Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Lord Krishna Mantra in Sanskrit

1) ॐ हरये स्वाहा।
2) ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा।
3) ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा।
4) ॐ परात्मने स्वाहा।
5) ॐ पीताम्बराय स्वाहा।
6) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।
7) ॐ रमेशाय स्वाहा।
8) ॐ कृष्णाय स्वाहा।
9) ॐ परेशाय स्वाहा।
10) ॐ पुराणाय स्वाहा।
11) ॐ सुरेशाय स्वाहा।
12) ॐ अच्युताय स्वाहा।
13) ॐ वासुदेवाय स्वाहा।
14) ॐ देवाय स्वाहा।
15) ॐ धराभारहर्त्रे स्वाहा।
16) ॐ कृतिने स्वाहा।
17) ॐ राधिकेशाय स्वाहा।
18) ॐ परस्मै स्वाहा।
19) ॐ भूवराय स्वाहा।
20) ॐ दिव्यगोलोकनाथाय स्वाहा।
21) ॐ सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे स्वाहा।
22) ॐ घृणिने स्वाहा।
23) ॐ मानिनीमानदाय स्वाहा।
24) ॐ दिव्यलोकाय स्वाहा।
25) ॐ लसद्गोपवेशाय स्वाहा।
26) ॐ अजाय स्वाहा।
27) ॐ राधिकात्मने स्वाहा।
28) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।
29) ॐ कुंतलिने स्वाहा।
30) ॐ कुन्तलस्रजे स्वाहा।
31) ॐ कदाचिद्-राधाया रथस्थाय स्वाहा।
32) ॐ दिव्यरत्नाय स्वाहा।
33) ॐ सुधासौधभूचारणाय स्वाहा।
34) ॐ दिव्यवाससे स्वाहा।
35) ॐ कदावृन्दकारण्यचारिणे स्वाहा।
36) ॐ स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय स्वाहा।
37) ॐ प्रशान्ताय स्वाहा।
38) ॐ महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय स्वाहा।
39) ॐ चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय स्वाहा।
40) ॐ सुखिने स्वाहा।
41) ॐ कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय स्वाहा।
42) ॐ क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये स्वाहा।
43) ॐ शुभांघ्रये स्वाहा।
44) ॐ सुजानवे स्वाहा।
45) ॐ रंभाशुभोरवे स्वाहा।
46) ॐ कृशांगाय स्वाहा।
47) ॐ प्रतापिने स्वाहा।
48) ॐ इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय स्वाहा।
49) ॐ जपापुष्पहस्ताय स्वाहा।
50) ॐ शातोदरश्रिये स्वाहा।

51) ॐ महापद्मवक्षः स्थलाय स्वाहा।
52) ॐ चन्द्रहासाय स्वाहा।
53) ॐ लसत्कुंददंताय स्वाहा।
54) ॐ विम्बाधरश्रिये स्वाहा।
55) ॐ शरत्पद्मनेत्राय स्वाहा।
56) ॐ किरीटोज्ज्वलाभाय स्वाहा।
57) ॐ सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय स्वाहा।
58) ॐ निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय स्वाहा।
59) ॐ नवांगाय स्वाहा।
60) ॐ धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय स्वाहा।
61) ॐ यदवे स्वाहा।
62) ॐ देवकीसौख्यदाय स्वाहा।
63) ॐ बंधनच्छिदे स्वाहा।
64) ॐ सशेषाय स्वाहा।
65) ॐ विभवे स्वाहा।
66) ॐ योगमायिने स्वाहा।
67) ॐ विष्णवे स्वाहा।
68) ॐ व्रजे नंदपुत्राय स्वाहा।
69) ॐ यशोदासुताख्याय स्वाहा।
70) ॐ महासौख्यदाय स्वाहा।
71) ॐ बालरूपाय स्वाहा।
72) ॐ शुभांगाय स्वाहा।
73) ॐ पूतनामोक्षदाय स्वाहा।
74) ॐ श्यामरूपाय स्वाहा।
75) ॐ दयालवे स्वाहा।
76) ॐ अनोभंजनाय स्वाहा।
77) ॐ पल्लवांघ्रये स्वाहा।
78) ॐ तृणावर्त्तसंहारकारिणे स्वाहा।
79) ॐ गोपाय स्वाहा।
80) ॐ यशोदायशसे स्वाहा।
81) ॐ विश्वरूपदर्शिने स्वाहा।
82) ॐ गर्गदिष्टाय स्वाहा।
83) ॐ भाग्योदयश्रिये स्वाहा।
84) ॐ लसद्वालकेलये स्वाहा।
85) ॐ सरामाय स्वाहा।
86) ॐ सुवाचाय स्वाहा।
87) ॐ क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे स्वाहा।
88) ॐ जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय स्वाहा।
89) ॐ दधिस्पृशे स्वाहा।
90) ॐ हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे स्वाहा।
91) ॐ दधिस्तेयकृते स्वाहा।
92) ॐ दुग्धभुजे स्वाहा।
93) ॐ भांडभेत्रे स्वाहा।
94) ॐ मृद्भुक्तवते स्वाहा।
95) ॐ गोपजाय स्वाहा।
96) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।
97) ॐ प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय स्वाहा।
98) ॐ यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय स्वाहा।
99) ॐ आद्याय स्वाहा।
100) ॐ मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय स्वाहा।

101) ॐ दामबद्धाय स्वाहा।
102) ॐ कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय स्वाहा।
103) ॐ कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय स्वाहा।
104) ॐ कदागोपनन्दांकाय स्वाहा।
105) ॐ गोपालरूपिणे स्वाहा।
106) ॐ कलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।
107) ॐ वर्तमानाय स्वाहा।
108) ॐ घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय स्वाहा।
