോദയശ്രീഃ ലസദ്ബാലകേലിഃസരാമഃ സുവാചഃ ।
ക്വണന്നൂപുരൈഃ ശബ്ദയുഗ്രിങ്ഗമാണസ്തഥാ ജാനുഹസ്തൈര്‍വ്രജേശാങ്ഗണേ വാ ॥ 23 ॥

ദധിസ്പൃക്ച ഹൈയങ്ഗവീദുഗ്ധഭോക്താ ദധിസ്തേയകൃദ്ദുഗ്ധഭുഗ്ഭാണ്ഡഭേത്താ ।
മൃദം ഭുക്തവാന്‍ ഗോപജോ വിശ്വരൂപഃ പ്രചണ്ഡാംശുചണ്ഡപ്രഭാമണ്ഡിതാങ്ഗഃ ॥ 24 ॥

യശോദാകരൈര്‍വര്‍ധനം പ്രാപ്ത ആദ്യോ മണിഗ്രീവമുക്തിപ്രദോ ദാമബദ്ധഃ ।
കദാ നൃത്യമാനോ വ്രജേ ഗോപികാഭിഃ കദാ നന്ദസന്നന്ദകൈര്ലാല്യമാനഃ ॥ 25 ॥

കദാ ഗോപനന്ദാംകഗോപാലരൂപീ കലിന്ദാങ്ഗജാകൂലഗോ വര്‍തമാനഃ ।
ഘനൈര്‍മാരുതൈശ്ച്ഛന്നഭാണ്ഡീരദേശേ ഗൃഹീതോ വരോ രാധയാ നന്ദഹസ്താത് ॥ 26 ॥

നികുഞ്ജേ ച ഗോലോകലോകാഗതേഽപി മഹാരത്നസങ്ഘൈഃ കദംബാവൃതേഽപി ।
തദാ ബ്രഹ്മണാ രാധികാസദ്വിവാഹേ പ്രതിഷ്ഠാം ഗതഃ പൂജിതഃ സാമമന്ത്രൈഃ ॥ 27 ॥

രസീ രാസയുങ്മാലതീനാം വനേഽപി പ്രിയാരാധയാഽഽരാധിതാര്‍ഥോ രമേശഃ ।
variation പ്രിയാരാധയാ രാധികാര്‍ഥം
ധരാനാഥ ആനന്ദദഃ ശ്രീനികേതോ വനേശോ ധനീ സുന്ദരോ ഗോപികേശഃ ॥ 28 ॥

കദാ രാധയാ പ്രാപിതോ നന്ദഗേഹേ യശോദാകരൈര്ലാലിതോ മന്ദഹാസഃ ।
ഭയീ ക്വാപി വൃന്ദാരകാരണ്യവാസീ മഹാമന്ദിരേ വാസകൃദ്ദേവപൂജ്യഃ ॥ 29 ॥

വനേ വത്സചാരീ മഹാവത്സഹാരീ ബകാരിഃ സുരൈഃ പൂജിതോഽഘാരിനാമാ ।
വനേ വത്സകൃദ്ഗോപകൃദ്ഗോപവേഷഃ കദാ ബ്രഹ്മണാ സംസ്തുതഃ പദ്മനാഭഃ ॥ 30 ॥

വിഹാരീ തഥാ താലഭുഗ്ധേനുകാരിഃ സദാ രക്ഷകോ ഗോവിഷാര്‍ഥിപ്രണാശീ ।
കലിന്ദാങ്ഗജാകൂലഗഃ കാലിയസ്യ ദമീ നൃത്യകാരീ ഫണേഷ്വപ്രസിദ്ധഃ ॥ 31 ॥

സലീലഃ ശമീ ജ്ഞാനദഃ കാമപൂരസ്തഥാ ഗോപയുഗ്ഗോപ ആനന്ദകാരീ ।
സ്ഥിരീഹ്യഗ്നിഭുക്പാലകോ ബാലലീലഃ സുരാഗശ്ച വംശീധരഃ പുഷ്പശീലഃ ॥ 32 ॥

പ്രലംബപ്രഭാനാശകോ ഗൌരവര്‍ണോ ബലോ രോഹിണീജശ്ച രാമശ്ച ശേഷഃ ।
ബലീ പദ്മനേത്രശ്ച കൃഷ്ണാഗ്രജശ്ച ധരേശഃ ഫണീശസ്തു നീലാംബരാഭഃ ॥ 33 ॥

മഹാസൌഖ്യദോ ഹ്യഗ്നിഹാരോ വ്രജേശഃ ശരദ്ഗ്രീഷ്മവര്‍ഷാകരഃ കൃഷ്ണവര്‍ണഃ ।
വ്രജേ ഗോപികാപൂജിതശ്ചീരഹര്‍താ കദംബേ സ്ഥിതശ്ചീരദഃ സുന്ദരീശഃ ॥ 34 ॥

ക്ഷുധാനാശകൃദ്യജ്ഞപത്നീമനഃസ്പൃക്കൃപാകാരകഃ കേലികര്‍താവനീശഃ ।
വ്രജേ ശക്രയാഗപ്രണാശീ മിതാശീ ശുനാസീരമോഹപ്രദോ ബാലരൂപീ ॥ 35 ॥

ഗിരേഃ പൂജകോ നന്ദപുത്രോ ഹ്യഗധ്രഃ കൃപാകൃച്ച ഗോവര്‍ധനോദ്ധാരിനാമാ ।
തഥാ വാതവര്‍ഷാഹരോ രക്ഷകശ്ച വ്രജാധീശഗോപാങ്ഗനാശങ്കിതഃ സന്‍ ॥ 36 ॥

