Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Goddess Gayatri Mantra in Sanskrit and English

1) ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। – Om Achintyalakshanayai Namah।
2) ॐ अव्यक्तायै नमः। – Om Avyaktayai Namah।
3) ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। – Om Arthamatrimaheshvaryai Namah।
4) ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। – Om Amritarnavamadhyasthayai Namah।
5) ॐ अजितायै नमः। – Om Ajitayai Namah।
6) ॐ अपराजितायै नमः। – Om Aparajitayai Namah।
7) ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। – Om Animadigunadharayai Namah।
8) ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः। – Om Arkamandalasamsthitayai Namah।
9) ॐ अजरायै नमः। – Om Ajarayai Namah।
10) ॐ अजायै नमः। – Om Ajayai Namah।
11) ॐ अपरायै नमः। – Om Aparayai Namah।
12) ॐ अधर्मायै नमः। – Om Adharmayai Namah।
13) ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः। – Om Akshasutradharayai Namah।
14) ॐ अधरायै नमः। – Om Adharayai Namah।
15) ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः। – Om Akaradikshakarantayai Namah।
16) ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः। – Om Arishadvargabhedinyai Namah।
17) ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः। – Om Anjanadripratikashayai Namah।
18) ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः। – Om Anjanadrinivasinyai Namah।
19) ॐ अदित्यै नमः। – Om Adityai Namah।
20) ॐ अजपायै नमः। – Om Ajapayai Namah।
21) ॐ अविद्यायै नमः। – Om Avidyayai Namah।
22) ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः। – Om Arvindanibhekshanayai Namah।
23) ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः। – Om Antarbahisthitayai Namah।
24) ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः। – Om Avidyadhvansinyai Namah।
25) ॐ अन्तरात्मिकायै नमः। – Om Antaratmikayai Namah।
26) ॐ अजायै नमः। – Om Ajayai Namah।
27) ॐ अजमुखवासायै नमः। – Om Ajamukhavasayai Namah।
28) ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः। – Om Arvindanibhananayai Namah।
29) ॐ अर्धमात्रायै/व्यञ्जनवर्णात्मिकायै नमः। – Om Ardhamatrayai/Vyanjanavarnatmikayai Namah।
30) ॐ अर्थदानज्ञायै नमः। – Om Arthadanagyayai Namah।
31) ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः। – Om Arimandalamardinyai Namah।
32) ॐ असुराघ्न्यै नमः। – Om Asuraghnyai Namah।
33) ॐ अमावास्यायै नमः। – Om Amavasyayai Namah।
34) ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः। – Om Alakshighnyai Namah।
35) ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः। – Om Antyajarchitayai Namah।
36) ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः। – Om Adilakshmyai Namah।
37) ॐ आदिशक्त्यै नमः। – Om Adishaktyai Namah।
38) ॐ आकृत्यै नमः। – Om Akrityai Namah।
39) ॐ आयताननायै नमः। – Om Ayatananayai Namah।
40) ॐ आदित्यपदविचारायै नमः। – Om Adityapadavicharayai Namah।
41) ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः। – Om Adityaparisevitayai Namah।
42) ॐ आचार्यायै नमः। – Om Acharyayai Namah।
43) ॐ आवर्तनायै नमः। – Om Avartanayai Namah।
44) ॐ आचारायै नमः। – Om Acharayai Namah।
45) ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः। – Om Adimurtinivasinyai Namah।
46) ॐ आग्नेय्यै नमः। – Om Agneyyai Namah।
47) ॐ आमर्यै नमः। – Om Amaryai Namah।
48) ॐ आद्यायै नमः। – Om Adyayai Namah।
49) ॐ आराध्यायै नमः। – Om Aradhyayai Namah।
50) ॐ आसनस्थितायै नमः। – Om Asanasthitayai Namah।

51) ॐ आधारनिलयायै नमः। – Om Adharanilayayai Namah।
52) ॐ आधारायै नमः। – Om Adharayai Namah।
53) ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः। – Om Akashantanivasinyai Namah।
54) ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः। – Om Adyakshara Samayuktayai Namah।
55) ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः। – Om Antarakasharupinyai Namah।
56) ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः। – Om Adityamandalagatayai Namah।
57) ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः। – Om Antaradhvantanashinyai Namah।
58) ॐ इन्दिरायै नमः। – Om Indirayai Namah।
59) ॐ इष्टदायै नमः। – Om Ishtadayai Namah।
60) ॐ इष्टायै नमः। – Om Ishtayai Namah।
61) ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः। – Om Indivaranivekshanayai Namah।
62) ॐ इरावत्यै नमः। – Om Iravatyai Namah।
63) ॐ इन्द्रपदायै नमः। – Om Indrapdayai Namah।
64) ॐ इन्द्राण्यै नमः। – Om Indranyai Namah।
65) ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः। – Om Indurupinyai Namah।
66) ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः। – Om Ikshukodandasanyuktayai Namah।
67) ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः। – Om Ishusandhanakarinyai Namah।
68) ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः। – Om Indranilasamakarayai Namah।
69) ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः। – Om Idapingalarupinyai Namah।
70) ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः। – Om Indrakshyai Namah।
71) ॐ ईश्वर्यै नमः। – Om Ishwaryai Namah।
72) ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः। – Om Ihatrayavivarjitayai Namah।
73) ॐ उमायै नमः। – Om Umayai Namah।
74) ॐ उषायै नमः। – Om Ushayai Namah।
75) ॐ उडुनिभायै नमः। – Om Udunibhayai Namah।
76) ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः। – Om Urvarukaphalananayai Namah।
77) ॐ उडुप्रभायै नमः। – Om Uduprabhayai Namah।
78) ॐ उडुमत्यै नमः। – Om Udumatyai Namah।
79) ॐ उडुपायै नमः। – Om Udupayai Namah।
80) ॐ उडुमध्यगायै नमः। – Om Udumadhyagayai Namah।
81) ॐ ऊर्धायै नमः। – Om Urdhayai Namah।
82) ॐ ऊर्धकेश्यै नमः। – Om Urdhakeshyai Namah।
83) ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः। – Om Urdhadhogatibhedinyai Namah।
84) ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः। – Om Urdhvavahupriyayai Namah।
85) ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः। – Om Urmilalavaggranthadayinyai Namah।
86) ॐ ऋतायै नमः। – Om Ritayai Namah।
87) ॐ ऋष्यै नमः। – Om Rishyai Namah।
88) ॐ ऋतुमत्यै नमः। – Om Ritumatyai Namah।
89) ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः। – Om Rishidevanamasakritayai Namah।
90) ॐ ऋग्वेदायै नमः। – Om Rigvedayai Namah।
91) ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः। – Om Rinahartryai Namah।
92) ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः। – Om Rishimandalacharinyai Namah।
93) ॐ ऋद्धिदायै नमः। – Om Riddhidayai Namah।
94) ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः। – Om Rijumargasthayai Namah।
95) ॐ ऋजुधर्मायै नमः। – Om Rijudharmayai Namah।
96) ॐ ऋजुप्रदायै नमः। – Om Rijupradayai Namah।
97) ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः। – Om Rigvedanilayayai Namah।
98) ॐ ऋज्व्यै नमः। – Om Rijvyai Namah।
99) ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः। – Om Luptadharmapravartinyai Namah।
100) ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः। – Om Lutarivarasambhutayai Namah।

101) ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः। – Om Lutadivishaharinyai Namah।
102) ॐ एकाक्षरायै नमः। – Om Ekaksharayai Namah।
103) ॐ एकमात्रायै नमः। – Om Ekamatrayai Namah।
104) ॐ एकायै नमः। – Om Ekayai Namah।
105) ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः। – Om Ekaikanishthitayai Namah।
106) ॐ ऐन्द्र्यै नमः। – Om Endryai Namah।
107) ॐ ऐरावतारूढायै नमः। – Om Eravatarudhayai Namah।
108) ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः। – Om Ehikamushmikapradayai Namah।
109) ॐ ओङ्कारायै नमः। – Om Omkarayai Namah।
110) ॐ ओषध्यै नमः। – Om Oshadhyai Namah।
111) ॐ ओतायै नमः। – Om Otayai Namah।
112) ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः। – Om Otaprotanivasinyai Namah।
113) ॐ और्भायै नमः। – Om Aurbhayai Namah।
114) ॐ औषधसम्पन्नायै नमः। – Om Aushadhasampannayai Namah।
115) ॐ औपासनफलप्रदायै नमः। – Om Aupasanaphalapradayai Namah।
116) ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः। – Om Andamadhyasthitayai Namah।
117) ॐ अःकारमनुरूपिण्यै/विसर्गरूपिण्यै नमः। – Om Ahkaramanurupinyai/Visargarupinyai Namah।
118) ॐ कात्यायन्यै नमः। – Om Katyayanyai Namah।
119) ॐ कालरात्र्यै नमः। – Om Kalaratryai Namah।
120) ॐ कामाक्ष्यै नमः। – Om Kamakshyai Namah।
121) ॐ कामसुन्दर्यै नमः। – Om Kamasundaryai Namah।
122) ॐ कमलायै नमः। – Om Kamalayai Namah।
123) ॐ कामिन्यै नमः। – Om Kaminyai Namah।
124) ॐ कान्तायै नमः। – Om Kantayai Namah।
125) ॐ कामदायै नमः। – Om Kamadayai Namah।
126) ॐ कालकण्ठिन्यै नमः। – Om Kalakanthinyai Namah।
127) ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः। – Om Karikumbhastanabharayai Namah।
128) ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः। – Om Karavirasuvasinyai Namah।
129) ॐ कल्याण्यै नमः। – Om Kalyanyai Namah।
130) ॐ कुण्डलवत्यै नमः। – Om Kundalavatyai Namah।
131) ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः। – Om Kurukshetranivasinyai Namah।
132) ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः। – Om Kuruvindadalakarayai Namah।
133) ॐ कुण्डल्यै नमः। – Om Kundalyai Namah।
134) ॐ कुमुदालयायै नमः। – Om Kumudalayayai Namah।
135) ॐ कालजिह्वायै नमः। – Om Kalajihvayai Namah।
136) ॐ करालास्यायै नमः। – Om Karalasyayai Namah।
137) ॐ कालिकायै नमः। – Om Kalikayai Namah।
138) ॐ कालरूपिण्यै नमः। – Om Kalarupinyai Namah।
139) ॐ कामनीयगुणायै नमः। – Om Kamaniyagunayai Namah।
140) ॐ कान्त्यै नमः। – Om Kantyai Namah।
141) ॐ कलाधारायै नमः। – Om Kaladharayai Namah।
142) ॐ कुमुद्वत्यै नमः। – Om Kumudvatyai Namah।
143) ॐ कौशिक्यै नमः। – Om Kaushikyai Namah।
144) ॐ कमलाकारायै नमः। – Om Kamalakarayai Namah।
145) ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः। – Om Kamacharaprabhanjinyai Namah।
146) ॐ कौमार्यै नमः। – Om Kaumaryai Namah।
147) ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः। – Om Karunapangyai Namah।
148) ॐ ककुवन्तायै नमः। – Om Kakuvantayai Namah।
149) ॐ करिप्रियायै नमः। – Om Karipriyayai Namah।
150) ॐ केशर्यै नमः। – Om Kesharyai Namah।
151) ॐ केशवनुतायै नमः। – Om Keshavanutayai Namah।
152) ॐ कदम्बायै नमः। – Om Kadambayai Namah।
153) ॐ कुसुमप्रियायै नमः। – Om Kusumapriyayai Namah।
154) ॐ कालिन्द्यै नमः। – Om Kalindyai Namah।
155) ॐ कालिकायै नमः। – Om Kalikayai Namah।
156) ॐ काञ्च्यै नमः। – Om Kanchyai Namah।
157) ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः। – Om Kalashodbhavasamstutayai Namah।
158) ॐ काममातायै नमः। – Om Kamamatayai Namah।
159) ॐ क्रतुमत्यै नमः। – Om Kratumatyai Namah।
160) ॐ कामरूपायै नमः। – Om Kamarupayai Namah।
161) ॐ कृपावत्यै नमः। – Om Kripavatyai Namah।
162) ॐ कुमार्यै नमः। – Om Kumaryai Namah।
163) ॐ कुण्डनिलयायै नमः। – Om Kundanilayayai Namah।
164) ॐ किरात्यै नमः। – Om Kiratyai Namah।
165) ॐ कीरवाहनायै नमः। – Om Kiravahanayai Namah।
166) ॐ कैकेय्यै नमः। – Om Kaikeyyai Namah।
167) ॐ कोकिलालापायै नमः। – Om Kokilalapayai Namah।
168) ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः। – Om Ketukikusumapriyayai Namah।
169) ॐ कमण्डलुधरायै नमः। – Om Kamandaludhrayai Namah।
170) ॐ काल्यै नमः। – Om Kalyai Namah।
171) ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः। – Om Karmanirmulakarinyai Namah।
172) ॐ कलहंसगत्यै नमः। – Om Kalahansagatyai Namah।
173) ॐ कक्षायै नमः। – Om Kakshayai Namah।
174) ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः। – Om Kritakautukamangalayai Namah।
175) ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः। – Om Kasturitilakayai Namah।
176) ॐ कमरायै नमः। – Om Kamarayai Namah।
177) ॐ करिन्द्रगमनायै नमः। – Om Karindragamanayai Namah।
178) ॐ कुह्वै नमः। – Om Kuhvai Namah।
179) ॐ कर्पूरलेपनायै नमः। – Om Karpuralepanayai Namah।
180) ॐ कृष्णायै नमः। – Om Krishnayai Namah।
181) ॐ कपिलायै नमः। – Om Kapilayai Namah।
182) ॐ कुहराश्रयायै नमः। – Om Kuharashrayayai Namah।
183) ॐ कूटस्थायै नमः। – Om Kutasthayai Namah।
184) ॐ कुधरायै नमः। – Om Kudharayai Namah।
185) ॐ कमरायै नमः। – Om Kamarayai Namah।
186) ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः। – Om Kukshisthakhilavishtapayai Namah।
187) ॐ खड्गखेटधरायै नमः। – Om Khagakhetadharayai Namah।
188) ॐ खर्वायै नमः। – Om Kharvayai Namah।
189) ॐ खेचर्यै नमः। – Om Khecharyai Namah।
190) ॐ खगवाहनायै नमः। – Om Khagavahanayai Namah।
191) ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः। – Om Khattangadharinyai Namah।
192) ॐ ख्यातायै नमः। – Om Khyatayai Namah।
193) ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः। – Om Khagorajoparisthitayai Namah।
194) ॐ खलघ्न्यै नमः। – Om Khalaghnyai Namah।
195) ॐ खण्डितजरायै नमः। – Om Khanditajarayai Namah।
196) ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः। – Om Khadakshyanapradayinyai Namah।
197) ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः। – Om Khandendutilakayai Namah।
198) ॐ गङ्गायै नमः। – Om Gangayai Namah।
199) ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः। – Om Ganeshaguhapujitayai Namah।
200) ॐ गायत्र्यै नमः। – Om Gayatryai Namah।

201) ॐ गोमत्यै नमः। – Om Gomatyai Namah।
202) ॐ गीतायै नमः। – Om Gitayai Namah।
203) ॐ गान्धार्यै नमः। – Om Gandharyai Namah।
204) ॐ गानलोलुपायै नमः। – Om Ganalolupayai Namah।
205) ॐ गौतम्यै नमः। – Om Gautamyai Namah।
206) ॐ गामिन्यै नमः। – Om Gaminyai Namah।
207) ॐ गाधायै नमः। – Om Gadhayai Namah।
208) ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः। – Om Gandharvapsarasevitayai Namah।
209) ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः। – Om Govindacharanakrantayai Namah।
210) ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः। – Om Gunatrayavibhavitayai Namah।
211) ॐ गन्धर्व्यै नमः। – Om Gandharvyai Namah।
212) ॐ गह्वर्यै नमः। – Om Gahvyai Namah।
213) ॐ गोत्रायै नमः। – Om Gotrayai Namah।
214) ॐ गिरीशायै नमः। – Om Girishayai Namah।
215) ॐ गहनायै नमः। – Om Gahanayai Namah।
216) ॐ गम्यै नमः। – Om Gamyai Namah।
217) ॐ गुहावासायै नमः। – Om Guhavasayai Namah।
218) ॐ गुणवत्यै नमः। – Om Gunavatyai Namah।
219) ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः। – Om Gurupapapranasinyai Namah।
220) ॐ गुर्व्यै नमः। – Om Gurvyai Namah।
221) ॐ गुणवत्यै नमः। – Om Gunavatyai Namah।
222) ॐ गुह्यायै नमः। – Om Guhyayai Namah।
223) ॐ गोप्तव्यायै नमः। – Om Goptavyayai Namah।
224) ॐ गुणदायिन्यै नमः। – Om Gunadayinyai Namah।
225) ॐ गिरिजायै नमः। – Om Girijayai Namah।
226) ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः। – Om Guhyamatangyai Namah।
227) ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः। – Om Garudadhvajavallabhayai Namah।
228) ॐ गर्वापहारिण्यै नमः। – Om Garvapaharinyai Namah।
229) ॐ गोदायै नमः। – Om Godayai Namah।
230) ॐ गोकुलरभायै नमः। – Om Gokularabhayai Namah।
231) ॐ गदाधरायै नमः। – Om Gadadharayai Namah।
232) ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः। – Om Gokarnanilayasaktayai Namah।
233) ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः। – Om Guhyamandalavartinyai Namah।
234) ॐ घर्मदायै नमः। – Om Gharmadayai Namah।
235) ॐ घनदायै नमः। – Om Ghanadayai Namah।
236) ॐ घण्टायै नमः। – Om Ghantayai Namah।
237) ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः। – Om Ghoradanavamardinyai Namah।
238) ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः। – Om Ghrinimantramayyai Namah।
239) ॐ घेषायै नमः। – Om Gheshayai Namah।
240) ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः। – Om Ghanasampatadayinyai Namah।
241) ॐ घण्टारवप्रियायै नमः। – Om Ghantaravapriyayai Namah।
242) ॐ घ्राणायै नमः। – Om Ghranayai Namah।
243) ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः। – Om Ghrinisantushtikarinyai Namah।
244) ॐ घनारिमण्डलायै नमः। – Om Ghanarimandalayai Namah।
245) ॐ घूर्णायै नमः। – Om Ghurnayai Namah।
246) ॐ घृताच्यै नमः। – Om Ghritachyai Namah।