109) ॐ गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय स्वाहा।
110) ॐ साममन्त्रपूजिताय स्वाहा।
111) ॐ रसिने स्वाहा।
112) ॐ मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे स्वाहा।
113) ॐ रमेशः धरानाथाय स्वाहा।
114) ॐ आनंददाय स्वाहा।
115) ॐ अनिकेताय स्वाहा।
116) ॐ वनेशाय स्वाहा।
117) ॐ धनिने स्वाहा।
118) ॐ सुन्दराय स्वाहा।
119) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।
120) ॐ कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय स्वाहा।
121) ॐ यशोदाकरैर्लालिताय स्वाहा।
122) ॐ मन्दहासाय स्वाहा।
123) ॐ क्वापि भयिने स्वाहा।
124) ॐ बृन्दारकारण्यवासिने स्वाहा।
125) ॐ महामन्दिरवासकृते स्वाहा।
126) ॐ देवपूज्याय स्वाहा।
127) ॐ वने वत्सचारिणे स्वाहा।
128) ॐ महावत्सहारिणे स्वाहा।
129) ॐ बकारये स्वाहा।
130) ॐ सुरपूजिताय स्वाहा।
131) ॐ अघारिनाम्ने स्वाहा।
132) ॐ वने वत्सकृते स्वाहा।
133) ॐ गोपकृते स्वाहा।
134) ॐ गोपवेशाय स्वाहा।
135) ॐ कदाब्रह्मणा संस्तुताय स्वाहा।
136) ॐ पद्मनाभाय स्वाहा।
137) ॐ विहारिणे स्वाहा।
138) ॐ तालभुजे स्वाहा।
139) ॐ धेनुकारये स्वाहा।
140) ॐ सदा रक्षकाय स्वाहा।
141) ॐ गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा।
142) ॐ कालियस्य दमिने स्वाहा।
143) ॐ फणेषु नृत्यकारिणे स्वाहा।
144) ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा।
145) ॐ सलीलाय स्वाहा।
146) ॐ शमिने स्वाहा।
147) ॐ ज्ञानदाय स्वाहा।
148) ॐ कामपूराय स्वाहा।
149) ॐ गोपयुजे स्वाहा।
150) ॐ गोपाय स्वाहा।
151) ॐ आनंदकारिणे स्वाहा।
152) ॐ स्थिराय स्वाहा।
153) ॐ अग्नियुजे स्वाहा।
154) ॐ पालकाय स्वाहा।
155) ॐ बाललीलाय स्वाहा।
156) ॐ सुरागाय स्वाहा।
157) ॐ वंशीधराय स्वाहा।
158) ॐ पुष्पशीलाय स्वाहा।
159) ॐ प्रलम्बप्रभानाशकाय स्वाहा।
160) ॐ गौरवर्णाय स्वाहा।
161) ॐ बलाय स्वाहा।
162) ॐ रोहिणीजाय स्वाहा।
163) ॐ रामाय स्वाहा।
164) ॐ शेषाय स्वाहा।
165) ॐ बलिने स्वाहा।
166) ॐ पद्मनेत्राय स्वाहा।
167) ॐ कृष्णाग्रजाय स्वाहा।
168) ॐ धरेशाय स्वाहा।
169) ॐ फणीशाय स्वाहा।
170) ॐ महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय स्वाहा।
171) ॐ अग्निहारकाय स्वाहा।
172) ॐ ब्रजेशाय स्वाहा।
173) ॐ शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय स्वाहा।
174) ॐ कृष्णावर्णाय स्वाहा।
175) ॐ ब्रजे गोपिकापूजिताय स्वाहा।
176) ॐ चीरहर्त्रे स्वाहा।
177) ॐ कदम्बस्थिताय स्वाहा।
178) ॐ चीरदाय स्वाहा।
179) ॐ सुन्दरीशाय स्वाहा।
180) ॐ सुधानाशकृते स्वाहा।
181) ॐ यज्ञपत्नीमनः स्पृशे स्वाहा।
182) ॐ कृपाकारकाय स्वाहा।
183) ॐ केलिकर्त्रे स्वाहा।
184) ॐ अवनीशाय स्वाहा।
185) ॐ ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय स्वाहा।
186) ॐ अमिताशिने स्वाहा।
187) ॐ शुनासीरमोहप्रदाय स्वाहा।
188) ॐ बालरूपिणे स्वाहा।
189) ॐ गिरिपूजकाय स्वाहा।
190) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।
191) ॐ अगधाय स्वाहा।
192) ॐ कृपाकृते स्वाहा।
193) ॐ गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने स्वाहा।
194) ॐ वातावर्षाहराय स्वाहा।
195) ॐ रक्षकाय स्वाहा।
196) ॐ व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय स्वाहा।
197) ॐ अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय स्वाहा।
198) ॐ प्राक्‌स्तुताय स्वाहा।
199) ॐ मृषाशिक्षकाय स्वाहा।
200) ॐ गोविन्ददेवनाम्ने स्वाहा।

201) ॐ व्रजाधीशरक्षाकराय स्वाहा।
202) ॐ पाशिपूज्याय स्वाहा।
203) ॐ अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने स्वाहा।
204) ॐ चलच्चारु-वंशी-क्वणाय स्वाहा।
205) ॐ कामिनीशाय स्वाहा।
206) ॐ व्रजे कामिनीमोहदाय स्वाहा।
207) ॐ कामरूपाय स्वाहा।
208) ॐ रसाक्ताय स्वाहा।
209) ॐ रसी-रासकृते स्वाहा।
210) ॐ राधिकेशाय स्वाहा।
211) ॐ महामोहदाय स्वाहा।
212) ॐ मानिनीमानहारिणे स्वाहा।
213) ॐ विहारीवराय स्वाहा।
214) ॐ मानहृताय स्वाहा।
215) ॐ राधिकांगाय स्वाहा।
216) ॐ धराद्वीपगाय स्वाहा।
217) ॐ खण्डचारिणे स्वाहा।
218) ॐ वनस्थाय स्वाहा।
219) ॐ प्रियाय स्वाहा।
220) ॐ अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे स्वाहा।
221) ॐ सराधाय स्वाहा।
222) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।
223) ॐ प्रियार्थ-पद्महारिणे स्वाहा।
224) ॐ वटस्थाय स्वाहा।
225) ॐ सुराय स्वाहा।
226) ॐ चन्दनाक्ताय स्वाहा।
227) ॐ प्रसक्ताय स्वाहा।
228) ॐ राधया व्रजमागताय स्वाहा।
229) ॐ मोहिनीषुमहामोहकृते स्वाहा।