അഗേന്ദ്രോപരി ശക്രപൂജ്യഃ സ്തുതഃ പ്രാങ്മൃഷാശിക്ഷകോ ദേവഗോവിന്ദനാമാ ।
വ്രജാധീശരക്ഷാകരഃ പാശിപൂജ്യോഽനുജൈര്‍ഗോപജൈര്‍ദിവ്യവൈകുണ്ഠദര്‍ശീ ॥ 37 ॥

ചലച്ചാരുവംശീക്വണഃ കാമിനീശോ വ്രജേ കാമീനീമോഹദഃ കാമരൂപഃ ।
രസാക്തോ രസീ രാസകൃദ്രാധികേശോ മഹാമോഹദോ മാനിനീമാനഹാരീ ॥ 38 ॥

വിഹാരീ വരോ മാനഹൃദ്രാധികാംഗോ ധരാദ്വീപഗഃ ഖണ്ഡചാരീ വനസ്ഥഃ ।
പ്രിയോ ഹ്യഷ്ടവക്രര്‍ഷിദ്രഷ്ടാ സരാധോ മഹാമോക്ഷദഃ പദ്മഹാരീ പ്രിയാര്‍ഥഃ ॥ 39 ॥

വടസ്ഥഃ സുരശ്ചന്ദനാക്തഃ പ്രസക്തോ വ്രജം ഹ്യാഗതോ രാധയാ മോഹിനീഷു ।
മഹാമോഹകൃദ്ഗോപികാഗീതകീര്‍തീ രസസ്ഥഃ പടീ ദുഃഖിതാകാമിനീശഃ ॥ 40 ॥

വനേ ഗോപികാത്യാഗകൃത്പാദചിഹ്നപ്രദര്‍ശീ കലാകാരകഃ കാമമോഹീ ।
വശീ ഗോപികാമധ്യഗഃ പേശവാചഃ പ്രിയാപ്രീതികൃദ്രാസരക്തഃ കലേശഃ ॥ 41 ॥

രസാരക്തചിത്തോ ഹ്യനന്തസ്വരൂപഃ സ്രജാ സംവൃതോ വല്ലവീമധ്യസംസ്ഥഃ ।
സുബാഹുഃ സുപാദഃ സുവേശഃ സുകേശോ വ്രജേശഃ സഖാ വല്ലഭേശഃ സുദേശഃ ॥ 42 ॥

ക്വണത്കിങ്കിണീജാലഭൃന്നൂപുരാഢ്യോ ലസത്കങ്കണോ ഹ്യങ്ഗദീ ഹാരഭാരഃ ।
കിരീടീ ചലത്കുണ്ഡലശ്ചാങ്ഗുലീയസ്ഫുരത്കൌസ്തുഭോ മാലതീമണ്ഡിതാങ്ഗഃ ॥ 43 ॥

മഹാനൃത്യകൃദ്രാസരങ്ഗഃ കലാഢ്യശ്ചലദ്ധാരഭോ ഭാമിനീനൃത്യയുക്തഃ ।
കലിന്ദാങ്ഗജാകേലികൃത്കുംകുമശ്രീഃ സുരൈര്‍നായികാനായകൈര്‍ഗീയമാനഃ ॥ 44 ॥

സുഖാഢ്യസ്തു രാധാപതിഃ പൂര്‍ണബോധഃ കടാക്ഷസ്മിതീവല്‍ഗിതഭ്രൂവിലാസഃ ।
സുരംയോഽലിഭിഃ കുന്തലാലോലകേശഃ സ്ഫുരദ്ബര്‍ഹകുന്ദസ്രജാ ചാരുവേഷഃ ॥ 45 ॥

മഹാസര്‍പതോ നന്ദരക്ഷാപരാംഘ്രിഃ സദാ മോക്ഷദഃ ശങ്ഖചൂഡപ്രണാശീ ।
variation മഹാമോക്ഷദഃ
പ്രജാരക്ഷകോ ഗോപികാഗീയമാനഃ കകുദ്മിപ്രണാശപ്രയാസഃ സുരേജ്യഃ ॥ 46 ॥

കലിഃ ക്രോധകൃത്കംസമന്ത്രോപദേഷ്ടാ തഥാക്രൂരമന്ത്രോപദേശീ സുരാര്‍ഥഃ ।
ബലീ കേശിഹാ പുഷ്പവര്‍ഷോഽമലശ്രീസ്തഥാ നാരദാദ്ദര്‍ശിതോ വ്യോമഹന്താ ॥ 47 ॥

തഥാക്രൂരസേവാപരഃ സര്‍വദര്‍ശീ വ്രജേ ഗോപികാമോഹദഃ കൂലവര്‍തീ ।
സതീരാധികാബോധദഃ സ്വപ്നകര്‍താ വിലാസീ മഹാമോഹനാശീ സ്വബോധഃ ॥ 48 ॥

വ്രജേ ശാപതസ്ത്യക്തരാധാസകാശോ മഹാമോഹദാവാഗ്നിദഗ്ധാപതിശ്ച ।
സഖീബന്ധനാന്‍മോഹിതാക്രൂര ആരാത്സഖീകങ്കണൈസ്താഡിതാക്രൂരരക്ഷീ ॥ 49 ॥