247) ॐ घणवेगिन्यै नमः। – Om Ghanaveginyai Namah।
248) ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः। – Om Gyanadhatumayyai Namah।
249) ॐ चर्चायै नमः। – Om Charchayai Namah।
250) ॐ चर्चितायै नमः। – Om Charchitayai Namah।
251) ॐ चारुहासिन्यै नमः। – Om Charuhasinyai Namah।
252) ॐ चटुलायै नमः। – Om Chatulayai Namah।
253) ॐ चण्डिकायै नमः। – Om Chandikayai Namah।
254) ॐ चित्रायै नमः। – Om Chitrayai Namah।
255) ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः। – Om Chitramalyavibhushitayai Namah।
256) ॐ चतुर्भुजायै नमः। – Om Chaturbhujayai Namah।
257) ॐ चारुदन्तायै नमः। – Om Charudantayai Namah।
258) ॐ चातुर्यै नमः। – Om Chaturyai Namah।
259) ॐ चरितप्रदायै नमः। – Om Charitapradayai Namah।
260) ॐ चूलिकायै नमः। – Om Chulikayai Namah।
261) ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः। – Om Chitravastrantayai Namah।
262) ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः। – Om Chandramahkarnakundalayai Namah।
263) ॐ चन्द्रहासायै नमः। – Om Chandrahasayai Namah।
264) ॐ चारुदात्र्यै नमः। – Om Charudatryai Namah।
265) ॐ चकोर्यै नमः। – Om Chakoryai Namah।
266) ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः। – Om Chandrahasinyai Namah।
267) ॐ चन्द्रिकायै नमः। – Om Chandrikayai Namah।
268) ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः। – Om Chandradhatryai Namah।
269) ॐ चौर्यै नमः। – Om Chauryai Namah।
270) ॐ चोरायै नमः। – Om Chorayai Namah।
271) ॐ चण्डिकायै नमः। – Om Chandikayai Namah।
272) ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः। – Om Chanchadvagavadinyai Namah।
273) ॐ चन्द्रचूडायै नमः। – Om Chandrachudayai Namah।
274) ॐ चोरविनाशिन्यै नमः। – Om Choravinashinyai Namah।
275) ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः। – Om Charuchandanaliptangyai Namah।
276) ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः। – Om Chanchachchamaravijitayai Namah।
277) ॐ चारुमध्यायै नमः। – Om Charumadhyayai Namah।
278) ॐ चारुगत्यै नमः। – Om Charugatyai Namah।
279) ॐ चण्डिलायै नमः। – Om Chandilayai Namah।
280) ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः। – Om Chandrarupinyai Namah।
281) ॐ चारुहोमप्रियायै नमः। – Om Charuhomapriyayai Namah।
282) ॐ चार्वायै नमः। – Om Charvayai Namah।
283) ॐ चरितायै नमः। – Om Charitayai Namah।
284) ॐ चक्रबाहुकायै नमः। – Om Chakrabahukayai Namah।
285) ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः। – Om Chandramandalamadhyasthayai Namah।
286) ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः। – Om Chandramandaladarpanayai Namah।
287) ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः। – Om Chakravakastanyai Namah।
288) ॐ चेष्टायै नमः। – Om Cheshtayai Namah।
289) ॐ चित्रायै नमः। – Om Chitrayai Namah।
290) ॐ चारुविलासिन्यै नमः। – Om Charuvilasinyai Namah।
291) ॐ चित्स्वरूपायै नमः। – Om Chitsvarupayai Namah।
292) ॐ चन्दवत्यै नमः। – Om Chandavatyai Namah।
293) ॐ चन्द्रमायै नमः। – Om Chandramayai Namah।
294) ॐ चन्दनप्रियायै नमः। – Om Chandanapriyayai Namah।
295) ॐ चोदयित्र्यै नमः। – Om Chodayitryai Namah।
296) ॐ चिरप्रज्ञायै नमः। – Om Chirapragyayai Namah।
297) ॐ चातकायै नमः। – Om Chatakayai Namah।
298) ॐ चारुहेतुक्यै नमः। – Om Charuhetukyai Namah।
299) ॐ छत्रयातायै नमः। – Om Chhatrayatayai Namah।
300) ॐ छत्रधरायै नमः। – Om Chhatradharayai Namah।

301) ॐ छायायै नमः। – Om Chhayayai Namah।
302) ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः। – Om Chhandaparichchhadayai Namah।
303) ॐ छायादेव्यै नमः। – Om Chhayadevyai Namah।
304) ॐ छिद्रनखायै नमः। – Om Chhidranakhayai Namah।
305) ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः। – Om Chhannendriyavisarpinyai Namah।
306) ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः। – Om Chhandonushtuppratishthantayai Namah।
307) ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः। – Om Chhidropadravabhedinyai Namah।
308) ॐ छेदायै नमः। – Om Chhedayai Namah।
309) ॐ छत्रेश्वर्यै नमः। – Om Chhatreshvaryai Namah।
310) ॐ छिन्नायै नमः। – Om Chhinnayai Namah।
311) ॐ छुरिकायै नमः। – Om Chhurikayai Namah।
312) ॐ छेलन्प्रियायै नमः। – Om Chhelanpriyayai Namah।
313) ॐ जनन्यै नमः। – Om Jananyai Namah।
314) ॐ जन्मरहितायै नमः। – Om Janmarahitayai Namah।
315) ॐ जातवेदायै नमः। – Om Jatavedayai Namah।
316) ॐ जगन्मय्यै नमः। – Om Jaganmayyai Namah।
317) ॐ जाह्नव्यै नमः। – Om Jahnavyai Namah।
318) ॐ जटिलायै नमः। – Om Jatilayai Namah।
319) ॐ जेत्र्यै नमः। – Om Jetryai Namah।
320) ॐ जरामरणवर्जितायै नमः। – Om Jaramaranavarjitayai Namah।
321) ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः। – Om Jambudvipavatyai Namah।
322) ॐ ज्वालायै नमः। – Om Jvalayai Namah।
323) ॐ जयन्त्यै नमः। – Om Jayantyai Namah।
324) ॐ जलशालिन्यै नमः। – Om Jalashalinyai Namah।
325) ॐ जितेन्द्रियायै नमः। – Om Jitendriyayai Namah।
326) ॐ जितक्रोधायै नमः। – Om Jitakrodhayai Namah।
327) ॐ जितामित्रायै नमः। – Om Jitamitrayai Namah।
328) ॐ जगत्प्रियायै नमः। – Om Jagatpriyayai Namah।
329) ॐ जातरूपमय्यै नमः। – Om Jatarupamayyai Namah।
330) ॐ जिह्वायै नमः। – Om Jihvayai Namah।
331) ॐ जानक्यै नमः। – Om Janakyai Namah।
332) ॐ जगत्यै नमः। – Om Jagatyai Namah।
333) ॐ जयायै नमः। – Om Jayayai Namah।
334) ॐ जनित्र्यै नमः। – Om Janitryai Namah।
335) ॐ जह्नुतनयायै नमः। – Om Jahnutanayayai Namah।
336) ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः। – Om Jagattrayahitaishinyai Namah।
337) ॐ ज्वालमुल्यै नमः। – Om Jvalamulyai Namah।
338) ॐ जपवत्यै नमः। – Om Japavatyai Namah।
339) ॐ ज्वरघ्न्यै नमः। – Om Jvaraghnyai Namah।
340) ॐ जितविष्टपायै नमः। – Om Jitavishtapayai Namah।
341) ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः। – Om Jitakrantamayyai Namah।
342) ॐ ज्वालायै नमः। – Om Jvalayai Namah।
343) ॐ जाग्रत्यै नमः। – Om Jagratyai Namah।
344) ॐ ज्वरदेवतायै नमः। – Om Jvaradevatayai Namah।
345) ॐ ज्वलन्त्यै नमः। – Om Jvalantyai Namah।
346) ॐ जलदायै नमः। – Om Jaladayai Namah।
347) ॐ ज्येष्ठायै नमः। – Om Jyeshthayai Namah।
348) ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः। – Om Jyaghoshasphotadingmukhyai Namah।
349) ॐ जम्भिन्यै नमः। – Om Jambhinyai Namah।
350) ॐ जृम्भनायै नमः। – Om Jrimbhanayai Namah।
351) ॐ जृम्भायै नमः। – Om Jrimbhayai Namah।
352) ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः। – Om Jvalanmanikyakundalayai Namah।
353) ॐ झिञ्झिकायै नमः। – Om Jhinjhikayai Namah।
354) ॐ झणनिर्घोषायै नमः। – Om Jhananirghoshayai Namah।
355) ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः। – Om Jhanjhamarutaveginyai Namah।
356) ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः। – Om Jhallakivadyakushalayai Namah।
357) ॐ ञरूपायै नमः। – Om Narupayai Namah।
358) ॐ ञभुजायै नमः। – Om Nabhujayai Namah।
359) ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः। – Om Tankabhedinyai Namah।
360) ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः। – Om Tankabanasamayuktayai Namah।
361) ॐ टङ्किन्यै नमः। – Om Tankinyai Namah।
362) ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः। – Om Tankabhedinyai Namah।
363) ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः। – Om Tankiganakritaghoshayai Namah।
364) ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः। – Om Tankaniyamahorasayai Namah।
365) ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः। – Om Tankarakarinyai Namah।
366) ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः। – Om Tha Tha Shabdaninadinyai Namah।
367) ॐ डामर्यै नमः। – Om Damaryai Namah।
368) ॐ डाकिन्यै नमः। – Om Dakinyai Namah।
369) ॐ डिम्भायै नमः। – Om Dimbhayai Namah।
370) ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः। – Om Dundamaraikanirjitayai Namah।
371) ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः। – Om Damaritantramargasthayai Namah।
372) ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः। – Om Dandadamarunadinyai Namah।
