Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Maha Ganapati Sahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ மஹாக³ணபதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 அத²வா வரத³க³ணேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச –
ஶ‍்ருʼணு தே³வி ரஹஸ்யம் மே யத்புரா ஸூசிதம் மயா ।
தவ ப⁴க்த்யா க³ணேஶஸ்ய வக்ஷ்யே நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
ப⁴க³வந் க³ணநாத²ஸ்ய வரத³ஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஶ்ரோதும் நாமஸஹஸ்ரம் மே ஹ்ருʼத³யம் ப்ரோத்ஸுகாயதே ॥ 2 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச –
ப்ராங் மே த்ரிபுரநாஶே து ஜாதா விக்⁴நகுலா: ஶிவே ।
மோஹேந முஹ்யதே சேதஸ்தே ஸர்வே ப³லத³ர்பிதா: ॥ 3 ॥

ததா³ ப்ரபு⁴ம் க³ணாத்⁴யக்ஷம் ஸ்துத்வா நாமஸஹஸ்ரகை: ।
விக்⁴நா தூ³ராத் பலாயந்த காலருத்³ராதி³வ ப்ரஜா: ॥ 4 ॥

தஸ்யாநுக்³ரஹதோ தே³வி ஜாதோঽஹம் த்ரிபுராந்தக: ।
தமத்³யாபி க³ணேஶாநம் ஸ்தௌமி நாமஸஹஸ்ரகை: ॥ 5 ॥

தமத்³ய தவ ப⁴க்த்யாஹம் ஸாத⁴காநாம் ஹிதாய ச ।
மஹாக³ணபதேர்வக்ஷ்யே தி³வ்யம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 6 ॥

(பாட²காநாம் ச தா³த்ரூʼணாம் ஸுக²ஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ।
து:³கா²பஹம் ச ஶ்ரோத்ரூʼணாம் மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம்) ॥ 7 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீவரத³க³ணேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீபை⁴ரவ ருʼஷி: ।
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ । ஶ்ரீமஹாக³ணபதிர்தே³வதா । க³ம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: ।
குரு குரு கீலகம் ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தவபாடே² விநியோக:³ ।

த்⁴யாநம்-
ௐஹ்ரீம்ஶ்ரீங்க்லீம்-க³ணாத்⁴யக்ஷோ க்³லௌங்க³ம்-க³ணபதிர்கு³ணீ ।
கு³ணாத்³யோ நிர்கு³ணோ கோ³ப்தா க³ஜவக்த்ரோ விபா⁴வஸு: ॥ 8 ॥

விஶ்வேஶ்வரோ விபா⁴தீ³ப்தோ தீ³பநோ தீ⁴வரோ த⁴நீ ।
ஸதா³ஶாந்தோ ஜக³த்தாதோ விஷ்வக்ஸேநோ விபா⁴கர: ॥ 9 ॥

விஸ்ரம்பீ⁴ விஜயீ வைத்³யோ வாராந்நிதி⁴ரநுத்தம: ।
அணீயாந் விப⁴வீ ஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டோ² கா³தா²ப்ரியோ கு³ரு: ॥ 10 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ஜக³த்³த⁴ர்தா விஶ்வப⁴ர்தா ஜக³ந்நிதி:⁴ ।
பதி: பீதவிபூ⁴ஷாங்கோ³ ரக்தாக்ஷோ லோஹிதாம்ப³ர: ॥ 11 ॥

விரூபாக்ஷோ விமாநஸ்தோ² விநய: ஸநய: ஸுகீ² ।
ஸுரூப: ஸாத்த்விக: ஸத்ய: ஶுத்³த:⁴ ஶங்கரநந்த³ந: ॥ 12 ॥

நந்தீ³ஶ்வரோ ஸதா³நந்தீ³ வந்தி³ஸ்துத்யோ விசக்ஷண: ।
தை³த்யமர்தீ³ மதா³க்ஷீபோ³ மதி³ராருணலோசந: ॥ 11 ॥

ஸாராத்மா விஶ்வஸாரஶ்ச விஶ்வசாரீ விலேபந: ।
பரம் ப்³ரஹ்ம பரம் ஜ்யோதி: ஸாக்ஷீ த்ர்யக்ஷோ விகத்த²ந: ॥ 14 ॥

வீரேஶ்வரோ வீரஹர்தா ஸௌபா⁴க்³யோ பா⁴க்³யவர்த⁴ந: ।
ப்⁴ருʼங்கி³ரீடீ ப்⁴ருʼங்க³மாலீ ப்⁴ருʼங்க³கூஜிதநாதி³த: ॥ 15 ॥

விநர்தகோ விநேதாபி விநதாநந்த³நோঽர்சித: ।
வைநதேயோ விநம்ராங்கோ³ விஶ்வநேதா விநாயக: ॥ 16 ॥