രഥസ്ഥോ വ്രജേ രാധയാ കൃഷ്ണചന്ദ്രഃ സുഗുപ്തോ ഗമീ ഗോപകൈശ്ചാരുലീലഃ ।
ജലേഽക്രൂരസന്ദര്‍ശിതോ ദിവ്യരൂപോ ദിദൃക്ഷുഃ പുരീമോഹിനീചിത്തമോഹീ ॥ 50 ॥

തഥാ രങ്ഗകാരപ്രണാശീ സുവസ്ത്രഃസ്രജീ വായകപ്രീതികൃന്‍മാലിപൂജ്യഃ ।
മഹാകീര്‍തിദശ്ചാപി കുബ്ജാവിനോദീ സ്ഫുരച്ചണ്ഡകോദണ്ഡരുഗ്ണപ്രചണ്ഡഃ ॥ 51 ॥

ഭടാര്‍തിപ്രദഃ കംസദുഃസ്വപ്നകാരീ മഹാമല്ലവേഷഃ കരീന്ദ്രപ്രഹാരീ ।
മഹാമാത്യഹാ രങ്ഗഭൂമിപ്രവേശീ രസാഢ്യോ യശഃസ്പൃഗ്ബലീ വാക്പടുശ്രീഃ ॥ 52 ॥

മഹാമല്ലഹാ യുദ്ധകൃത്സ്ത്രീവചോഽര്‍ഥീ ധരാനായകഃ കംസഹന്താ യദുഃപ്രാക് ।
സദാ പൂജിതോ ഹ്യുഗ്രസേനപ്രസിദ്ധോ ധരാരാജ്യദോ യാദവൈര്‍മണ്ഡിതാങ്ഗഃ ॥ 53 ॥

ഗുരോഃ പുത്രദോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മപാഠീ മഹാശങ്ഖഹാ ദണ്ഡധൃക്പൂജ്യ ഏവ ।
വ്രജേ ഹ്യുദ്ധവപ്രേഷിതോ ഗോപമോഹീ യശോദാഘൃണീ ഗോപികാജ്ഞാനദേശീ ॥ 54 ॥

സദാ സ്നേഹകൃത്കുബ്ജയാ പൂജിതാങ്ഗസ്തഥാക്രൂരഗേഹംഗമീ മന്ത്രവേത്താ ।
തഥാ പാണ്ഡവപ്രേഷിതാക്രൂര ഏവ സുഖീ സര്‍വദര്‍ശീ നൃപാനന്ദകാരീ ॥ 55 ॥

മഹാക്ഷൌഹിണീഹാ ജരാസന്ധമാനീ നൃപോ ദ്വാരകാകാരകോ മോക്ഷകര്‍താ ।
രണീ സാര്‍വഭൌമസ്തുതോ ജ്ഞാനദാതാ ജരാസന്ധസങ്കല്‍പകൃദ്ധാവദംഘ്രിഃ ॥ 56 ॥

നഗാദുത്പതദ്ദ്വാരികാമധ്യവര്‍തീ തഥാ രേവതീഭൂഷണസ്താലചിഹ്നഃ ।
യദൂ രുക്മിണീഹാരകശ്ചൈദ്യവേദ്യസ്തഥാ രുക്മിരൂപപ്രണാശീ സുഖാശീ ॥ 57 ॥

അനന്തശ്ച മാരശ്ച കാര്‍ഷ്ണിശ്ച കാമോ മനോജസ്തഥാ ശംബരാരീ രതീശഃ ।
രഥീ മന്‍മഥോ മീനകേതുഃ ശരീ ച സ്മരോ ദര്‍പകോ മാനഹാ പഞ്ചബാണഃ ॥ 58 ॥

പ്രിയഃ സത്യഭാമാപതിര്യാദവേശോഽഥ സത്രാജിതപ്രേമപൂരഃ പ്രഹാസഃ ।
മഹാരത്നദോ ജാംബവദ്യുദ്ധകാരീ മഹാചക്രധൃക്ഖഡ്ഗധൃഗ്രാമസംധിഃ ॥ 59 ॥

വിഹാരസ്ഥിതഃ പാണ്ഡവപ്രേമകാരീ കലിന്ദാങ്ഗജാമോഹനഃ ഖാണ്ഡവാര്‍ഥീ ।
സഖാ ഫാല്‍ഗുനപ്രീതികൃന്നഗ്രകര്‍താ തഥാ മിത്രവിന്ദാപതിഃ ക്രീഡനാര്‍ഥീ ॥ 60 ॥

നൃപപ്രേമകൃദ്ഗോജിതഃ സപ്തരൂപോഽഥ സത്യാപതിഃ പാരിബര്‍ഹീ യഥേഷ്ടഃ ।
നൃപൈഃ സംവൃതശ്ചാപി ഭദ്രാപതിസ്തു വിലാസീ മധോര്‍മാനിനീശോ ജനേശഃ ॥ 61 ॥

ശുനാസീരമോഹാവൃതഃ സത്സഭാര്യഃ സതാര്‍ക്ഷ്യോ മുരാരിഃ പുരീസങ്ഘഭേത്താ ।
സുവീരഃശിരഃഖണ്ഡനോ ദൈത്യനാശീ ശരീ ഭൌമഹാ ചണ്ഡവേഗഃ പ്രവീരഃ ॥ 62 ॥

ധരാസംസ്തുതഃ കുണ്ഡലച്ഛത്രഹര്‍താ മഹാരത്നയുഗ് രാജകന്യാഭിരാമഃ ।
ശചീപൂജിതഃ ശക്രജിന്‍മാനഹര്‍താ തഥാ പാരിജാതാപഹാരീ രമേശഃ ॥ 63 ॥