230) ॐ गोपिकागीतकीर्त्तये स्वाहा।
231) ॐ रसस्थाय स्वाहा।
232) ॐ पटिने स्वाहा।
233) ॐ दुःखिताकामिनीशाय स्वाहा।
234) ॐ वने गोपिकात्यागकृते स्वाहा।
235) ॐ पादचिह्नप्रदर्शिने स्वाहा।
236) ॐ कलाकारकाय स्वाहा।
237) ॐ काममोहिने स्वाहा।
238) ॐ वशिने स्वाहा।
239) ॐ गोपिकामध्यगाय स्वाहा।
240) ॐ पेशवाचाय स्वाहा।
241) ॐ प्रियाप्रीतिकृते स्वाहा।
242) ॐ रासरक्ताय स्वाहा।
243) ॐ कलेशाय स्वाहा।
244) ॐ रसारक्तचित्ताय स्वाहा।
245) ॐ अनन्तस्वरूपाय स्वाहा।
246) ॐ स्रजासंवृताय स्वाहा।
247) ॐ वल्लवीमध्यसंस्थाय स्वाहा।
248) ॐ सुबाहवे स्वाहा।
249) ॐ सुपादाय स्वाहा।
250) ॐ सुवेशाय स्वाहा।
251) ॐ सुकेशव्रजेशाय स्वाहा।
252) ॐ सख्ये स्वाहा।
253) ॐ वल्लभेशाय स्वाहा।
254) ॐ सुदेशाय स्वाहा।
255) ॐ क्वणत्किंकिणीजालभृते स्वाहा।
256) ॐ नूपुराढ्याय स्वाहा।
257) ॐ लसत्कंकणाय स्वाहा।
258) ॐ अंगदिने स्वाहा।
259) ॐ हारभाराय स्वाहा।
260) ॐ किरीटिने स्वाहा।
261) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा।
262) ॐ अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय स्वाहा।
263) ॐ मालतीमण्डितांगाय स्वाहा।
264) ॐ महानृत्यकृते स्वाहा।
265) ॐ रासरंगाय स्वाहा।
266) ॐ कालाढ्याय स्वाहा।
267) ॐ चलद्धारभाय स्वाहा।
268) ॐ भामिनीनृत्ययुक्ताय स्वाहा।
269) ॐ कलिन्दांगजाकेलिकृते स्वाहा।
270) ॐ कुंकुमश्रिये स्वाहा।
271) ॐ नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय स्वाहा।
272) ॐ सुखाढ्याय स्वाहा।
273) ॐ राधापतये स्वाहा।
274) ॐ पूर्णबोधाय स्वाहा।
275) ॐ कुटिलकटाक्षस्मितिने स्वाहा।
276) ॐ वल्गितभ्रूविलासाय स्वाहा।
277) ॐ सुरम्याय स्वाहा।
278) ॐ अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय स्वाहा।
279) ॐ स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय स्वाहा।
280) ॐ महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये स्वाहा।
281) ॐ सदा मोक्षदाय स्वाहा।
282) ॐ शंखचूडप्रणाशिने स्वाहा।
283) ॐ प्रजारक्षकाय स्वाहा।
284) ॐ गोपिकागीयमानाय स्वाहा।
285) ॐ कुद्मिप्रणाशप्रयासाय स्वाहा।
286) ॐ सुरेज्याय स्वाहा।
287) ॐ कलये स्वाहा।
288) ॐ क्रोधकृते स्वाहा।
289) ॐ कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे स्वाहा।
290) ॐ अक्रूरमन्त्रोपदेशिने स्वाहा।
291) ॐ सुरार्थाय स्वाहा।
292) ॐ केशिघ्ने स्वाहा।
293) ॐ पुष्पवर्षामलश्रिये स्वाहा।
294) ॐ अमलश्रिये स्वाहा।
295) ॐ नारदादेशतो व्योमहन्त्रे स्वाहा।
296) ॐ अक्रूरसेवापराय स्वाहा।
297) ॐ सर्वदर्शिने स्वाहा।
298) ॐ व्रजे गोपिकामोहदाय स्वाहा।
299) ॐ कूलवर्त्तिने स्वाहा।
300) ॐ सतीराधिकाबोधदाय स्वाहा।

301) ॐ स्वप्नकर्त्रे स्वाहा।
302) ॐ विलासिने स्वाहा।
303) ॐ महामोहनाशिने स्वाहा।
304) ॐ स्वबोधाय स्वाहा।
305) ॐ व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय स्वाहा।
306) ॐ महामोहदावाग्निदग्धापतये स्वाहा।
307) ॐ सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय स्वाहा।
308) ॐ आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे स्वाहा।
309) ॐ व्रजे राधया रथस्थाय स्वाहा।
310) ॐ कृष्णचन्द्राय स्वाहा।
311) ॐ गोपकैःसुगुप्तगमिने स्वाहा।
312) ॐ चारुलीलाय स्वाहा।
313) ॐ जले अक्रूरसंदर्शिताय स्वाहा।
314) ॐ दिव्यरूपाय स्वाहा।
315) ॐ दिदृक्षवे स्वाहा।
316) ॐ पुरीमोहिनीचित्तमोहिने स्वाहा।
317) ॐ रंगकारप्रणाशिने स्वाहा।
318) ॐ सुवस्त्राय स्वाहा।
319) ॐ स्रजिने स्वाहा।
320) ॐ वायकप्रीतिकृते स्वाहा।
321) ॐ मालिपूज्याय स्वाहा।
322) ॐ महाकीर्त्तिदाय स्वाहा।
323) ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा।
324) ॐ स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय स्वाहा।
325) ॐ प्रचण्डाय स्वाहा।
326) ॐ भटार्त्तिप्रदाय स्वाहा।
327) ॐ कंसदुःस्वप्नकारिणे स्वाहा।
328) ॐ महामल्लवेशाय स्वाहा।
329) ॐ करीन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।
330) ॐ महामात्यघ्ने स्वाहा।
331) ॐ रंगभूमिप्रवेशिने स्वाहा।
332) ॐ रसाढ्याय स्वाहा।
333) ॐ यशःस्पृशे स्वाहा।
334) ॐ बलीवाक्पटुश्रिये स्वाहा।
335) ॐ महामल्लघ्ने स्वाहा।
336) ॐ युद्धकृते स्वाहा।
337) ॐ स्त्रीवचोऽर्थिने स्वाहा।
338) ॐ धरानायककंसहन्त्रे स्वाहा।
339) ॐ प्राग्‌यदवे स्वाहा।
340) ॐ सदापूजिताय स्वाहा।
341) ॐ उग्रसेनप्रसिद्धाय स्वाहा।
342) ॐ धराराज्यदाय स्वाहा।
343) ॐ यादवैर्मण्डितांगाय स्वाहा।
344) ॐ गुरोः पुत्रदाय स्वाहा।
345) ॐ ब्रह्मविदे स्वाहा।
346) ॐ ब्रह्मपाठिने स्वाहा।