விராடகோ விராடஶ்ச வித³க்³தோ⁴ விதி⁴ராத்மபூ:⁴ ।
புஷ்பத³ந்த: புஷ்பஹாரீ புஷ்பமாலாவிபூ⁴ஷண: ॥ 17 ॥

புஷ்பேஷுர்மத²ந: புஷ்டோ விகர்தா கர்தரீகர: ।
அந்த்யோঽந்தகஶ்சித்தக³ணஶ்சித்தசிந்தாபஹாரக: ॥ 18 ॥

அசிந்த்யோঽசிந்த்யரூபஶ்ச சந்த³நாகுலமுண்ட³க: ।
லிபிதோ லோஹிதோ லுப்தோ (100) லோஹிதாக்ஷோ விலோப⁴க: ॥ 19 ॥

லுப்³தா⁴ஶயோ லோப⁴ரதோ லாப⁴தோ³ঽலங்க்⁴யகா³த்ரக: ।
ஸுந்த³ர: ஸுந்த³ரீபுத்ர: ஸமஸ்தாஸுரகா⁴தந: ॥ 20 ॥

நூபுராட்⁴யோ விப⁴வதோ³ நரோ நாராயணோ ரவி: ।
விசாரீ வாந்ததோ³ வாக்³மீ விதர்கீ விஜயேஶ்வர: ॥ 21 ॥

ஸுப்தோ பு³த்³த:⁴ ஸதா³ரூப: ஸுக²த:³ ஸுக²ஸேவித: ।
விகர்தநோ வியச்சாரீ விநடோ நர்தகோ நட: ॥ 22 ॥

நாட்யோ நாட்யப்ரியோ நாதோ³ঽநந்தோঽநந்தகு³ணாத்மக: ।
விஶ்வமூர்விஶ்வகா⁴தீ ச விநதாஸ்யோ விநர்தக: ॥ 23 ॥

கரால: காமத:³ காந்த: கமநீய: கலாத⁴ர: ।
காருண்யரூப: குடில: குலாசாரீ குலேஶ்வர: ॥ 24 ॥

விகராலோ க³ணஶ்ரேஷ்ட:² ஸம்ஹாரோ ஹாரபூ⁴ஷண: ।
ருரூ ரம்யமுகோ² ரக்தோ ரேவதீத³யிதோ ரஸ: ॥ 25 ॥

மஹாகாலோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹோரக³ப⁴யாபஹ: ।
உந்மத்தரூப: காலாக்³நிரக்³நிஸூர்யேந்து³லோசந: ॥ 26 ॥

ஸிதாஸ்ய: ஸிதமால்யஶ்ச ஸிதத³ந்த: ஸிதாம்ஶுமாந் ।
அஸிதாத்மா பை⁴ரவேஶோ பா⁴க்³யவாந் ப⁴க³வாந் ப⁴க:³ ॥

ப⁴ர்கா³த்மஜோ ப⁴கா³வாஸோ ப⁴க³தோ³ ப⁴க³வர்த⁴ந: ।
ஶுப⁴ங்கர: ஶுசி: ஶாந்த: ஶ்ரேஷ்ய: ஶ்ரவ்ய: ஶசீபதி: ॥ 28 ॥

வேதா³த்³யோ வேத³கர்தா ச வேத³வேத்³ய: ஸநாதந: ।
வித்³யாப்ரதோ³ வேத³ஸாரோ வைதி³கோ வேத³பாரக:³ ॥ 29 ॥

வேத³த்⁴வநிரதோ வீரோ வரோ வேதா³க³மார்த²வித் ।
தத்த்வஜ்ஞ: ஸவர்க:³ ஸாது:⁴ ஸத³ய: ஸத்³ (200) அஸந்மய: ॥ 30 ॥

நிராமயோ நிராகாரோ நிர்ப⁴யோ நித்யரூபப்⁴ருʼத் । ।
நிர்வைரோ வைரிவித்⁴வம்ஸீ மத்தவாரணஸந்நிப:⁴ ॥ 31 ॥

ஶிவங்கர: ஶிவஸுத: ஶிவ: ஸுக²விவர்த⁴ந: ।
ஶ்வைத்ய: ஶ்வேத: ஶதமுகோ² முக்³தோ⁴ மோத³கபோ⁴ஜந: ॥ 32 ॥

தே³வதே³வோ தி³நகரோ த்⁴ருʼதிமாந் த்³யுதிமாந் த⁴வ: ।
ஶுத்³தா⁴த்மா ஶுத்³த⁴மதிமாஞ்சு²த்³த⁴தீ³ப்தி: ஶுசிவ்ரத: ॥ 33 ॥

