Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ మహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రం ౨ అథవా వరదగణేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ –
శ‍ృణు దేవి రహస్యం మే యత్పురా సూచితం మయా ।
తవ భక్త్యా గణేశస్య వక్ష్యే నామసహస్రకమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ –
భగవన్ గణనాథస్య వరదస్య మహాత్మనః ।
శ్రోతుం నామసహస్రం మే హృదయం ప్రోత్సుకాయతే ॥ ౨ ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ –
ప్రాఙ్ మే త్రిపురనాశే తు జాతా విఘ్నకులాః శివే ।
మోహేన ముహ్యతే చేతస్తే సర్వే బలదర్పితాః ॥ ౩ ॥

తదా ప్రభుం గణాధ్యక్షం స్తుత్వా నామసహస్రకైః ।
విఘ్నా దూరాత్ పలాయన్త కాలరుద్రాదివ ప్రజాః ॥ ౪ ॥

తస్యానుగ్రహతో దేవి జాతోఽహం త్రిపురాన్తకః ।
తమద్యాపి గణేశానం స్తౌమి నామసహస్రకైః ॥ ౫ ॥

తమద్య తవ భక్త్యాహం సాధకానాం హితాయ చ ।
మహాగణపతేర్వక్ష్యే దివ్యం నామసహస్రకమ్ ॥ ౬ ॥

(పాఠకానాం చ దాతౄణాం సుఖసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ।
దుఃఖాపహం చ శ్రోతౄణాం మన్త్రనామసహస్రకమ్) ॥ ౭ ॥

అస్య శ్రీవరదగణేశసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీభైరవ ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా । గం బీజం । హ్రీం శక్తిః ।
కురు కురు కీలకం ।
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే సహస్రనామస్తవపాఠే వినియోగః ।

ధ్యానమ్-
ఓంహ్రీంశ్రీంక్లీం-గణాధ్యక్షో గ్లౌంగం-గణపతిర్గుణీ ।
గుణాద్యో నిర్గుణో గోప్తా గజవక్త్రో విభావసుః ॥ ౮ ॥

విశ్వేశ్వరో విభాదీప్తో దీపనో ధీవరో ధనీ ।
సదాశాన్తో జగత్తాతో విష్వక్సేనో విభాకరః ॥ ౯ ॥

విస్రమ్భీ విజయీ వైద్యో వారాన్నిధిరనుత్తమః ।
అణీయాన్ విభవీ శ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో గాథాప్రియో గురుః ॥ ౧౦ ॥

సృష్టికర్తా జగద్ధర్తా విశ్వభర్తా జగన్నిధిః ।
పతిః పీతవిభూషాఙ్గో రక్తాక్షో లోహితామ్బరః ॥ ౧౧ ॥

విరూపాక్షో విమానస్థో వినయః సనయః సుఖీ ।
సురూపః సాత్త్వికః సత్యః శుద్ధః శఙ్కరనన్దనః ॥ ౧౨ ॥

నన్దీశ్వరో సదానన్దీ వన్దిస్తుత్యో విచక్షణః ।
దైత్యమర్దీ మదాక్షీబో మదిరారుణలోచనః ॥ ౧౧ ॥

సారాత్మా విశ్వసారశ్చ విశ్వచారీ విలేపనః ।
పరం బ్రహ్మ పరం జ్యోతిః సాక్షీ త్ర్యక్షో వికత్థనః ॥ ౧౪ ॥

వీరేశ్వరో వీరహర్తా సౌభాగ్యో భాగ్యవర్ధనః ।
భృఙ్గిరీటీ భృఙ్గమాలీ భృఙ్గకూజితనాదితః ॥ ౧౫ ॥

వినర్తకో వినేతాపి వినతానన్దనోఽర్చితః ।
వైనతేయో వినమ్రాఙ్గో విశ్వనేతా వినాయకః ॥ ౧౬ ॥

విరాటకో విరాటశ్చ విదగ్ధో విధిరాత్మభూః ।
పుష్పదన్తః పుష్పహారీ పుష్పమాలావిభూషణః ॥ ౧౭ ॥

పుష్పేషుర్మథనః పుష్టో వికర్తా కర్తరీకరః ।
అన్త్యోఽన్తకశ్చిత్తగణశ్చిత్తచిన్తాపహారకః ॥ ౧౮ ॥

అచిన్త్యోఽచిన్త్యరూపశ్చ చన్దనాకులముణ్డకః ।
లిపితో లోహితో లుప్తో (౧౦౦) లోహితాక్షో విలోభకః ॥ ౧౯ ॥

లుబ్ధాశయో లోభరతో లాభదోఽలఙ్ఘ్యగాత్రకః ।
సున్దరః సున్దరీపుత్రః సమస్తాసురఘాతనః ॥ ౨౦ ॥