347) ॐ महाशंखग्ने स्वाहा।
348) ॐ दण्डधृकृपूज्याय स्वाहा।
349) ॐ व्रजे उद्धवप्रेषिताय स्वाहा।
350) ॐ गोपमोहिने स्वाहा।
351) ॐ यशोदाघृणिने स्वाहा।
352) ॐ गोपिकाज्ञानदेशिने स्वाहा।
353) ॐ सदास्नेहकृते स्वाहा।
354) ॐ कुब्जापूजितांगाय स्वाहा।
355) ॐ अक्रूरगेहगमिने स्वाहा।
356) ॐ मन्त्रवेत्रे स्वाहा।
357) ॐ पाण्डवप्रेषिताक्रूराय स्वाहा।
358) ॐ सुखीसर्वदर्शिने स्वाहा।
359) ॐ नृपानन्दकारिणे स्वाहा।
360) ॐ महाक्षौहिणीघ्ने स्वाहा।
361) ॐ जरासन्धमानोद्धराय स्वाहा।
362) ॐ द्वारकाकारकाय स्वाहा।
363) ॐ मोक्षकर्त्रे स्वाहा।
364) ॐ रणिने स्वाहा।
365) ॐ सार्वभौमस्तुताय स्वाहा।
366) ॐ ज्ञानदात्रे स्वाहा।
367) ॐ जरासन्धसंकल्पकृते स्वाहा।
368) ॐ धावदंगघ्रिये स्वाहा।
369) ॐ नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने स्वाहा।
370) ॐ रेवतीभूषणाय स्वाहा।
371) ॐ तालचिह्नयदवे स्वाहा।
372) ॐ रुक्मिणीहारकाय स्वाहा।
373) ॐ चैद्यभेद्याय स्वाहा।
374) ॐ रुक्मिरूपप्रणाशिने स्वाहा।
375) ॐ सुखाशिने स्वाहा।
376) ॐ अनन्ताय स्वाहा।
377) ॐ माराय स्वाहा।
378) ॐ कार्ष्णिने स्वाहा।
379) ॐ कामाय स्वाहा।
380) ॐ मनोजाय स्वाहा।
381) ॐ शम्बरारये स्वाहा।
382) ॐ रतीशाय स्वाहा।
383) ॐ रथिने स्वाहा।
384) ॐ मन्मथाय स्वाहा।
385) ॐ मीनकेतवे स्वाहा।
386) ॐ शरिणे स्वाहा।
387) ॐ स्मराय स्वाहा।
388) ॐ दर्पकाय स्वाहा।
389) ॐ मानघ्ने स्वाहा।
390) ॐ पंचबाणाय स्वाहा।
391) ॐ प्रियसत्यभामापतये स्वाहा।
392) ॐ यादवेशाय स्वाहा।
393) ॐ सत्राजित्‌ प्रेमपूराय स्वाहा।
394) ॐ प्रहासाय स्वाहा।
395) ॐ महारत्नदाय स्वाहा।
396) ॐ जाम्बवद्युद्धकारिणे स्वाहा।
397) ॐ महाचक्रधृषे स्वाहा।
398) ॐ खंगधृषे स्वाहा।
399) ॐ रामसन्धये स्वाहा।
400) ॐ विहारस्थिताय स्वाहा।

401) ॐ पाण्डवप्रेमकारिणे स्वाहा।
402) ॐ कलिन्दांगगजामोहनाय स्वाहा।
403) ॐ खाण्डवार्थिने स्वाहा।
404) ॐ फाल्गुनप्रीतिकृत्सख्ये स्वाहा।
405) ॐ नम्नकर्त्रे स्वाहा।
406) ॐ मित्रविन्दापतये स्वाहा।
407) ॐ क्रीडनार्थिने स्वाहा।
408) ॐ नृपप्रेमकृते स्वाहा।
409) ॐ सप्तरूपगोजयिने स्वाहा।
410) ॐ सत्यापतये स्वाहा।
411) ॐ पारिबर्हिणे स्वाहा।
412) ॐ यथेष्टाय स्वाहा।
413) ॐ नृपैः संवृताय स्वाहा।
414) ॐ भद्रापतये स्वाहा।
415) ॐ मधोर्विलासिने स्वाहा।
416) ॐ मानिनीशाय स्वाहा।
417) ॐ जनेशाय स्वाहा।
418) ॐ शुनासीरमोहावृताय स्वाहा।
419) ॐ सत्यभार्याय स्वाहा।
420) ॐ सतार्क्ष्याय स्वाहा।
421) ॐ मुरारये स्वाहा।
422) ॐ पुरीसंघभेत्रे स्वाहा।
423) ॐ सुवीरशिरःखण्डनाय स्वाहा।
424) ॐ दैत्यनाशिने स्वाहा।
425) ॐ शरिणे भौमघ्ने स्वाहा।
426) ॐ चण्डवेगाय स्वाहा।
427) ॐ प्रवीराय स्वाहा।
428) ॐ धरासंस्तुताय स्वाहा।
429) ॐ कुण्डलछत्रहर्त्रे स्वाहा।
430) ॐ महारत्नयुजे स्वाहा।
431) ॐ राजकन्याभिरामाय स्वाहा।
432) ॐ शचीपूजिताय स्वाहा।
433) ॐ शक्रजिते स्वाहा।
434) ॐ मानहर्त्रे स्वाहा।
435) ॐ पारिजातापहारिरमेशाय स्वाहा।
436) ॐ गृहीचामरैः शोभिताय स्वाहा।
437) ॐ भीष्मककन्यापतये स्वाहा।
438) ॐ हास्यकृते स्वाहा।
439) ॐ मानिनीमानकारिणे स्वाहा।
440) ॐ रुक्मिणीवाक्पटवे स्वाहा।
441) ॐ प्रेमगेहाय स्वाहा।
442) ॐ सतीमोहनाय स्वाहा।
443) ॐ कामदेवापरश्रिये स्वाहा।
444) ॐ सुदेष्णाय स्वाहा।
445) ॐ सुचारवे स्वाहा।
446) ॐ चारुदेष्णाय स्वाहा।
447) ॐ चारुदेहाय स्वाहा।
448) ॐ बलीचारुगुप्ताय स्वाहा।
449) ॐ सुतीभद्रचारवे स्वाहा।
450) ॐ चारुचन्द्राय स्वाहा।
451) ॐ विचारवे स्वाहा।
452) ॐ चारवे स्वाहा।
453) ॐ रथीपुत्ररूपाय स्वाहा।
454) ॐ सुभानवे स्वाहा।
455) ॐ प्रभानवे स्वाहा।
456) ॐ चन्द्रभानवे स्वाहा।
457) ॐ बृहद्भानवे स्वाहा।
458) ॐ अष्टभानवे स्वाहा।
459) ॐ साम्बाय स्वाहा।
460) ॐ सुमित्राय स्वाहा।
461) ॐ क्रतवे स्वाहा।
462) ॐ चित्रकेतवे स्वाहा।
463) ॐ वीर-अश्वसेनाय स्वाहा।
464) ॐ वृषाय स्वाहा।
465) ॐ चित्रगवे स्वाहा।
466) ॐ चन्द्रबिम्बाय स्वाहा।
467) ॐ विशंगवे स्वाहा।
468) ॐ वसवे स्वाहा।
469) ॐ श्रुताय स्वाहा।
470) ॐ भद्राय स्वाहा।
471) ॐ सुबाहवेवृषाय स्वाहा।
472) ॐ पूर्णमासाय स्वाहा।
473) ॐ सोमावराय स्वाहा।
474) ॐ शान्तये स्वाहा।
475) ॐ प्रघोषाय स्वाहा।
476) ॐ सिंहाय स्वाहा।
477) ॐ बलोर्ध्वराय स्वाहा।
478) ॐ वर्धनाय स्वाहा।
479) ॐ उन्नादाय स्वाहा।
480) ॐ महाशाय स्वाहा।
481) ॐ वृकाय स्वाहा।
482) ॐ पावनाय स्वाहा।
483) ॐ वह्निमित्राय स्वाहा।
484) ॐ क्षुधये स्वाहा।
485) ॐ हर्षकाय स्वाहा।
486) ॐ अनिलाय स्वाहा।
487) ॐ अमित्रजिते स्वाहा।
488) ॐ सुभद्राय स्वाहा।
489) ॐ जयोय स्वाहा।
