Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Malayalam

Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ മഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 അഥവാ വരദഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച –
ശ‍ൃണു ദേവി രഹസ്യം മേ യത്പുരാ സൂചിതം മയാ ।
തവ ഭക്ത്യാ ഗണേശസ്യ വക്ഷ്യേ നാമസഹസ്രകം ॥ 1 ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച –
ഭഗവന്‍ ഗണനാഥസ്യ വരദസ്യ മഹാത്മനഃ ।
ശ്രോതും നാമസഹസ്രം മേ ഹൃദയം പ്രോത്സുകായതേ ॥ 2 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച –
പ്രാങ് മേ ത്രിപുരനാശേ തു ജാതാ വിഘ്നകുലാഃ ശിവേ ।
മോഹേന മുഹ്യതേ ചേതസ്തേ സര്‍വേ ബലദര്‍പിതാഃ ॥ 3 ॥

തദാ പ്രഭും ഗണാധ്യക്ഷം സ്തുത്വാ നാമസഹസ്രകൈഃ ।
വിഘ്നാ ദൂരാത് പലായന്ത കാലരുദ്രാദിവ പ്രജാഃ ॥ 4 ॥

തസ്യാനുഗ്രഹതോ ദേവി ജാതോഽഹം ത്രിപുരാന്തകഃ ।
തമദ്യാപി ഗണേശാനം സ്തൌമി നാമസഹസ്രകൈഃ ॥ 5 ॥

തമദ്യ തവ ഭക്ത്യാഹം സാധകാനാം ഹിതായ ച ।
മഹാഗണപതേര്‍വക്ഷ്യേ ദിവ്യം നാമസഹസ്രകം ॥ 6 ॥

(പാഠകാനാം ച ദാതൄണാം സുഖസമ്പത്പ്രദായകം ।
ദുഃഖാപഹം ച ശ്രോതൄണാം മന്ത്രനാമസഹസ്രകം) ॥ 7 ॥

അസ്യ ശ്രീവരദഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ശ്രീഭൈരവ ഋഷിഃ ।
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ । ശ്രീമഹാഗണപതിര്‍ദേവതാ । ഗം ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ ।
കുരു കുരു കീലകം ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ സഹസ്രനാമസ്തവപാഠേ വിനിയോഗഃ ।

ധ്യാനം-
ഓംഹ്രീംശ്രീംക്ലീം-ഗണാധ്യക്ഷോ ഗ്ലൌംഗം-ഗണപതിര്‍ഗുണീ ।
ഗുണാദ്യോ നിര്‍ഗുണോ ഗോപ്താ ഗജവക്ത്രോ വിഭാവസുഃ ॥ 8 ॥

വിശ്വേശ്വരോ വിഭാദീപ്തോ ദീപനോ ധീവരോ ധനീ ।
സദാശാന്തോ ജഗത്താതോ വിഷ്വക്സേനോ വിഭാകരഃ ॥ 9 ॥

വിസ്രംഭീ വിജയീ വൈദ്യോ വാരാന്നിധിരനുത്തമഃ ।
അണീയാന്‍ വിഭവീ ശ്രേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠോ ഗാഥാപ്രിയോ ഗുരുഃ ॥ 10 ॥

സൃഷ്ടികര്‍താ ജഗദ്ധര്‍താ വിശ്വഭര്‍താ ജഗന്നിധിഃ ।
പതിഃ പീതവിഭൂഷാങ്ഗോ രക്താക്ഷോ ലോഹിതാംബരഃ ॥ 11 ॥

വിരൂപാക്ഷോ വിമാനസ്ഥോ വിനയഃ സനയഃ സുഖീ ।
സുരൂപഃ സാത്ത്വികഃ സത്യഃ ശുദ്ധഃ ശങ്കരനന്ദനഃ ॥ 12 ॥

നന്ദീശ്വരോ സദാനന്ദീ വന്ദിസ്തുത്യോ വിചക്ഷണഃ ।
ദൈത്യമര്‍ദീ മദാക്ഷീബോ മദിരാരുണലോചനഃ ॥ 11 ॥

സാരാത്മാ വിശ്വസാരശ്ച വിശ്വചാരീ വിലേപനഃ ।
പരം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിഃ സാക്ഷീ ത്ര്യക്ഷോ വികത്ഥനഃ ॥ 14 ॥

വീരേശ്വരോ വീരഹര്‍താ സൌഭാഗ്യോ ഭാഗ്യവര്‍ധനഃ ।
ഭൃങ്ഗിരീടീ ഭൃങ്ഗമാലീ ഭൃങ്ഗകൂജിതനാദിതഃ ॥ 15 ॥

വിനര്‍തകോ വിനേതാപി വിനതാനന്ദനോഽര്‍ചിതഃ ।
വൈനതേയോ വിനംരാങ്ഗോ വിശ്വനേതാ വിനായകഃ ॥ 16 ॥

വിരാടകോ വിരാടശ്ച വിദഗ്ധോ വിധിരാത്മഭൂഃ ।
പുഷ്പദന്തഃ പുഷ്പഹാരീ പുഷ്പമാലാവിഭൂഷണഃ ॥ 17 ॥

പുഷ്പേഷുര്‍മഥനഃ പുഷ്ടോ വികര്‍താ കര്‍തരീകരഃ ।
അന്ത്യോഽന്തകശ്ചിത്തഗണശ്ചിത്തചിന്താപഹാരകഃ ॥ 18 ॥

അചിന്ത്യോഽചിന്ത്യരൂപശ്ച ചന്ദനാകുലമുണ്ഡകഃ ।
ലിപിതോ ലോഹിതോ ലുപ്തോ (100) ലോഹിതാക്ഷോ വിലോഭകഃ ॥ 19 ॥

