Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Kannada

Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ 2 ಅಥವಾ ವರದಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ –
ಶ‍ೃಣು ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಯತ್ಪುರಾ ಸೂಚಿತಂ ಮಯಾ ।
ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವನ್ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ವರದಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಶ್ರೋತುಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋತ್ಸುಕಾಯತೇ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಾಙ್ ಮೇ ತ್ರಿಪುರನಾಶೇ ತು ಜಾತಾ ವಿಘ್ನಕುಲಾಃ ಶಿವೇ ।
ಮೋಹೇನ ಮುಹ್ಯತೇ ಚೇತಸ್ತೇ ಸರ್ವೇ ಬಲದರ್ಪಿತಾಃ ॥ 3 ॥

ತದಾ ಪ್ರಭುಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ವಿಘ್ನಾ ದೂರಾತ್ ಪಲಾಯನ್ತ ಕಾಲರುದ್ರಾದಿವ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 4 ॥

ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹತೋ ದೇವಿ ಜಾತೋಽಹಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ತಮದ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶಾನಂ ಸ್ತೌಮಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ 5 ॥

ತಮದ್ಯ ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಮಹಾಗಣಪತೇರ್ವಕ್ಷ್ಯೇ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 6 ॥

(ಪಾಠಕಾನಾಂ ಚ ದಾತೄಣಾಂ ಸುಖಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ದುಃಖಾಪಹಂ ಚ ಶ್ರೋತೄಣಾಂ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್) ॥ 7 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವರದಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭೈರವ ಋಷಿಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ । ಗಂ ಬೀಜಂ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಕುರು ಕುರು ಕೀಲಕಂ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತವಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್-
ಓಂಹ್ರೀಂಶ್ರೀಂಕ್ಲೀಂ-ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ಲೌಂಗಂ-ಗಣಪತಿರ್ಗುಣೀ ।
ಗುಣಾದ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 8 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭಾದೀಪ್ತೋ ದೀಪನೋ ಧೀವರೋ ಧನೀ ।
ಸದಾಶಾನ್ತೋ ಜಗತ್ತಾತೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಭಾಕರಃ ॥ 9 ॥

ವಿಸ್ರಮ್ಭೀ ವಿಜಯೀ ವೈದ್ಯೋ ವಾರಾನ್ನಿಧಿರನುತ್ತಮಃ ।
ಅಣೀಯಾನ್ ವಿಭವೀ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಾಥಾಪ್ರಿಯೋ ಗುರುಃ ॥ 10 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ।
ಪತಿಃ ಪೀತವಿಭೂಷಾಂಗೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ಲೋಹಿತಾಮ್ಬರಃ ॥ 11 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಮಾನಸ್ಥೋ ವಿನಯಃ ಸನಯಃ ಸುಖೀ ।
ಸುರೂಪಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಂಕರನನ್ದನಃ ॥ 12 ॥

ನನ್ದೀಶ್ವರೋ ಸದಾನನ್ದೀ ವನ್ದಿಸ್ತುತ್ಯೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ದೈತ್ಯಮರ್ದೀ ಮದಾಕ್ಷೀಬೋ ಮದಿರಾರುಣಲೋಚನಃ ॥ 11 ॥

ಸಾರಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸಾರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಚಾರೀ ವಿಲೇಪನಃ ।
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಕತ್ಥನಃ ॥ 14 ॥

ವೀರೇಶ್ವರೋ ವೀರಹರ್ತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯೋ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ಭೃಂಗಿರೀಟೀ ಭೃಂಗಮಾಲೀ ಭೃಂಗಕೂಜಿತನಾದಿತಃ ॥ 15 ॥

ವಿನರ್ತಕೋ ವಿನೇತಾಪಿ ವಿನತಾನನ್ದನೋಽರ್ಚಿತಃ ।
ವೈನತೇಯೋ ವಿನಮ್ರಾಂಗೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 16 ॥

ವಿರಾಟಕೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ವಿದಗ್ಧೋ ವಿಧಿರಾತ್ಮಭೂಃ ।
ಪುಷ್ಪದನ್ತಃ ಪುಷ್ಪಹಾರೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 17 ॥

ಪುಷ್ಪೇಷುರ್ಮಥನಃ ಪುಷ್ಟೋ ವಿಕರ್ತಾ ಕರ್ತರೀಕರಃ ।
ಅನ್ತ್ಯೋಽನ್ತಕಶ್ಚಿತ್ತಗಣಶ್ಚಿತ್ತಚಿನ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 18 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಚನ್ದನಾಕುಲಮುಂಡಕಃ ।
ಲಿಪಿತೋ ಲೋಹಿತೋ ಲುಪ್ತೋ (100) ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ವಿಲೋಭಕಃ ॥ 19 ॥

ಲುಬ್ಧಾಶಯೋ ಲೋಭರತೋ ಲಾಭದೋಽಲಂಘ್ಯಗಾತ್ರಕಃ ।
ಸುನ್ದರಃ ಸುನ್ದರೀಪುತ್ರಃ ಸಮಸ್ತಾಸುರಘಾತನಃ ॥ 20 ॥

ನೂಪುರಾಢ್ಯೋ ವಿಭವದೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ರವಿಃ ।
ವಿಚಾರೀ ವಾನ್ತದೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿತರ್ಕೀ ವಿಜಯೇಶ್ವರಃ ॥ 21 ॥

ಸುಪ್ತೋ ಬುದ್ಧಃ ಸದಾರೂಪಃ ಸುಖದಃ ಸುಖಸೇವಿತಃ ।
ವಿಕರ್ತನೋ ವಿಯಚ್ಚಾರೀ ವಿನಟೋ ನರ್ತಕೋ ನಟಃ ॥ 22 ॥