490) ॐ सत्यकाय स्वाहा।
491) ॐ वामाय स्वाहा।
492) ॐ आयुषे यदवे स्वाहा।
493) ॐ कोटिशः पुत्रपौत्रप्रसिद्धाय स्वाहा।
494) ॐ हलीदण्डधृषे स्वाहा।
495) ॐ रुक्मघ्ने स्वाहा।
496) ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा।
497) ॐ राजभिर्हास्यगाय स्वाहा।
498) ॐ द्यूतकर्त्रे स्वाहा।
499) ॐ मधवे स्वाहा।
500) ॐ ब्रह्मसुवे स्वाहा।

501) ॐ बाणपुत्रीपतये स्वाहा।
502) ॐ महासुन्दराय स्वाहा।
503) ॐ कामपुत्राय स्वाहा।
504) ॐ बलीशाय स्वाहा।
505) ॐ महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय स्वाहा।
506) ॐ पुरीभंजनाय स्वाहा।
507) ॐ भूतसंत्रासकारिणे स्वाहा।
508) ॐ मृधे रुद्रजिते स्वाहा।
509) ॐ रुद्रमोहिने स्वाहा।
510) ॐ मृधार्थिने स्वाहा।
511) ॐ स्कन्दजिते स्वाहा।
512) ॐ कूपकर्णप्रहारिणे स्वाहा।
513) ॐ धनुर्भंजनाय स्वाहा।
514) ॐ बाणामानप्रहारिणे स्वाहा।
515) ॐ ज्वरोत्पत्तिकृते स्वाहा।
516) ॐ ज्वरेणसंस्तुताय स्वाहा।
517) ॐ भुजाच्छेदकृते स्वाहा।
518) ॐ बाणसंत्रासकर्त्रे स्वाहा।
519) ॐ मृणप्रस्तुताय स्वाहा।
520) ॐ युद्धकृते स्वाहा।
521) ॐ भूमिभर्त्रे स्वाहा।
522) ॐ नृगमुक्तिदाय स्वाहा।
523) ॐ यादवानां ज्ञानदाय स्वाहा।
524) ॐ रथस्थाय स्वाहा।
525) ॐ व्रजप्रेमपाय स्वाहा।
526) ॐ गोपमुख्याय स्वाहा।
527) ॐ महासुन्दरीक्रीडिताय स्वाहा।
528) ॐ पुष्पमालिने स्वाहा।
529) ॐ कलिन्दांगगजाभेदनाय स्वाहा।
530) ॐ सीरपाणये स्वाहा।
531) ॐ महादम्भिघ्ने स्वाहा।
532) ॐ पौण्ड्रमानप्रहारिणे स्वाहा।
533) ॐ शिरश्छेदकाय स्वाहा।
534) ॐ काशिराजप्रणाशिने स्वाहा।
535) ॐ महाअक्षौहिणीध्वंसकृते स्वाहा।
536) ॐ चक्रहस्ताय स्वाहा।
537) ॐ पुरीदीपकाय स्वाहा।
538) ॐ राक्षसीनाशकर्त्रे स्वाहा।
539) ॐ अनन्ताय स्वाहा।
540) ॐ महीध्राय स्वाहा।
541) ॐ फणिने स्वाहा।
542) ॐ वानरारये स्वाहा।
543) ॐ स्फुरद्-गौरवर्णाय स्वाहा।
544) ॐ महापद्मिनेत्राय स्वाहा।
545) ॐ कुरुग्रामतिर्यग्गतये स्वाहा।
546) ॐ गौरवार्थकौरवस्तुताय स्वाहा।
547) ॐ ससाम्बपारिबर्हिणे स्वाहा।
548) ॐ महावैभविने स्वाहा।
549) ॐ द्वारकेशाय स्वाहा।
550) ॐ अनेकाय स्वाहा।
551) ॐ चलन्नारदाय स्वाहा।
552) ॐ श्रीप्रभादर्शकाय स्वाहा।
553) ॐ महर्षिस्तुताय स्वाहा।
554) ॐ ब्रह्मदेवाय स्वाहा।
555) ॐ पुराणाय स्वाहा।
556) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय स्वाहा।
557) ॐ गृहिणे स्वाहा।
558) ॐ लोकरक्षापराय स्वाहा।
559) ॐ लोकरीतये स्वाहा।
560) ॐ प्रभवे स्वाहा।
561) ॐ उग्रसेनावृताय स्वाहा।
562) ॐ दुर्गयुक्ताय स्वाहा।
563) ॐ राजदूतस्तुताय स्वाहा।
564) ॐ बन्धभेतृस्थिताय स्वाहा।
565) ॐ नारदप्रस्तुताय स्वाहा।
566) ॐ पाण्डववार्थिने स्वाहा।
567) ॐ नृपैर्मन्त्रकृते स्वाहा।
568) ॐ उद्धवप्रीतिपूर्णाय स्वाहा।
569) ॐ पुत्रपौत्रैर्वृताय स्वाहा।
570) ॐ कुरुग्रामगन्ताघृणिने स्वाहा।
571) ॐ धर्मराजस्तुताय स्वाहा।
572) ॐ भीमयुक्ताय स्वाहा।
573) ॐ परानन्ददाय स्वाहा।
574) ॐ धर्मजेन मन्त्रकृते स्वाहा।
575) ॐ दिशाजिताबलिने स्वाहा।
576) ॐ राजसूयार्थकारिणे स्वाहा।
577) ॐ जरासन्धघ्ने स्वाहा।
578) ॐ भीमसेनस्वरूपाय स्वाहा।
579) ॐ विप्ररूपाय स्वाहा।
580) ॐ गदायुद्धकर्त्रे स्वाहा।
581) ॐ कृपालवे स्वाहा।
582) ॐ महाबन्धनच्छेदकारिणे स्वाहा।
583) ॐ नृपैः संस्तुताय स्वाहा।
584) ॐ धर्मगेहमागताय स्वाहा।
585) ॐ द्विजैः संवृताय स्वाहा।
586) ॐ यज्ञसंभारकर्त्रे स्वाहा।
587) ॐ जनैः पूजिताय स्वाहा।
588) ॐ चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय स्वाहा।
589) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा।
590) ॐ अरेः शिरच्छेदकारिणे स्वाहा।
591) ॐ महायज्ञशोभाकराय स्वाहा।
592) ॐ चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे स्वाहा।
593) ॐ सुहारिणे विहारिणे स्वाहा।
594) ॐ सभासंवृताय स्वाहा।
595) ॐ कौरवस्य स्वाहा।
596) ॐ शाल्वसंहारकाय स्वाहा।
597) ॐ यानहन्त्रे स्वाहा।
598) ॐ सभोजाय स्वाहा।
599) ॐ वृष्णिने स्वाहा।
600) ॐ मधवे स्वाहा।

601) ॐ शूरसेनाय स्वाहा।
602) ॐ दशार्हाय स्वाहा।
603) ॐ यदवे अन्धकाय स्वाहा।
604) ॐ लोकजिते स्वाहा।
605) ॐ द्युमन्मानहारिणे स्वाहा।
606) ॐ वर्मधृषे स्वाहा।
607) ॐ दिव्यशस्त्रिणे स्वाहा।
608) ॐ स्वबोधाय स्वाहा।
609) ॐ सदारक्षकाय स्वाहा।
610) ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा।
611) ॐ दन्तवक्त्रप्रणाशिने स्वाहा।
612) ॐ गदाधृषे स्वाहा।
613) ॐ जगत्तीर्थयात्राकराय स्वाहा।
614) ॐ पद्महाराय स्वाहा।
615) ॐ कुशीसूतहन्त्र स्वाहा।
616) ॐ कृपाकृते स्वाहा।