ஶரண்ய: ஶௌநக: ஶூர: ஶரத³ம்போ⁴ஜதா⁴ரக: ।
தா³ரக: ஶிகி²வாஹேஷ்ட: ஶீத: ஶங்கரவல்லப:⁴ ॥ 34 ॥

ஶங்கரோ நிர்ப⁴வோ நித்யோ லயக்ருʼல்லாஸ்யதத்பர: । நிர்ப⁴யோ
லூதோ லீலாரஸோல்லாஸீ விலாஸீ விப்⁴ரமோ ப்⁴ரம: ॥ 35 ॥

ப்⁴ரமண: ஶஶப்⁴ருʼத் ஸூர்ய: ஶநிர்த⁴ரணிநந்த³ந: ।
பு³த்³தோ⁴ விபு³த⁴ஸேவ்யஶ்ச பு³த⁴ராஜோ ப³லந்த⁴ர: ॥ 36 ॥

ஜீவோ ஜீவப்ரதோ³ ஜைத்ர: ஸ்துத்யோ நுத்யோ நதிப்ரிய: ।
ஜநகோ ஜிநமார்க³ஜ்ஞோ ஜைநமார்க³நிவர்தக: ॥ 37 ॥

கௌ³ரீஸுதோ கு³ருரவோ கௌ³ராங்கோ³ க³ஜபூஜித: ।
பரம் பத³ம் பரம் தா⁴ம பரமாத்மா கவி: குஜ: ॥ 38 ॥

ராஹுர்தை³த்யஶிரஶ்சே²தீ³ கேது: கநககுண்ட³ல: ।
க்³ரஹேந்த்³ரோ க்³ராஹிதோ க்³ராஹ்யோঽக்³ரணீர்கு⁴ர்கு⁴ரநாதி³த: ॥ 39 ॥

பர்ஜந்ய: பீவரோ போத்ரீ பீநவக்ஷா: பரார்ஜித: ।
வநேசரோ வநபதிர்வநவாஸ: ஸ்மரோபம: ॥ 40 ॥

புண்யம் பூத: பவித்ரம் ச பராத்மா பூர்ணவிக்³ரஹ: ।
பூர்ணேந்து³ஶகலாகாரோ மந்யு: பூர்ணமநோரத:² ॥ 41 ॥

யுகா³த்மா யுக³ப்⁴ருʼத்³ யஜ்வா (300) யாஜ்ஞிகோ யஜ்ஞவத்ஸல: । யோக³ப்⁴ருʼத்³
யஶஸ்வீ யஜமாநேஷ்டோ வ்ரஜப்⁴ருʼத்³ வஜ்ரபஞ்ஜர: ॥ 42 ॥

மணிப⁴த்³ரோ மணிமயோ மாந்யோ மீநத்⁴வஜாஶ்ரித: ।
மீநத்⁴வஜோ மநோஹாரீ யோகி³நாம் யோக³வர்த⁴ந: ॥ 43 ॥

த்³ரஷ்டா ஸ்ரஷ்டா தபஸ்வீ ச விக்³ரஹீ தாபஸப்ரிய: ।
தபோமயஸ்தபோமூர்திஸ்தபநஶ்ச தபோத⁴ந: ॥ 44 ॥

ருசகோ மோசகோ ருஷ்டஸ்துஷ்டஸ்தோமரதா⁴ரக: ।
த³ண்டீ³ சண்டா³ம்ஶுரவ்யக்த: கமண்ட³லுத⁴ரோঽநக:⁴ ॥ 45 ॥

காமீ கர்மரத: கால: கோல: க்ரந்தி³ததி³க்தட: ।
ப்⁴ராமகோ ஜாதிபூஜ்யஶ்ச ஜாட்³யஹா ஜட³ஸூத³ந: ॥ 46 ॥

ஜாலந்த⁴ரோ ஜக³த்³வாஸீ ஹாஸக்ருʼத்³ ஹவநோ ஹவி: ।
ஹவிஷ்மாந் ஹவ்யவாஹாக்ஷோ ஹாடகோ ஹாடகாங்க³த:³ ॥ 47 ॥

ஸுமேருர்ஹிமவாந் ஹோதா ஹரபுத்ரோ ஹலங்கஷ: ।
ஹாலப்ரியோ ஹ்ருʼதா³ஶாந்த: காந்தாஹ்ருʼத³யபோஷண: ॥ 48 ॥

ஶோஷண: க்லேஶஹா க்ரூர: கடோ²ர: கடி²நாக்ருʼதி: ।
கூவரோ தீ⁴மயோ த்⁴யாதா த்⁴யேயோ தீ⁴மாந் த³யாநிதி:⁴ ॥

த³விஷ்டோ² த³மநோ த்³யுஸ்தோ² தா³தா த்ராதா ஸித: ஸம: ।
நிர்க³தோ நைக³மீ க³ம்யோ நிர்ஜேயோ ஜடிலோঽஜர: ॥ 50 ॥