ലുബ്ധാശയോ ലോഭരതോ ലാഭദോഽലങ്ഘ്യഗാത്രകഃ ।
സുന്ദരഃ സുന്ദരീപുത്രഃ സമസ്താസുരഘാതനഃ ॥ 20 ॥

നൂപുരാഢ്യോ വിഭവദോ നരോ നാരായണോ രവിഃ ।
വിചാരീ വാന്തദോ വാഗ്മീ വിതര്‍കീ വിജയേശ്വരഃ ॥ 21 ॥

സുപ്തോ ബുദ്ധഃ സദാരൂപഃ സുഖദഃ സുഖസേവിതഃ ।
വികര്‍തനോ വിയച്ചാരീ വിനടോ നര്‍തകോ നടഃ ॥ 22 ॥

നാട്യോ നാട്യപ്രിയോ നാദോഽനന്തോഽനന്തഗുണാത്മകഃ ।
വിശ്വമൂര്‍വിശ്വഘാതീ ച വിനതാസ്യോ വിനര്‍തകഃ ॥ 23 ॥

കരാലഃ കാമദഃ കാന്തഃ കമനീയഃ കലാധരഃ ।
കാരുണ്യരൂപഃ കുടിലഃ കുലാചാരീ കുലേശ്വരഃ ॥ 24 ॥

വികരാലോ ഗണശ്രേഷ്ഠഃ സംഹാരോ ഹാരഭൂഷണഃ ।
രുരൂ രംയമുഖോ രക്തോ രേവതീദയിതോ രസഃ ॥ 25 ॥

മഹാകാലോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹോരഗഭയാപഹഃ ।
ഉന്‍മത്തരൂപഃ കാലാഗ്നിരഗ്നിസൂര്യേന്ദുലോചനഃ ॥ 26 ॥

സിതാസ്യഃ സിതമാല്യശ്ച സിതദന്തഃ സിതാംശുമാന്‍ ।
അസിതാത്മാ ഭൈരവേശോ ഭാഗ്യവാന്‍ ഭഗവാന്‍ ഭഗഃ ॥

ഭര്‍ഗാത്മജോ ഭഗാവാസോ ഭഗദോ ഭഗവര്‍ധനഃ ।
ശുഭങ്കരഃ ശുചിഃ ശാന്തഃ ശ്രേഷ്യഃ ശ്രവ്യഃ ശചീപതിഃ ॥ 28 ॥

വേദാദ്യോ വേദകര്‍താ ച വേദവേദ്യഃ സനാതനഃ ।
വിദ്യാപ്രദോ വേദസാരോ വൈദികോ വേദപാരഗഃ ॥ 29 ॥

വേദധ്വനിരതോ വീരോ വരോ വേദാഗമാര്‍ഥവിത് ।
തത്ത്വജ്ഞഃ സവര്‍ഗഃ സാധുഃ സദയഃ സദ് (200) അസന്‍മയഃ ॥ 30 ॥

നിരാമയോ നിരാകാരോ നിര്‍ഭയോ നിത്യരൂപഭൃത് । ।
നിര്‍വൈരോ വൈരിവിധ്വംസീ മത്തവാരണസന്നിഭഃ ॥ 31 ॥

ശിവങ്കരഃ ശിവസുതഃ ശിവഃ സുഖവിവര്‍ധനഃ ।
ശ്വൈത്യഃ ശ്വേതഃ ശതമുഖോ മുഗ്ധോ മോദകഭോജനഃ ॥ 32 ॥

ദേവദേവോ ദിനകരോ ധൃതിമാന്‍ ദ്യുതിമാന്‍ ധവഃ ।
ശുദ്ധാത്മാ ശുദ്ധമതിമാഞ്ഛുദ്ധദീപ്തിഃ ശുചിവ്രതഃ ॥ 33 ॥

ശരണ്യഃ ശൌനകഃ ശൂരഃ ശരദംഭോജധാരകഃ ।
ദാരകഃ ശിഖിവാഹേഷ്ടഃ ശീതഃ ശങ്കരവല്ലഭഃ ॥ 34 ॥

ശങ്കരോ നിര്‍ഭവോ നിത്യോ ലയകൃല്ലാസ്യതത്പരഃ । നിര്‍ഭയോ
ലൂതോ ലീലാരസോല്ലാസീ വിലാസീ വിഭ്രമോ ഭ്രമഃ ॥ 35 ॥

ഭ്രമണഃ ശശഭൃത് സൂര്യഃ ശനിര്‍ധരണിനന്ദനഃ ।
ബുദ്ധോ വിബുധസേവ്യശ്ച ബുധരാജോ ബലന്ധരഃ ॥ 36 ॥

ജീവോ ജീവപ്രദോ ജൈത്രഃ സ്തുത്യോ നുത്യോ നതിപ്രിയഃ ।
ജനകോ ജിനമാര്‍ഗജ്ഞോ ജൈനമാര്‍ഗനിവര്‍തകഃ ॥ 37 ॥

ഗൌരീസുതോ ഗുരുരവോ ഗൌരാങ്ഗോ ഗജപൂജിതഃ ।
പരം പദം പരം ധാമ പരമാത്മാ കവിഃ കുജഃ ॥ 38 ॥

രാഹുര്‍ദൈത്യശിരശ്ഛേദീ കേതുഃ കനകകുണ്ഡലഃ ।
ഗ്രഹേന്ദ്രോ ഗ്രാഹിതോ ഗ്രാഹ്യോഽഗ്രണീര്‍ഘുര്‍ഘുരനാദിതഃ ॥ 39 ॥

