Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Punjabi

Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਮਹਾਗਣਪਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ੨ ਅਥਵਾ ਵਰਦਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ –
ਸ਼‍ਣੁ ਦੇਵਿ ਰਹਸ੍ਯਂ ਮੇ ਯਤ੍ਪੁਰਾ ਸੂਚਿਤਂ ਮਯਾ ।
ਤਵ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ –
ਭਗਵਨ੍ ਗਣਨਾਥਸ੍ਯ ਵਰਦਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੋਤੁਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਹਦਯਂ ਪ੍ਰੋਤ੍ਸੁਕਾਯਤੇ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ –
ਪ੍ਰਾਙ੍ ਮੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਨਾਸ਼ੇ ਤੁ ਜਾਤਾ ਵਿਘ੍ਨਕੁਲਾਃ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਮੋਹੇਨ ਮੁਹ੍ਯਤੇ ਚੇਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵੇ ਬਲਦਰ੍ਪਿਤਾਃ ॥ ੩ ॥

ਤਦਾ ਪ੍ਰਭੁਂ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਾ ਦੂਰਾਤ੍ ਪਲਾਯਨ੍ਤ ਕਾਲਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵ ਪ੍ਰਜਾਃ ॥ ੪ ॥

ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਤੋ ਦੇਵਿ ਜਾਤੋऽਹਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਤਮਦ੍ਯਾਪਿ ਗਣੇਸ਼ਾਨਂ ਸ੍ਤੌਮਿ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ॥ ੫ ॥

ਤਮਦ੍ਯ ਤਵ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਹਂ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਮਹਾਗਣਪਤੇਰ੍ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਦਿਵ੍ਯਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੬ ॥

(ਪਾਠਕਾਨਾਂ ਚ ਦਾਤਣਾਂ ਸੁਖਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਦੁਃਖਾਪਹਂ ਚ ਸ਼੍ਰੋਤਣਾਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍) ॥ ੭ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਵਰਦਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ । ਗਂ ਬੀਜਂ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਕੀਲਕਂ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤਵਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ॐਹ੍ਰੀਂਸ਼੍ਰੀਂਕ੍ਲੀਂ-ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗ੍ਲੌਂਗਂ-ਗਣਪਤਿਰ੍ਗੁਣੀ ।
ਗੁਣਾਦ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਭਾਦੀਪ੍ਤੋ ਦੀਪਨੋ ਧੀਵਰੋ ਧਨੀ ।
ਸਦਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਜਗਤ੍ਤਾਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਵਿਭਾਕਰਃ ॥ ੯ ॥

ਵਿਸ੍ਰਮ੍ਭੀ ਵਿਜਯੀ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਾਰਾਨ੍ਨਿਧਿਰਨੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਣੀਯਾਨ੍ ਵਿਭਵੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗਾਥਾਪ੍ਰਿਯੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਪਤਿਃ ਪੀਤਵਿਭੂਸ਼ਾਙ੍ਗੋ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਲੋਹਿਤਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥੋ ਵਿਨਯਃ ਸਨਯਃ ਸੁਖੀ ।
ਸੁਰੂਪਃ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰੋ ਸਦਾਨਨ੍ਦੀ ਵਨ੍ਦਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦੀ ਮਦਾਕ੍ਸ਼ੀਬੋ ਮਦਿਰਾਰੁਣਲੋਚਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਾਰਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਰਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਚਾਰੀ ਵਿਲੇਪਨਃ ।
ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਕਤ੍ਥਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੀਰਹਰ੍ਤਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯੋ ਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਭਙ੍ਗਿਰੀਟੀ ਭਙ੍ਗਮਾਲੀ ਭਙ੍ਗਕੂਜਿਤਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਨਰ੍ਤਕੋ ਵਿਨੇਤਾਪਿ ਵਿਨਤਾਨਨ੍ਦਨੋऽਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਵੈਨਤੇਯੋ ਵਿਨਮ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵਿਰਾਟਕੋ ਵਿਰਾਟਸ਼੍ਚ ਵਿਦਗ੍ਧੋ ਵਿਧਿਰਾਤ੍ਮਭੂਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਃ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼ੁਰ੍ਮਥਨਃ ਪੁਸ਼੍ਟੋ ਵਿਕਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਤਰੀਕਰਃ ।
ਅਨ੍ਤ੍ਯੋऽਨ੍ਤਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਗਣਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਸ਼੍ਚ ਚਨ੍ਦਨਾਕੁਲਮੁਣ੍ਡਕਃ ।
ਲਿਪਿਤੋ ਲੋਹਿਤੋ ਲੁਪ੍ਤੋ (੧੦੦) ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਲੋਭਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਲੁਬ੍ਧਾਸ਼ਯੋ ਲੋਭਰਤੋ ਲਾਭਦੋऽਲਙ੍ਘ੍ਯਗਾਤ੍ਰਕਃ ।
ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸੁਨ੍ਦਰੀਪੁਤ੍ਰਃ ਸਮਸ੍ਤਾਸੁਰਘਾਤਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯੋ ਵਿਭਵਦੋ ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣੋ ਰਵਿਃ ।
ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਨ੍ਤਦੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਿਤਰ੍ਕੀ ਵਿਜਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸੁਪ੍ਤੋ ਬੁਦ੍ਧਃ ਸਦਾਰੂਪਃ ਸੁਖਦਃ ਸੁਖਸੇਵਿਤਃ ।
ਵਿਕਰ੍ਤਨੋ ਵਿਯਚ੍ਚਾਰੀ ਵਿਨਟੋ ਨਰ੍ਤਕੋ ਨਟਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਾਟ੍ਯੋ ਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਦੋऽਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਘਾਤੀ ਚ ਵਿਨਤਾਸ੍ਯੋ ਵਿਨਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਰਾਲਃ ਕਾਮਦਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਾਧਰਃ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਃ ਕੁਟਿਲਃ ਕੁਲਾਚਾਰੀ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਵਿਕਰਾਲੋ ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਂਹਾਰੋ ਹਾਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰੁਰੂ ਰਮ੍ਯਮੁਖੋ ਰਕ੍ਤੋ ਰੇਵਤੀਦਯਿਤੋ ਰਸਃ ॥ ੨੫ ॥