ನಾಟ್ಯೋ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋಽನನ್ತೋಽನನ್ತಗುಣಾತ್ಮಕಃ ।
ವಿಶ್ವಮೂರ್ವಿಶ್ವಘಾತೀ ಚ ವಿನತಾಸ್ಯೋ ವಿನರ್ತಕಃ ॥ 23 ॥

ಕರಾಲಃ ಕಾಮದಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಃ ಕುಟಿಲಃ ಕುಲಾಚಾರೀ ಕುಲೇಶ್ವರಃ ॥ 24 ॥

ವಿಕರಾಲೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಂಹಾರೋ ಹಾರಭೂಷಣಃ ।
ರುರೂ ರಮ್ಯಮುಖೋ ರಕ್ತೋ ರೇವತೀದಯಿತೋ ರಸಃ ॥ 25 ॥

ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೋರಗಭಯಾಪಹಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತರೂಪಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರಗ್ನಿಸೂರ್ಯೇನ್ದುಲೋಚನಃ ॥ 26 ॥

ಸಿತಾಸ್ಯಃ ಸಿತಮಾಲ್ಯಶ್ಚ ಸಿತದನ್ತಃ ಸಿತಾಂಶುಮಾನ್ ।
ಅಸಿತಾತ್ಮಾ ಭೈರವೇಶೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಭಗಃ ॥

ಭರ್ಗಾತ್ಮಜೋ ಭಗಾವಾಸೋ ಭಗದೋ ಭಗವರ್ಧನಃ ।
ಶುಭಂಕರಃ ಶುಚಿಃ ಶಾನ್ತಃ ಶ್ರೇಷ್ಯಃ ಶ್ರವ್ಯಃ ಶಚೀಪತಿಃ ॥ 28 ॥

ವೇದಾದ್ಯೋ ವೇದಕರ್ತಾ ಚ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವೇದಸಾರೋ ವೈದಿಕೋ ವೇದಪಾರಗಃ ॥ 29 ॥

ವೇದಧ್ವನಿರತೋ ವೀರೋ ವರೋ ವೇದಾಗಮಾರ್ಥವಿತ್ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸವರ್ಗಃ ಸಾಧುಃ ಸದಯಃ ಸದ್ (200) ಅಸನ್ಮಯಃ ॥ 30 ॥

ನಿರಾಮಯೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರ್ಭಯೋ ನಿತ್ಯರೂಪಭೃತ್ । ।
ನಿರ್ವೈರೋ ವೈರಿವಿಧ್ವಂಸೀ ಮತ್ತವಾರಣಸನ್ನಿಭಃ ॥ 31 ॥

ಶಿವಂಕರಃ ಶಿವಸುತಃ ಶಿವಃ ಸುಖವಿವರ್ಧನಃ ।
ಶ್ವೈತ್ಯಃ ಶ್ವೇತಃ ಶತಮುಖೋ ಮುಗ್ಧೋ ಮೋದಕಭೋಜನಃ ॥ 32 ॥

ದೇವದೇವೋ ದಿನಕರೋ ಧೃತಿಮಾನ್ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಧವಃ ।
ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧಮತಿಮಾಂಛುದ್ಧದೀಪ್ತಿಃ ಶುಚಿವ್ರತಃ ॥ 33 ॥

ಶರಣ್ಯಃ ಶೌನಕಃ ಶೂರಃ ಶರದಮ್ಭೋಜಧಾರಕಃ ।
ದಾರಕಃ ಶಿಖಿವಾಹೇಷ್ಟಃ ಶೀತಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ ॥ 34 ॥

ಶಂಕರೋ ನಿರ್ಭವೋ ನಿತ್ಯೋ ಲಯಕೃಲ್ಲಾಸ್ಯತತ್ಪರಃ । ನಿರ್ಭಯೋ
ಲೂತೋ ಲೀಲಾರಸೋಲ್ಲಾಸೀ ವಿಲಾಸೀ ವಿಭ್ರಮೋ ಭ್ರಮಃ ॥ 35 ॥

ಭ್ರಮಣಃ ಶಶಭೃತ್ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿರ್ಧರಣಿನನ್ದನಃ ।
ಬುದ್ಧೋ ವಿಬುಧಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಬುಧರಾಜೋ ಬಲನ್ಧರಃ ॥ 36 ॥

ಜೀವೋ ಜೀವಪ್ರದೋ ಜೈತ್ರಃ ಸ್ತುತ್ಯೋ ನುತ್ಯೋ ನತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಜನಕೋ ಜಿನಮಾರ್ಗಜ್ಞೋ ಜೈನಮಾರ್ಗನಿವರ್ತಕಃ ॥ 37 ॥

ಗೌರೀಸುತೋ ಗುರುರವೋ ಗೌರಾಂಗೋ ಗಜಪೂಜಿತಃ ।
ಪರಂ ಪದಂ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕವಿಃ ಕುಜಃ ॥ 38 ॥

ರಾಹುರ್ದೈತ್ಯಶಿರಶ್ಛೇದೀ ಕೇತುಃ ಕನಕಕುಂಡಲಃ ।
ಗ್ರಹೇನ್ದ್ರೋ ಗ್ರಾಹಿತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯೋಽಗ್ರಣೀರ್ಘುರ್ಘುರನಾದಿತಃ ॥ 39 ॥

ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೀವರೋ ಪೋತ್ರೀ ಪೀನವಕ್ಷಾಃ ಪರಾರ್ಜಿತಃ ।
ವನೇಚರೋ ವನಪತಿರ್ವನವಾಸಃ ಸ್ಮರೋಪಮಃ ॥ 40 ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಪೂತಃ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಪರಾತ್ಮಾ ಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಶಕಲಾಕಾರೋ ಮನ್ಯುಃ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಃ ॥ 41 ॥