ഗൃഹീ ചാമരൈഃ ശോഭിതോ ഭീഷ്മകന്യാപതിര്‍ഹാസ്യകൃന്‍മാനിനീമാനകാരീ ।
തഥാ രുക്മിണീവാക്പടുഃ പ്രേമഗേഹഃ സതീമോഹനഃ കാമദേവാപരശ്രീഃ ॥ 64 ॥

സുദേഷ്ണഃ സുചാരുസ്തഥാ ചാരുദേഷ്ണോഽപരശ്ചാരുദേഹോ ബലീ ചാരുഗുപ്തഃ ।
സുതീ ഭദ്രചാരുസ്തഥാ ചാരുചന്ദ്രോ വിചാരുശ്ച ചാരൂ രഥീ പുത്രരൂപഃ ॥ 65 ॥

സുഭാനുഃ പ്രഭാനുസ്തഥാ ചന്ദ്രഭാനുര്‍ബൃഹദ്ഭാനുരേവാഷ്ടഭാനുശ്ച സാംബഃ ।
സുമിത്രഃ ക്രതുശ്ചിത്രകേതുസ്തു വീരോഽശ്വസേനോ വൃഷശ്ചിത്രഗുശ്ചന്ദ്രബിംബഃ ॥ 66 ॥

വിശങ്കുര്‍വസുശ്ച ശ്രുതോ ഭദ്ര ഏകഃ സുബാഹുര്‍വൃഷഃ പൂര്‍ണമാസസ്തു സോമഃ ।
വരഃ ശാന്തിരേവ പ്രഘോഷോഽഥ സിംഹോ ബലോ ഹ്യൂര്‍ധ്വഗോവര്‍ധനോന്നാദ ഏവ ॥ 67 ॥

മഹാശോ വൃകഃ പാവനോ വഹ്നിമിത്രഃ ക്ഷുധിര്‍ഹര്‍ഷകശ്ചാനിലോഽമിത്രജിച്ച ।
സുഭദ്രോ ജയഃ സത്യകോ വാമ ആയുര്യദുഃ കോടിശഃ പുത്രപൌത്രപ്രസിദ്ധഃ ॥ 68 ॥

ഹലീ ദണ്ഡധൃഗ്രുക്മിഹാ ചാനിരുദ്ധസ്തഥാ രാജഭിര്‍ഹാസ്യഗോ ദ്യൂതകര്‍താ ।
മധുര്‍ബ്രഹ്മസൂര്‍ബാണപുത്രീപതിശ്ച മഹാസുന്ദരഃ കാമപുത്രോ ബലീശഃ ॥ 69 ॥

മഹാദൈത്യസംഗ്രാമകൃദ്യാദവേശഃ പുരീഭഞ്ജനോ ഭൂതസംത്രാസകാരീ ।
മൃധീ രുദ്രജിദ്രുദ്രമോഹീ മൃധാര്‍ഥീ തഥാ സ്കന്ദജിത്കൂപകര്‍ണപ്രഹാരീ ॥ 70 ॥

ധനുര്‍ഭഞ്ജനോ ബാണമാനപ്രഹാരീ ജ്വരോത്പത്തികൃത്സംസ്തുതസ്തു ജ്വരേണ ।
ഭുജാച്ഛേദകൃദ്ബാണസംത്രാസകര്‍താ മൃഡപ്രസ്തുതോ യുദ്ധകൃദ്ഭൂമിഭര്‍താ ॥ 71 ॥

നൃഗം മുക്തിദോ ജ്ഞാനദോ യാദവാനാം രഥസ്ഥോ വ്രജപ്രേമപോ ഗോപമുഖ്യഃ ।
മഹാസുന്ദരീക്രീഡിതഃ പുഷ്പമാലീ കലിന്ദാങ്ഗജാഭേദനഃ സീരപാണിഃ ॥ 72 ॥

മഹാദംഭിഹാ പൌണ്ഡ്രമാനപ്രഹാരോ ശിരശ്ഛേദകഃ കാശിരാജപ്രണാശീ ।
മഹാക്ഷൌഹിണീധ്വംസകൃച്ചക്രഹസ്തഃ പുരീദീപകോ രാക്ഷസീനാശകര്‍താ ॥ 73 ॥

അനന്തോ മഹീധ്രഃ ഫണീ വാനരാരിഃ സ്ഫുരദ്ഗൌരവര്‍ണോ മഹാപദ്മനേത്രഃ ।
കുരുഗ്രാമതിര്യഗ്ഗതോ ഗൌരവാര്‍ഥഃ സ്തുതഃ കൌരവൈഃ പാരിബര്‍ഹീ സസാംബഃ ॥ 74 ॥

മഹാവൈഭവീ ദ്വാരകേശോ ഹ്യനേകശ്ചലന്നാരദഃ ശ്രീപ്രഭാദര്‍ശകസ്തു ।
മഹര്‍ഷിസ്തുതോ ബ്രഹ്മദേവഃ പുരാണഃ സദാ ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രസ്ഥിതശ്ച ॥ 75 ॥ ॥

ഗൃഹീ ലോകരക്ഷാപരോ ലോകരീതിഃ പ്രഭുര്‍ഹ്യുഗ്രസേനാവൃതോ ദുര്‍ഗയുക്തഃ ।
തഥാ രാജദൂതസ്തുതോ ബന്ധഭേത്താ സ്ഥിതോ നാരദപ്രസ്തുതഃ പാണ്ഡവാര്‍ഥീ ॥ 76 ॥