నూపురాఢ్యో విభవదో నరో నారాయణో రవిః ।
విచారీ వాన్తదో వాగ్మీ వితర్కీ విజయేశ్వరః ॥ ౨౧ ॥

సుప్తో బుద్ధః సదారూపః సుఖదః సుఖసేవితః ।
వికర్తనో వియచ్చారీ వినటో నర్తకో నటః ॥ ౨౨ ॥

నాట్యో నాట్యప్రియో నాదోఽనన్తోఽనన్తగుణాత్మకః ।
విశ్వమూర్విశ్వఘాతీ చ వినతాస్యో వినర్తకః ॥ ౨౩ ॥

కరాలః కామదః కాన్తః కమనీయః కలాధరః ।
కారుణ్యరూపః కుటిలః కులాచారీ కులేశ్వరః ॥ ౨౪ ॥

వికరాలో గణశ్రేష్ఠః సంహారో హారభూషణః ।
రురూ రమ్యముఖో రక్తో రేవతీదయితో రసః ॥ ౨౫ ॥

మహాకాలో మహాదంష్ట్రో మహోరగభయాపహః ।
ఉన్మత్తరూపః కాలాగ్నిరగ్నిసూర్యేన్దులోచనః ॥ ౨౬ ॥

సితాస్యః సితమాల్యశ్చ సితదన్తః సితాంశుమాన్ ।
అసితాత్మా భైరవేశో భాగ్యవాన్ భగవాన్ భగః ॥

భర్గాత్మజో భగావాసో భగదో భగవర్ధనః ।
శుభఙ్కరః శుచిః శాన్తః శ్రేష్యః శ్రవ్యః శచీపతిః ॥ ౨౮ ॥

వేదాద్యో వేదకర్తా చ వేదవేద్యః సనాతనః ।
విద్యాప్రదో వేదసారో వైదికో వేదపారగః ॥ ౨౯ ॥

వేదధ్వనిరతో వీరో వరో వేదాగమార్థవిత్ ।
తత్త్వజ్ఞః సవర్గః సాధుః సదయః సద్ (౨౦౦) అసన్మయః ॥ ౩౦ ॥

నిరామయో నిరాకారో నిర్భయో నిత్యరూపభృత్ । ।
నిర్వైరో వైరివిధ్వంసీ మత్తవారణసన్నిభః ॥ ౩౧ ॥

శివఙ్కరః శివసుతః శివః సుఖవివర్ధనః ।
శ్వైత్యః శ్వేతః శతముఖో ముగ్ధో మోదకభోజనః ॥ ౩౨ ॥

దేవదేవో దినకరో ధృతిమాన్ ద్యుతిమాన్ ధవః ।
శుద్ధాత్మా శుద్ధమతిమాఞ్ఛుద్ధదీప్తిః శుచివ్రతః ॥ ౩౩ ॥

శరణ్యః శౌనకః శూరః శరదమ్భోజధారకః ।
దారకః శిఖివాహేష్టః శీతః శఙ్కరవల్లభః ॥ ౩౪ ॥

శఙ్కరో నిర్భవో నిత్యో లయకృల్లాస్యతత్పరః । నిర్భయో
లూతో లీలారసోల్లాసీ విలాసీ విభ్రమో భ్రమః ॥ ౩౫ ॥

భ్రమణః శశభృత్ సూర్యః శనిర్ధరణినన్దనః ।
బుద్ధో విబుధసేవ్యశ్చ బుధరాజో బలన్ధరః ॥ ౩౬ ॥

జీవో జీవప్రదో జైత్రః స్తుత్యో నుత్యో నతిప్రియః ।
జనకో జినమార్గజ్ఞో జైనమార్గనివర్తకః ॥ ౩౭ ॥

గౌరీసుతో గురురవో గౌరాఙ్గో గజపూజితః ।
పరం పదం పరం ధామ పరమాత్మా కవిః కుజః ॥ ౩౮ ॥

రాహుర్దైత్యశిరశ్ఛేదీ కేతుః కనకకుణ్డలః ।
గ్రహేన్ద్రో గ్రాహితో గ్రాహ్యోఽగ్రణీర్ఘుర్ఘురనాదితః ॥ ౩౯ ॥

పర్జన్యః పీవరో పోత్రీ పీనవక్షాః పరార్జితః ।
వనేచరో వనపతిర్వనవాసః స్మరోపమః ॥ ౪౦ ॥

పుణ్యం పూతః పవిత్రం చ పరాత్మా పూర్ణవిగ్రహః ।
పూర్ణేన్దుశకలాకారో మన్యుః పూర్ణమనోరథః ॥ ౪౧ ॥