ಯುಗಾತ್ಮಾ ಯುಗಭೃದ್ ಯಜ್ವಾ (300) ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಜ್ಞವತ್ಸಲಃ । ಯೋಗಭೃದ್
ಯಶಸ್ವೀ ಯಜಮಾನೇಷ್ಟೋ ವ್ರಜಭೃದ್ ವಜ್ರಪಂಜರಃ ॥ 42 ॥

ಮಣಿಭದ್ರೋ ಮಣಿಮಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮೀನಧ್ವಜಾಶ್ರಿತಃ ।
ಮೀನಧ್ವಜೋ ಮನೋಹಾರೀ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗವರ್ಧನಃ ॥ 43 ॥

ದ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ರಷ್ಟಾ ತಪಸ್ವೀ ಚ ವಿಗ್ರಹೀ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ ।
ತಪೋಮಯಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಪನಶ್ಚ ತಪೋಧನಃ ॥ 44 ॥

ರುಚಕೋ ಮೋಚಕೋ ರುಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಸ್ತೋಮರಧಾರಕಃ ।
ದಂಡೀ ಚಂಡಾಂಶುರವ್ಯಕ್ತಃ ಕಮಂಡಲುಧರೋಽನಘಃ ॥ 45 ॥

ಕಾಮೀ ಕರ್ಮರತಃ ಕಾಲಃ ಕೋಲಃ ಕ್ರನ್ದಿತದಿಕ್ತಟಃ ।
ಭ್ರಾಮಕೋ ಜಾತಿಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಜಾಡ್ಯಹಾ ಜಡಸೂದನಃ ॥ 46 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೋ ಜಗದ್ವಾಸೀ ಹಾಸಕೃದ್ ಹವನೋ ಹವಿಃ ।
ಹವಿಷ್ಮಾನ್ ಹವ್ಯವಾಹಾಕ್ಷೋ ಹಾಟಕೋ ಹಾಟಕಾಂಗದಃ ॥ 47 ॥

ಸುಮೇರುರ್ಹಿಮವಾನ್ ಹೋತಾ ಹರಪುತ್ರೋ ಹಲಂಕಷಃ ।
ಹಾಲಪ್ರಿಯೋ ಹೃದಾಶಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಹೃದಯಪೋಷಣಃ ॥ 48 ॥

ಶೋಷಣಃ ಕ್ಲೇಶಹಾ ಕ್ರೂರಃ ಕಠೋರಃ ಕಠಿನಾಕೃತಿಃ ।
ಕೂವರೋ ಧೀಮಯೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ಧೀಮಾನ್ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥

ದವಿಷ್ಠೋ ದಮನೋ ದ್ಯುಸ್ಥೋ ದಾತಾ ತ್ರಾತಾ ಸಿತಃ ಸಮಃ ।
ನಿರ್ಗತೋ ನೈಗಮೀ ಗಮ್ಯೋ ನಿರ್ಜೇಯೋ ಜಟಿಲೋಽಜರಃ ॥ 50 ॥

ಜನಜೀವೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಚಾಮೀಕರನಿಭೋಽನಾದ್ಯೋ ನಲಿನಾಯತಲೋಚನಃ ॥ 51 ॥

ರೋಚನೋ ಮೋಚನೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಕೋಟಿಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಃ ಪಂಚಸಾಯಕಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಕಃ ॥ 52 ॥

ಪಂಚಮಃ ಪಶ್ಚಿಮಃ ಪೂರ್ವಃ ( 400) ಪೂರ್ಣಃ ಕೀರ್ಣಾಲಕಃ ಕುಣಿಃ ।
ಕಠೋರಹೃದಯೋ ಗ್ರೀವಾಲಂಕೃತೋ ಲಲಿತಾಶಯಃ ॥ 53 ॥

ಲೋಲಚಿತ್ತೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಮಾಸಪಕ್ಷರ್ತುರೂಪವಾನ್ ।
ಧ್ರುವೋ ದ್ರುತಗತಿರ್ಧರ್ಮ್ಯೋ ಧರ್ಮೀ ನಾಕಿಪ್ರಿಯೋಽನಲಃ ॥ 54 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಗ್ರಸ್ತಭುವನೋ ಭುವನೈಕಮಲಾಪಹಃ ।
ಸಾಗರಃ ಸ್ವರ್ಗತಿಃ ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸಾನನ್ದಃ ಸಾಧುಪೂಜಿತಃ ॥ 55 ॥

ಸತೀಪತಿಃ ಸಮರಸಃ ಸನಕಃ ಸರಲಃ ಸುರಃ ।
ಸುರಾಪ್ರಿಯೋ ವಸುಪತಿರ್ವಾಸವೋ ವಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 56 ॥

ವಿತ್ತದೋ ವಿತ್ತನಾಥಶ್ಚ ಧನಿನಾಂ ಧನದಾಯಕಃ ।
ರಾಜೀ ರಾಜೀವನಯನಃ ಸ್ಮೃತಿದಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಮ್ಬರಃ ॥ 57 ॥

ಆಶ್ವಿನೋಽಶ್ವಮುಖಃ ಶುಭ್ರೋ ಭರಣೋ ಭರಣೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಸನಗಃ ಕೋಲೋ ರೋಹೀ ರೋಹಣಪಾದುಕಃ ॥ 58 ॥

ಋಭುವೇಷ್ಟೋಽರಿಮರ್ದೀ ಚ ರೋಹಿಣೀಮೋಹನೋಽಮೃತಮ್ ।
ಮೃಗರಾಜೋ ಮೃಗಶಿರಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುರಧ್ವನಿಃ ॥ 59 ॥

ಆರ್ದ್ರಾನನೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹೋರಗವಿಭೂಷಣಃ ।
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತವಿಭವೋ ಭ್ರೂಕರಾಲಃ ಪುನರ್ಮಯಃ ॥ 60 ॥