ਮਹਾਕਾਲੋ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹੋਰਗਭਯਾਪਹਃ ।
ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਰੂਪਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰਗ੍ਨਿਸੂਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਲੋਚਨਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸਿਤਾਸ੍ਯਃ ਸਿਤਮਾਲ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਿਤਦਨ੍ਤਃ ਸਿਤਾਂਸ਼ੁਮਾਨ੍ ।
ਅਸਿਤਾਤ੍ਮਾ ਭੈਰਵੇਸ਼ੋ ਭਾਗ੍ਯਵਾਨ੍ ਭਗਵਾਨ੍ ਭਗਃ ॥

ਭਰ੍ਗਾਤ੍ਮਜੋ ਭਗਾਵਾਸੋ ਭਗਦੋ ਭਗਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਯਃ ਸ਼੍ਰਵ੍ਯਃ ਸ਼ਚੀਪਤਿਃ ॥ ੨੮ ॥

ਵੇਦਾਦ੍ਯੋ ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਚ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਵੇਦਸਾਰੋ ਵੈਦਿਕੋ ਵੇਦਪਾਰਗਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵੇਦਧ੍ਵਨਿਰਤੋ ਵੀਰੋ ਵਰੋ ਵੇਦਾਗਮਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਵਰ੍ਗਃ ਸਾਧੁਃ ਸਦਯਃ ਸਦ੍ (੨੦੦) ਅਸਨ੍ਮਯਃ ॥ ੩੦ ॥

ਨਿਰਾਮਯੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਨਿਤ੍ਯਰੂਪਭਤ੍ । ।
ਨਿਰ੍ਵੈਰੋ ਵੈਰਿਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਮਤ੍ਤਵਾਰਣਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਿਵਸੁਤਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸੁਖਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਸ਼੍ਵੈਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ਵੇਤਃ ਸ਼ਤਮੁਖੋ ਮੁਗ੍ਧੋ ਮੋਦਕਭੋਜਨਃ ॥ ੩੨ ॥

ਦੇਵਦੇਵੋ ਦਿਨਕਰੋ ਧਤਿਮਾਨ੍ ਦ੍ਯੁਤਿਮਾਨ੍ ਧਵਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਤਿਮਾਞ੍ਛੁਦ੍ਧਦੀਪ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ੌਨਕਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ਰਦਮ੍ਭੋਜਧਾਰਕਃ ।
ਦਾਰਕਃ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹੇਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ੀਤਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਨਿਰ੍ਭਵੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਲਯਕਲ੍ਲਾਸ੍ਯਤਤ੍ਪਰਃ । ਨਿਰ੍ਭਯੋ
ਲੂਤੋ ਲੀਲਾਰਸੋਲ੍ਲਾਸੀ ਵਿਲਾਸੀ ਵਿਭ੍ਰਮੋ ਭ੍ਰਮਃ ॥ ੩੫ ॥

ਭ੍ਰਮਣਃ ਸ਼ਸ਼ਭਤ੍ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸ਼ਨਿਰ੍ਧਰਣਿਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਬੁਦ੍ਧੋ ਵਿਬੁਧਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬੁਧਰਾਜੋ ਬਲਨ੍ਧਰਃ ॥ ੩੬ ॥

ਜੀਵੋ ਜੀਵਪ੍ਰਦੋ ਜੈਤ੍ਰਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਨੁਤ੍ਯੋ ਨਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਨਕੋ ਜਿਨਮਾਰ੍ਗਜ੍ਞੋ ਜੈਨਮਾਰ੍ਗਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਗੌਰੀਸੁਤੋ ਗੁਰੁਰਵੋ ਗੌਰਾਙ੍ਗੋ ਗਜਪੂਜਿਤਃ ।
ਪਰਂ ਪਦਂ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਕਵਿਃ ਕੁਜਃ ॥ ੩੮ ॥

ਰਾਹੁਰ੍ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦੀ ਕੇਤੁਃ ਕਨਕਕੁਣ੍ਡਲਃ ।
ਗ੍ਰਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਹਿਤੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋऽਗ੍ਰਣੀਰ੍ਘੁਰ੍ਘੁਰਨਾਦਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥

ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ ਪੀਵਰੋ ਪੋਤ੍ਰੀ ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਪਰਾਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਵਨੇਚਰੋ ਵਨਪਤਿਰ੍ਵਨਵਾਸਃ ਸ੍ਮਰੋਪਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪੁਣ੍ਯਂ ਪੂਤਃ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਚ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਪੂਰ੍ਣਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸ਼ਕਲਾਕਾਰੋ ਮਨ੍ਯੁਃ ਪੂਰ੍ਣਮਨੋਰਥਃ ॥ ੪੧ ॥