యుగాత్మా యుగభృద్ యజ్వా (౩౦౦) యాజ్ఞికో యజ్ఞవత్సలః । యోగభృద్
యశస్వీ యజమానేష్టో వ్రజభృద్ వజ్రపఞ్జరః ॥ ౪౨ ॥

మణిభద్రో మణిమయో మాన్యో మీనధ్వజాశ్రితః ।
మీనధ్వజో మనోహారీ యోగినాం యోగవర్ధనః ॥ ౪౩ ॥

ద్రష్టా స్రష్టా తపస్వీ చ విగ్రహీ తాపసప్రియః ।
తపోమయస్తపోమూర్తిస్తపనశ్చ తపోధనః ॥ ౪౪ ॥

రుచకో మోచకో రుష్టస్తుష్టస్తోమరధారకః ।
దణ్డీ చణ్డాంశురవ్యక్తః కమణ్డలుధరోఽనఘః ॥ ౪౫ ॥

కామీ కర్మరతః కాలః కోలః క్రన్దితదిక్తటః ।
భ్రామకో జాతిపూజ్యశ్చ జాడ్యహా జడసూదనః ॥ ౪౬ ॥

జాలన్ధరో జగద్వాసీ హాసకృద్ హవనో హవిః ।
హవిష్మాన్ హవ్యవాహాక్షో హాటకో హాటకాఙ్గదః ॥ ౪౭ ॥

సుమేరుర్హిమవాన్ హోతా హరపుత్రో హలఙ్కషః ।
హాలప్రియో హృదాశాన్తః కాన్తాహృదయపోషణః ॥ ౪౮ ॥

శోషణః క్లేశహా క్రూరః కఠోరః కఠినాకృతిః ।
కూవరో ధీమయో ధ్యాతా ధ్యేయో ధీమాన్ దయానిధిః ॥

దవిష్ఠో దమనో ద్యుస్థో దాతా త్రాతా సితః సమః ।
నిర్గతో నైగమీ గమ్యో నిర్జేయో జటిలోఽజరః ॥ ౫౦ ॥

జనజీవో జితారాతిర్జగద్వ్యాపీ జగన్మయః ।
చామీకరనిభోఽనాద్యో నలినాయతలోచనః ॥ ౫౧ ॥

రోచనో మోచనో మన్త్రీ మన్త్రకోటిసమాశ్రితః ।
పఞ్చభూతాత్మకః పఞ్చసాయకః పఞ్చవక్త్రకః ॥ ౫౨ ॥

పఞ్చమః పశ్చిమః పూర్వః ( ౪౦౦) పూర్ణః కీర్ణాలకః కుణిః ।
కఠోరహృదయో గ్రీవాలఙ్కృతో లలితాశయః ॥ ౫౩ ॥

లోలచిత్తో బృహన్నాసో మాసపక్షర్తురూపవాన్ ।
ధ్రువో ద్రుతగతిర్ధర్మ్యో ధర్మీ నాకిప్రియోఽనలః ॥ ౫౪ ॥

అగస్త్యో గ్రస్తభువనో భువనైకమలాపహః ।
సాగరః స్వర్గతిః స్వక్షః సానన్దః సాధుపూజితః ॥ ౫౫ ॥

సతీపతిః సమరసః సనకః సరలః సురః ।
సురాప్రియో వసుపతిర్వాసవో వసుపూజితః ॥ ౫౬ ॥

విత్తదో విత్తనాథశ్చ ధనినాం ధనదాయకః ।
రాజీ రాజీవనయనః స్మృతిదః కృత్తికామ్బరః ॥ ౫౭ ॥

ఆశ్వినోఽశ్వముఖః శుభ్రో భరణో భరణీప్రియః ।
కృత్తికాసనగః కోలో రోహీ రోహణపాదుకః ॥ ౫౮ ॥

ఋభువేష్టోఽరిమర్దీ చ రోహిణీమోహనోఽమృతమ్ ।
మృగరాజో మృగశిరా మాధవో మధురధ్వనిః ॥ ౫౯ ॥

ఆర్ద్రాననో మహాబుద్ధిర్మహోరగవిభూషణః ।
భ్రూక్షేపదత్తవిభవో భ్రూకరాలః పునర్మయః ॥ ౬౦ ॥

పునర్దేవః పునర్జేతా పునర్జీవః పునర్వసుః ।
తిత్తిరిస్తిమికేతుశ్చ తిమిచారకఘాతనః ॥ ౬౧ ॥

తిష్యస్తులాధరో జమ్భ్యో విశ్లేషోఽశ్లేష ఏణరాట్ ।
మానదో మాధవో మాఘో వాచాలో మఘవోపమః ॥ ౬౨ ॥