പര്‍ജന്യഃ പീവരോ പോത്രീ പീനവക്ഷാഃ പരാര്‍ജിതഃ ।
വനേചരോ വനപതിര്‍വനവാസഃ സ്മരോപമഃ ॥ 40 ॥

പുണ്യം പൂതഃ പവിത്രം ച പരാത്മാ പൂര്‍ണവിഗ്രഹഃ ।
പൂര്‍ണേന്ദുശകലാകാരോ മന്യുഃ പൂര്‍ണമനോരഥഃ ॥ 41 ॥

യുഗാത്മാ യുഗഭൃദ് യജ്വാ (300) യാജ്ഞികോ യജ്ഞവത്സലഃ । യോഗഭൃദ്
യശസ്വീ യജമാനേഷ്ടോ വ്രജഭൃദ് വജ്രപഞ്ജരഃ ॥ 42 ॥

മണിഭദ്രോ മണിമയോ മാന്യോ മീനധ്വജാശ്രിതഃ ।
മീനധ്വജോ മനോഹാരീ യോഗിനാം യോഗവര്‍ധനഃ ॥ 43 ॥

ദ്രഷ്ടാ സ്രഷ്ടാ തപസ്വീ ച വിഗ്രഹീ താപസപ്രിയഃ ।
തപോമയസ്തപോമൂര്‍തിസ്തപനശ്ച തപോധനഃ ॥ 44 ॥

രുചകോ മോചകോ രുഷ്ടസ്തുഷ്ടസ്തോമരധാരകഃ ।
ദണ്ഡീ ചണ്ഡാംശുരവ്യക്തഃ കമണ്ഡലുധരോഽനഘഃ ॥ 45 ॥

കാമീ കര്‍മരതഃ കാലഃ കോലഃ ക്രന്ദിതദിക്തടഃ ।
ഭ്രാമകോ ജാതിപൂജ്യശ്ച ജാഡ്യഹാ ജഡസൂദനഃ ॥ 46 ॥

ജാലന്ധരോ ജഗദ്വാസീ ഹാസകൃദ് ഹവനോ ഹവിഃ ।
ഹവിഷ്മാന്‍ ഹവ്യവാഹാക്ഷോ ഹാടകോ ഹാടകാങ്ഗദഃ ॥ 47 ॥

സുമേരുര്‍ഹിമവാന്‍ ഹോതാ ഹരപുത്രോ ഹലങ്കഷഃ ।
ഹാലപ്രിയോ ഹൃദാശാന്തഃ കാന്താഹൃദയപോഷണഃ ॥ 48 ॥

ശോഷണഃ ക്ലേശഹാ ക്രൂരഃ കഠോരഃ കഠിനാകൃതിഃ ।
കൂവരോ ധീമയോ ധ്യാതാ ധ്യേയോ ധീമാന്‍ ദയാനിധിഃ ॥

ദവിഷ്ഠോ ദമനോ ദ്യുസ്ഥോ ദാതാ ത്രാതാ സിതഃ സമഃ ।
നിര്‍ഗതോ നൈഗമീ ഗംയോ നിര്‍ജേയോ ജടിലോഽജരഃ ॥ 50 ॥

ജനജീവോ ജിതാരാതിര്‍ജഗദ്വ്യാപീ ജഗന്‍മയഃ ।
ചാമീകരനിഭോഽനാദ്യോ നലിനായതലോചനഃ ॥ 51 ॥

രോചനോ മോചനോ മന്ത്രീ മന്ത്രകോടിസമാശ്രിതഃ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മകഃ പഞ്ചസായകഃ പഞ്ചവക്ത്രകഃ ॥ 52 ॥

പഞ്ചമഃ പശ്ചിമഃ പൂര്‍വഃ ( 400) പൂര്‍ണഃ കീര്‍ണാലകഃ കുണിഃ ।
കഠോരഹൃദയോ ഗ്രീവാലങ്കൃതോ ലലിതാശയഃ ॥ 53 ॥

ലോലചിത്തോ ബൃഹന്നാസോ മാസപക്ഷര്‍തുരൂപവാന്‍ ।
ധ്രുവോ ദ്രുതഗതിര്‍ധര്‍ംയോ ധര്‍മീ നാകിപ്രിയോഽനലഃ ॥ 54 ॥

അഗസ്ത്യോ ഗ്രസ്തഭുവനോ ഭുവനൈകമലാപഹഃ ।
സാഗരഃ സ്വര്‍ഗതിഃ സ്വക്ഷഃ സാനന്ദഃ സാധുപൂജിതഃ ॥ 55 ॥

സതീപതിഃ സമരസഃ സനകഃ സരലഃ സുരഃ ।
സുരാപ്രിയോ വസുപതിര്‍വാസവോ വസുപൂജിതഃ ॥ 56 ॥

വിത്തദോ വിത്തനാഥശ്ച ധനിനാം ധനദായകഃ ।
രാജീ രാജീവനയനഃ സ്മൃതിദഃ കൃത്തികാംബരഃ ॥ 57 ॥

ആശ്വിനോഽശ്വമുഖഃ ശുഭ്രോ ഭരണോ ഭരണീപ്രിയഃ ।
കൃത്തികാസനഗഃ കോലോ രോഹീ രോഹണപാദുകഃ ॥ 58 ॥

ഋഭുവേഷ്ടോഽരിമര്‍ദീ ച രോഹിണീമോഹനോഽമൃതം ।
മൃഗരാജോ മൃഗശിരാ മാധവോ മധുരധ്വനിഃ ॥ 59 ॥

ആര്‍ദ്രാനനോ മഹാബുദ്ധിര്‍മഹോരഗവിഭൂഷണഃ ।
ഭ്രൂക്ഷേപദത്തവിഭവോ ഭ്രൂകരാലഃ പുനര്‍മയഃ ॥ 60 ॥