നൃപൈര്‍മന്ത്രകൃത് ഹ്യുദ്ധവപ്രീതിപൂര്‍ണോ വൃതഃ പുത്രപൌത്രൈഃ കുരുഗ്രാമഗന്താ ।
ഘൃണീ ധര്‍മരാജസ്തുതോ ഭീമയുക്തഃ പരാനന്ദദോ മന്ത്രകൃദ്ധര്‍മജേന ॥ 77 ॥

ദിശാജിദ്ബലീ രാജസൂയാര്‍ഥകാരീ ജരാസന്ധഹാ ഭീമസേനസ്വരൂപഃ ।
തഥാ വിപ്രരൂപോ ഗദായുദ്ധകര്‍താ കൃപാലുര്‍മഹാബന്ധനച്ഛേദകാരീ ॥ 78 ॥

നൃപൈഃ സംസ്തുതോ ഹ്യാഗതോ ധര്‍മഗേഹം ദ്വിജൈഃ സംവൃതോ യജ്ഞസംഭാരകര്‍താ ।
ജനൈഃ പൂജിതശ്ചൈദ്യദുര്‍വാക്ക്ഷമശ്ച മഹാമോഹദോഽരേഃ ശിരശ്ച്ഛേദകാരീ ॥ 79 ॥

മഹായജ്ഞശോഭാകരശ്ചക്രവര്‍തീ നൃപാനന്ദകാരീ വിഹാരീ സുഹാരീ ।
സഭാസംവൃതോ മാനഹൃത്കൌരവസ്യ തഥാ ശാല്വസംഹാരകോ യാനഹന്താ ॥ 80 ॥

സഭോജശ്ച വൃഷ്ണിര്‍മധുഃശൂരസേനോ ദശാര്‍ഹോ യദുര്‍ഹ്യംധകോ ലോകജിച്ച ।
ദ്യുമന്‍മാനഹാ വര്‍മധൃഗ്ദിവ്യശസ്ത്രീ സ്വബോധഃ സദാ രക്ഷകോ ദൈത്യഹന്താ ॥ 81 ॥

തഥാ ദന്തവക്ത്രപ്രണാശീ ഗദാധൃഗ്ജഗത്തീര്‍ഥയാത്രാകരഃ പദ്മഹാരഃ ।
കുശീ സൂതഹന്താ കൃപാകൃത്സ്മൃതീശോഽമലോ ബല്വലാങ്ഗപ്രഭാഖണ്ഡകാരീ ॥ 82 ॥

തഥാ ഭീമദുര്യോധനജ്ഞാനദാതാപരോ രോഹിണീസൌഖ്യദോ രേവതീശഃ ।
മഹാദാനകൃദ്വിപ്രദാരിദ്ര്യഹാ ച സദാ പ്രേമയുക് ശ്രീസുദാംനഃ സഹായഃ ॥ 83 ॥

തഥാ ഭാര്‍ഗവക്ഷേത്രഗന്താ സരാമോഽഥ സൂര്യോപരാഗശ്രുതഃ സര്‍വദര്‍ശീ ।
മഹാസേനയാ ചാസ്ഥിതഃ സ്നാനയുക്തോ മഹാദാനകൃന്‍മിത്രസമ്മേലനാര്‍ഥീ ॥ 84 ॥

തഥാ പാണ്ഡവപ്രീതിദഃ കുന്തിജാര്‍ഥീ വിശാലാക്ഷമോഹപ്രദഃ ശാന്തിദശ്ച ।
വടേ രാധികാരാധനോ ഗോപികാഭിഃ സഖീകോടിഭീ രാധികാപ്രാണനാഥഃ ॥ 85 ॥

സഖീമോഹദാവാഗ്നിഹാ വൈഭവേശഃ സ്ഫുരത്കോടികന്ദര്‍പലീലാവിശേഷഃ ।
സഖീരാധികാദുഃഖനാശീ വിലാസീ സഖീമധ്യഗഃ ശാപഹാ മാധവീശഃ ॥ 86 ॥

ശതം വര്‍ഷവിക്ഷേപഹൃന്നന്ദപുത്രസ്തഥാ നന്ദവക്ഷോഗതഃ ശീതലാങ്ഗഃ ।
യശോദാശുചഃ സ്നാനകൃക്ദ്ദുഃഖഹന്താ സദാഗോപികാനേത്രലഗ്നോ വ്രജേശഃ ॥ 87 ॥

സ്തുതോ ദേവകീരോഹിണീഭ്യാം സുരേന്ദ്രോ രഹോ ഗോപികാജ്ഞാനദോ മാനദശ്ച ।
തഥാ സംസ്തുതഃ പട്ടരാജ്ഞീഭിരാരാദ്ധനീ ലക്ഷ്മണാപ്രാണനാഥഃ സദാ ഹി ॥ 88 ॥

ത്രിഭിഃ ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രസ്തുതാങ്ഗഃ ശുകോ വ്യാസദേവഃ സുമന്തുഃ സിതശ്ച ।
ഭരദ്വാജകോ ഗൌതമോ ഹ്യാസുരിഃ സദ്വസിഷ്ഠഃ ശതാനന്ദ ആദ്യഃ സരാമഃ ॥ 89 ॥