మేధ్యో మఘాప్రియో మేఘో మహాముణ్డో మహాభుజః ।
పూర్వఫాల్గునికః స్ఫీతః ఫల్గురుత్తరఫాల్గునః ॥ ౬౩ ॥

ఫేనిలో బ్రహ్మదో బ్రహ్మా సప్తతన్తుసమాశ్రయః ।
ఘోణాహస్తశ్చతుర్హస్తో హస్తివక్త్రో హలాయుధః ॥ ౬౪ ॥

చిత్రామ్బరో(౫౦౦)ఽర్చితపదః స్వాదితః స్వాతివిగ్రహః ।
విశాఖః శిఖిసేవ్యశ్చ శిఖిధ్వజసహోదరః ॥ ౬౫ ॥

అణూ రేణుః కలాస్ఫారోఽనూరూ రేణుసుతో నరః ।
అనురాధాప్రియో రాధ్యః శ్రీమాఞ్ఛుక్లః శుచిస్మితః ॥ ౬౬ ॥

జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠార్చితపదో మూలం త్రిజగతో గురుః ।
శుచిః పూర్వస్తథాషాఢశ్చోత్తరాషాఢ ఈశ్వరః ॥ ౬౭ ॥

శ్రవ్యోఽభిజిదనన్తాత్మా శ్రవో వేపితదానవః ।
శ్రావణః శ్రవణః శ్రోతా ధనీ ధన్యో ధనిష్ఠకః ॥ ౬౮ ॥

శాతాతపః శాతకుమ్భః శతంజ్యోతిః శతమ్భిషక్ ।
పూర్వాభాద్రపదో భద్రశ్చోత్తరాభాద్రపాదితః ॥ ౬౯ ॥

రేణుకాతనయో రామో రేవతీరమణో రమీ ।
అశ్వియుక్ కార్తికేయేష్టో మార్గశీర్షో మృగోత్తమః ॥ ౭౦ ॥

పుష్యశౌర్యః ఫాల్గునాత్మా వసన్తశ్చిత్రకో మధుః ।
రాజ్యదోఽభిజిదాత్మీయస్తారేశస్తారకద్యుతిః ॥ ౭౧ ॥

ప్రతీతః ప్రోజ్ఝితః ప్రీతః పరమః పారమో హితః ।
పరహా పఞ్చభూః పఞ్చవాయుః పూజ్యః పరం మహః ॥ ౭౨ ॥

పురాణాగమవిద్ యోగ్యో మహిషో రాసభోఽగ్రగః ।
గ్రాహో మేషో వృషో మన్దో మన్మథో మిథునార్చితః ॥ ౭౩ ॥

కల్కభృత్ కటకో దీనో మర్కటః కర్కటో ఘృణీ ।
కుక్కుటో వనజో హంసః పరహంసః శ‍ృగాలకః ॥ ౭౪ ॥

సింహః సింహాసనో మూషో మోహ్యో మూషకవాహనః (౬౦౦) ।
పుత్రదో నరకత్రాతా కన్యాప్రీతః కులోద్వహః ॥ ౭౫ ॥

అతుల్యరూపో బలదస్తులాభృత్ తుల్యసాక్షికః ।
అలిచాపధరో ధన్వీ కచ్ఛపో మకరో మణిః ॥ ౭౬ ॥

స్థిరః ప్రభుర్మహాకర్మీ మహాభోగీ మహాయశాః ।
వసుమూర్తిధరో వ్యగ్రోఽసురహారీ యమాన్తకః ॥ ౭౭ ॥

దేవాగ్రణీర్గణాధ్యక్షో హ్యమ్బుజాలో మహామతిః ।
అఙ్గదీ కుణ్డలీ భక్తిప్రియో భక్తవివర్ధనః ॥ ౭౮ ॥

గాణపత్యప్రదో మాయీ వేదవేదాన్తపారగః ।
కాత్యాయనీసుతో బ్రహ్మపూజితో విఘ్ననాశనః ॥ ౭౯ ॥

సంసారభయవిధ్వంసీ మహోరస్కో మహీధరః ।
విఘ్నాన్తకో మహాగ్రీవో భృశం మోదకమోదితః ॥ ౮౦ ॥

వారాణసీప్రియో మానీ గహన ఆఖువాహనః ।
గుహాశ్రయో విష్ణుపదీతనయః స్థానదో ధ్రువః ॥ ౮౧ ॥

పరర్ద్ధిస్తుష్టో విమలో మౌలిమాన్ వల్లభాప్రియః ।
చతుర్దశీప్రియో మాన్యో వ్యవసాయో మదాన్వితః ॥ ౮౨ ॥