പുനര്‍ദേവഃ പുനര്‍ജേതാ പുനര്‍ജീവഃ പുനര്‍വസുഃ ।
തിത്തിരിസ്തിമികേതുശ്ച തിമിചാരകഘാതനഃ ॥ 61 ॥

തിഷ്യസ്തുലാധരോ ജംഭ്യോ വിശ്ലേഷോഽശ്ലേഷ ഏണരാട് ।
മാനദോ മാധവോ മാഘോ വാചാലോ മഘവോപമഃ ॥ 62 ॥

മേധ്യോ മഘാപ്രിയോ മേഘോ മഹാമുണ്ഡോ മഹാഭുജഃ ।
പൂര്‍വഫാല്‍ഗുനികഃ സ്ഫീതഃ ഫല്‍ഗുരുത്തരഫാല്‍ഗുനഃ ॥ 63 ॥

ഫേനിലോ ബ്രഹ്മദോ ബ്രഹ്മാ സപ്തതന്തുസമാശ്രയഃ ।
ഘോണാഹസ്തശ്ചതുര്‍ഹസ്തോ ഹസ്തിവക്ത്രോ ഹലായുധഃ ॥ 64 ॥

ചിത്രാംബരോ(500)ഽര്‍ചിതപദഃ സ്വാദിതഃ സ്വാതിവിഗ്രഹഃ ।
വിശാഖഃ ശിഖിസേവ്യശ്ച ശിഖിധ്വജസഹോദരഃ ॥ 65 ॥

അണൂ രേണുഃ കലാസ്ഫാരോഽനൂരൂ രേണുസുതോ നരഃ ।
അനുരാധാപ്രിയോ രാധ്യഃ ശ്രീമാഞ്ഛുക്ലഃ ശുചിസ്മിതഃ ॥ 66 ॥

ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠാര്‍ചിതപദോ മൂലം ത്രിജഗതോ ഗുരുഃ ।
ശുചിഃ പൂര്‍വസ്തഥാഷാഢശ്ചോത്തരാഷാഢ ഈശ്വരഃ ॥ 67 ॥

ശ്രവ്യോഽഭിജിദനന്താത്മാ ശ്രവോ വേപിതദാനവഃ ।
ശ്രാവണഃ ശ്രവണഃ ശ്രോതാ ധനീ ധന്യോ ധനിഷ്ഠകഃ ॥ 68 ॥

ശാതാതപഃ ശാതകുംഭഃ ശതംജ്യോതിഃ ശതംഭിഷക് ।
പൂര്‍വാഭാദ്രപദോ ഭദ്രശ്ചോത്തരാഭാദ്രപാദിതഃ ॥ 69 ॥

രേണുകാതനയോ രാമോ രേവതീരമണോ രമീ ।
അശ്വിയുക് കാര്‍തികേയേഷ്ടോ മാര്‍ഗശീര്‍ഷോ മൃഗോത്തമഃ ॥ 70 ॥

പുഷ്യശൌര്യഃ ഫാല്‍ഗുനാത്മാ വസന്തശ്ചിത്രകോ മധുഃ ।
രാജ്യദോഽഭിജിദാത്മീയസ്താരേശസ്താരകദ്യുതിഃ ॥ 71 ॥

പ്രതീതഃ പ്രോജ്ഝിതഃ പ്രീതഃ പരമഃ പാരമോ ഹിതഃ ।
പരഹാ പഞ്ചഭൂഃ പഞ്ചവായുഃ പൂജ്യഃ പരം മഹഃ ॥ 72 ॥

പുരാണാഗമവിദ് യോഗ്യോ മഹിഷോ രാസഭോഽഗ്രഗഃ ।
ഗ്രാഹോ മേഷോ വൃഷോ മന്ദോ മന്‍മഥോ മിഥുനാര്‍ചിതഃ ॥ 73 ॥

കല്‍കഭൃത് കടകോ ദീനോ മര്‍കടഃ കര്‍കടോ ഘൃണീ ।
കുക്കുടോ വനജോ ഹംസഃ പരഹംസഃ ശ‍ൃഗാലകഃ ॥ 74 ॥

സിംഹഃ സിംഹാസനോ മൂഷോ മോഹ്യോ മൂഷകവാഹനഃ (600) ।
പുത്രദോ നരകത്രാതാ കന്യാപ്രീതഃ കുലോദ്വഹഃ ॥ 75 ॥

അതുല്യരൂപോ ബലദസ്തുലാഭൃത് തുല്യസാക്ഷികഃ ।
അലിചാപധരോ ധന്വീ കച്ഛപോ മകരോ മണിഃ ॥ 76 ॥

സ്ഥിരഃ പ്രഭുര്‍മഹാകര്‍മീ മഹാഭോഗീ മഹായശാഃ ।
വസുമൂര്‍തിധരോ വ്യഗ്രോഽസുരഹാരീ യമാന്തകഃ ॥ 77 ॥

ദേവാഗ്രണീര്‍ഗണാധ്യക്ഷോ ഹ്യംബുജാലോ മഹാമതിഃ ।
അങ്ഗദീ കുണ്ഡലീ ഭക്തിപ്രിയോ ഭക്തവിവര്‍ധനഃ ॥ 78 ॥