ਯੁਗਾਤ੍ਮਾ ਯੁਗਭਦ੍ ਯਜ੍ਵਾ (੩੦੦) ਯਾਜ੍ਞਿਕੋ ਯਜ੍ਞਵਤ੍ਸਲਃ । ਯੋਗਭਦ੍
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਜਮਾਨੇਸ਼੍ਟੋ ਵ੍ਰਜਭਦ੍ ਵਜ੍ਰਪਞ੍ਜਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਮਣਿਭਦ੍ਰੋ ਮਣਿਮਯੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮੀਨਧ੍ਵਜਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਮੀਨਧ੍ਵਜੋ ਮਨੋਹਾਰੀ ਯੋਗਿਨਾਂ ਯੋਗਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੪੩ ॥

ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਪਸ੍ਵੀ ਚ ਵਿਗ੍ਰਹੀ ਤਾਪਸਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤਪੋਮਯਸ੍ਤਪੋਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤਪਨਸ਼੍ਚ ਤਪੋਧਨਃ ॥ ੪੪ ॥

ਰੁਚਕੋ ਮੋਚਕੋ ਰੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੋਮਰਧਾਰਕਃ ।
ਦਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਰਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰੋऽਨਘਃ ॥ ੪੫ ॥

ਕਾਮੀ ਕਰ੍ਮਰਤਃ ਕਾਲਃ ਕੋਲਃ ਕ੍ਰਨ੍ਦਿਤਦਿਕ੍ਤਟਃ ।
ਭ੍ਰਾਮਕੋ ਜਾਤਿਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਜਾਡ੍ਯਹਾ ਜਡਸੂਦਨਃ ॥ ੪੬ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੋ ਜਗਦ੍ਵਾਸੀ ਹਾਸਕਦ੍ ਹਵਨੋ ਹਵਿਃ ।
ਹਵਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਹਵ੍ਯਵਾਹਾਕ੍ਸ਼ੋ ਹਾਟਕੋ ਹਾਟਕਾਙ੍ਗਦਃ ॥ ੪੭ ॥

ਸੁਮੇਰੁਰ੍ਹਿਮਵਾਨ੍ ਹੋਤਾ ਹਰਪੁਤ੍ਰੋ ਹਲਙ੍ਕਸ਼ਃ ।
ਹਾਲਪ੍ਰਿਯੋ ਹਦਾਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਾਹਦਯਪੋਸ਼ਣਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼ੋਸ਼ਣਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹਾ ਕ੍ਰੂਰਃ ਕਠੋਰਃ ਕਠਿਨਾਕਤਿਃ ।
ਕੂਵਰੋ ਧੀਮਯੋ ਧ੍ਯਾਤਾ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥

ਦਵਿਸ਼੍ਠੋ ਦਮਨੋ ਦ੍ਯੁਸ੍ਥੋ ਦਾਤਾ ਤ੍ਰਾਤਾ ਸਿਤਃ ਸਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਗਤੋ ਨੈਗਮੀ ਗਮ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਜੇਯੋ ਜਟਿਲੋऽਜਰਃ ॥ ੫੦ ॥

ਜਨਜੀਵੋ ਜਿਤਾਰਾਤਿਰ੍ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ।
ਚਾਮੀਕਰਨਿਭੋऽਨਾਦ੍ਯੋ ਨਲਿਨਾਯਤਲੋਚਨਃ ॥ ੫੧ ॥

ਰੋਚਨੋ ਮੋਚਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕੋਟਿਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਕਃ ਪਞ੍ਚਸਾਯਕਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਪਞ੍ਚਮਃ ਪਸ਼੍ਚਿਮਃ ਪੂਰ੍ਵਃ ( ੪੦੦) ਪੂਰ੍ਣਃ ਕੀਰ੍ਣਾਲਕਃ ਕੁਣਿਃ ।
ਕਠੋਰਹਦਯੋ ਗ੍ਰੀਵਾਲਙ੍ਕਤੋ ਲਲਿਤਾਸ਼ਯਃ ॥ ੫੩ ॥

ਲੋਲਚਿਤ੍ਤੋ ਬਹਨ੍ਨਾਸੋ ਮਾਸਪਕ੍ਸ਼ਰ੍ਤੁਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਧ੍ਰੁਵੋ ਦ੍ਰੁਤਗਤਿਰ੍ਧਰ੍ਮ੍ਯੋ ਧਰ੍ਮੀ ਨਾਕਿਪ੍ਰਿਯੋऽਨਲਃ ॥ ੫੪ ॥

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਗ੍ਰਸ੍ਤਭੁਵਨੋ ਭੁਵਨੈਕਮਲਾਪਹਃ ।
ਸਾਗਰਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਿਃ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਸਾਨਨ੍ਦਃ ਸਾਧੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫੫ ॥

ਸਤੀਪਤਿਃ ਸਮਰਸਃ ਸਨਕਃ ਸਰਲਃ ਸੁਰਃ ।
ਸੁਰਾਪ੍ਰਿਯੋ ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਵਾਸਵੋ ਵਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫੬ ॥

ਵਿਤ੍ਤਦੋ ਵਿਤ੍ਤਨਾਥਸ਼੍ਚ ਧਨਿਨਾਂ ਧਨਦਾਯਕਃ ।
ਰਾਜੀ ਰਾਜੀਵਨਯਨਃ ਸ੍ਮਤਿਦਃ ਕਤ੍ਤਿਕਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਆਸ਼੍ਵਿਨੋऽਸ਼੍ਵਮੁਖਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰੋ ਭਰਣੋ ਭਰਣੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾਸਨਗਃ ਕੋਲੋ ਰੋਹੀ ਰੋਹਣਪਾਦੁਕਃ ॥ ੫੮ ॥