373) ॐ डिण्डिरवसहायै नमः। – Om Dindiravasahayai Namah।
374) ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः। – Om Dimbhalasakridaparayanayai Namah।
375) ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः। – Om Dhundhivighneshajananyai Namah।
376) ॐ ढकाहस्तायै नमः। – Om Dhakahastayai Namah।
377) ॐ ढिलिव्रजायै नमः। – Om Dhilivrajayai Namah।
378) ॐ नित्यज्ञानायै नमः। – Om Nityagyanayai Namah।
379) ॐ निरुपणायै नमः। – Om Nirupanayai Namah।
380) ॐ निर्गुणायै नमः। – Om Nirgunayai Namah।
381) ॐ नर्मदायै नमः। – Om Narmadayai Namah।
382) ॐ त्रिगुणायै नमः। – Om Trigunayai Namah।
383) ॐ त्रिपदायै नमः। – Om Tripadayai Namah।
384) ॐ तन्त्र्यै नमः। – Om Tantryai Namah।
385) ॐ तुलस्यै नमः। – Om Tulasyai Namah।
386) ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः। – Om Tarunadityasankashayai Namah।
387) ॐ तामस्यै नमः। – Om Tamasyai Namah।
388) ॐ तुहिनायै नमः। – Om Tuhinayai Namah।
389) ॐ तुरायै नमः। – Om Turayai Namah।
390) ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः। – Om Trikalagyanasampannayai Namah।
391) ॐ त्रिवल्यै नमः। – Om Trivalyai Namah।
392) ॐ त्रिलोचनायै नमः। – Om Trilochanayai Namah।
393) ॐ त्रिशक्त्यै नमः। – Om Trishaktyai Namah।
394) ॐ त्रिपुरायै नमः। – Om Tripurayai Namah।
395) ॐ तुङ्गायै नमः। – Om Tungayai Namah।
396) ॐ तुरङ्गवदनायै नमः। – Om Turangavadanayai Namah।
397) ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः। – Om Timingilagilayai Namah।
398) ॐ तीव्रायै नमः। – Om Tivrayai Namah।
399) ॐ त्रिश्रोतायै नमः। – Om Trishrotayai Namah।
400) ॐ तामसादिन्यै नमः। – Om Tamasadinyai Namah।

401) ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः। – Om Tantramantravisheshagyayai Namah।
402) ॐ तनुमध्यायै नमः। – Om Tanumadhyayai Namah।
403) ॐ त्रिविष्टपायै नमः। – Om Trivishtapayai Namah।
404) ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः। – Om Trisandhyayai Namah।
405) ॐ त्रिस्तन्यै नमः। – Om Tristanyai Namah।
406) ॐ तोषासंस्थायै नमः। – Om Toshasamsthayai Namah।
407) ॐ तालप्रतापिन्यै नमः। – Om Talapratapinyai Namah।
408) ॐ ताटङ्किन्यै नमः। – Om Tatankinyai Namah।
409) ॐ तुषाराभायै नमः। – Om Tusharabhayai Namah।
410) ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः। – Om Tuhinachalavasinyai Namah।
411) ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः। – Om Tantujalasamayuktayai Namah।
412) ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः। – Om Taraharavalipriyayai Namah।
413) ॐ तिलहोमप्रियायै नमः। – Om Tilahomapriyayai Namah।
414) ॐ तीर्थायै नमः। – Om Tirthayai Namah।
415) ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः। – Om Tamalakusumakrityai Namah।
416) ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः। – Om Taptakanchanasankashayai Namah।
417) ॐ तारकायै नमः। – Om Tarakayai Namah।
418) ॐ त्रियुतायै नमः। – Om Triyutayai Namah।
419) ॐ तन्व्यै नमः। – Om Tanvyai Namah।
420) ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः। – Om Trishankuparivaritayai Namah।
421) ॐ तलोदर्यै नमः। – Om Talodaryai Namah।
422) ॐ तिरोभासायै नमः। – Om Tirobhasayai Namah।
423) ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः। – Om Tatankapriyavadinyai Namah।
424) ॐ त्रिजटायै नमः। – Om Trijatayai Namah।
425) ॐ तित्तिर्यै नमः। – Om Tittiryai Namah।
426) ॐ तृष्णायै नमः। – Om Trishnayai Namah।
427) ॐ त्रिविधायै नमः। – Om Trividhayai Namah।
428) ॐ तरुणाकृत्यै नमः। – Om Tarunakrityai Namah।
429) ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः। – Om Taptakanchanabhushanayai Namah।
430) ॐ त्रयम्बकायै नमः। – Om Trayambakayai Namah।
431) ॐ त्रिवर्गायै नमः। – Om Trivargayai Namah।
432) ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः। – Om Trikalagyanadayinyai Namah।
433) ॐ तर्पणायै नमः। – Om Tarpanayai Namah।
434) ॐ तृप्तिदायै नमः। – Om Triptidayai Namah।
435) ॐ तृप्तायै नमः। – Om Triptayai Namah।
436) ॐ तमस्यै नमः। – Om Tamasyai Namah।
437) ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः। – Om Tumbarustutayai Namah।
438) ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः। – Om Tarkshyasthayai Namah।
439) ॐ त्रिगुणाकारायै नमः। – Om Trigunakarayai Namah।
440) ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः। – Om Tribhangyai Namah।
441) ॐ तनुवल्लर्यै नमः। – Om Tanuvallaryai Namah।
442) ॐ थात्कार्यै नमः। – Om Thatkaryai Namah।
443) ॐ थारवायै नमः। – Om Tharavayai Namah।
444) ॐ थान्तायै नमः। – Om Thantayai Namah।
445) ॐ दोहिन्यै नमः। – Om Dohinyai Namah।
446) ॐ दीनवत्सलायै नमः। – Om Dinavatsalayai Namah।
447) ॐ दानवान्तकर्यै नमः। – Om Danavantakaryai Namah।
448) ॐ दुर्गायै नमः। – Om Durgayai Namah।
449) ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः। – Om Durgasuranivahrinyai Namah।
450) ॐ देवरीत्यै नमः। – Om Devarityai Namah।
451) ॐ दिवारात्र्यै नमः। – Om Divaratryai Namah।
452) ॐ द्रौपद्यै नमः। – Om Draupadyai Namah।
453) ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः। – Om Dundubhisvanayai Namah।
454) ॐ देवयान्यै नमः। – Om Devayanyai Namah।
455) ॐ दुरावासायै नमः। – Om Duravasayai Namah।
456) ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः। – Om Daridryabhedinyai Namah।
457) ॐ दिवायै नमः। – Om Divayai Namah।
458) ॐ दामोदरप्रियायै नमः। – Om Damodarapriyayai Namah।
459) ॐ दीप्तायै नमः। – Om Diptayai Namah।
460) ॐ दिग्वासायै नमः। – Om Digvasayai Namah।
461) ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः। – Om Digvimohinyai Namah।
462) ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः। – Om Dandakaranyanilayayai Namah।
463) ॐ दण्डिन्यै नमः। – Om Dandinyai Namah।
464) ॐ देवपूजितायै नमः। – Om Devapujitayai Namah।
465) ॐ देववन्द्यायै नमः। – Om Devavandyayai Namah।
466) ॐ दिविषादायै नमः। – Om Divishadayai Namah।
467) ॐ द्वेषिण्यै नमः। – Om Dveshinyai Namah।
468) ॐ दानावाकृत्यै नमः। – Om Danavakrityai Namah।
469) ॐ दीननाथस्तुतायै नमः। – Om Dinanathastutayai Namah।
470) ॐ दीक्षायै नमः। – Om Dikshayai Namah।
471) ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः। – Om Daivatadisvarupinyai Namah।
472) ॐ धात्र्यै नमः। – Om Dhatryai Namah।
473) ॐ धनुर्धरायै नमः। – Om Dhanurdharayai Namah।
474) ॐ धनुर्धारिण्यै नमः। – Om Dhanurdharinyai Namah।
475) ॐ धर्मचारिण्यै नमः। – Om Dharmacharinyai Namah।
476) ॐ धुरन्धरायै नमः। – Om Dhurandharayai Namah।
477) ॐ धराधारायै नमः। – Om Dharadharayai Namah।
478) ॐ धनदायै नमः। – Om Dhanadayai Namah।
479) ॐ धान्यदोहिन्यै नमः। – Om Dhanyadohinyai Namah।
480) ॐ धर्मशीलायै नमः। – Om Dharmashilayai Namah।
481) ॐ धनाध्यक्षायै नमः। – Om Dhanadhyakshayai Namah।
482) ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः। – Om Dhanurvedavisharadayai Namah।
483) ॐ धृत्यै नमः। – Om Dhrityai Namah।
484) ॐ धन्यायै नमः। – Om Dhanyayai Namah।
485) ॐ धृतपदायै नमः। – Om Dhritapadayai Namah।
486) ॐ धर्मराजप्रियायै नमः। – Om Dharmarajapriyayai Namah।
487) ॐ ध्रुवायै नमः। – Om Dhruvayai Namah।
488) ॐ धूमावत्यै नमः। – Om Dhumavatyai Namah।
489) ॐ धूमकेश्यै नमः। – Om Dhumakeshyai Namah।
490) ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः। – Om Dharmashastraprakashinyai Namah।
491) ॐ नन्दायै नमः। – Om Nandayai Namah।
492) ॐ नन्दप्रियायै नमः। – Om Nandapriyayai Namah।
493) ॐ निद्रायै नमः। – Om Nidrayai Namah।
494) ॐ नृनुतायै नमः। – Om Nrinutayai Namah।
495) ॐ नन्दनात्मिकायै नमः। – Om Nandanatmikayai Namah।
496) ॐ नर्मदायै नमः। – Om Narmadayai Namah।
497) ॐ नलिन्यै नमः। – Om Nalinyai Namah।
498) ॐ नीलायै नमः। – Om Nilayai Namah।
499) ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः। – Om Nilakanthasamashrayarudranyai Namah।
500) ॐ नारायणप्रियायै नमः। – Om Narayanapriyayai Namah।

501) ॐ नित्यायै नमः। – Om Nityayai Namah।
502) ॐ निर्मलायै नमः। – Om Nirmalayai Namah।
503) ॐ निर्गुणायै नमः। – Om Nirgunayai Namah।