ഗാണപത്യപ്രദോ മായീ വേദവേദാന്തപാരഗഃ ।
കാത്യായനീസുതോ ബ്രഹ്മപൂജിതോ വിഘ്നനാശനഃ ॥ 79 ॥

സംസാരഭയവിധ്വംസീ മഹോരസ്കോ മഹീധരഃ ।
വിഘ്നാന്തകോ മഹാഗ്രീവോ ഭൃശം മോദകമോദിതഃ ॥ 80 ॥

വാരാണസീപ്രിയോ മാനീ ഗഹന ആഖുവാഹനഃ ।
ഗുഹാശ്രയോ വിഷ്ണുപദീതനയഃ സ്ഥാനദോ ധ്രുവഃ ॥ 81 ॥

പരര്‍ദ്ധിസ്തുഷ്ടോ വിമലോ മൌലിമാന്‍ വല്ലഭാപ്രിയഃ ।
ചതുര്‍ദശീപ്രിയോ മാന്യോ വ്യവസായോ മദാന്വിതഃ ॥ 82 ॥

അചിന്ത്യഃ സിംഹയുഗലനിവിഷ്ടോ ബാലരൂപധൃത് ।
ധീരഃ ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ മഹാബലസമന്വിതഃ ॥ 83 ॥

സര്‍വാത്മാ ഹിതകൃദ് വൈദ്യോ മഹാകുക്ഷിര്‍മഹാമതിഃ ।
കരണം മൃത്യുഹാരീ ച പാപസങ്ഘനിവര്‍തകഃ ॥ 84 ॥

ഉദ്ഭിദ് വജ്രീ മഹാദൈത്യസൂദനോ ദീനരക്ഷകഃ ।
ഭൂതചാരീ പ്രേതചാരീ ബുദ്ധിരൂപോ മനോമയഃ ॥ 85 ॥

അഹങ്കാരവപുഃ സാങ്ഖ്യപുരുഷസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ ।
തന്‍മാത്രരൂപോ ഭൂതാത്മാ ഇന്ദ്രിയാത്മാ വശീകരഃ ॥ 86 ॥

മലത്രയബഹിര്‍ഭൂതോ ഹ്യവസ്ഥാത്രയവര്‍ജിതഃ ।
നീരൂപോ ബഹുരൂപശ്ച കിന്നരോ നാഗവിക്രമഃ ॥ 87 ॥

ഏകദന്തോ മഹാവേഗഃ സേനാനീ സ്ത്രിദശാധിപഃ ।
വിശ്വകര്‍താ വിശ്വബീജം (700) ശ്രീഃ സമ്പദഹ്രീര്‍ധൃതിര്‍മതിഃ ॥ 88 ॥

സര്‍വശോഷകരോ വായുഃ സൂക്ഷ്മരൂപഃ സുനിശ്ചലഃ ।
സംഹര്‍താ സൃഷ്ടികര്‍താ ച സ്ഥിതികര്‍താ ലയാശ്രിതഃ ॥ 89 ॥

സാമാന്യരൂപഃ സാമാസ്യോഽഥര്‍വശീര്‍ഷാ യജുര്‍ഭുജഃ ।
ഋഗീക്ഷണഃ കാവ്യകര്‍താ ശിക്ഷാകാരീ നിരുക്തവിത് ॥ 90 ॥

ശേഷരൂപധരോ മുഖ്യഃ ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപഭാക് ।
വിചാരവാഞ്ശങ്ഖധാരീ സത്യവ്രതപരായണഃ ॥ 91 ॥

മഹാതപാ ഘോരതപാഃ സര്‍വദോ ഭീമവിക്രമഃ ।
സര്‍വസമ്പത്കരോ വ്യാപീ മേഘഗംഭീരനാദഭൃത് ॥ 92 ॥

സമൃദ്ധോ ഭൂതിദോ ഭോഗീ വേശീ ശങ്കരവത്സലഃ ।
ശംഭുഭക്തിരതോ മോക്ഷദാതാ ഭവദവാനലഃ ॥ 93 ॥

സത്യസ്തപാ ധ്യേയമൂര്‍തിഃ കര്‍മമൂര്‍തിര്‍മഹാംസ്തഥാ ।
സമഷ്ടിവ്യഷ്ടിരൂപശ്ച പഞ്ചകോശപരാങ്മുഖഃ ॥ 94 ॥

തേജോനിധിര്‍ജഗന്‍മൂര്‍തിശ്ചരാചരവപുര്‍ധരഃ ।
പ്രാണദോ ജ്ഞാനമൂര്‍തിശ്ച നാദമൂര്‍തിയുതോഽക്ഷരഃ ॥ 95 ॥

ഭൂതാദ്യസ്തൈജസോ ഭാവോ നിഷ്കലശ്ചൈവ നിര്‍മലഃ ।
കൂടസ്ഥശ്ചേതനോ രുദ്രഃ ക്ഷേത്രവിത് പുരുഷോ ബുധഃ ॥ 96 ॥

അനാധാരോഽപ്യനാകാരോ ധാതാ ച വിശ്വതോമുഖഃ ।
അപ്രതര്‍ക്യവപുഃ സ്കന്ദാനുജോ ഭാനുര്‍മഹാപ്രഭഃ ॥ 97 ॥

യജ്ഞഹര്‍താ യജ്ഞകര്‍താ യജ്ഞാനാം ഫലദായകഃ ।
യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞമയോ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശകൃത് ॥ 98 ॥

വക്രതുണ്ഡോ മഹാകായഃ കോടിസൂര്യസമപ്രഭഃ ।
ഏകദംഷ്ട്രഃ കൃഷ്ണപിങ്ഗോ വികടോ ധൂംരവര്‍ണകഃ ॥ 99 ॥

ടങ്കധാരീ ജംബുകശ്ച നായകഃ ശൂര്‍പകര്‍ണകഃ ।
സുവര്‍ണഗര്‍ഭഃ സുമുഖഃ ശ്രീകരഃ സര്‍വസിദ്ധിദഃ ॥ 100 ॥