617) ॐ स्मृतीशाय स्वाहा।
618) ॐ अमलाय स्वाहा।
619) ॐ बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे स्वाहा।
620) ॐ भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे स्वाहा।
621) ॐ अपराय स्वाहा।
622) ॐ रोहिणीसौख्यदाय स्वाहा।
623) ॐ रेवतीशाय स्वाहा।
624) ॐ महादानकृते स्वाहा।
625) ॐ विप्रदारिद्र्‌यघ्ने स्वाहा।
626) ॐ सदाप्रेमयुजे स्वाहा।
627) ॐ श्रीसुदाम्नः सहायाय स्वाहा।
628) ॐ सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे स्वाहा।
629) ॐ श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने स्वाहा।
630) ॐ महासेनाऽऽस्थिताय स्वाहा।
631) ॐ स्नानयुक्ताय महादानकृते स्वाहा।
632) ॐ मित्रसम्मेलनार्थिने स्वाहा।
633) ॐ पाण्डवप्रीतिदाय स्वाहा।
634) ॐ कुन्तिजार्थिने स्वाहा।
635) ॐ विशालाक्षमोहप्रदाय स्वाहा।
636) ॐ शान्तिदाय स्वाहा।
637) ॐ सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय स्वाहा।
638) ॐ राधिकाप्राणनाथाय स्वाहा।
639) ॐ सखीमोहदावाग्निघ्ने स्वाहा।
640) ॐ वैभववेशाय स्वाहा।
641) ॐ स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय स्वाहा।
642) ॐ सखीराधिकादुःखनाशिने स्वाहा।
643) ॐ विलासिने स्वाहा।
644) ॐ सखीमध्यगाय स्वाहा।
645) ॐ शापघ्ने स्वाहा।
646) ॐ माधवीशाय स्वाहा।
647) ॐ शतवर्षविक्षेपहृते स्वाहा।
648) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा।
649) ॐ नन्दवक्षोगताय स्वाहा।
650) ॐ शीतलांगाय स्वाहा।
651) ॐ यशोदाशुचः स्नानकृते स्वाहा।
652) ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा।
653) ॐ सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय स्वाहा।
654) ॐ देवकीरोहिणीस्तुताय स्वाहा।
655) ॐ सुरेन्द्राय स्वाहा।
656) ॐ रहो गोपिकाज्ञानदाय स्वाहा।
657) ॐ मानदाय स्वाहा।
658) ॐ पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने स्वाहा।
659) ॐ सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय स्वाहा।
660) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय स्वाहा।
661) ॐ शुकाय स्वाहा।
662) ॐ व्यासदेवाय स्वाहा।
663) ॐ सुमन्तवे स्वाहा।
664) ॐ सिताय स्वाहा।
665) ॐ भरद्वाजकाय स्वाहा।
666) ॐ गौतमाय स्वाहा।
667) ॐ आसुरये स्वाहा।
668) ॐ सद्वशिष्ठाय स्वाहा।
669) ॐ शतानन्दाय स्वाहा।
670) ॐ आद्यरामाय स्वाहा।
671) ॐ पर्वतमुनये स्वाहा।
672) ॐ नारदाय स्वाहा।
673) ॐ धौम्याय स्वाहा।
674) ॐ इन्द्राय स्वाहा।
675) ॐ आसिताय स्वाहा।
676) ॐ अत्रये स्वाहा।
677) ॐ विभाण्डाय स्वाहा।
678) ॐ प्रचेतसे स्वाहा।
679) ॐ कृपाय स्वाहा।
680) ॐ कुमाराय स्वाहा।
681) ॐ सनन्दाय स्वाहा।
682) ॐ याज्ञवल्क्याय स्वाहा।
683) ॐ ऋभवे स्वाहा।
684) ॐ अंगिरसे स्वाहा।
685) ॐ देवलाय स्वाहा।
686) ॐ श्रीमृकण्डाय स्वाहा।
687) ॐ मरीचये स्वाहा।
688) ॐ क्रतवे स्वाहा।
689) ॐ और्वकाय स्वाहा।
690) ॐ लोमशाय स्वाहा।
691) ॐ पुलस्त्याय स्वाहा।
692) ॐ भृगवे स्वाहा।
693) ॐ ब्रह्मरातवशिष्ठाय स्वाहा।
694) ॐ नरनारायणाय स्वाहा।
695) ॐ दत्ताय स्वाहा।
696) ॐ पाणिनये स्वाहा।
697) ॐ पिंगलाय स्वाहा।
698) ॐ भाष्यकाराय स्वाहा।
699) ॐ कात्यायनाय स्वाहा।
700) ॐ विप्रपातंजलिने स्वाहा।

701) ॐ गर्गाय स्वाहा।
702) ॐ गुरवे स्वाहा।
703) ॐ गीष्पतये स्वाहा।
704) ॐ गौतमीशाय स्वाहा।
705) ॐ मुनिजाजलिने स्वाहा।
706) ॐ कश्यपाय स्वाहा।
707) ॐ गालवाय स्वाहा।
708) ॐ द्विजसौभरये स्वाहा।
709) ॐ ऋष्यश्रृंगाय स्वाहा।
710) ॐ कण्वाय स्वाहा।
711) ॐ द्विताय स्वाहा।
712) ॐ एकताय स्वाहा।
713) ॐ जातूद्भवाय स्वाहा।
714) ॐ घनाय स्वाहा।
715) ॐ कर्दमात्मजाय स्वाहा।
716) ॐ कर्दमाय स्वाहा।
717) ॐ भार्गवाय स्वाहा।
718) ॐ कौत्साय स्वाहा।
719) ॐ आरुणये स्वाहा।
720) ॐ शुचिपिप्पलादाय स्वाहा।
721) ॐ मृकण्डपुत्राय स्वाहा।
722) ॐ पैलाय स्वाहा।
723) ॐ जैमिनये स्वाहा।
724) ॐ सत्सुमन्तवे स्वाहा।
725) ॐ वरो गांगलाय स्वाहा।
726) ॐ स्फोटगेहफलादाय स्वाहा।
727) ॐ सदापूजितब्राह्मणाय स्वाहा।
728) ॐ सर्वरूपिणे स्वाहा।
729) ॐ महामोहनाशमुनीशाय स्वाहा।
730) ॐ प्रागमराय स्वाहा।
731) ॐ मुनीशस्तुताय स्वाहा।
732) ॐ शौरिविज्ञानदात्रे स्वाहा।
733) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।
734) ॐ अवभृथस्नानपूज्याय स्वाहा।
735) ॐ सदादक्षिणादाय स्वाहा।
736) ॐ नृपैः पारिवर्हिषे स्वाहा।
737) ॐ व्रजानन्ददाय स्वाहा।
738) ॐ द्वारकागेहदर्शिने स्वाहा।
739) ॐ महाज्ञानदाय स्वाहा।
740) ॐ देवकीपुत्रदाय स्वाहा।
741) ॐ असुरैः पूजिताय स्वाहा।