മുനിഃ പര്‍വതോ നാരദോ ധൌംയ ഇന്ദ്രോഽസിതോഽത്രിര്‍വിഭാണ്ഡഃ പ്രചേതാഃ കൃപശ്ച ।
കുമാരഃ സനന്ദസ്തഥാ യാജ്ഞവല്‍ക്യഃ ഋഭുര്‍ഹ്യങ്ഗിരാ ദേവലഃ ശ്രീമൃകണ്ഡഃ ॥ 90 ॥

മരീചീ ക്രതുശ്ചൌര്‍വകോ ലോമശശ്ച പുലസ്ത്യോ ഭൃഗുര്‍ബ്രഹ്മരാതോ വസിഷ്ഠഃ ।
നരശ്ചാപി നാരായണോ ദത്ത ഏവ തഥാ പാണിനിഃ പിങ്ഗലോ ഭാഷ്യകാരഃ ॥ 91 ॥

സകാത്യായനോ വിപ്രപാതഞ്ജലിശ്ചാഥ ഗര്‍ഗോ ഗുരുര്‍ഗീഷ്പതിര്‍ഗൌതമീശഃ ।
മുനിര്‍ജാജലിഃ കശ്യപോ ഗാലവശ്ച ദ്വിജഃ സൌഭരിശ്ചര്‍ഷ്യശ‍ൃങ്ഗശ്ച കണ്വഃ ॥ 92 ॥

ദ്വിതശ്ചൈകതശ്ചാപി ജാതൂദ്ഭവശ്ച ഘനഃ കര്‍ദമസ്യാത്മജഃ കര്‍ദമശ്ച ।
തഥാ ഭാര്‍ഗവഃ കൌത്സകശ്ചാരുണസ്തു ശുചിഃ പിപ്പലാദോ മൃകണ്ഡസ്യ പുത്രഃ ॥ 93 ॥

സപൈലഃസ്തഥാ ജൈമിനിഃ സത്സുമന്തുര്‍വരോ ഗാങ്ഗലഃ സ്ഫോടഗേഹഃ ഫലാദഃ ।
സദാ പൂജിതോ ബ്രാഹ്മണഃ സര്‍വരൂപീ മുനീശോ മഹാമോഹനാശോഽമരഃ പ്രാക് ॥ 94 ॥

മുനീശസ്തുതഃ ശൌരിവിജ്ഞാനദാതാ മഹായജ്ഞകൃച്ചാഭൃതസ്നാനപൂജ്യഃ ।
സദാ ദക്ഷിണാദോ നൃപൈഃ പാരിബര്‍ഹീ വ്രജാനന്ദദോ ദ്വാരികാഗേഹദര്‍ശീ ॥ 95 ॥

മഹാജ്ഞാനദോ ദേവകീപുത്രദശ്ചാസുരൈഃ പൂജിതോ ഹീന്ദ്രസേനാദൃതശ്ച ।
സദാ ഫാല്‍ഗുനപ്രീതികൃത് സത്സുഭദ്രാവിവാഹേ ദ്വിപാശ്വപ്രദോ മാനയാനഃ ॥ 96 ॥

ഭുവം ദര്‍ശകോ മൈഥിലേന പ്രയുക്തോ ദ്വിജേനാശു രാജ്ഞാസ്ഥിതോ ബ്രാഹ്മണൈശ്ച ।
കൃതീ മൈഥിലേ ലോകവേദോപദേശീ സദാവേദവാക്യൈഃ സ്തുതഃ ശേഷശായീ ॥ 97 ॥

പരീക്ഷാവൃതോ ബ്രാഹ്മണൈശ്ചാമരേഷു ഭൃഗുപ്രാര്‍ഥിതോ ദൈത്യഹാ ചേശരക്ഷീ ।
സഖാ ചാര്‍ജുനസ്യാപി മാനപ്രഹാരീ തഥാ വിപ്രപുത്രപ്രദോ ധാമഗന്താ ॥ 98 ॥

വിഹാരസ്ഥിതോ മാധവീഭിഃ കലാങ്ഗോ മഹാമോഹദാവാഗ്നിദഗ്ധാഭിരാമഃ ।
യദുര്‍ഹ്യുഗ്രസേനോ നൃപോഽക്രൂര ഏവ തഥാ ചോദ്ധവഃ ശൂരസേനശ്ച ശൂരഃ ॥ 99 ॥

ഹൃദീകശ്ച സത്രാജിതശ്ചാപ്രമേയോ ഗദഃ സാരണഃ സാത്യകിര്‍ദേവഭാഗഃ ।
തഥാ മാനസഃ സഞ്ജയഃ ശ്യാമകശ്ച വൃകോ വത്സകോ ദേവകോ ഭദ്രസേനഃ ॥ 100 ॥

നൃപോഽജാതശത്രുര്‍ജയോ മാദ്രിപുത്രോഽഥ ഭീമഃ കൃപോ ബുദ്ധിചക്ഷുശ്ച പാണ്ഡുഃ ।
തഥാ ശന്തനുര്‍ദേവബാഹ്ലീക ഏവാഥ ഭൂരിശ്രവാശ്ചിത്രവീര്യോ വിചിത്രഃ ॥ 101 ॥

ശലശ്ചാപി ദുര്യോധനഃ കര്‍ണ ഏവ സുഭദ്രാസുതോ വിഷ്ണുരാതഃ പ്രസിദ്ധഃ ।
സജന്‍മേജയഃ പാണ്ഡവഃ കൌരവശ്ച തഥാ സര്‍വതേജാ ഹരിഃ സര്‍വരൂപീ ॥ 102 ॥