സുവര്‍ണവര്‍ണോ ഹേമാങ്ഗോ മഹാത്മാ ചന്ദനച്ഛവിഃ ।
സ്വങ്ഗഃ സ്വക്ഷഃ (800) ശതാനന്ദോ ലോകവില്ലോകവിഗ്രഹഃ ॥ 101 ॥

ഇന്ദ്രോ ജിഷ്ണുര്‍ധൂമകേതുര്‍വഹ്നിഃ പൂജ്യോ ദവാന്തകഃ ।
പൂര്‍ണാനന്ദഃ പരാനന്ദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 102 ॥

കുംഭഭൃത് കലശീ കുബ്ജോ മീനമാംസസുതര്‍പിതഃ ।
രാശിതാരാഗ്രഹമയസ്തിഥിരൂപോ ജഗദ്വിഭുഃ ॥ 103 ॥

പ്രതാപീ പ്രതിപതപ്രേയാന്‍ ദ്വിതീയോഽദ്വൈതനിശ്ചിതഃ ।
ത്രിരൂപശ്ച തൃതീയാഗ്നിസ്ത്രയീരൂപസ്ത്രയീതനുഃ ॥ 104 ॥

ചതുര്‍ഥീവല്ലഭോ ദേവോ പാരഗഃ പഞ്ചമീരവഃ ।
ഷഡ്രസാസ്വാദകോഽജാതഃ ഷഷ്ഠീ ഷഷ്ടികവത്സരഃ ॥ 105 ॥

സപ്താര്‍ണവഗതിഃ സാരഃ സപ്തമീശ്വര ഈഹിതഃ ।
അഷ്ടമീനന്ദനോഽനാര്‍തോ നവമീഭക്തിഭാവിതഃ ॥ 106 ॥

ദശദിക്പതിപൂജ്യശ്ച ദശമീ ദ്രുഹിണോ ദ്രുതഃ ।
ഏകാദശാത്മാ ഗണപോ ദ്വാദശീയുഗചര്‍ചിതഃ ॥ 107 ॥

ത്രയോദശമനുസ്തുത്യശ്ചതുര്‍ദശസുരപ്രിയഃ ।
ചതുര്‍ദശേന്ദ്രസംസ്തുത്യഃ പൂര്‍ണിമാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 108 ॥

ദര്‍ശാദര്‍ശോ ദര്‍ശനശ്ച വാനപ്രസ്ഥോ മുനീശ്വരഃ ।
മൌനീ മധുരവാങ്മൂലം മൂര്‍തിമാന്‍ മേഘവാഹനഃ ॥ 109 ॥

മഹാഗജോ ജിതക്രോധോ ജിതശത്രുര്‍ജയാശ്രയഃ ।
രൌദ്രോ രുദ്രപ്രിയോ രുക്മോ രുദ്രപുത്രോഽഘതാപനഃ ॥ 110 ॥

ഭവപ്രിയോ ഭവാനീഷ്ടോ ഭാരഭൃദ് ഭൂതഭാവനഃ ।
ഗാന്ധര്‍വകുശലോഽകുണ്ഠോ വൈകുണ്ഠോ വിഷ്ണുസേവിതഃ ॥ 111 ॥

വൃത്രഹാ വിഘ്നഹാ സീരഃ സമസ്തദുരിതാപഹഃ ।
മഞ്ജുലോ മാര്‍ജനോ മത്തോ ദുര്‍ഗാപുത്രോ ദുരാലസഃ ॥ 112 ॥

അനന്തചിത്സുധാധാരോ വീരോ വീര്യൈകസാധകഃ ।
ഭാസ്വന്‍മുകുടമാണിക്യഃ കൂജത്കിങ്കിണിജാലകഃ ॥ 113 ॥

ശുണ്ഡാധാരീ തുണ്ഡചലഃ കുണ്ഡലീ മുണ്ഡമാലകഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മഹസ്തശ്ച (900) പദ്മനാഭസമര്‍ചിതഃ ॥ 114 ॥

ഉദ്ഗീഥോ നരദന്താഢ്യമാലാഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
നാരദോ വാരണോ ലോലശ്രവണഃ ശൂര്‍പകശ്രവാഃ ॥ 115 ॥

ബൃഹദുല്ലാസനാസാഢ്യവ്യാപ്തത്രൈലോക്യമണ്ഡലഃ ।
ഇലാമണ്ഡലസംഭ്രാന്തകൃതാനുഗ്രഹജീവകഃ ॥ 116 ॥

ബൃഹത്കര്‍ണാഞ്ചലോദ്ഭൂതവായുവീജിതദിക്തടഃ ।
ബൃഹദാസ്യരവാക്രാന്തഭീമബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡകഃ ॥ 117 ॥

ബൃഹത്പാദസമാക്രാന്തസപ്തപാതാലവേപിതഃ ।
ബൃഹദ്ദന്തകൃതാത്യുഗ്രരണാനന്ദരസാലസഃ ॥ 118 ॥

ബൃഹദ്ധസ്തധൃതാശേഷായുധനിര്‍ജിതദാനവഃ ।
സ്ഫുരത്സിന്ദൂരവദനഃ സ്ഫുരത്തേജോഽഗ്നിലോചനഃ ॥ 119 ॥

ഉദ്ദീപിതമണിസ്ഫൂര്‍ജന്നൂപുരധ്വനിനാദിതഃ ।
ചലത്തോയപ്രവാഹാഢ്യനദീജലകണാകുലഃ ॥ 120 ॥

ഭ്രമത്കുഞ്ജരസങ്ഘാതവന്ദിതാങ്ഘ്രിസരോരുഹഃ ।
ബ്രഹ്മാച്യുതമഹാരുദ്രപുരഃസരസുരാര്‍ചിതഃ ॥ 121 ॥