ಪುನರ್ದೇವಃ ಪುನರ್ಜೇತಾ ಪುನರ್ಜೀವಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ತಿತ್ತಿರಿಸ್ತಿಮಿಕೇತುಶ್ಚ ತಿಮಿಚಾರಕಘಾತನಃ ॥ 61 ॥

ತಿಷ್ಯಸ್ತುಲಾಧರೋ ಜಮ್ಭ್ಯೋ ವಿಶ್ಲೇಷೋಽಶ್ಲೇಷ ಏಣರಾಟ್ ।
ಮಾನದೋ ಮಾಧವೋ ಮಾಘೋ ವಾಚಾಲೋ ಮಘವೋಪಮಃ ॥ 62 ॥

ಮೇಧ್ಯೋ ಮಘಾಪ್ರಿಯೋ ಮೇಘೋ ಮಹಾಮುಂಡೋ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಪೂರ್ವಫಾಲ್ಗುನಿಕಃ ಸ್ಫೀತಃ ಫಲ್ಗುರುತ್ತರಫಾಲ್ಗುನಃ ॥ 63 ॥

ಫೇನಿಲೋ ಬ್ರಹ್ಮದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಪ್ತತನ್ತುಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಘೋಣಾಹಸ್ತಶ್ಚತುರ್ಹಸ್ತೋ ಹಸ್ತಿವಕ್ತ್ರೋ ಹಲಾಯುಧಃ ॥ 64 ॥

ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರೋ(500)ಽರ್ಚಿತಪದಃ ಸ್ವಾದಿತಃ ಸ್ವಾತಿವಿಗ್ರಹಃ ।
ವಿಶಾಖಃ ಶಿಖಿಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಶಿಖಿಧ್ವಜಸಹೋದರಃ ॥ 65 ॥

ಅಣೂ ರೇಣುಃ ಕಲಾಸ್ಫಾರೋಽನೂರೂ ರೇಣುಸುತೋ ನರಃ ।
ಅನುರಾಧಾಪ್ರಿಯೋ ರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರೀಮಾಂಛುಕ್ಲಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 66 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಚಿತಪದೋ ಮೂಲಂ ತ್ರಿಜಗತೋ ಗುರುಃ ।
ಶುಚಿಃ ಪೂರ್ವಸ್ತಥಾಷಾಢಶ್ಚೋತ್ತರಾಷಾಢ ಈಶ್ವರಃ ॥ 67 ॥

ಶ್ರವ್ಯೋಽಭಿಜಿದನನ್ತಾತ್ಮಾ ಶ್ರವೋ ವೇಪಿತದಾನವಃ ।
ಶ್ರಾವಣಃ ಶ್ರವಣಃ ಶ್ರೋತಾ ಧನೀ ಧನ್ಯೋ ಧನಿಷ್ಠಕಃ ॥ 68 ॥

ಶಾತಾತಪಃ ಶಾತಕುಮ್ಭಃ ಶತಂಜ್ಯೋತಿಃ ಶತಮ್ಭಿಷಕ್ ।
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದೋ ಭದ್ರಶ್ಚೋತ್ತರಾಭಾದ್ರಪಾದಿತಃ ॥ 69 ॥

ರೇಣುಕಾತನಯೋ ರಾಮೋ ರೇವತೀರಮಣೋ ರಮೀ ।
ಅಶ್ವಿಯುಕ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೇಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋ ಮೃಗೋತ್ತಮಃ ॥ 70 ॥

ಪುಷ್ಯಶೌರ್ಯಃ ಫಾಲ್ಗುನಾತ್ಮಾ ವಸನ್ತಶ್ಚಿತ್ರಕೋ ಮಧುಃ ।
ರಾಜ್ಯದೋಽಭಿಜಿದಾತ್ಮೀಯಸ್ತಾರೇಶಸ್ತಾರಕದ್ಯುತಿಃ ॥ 71 ॥

ಪ್ರತೀತಃ ಪ್ರೋಜ್ಝಿತಃ ಪ್ರೀತಃ ಪರಮಃ ಪಾರಮೋ ಹಿತಃ ।
ಪರಹಾ ಪಂಚಭೂಃ ಪಂಚವಾಯುಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪರಂ ಮಹಃ ॥ 72 ॥

ಪುರಾಣಾಗಮವಿದ್ ಯೋಗ್ಯೋ ಮಹಿಷೋ ರಾಸಭೋಽಗ್ರಗಃ ।
ಗ್ರಾಹೋ ಮೇಷೋ ವೃಷೋ ಮನ್ದೋ ಮನ್ಮಥೋ ಮಿಥುನಾರ್ಚಿತಃ ॥ 73 ॥

ಕಲ್ಕಭೃತ್ ಕಟಕೋ ದೀನೋ ಮರ್ಕಟಃ ಕರ್ಕಟೋ ಘೃಣೀ ।
ಕುಕ್ಕುಟೋ ವನಜೋ ಹಂಸಃ ಪರಹಂಸಃ ಶ‍ೃಗಾಲಕಃ ॥ 74 ॥

ಸಿಂಹಃ ಸಿಂಹಾಸನೋ ಮೂಷೋ ಮೋಹ್ಯೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ (600) ।
ಪುತ್ರದೋ ನರಕತ್ರಾತಾ ಕನ್ಯಾಪ್ರೀತಃ ಕುಲೋದ್ವಹಃ ॥ 75 ॥

ಅತುಲ್ಯರೂಪೋ ಬಲದಸ್ತುಲಾಭೃತ್ ತುಲ್ಯಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ಅಲಿಚಾಪಧರೋ ಧನ್ವೀ ಕಚ್ಛಪೋ ಮಕರೋ ಮಣಿಃ ॥ 76 ॥