742) ॐ इन्द्रसेनादृताय स्वाहा।
743) ॐ सदाफाल्गुनप्रीतिकृते स्वाहा।
744) ॐ सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय स्वाहा।
745) ॐ मानयानाय स्वाहा।
746) ॐ भुवे स्वाहा।
747) ॐ मैथिलेन प्रयुक्ताय स्वाहा।
748) ॐ आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय स्वाहा।
749) ॐ मैथिले कृतिने स्वाहा।
750) ॐ लोकवेदोपदेशिने स्वाहा।
751) ॐ सदावेदवाक्यैः स्तुताय स्वाहा।
752) ॐ शेषशायिने स्वाहा।
753) ॐ अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय स्वाहा।
754) ॐ भृगुप्रार्थिताय स्वाहा।
755) ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा।
756) ॐ ईशरक्षिणे स्वाहा।
757) ॐ अर्जुनसख्ये स्वाहा।
758) ॐ अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे स्वाहा।
759) ॐ विप्रपुत्रप्रदाय स्वाहा।
760) ॐ धामगन्त्रे स्वाहा।
761) ॐ माधवीभिर्विहारस्थिताय स्वाहा।
762) ॐ कलांगाय स्वाहा।
763) ॐ महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय स्वाहा।
764) ॐ यदवेउग्रसेननृपाय स्वाहा।
765) ॐ अक्रूराय स्वाहा।
766) ॐ उद्धवाय स्वाहा।
767) ॐ शूरसेनाय स्वाहा।
768) ॐ शूराय स्वाहा।
769) ॐ हृदीकाय स्वाहा।
770) ॐ सत्राजिते स्वाहा।
771) ॐ अप्रमेयाय स्वाहा।
772) ॐ गदाय स्वाहा।
773) ॐ सारणाय स्वाहा।
774) ॐ सात्यकये स्वाहा।
775) ॐ देवभागाय स्वाहा।
776) ॐ मानसाय स्वाहा।
777) ॐ संजयाय स्वाहा।
778) ॐ श्यामकाय स्वाहा।
779) ॐ वृकाय स्वाहा।
780) ॐ वत्सकाय स्वाहा।
781) ॐ देवकाय स्वाहा।
782) ॐ भद्रसेनाय स्वाहा।
783) ॐ नृपअजातशत्रवे स्वाहा।
784) ॐ जयाय स्वाहा।
785) ॐ माद्रीपुत्राय स्वाहा।
786) ॐ भीष्माय स्वाहा।
787) ॐ कृपाय स्वाहा।
788) ॐ बुद्धिचक्षुषे स्वाहा।
789) ॐ पाण्डवे स्वाहा।
790) ॐ शान्तनवे स्वाहा।
791) ॐ देववाह्लीकाय स्वाहा।
792) ॐ भूरिश्रवसे स्वाहा।
793) ॐ चित्रवीर्याय स्वाहा।
794) ॐ विचित्राय स्वाहा।
795) ॐ शलाय स्वाहा।
796) ॐ दुर्योधनाय स्वाहा।
797) ॐ कर्णाय स्वाहा।
798) ॐ सुभद्रासुताय स्वाहा।
799) ॐ प्रसिद्धविष्णुराताय स्वाहा।
800) ॐ जनमेजयाय स्वाहा।

801) ॐ पाण्डवाय स्वाहा।
802) ॐ कौरवाय स्वाहा।
803) ॐ सर्वतेजहरये स्वाहा।
804) ॐ सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय स्वाहा।
805) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा।
806) ॐ वराय स्वाहा।
807) ॐ रासलीलापराय स्वाहा।
808) ॐ दिव्यरूपिणे स्वाहा।
809) ॐ रथस्थाय स्वाहा।
810) ॐ नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने स्वाहा।
811) ॐ महामानदाय स्वाहा।
812) ॐ गोपजाय स्वाहा।
813) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा।
814) ॐ सनन्दाय स्वाहा।
815) ॐ नन्दाय स्वाहा।
816) ॐ वृषाय स्वाहा।
817) ॐ वल्लवेशाय स्वाहा।
818) ॐ सुदाम्ने स्वाहा।
819) ॐ अर्जुनाय स्वाहा।
820) ॐ सौबलाय स्वाहा।
821) ॐ सकृष्णस्तोकाय स्वाहा।
822) ॐ अंशुकाय स्वाहा।
823) ॐ सद्विशालर्षभाख्याय स्वाहा।
824) ॐ सुतेजस्विकाय स्वाहा।
825) ॐ कृष्णमित्रबरूथाय स्वाहा।
826) ॐ कुशेशाय स्वाहा।
827) ॐ वनेशाय स्वाहा।
828) ॐ वृन्दावनेशाय स्वाहा।
829) ॐ माथुरेशाधिपाय स्वाहा।
830) ॐ गोकुलेशाय स्वाहा।
831) ॐ सदागोगणाय स्वाहा।
832) ॐ गोपतये स्वाहा।
833) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा।
834) ॐ गोवर्धनाय स्वाहा।
835) ॐ गोपतये स्वाहा।
836) ॐ कन्यकेशाय स्वाहा।
837) ॐ अनादये स्वाहा।
838) ॐ आत्मने स्वाहा।
839) ॐ हरये स्वाहा।
840) ॐ परस्मै पुरुषाय स्वाहा।
841) ॐ निर्गुणाय स्वाहा।
842) ॐ ज्योतिःरूपाय स्वाहा।
843) ॐ निरीहाय स्वाहा।
844) ॐ सदा निर्विकाराय स्वाहा।
845) ॐ प्रपंचात्पराय स्वाहा।
846) ॐ ससत्याय स्वाहा।
847) ॐ पूर्णाय स्वाहा।
848) ॐ परेशाय स्वाहा।
849) ॐ सूक्ष्माय स्वाहा।
850) ॐ द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे स्वाहा।
851) ॐ अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे स्वाहा।
852) ॐ पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये स्वाहा।
853) ॐ गोपिकानां च भर्ते स्वाहा।
854) ॐ सदैकस्मै स्वाहा।
855) ॐ अनेकाय स्वाहा।
856) ॐ प्रभापूरितांगाय स्वाहा।
857) ॐ योगमायाकराय स्वाहा।
858) ॐ कालजिते स्वाहा।
859) ॐ सुदृष्टये स्वाहा।
860) ॐ महत्तत्त्वरूपाय स्वाहा।
861) ॐ प्रजाताय स्वाहा।
862) ॐ कूटस्थाय स्वाहा।
863) ॐ आद्यांकुराय स्वाहा।
864) ॐ वृक्षरूपाय स्वाहा।
865) ॐ विकारस्थिताय स्वाहा।
866) ॐ वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय स्वाहा।
867) ॐ नभसे स्वाहा।