అచిన్త్యః సింహయుగలనివిష్టో బాలరూపధృత్ ।
ధీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో మహాబలసమన్వితః ॥ ౮౩ ॥

సర్వాత్మా హితకృద్ వైద్యో మహాకుక్షిర్మహామతిః ।
కరణం మృత్యుహారీ చ పాపసఙ్ఘనివర్తకః ॥ ౮౪ ॥

ఉద్భిద్ వజ్రీ మహాదైత్యసూదనో దీనరక్షకః ।
భూతచారీ ప్రేతచారీ బుద్ధిరూపో మనోమయః ॥ ౮౫ ॥

అహఙ్కారవపుః సాఙ్ఖ్యపురుషస్త్రిగుణాత్మకః ।
తన్మాత్రరూపో భూతాత్మా ఇన్ద్రియాత్మా వశీకరః ॥ ౮౬ ॥

మలత్రయబహిర్భూతో హ్యవస్థాత్రయవర్జితః ।
నీరూపో బహురూపశ్చ కిన్నరో నాగవిక్రమః ॥ ౮౭ ॥

ఏకదన్తో మహావేగః సేనానీ స్త్రిదశాధిపః ।
విశ్వకర్తా విశ్వబీజం (౭౦౦) శ్రీః సమ్పదహ్రీర్ధృతిర్మతిః ॥ ౮౮ ॥

సర్వశోషకరో వాయుః సూక్ష్మరూపః సునిశ్చలః ।
సంహర్తా సృష్టికర్తా చ స్థితికర్తా లయాశ్రితః ॥ ౮౯ ॥

సామాన్యరూపః సామాస్యోఽథర్వశీర్షా యజుర్భుజః ।
ఋగీక్షణః కావ్యకర్తా శిక్షాకారీ నిరుక్తవిత్ ॥ ౯౦ ॥

శేషరూపధరో ముఖ్యః శబ్దబ్రహ్మస్వరూపభాక్ ।
విచారవాఞ్శఙ్ఖధారీ సత్యవ్రతపరాయణః ॥ ౯౧ ॥

మహాతపా ఘోరతపాః సర్వదో భీమవిక్రమః ।
సర్వసమ్పత్కరో వ్యాపీ మేఘగమ్భీరనాదభృత్ ॥ ౯౨ ॥

సమృద్ధో భూతిదో భోగీ వేశీ శఙ్కరవత్సలః ।
శమ్భుభక్తిరతో మోక్షదాతా భవదవానలః ॥ ౯౩ ॥

సత్యస్తపా ధ్యేయమూర్తిః కర్మమూర్తిర్మహాంస్తథా ।
సమష్టివ్యష్టిరూపశ్చ పఞ్చకోశపరాఙ్ముఖః ॥ ౯౪ ॥

తేజోనిధిర్జగన్మూర్తిశ్చరాచరవపుర్ధరః ।
ప్రాణదో జ్ఞానమూర్తిశ్చ నాదమూర్తియుతోఽక్షరః ॥ ౯౫ ॥

భూతాద్యస్తైజసో భావో నిష్కలశ్చైవ నిర్మలః ।
కూటస్థశ్చేతనో రుద్రః క్షేత్రవిత్ పురుషో బుధః ॥ ౯౬ ॥

అనాధారోఽప్యనాకారో ధాతా చ విశ్వతోముఖః ।
అప్రతర్క్యవపుః స్కన్దానుజో భానుర్మహాప్రభః ॥ ౯౭ ॥

యజ్ఞహర్తా యజ్ఞకర్తా యజ్ఞానాం ఫలదాయకః ।
యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞమయో దక్షయజ్ఞవినాశకృత్ ॥ ౯౮ ॥

వక్రతుణ్డో మహాకాయః కోటిసూర్యసమప్రభః ।
ఏకదంష్ట్రః కృష్ణపిఙ్గో వికటో ధూమ్రవర్ణకః ॥ ౯౯ ॥

టఙ్కధారీ జమ్బుకశ్చ నాయకః శూర్పకర్ణకః ।
సువర్ణగర్భః సుముఖః శ్రీకరః సర్వసిద్ధిదః ॥ ౧౦౦ ॥

సువర్ణవర్ణో హేమాఙ్గో మహాత్మా చన్దనచ్ఛవిః ।
స్వఙ్గః స్వక్షః (౮౦౦) శతానన్దో లోకవిల్లోకవిగ్రహః ॥ ౧౦౧ ॥

ఇన్ద్రో జిష్ణుర్ధూమకేతుర్వహ్నిః పూజ్యో దవాన్తకః ।
పూర్ణానన్దః పరానన్దః పురాణపురుషోత్తమః ॥ ౧౦౨ ॥