വ്രജം ഹ്യാഗതോ രാധയാ പൂര്‍ണദേവോ വരോ രാസലീലാപരോ ദിവ്യരൂപീ ।
രഥസ്ഥോ നവദ്വീപഖണ്ഡപ്രദര്‍ശീ മഹാമാനദോ ഗോപജോ വിശ്വരൂപഃ ॥ 103 ॥

സനന്ദശ്ച നന്ദോ വൃഷോ വല്ലഭേശഃ സുദാമാര്‍ജുനഃ സൌബലസ്തോക ഏവ ।
സകൃഷ്ണോ ശുകഃ സദ്വിശാലര്‍ഷഭാഖ്യഃ സുതേജസ്വികഃ കൃഷ്ണമിത്രോ വരൂഥഃ ॥ 104 ॥

കുശേശോ വനേശസ്തു വൃന്ദാവനേശസ്തഥാ മഥുരേശാധിപോ ഗോകുലേശഃ ।
സദാ ഗോഗണോ ഗോപതിര്‍ഗോപികേശോഽഥ ഗോവര്‍ധനോ ഗോപതിഃ കന്യകേശഃ ॥ 105 ॥

അനാദിസ്തു ചാത്മാ ഹരിഃ പൂരുഷശ്ച പരോ നിര്‍ഗുണോ ജ്യോതിരൂപോ നിരീഹഃ ।
സദാ നിര്‍വികാരഃ പ്രപഞ്ചാത് പരശ്ച സസത്യസ്തു പൂര്‍ണഃ പരേശസ്തു സൂക്ഷ്മഃ ॥ 106 ॥ സമത്യ ??
ദ്വാരകായാം തഥാ ചാശ്വമേധസ്യ കര്‍താ നൃപേണാപി പൌത്രേണ ഭൂഭാരഹര്‍താ ।
പുനഃ ശ്രീവ്രജേ രാസരങ്ഗസ്യ കര്‍താ ഹരീ രാധയാ ഗോപികാനാം ച ഭര്‍താ ॥ 107 ॥

സദൈകസ്ത്വനേകഃ പ്രഭാപൂരിതാങ്ഗസ്തഥാ യോഗമായാകരഃ കാലജിച്ച ।
സുദൃഷ്ടിര്‍മഹത്തത്ത്വരൂപഃ പ്രജാതഃ സകൂടസ്ഥ ആദ്യാങ്കുരോ വൃക്ഷരൂപഃ ॥ 108 ॥

വികാരസ്ഥിതശ്ച ഹ്യഹങ്കാര ഏവ സവൈകാരികസ്തൈജസസ്താമസശ്ച ।
മനോ ദിക്സമീരസ്സ്തു സൂര്യഃ പ്രചേതോഽശ്വിവഹ്നിശ്ച ശക്രോ ഹ്യുപേന്ദ്രസ്തു മിത്രഃ ॥ 109 ॥

ശ്രുതിസ്ത്വക്ച ദൃഗ്ഘ്രാണജിഹ്വാഗിരശ്ച ഭുജാമേഢ്രകഃ പായുരങ്ഘ്രിഃ സചേഷ്ടഃ ।
ധരാവ്യോമവാര്‍മാരുതശ്ചൈവ തേജോഽഥ രൂപം രസോ ഗന്ധശബ്ദസ്പൃശശ്ച ॥ 110 ॥

സചിത്തശ്ച ബുദ്ധിര്‍വിരാട് കാലരൂപസ്തഥാ വാസുദേവോ ജഗത്കൃദ്ധതാങ്ഗഃ ।
തഥാണ്ഡേ ശയാനഃ സശേഷഃ സഹസ്രസ്വരൂപോ രമാനാഥ ആദ്യോഽവതാരഃ ॥ 111 ॥

സദാ സര്‍ഗകൃത്പദ്മജഃ കര്‍മകര്‍താ തഥാ നാഭിപദ്മോദ്ഭവോ ദിവ്യവര്‍ണഃ ।
കവിര്ലോകകൃത്കാലകൃത്സൂര്യരൂപോ നിമേഷോ ഭവോ വത്സരാന്തോ മഹീയാന്‍ ॥ 112 ॥

തിഥിര്‍വാരനക്ഷത്രയോഗാശ്ച ലഗ്നോഽഥ മാസോ ഘടീ ച ക്ഷണഃ കാഷ്ഠികാ ച ।
മുഹൂര്‍തസ്തു യാമോ ഗ്രഹാ യാമിനീ ച ദിനം ചര്‍ക്ഷമാലാഗതോ ദേവപുത്രഃ ॥ 113 ॥

കൃതോ ദ്വാപരസ്തു ത്രിതസ്തത്കലിസ്തു സഹസ്രം യുഗസ്തത്ര മന്വന്തരശ്ച ।
ലയഃ പാലനം സത്കൃതിസ്തത്പരാര്‍ധം സദോത്പത്തികൃദ്ദ്വ്യക്ഷരോ ബ്രഹ്മരൂപഃ ॥ 114 ॥

തഥാ രുദ്രസര്‍ഗസ്തു കൌമാരസര്‍ഗോ മുനേഃ സര്‍ഗകൃദ്ദേവകൃത്പ്രാകൃതസ്തു ।
ശ്രുതിസ്തു സ്മൃതിഃ സ്തോത്രമേവം പുരാണം ധനുര്‍വേദ ഇജ്യാഥ ഗാന്ധര്‍വവേദഃ ॥ 115 ॥