ऋਭੁਵੇਸ਼੍ਟੋऽਰਿਮਰ੍ਦੀ ਚ ਰੋਹਿਣੀਮੋਹਨੋऽਮਤਮ੍ ।
ਮਗਰਾਜੋ ਮਗਸ਼ਿਰਾ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਰਧ੍ਵਨਿਃ ॥ ੫੯ ॥

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਨਨੋ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹੋਰਗਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਭ੍ਰੂਕ੍ਸ਼ੇਪਦਤ੍ਤਵਿਭਵੋ ਭ੍ਰੂਕਰਾਲਃ ਪੁਨਰ੍ਮਯਃ ॥ ੬੦ ॥

ਪੁਨਰ੍ਦੇਵਃ ਪੁਨਰ੍ਜੇਤਾ ਪੁਨਰ੍ਜੀਵਃ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਃ ।
ਤਿਤ੍ਤਿਰਿਸ੍ਤਿਮਿਕੇਤੁਸ਼੍ਚ ਤਿਮਿਚਾਰਕਘਾਤਨਃ ॥ ੬੧ ॥

ਤਿਸ਼੍ਯਸ੍ਤੁਲਾਧਰੋ ਜਮ੍ਭ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਲੇਸ਼ੋऽਸ਼੍ਲੇਸ਼ ਏਣਰਾਟ੍ ।
ਮਾਨਦੋ ਮਾਧਵੋ ਮਾਘੋ ਵਾਚਾਲੋ ਮਘਵੋਪਮਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮੇਧ੍ਯੋ ਮਘਾਪ੍ਰਿਯੋ ਮੇਘੋ ਮਹਾਮੁਣ੍ਡੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ।
ਪੂਰ੍ਵਫਾਲ੍ਗੁਨਿਕਃ ਸ੍ਫੀਤਃ ਫਲ੍ਗੁਰੁਤ੍ਤਰਫਾਲ੍ਗੁਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਫੇਨਿਲੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸਪ੍ਤਤਨ੍ਤੁਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਘੋਣਾਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਹਸ੍ਤੋ ਹਸ੍ਤਿਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਹਲਾਯੁਧਃ ॥ ੬੪ ॥

ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰੋ(੫੦੦)ऽਰ੍ਚਿਤਪਦਃ ਸ੍ਵਾਦਿਤਃ ਸ੍ਵਾਤਿਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਃ ਸ਼ਿਖਿਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਖਿਧ੍ਵਜਸਹੋਦਰਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਣੂ ਰੇਣੁਃ ਕਲਾਸ੍ਫਾਰੋऽਨੂਰੂ ਰੇਣੁਸੁਤੋ ਨਰਃ ।
ਅਨੁਰਾਧਾਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਧ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਞ੍ਛੁਕ੍ਲਃ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ॥ ੬੬ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਮੂਲਂ ਤ੍ਰਿਜਗਤੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਃ ਪੂਰ੍ਵਸ੍ਤਥਾਸ਼ਾਢਸ਼੍ਚੋਤ੍ਤਰਾਸ਼ਾਢ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸ਼੍ਰਵ੍ਯੋऽਭਿਜਿਦਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰਵੋ ਵੇਪਿਤਦਾਨਵਃ ।
ਸ਼੍ਰਾਵਣਃ ਸ਼੍ਰਵਣਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਧਨੀ ਧਨ੍ਯੋ ਧਨਿਸ਼੍ਠਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ਾਤਾਤਪਃ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਃ ਸ਼ਤਂਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼ਤਮ੍ਭਿਸ਼ਕ੍ ।
ਪੂਰ੍ਵਾਭਾਦ੍ਰਪਦੋ ਭਦ੍ਰਸ਼੍ਚੋਤ੍ਤਰਾਭਾਦ੍ਰਪਾਦਿਤਃ ॥ ੬੯ ॥

ਰੇਣੁਕਾਤਨਯੋ ਰਾਮੋ ਰੇਵਤੀਰਮਣੋ ਰਮੀ ।
ਅਸ਼੍ਵਿਯੁਕ੍ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੇਸ਼੍ਟੋ ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋ ਮਗੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ਪੁਸ਼੍ਯਸ਼ੌਰ੍ਯਃ ਫਾਲ੍ਗੁਨਾਤ੍ਮਾ ਵਸਨ੍ਤਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਕੋ ਮਧੁਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਦੋऽਭਿਜਿਦਾਤ੍ਮੀਯਸ੍ਤਾਰੇਸ਼ਸ੍ਤਾਰਕਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੭੧ ॥

ਪ੍ਰਤੀਤਃ ਪ੍ਰੋਜ੍ਝਿਤਃ ਪ੍ਰੀਤਃ ਪਰਮਃ ਪਾਰਮੋ ਹਿਤਃ ।
ਪਰਹਾ ਪਞ੍ਚਭੂਃ ਪਞ੍ਚਵਾਯੁਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਪਰਂ ਮਹਃ ॥ ੭੨ ॥

ਪੁਰਾਣਾਗਮਵਿਦ੍ ਯੋਗ੍ਯੋ ਮਹਿਸ਼ੋ ਰਾਸਭੋऽਗ੍ਰਗਃ ।
ਗ੍ਰਾਹੋ ਮੇਸ਼ੋ ਵਸ਼ੋ ਮਨ੍ਦੋ ਮਨ੍ਮਥੋ ਮਿਥੁਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਕਲ੍ਕਭਤ੍ ਕਟਕੋ ਦੀਨੋ ਮਰ੍ਕਟਃ ਕਰ੍ਕਟੋ ਘਣੀ ।
ਕੁਕ੍ਕੁਟੋ ਵਨਜੋ ਹਂਸਃ ਪਰਹਂਸਃ ਸ਼‍ਗਾਲਕਃ ॥ ੭੪ ॥