504) ॐ निध्यै नमः। – Om Nidhyai Namah।
505) ॐ निराधारायै नमः। – Om Niradharayai Namah।
506) ॐ निरुपमायै नमः। – Om Nirupamayai Namah।
507) ॐ नित्यशुद्धायै नमः। – Om Nityashuddhayai Namah।
508) ॐ निरञ्जनायै नमः। – Om Niranjanayai Namah।
509) ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः। – Om Nadabindukalatitayai Namah।
510) ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः। – Om Nadabindukalatmikayai Namah।
511) ॐ नृसिंहिन्यै नमः। – Om Nrisinhinyai Namah।
512) ॐ नगधरायै नमः। – Om Nagadharayai Namah।
513) ॐ नृपनागविभूषितायै नमः। – Om Nripanagavibhushitayai Namah।
514) ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः। – Om Narakakleshanashinyai Namah।
515) ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः। – Om Narayanapadodbhavayai Namah।
516) ॐ निरवद्यायै नमः। – Om Niravaddyai Namah।
517) ॐ निराकारायै नमः। – Om Nirakarayai Namah।
518) ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः। – Om Naradapriyakarinyai Namah।
519) ॐ नानाज्योतिः नमः। – Om Nanajyotih Namah।
520) ॐ निधिदायै नमः। – Om Nidhidayai Namah।
521) ॐ निर्मलात्मिकायै नमः। – Om Nirmalatmikayai Namah।
522) ॐ नवसूत्रधरायै नमः। – Om Navasutradhrayai Namah।
523) ॐ नीत्यै नमः। – Om Nityai Namah।
524) ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः। – Om Nirupadravakarinyai Namah।
525) ॐ नन्दजायै नमः। – Om Nandajayai Namah।
526) ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः। – Om Navaratnadhyayai Namah।
527) ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः। – Om Naimisharanyavasinyai Namah।
528) ॐ नवनीतप्रियायै नमः। – Om Navanitapriyayai Namah।
529) ॐ नार्यै नमः। – Om Naryai Namah।
530) ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः। – Om Nilajimutanisvanayai Namah।
531) ॐ निमेषिण्यै नमः। – Om Nimeshinyai Namah।
532) ॐ नदीरूपायै नमः। – Om Nadirupayai Namah।
533) ॐ नीलग्रीवायै नमः। – Om Nilagrivayai Namah।
534) ॐ निशिश्वर्यै नमः। – Om Nishishvaryai Namah।
535) ॐ नामावल्यै नमः। – Om Namavalyai Namah।
536) ॐ निशुम्भग्न्यै नमः। – Om Nishumbhagnyai Namah।
537) ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः। – Om Nagalokanivasinyai Namah।
538) ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः। – Om Navajambunadaprakhyayai Namah।
539) ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः। – Om Nagalokadhidevatayai Namah।
540) ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः। – Om Nupurakrantacharanayai Namah।
541) ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः। – Om Narachittapramodinyai Namah।
542) ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः। – Om Nimagnaraktanayanayai Namah।
543) ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः। – Om Nirghatasamnisvanayai Namah।
544) ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः। – Om Nandanodyanilayayai Namah।
545) ॐ पार्वत्यै नमः। – Om Parvatyai Namah।
546) ॐ परमोदारायै नमः। – Om Paramodarayai Namah।
547) ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः। – Om Parabrahmatmikayai Namah।
548) ॐ परायै नमः। – Om Parayai Namah।
549) ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः। – Om Panchakoshavinirmuktayai Namah।
550) ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः। – Om Panchapatakanashinyai Namah।
551) ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः। – Om Parachittavidhanagyayai Namah।
552) ॐ पञ्चिकायै नमः। – Om Panchikayai Namah।
553) ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः। – Om Pancharupinyai Namah।
554) ॐ पूर्णिमायै नमः। – Om Purnimayai Namah।
555) ॐ परमायै नमः। – Om Paramayai Namah।
556) ॐ प्रीत्यै नमः। – Om Prityai Namah।
557) ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः। – Om Paratejahprakashinyai Namah।
558) ॐ पुराण्यै नमः। – Om Puranyai Namah।
559) ॐ पौरुष्यै नमः। – Om Pourushyai Namah।
560) ॐ पुण्यायै नमः। – Om Punyayai Namah।
561) ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः। – Om Pundarikanibhakshanayai Namah।
562) ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः। – Om Patalatalanirmagnayai Namah।
563) ॐ प्रीतायै नमः। – Om Pritayai Namah।
564) ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः। – Om Prithivivardhinyai Namah।
565) ॐ पावन्यै नमः। – Om Pavanyai Namah।
566) ॐ पादसहितायै नमः। – Om Padasahitayai Namah।
567) ॐ पेशलायै नमः। – Om Peshalayai Namah।
568) ॐ पवनाशिन्यै नमः। – Om Pavanashinyai Namah।
569) ॐ प्रजापत्यै नमः। – Om Prajapatyai Namah।
570) ॐ परिश्रान्तायै नमः। – Om Parishrantayai Namah।
571) ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः। – Om Parvatastanamandalayai Namah।
572) ॐ पद्मप्रियायै नमः। – Om Padmapriyayai Namah।
573) ॐ पद्मसंस्थायै नमः। – Om Padmasamsthayai Namah।
574) ॐ पद्माक्ष्यै नमः। – Om Padmakshyai Namah।
575) ॐ पद्मसम्भवायै नमः। – Om Padmasambhavayai Namah।
576) ॐ पद्मपत्रायै नमः। – Om Padmapatrayai Namah।
577) ॐ पद्मपदायै नमः। – Om Padmapadayai Namah।
578) ॐ पद्मिन्यै नमः। – Om Padminyai Namah।
579) ॐ प्रियभाषिण्यै नमः। – Om Priyabhashinyai Namah।
580) ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः। – Om Pashupashavinirmuktayai Namah।
581) ॐ पुरन्ध्र्यै नमः। – Om Purandhryai Namah।
582) ॐ पुरवासिन्यै नमः। – Om Puravasinyai Namah।
583) ॐ पुष्कलायै नमः। – Om Pushkalayai Namah।
584) ॐ पुरुषायै नमः। – Om Purushayai Namah।
585) ॐ पर्वायै नमः। – Om Parvayai Namah।
586) ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः। – Om Parijatakusumapriyayai Namah।
587) ॐ पतिव्रतायै नमः। – Om Pativratayai Namah।
588) ॐ पतिव्रतायै नमः। – Om Pativratayai Namah।
589) ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः। – Om Pavitranggyai Namah।
590) ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः। – Om Pushpahasaparayanayai Namah।
591) ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः। – Om Pragyavatisutayai Namah।
592) ॐ पौत्र्यै नमः। – Om Pautryai Namah।
593) ॐ पुत्रपूज्यायै नमः। – Om Putrapujyayai Namah।
594) ॐ पयस्विन्यै नमः। – Om Payaswinyai Namah।
595) ॐ पत्तिपाशधरायै नमः। – Om Pattipashadharayai Namah।
596) ॐ पङ्क्त्यै नमः। – Om Pangktyai Namah।
597) ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः। – Om Pitrilokapradayinyai Namah।
598) ॐ पुराण्यै नमः। – Om Puranyai Namah।
599) ॐ पुण्यशिलायै नमः। – Om Punyashilayai Namah।
600) ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः। – Om Pranatartivinashinyai Namah।

601) ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः। – Om Pradyumnajananyai Namah।
602) ॐ पुष्टायै नमः। – Om Pushtayai Namah।
603) ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः। – Om Pitamahaparigrahayai Namah।
604) ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः। – Om Pundarikapuravasayai Namah।
605) ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः। – Om Pundarikasamananayai Namah।
606) ॐ पृथुजङ्घायै नमः। – Om Prithujangghayai Namah।
607) ॐ पृथुभुजायै नमः। – Om Prithubhujayai Namah।
608) ॐ पृथुपादायै नमः। – Om Prithupadayai Namah।
609) ॐ पृथूदर्यै नमः। – Om Prithudaryai Namah।
610) ॐ प्रवालशोभायै नमः। – Om Pravalashobhayai Namah।
611) ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः। – Om Pinggakshyai Namah।
612) ॐ पीतवासाः नमः। – Om Pitavasah Namah।
613) ॐ प्रचापलायै नमः। – Om Prachapalayai Namah।
614) ॐ प्रसवायै नमः। – Om Prasavayai Namah।
615) ॐ पुष्टिदायै नमः। – Om Pushtidayai Namah।
616) ॐ पुण्यायै नमः। – Om Punyayai Namah।
617) ॐ प्रतिष्ठायै नमः। – Om Pratishthayai Namah।
618) ॐ प्रणवायै नमः। – Om Pranavayai Namah।
619) ॐ पत्यै नमः। – Om Patyai Namah।
620) ॐ पञ्चवर्णायै नमः। – Om Panchavarnayai Namah।
621) ॐ पञ्चवाण्यै नमः। – Om Panchavanyai Namah।
622) ॐ पञ्चिकायै नमः। – Om Panchikayai Namah।
623) ॐ पञ्जरास्थितायै नमः। – Om Panjarasthitayai Namah।