ಸ್ಥಿರಃ ಪ್ರಭುರ್ಮಹಾಕರ್ಮೀ ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ವಸುಮೂರ್ತಿಧರೋ ವ್ಯಗ್ರೋಽಸುರಹಾರೀ ಯಮಾನ್ತಕಃ ॥ 77 ॥

ದೇವಾಗ್ರಣೀರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಹ್ಯಮ್ಬುಜಾಲೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಅಂಗದೀ ಕುಂಡಲೀ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತವಿವರ್ಧನಃ ॥ 78 ॥

ಗಾಣಪತ್ಯಪ್ರದೋ ಮಾಯೀ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸುತೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ 79 ॥

ಸಂಸಾರಭಯವಿಧ್ವಂಸೀ ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಮಹೀಧರಃ ।
ವಿಘ್ನಾನ್ತಕೋ ಮಹಾಗ್ರೀವೋ ಭೃಶಂ ಮೋದಕಮೋದಿತಃ ॥ 80 ॥

ವಾರಾಣಸೀಪ್ರಿಯೋ ಮಾನೀ ಗಹನ ಆಖುವಾಹನಃ ।
ಗುಹಾಶ್ರಯೋ ವಿಷ್ಣುಪದೀತನಯಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 81 ॥

ಪರರ್ದ್ಧಿಸ್ತುಷ್ಟೋ ವಿಮಲೋ ಮೌಲಿಮಾನ್ ವಲ್ಲಭಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಚತುರ್ದಶೀಪ್ರಿಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ವ್ಯವಸಾಯೋ ಮದಾನ್ವಿತಃ ॥ 82 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಃ ಸಿಂಹಯುಗಲನಿವಿಷ್ಟೋ ಬಾಲರೂಪಧೃತ್ ।
ಧೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಬಲಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 83 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಹಿತಕೃದ್ ವೈದ್ಯೋ ಮಹಾಕುಕ್ಷಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಕರಣಂ ಮೃತ್ಯುಹಾರೀ ಚ ಪಾಪಸಂಘನಿವರ್ತಕಃ ॥ 84 ॥

ಉದ್ಭಿದ್ ವಜ್ರೀ ಮಹಾದೈತ್ಯಸೂದನೋ ದೀನರಕ್ಷಕಃ ।
ಭೂತಚಾರೀ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಬುದ್ಧಿರೂಪೋ ಮನೋಮಯಃ ॥ 85 ॥

ಅಹಂಕಾರವಪುಃ ಸಾಂಖ್ಯಪುರುಷಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ।
ತನ್ಮಾತ್ರರೂಪೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮಾ ವಶೀಕರಃ ॥ 86 ॥

ಮಲತ್ರಯಬಹಿರ್ಭೂತೋ ಹ್ಯವಸ್ಥಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ ।
ನೀರೂಪೋ ಬಹುರೂಪಶ್ಚ ಕಿನ್ನರೋ ನಾಗವಿಕ್ರಮಃ ॥ 87 ॥

ಏಕದನ್ತೋ ಮಹಾವೇಗಃ ಸೇನಾನೀ ಸ್ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ (700) ಶ್ರೀಃ ಸಮ್ಪದಹ್ರೀರ್ಧೃತಿರ್ಮತಿಃ ॥ 88 ॥

ಸರ್ವಶೋಷಕರೋ ವಾಯುಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಃ ಸುನಿಶ್ಚಲಃ ।
ಸಂಹರ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾ ಲಯಾಶ್ರಿತಃ ॥ 89 ॥

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಃ ಸಾಮಾಸ್ಯೋಽಥರ್ವಶೀರ್ಷಾ ಯಜುರ್ಭುಜಃ ।
ಋಗೀಕ್ಷಣಃ ಕಾವ್ಯಕರ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಾಕಾರೀ ನಿರುಕ್ತವಿತ್ ॥ 90 ॥

ಶೇಷರೂಪಧರೋ ಮುಖ್ಯಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭಾಕ್ ।
ವಿಚಾರವಾಞ್ಶಂಖಧಾರೀ ಸತ್ಯವ್ರತಪರಾಯಣಃ ॥ 91 ॥

ಮಹಾತಪಾ ಘೋರತಪಾಃ ಸರ್ವದೋ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರೋ ವ್ಯಾಪೀ ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಾದಭೃತ್ ॥ 92 ॥

ಸಮೃದ್ಧೋ ಭೂತಿದೋ ಭೋಗೀ ವೇಶೀ ಶಂಕರವತ್ಸಲಃ ।
ಶಮ್ಭುಭಕ್ತಿರತೋ ಮೋಕ್ಷದಾತಾ ಭವದವಾನಲಃ ॥ 93 ॥

ಸತ್ಯಸ್ತಪಾ ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಃ ಕರ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಂಸ್ತಥಾ ।
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪಶ್ಚ ಪಂಚಕೋಶಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 94 ॥

ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚರಾಚರವಪುರ್ಧರಃ ।
ಪ್ರಾಣದೋ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ನಾದಮೂರ್ತಿಯುತೋಽಕ್ಷರಃ ॥ 95 ॥

ಭೂತಾದ್ಯಸ್ತೈಜಸೋ ಭಾವೋ ನಿಷ್ಕಲಶ್ಚೈವ ನಿರ್ಮಲಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಶ್ಚೇತನೋ ರುದ್ರಃ ಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ ಪುರುಷೋ ಬುಧಃ ॥ 96 ॥

ಅನಾಧಾರೋಽಪ್ಯನಾಕಾರೋ ಧಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯವಪುಃ ಸ್ಕನ್ದಾನುಜೋ ಭಾನುರ್ಮಹಾಪ್ರಭಃ ॥ 97 ॥