അശേഷശേഷപ്രഭൃതിവ്യാലജാലോപസേവിതഃ ।
ഗൂര്‍ജത്പഞ്ചാനനാരാവപ്രാപ്താകാശധരാതലഃ ॥ 122 ॥

ഹാഹാഹൂഹൂകൃതാത്യുഗ്രസുരവിഭ്രാന്തമാനസഃ ।
പഞ്ചാശദ്വര്‍ണബീജാഢ്യമന്ത്രമന്ത്രിതവിഗ്രഹഃ ॥ 123 ॥

വേദാന്തശാസ്ത്രപീയൂഷധാരാപ്ലാവിതഭൂതലഃ ।
ശങ്ഖധ്വനിസമാക്രാന്തപാതാലാദിനഭസ്തലഃ ॥ 124 ॥

ചിന്താമണിര്‍മഹാമല്ലോ ഭല്ലഹസ്തോ ബലിഃ കലിഃ ।
കൃതത്രേതായുഗോല്ലാസഭാസമാനജഗത്ത്രയഃ ॥ 125 ॥

ദ്വാപരഃ പരലോകൈകകര്‍മധ്വാന്തസുധാകരഃ ।
സുധാസിക്തവപുര്‍വ്യാപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡാദികടാഹകഃ ॥ 126 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവര്‍ണപങ്ക്തിസമുജ്ജ്വലഃ ।
അകാരാകാരപ്രോദ്ഗീതതാരനാദനിനാദിതഃ ॥ 127 ॥

ഇകാരേകാരമന്ത്രാഢ്യമാലാഭ്രമണലാലസഃ ।
ഉകാരോകാരപ്രോദ്ഗാരിഘോരനാഗോപവീതകഃ ॥ 128 ॥

ഋവര്‍ണാങ്കിതൠകാരപദ്മദ്വയസമുജ്ജ്വലഃ ।
ലൃകാരയുതലൄകാരശങ്ഖപൂര്‍ണദിഗന്തരഃ ॥ 129 ॥

ഏകാരൈകാരഗിരിജാസ്തനപാനവിചക്ഷണഃ ।
ഓകാരൌകാരവിശ്വാദികൃതസൃഷ്ടിക്രമാലസഃ ॥ 130 ॥

അംഅഃവര്‍ണാവലീവ്യാപ്തപാദാദിശീര്‍ഷമണ്ഡലഃ ।
കര്‍ണതാലകൃതാത്യുച്ചൈര്‍വായുവീജിതനിര്‍ജരഃ ॥ 131 ॥

ഖഗേശധ്വജരത്നാങ്കകിരീടാരുണപാദകഃ ।
ഗര്‍വിതാശേഷഗന്ധര്‍വഗീതതത്പരശ്രോത്രകഃ ॥ 132 ॥

ഘനവാഹനവാഗീശപുരഃസരസുരാര്‍ചിതഃ ।
ങവര്‍ണാമൃതധാരാഢ്യശോഭമാനൈകദന്തകഃ ॥ 133 ॥

ചന്ദ്രകുങ്കുമജംബാലലിപ്തസുന്ദരവിഗ്രഹഃ ।
ഛത്രചാമരരത്നാഢ്യമുകുടാലങ്കൃതാനനഃ ॥ 134 ॥

ജടാബദ്ധമഹാനര്‍ഘമണിപങ്ക്തിവിരാജിതഃ ।
ഝാങ്കാരിമധുപവ്രാതഗാനനാദനിനാദിതഃ ॥ 135 ॥

ഞവര്‍ണകൃതസംഹാരദൈത്യാസൃക്പൂര്‍ണമുദ്ഗരഃ ।
ടങ്കാരുകഫലാസ്വാദവേപിതാശേഷമൂര്‍ധജഃ ॥ 136 ॥

ഠകാരാഢ്യഡകാരാങ്കഢകാരാനന്ദതോഷിതഃ ।
ണവര്‍ണാമൃതപീയൂഷധാരാധരസുധാധരഃ ॥ 137 ॥

താംരസിന്ദൂരപുഞ്ജാഢ്യലലാടഫലകച്ഛവിഃ ।
ഥകാരധനപങ്ക്ത്യാഢ്യസന്തോഷിതദ്വിജവ്രജഃ ॥ 18 ॥

ദയാമയഹൃദംഭോജധൃതത്രൈലോക്യമണ്ഡലഃ ।
ധനദാദിമഹായക്ഷസംസേവിതപദാംബുജഃ ॥ 139 ॥

നമിതാശേഷദേവൌഘകിരീടമണിരഞ്ജിതഃ ।
പരവര്‍ഗാപവര്‍ഗാദിമാര്‍ഗച്ഛേദനദക്ഷകഃ ॥ 140 ॥

ഫണിചക്രസമാക്രാന്തഗലമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ബദ്ധഭ്രൂയുഗഭീമോഗ്രസന്തര്‍ജിതസുരാസുരഃ ॥ 141 ॥

ഭവാനീഹൃദയാനന്ദവര്‍ധനൈകനിശാകരഃ ।
മദിരാകലശസ്ഫീതകരാലൈകകരാംബുജഃ ॥ 142 ॥

യജ്ഞാന്തരായസങ്ഘാതഘാതസജ്ജീകൃതായുധഃ ।
രത്നാകരസുതാകാന്തകാന്തികീര്‍തിവിവര്‍ധനഃ ॥ 143 ॥