కుమ్భభృత్ కలశీ కుబ్జో మీనమాంససుతర్పితః ।
రాశితారాగ్రహమయస్తిథిరూపో జగద్విభుః ॥ ౧౦౩ ॥

ప్రతాపీ ప్రతిపతప్రేయాన్ ద్వితీయోఽద్వైతనిశ్చితః ।
త్రిరూపశ్చ తృతీయాగ్నిస్త్రయీరూపస్త్రయీతనుః ॥ ౧౦౪ ॥

చతుర్థీవల్లభో దేవో పారగః పఞ్చమీరవః ।
షడ్రసాస్వాదకోఽజాతః షష్ఠీ షష్టికవత్సరః ॥ ౧౦౫ ॥

సప్తార్ణవగతిః సారః సప్తమీశ్వర ఈహితః ।
అష్టమీనన్దనోఽనార్తో నవమీభక్తిభావితః ॥ ౧౦౬ ॥

దశదిక్పతిపూజ్యశ్చ దశమీ ద్రుహిణో ద్రుతః ।
ఏకాదశాత్మా గణపో ద్వాదశీయుగచర్చితః ॥ ౧౦౭ ॥

త్రయోదశమనుస్తుత్యశ్చతుర్దశసురప్రియః ।
చతుర్దశేన్ద్రసంస్తుత్యః పూర్ణిమానన్దవిగ్రహః ॥ ౧౦౮ ॥

దర్శాదర్శో దర్శనశ్చ వానప్రస్థో మునీశ్వరః ।
మౌనీ మధురవాఙ్మూలం మూర్తిమాన్ మేఘవాహనః ॥ ౧౦౯ ॥

మహాగజో జితక్రోధో జితశత్రుర్జయాశ్రయః ।
రౌద్రో రుద్రప్రియో రుక్మో రుద్రపుత్రోఽఘతాపనః ॥ ౧౧౦ ॥

భవప్రియో భవానీష్టో భారభృద్ భూతభావనః ।
గాన్ధర్వకుశలోఽకుణ్ఠో వైకుణ్ఠో విష్ణుసేవితః ॥ ౧౧౧ ॥

వృత్రహా విఘ్నహా సీరః సమస్తదురితాపహః ।
మఞ్జులో మార్జనో మత్తో దుర్గాపుత్రో దురాలసః ॥ ౧౧౨ ॥

అనన్తచిత్సుధాధారో వీరో వీర్యైకసాధకః ।
భాస్వన్ముకుటమాణిక్యః కూజత్కిఙ్కిణిజాలకః ॥ ౧౧౩ ॥

శుణ్డాధారీ తుణ్డచలః కుణ్డలీ ముణ్డమాలకః ।
పద్మాక్షః పద్మహస్తశ్చ (౯౦౦) పద్మనాభసమర్చితః ॥ ౧౧౪ ॥

ఉద్గీథో నరదన్తాఢ్యమాలాభూషణభూషితః ।
నారదో వారణో లోలశ్రవణః శూర్పకశ్రవాః ॥ ౧౧౫ ॥

బృహదుల్లాసనాసాఢ్యవ్యాప్తత్రైలోక్యమణ్డలః ।
ఇలామణ్డలసమ్భ్రాన్తకృతానుగ్రహజీవకః ॥ ౧౧౬ ॥

బృహత్కర్ణాఞ్చలోద్భూతవాయువీజితదిక్తటః ।
బృహదాస్యరవాక్రాన్తభీమబ్రహ్మాణ్డభాణ్డకః ॥ ౧౧౭ ॥

బృహత్పాదసమాక్రాన్తసప్తపాతాలవేపితః ।
బృహద్దన్తకృతాత్యుగ్రరణానన్దరసాలసః ॥ ౧౧౮ ॥

బృహద్ధస్తధృతాశేషాయుధనిర్జితదానవః ।
స్ఫురత్సిన్దూరవదనః స్ఫురత్తేజోఽగ్నిలోచనః ॥ ౧౧౯ ॥

ఉద్దీపితమణిస్ఫూర్జన్నూపురధ్వనినాదితః ।
చలత్తోయప్రవాహాఢ్యనదీజలకణాకులః ॥ ౧౨౦ ॥

భ్రమత్కుఞ్జరసఙ్ఘాతవన్దితాఙ్ఘ్రిసరోరుహః ।
బ్రహ్మాచ్యుతమహారుద్రపురఃసరసురార్చితః ॥ ౧౨౧ ॥