624) ॐ परमायायै नमः। – Om Paramayayai Namah।
625) ॐ परज्योतिः नमः। – Om Parajyotiah Namah।
626) ॐ परप्रीत्यै नमः। – Om Paraprityai Namah।
627) ॐ परागत्यै नमः। – Om Paragatyai Namah।
628) ॐ पराकाष्ठायै नमः। – Om Parakashthayai Namah।
629) ॐ परेशन्यै नमः। – Om Pareshanyai Namah।
630) ॐ पावन्यै नमः। – Om Pavanyai Namah।
631) ॐ पावकद्युत्यै नमः। – Om Pavakadyutyai Namah।
632) ॐ पुण्यभद्रायै नमः। – Om Punyabhadrayai Namah।
633) ॐ परिच्छेद्यायै नमः। – Om Parichchedyayai Namah।
634) ॐ पुष्पहासायै नमः। – Om Pushpahasayai Namah।
635) ॐ पृथूदरायै नमः। – Om Prithudarayai Namah।
636) ॐ पीताङ्ग्यै नमः। – Om Pitanggyai Namah।
637) ॐ पीतवसनायै नमः। – Om Pitavasanayai Namah।
638) ॐ पीतशयायै नमः। – Om Pitashayayai Namah।
639) ॐ पिशाचिन्यै नमः। – Om Pishachinyai Namah।
640) ॐ पीतक्रियायै नमः। – Om Pitakriyayai Namah।
641) ॐ पिशाचघ्न्यै नमः। – Om Pishachaghnyai Namah।
642) ॐ पाटलाक्ष्यै नमः। – Om Patalakshyai Namah।
643) ॐ पटुक्रियायै नमः। – Om Patukriyayai Namah।
644) ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः। – Om Panchabhakshapriyacharayai Namah।
645) ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः। – Om Putanapranaghatinyai Namah।
646) ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः। – Om Punnagavanamadhyasthayai Namah।
647) ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः। – Om Punyatirthanishevitayai Namah।
648) ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः। – Om Panchanggyai Namah।
649) ॐ पराशक्त्यै नमः। – Om Parashaktyai Namah।
650) ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः। – Om Paramahladakarinyai Namah।
651) ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः। – Om Pushpakandasthitayai Namah।
652) ॐ पूषायै नमः। – Om Pushayai Namah।
653) ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः। – Om Poshitakhilavishtapayai Namah।
654) ॐ पानप्रियायै नमः। – Om Panapriyayai Namah।
655) ॐ पञ्चशिखायै नमः। – Om Panchashikhayai Namah।
656) ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः। – Om Pannagoparishayinyai Namah।
657) ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः। – Om Panchamatratmikayai Namah।
658) ॐ पृथ्व्यै नमः। – Om Prithvyai Namah।
659) ॐ पथिकायै नमः। – Om Pathikayai Namah।
660) ॐ पृथुदोहिन्यै नमः। – Om Prithudohinyai Namah।
661) ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः। – Om Purananyayamimansayai Namah।
662) ॐ पाटल्यै नमः। – Om Patalyai Namah।
663) ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः। – Om Pushpagandhinyai Namah।
664) ॐ पुण्यप्रजायै नमः। – Om Punyaprajayai Namah।
665) ॐ पारदात्र्यै नमः। – Om Paradatryai Namah।
666) ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः। – Om Paramargaikagocharayai Namah।
667) ॐ प्रवालशोभायै नमः। – Om Pravalashobhayai Namah।
668) ॐ पूर्णाशायै नमः। – Om Purnashayai Namah।
669) ॐ प्रणवायै नमः। – Om Pranavayai Namah।
670) ॐ पल्लवोदर्यै नमः। – Om Pallavodaryai Namah।
671) ॐ फलिन्यै नमः। – Om Phalinyai Namah।
672) ॐ फलदायै नमः। – Om Phaladayai Namah।
673) ॐ फल्ग्वै नमः। – Om Phalgvai Namah।
674) ॐ फुत्कार्यै नमः। – Om Phutkaryai Namah।
675) ॐ फलकाकृत्यै नमः। – Om Phalakakrityai Namah।
676) ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः। – Om Phanindrabhogashayanayai Namah।
677) ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः। – Om Phanimandalamanditayai Namah।
678) ॐ बालबालायै नमः। – Om Balabalayai Namah।
679) ॐ बहुमतायै नमः। – Om Bahumatayai Namah।
680) ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः। – Om Balatapanibhanshukayai Namah।
681) ॐ बलभद्रप्रियायै नमः। – Om Balabhadrapriyayai Namah।
682) ॐ बडवायै नमः। – Om Badavayai Namah।
683) ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः। – Om Buddhisamstutayai Namah।
684) ॐ बन्दीदेव्यै नमः। – Om Bandidevyai Namah।
685) ॐ बिलवत्यै नमः। – Om Bilavatyai Namah।
686) ॐ बडिशघिन्यै नमः। – Om Badishaghinyai Namah।
687) ॐ बलिप्रियायै नमः। – Om Balipriyayai Namah।
688) ॐ बान्धव्यै नमः। – Om Bandhavyai Namah।
689) ॐ बोधितायै नमः। – Om Bodhitayai Namah।
690) ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः। – Om Buddhibandhukakusumapriyayai Namah।
691) ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः। – Om Balabhanuprabhakarayai Namah।
692) ॐ ब्राह्म्यै नमः। – Om Brahmyai Namah।
693) ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः। – Om Brahmanadevatayai Namah।
694) ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः। – Om Brihaspatistutayai Namah।
695) ॐ बृन्दायै नमः। – Om Brindayai Namah।
696) ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः। – Om Brindavanaviharinyai Namah।
697) ॐ बालाकिन्यै नमः। – Om Balakinyai Namah।
698) ॐ बिलाहारायै नमः। – Om Bilaharayai Namah।
699) ॐ बिलवसायै नमः। – Om Bilavasayai Namah।
700) ॐ बहुदकायै नमः। – Om Bahudakayai Namah।

701) ॐ बहुनेत्रायै नमः। – Om Bahunetrayai Namah।
702) ॐ बहुपदायै नमः। – Om Bahupadayai Namah।
703) ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः। – Om Bahukarnavatansikayai Namah।
704) ॐ बहुबाहुयुतायै नमः। – Om Bahubahuyutayai Namah।
705) ॐ बीजरूपिण्यै नमः। – Om Bijarupinyai Namah।
706) ॐ बहुरूपिण्यै नमः। – Om Bahurupinyai Namah।
707) ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः। – Om Bindunadakalatitayai Namah।
708) ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः। – Om Bindunadasvarupinyai Namah।
709) ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः। – Om Baddhagodhanggulipranayai Namah।
710) ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः। – Om Badaryashramavasinyai Namah।
711) ॐ बृन्दारकायै नमः। – Om Brindarakayai Namah।
712) ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः। – Om Brihatskandhayai Namah।
713) ॐ बृहत्यै नमः। – Om Brihatyai Namah।
714) ॐ बाणपातिन्यै नमः। – Om Banapatinyai Namah।
715) ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः। – Om Brindadhyakshayai Namah।
716) ॐ बहुनुतायै नमः। – Om Bahunutayai Namah।
717) ॐ बहुविक्रमायै नमः। – Om Bahuvikramayai Namah।
718) ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः। – Om Baddhapadmasnasinayai Namah।
719) ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः। – Om Bilvapatratalasthitayai Namah।
720) ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः। – Om Bodhidrumanijavasayai Namah।
721) ॐ बडिष्ठायै नमः। – Om Badishthayai Namah।
722) ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः। – Om Bindudarpanayai Namah।
723) ॐ बालायै नमः। – Om Balayai Namah।
724) ॐ बाणासनवत्यै नमः। – Om Banasanavatyai Namah।
725) ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः। – Om Badavanalaveginyai Namah।
726) ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः। – Om Brahmandabahirantasthayai Namah।
727) ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः। – Om Brahmakangkanasutrinyai Namah।
728) ॐ भवान्यै नमः। – Om Bhavanyai Namah।
729) ॐ भीष्णवत्यै नमः। – Om Bhishnavatyai Namah।
730) ॐ भाविन्यै नमः। – Om Bhavinyai Namah।
731) ॐ भयहारिण्यै नमः। – Om Bhayaharinyai Namah।
732) ॐ भद्रकाल्यै नमः। – Om Bhadrakalyai Namah।
733) ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः। – Om Bhujanggakshyai Namah।
734) ॐ भारत्यै नमः। – Om Bharatyai Namah।
735) ॐ भारताशयायै नमः। – Om Bharatashayayai Namah।
736) ॐ भैरव्यै नमः। – Om Bhairavyai Namah।
737) ॐ भीषणाकारायै नमः। – Om Bhishanakarayai Namah।
738) ॐ भूतिदायै नमः। – Om Bhutidayai Namah।
739) ॐ भूतिमालिन्यै नमः। – Om Bhutimalinyai Namah।
740) ॐ भामिन्यै नमः। – Om Bhaminyai Namah।
741) ॐ भोगनिरतायै नमः। – Om Bhoganiratayai Namah।
742) ॐ भद्रदायै नमः। – Om Bhadradayai Namah।
743) ॐ भूरिविक्रमायै नमः। – Om Bhurivikramayai Namah।
744) ॐ भूतवासायै नमः। – Om Bhutavasayai Namah।
745) ॐ भृगुलतायै नमः। – Om Bhrigulatayai Namah।