ਸਿਂਹਃ ਸਿਂਹਾਸਨੋ ਮੂਸ਼ੋ ਮੋਹ੍ਯੋ ਮੂਸ਼ਕਵਾਹਨਃ (੬੦੦) ।
ਪੁਤ੍ਰਦੋ ਨਰਕਤ੍ਰਾਤਾ ਕਨ੍ਯਾਪ੍ਰੀਤਃ ਕੁਲੋਦ੍ਵਹਃ ॥ ੭੫ ॥

ਅਤੁਲ੍ਯਰੂਪੋ ਬਲਦਸ੍ਤੁਲਾਭਤ੍ ਤੁਲ੍ਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕਃ ।
ਅਲਿਚਾਪਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਕਚ੍ਛਪੋ ਮਕਰੋ ਮਣਿਃ ॥ ੭੬ ॥

ਸ੍ਥਿਰਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਮਹਾਕਰ੍ਮੀ ਮਹਾਭੋਗੀ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਵਸੁਮੂਰ੍ਤਿਧਰੋ ਵ੍ਯਗ੍ਰੋऽਸੁਰਹਾਰੀ ਯਮਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਦੇਵਾਗ੍ਰਣੀਰ੍ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਹ੍ਯਮ੍ਬੁਜਾਲੋ ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਅਙ੍ਗਦੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੭੮ ॥

ਗਾਣਪਤ੍ਯਪ੍ਰਦੋ ਮਾਯੀ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਪਾਰਗਃ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਸੁਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜਿਤੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਸਂਸਾਰਭਯਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਮਹੋਰਸ੍ਕੋ ਮਹੀਧਰਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਾਨ੍ਤਕੋ ਮਹਾਗ੍ਰੀਵੋ ਭਸ਼ਂ ਮੋਦਕਮੋਦਿਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵਾਰਾਣਸੀਪ੍ਰਿਯੋ ਮਾਨੀ ਗਹਨ ਆਖੁਵਾਹਨਃ ।
ਗੁਹਾਸ਼੍ਰਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਦੀਤਨਯਃ ਸ੍ਥਾਨਦੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ॥ ੮੧ ॥

ਪਰਰ੍ਦ੍ਧਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਵਿਮਲੋ ਮੌਲਿਮਾਨ੍ ਵਲ੍ਲਭਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ੀਪ੍ਰਿਯੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਵ੍ਯਵਸਾਯੋ ਮਦਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸਿਂਹਯੁਗਲਨਿਵਿਸ਼੍ਟੋ ਬਾਲਰੂਪਧਤ੍ ।
ਧੀਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਬਲਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਹਿਤਕਦ੍ ਵੈਦ੍ਯੋ ਮਹਾਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਕਰਣਂ ਮਤ੍ਯੁਹਾਰੀ ਚ ਪਾਪਸਙ੍ਘਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੮੪ ॥

ਉਦ੍ਭਿਦ੍ ਵਜ੍ਰੀ ਮਹਾਦੈਤ੍ਯਸੂਦਨੋ ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਭੂਤਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਤਚਾਰੀ ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪੋ ਮਨੋਮਯਃ ॥ ੮੫ ॥

ਅਹਙ੍ਕਾਰਵਪੁਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਰੂਪੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਾ ਵਸ਼ੀਕਰਃ ॥ ੮੬ ॥

ਮਲਤ੍ਰਯਬਹਿਰ੍ਭੂਤੋ ਹ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨੀਰੂਪੋ ਬਹੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਕਿਨ੍ਨਰੋ ਨਾਗਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੮੭ ॥

ਏਕਦਨ੍ਤੋ ਮਹਾਵੇਗਃ ਸੇਨਾਨੀ ਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਬੀਜਂ (੭੦੦) ਸ਼੍ਰੀਃ ਸਮ੍ਪਦਹ੍ਰੀਰ੍ਧਤਿਰ੍ਮਤਿਃ ॥ ੮੮ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ੋਸ਼ਕਰੋ ਵਾਯੁਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਃ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ।
ਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸ੍ਥਿਤਿਕਰ੍ਤਾ ਲਯਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੮੯ ॥

ਸਾਮਾਨ੍ਯਰੂਪਃ ਸਾਮਾਸ੍ਯੋऽਥਰ੍ਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਯਜੁਰ੍ਭੁਜਃ ।
ऋਗੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ਕਾਵ੍ਯਕਰ੍ਤਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਕਾਰੀ ਨਿਰੁਕ੍ਤਵਿਤ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ਰੂਪਧਰੋ ਮੁਖ੍ਯਃ ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਭਾਕ੍ ।
ਵਿਚਾਰਵਾਞ੍ਸ਼ਙ੍ਖਧਾਰੀ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਪਰਾਯਣਃ ॥ ੯੧ ॥

ਮਹਾਤਪਾ ਘੋਰਤਪਾਃ ਸਰ੍ਵਦੋ ਭੀਮਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਮੇਘਗਮ੍ਭੀਰਨਾਦਭਤ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਸਮਦ੍ਧੋ ਭੂਤਿਦੋ ਭੋਗੀ ਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਭਕ੍ਤਿਰਤੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਤਾ ਭਵਦਵਾਨਲਃ ॥ ੯੩ ॥

ਸਤ੍ਯਸ੍ਤਪਾ ਧ੍ਯੇਯਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਂਸ੍ਤਥਾ ।
ਸਮਸ਼੍ਟਿਵ੍ਯਸ਼੍ਟਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੯੪ ॥

ਤੇਜੋਨਿਧਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਰਾਚਰਵਪੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਦੋ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਨਾਦਮੂਰ੍ਤਿਯੁਤੋऽਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੯੫ ॥

ਭੂਤਾਦ੍ਯਸ੍ਤੈਜਸੋ ਭਾਵੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਸ਼੍ਚੇਤਨੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਤ੍ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਬੁਧਃ ॥ ੯੬ ॥

ਅਨਾਧਾਰੋऽਪ੍ਯਨਾਕਾਰੋ ਧਾਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਵਪੁਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਨੁਜੋ ਭਾਨੁਰ੍ਮਹਾਪ੍ਰਭਃ ॥ ੯੭ ॥

ਯਜ੍ਞਹਰ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲਦਾਯਕਃ ।
ਯਜ੍ਞਗੋਪ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਮਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡੋ ਮਹਾਕਾਯਃ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਃ ।
ਏਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਃ ਕਸ਼੍ਣਪਿਙ੍ਗੋ ਵਿਕਟੋ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਕਃ ॥ ੯੯ ॥

ਟਙ੍ਕਧਾਰੀ ਜਮ੍ਬੁਕਸ਼੍ਚ ਨਾਯਕਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਕਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਗਰ੍ਭਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਹੇਮਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਚਨ੍ਦਨਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਸ੍ਵਙ੍ਗਃ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃ (੮੦੦) ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦੋ ਲੋਕਵਿਲ੍ਲੋਕਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਧੂਮਕੇਤੁਰ੍ਵਹ੍ਨਿਃ ਪੂਜ੍ਯੋ ਦਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕੁਮ੍ਭਭਤ੍ ਕਲਸ਼ੀ ਕੁਬ੍ਜੋ ਮੀਨਮਾਂਸਸੁਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਰਾਸ਼ਿਤਾਰਾਗ੍ਰਹਮਯਸ੍ਤਿਥਿਰੂਪੋ ਜਗਦ੍ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਤਿਪਤਪ੍ਰੇਯਾਨ੍ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਦ੍ਵੈਤਨਿਸ਼੍ਚਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤਤੀਯਾਗ੍ਨਿਸ੍ਤ੍ਰਯੀਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥੀਵਲ੍ਲਭੋ ਦੇਵੋ ਪਾਰਗਃ ਪਞ੍ਚਮੀਰਵਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਾਸ੍ਵਾਦਕੋऽਜਾਤਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਵਤ੍ਸਰਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸਪ੍ਤਾਰ੍ਣਵਗਤਿਃ ਸਾਰਃ ਸਪ੍ਤਮੀਸ਼੍ਵਰ ਈਹਿਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੀਨਨ੍ਦਨੋऽਨਾਰ੍ਤੋ ਨਵਮੀਭਕ੍ਤਿਭਾਵਿਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਤਿਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਦਸ਼ਮੀ ਦ੍ਰੁਹਿਣੋ ਦ੍ਰੁਤਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਗਣਪੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀਯੁਗਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਮਨੁਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਾਦਰ੍ਸ਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮੌਨੀ ਮਧੁਰਵਾਙ੍ਮੂਲਂ ਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਮੇਘਵਾਹਨਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮਹਾਗਜੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਜਯਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਰੌਦ੍ਰੋ ਰੁਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਰੁਕ੍ਮੋ ਰੁਦ੍ਰਪੁਤ੍ਰੋऽਘਤਾਪਨਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਭਵਪ੍ਰਿਯੋ ਭਵਾਨੀਸ਼੍ਟੋ ਭਾਰਭਦ੍ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਸ਼ਲੋऽਕੁਣ੍ਠੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਵਤ੍ਰਹਾ ਵਿਘ੍ਨਹਾ ਸੀਰਃ ਸਮਸ੍ਤਦੁਰਿਤਾਪਹਃ ।
ਮਞ੍ਜੁਲੋ ਮਾਰ੍ਜਨੋ ਮਤ੍ਤੋ ਦੁਰ੍ਗਾਪੁਤ੍ਰੋ ਦੁਰਾਲਸਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਚਿਤ੍ਸੁਧਾਧਾਰੋ ਵੀਰੋ ਵੀਰ੍ਯੈਕਸਾਧਕਃ ।
ਭਾਸ੍ਵਨ੍ਮੁਕੁਟਮਾਣਿਕ੍ਯਃ ਕੂਜਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਜਾਲਕਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਧਾਰੀ ਤੁਣ੍ਡਚਲਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਕਃ ।
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ (੯੦੦) ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਉਦ੍ਗੀਥੋ ਨਰਦਨ੍ਤਾਢ੍ਯਮਾਲਾਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਨਾਰਦੋ ਵਾਰਣੋ ਲੋਲਸ਼੍ਰਵਣਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਬਹਦੁਲ੍ਲਾਸਨਾਸਾਢ੍ਯਵ੍ਯਾਪ੍ਤਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਇਲਾਮਣ੍ਡਲਸਮ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਕਤਾਨੁਗ੍ਰਹਜੀਵਕਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਬਹਤ੍ਕਰ੍ਣਾਞ੍ਚਲੋਦ੍ਭੂਤਵਾਯੁਵੀਜਿਤਦਿਕ੍ਤਟਃ ।