ಯಜ್ಞಹರ್ತಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಫಲದಾಯಕಃ ।
ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಜ್ಞಮಯೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 98 ॥

ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗೋ ವಿಕಟೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಕಃ ॥ 99 ॥

ಟಂಕಧಾರೀ ಜಮ್ಬುಕಶ್ಚ ನಾಯಕಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಃ ।
ಸುವರ್ಣಗರ್ಭಃ ಸುಮುಖಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 100 ॥

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚನ್ದನಚ್ಛವಿಃ ।
ಸ್ವಂಗಃ ಸ್ವಕ್ಷಃ (800) ಶತಾನನ್ದೋ ಲೋಕವಿಲ್ಲೋಕವಿಗ್ರಹಃ ॥ 101 ॥

ಇನ್ದ್ರೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ಧೂಮಕೇತುರ್ವಹ್ನಿಃ ಪೂಜ್ಯೋ ದವಾನ್ತಕಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 102 ॥

ಕುಮ್ಭಭೃತ್ ಕಲಶೀ ಕುಬ್ಜೋ ಮೀನಮಾಂಸಸುತರ್ಪಿತಃ ।
ರಾಶಿತಾರಾಗ್ರಹಮಯಸ್ತಿಥಿರೂಪೋ ಜಗದ್ವಿಭುಃ ॥ 103 ॥

ಪ್ರತಾಪೀ ಪ್ರತಿಪತಪ್ರೇಯಾನ್ ದ್ವಿತೀಯೋಽದ್ವೈತನಿಶ್ಚಿತಃ ।
ತ್ರಿರೂಪಶ್ಚ ತೃತೀಯಾಗ್ನಿಸ್ತ್ರಯೀರೂಪಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 104 ॥

ಚತುರ್ಥೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವೋ ಪಾರಗಃ ಪಂಚಮೀರವಃ ।
ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಕೋಽಜಾತಃ ಷಷ್ಠೀ ಷಷ್ಟಿಕವತ್ಸರಃ ॥ 105 ॥

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಗತಿಃ ಸಾರಃ ಸಪ್ತಮೀಶ್ವರ ಈಹಿತಃ ।
ಅಷ್ಟಮೀನನ್ದನೋಽನಾರ್ತೋ ನವಮೀಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ ॥ 106 ॥

ದಶದಿಕ್ಪತಿಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ದಶಮೀ ದ್ರುಹಿಣೋ ದ್ರುತಃ ।
ಏಕಾದಶಾತ್ಮಾ ಗಣಪೋ ದ್ವಾದಶೀಯುಗಚರ್ಚಿತಃ ॥ 107 ॥

ತ್ರಯೋದಶಮನುಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಸುರಪ್ರಿಯಃ ।
ಚತುರ್ದಶೇನ್ದ್ರಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಿಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 108 ॥

ದರ್ಶಾದರ್ಶೋ ದರ್ಶನಶ್ಚ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ।
ಮೌನೀ ಮಧುರವಾಙ್ಮೂಲಂ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಮೇಘವಾಹನಃ ॥ 109 ॥

ಮಹಾಗಜೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಶತ್ರುರ್ಜಯಾಶ್ರಯಃ ।
ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ರುಕ್ಮೋ ರುದ್ರಪುತ್ರೋಽಘತಾಪನಃ ॥ 110 ॥

ಭವಪ್ರಿಯೋ ಭವಾನೀಷ್ಟೋ ಭಾರಭೃದ್ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವಕುಶಲೋಽಕುಂಠೋ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಣುಸೇವಿತಃ ॥ 111 ॥

ವೃತ್ರಹಾ ವಿಘ್ನಹಾ ಸೀರಃ ಸಮಸ್ತದುರಿತಾಪಹಃ ।
ಮಂಜುಲೋ ಮಾರ್ಜನೋ ಮತ್ತೋ ದುರ್ಗಾಪುತ್ರೋ ದುರಾಲಸಃ ॥ 112 ॥

ಅನನ್ತಚಿತ್ಸುಧಾಧಾರೋ ವೀರೋ ವೀರ್ಯೈಕಸಾಧಕಃ ।
ಭಾಸ್ವನ್ಮುಕುಟಮಾಣಿಕ್ಯಃ ಕೂಜತ್ಕಿಂಕಿಣಿಜಾಲಕಃ ॥ 113 ॥

ಶುಂಡಾಧಾರೀ ತುಂಡಚಲಃ ಕುಂಡಲೀ ಮುಂಡಮಾಲಕಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಶ್ಚ (900) ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 114 ॥

ಉದ್ಗೀಥೋ ನರದನ್ತಾಢ್ಯಮಾಲಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ನಾರದೋ ವಾರಣೋ ಲೋಲಶ್ರವಣಃ ಶೂರ್ಪಕಶ್ರವಾಃ ॥ 115 ॥

ಬೃಹದುಲ್ಲಾಸನಾಸಾಢ್ಯವ್ಯಾಪ್ತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡಲಃ ।
ಇಲಾಮಂಡಲಸಮ್ಭ್ರಾನ್ತಕೃತಾನುಗ್ರಹಜೀವಕಃ ॥ 116 ॥

ಬೃಹತ್ಕರ್ಣಾಂಚಲೋದ್ಭೂತವಾಯುವೀಜಿತದಿಕ್ತಟಃ ।
ಬೃಹದಾಸ್ಯರವಾಕ್ರಾನ್ತಭೀಮಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡಕಃ ॥ 117 ॥

ಬೃಹತ್ಪಾದಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಸಪ್ತಪಾತಾಲವೇಪಿತಃ ।
ಬೃಹದ್ದನ್ತಕೃತಾತ್ಯುಗ್ರರಣಾನನ್ದರಸಾಲಸಃ ॥ 118 ॥