746) ॐ भार्गव्यै नमः। – Om Bhargavyai Namah।
747) ॐ भूसुरार्चितायै नमः। – Om Bhusurarchitayai Namah।
748) ॐ भागीरथ्यै नमः। – Om Bhagirathyai Namah।
749) ॐ भोगवत्यै नमः। – Om Bhogavatyai Namah।
750) ॐ भवनस्थायै नमः। – Om Bhavanasthayai Namah।
751) ॐ भिषग्वरायै नमः। – Om Bhishagvarayai Namah।
752) ॐ भामिन्यै नमः। – Om Bhaminyai Namah।
753) ॐ भोगिन्यै नमः। – Om Bhoginyai Namah।
754) ॐ भाषायै नमः। – Om Bhashayai Namah।
755) ॐ भवान्यै नमः। – Om Bhavanyai Namah।
756) ॐ भूरुदक्षिणायै नमः। – Om Bhurudakshinayai Namah।
757) ॐ भर्गात्मिकायै नमः। – Om Bhargatmikayai Namah।
758) ॐ भीमावत्यै नमः। – Om Bhimavatyai Namah।
759) ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः। – Om Bhavabandhavimochinyai Namah।
760) ॐ भजनीयायै नमः। – Om Bhajaniyayai Namah।
761) ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः। – Om Bhutadhatriranjitayai Namah।
762) ॐ भुवनेश्वर्यै नमः। – Om Bhuvaneshvaryai Namah।
763) ॐ भुजङ्गवलयायै नमः। – Om Bhujanggavalayayai Namah।
764) ॐ भीमायै नमः। – Om Bhimayai Namah।
765) ॐ भेरुण्डायै नमः। – Om Bherundayai Namah।
766) ॐ भागधेयिन्यै नमः। – Om Bhagadheyinyai Namah।
767) ॐ मातायै नमः। – Om Matayai Namah।
768) ॐ मायायै नमः। – Om Mayayai Namah।
769) ॐ मधुमत्यै नमः। – Om Madhumatyai Namah।
770) ॐ मधुजिह्वायै नमः। – Om Madhujihvayai Namah।
771) ॐ मनुप्रियायै नमः। – Om Manupriyayai Namah।
772) ॐ महादेव्यै नमः। – Om Mahadevyai Namah।
773) ॐ महाभाग्यायै नमः। – Om Mahabhagyayai Namah।
774) ॐ मालिन्यै नमः। – Om Malinyai Namah।
775) ॐ मीनलोचनायै नमः। – Om Minalochanayai Namah।
776) ॐ मायातीतायै नमः। – Om Mayatitayai Namah।
777) ॐ मधुमत्यै नमः। – Om Madhumatyai Namah।
778) ॐ मधुमांसायै नमः। – Om Madhumansayai Namah।
779) ॐ मधुद्रवायै नमः। – Om Madhudravayai Namah।
780) ॐ मानव्यै नमः। – Om Manavyai Namah।
781) ॐ मधुसम्भूतायै नमः। – Om Madhusambhutayai Namah।
782) ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः। – Om Mithilapuravasinyai Namah।
783) ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः। – Om Madhukaitabhasanhartryai Namah।
784) ॐ मेदिन्यै नमः। – Om Medinyai Namah।
785) ॐ मेघमालिन्यै नमः। – Om Meghamalinyai Namah।
786) ॐ मन्दोदर्यै नमः। – Om Mandodaryai Namah।
787) ॐ महामायायै नमः। – Om Mahamayayai Namah।
788) ॐ मैथिल्यै नमः। – Om Maithilyai Namah।
789) ॐ मसृणप्रियायै नमः। – Om Masrinapriyayai Namah।
790) ॐ महालक्ष्म्यै नमः। – Om Mahalakshmyai Namah।
791) ॐ महाकाल्यै नमः। – Om Mahakalyai Namah।
792) ॐ महाकन्यायै नमः। – Om Mahakanyayai Namah।
793) ॐ महेश्वर्यै नमः। – Om Maheshwaryai Namah।
794) ॐ माहेन्द्र्यै नमः। – Om Mahendryai Namah।
795) ॐ मेरुतनयायै नमः। – Om Merutanayayai Namah।
796) ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः। – Om Mandarakusumarchitayai Namah।
797) ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः। – Om Manjumanjiracharanayai Namah।
798) ॐ मोक्षदायै नमः। – Om Mokshadayai Namah।
799) ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः। – Om Manjubhashinyai Namah।
800) ॐ मधुरद्राविण्यै नमः। – Om Madhuradravinyai Namah।

801) ॐ मुद्रायै नमः। – Om Mudrayai Namah।
802) ॐ मलयायै नमः। – Om Malayayai Namah।
803) ॐ मलयान्वितायै नमः। – Om Malayanvitayai Namah।
804) ॐ मेधायै नमः। – Om Medhayai Namah।
805) ॐ मरकतश्यामायै नमः। – Om Marakatashyamayai Namah।
806) ॐ मगध्यै नमः। – Om Magadhyai Namah।
807) ॐ मेनकात्मजायै नमः। – Om Menakatmajayai Namah।
808) ॐ महामार्यै नमः। – Om Mahamaryai Namah।
809) ॐ महावीरायै नमः। – Om Mahavirayai Namah।
810) ॐ महाश्यामायै नमः। – Om Mahashyamayai Namah।
811) ॐ मनुस्तुतायै नमः। – Om Manustutayai Namah।
812) ॐ मातृकायै नमः। – Om Matrikayai Namah।
813) ॐ मिहिराभासायै नमः। – Om Mihirabhasayai Namah।
814) ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः। – Om Mukundapadavikramayai Namah।
815) ॐ मूलाधारस्थितायै नमः। – Om Muladharasthitayai Namah।
816) ॐ मुग्धायै नमः। – Om Mugdhayai Namah।
817) ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः। – Om Manipuranivasinyai Namah।
818) ॐ मृगाक्ष्यै नमः। – Om Mrigakshyai Namah।
819) ॐ महिषारूढायै नमः। – Om Mahisharudhayai Namah।
820) ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः। – Om Mahishasuramardinyai Namah।
821) ॐ योगासनायै नमः। – Om Yogasanayai Namah।
822) ॐ योगगम्यायै नमः। – Om Yogagamyayai Namah।
823) ॐ योगायै नमः। – Om Yogayai Namah।
824) ॐ यौवनकाश्रयायै नमः। – Om Yauvanakashrayayai Namah।
825) ॐ यौवन्यै नमः। – Om Yauvanyai Namah।
826) ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः। – Om Yuddhamadhyasthayai Namah।
827) ॐ यमुनायै नमः। – Om Yamunayai Namah।
828) ॐ युगधारिण्यै नमः। – Om Yugadharinyai Namah।
829) ॐ यक्षिण्यै नमः। – Om Yakshinyai Namah।
830) ॐ योगयुक्तायै नमः। – Om Yogayuktayai Namah।
831) ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः। – Om Yaksharajaprasutinyai Namah।
832) ॐ यात्रायै नमः। – Om Yatrayai Namah।
833) ॐ यानविधानज्ञायै नमः। – Om Yanavidhanagyayai Namah।
834) ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः। – Om Yaduvanshasamudbhavayai Namah।
835) ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः। – Om Yakaradihakarantayai Namah।
836) ॐ याजुष्यै नमः। – Om Yajushyai Namah।
837) ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः। – Om Yagyarupinyai Namah।
838) ॐ यामिन्यै नमः। – Om Yaminyai Namah।
839) ॐ योगनिरतायै नमः। – Om Yoganiratayai Namah।
840) ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः। – Om Yatudhanabhayankaryai Namah।
841) ॐ रुक्मिण्यै नमः। – Om Rukminyai Namah।
842) ॐ रमण्यै नमः। – Om Ramanyai Namah।
843) ॐ रामायै नमः। – Om Ramayai Namah।
844) ॐ रेवत्यै नमः। – Om Revatyai Namah।
845) ॐ रेणुकायै नमः। – Om Renukayai Namah।
846) ॐ रत्यै नमः। – Om Ratyai Namah।
847) ॐ रौद्र्यै नमः। – Om Raudryai Namah।
848) ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः। – Om Raudrapriyakarayai Namah।
849) ॐ राममातायै नमः। – Om Ramamatayai Namah।
850) ॐ रतिप्रियायै नमः। – Om Ratipriyayai Namah।
851) ॐ रोहिण्यै नमः। – Om Rohinyai Namah।
852) ॐ राज्यदायै नमः। – Om Rajyadayai Namah।
853) ॐ रेवायै नमः। – Om Revayai Namah।
854) ॐ रसायै नमः। – Om Rasayai Namah।
855) ॐ राजीवलोचनायै नमः। – Om Rajivalochanayai Namah।
856) ॐ राकेश्यै नमः। – Om Rakeshyai Namah।
857) ॐ रूपसंपन्नायै नमः। – Om Rupasampannayai Namah।
858) ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः। – Om Ratnasinhasanasthitayai Namah।
859) ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः। – Om Raktamalyambaradharayai Namah।
860) ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः। – Om Raktagandhanulepanayai Namah।
861) ॐ राजहंससमारूढायै नमः। – Om Rajahansasamarudhayai Namah।
862) ॐ रंभायै नमः। – Om Rambhayai Namah।
863) ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः। – Om Raktavalipriyayai Namah।
864) ॐ रमणीययुगाधारायै नमः। – Om Ramaniyayugadharayai Namah।
865) ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः। – Om Rajitakhilabhutalayai Namah।
866) ॐ रुद्राण्यै नमः। – Om Rudranyai Namah।
867) ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः। – Om Rurucharmaparidhanayai Namah।
868) ॐ रथिन्यै नमः। – Om Rathinyai Namah।
869) ॐ रत्नमालिकायै नमः। – Om Ratnamalikayai Namah।
870) ॐ रोगेश्यै नमः। – Om Rogeshyai Namah।
871) ॐ रोगशमन्यै नमः। – Om Rogashamanyai Namah।
872) ॐ राविन्यै नमः। – Om Ravinyai Namah।
873) ॐ रोमहर्षिण्यै नमः। – Om Romaharshinyai Namah।
874) ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः। – Om Ramachandrapadakrantayai Namah।
875) ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः। – Om Ravanachchhedakarinyai Namah।
876) ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः। – Om Ratnavastraparichchhinvayai Namah।
877) ॐ रथस्थायै नमः। – Om Rathasthayai Namah।
878) ॐ रुक्मभूषणायै नमः। – Om Rukmabhushanayai Namah।
879) ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः। – Om Lajjadhidevatayai Namah।
880) ॐ लोलायै नमः। – Om Lolayai Namah।
881) ॐ ललितायै नमः। – Om Lalitayai Namah।
882) ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः। – Om Lingadharinyai Namah।
883) ॐ लक्ष्म्यै नमः। – Om Lakshmyai Namah।
884) ॐ लोलायै नमः। – Om Lolayai Namah।
885) ॐ लुप्तविषायै नमः। – Om Luptavishayai Namah।
886) ॐ लोकिन्यै नमः। – Om Lokinyai Namah।
887) ॐ लोकविश्रुतायै नमः। – Om Lokavishrutayai Namah।
888) ॐ लज्जायै नमः। – Om Lajjayai Namah।
889) ॐ लम्बोदर्यै नमः। – Om Lambodaryai Namah।
890) ॐ ललनायै नमः। – Om Lalanayai Namah।
891) ॐ लोकधारिण्यै नमः। – Om Lokadharinyai Namah।
892) ॐ वरदायै नमः। – Om Varadayai Namah।
893) ॐ वन्दितायै नमः। – Om Vanditayai Namah।
894) ॐ वन्द्यायै नमः। – Om Vandyayai Namah।
895) ॐ वनितायै नमः। – Om Vanitayai Namah।
896) ॐ विद्यायै नमः। – Om Vidyayai Namah।
897) ॐ वैष्णव्यै नमः। – Om Vaishnavyai Namah।
898) ॐ विमलाकृत्यै नमः। – Om Vimalakrityai Namah।
899) ॐ वाराह्यै नमः। – Om Varahyai Namah।
900) ॐ विरजायै नमः। – Om Virajayai Namah।

901) ॐ वर्षायै नमः। – Om Varshayai Namah।
902) ॐ वरलक्ष्म्यै नमः। – Om Varalakshmyai Namah।
903) ॐ विक्रमायै नमः। – Om Vikramayai Namah।
904) ॐ विलासिन्यै नमः। – Om Vilasinyai Namah।
905) ॐ विनतायै नमः। – Om Vinatayai Namah।
906) ॐ व्योममध्यस्थायै नमः। – Om Vyomamadhyasthayai Namah।
907) ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः। – Om Varijasanasamsthitayai Namah।
908) ॐ वारुण्यै नमः। – Om Varunyai Namah।
909) ॐ वेणुसम्भूतायै नमः। – Om Venusambhutayai Namah।
910) ॐ वितिहोत्रायै नमः। – Om Vitihotrayai Namah।
911) ॐ विरूपिण्यै नमः। – Om Virupinyai Namah।
912) ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः। – Om Vayumandalamadhyasthayai Namah।
913) ॐ विष्णुरूपायै नमः। – Om Vishnurupayai Namah।
914) ॐ विधिक्रियायै नमः। – Om Vidhikriyayai Namah।
915) ॐ विष्णुपत्न्यै नमः। – Om Vishnupatnyai Namah।
916) ॐ विष्णुमत्यै नमः। – Om Vishnumatyai Namah।
917) ॐ विशालाक्ष्यै नमः। – Om Vishalakshyai Namah।
918) ॐ वसुन्धरायै नमः। – Om Vasundharayai Namah।
919) ॐ वामदेवप्रियायै नमः। – Om Vamadevapriyayai Namah।
920) ॐ वेलायै नमः। – Om Velayai Namah।
921) ॐ वज्रिण्यै नमः। – Om Vajrinyai Namah।
922) ॐ वसुदोहिन्यै नमः। – Om Vasudohinyai Namah।
923) ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः। – Om Vedaksharaparitangyai Namah।
924) ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः। – Om Vajapeyaphalapradayai Namah।
925) ॐ वासव्यै नमः। – Om Vasavyai Namah।
926) ॐ वामजनन्यै नमः। – Om Vamajananyai Namah।
927) ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः। – Om Vaikunthanilayayai Namah।
928) ॐ वरायै नमः। – Om Varayai Namah।
929) ॐ व्यासप्रियायै नमः। – Om Vyasapriyayai Namah।
930) ॐ वर्मधरायै नमः। – Om Varmadharayai Namah।
931) ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः। – Om Valmikiparisevitayai Namah।
932) ॐ शाकम्भर्यै नमः। – Om Shakambharyai Namah।
933) ॐ शिवायै नमः। – Om Shivayai Namah।
934) ॐ शान्तायै नमः। – Om Shantayai Namah।
935) ॐ शारदायै नमः। – Om Sharadayai Namah।
936) ॐ शरणागत्यै नमः। – Om Sharanagatyai Namah।
937) ॐ शतोदर्यै नमः। – Om Shatodaryai Namah।
938) ॐ शुभाचारायै नमः। – Om Shubhacharayai Namah।
939) ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः। – Om Shumbhasuranardinyai Namah।
940) ॐ शोभावत्यै नमः। – Om Shobhavatyai Namah।
941) ॐ शिवाकारायै नमः। – Om Shivakarayai Namah।
942) ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः। – Om Shankarardhasharirinyai Namah।
943) ॐ शोणायै नमः। – Om Shonayai Namah।
944) ॐ शुभाशयायै नमः। – Om Shubhashayayai Namah।
945) ॐ शुभ्रायै नमः। – Om Shubhrayai Namah।
946) ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः। – Om Shirahsandhanakarinyai Namah।
947) ॐ शरावत्यै नमः। – Om Sharavatyai Namah।
948) ॐ शरानन्दायै नमः। – Om Sharanandayai Namah।
949) ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः। – Om Sharajjyotsnayai Namah।
950) ॐ शुभाननायै नमः। – Om Shubhananayai Namah।
951) ॐ शरभायै नमः। – Om Sharabhayai Namah।
952) ॐ शूलिन्यै नमः। – Om Shulinyai Namah।
953) ॐ शुद्धायै नमः। – Om Shuddhayai Namah।
954) ॐ शर्वाण्यै नमः। – Om Sharvanyai Namah।
955) ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः। – Om Sharvarivandyayai Namah।
956) ॐ शबर्यै नमः। – Om Shabaryai Namah।
957) ॐ शुकवाहनायै नमः। – Om Shukavahanayai Namah।
958) ॐ श्रीमत्यै नमः। – Om Shrimatyai Namah।
959) ॐ श्रीधरानन्दायै नमः। – Om Shridharanandayai Namah।
960) ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः। – Om Shravananandadayinyai Namah।
961) ॐ षड्भाशायै नमः। – Om Shadbhashayai Namah।
962) ॐ षडृतुप्रियायै नमः। – Om Shadritupriyayai Namah।
963) ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः। – Om Shadadharasthitadevyai Namah।
964) ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः। – Om Shanmukhapriyakarinyai Namah।
965) ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः। – Om Shadangarupasumatyai Namah।
966) ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः। – Om Shurasuranamaskritayai Namah।
967) ॐ सरस्वत्यै नमः। – Om Saraswatyai Namah।
968) ॐ सदाधारायै नमः। – Om Sadadharayai Namah।
969) ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः। – Om Sarvamangalakarinyai Namah।
970) ॐ सामगानप्रियायै नमः। – Om Samaganapriyayai Namah।
971) ॐ सूक्ष्मायै नमः। – Om Sukshmayai Namah।
972) ॐ सावित्र्यै नमः। – Om Savitryai Namah।
973) ॐ सामसम्भवायै नमः। – Om Samasambhavayai Namah।
974) ॐ सर्ववासायै नमः। – Om Sarvavasayai Namah।
975) ॐ सदानन्दायै नमः। – Om Sadanandayai Namah।
976) ॐ सुस्तन्यै नमः। – Om Sustanyai Namah।
977) ॐ सागराम्बरायै नमः। – Om Sagarambarayai Namah।
978) ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः। – Om Sarvaishyaryapriyayai Namah।
979) ॐ सिद्ध्यै नमः। – Om Siddhyai Namah।
980) ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः। – Om Sadhubandhuparakramayai Namah।
981) ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः। – Om Saptarshimandalagatayai Namah।
982) ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः। – Om Somamandalavasinyai Namah।
983) ॐ सर्वज्ञायै नमः। – Om Sarvagyayai Namah।
984) ॐ सान्द्रकरुणायै नमः। – Om Sandrakarunayai Namah।
985) ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः। – Om Samanadhikavarjitayai Namah।
986) ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः। – Om Sarvottungayai Namah।
987) ॐ सङ्गहीनायै नमः। – Om Sangahinayai Namah।
988) ॐ सद्गुणायै नमः। – Om Sadgunayai Namah।
989) ॐ सकलेष्टदायै नमः। – Om Sakaleshtadayai Namah।
990) ॐ सरघायै नमः। – Om Saraghayai Namah।
991) ॐ सूर्यतनयायै नमः। – Om Suryatanayayai Namah।
992) ॐ सुकेश्यै नमः। – Om Sukeshyai Namah।
993) ॐ सोमसंहत्यै नमः। – Om Somasanhatyai Namah।
994) ॐ हिरण्यवर्णायै नमः। – Om Hiranyavarnayai Namah।
995) ॐ हरिण्यै नमः। – Om Harinyai Namah।
996) ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः। – Om Hrinkaryai Namah।
997) ॐ हंसवाहिन्यै नमः। – Om Hansavahinyai Namah।
998) ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः। – Om Kshaumavastraparitangyai Namah।
999) ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः। – Om Kshirabdhitanayayai Namah।
1000) ॐ क्षमायै नमः। – Om Kshamayai Namah।
1001) ॐ गायत्र्यै नमः। – Om Gayatryai Namah।
1002) ॐ सावित्र्यै नमः। – Om Savitryai Namah।
1003) ॐ पार्वत्यै नमः। – Om Parvatyai Namah।
1004) ॐ सरस्वत्यै नमः। – Om Saraswatyai Namah।
1005) ॐ वेदगर्भायै नमः। – Om Vedagarbhayai Namah।
1006) ॐ वरारोहायै नमः। – Om Vararohayai Namah।
1007) ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। – Om Shrigayatryai Namah।
1008) ॐ परांविकायै नमः। – Om Paranvikayai Namah।

1000 Names of Goddess Gayatri Mantra in Sanskrit and English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top