ਬਹਦਾਸ੍ਯਰਵਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਭੀਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਭਾਣ੍ਡਕਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਬਹਤ੍ਪਾਦਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਵੇਪਿਤਃ ।
ਬਹਦ੍ਦਨ੍ਤਕਤਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਰਣਾਨਨ੍ਦਰਸਾਲਸਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਬਹਦ੍ਧਸ੍ਤਧਤਾਸ਼ੇਸ਼ਾਯੁਧਨਿਰ੍ਜਿਤਦਾਨਵਃ ।
ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਸਿਨ੍ਦੂਰਵਦਨਃ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਤੇਜੋऽਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਉਦ੍ਦੀਪਿਤਮਣਿਸ੍ਫੂਰ੍ਜਨ੍ਨੂਪੁਰਧ੍ਵਨਿਨਾਦਿਤਃ ।
ਚਲਤ੍ਤੋਯਪ੍ਰਵਾਹਾਢ੍ਯਨਦੀਜਲਕਣਾਕੁਲਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਭ੍ਰਮਤ੍ਕੁਞ੍ਜਰਸਙ੍ਘਾਤਵਨ੍ਦਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਚ੍ਯੁਤਮਹਾਰੁਦ੍ਰਪੁਰਃਸਰਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਭਤਿਵ੍ਯਾਲਜਾਲੋਪਸੇਵਿਤਃ ।
ਗੂਰ੍ਜਤ੍ਪਞ੍ਚਾਨਨਾਰਾਵਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਕਾਸ਼ਧਰਾਤਲਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਹਾਹਾਹੂਹੂਕਤਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਸੁਰਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਮਾਨਸਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਬੀਜਾਢ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਪ੍ਲਾਵਿਤਭੂਤਲਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਧ੍ਵਨਿਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਪਾਤਾਲਾਦਿਨਭਸ੍ਤਲਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰ੍ਮਹਾਮਲ੍ਲੋ ਭਲ੍ਲਹਸ੍ਤੋ ਬਲਿਃ ਕਲਿਃ ।
ਕਤਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗੋਲ੍ਲਾਸਭਾਸਮਾਨਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਦ੍ਵਾਪਰਃ ਪਰਲੋਕੈਕਕਰ੍ਮਧ੍ਵਾਨ੍ਤਸੁਧਾਕਰਃ ।
ਸੁਧਾਸਿਕ੍ਤਵਪੁਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਦਿਕਟਾਹਕਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਅਕਾਰਾਕਾਰਪ੍ਰੋਦ੍ਗੀਤਤਾਰਨਾਦਨਿਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਇਕਾਰੇਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਮਾਲਾਭ੍ਰਮਣਲਾਲਸਃ ।
ਉਕਾਰੋਕਾਰਪ੍ਰੋਦ੍ਗਾਰਿਘੋਰਨਾਗੋਪਵੀਤਕਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ऋਵਰ੍ਣਾਙ੍ਕਿਤॠਕਾਰਪਦ੍ਮਦ੍ਵਯਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਲਕਾਰਯੁਤਲਕਾਰਸ਼ਙ੍ਖਪੂਰ੍ਣਦਿਗਨ੍ਤਰਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਏਕਾਰੈਕਾਰਗਿਰਿਜਾਸ੍ਤਨਪਾਨਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਓਕਾਰੌਕਾਰਵਿਸ਼੍ਵਾਦਿਕਤਸਸ਼੍ਟਿਕ੍ਰਮਾਲਸਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਂਅਃਵਰ੍ਣਾਵਲੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤਪਾਦਾਦਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਕਰ੍ਣਤਾਲਕਤਾਤ੍ਯੁਚ੍ਚੈਰ੍ਵਾਯੁਵੀਜਿਤਨਿਰ੍ਜਰਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਖਗੇਸ਼ਧ੍ਵਜਰਤ੍ਨਾਙ੍ਕਕਿਰੀਟਾਰੁਣਪਾਦਕਃ ।
ਗਰ੍ਵਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗੀਤਤਤ੍ਪਰਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਘਨਵਾਹਨਵਾਗੀਸ਼ਪੁਰਃਸਰਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਙਵਰ੍ਣਾਮਤਧਾਰਾਢ੍ਯਸ਼ੋਭਮਾਨੈਕਦਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੁਙ੍ਕੁਮਜਮ੍ਬਾਲਲਿਪ੍ਤਸੁਨ੍ਦਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਮੁਕੁਟਾਲਙ੍ਕਤਾਨਨਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਜਟਾਬਦ੍ਧਮਹਾਨਰ੍ਘਮਣਿਪਙ੍ਕ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਝਾਙ੍ਕਾਰਿਮਧੁਪਵ੍ਰਾਤਗਾਨਨਾਦਨਿਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਞਵਰ੍ਣਕਤਸਂਹਾਰਦੈਤ੍ਯਾਸਕ੍ਪੂਰ੍ਣਮੁਦ੍ਗਰਃ ।
ਟਙ੍ਕਾਰੁਕਫਲਾਸ੍ਵਾਦਵੇਪਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮੂਰ੍ਧਜਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਠਕਾਰਾਢ੍ਯਡਕਾਰਾਙ੍ਕਢਕਾਰਾਨਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਣਵਰ੍ਣਾਮਤਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਧਰਸੁਧਾਧਰਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਤਾਮ੍ਰਸਿਨ੍ਦੂਰਪੁਞ੍ਜਾਢ੍ਯਲਲਾਟਫਲਕਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਥਕਾਰਧਨਪਙ੍ਕ੍ਤ੍ਯਾਢ੍ਯਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਦ੍ਵਿਜਵ੍ਰਜਃ ॥ ੧੮ ॥