ಬೃಹದ್ಧಸ್ತಧೃತಾಶೇಷಾಯುಧನಿರ್ಜಿತದಾನವಃ ।
ಸ್ಫುರತ್ಸಿನ್ದೂರವದನಃ ಸ್ಫುರತ್ತೇಜೋಽಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 119 ॥

ಉದ್ದೀಪಿತಮಣಿಸ್ಫೂರ್ಜನ್ನೂಪುರಧ್ವನಿನಾದಿತಃ ।
ಚಲತ್ತೋಯಪ್ರವಾಹಾಢ್ಯನದೀಜಲಕಣಾಕುಲಃ ॥ 120 ॥

ಭ್ರಮತ್ಕುಂಜರಸಂಘಾತವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಮಹಾರುದ್ರಪುರಃಸರಸುರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 121 ॥

ಅಶೇಷಶೇಷಪ್ರಭೃತಿವ್ಯಾಲಜಾಲೋಪಸೇವಿತಃ ।
ಗೂರ್ಜತ್ಪಂಚಾನನಾರಾವಪ್ರಾಪ್ತಾಕಾಶಧರಾತಲಃ ॥ 122 ॥

ಹಾಹಾಹೂಹೂಕೃತಾತ್ಯುಗ್ರಸುರವಿಭ್ರಾನ್ತಮಾನಸಃ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಬೀಜಾಢ್ಯಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 123 ॥

ವೇದಾನ್ತಶಾಸ್ತ್ರಪೀಯೂಷಧಾರಾಪ್ಲಾವಿತಭೂತಲಃ ।
ಶಂಖಧ್ವನಿಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಪಾತಾಲಾದಿನಭಸ್ತಲಃ ॥ 124 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ಮಹಾಮಲ್ಲೋ ಭಲ್ಲಹಸ್ತೋ ಬಲಿಃ ಕಲಿಃ ।
ಕೃತತ್ರೇತಾಯುಗೋಲ್ಲಾಸಭಾಸಮಾನಜಗತ್ತ್ರಯಃ ॥ 125 ॥

ದ್ವಾಪರಃ ಪರಲೋಕೈಕಕರ್ಮಧ್ವಾನ್ತಸುಧಾಕರಃ ।
ಸುಧಾಸಿಕ್ತವಪುರ್ವ್ಯಾಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾದಿಕಟಾಹಕಃ ॥ 126 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಅಕಾರಾಕಾರಪ್ರೋದ್ಗೀತತಾರನಾದನಿನಾದಿತಃ ॥ 127 ॥

ಇಕಾರೇಕಾರಮನ್ತ್ರಾಢ್ಯಮಾಲಾಭ್ರಮಣಲಾಲಸಃ ।
ಉಕಾರೋಕಾರಪ್ರೋದ್ಗಾರಿಘೋರನಾಗೋಪವೀತಕಃ ॥ 128 ॥

ಋವರ್ಣಾಂಕಿತೠಕಾರಪದ್ಮದ್ವಯಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಲೃಕಾರಯುತಲೄಕಾರಶಂಖಪೂರ್ಣದಿಗನ್ತರಃ ॥ 129 ॥

ಏಕಾರೈಕಾರಗಿರಿಜಾಸ್ತನಪಾನವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಓಕಾರೌಕಾರವಿಶ್ವಾದಿಕೃತಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮಾಲಸಃ ॥ 130 ॥

ಅಂಅಃವರ್ಣಾವಲೀವ್ಯಾಪ್ತಪಾದಾದಿಶೀರ್ಷಮಂಡಲಃ ।
ಕರ್ಣತಾಲಕೃತಾತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವಾಯುವೀಜಿತನಿರ್ಜರಃ ॥ 131 ॥

ಖಗೇಶಧ್ವಜರತ್ನಾಂಕಕಿರೀಟಾರುಣಪಾದಕಃ ।
ಗರ್ವಿತಾಶೇಷಗನ್ಧರ್ವಗೀತತತ್ಪರಶ್ರೋತ್ರಕಃ ॥ 132 ॥

ಘನವಾಹನವಾಗೀಶಪುರಃಸರಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಙವರ್ಣಾಮೃತಧಾರಾಢ್ಯಶೋಭಮಾನೈಕದನ್ತಕಃ ॥ 133 ॥

ಚನ್ದ್ರಕುಂಕುಮಜಮ್ಬಾಲಲಿಪ್ತಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಛತ್ರಚಾಮರರತ್ನಾಢ್ಯಮುಕುಟಾಲಂಕೃತಾನನಃ ॥ 134 ॥

ಜಟಾಬದ್ಧಮಹಾನರ್ಘಮಣಿಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಃ ।
ಝಾಂಕಾರಿಮಧುಪವ್ರಾತಗಾನನಾದನಿನಾದಿತಃ ॥ 135 ॥

ಞವರ್ಣಕೃತಸಂಹಾರದೈತ್ಯಾಸೃಕ್ಪೂರ್ಣಮುದ್ಗರಃ ।
ಟಂಕಾರುಕಫಲಾಸ್ವಾದವೇಪಿತಾಶೇಷಮೂರ್ಧಜಃ ॥ 136 ॥

ಠಕಾರಾಢ್ಯಡಕಾರಾಂಕಢಕಾರಾನನ್ದತೋಷಿತಃ ।
ಣವರ್ಣಾಮೃತಪೀಯೂಷಧಾರಾಧರಸುಧಾಧರಃ ॥ 137 ॥

ತಾಮ್ರಸಿನ್ದೂರಪುಂಜಾಢ್ಯಲಲಾಟಫಲಕಚ್ಛವಿಃ ।
ಥಕಾರಧನಪಂಕ್ತ್ಯಾಢ್ಯಸನ್ತೋಷಿತದ್ವಿಜವ್ರಜಃ ॥ 18 ॥

ದಯಾಮಯಹೃದಮ್ಭೋಜಧೃತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡಲಃ ।
ಧನದಾದಿಮಹಾಯಕ್ಷಸಂಸೇವಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 139 ॥