വിധാതാ ച നാരായണഃ സത്കുമാരോ വരാഹസ്തഥാ നാരദോ ധര്‍മപുത്രഃ ।
മുനിഃ കര്‍ദമസ്യാത്മജോ ദത്ത ഏവ സയജ്ഞോഽമരോ നാഭിജഃ ശ്രീപൃഥുശ്ച ॥ 116 ॥

സുമത്സ്യശ്ച കൂര്‍മശ്ച ധന്വന്തരിശ്ച തഥാ മോഹിനീ നാരസിംഹഃ പ്രതാപീ ।
ദ്വിജോ വാമനോ രേണുകാപുത്രരൂപോ മുനിര്‍വ്യാസദേവഃ ശ്രുതിസ്തോത്രകര്‍താ ॥ 117 ॥

ധനുര്‍വേദഭാഗ്രാമചന്ദ്രാവതാരഃ സസീതാപതിര്‍ഭാരഹൃദ്രാവണാരിഃ ।
നൃപഃ സേതുകൃദ്വാനരേന്ദ്രപ്രഹാരീ മഹായജ്ഞകൃദ്രാഘവേന്ദ്രഃ പ്രചണ്ഡഃ ॥ 118 ॥

ബലഃ കൃഷ്ണചന്ദ്രസ്തു കല്‍കിഃ കലേശസ്തു ബുദ്ധഃ പ്രസിദ്ധസ്തു
ഹംസഃസ്തഥാശ്വഃ ।
ഋഷീന്ദ്രോഽജിതോ ദേവവൈകുണ്ഠനാഥോ ഹ്യമൂര്‍തിശ്ച മന്വന്തരസ്യാവതാരഃ ॥ 119 ॥

ഗജോദ്ധാരണഃ ശ്രീമനുര്‍ബ്രഹ്മപുത്രോ നൃപേന്ദ്രസ്തു ദുഷ്യന്തജോ ദാനശീലഃ ।
സദ്ദൃഷ്ടഃ ശ്രുതോ ഭൂത ഏവം ഭവിഷ്യദ്ഭവത്സ്ഥാവരോ ജങ്ഗമോഽല്‍പം മഹച്ച ॥ 120 ॥

ഇതി ശ്രീഭുജങ്ഗപ്രയാതേന ചോക്തം ഹരേ രാധികേശസ്യ നാംനാം സഹസ്രം ।
പഠേദ്ഭക്തിയുക്തോ ദ്വിജഃ സര്‍വദാ ഹി കൃതാര്‍ഥോ ഭവേത്കൃഷ്ണചന്ദ്രസ്വരൂപഃ ॥ 121 ॥

മഹാപാപരാശിം ഭിനത്തി ശ്രുതം യത്സദാ വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം മങ്ഗലം ച ।
ഇദം രാസരാകാദിനേ ചാശ്വിനസ്യ തഥാ കൃഷ്ണജന്‍മാഷ്ടമീമധ്യ ഏവ ॥ 122 ॥

തഥാ ചൈത്രമാസസ്യ രാകാദിനേ വാഥ ഭാദ്രേ ച രാധാഷ്ടമീ സദ്ദിനേ വാ ।
പഠേദ്ഭക്തിയുക്തസ്ത്വിദം പൂജയിത്വാ ചതുര്‍ധാ സുമുക്തിം തനോതി പ്രശസ്തഃ ॥ 123 ॥

പഠേത്കൃഷ്ണപുര്യാം ച വൃന്ദാവനേ വാ വ്രജേ ഗോകുലേ വാപി വംശീവടേ വാ ।
വടേ വാക്ഷയേ വാ തടേ സൂര്യപുത്ര്യാഃ സ ഭക്തോഽഥ ഗോലോകധാമ പ്രയാതി ॥ 124 ॥

ഭജേദ്ഭക്തിഭാവാച്ച സര്‍വത്രഭൂമൌ ഹരിം കുത്ര ചാനേന ഗേഹേ വനേ വാ ।
ജഹാതി ക്ഷണം നോ ഹരിസ്തം ച ഭക്തം സുവശ്യോ ഭവേന്‍മാധവഃ കൃഷ്ണചന്ദ്രഃ ॥ 125 ॥

സദാ ഗോപനീയം സദാ ഗോപനീയം സദാ ഗോപനീയം പ്രയത്നേന ഭക്തൈഃ ।
പ്രകാശ്യം ന നാംനാം സഹസ്രം ഹരേശ്ച ന ദാതവ്യമേവം കദാ ലമ്പടായ ॥ 126 ॥

ഇദം പുസ്തകം യത്ര ഗേഹേഽപി തിഷ്ഠേദ്വസേദ്രാധികാനാഥ ആദ്യസ്തു തത്ര ।
തഥാ ഷഡ്ഗുണാഃ സിദ്ധയോ ദ്വാദശാപി ഗുണൈസ്ത്രിംശദ്ഭിര്ലക്ഷണൈസ്തു പ്രയാന്തി ॥ 127 ॥

ഇതി ശ്രീമദ്ഗര്‍ഗസംഹിതായാം അശ്വമേധഖണ്ഡേ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമവര്‍ണനം
നാമൈകോനഷഷ്ടിതമോഽധ്യായഃ ॥ ദശമഖണ്ഡേ അധ്യായ 59 ॥

Also Read 1000 Names of Krishna From Gargasamhita:

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gargasamhita’s Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top