ਦਯਾਮਯਹਦਮ੍ਭੋਜਧਤਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਧਨਦਾਦਿਮਹਾਯਕ੍ਸ਼ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵੌਘਕਿਰੀਟਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਃ ।
ਪਰਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਾਦਿਮਾਰ੍ਗਚ੍ਛੇਦਨਦਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਫਣਿਚਕ੍ਰਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਗਲਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਬਦ੍ਧਭ੍ਰੂਯੁਗਭੀਮੋਗ੍ਰਸਨ੍ਤਰ੍ਜਿਤਸੁਰਾਸੁਰਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਭਵਾਨੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨੈਕਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ।
ਮਦਿਰਾਕਲਸ਼ਸ੍ਫੀਤਕਰਾਲੈਕਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਰਾਯਸਙ੍ਘਾਤਘਾਤਸਜ੍ਜੀਕਤਾਯੁਧਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਕਰਸੁਤਾਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਿਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਮਹਾਭੀਮਵਪੁਰ੍ਦੀਨੀਕਤਾਸੁਰਃ ।
ਵਰੁਣਾਦਿਦਿਗੀਸ਼ਾਨਰਚਿਤਾਰ੍ਚਨਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰੈਕਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਮਨਯਨਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਿਤਾਲਾਪਗੀਤਗਾਨਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸਮਸ੍ਤਦੁਰ੍ਗਤਿਸਰਿਨ੍ਨਾਥੋਤ੍ਤਾਰਣਕੋਡੁਪਃ ।
ਹਰਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਕੁਣ੍ਠਬ੍ਰਹ੍ਮਗੀਤਾਦਿਪਾਠਕਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾਪੂਰਿਤਹਤ੍ਪਦ੍ਮਸਂਰਕ੍ਸ਼ਿਤਚਰਾਚਰਃ ।
ਤਾਰਾਙ੍ਕਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣੈਕਵਿਗ੍ਰਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਭੂਸ਼ਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ॐਸ਼੍ਰੀਂਵਿਨਾਯਕੋ ॐਹ੍ਰੀਂਵਿਘ੍ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਮੋਦਕਾਹਾਰੋ ਵਕ੍ਤ੍ਰਤੁਣ੍ਡੋ ਵਿਧਿਸ੍ਮਤਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਗੀਤੋ ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਗਣੇਸ਼ੋ ਵਰਦੋ ਦੇਵੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਃ ।
ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਗਾਙ੍ਗੇਯੋ ਗਣਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ॐਸ਼੍ਰੀਨ੍ਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ॐਹ੍ਰੀਂਸ਼੍ਰੀਂਕ੍ਲੀਂਗ੍ਲੌਂਗਂਦੇਵੋ ਮਹਾਗਣਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ (੧੦੦੦) ॥ ੧੫੧ ॥

ਇਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਮਹਾਗਣਪਤੇਃ ਸ੍ਮਤਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਤਮਂ ਗੁਪ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਗੋਪਿਤਮ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਨਿਧਿਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਗ੍ਰਹਤਾਰਾਮਯਂ ਰਾਸ਼ਿਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਮਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਧਨਂ ਸਾਧਕਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਦਿਵੌਕਸਾਮ੍ ॥ ੧੫੪ ॥

ਯਥੇਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਲੋਕੇ ਮਨੋਰਥਪ੍ਰਪੂਰਣਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਮਯਂ ਸਾਧ੍ਯਂ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਜਯਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਵਿਨਾਰ੍ਚਨਂ ਵਿਨਾ ਹੋਮਂ ਵਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਂ ਵਿਨਾ ਜਪਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੀਨਾਂ ਸਾਧਨਂ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਤਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਮਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਤੁ ਪਠੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ।
ਲਿਖੇਦ੍ਭੂਰ੍ਜੇ ਰਵੌ ਦੇਵਿ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਧਾਰਯੇਤ੍ਤੁ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਾ ਭੁਜੇ ।
ਯੋਸ਼ਿਦ੍ਵਾਮਕਰੇ ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਭੁਜੇ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਮੋਹਯੇਦਪਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਵਸ਼ਯੇਦਪਿ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਮਾਰਯੇਦਖਿਲਾਨ੍ ਰਿਪੂਨ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਉਚ੍ਚਾਟਯੇਚ੍ਚ ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਨ੍ ਸ਼ਮਯੇਚ੍ਚ ਧਨਞ੍ਜਯਮ੍ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਾਂਲ੍ਲਭੇਚ੍ਛੀਘ੍ਰਂ ਨਿਰ੍ਧਨੋ ਧਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬੦ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪੁਰਃ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਨਗ੍ਨਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਤੋ ਦੇਵਿ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੋਗਾਨ੍ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਵਰਦਂ ਪਸ਼੍ਯੇਦ੍ਗਣੇਸ਼ਂ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਯ ਏਨਂ ਪਠਤੇ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਤਸ੍ਯ ਵਿਤ੍ਤਾਦਿਵਿਭਵੋ ਦਾਰਾਯੁਃਸਮ੍ਪਦਃ ਸਦਾ ।
ਰਣੇ ਰਾਜਭਯੇ ਦ੍ਯੂਤੇ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਜਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਇਤੀਦਂ ਪੁਣ੍ਯਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਮਹਾਗਣਪਤੇਰ੍ਗੁਹ੍ਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਵਤ੍ ।

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਰਹਸ੍ਯੇ
ਮਹਾਗਣਪਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Varada Ganesha:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama 2 Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top