ನಮಿತಾಶೇಷದೇವೌಘಕಿರೀಟಮಣಿರಂಜಿತಃ ।
ಪರವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾದಿಮಾರ್ಗಚ್ಛೇದನದಕ್ಷಕಃ ॥ 140 ॥

ಫಣಿಚಕ್ರಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಗಲಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಬದ್ಧಭ್ರೂಯುಗಭೀಮೋಗ್ರಸನ್ತರ್ಜಿತಸುರಾಸುರಃ ॥ 141 ॥

ಭವಾನೀಹೃದಯಾನನ್ದವರ್ಧನೈಕನಿಶಾಕರಃ ।
ಮದಿರಾಕಲಶಸ್ಫೀತಕರಾಲೈಕಕರಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 142 ॥

ಯಜ್ಞಾನ್ತರಾಯಸಂಘಾತಘಾತಸಜ್ಜೀಕೃತಾಯುಧಃ ।
ರತ್ನಾಕರಸುತಾಕಾನ್ತಕಾನ್ತಿಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 143 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಮಹಾಭೀಮವಪುರ್ದೀನೀಕೃತಾಸುರಃ ।
ವರುಣಾದಿದಿಗೀಶಾನರಚಿತಾರ್ಚನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 144 ॥

ಶಂಕರೈಕಪ್ರಿಯಪ್ರೇಮನಯನಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ।
ಷೋಡಶಸ್ವರಿತಾಲಾಪಗೀತಗಾನವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 145 ॥

ಸಮಸ್ತದುರ್ಗತಿಸರಿನ್ನಾಥೋತ್ತಾರಣಕೋಡುಪಃ ।
ಹರಾದಿಬ್ರಹ್ಮವೈಕುಂಠಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾದಿಪಾಠಕಃ ॥ 146 ॥

ಕ್ಷಮಾಪೂರಿತಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂರಕ್ಷಿತಚರಾಚರಃ ।
ತಾರಾಂಕಮನ್ತ್ರವರ್ಣೈಕವಿಗ್ರಹೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 147 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವಿದ್ಯಾಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಓಂಶ್ರೀಂವಿನಾಯಕೋ ಓಂಹ್ರೀಂವಿಘ್ನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 148 ॥

ಹೇರಮ್ಬೋ ಮೋದಕಾಹಾರೋ ವಕ್ತ್ರತುಂಡೋ ವಿಧಿಸ್ಮೃತಃ ।
ವೇದಾನ್ತಗೀತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಶುದ್ಧಮನ್ತ್ರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ॥ 149 ॥

ಗಣೇಶೋ ವರದೋ ದೇವೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಿತಃ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾಶೇಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ 150 ॥

ಗಾಂಗೇಯೋ ಗಣಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಓಂಶ್ರೀನ್ದ್ವೈಮಾತುರಃ ಶಿವಃ ।
ಓಂಹ್ರೀಂಶ್ರೀಂಕ್ಲೀಂಗ್ಲೌಂಗಂದೇವೋ ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ (1000) ॥ 151 ॥

ಇದಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ಮೃತಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯತಮಂ ಗುಪ್ತಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಮ್ ॥ 152 ॥

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರನಿಧಿಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ ।
ಗ್ರಹತಾರಾಮಯಂ ರಾಶಿವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 153 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನಂ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಗಣೇಶಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ರಿದಿವೌಕಸಾಮ್ ॥ 154 ॥

ಯಥೇಷ್ಟಫಲದಂ ಲೋಕೇ ಮನೋರಥಪ್ರಪೂರಣಮ್ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮಯಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ ॥ 155 ॥

ವಿನಾರ್ಚನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ನ್ಯಾಸಂ ವಿನಾ ಜಪಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧೀನಾಂ ಸಾಧನಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ ॥ 156 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮರ್ಧರಾತ್ರೇ ತು ಪಠೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಚತುಷ್ಪಥೇ ।
ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ರವೌ ದೇವಿ ಪುಣ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 157 ॥

ಧಾರಯೇತ್ತು ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ ।
ಯೋಷಿದ್ವಾಮಕರೇ ಬದ್ಧ್ವಾ ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭುಜೇ ॥ 158 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮೋಹಯೇದಪಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ವಶಯೇದಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಾರಯೇದಖಿಲಾನ್ ರಿಪೂನ್ ॥ 159 ॥

ಉಚ್ಚಾಟಯೇಚ್ಚ ಗೀರ್ವಾಣಾನ್ ಶಮಯೇಚ್ಚ ಧನಂಜಯಮ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರಾಂಲ್ಲಭೇಚ್ಛೀಘ್ರಂ ನಿರ್ಧನೋ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 160 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪುರಃ ಶಿವೇ ।
ನಗ್ನಃ ಶಕ್ತಿಯುತೋ ದೇವಿ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ॥ 161 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ವರದಂ ಪಶ್ಯೇದ್ಗಣೇಶಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಯ ಏನಂ ಪಠತೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 162 ॥

ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾದಿವಿಭವೋ ದಾರಾಯುಃಸಮ್ಪದಃ ಸದಾ ।
ರಣೇ ರಾಜಭಯೇ ದ್ಯೂತೇ ಪಠೇನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 163 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಇತೀದಂ ಪುಣ್ಯಸರ್ವಸ್ವಂ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 164 ॥

ಮಹಾಗಣಪತೇರ್ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ
ಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Varada Ganesha:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama 2 Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top