అశేషశేషప్రభృతివ్యాలజాలోపసేవితః ।
గూర్జత్పఞ్చాననారావప్రాప్తాకాశధరాతలః ॥ ౧౨౨ ॥

హాహాహూహూకృతాత్యుగ్రసురవిభ్రాన్తమానసః ।
పఞ్చాశద్వర్ణబీజాఢ్యమన్త్రమన్త్రితవిగ్రహః ॥ ౧౨౩ ॥

వేదాన్తశాస్త్రపీయూషధారాప్లావితభూతలః ।
శఙ్ఖధ్వనిసమాక్రాన్తపాతాలాదినభస్తలః ॥ ౧౨౪ ॥

చిన్తామణిర్మహామల్లో భల్లహస్తో బలిః కలిః ।
కృతత్రేతాయుగోల్లాసభాసమానజగత్త్రయః ॥ ౧౨౫ ॥

ద్వాపరః పరలోకైకకర్మధ్వాన్తసుధాకరః ।
సుధాసిక్తవపుర్వ్యాప్తబ్రహ్మాణ్డాదికటాహకః ॥ ౧౨౬ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తవర్ణపఙ్క్తిసముజ్జ్వలః ।
అకారాకారప్రోద్గీతతారనాదనినాదితః ॥ ౧౨౭ ॥

ఇకారేకారమన్త్రాఢ్యమాలాభ్రమణలాలసః ।
ఉకారోకారప్రోద్గారిఘోరనాగోపవీతకః ॥ ౧౨౮ ॥

ఋవర్ణాఙ్కితౠకారపద్మద్వయసముజ్జ్వలః ।
లృకారయుతలౄకారశఙ్ఖపూర్ణదిగన్తరః ॥ ౧౨౯ ॥

ఏకారైకారగిరిజాస్తనపానవిచక్షణః ।
ఓకారౌకారవిశ్వాదికృతసృష్టిక్రమాలసః ॥ ౧౩౦ ॥

అంఅఃవర్ణావలీవ్యాప్తపాదాదిశీర్షమణ్డలః ।
కర్ణతాలకృతాత్యుచ్చైర్వాయువీజితనిర్జరః ॥ ౧౩౧ ॥