ലംബോദരമഹാഭീമവപുര്‍ദീനീകൃതാസുരഃ ।
വരുണാദിദിഗീശാനരചിതാര്‍ചനചര്‍ചിതഃ ॥ 144 ॥

ശങ്കരൈകപ്രിയപ്രേമനയനാനന്ദവര്‍ധനഃ ।
ഷോഡശസ്വരിതാലാപഗീതഗാനവിചക്ഷണഃ ॥ 145 ॥

സമസ്തദുര്‍ഗതിസരിന്നാഥോത്താരണകോഡുപഃ ।
ഹരാദിബ്രഹ്മവൈകുണ്ഠബ്രഹ്മഗീതാദിപാഠകഃ ॥ 146 ॥

ക്ഷമാപൂരിതഹൃത്പദ്മസംരക്ഷിതചരാചരഃ ।
താരാങ്കമന്ത്രവര്‍ണൈകവിഗ്രഹോജ്ജ്വലവിഗ്രഹഃ ॥ 147 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവിദ്യാഭൂഷിതവിഗ്രഹഃ ।
ഓംശ്രീംവിനായകോ ഓംഹ്രീംവിഘ്നാധ്യക്ഷോ ഗണാധിപഃ ॥ 148 ॥

ഹേരംബോ മോദകാഹാരോ വക്ത്രതുണ്ഡോ വിധിസ്മൃതഃ ।
വേദാന്തഗീതോ വിദ്യാര്‍ഥീ ശുദ്ധമന്ത്രഃ ഷഡക്ഷരഃ ॥ 149 ॥

ഗണേശോ വരദോ ദേവോ ദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രിതഃ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാശേഷവിഗ്രഹഃ ॥ 150 ॥

ഗാങ്ഗേയോ ഗണസേവ്യശ്ച ഓംശ്രീന്ദ്വൈമാതുരഃ ശിവഃ ।
ഓംഹ്രീംശ്രീംക്ലീംഗ്ലൌംഗംദേവോ മഹാഗണപതിഃ പ്രഭുഃ (1000) ॥ 151 ॥

ഇദം നാംനാം സഹസ്രം തേ മഹാഗണപതേഃ സ്മൃതം ।
ഗുഹ്യം ഗോപ്യതമം ഗുപ്തം സര്‍വതന്ത്രേഷു ഗോപിതം ॥ 152 ॥

സര്‍വമന്ത്രനിധിം ദിവ്യം സര്‍വവിഘ്നവിനാശനം ।
ഗ്രഹതാരാമയം രാശിവര്‍ണപങ്ക്തിസമന്വിതം ॥ 153 ॥

സര്‍വവിദ്യാമയം ബ്രഹ്മസാധനം സാധകപ്രിയം ।
ഗണേശസ്യ ച സര്‍വസ്വം രഹസ്യം ത്രിദിവൌകസാം ॥ 154 ॥

യഥേഷ്ടഫലദം ലോകേ മനോരഥപ്രപൂരണം ।
അഷ്ടസിദ്ധിമയം സാധ്യം സാധകാനാം ജയപ്രദം ॥ 155 ॥

വിനാര്‍ചനം വിനാ ഹോമം വിനാ ന്യാസം വിനാ ജപം ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധീനാം സാധനം സ്മൃതിമാത്രതഃ ॥ 156 ॥

ചതുര്‍ഥ്യാമര്‍ധരാത്രേ തു പഠേന്‍മന്ത്രീ ചതുഷ്പഥേ ।
ലിഖേദ്ഭൂര്‍ജേ രവൌ ദേവി പുണ്യം നാംനാം സഹസ്രകം ॥ 157 ॥

ധാരയേത്തു ചതുര്‍ദശ്യാം മധ്യാഹ്നേ മൂര്‍ധ്നി വാ ഭുജേ ।
യോഷിദ്വാമകരേ ബദ്ധ്വാ പുരുഷോ ദക്ഷിണേ ഭുജേ ॥ 158 ॥

സ്തംഭയേദപി ബ്രഹ്മാണം മോഹയേദപി ശങ്കരം ।
വശയേദപി ത്രൈലോക്യം മാരയേദഖിലാന്‍ രിപൂന്‍ ॥ 159 ॥

ഉച്ചാടയേച്ച ഗീര്‍വാണാന്‍ ശമയേച്ച ധനഞ്ജയം ।
വന്ധ്യാ പുത്രാംല്ലഭേച്ഛീഘ്രം നിര്‍ധനോ ധനമാപ്നുയാത് ॥ 160 ॥

ത്രിവാരം യഃ പഠേദ്രാത്രൌ ഗണേശസ്യ പുരഃ ശിവേ ।
നഗ്നഃ ശക്തിയുതോ ദേവി ഭുക്ത്വാ ഭോഗാന്‍ യഥേപ്സിതാന്‍ ॥ 161 ॥

പ്രത്യക്ഷം വരദം പശ്യേദ്ഗണേശം സാധകോത്തമഃ ।
യ ഏനം പഠതേ നാംനാം സഹസ്രം ഭക്തിപൂര്‍വകം ॥ 162 ॥

തസ്യ വിത്താദിവിഭവോ ദാരായുഃസമ്പദഃ സദാ ।
രണേ രാജഭയേ ദ്യൂതേ പഠേന്നാംനാം സഹസ്രകം ॥ 163 ॥

സര്‍വത്ര ജയമാപ്നോതി ഗണേശസ്യ പ്രസാദതഃ ।
ഇതീദം പുണ്യസര്‍വസ്വം മന്ത്രനാമസഹസ്രകം ॥ 164 ॥

മഹാഗണപതേര്‍ഗുഹ്യം ഗോപനീയം സ്വയോനിവത് ।

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ
മഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Varada Ganesha:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama 2 Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top