868) ॐ दिशे स्वाहा।
869) ॐ समीराय स्वाहा।
870) ॐ सूर्याय स्वाहा।
871) ॐ प्रचेतोऽश्विह्नये स्वाहा।
872) ॐ शक्राय स्वाहा।
873) ॐ उपेन्द्राय स्वाहा।
874) ॐ मित्राय स्वाहा।
875) ॐ श्रुतये स्वाहा।
876) ॐ त्वचे स्वाहा।
877) ॐ दृग्भ्यां स्वाहा।
878) ॐ घ्राणाय स्वाहा।
879) ॐ जिह्वायै स्वाहा।
880) ॐ गिरे स्वाहा।
881) ॐ भुजाभ्यां स्वाहा।
882) ॐ मेढरकाय स्वाहा।
883) ॐ पायवे स्वाहा।
884) ॐ अंघ्रये स्वाहा।
885) ॐ सचेष्टाय स्वाहा।
886) ॐ धरायै स्वाहा।
887) ॐ व्यो स्वाहा।
888) ॐ वारे स्वाहा।
889) ॐ मारुताय स्वाहा।
890) ॐ तेजसे स्वाहा।
891) ॐ रूपाय स्वाहा।
892) ॐ रसाय स्वाहा।
893) ॐ गन्धाय स्वाहा।
894) ॐ शब्दाय स्वाहा।
895) ॐ स्पर्शाय स्वाहा।
896) ॐ सचित्ताय स्वाहा।
897) ॐ बुद्ध्‌यै स्वाहा।
898) ॐ विराजे स्वाहा।
899) ॐ कालरूपाय स्वाहा।
900) ॐ वासुदेवाय स्वाहा।

901) ॐ जगत्कृते स्वाहा।
902) ॐ अण्डेशयानाय स्वाहा।
903) ॐ सशेषाय स्वाहा।
904) ॐ सहस्रस्वरूपाय स्वाहा।
905) ॐ रमानाथाय स्वाहा।
906) ॐ आद्योऽवताराय स्वाहा।
907) ॐ सदासर्गकृते स्वाहा।
908) ॐ पद्मजाय स्वाहा।
909) ॐ कर्मकर्त्रे स्वाहा।
910) ॐ नाभिपद्मोद्भवाय स्वाहा।
911) ॐ दिव्यवर्णाय स्वाहा।
912) ॐ कवये स्वाहा।
913) ॐ लोककृते स्वाहा।
914) ॐ कालकृते स्वाहा।
915) ॐ सूर्यरूपाय स्वाहा।
916) ॐ अनिमेषाय स्वाहा।
917) ॐ अभवाय स्वाहा।
918) ॐ वत्सरान्ताय स्वाहा।
919) ॐ महीयसे स्वाहा।
920) ॐ तिथिभ्यो स्वाहा।
921) ॐ वारेभ्यो स्वाहा।
922) ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा।
923) ॐ योगेभ्यो स्वाहा।
924) ॐ लग्नेभ्यो स्वाहा।
925) ॐ मासेभ्यो स्वाहा।
926) ॐ घटीभ्यो स्वाहा।
927) ॐ क्षणेभ्यो स्वाहा।
928) ॐ काष्ठिकाभ्यो स्वाहा।
929) ॐ मुहूर्त्तेभ्यो स्वाहा।
930) ॐ यामेभ्यो स्वाहा।
931) ॐ ग्रहेभ्यो स्वाहा।
932) ॐ यामिनीभ्यो स्वाहा।
933) ॐ दिनेभ्यो स्वाहा।
934) ॐ ऋक्षमालागताय स्वाहा।
935) ॐ देवपुत्राय स्वाहा।
936) ॐ कृतेभ्यो स्वाहा।
937) ॐ त्रेताभ्यो स्वाहा।
938) ॐ द्वापरेभ्यो स्वाहा।
939) ॐ असौकलये स्वाहा।
940) ॐ युगानां सहस्राय स्वाहा।
941) ॐ मन्वन्तरेभ्यो स्वाहा।
942) ॐ लयाय स्वाहा।
943) ॐ पालनाय स्वाहा।
944) ॐ सत्कृतये स्वाहा।
945) ॐ परार्द्धाभ्यां स्वाहा।
946) ॐ सदोत्पत्तिकृते स्वाहा।
947) ॐ द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय स्वाहा।
948) ॐ रुद्रसर्गाय स्वाहा।
949) ॐ कौमारसर्गाय स्वाहा।
950) ॐ मुनेः सर्गकृते स्वाहा।
951) ॐ देवकृते स्वाहा।
952) ॐ प्राकृताय स्वाहा।
953) ॐ श्रुतिभ्यो स्वाहा।
954) ॐ स्मृतिभ्यो स्वाहा।
955) ॐ स्तोत्रेभ्यो स्वाहा।
956) ॐ पुराणेभ्यो स्वाहा।
957) ॐ धनुर्वेदाय स्वाहा।
958) ॐ इज्जायै स्वाहा।
959) ॐ गान्धर्ववेदाय स्वाहा।
960) ॐ विधात्रे स्वाहा।
961) ॐ नारायणाय स्वाहा।
962) ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा।
963) ॐ वराह-नारदाभ्यां स्वाहा।
964) ॐ धर्मपुत्राय स्वाहा।
965) ॐ मुनिकर्दमस्यात्मजाय स्वाहा।
966) ॐ स यज्ञदत्ताय स्वाहा।
967) ॐ अमराय नाभिजाय स्वाहा।
968) ॐ श्रीपृथवे स्वाहा।
969) ॐ सुमत्स्याय स्वाहा।
970) ॐ कूर्माय स्वाहा।
971) ॐ धन्वन्तरये स्वाहा।
972) ॐ मोहिन्यै स्वाहा।
973) ॐ प्रतनारसिंहाय स्वाहा।
974) ॐ द्विजवामनाय स्वाहा।
975) ॐ रेणुकापुत्ररूपाय स्वाहा।
976) ॐ श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय स्वाहा।
977) ॐ धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय स्वाहा।
978) ॐ सीतापतये स्वाहा।
979) ॐ भारहृते स्वाहा।
980) ॐ रावणारये स्वाहा।
981) ॐ नृपसेतुकृते स्वाहा।
982) ॐ वानरेन्द्रप्रहारिणे स्वाहा।
983) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा।
984) ॐ प्रचण्डराघवेन्द्राय स्वाहा।
985) ॐ बलाय कृष्णचन्द्राय स्वाहा।
986) ॐ कल्किकलेशाय स्वाहा।
987) ॐ प्रसिद्धबुद्धाय स्वाहा।
988) ॐ हंसाय स्वाहा।
989) ॐ अश्वाय स्वाहा।
990) ॐ ऋषीन्द्रोऽजिताय स्वाहा।
991) ॐ देववैकुण्ठनाथाय स्वाहा।
992) ॐ अमूर्त्तये स्वाहा।
993) ॐ मन्वन्तरस्यावताराय स्वाहा।
994) ॐ गजोद्धारणाय स्वाहा।
995) ॐ ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे स्वाहा।
996) ॐ दानशीलाय स्वाहा।
997) ॐ दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय स्वाहा।
998) ॐ संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते स्वाहा।
999) ॐ स्थावरजंगमाय स्वाहा।
1000) ॐ अल्पमहते स्वाहा।

1000 Names of Lord Krishna Mantra in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top