ఖగేశధ్వజరత్నాఙ్కకిరీటారుణపాదకః ।
గర్వితాశేషగన్ధర్వగీతతత్పరశ్రోత్రకః ॥ ౧౩౨ ॥

ఘనవాహనవాగీశపురఃసరసురార్చితః ।
ఙవర్ణామృతధారాఢ్యశోభమానైకదన్తకః ॥ ౧౩౩ ॥

చన్ద్రకుఙ్కుమజమ్బాలలిప్తసున్దరవిగ్రహః ।
ఛత్రచామరరత్నాఢ్యముకుటాలఙ్కృతాననః ॥ ౧౩౪ ॥

జటాబద్ధమహానర్ఘమణిపఙ్క్తివిరాజితః ।
ఝాఙ్కారిమధుపవ్రాతగాననాదనినాదితః ॥ ౧౩౫ ॥

ఞవర్ణకృతసంహారదైత్యాసృక్పూర్ణముద్గరః ।
టఙ్కారుకఫలాస్వాదవేపితాశేషమూర్ధజః ॥ ౧౩౬ ॥

ఠకారాఢ్యడకారాఙ్కఢకారానన్దతోషితః ।
ణవర్ణామృతపీయూషధారాధరసుధాధరః ॥ ౧౩౭ ॥

తామ్రసిన్దూరపుఞ్జాఢ్యలలాటఫలకచ్ఛవిః ।
థకారధనపఙ్క్త్యాఢ్యసన్తోషితద్విజవ్రజః ॥ ౧౮ ॥

దయామయహృదమ్భోజధృతత్రైలోక్యమణ్డలః ।
ధనదాదిమహాయక్షసంసేవితపదామ్బుజః ॥ ౧౩౯ ॥

నమితాశేషదేవౌఘకిరీటమణిరఞ్జితః ।
పరవర్గాపవర్గాదిమార్గచ్ఛేదనదక్షకః ॥ ౧౪౦ ॥

ఫణిచక్రసమాక్రాన్తగలమణ్డలమణ్డితః ।
బద్ధభ్రూయుగభీమోగ్రసన్తర్జితసురాసురః ॥ ౧౪౧ ॥

భవానీహృదయానన్దవర్ధనైకనిశాకరః ।
మదిరాకలశస్ఫీతకరాలైకకరామ్బుజః ॥ ౧౪౨ ॥

యజ్ఞాన్తరాయసఙ్ఘాతఘాతసజ్జీకృతాయుధః ।
రత్నాకరసుతాకాన్తకాన్తికీర్తివివర్ధనః ॥ ౧౪౩ ॥

లమ్బోదరమహాభీమవపుర్దీనీకృతాసురః ।
వరుణాదిదిగీశానరచితార్చనచర్చితః ॥ ౧౪౪ ॥

శఙ్కరైకప్రియప్రేమనయనానన్దవర్ధనః ।
షోడశస్వరితాలాపగీతగానవిచక్షణః ॥ ౧౪౫ ॥

సమస్తదుర్గతిసరిన్నాథోత్తారణకోడుపః ।
హరాదిబ్రహ్మవైకుణ్ఠబ్రహ్మగీతాదిపాఠకః ॥ ౧౪౬ ॥

క్షమాపూరితహృత్పద్మసంరక్షితచరాచరః ।
తారాఙ్కమన్త్రవర్ణైకవిగ్రహోజ్జ్వలవిగ్రహః ॥ ౧౪౭ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తవిద్యాభూషితవిగ్రహః ।
ఓంశ్రీంవినాయకో ఓంహ్రీంవిఘ్నాధ్యక్షో గణాధిపః ॥ ౧౪౮ ॥

హేరమ్బో మోదకాహారో వక్త్రతుణ్డో విధిస్మృతః ।
వేదాన్తగీతో విద్యార్థీ శుద్ధమన్త్రః షడక్షరః ॥ ౧౪౯ ॥

గణేశో వరదో దేవో ద్వాదశాక్షరమన్త్రితః ।
సప్తకోటిమహామన్త్రమన్త్రితాశేషవిగ్రహః ॥ ౧౫౦ ॥

గాఙ్గేయో గణసేవ్యశ్చ ఓంశ్రీన్ద్వైమాతురః శివః ।
ఓంహ్రీంశ్రీంక్లీంగ్లౌంగందేవో మహాగణపతిః ప్రభుః (౧౦౦౦) ॥ ౧౫౧ ॥

ఇదం నామ్నాం సహస్రం తే మహాగణపతేః స్మృతమ్ ।
గుహ్యం గోప్యతమం గుప్తం సర్వతన్త్రేషు గోపితమ్ ॥ ౧౫౨ ॥

సర్వమన్త్రనిధిం దివ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ ।
గ్రహతారామయం రాశివర్ణపఙ్క్తిసమన్వితమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

సర్వవిద్యామయం బ్రహ్మసాధనం సాధకప్రియమ్ ।
గణేశస్య చ సర్వస్వం రహస్యం త్రిదివౌకసామ్ ॥ ౧౫౪ ॥

యథేష్టఫలదం లోకే మనోరథప్రపూరణమ్ ।
అష్టసిద్ధిమయం సాధ్యం సాధకానాం జయప్రదమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

వినార్చనం వినా హోమం వినా న్యాసం వినా జపమ్ ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధీనాం సాధనం స్మృతిమాత్రతః ॥ ౧౫౬ ॥

చతుర్థ్యామర్ధరాత్రే తు పఠేన్మన్త్రీ చతుష్పథే ।
లిఖేద్భూర్జే రవౌ దేవి పుణ్యం నామ్నాం సహస్రకమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

ధారయేత్తు చతుర్దశ్యాం మధ్యాహ్నే మూర్ధ్ని వా భుజే ।
యోషిద్వామకరే బద్ధ్వా పురుషో దక్షిణే భుజే ॥ ౧౫౮ ॥

స్తమ్భయేదపి బ్రహ్మాణం మోహయేదపి శఙ్కరమ్ ।
వశయేదపి త్రైలోక్యం మారయేదఖిలాన్ రిపూన్ ॥ ౧౫౯ ॥

ఉచ్చాటయేచ్చ గీర్వాణాన్ శమయేచ్చ ధనఞ్జయమ్ ।
వన్ధ్యా పుత్రాంల్లభేచ్ఛీఘ్రం నిర్ధనో ధనమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౦ ॥

త్రివారం యః పఠేద్రాత్రౌ గణేశస్య పురః శివే ।
నగ్నః శక్తియుతో దేవి భుక్త్వా భోగాన్ యథేప్సితాన్ ॥ ౧౬౧ ॥

ప్రత్యక్షం వరదం పశ్యేద్గణేశం సాధకోత్తమః ।
య ఏనం పఠతే నామ్నాం సహస్రం భక్తిపూర్వకమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

తస్య విత్తాదివిభవో దారాయుఃసమ్పదః సదా ।
రణే రాజభయే ద్యూతే పఠేన్నామ్నాం సహస్రకమ్ ॥ ౧౬౩ ॥

సర్వత్ర జయమాప్నోతి గణేశస్య ప్రసాదతః ।
ఇతీదం పుణ్యసర్వస్వం మన్త్రనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

మహాగణపతేర్గుహ్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ ।

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే
మహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Varada Ganesha:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama 2 Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top