ஜநஜீவோ ஜிதாராதிர்ஜக³த்³வ்யாபீ ஜக³ந்மய: ।
சாமீகரநிபோ⁴ঽநாத்³யோ நலிநாயதலோசந: ॥ 51 ॥

ரோசநோ மோசநோ மந்த்ரீ மந்த்ரகோடிஸமாஶ்ரித: ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மக: பஞ்சஸாயக: பஞ்சவக்த்ரக: ॥ 52 ॥

பஞ்சம: பஶ்சிம: பூர்வ: ( 400) பூர்ண: கீர்ணாலக: குணி: ।
கடோ²ரஹ்ருʼத³யோ க்³ரீவாலங்க்ருʼதோ லலிதாஶய: ॥ 53 ॥

லோலசித்தோ ப்³ருʼஹந்நாஸோ மாஸபக்ஷர்துரூபவாந் ।
த்⁴ருவோ த்³ருதக³திர்த⁴ர்ம்யோ த⁴ர்மீ நாகிப்ரியோঽநல: ॥ 54 ॥

அக³ஸ்த்யோ க்³ரஸ்தபு⁴வநோ பு⁴வநைகமலாபஹ: ।
ஸாக³ர: ஸ்வர்க³தி: ஸ்வக்ஷ: ஸாநந்த:³ ஸாது⁴பூஜித: ॥ 55 ॥

ஸதீபதி: ஸமரஸ: ஸநக: ஸரல: ஸுர: ।
ஸுராப்ரியோ வஸுபதிர்வாஸவோ வஸுபூஜித: ॥ 56 ॥

வித்ததோ³ வித்தநாத²ஶ்ச த⁴நிநாம் த⁴நதா³யக: ।
ராஜீ ராஜீவநயந: ஸ்ம்ருʼதித:³ க்ருʼத்திகாம்ப³ர: ॥ 57 ॥

ஆஶ்விநோঽஶ்வமுக:² ஶுப்⁴ரோ ப⁴ரணோ ப⁴ரணீப்ரிய: ।
க்ருʼத்திகாஸநக:³ கோலோ ரோஹீ ரோஹணபாது³க: ॥ 58 ॥

ருʼபு⁴வேஷ்டோঽரிமர்தீ³ ச ரோஹிணீமோஹநோঽம்ருʼதம் ।
ம்ருʼக³ராஜோ ம்ருʼக³ஶிரா மாத⁴வோ மது⁴ரத்⁴வநி: ॥ 59 ॥

ஆர்த்³ராநநோ மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹோரக³விபூ⁴ஷண: ।
ப்⁴ரூக்ஷேபத³த்தவிப⁴வோ ப்⁴ரூகரால: புநர்மய: ॥ 60 ॥

புநர்தே³வ: புநர்ஜேதா புநர்ஜீவ: புநர்வஸு: ।
தித்திரிஸ்திமிகேதுஶ்ச திமிசாரககா⁴தந: ॥ 61 ॥

திஷ்யஸ்துலாத⁴ரோ ஜம்ப்⁴யோ விஶ்லேஷோঽஶ்லேஷ ஏணராட் ।
மாநதோ³ மாத⁴வோ மாகோ⁴ வாசாலோ மக⁴வோபம: ॥ 62 ॥

மேத்⁴யோ மகா⁴ப்ரியோ மேகோ⁴ மஹாமுண்டோ³ மஹாபு⁴ஜ: ।
பூர்வபா²ல்கு³நிக: ஸ்பீ²த: ப²ல்கு³ருத்தரபா²ல்கு³ந: ॥ 63 ॥

பே²நிலோ ப்³ரஹ்மதோ³ ப்³ரஹ்மா ஸப்ததந்துஸமாஶ்ரய: ।
கோ⁴ணாஹஸ்தஶ்சதுர்ஹஸ்தோ ஹஸ்திவக்த்ரோ ஹலாயுத:⁴ ॥ 64 ॥

சித்ராம்ப³ரோ(500)ঽர்சிதபத:³ ஸ்வாதி³த: ஸ்வாதிவிக்³ரஹ: ।
விஶாக:² ஶிகி²ஸேவ்யஶ்ச ஶிகி²த்⁴வஜஸஹோத³ர: ॥ 65 ॥

அணூ ரேணு: கலாஸ்பா²ரோঽநூரூ ரேணுஸுதோ நர: ।
அநுராதா⁴ப்ரியோ ராத்⁴ய: ஶ்ரீமாஞ்சு²க்ல: ஶுசிஸ்மித: ॥ 66 ॥

ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்டா²ர்சிதபதோ³ மூலம் த்ரிஜக³தோ கு³ரு: ।
ஶுசி: பூர்வஸ்ததா²ஷாட⁴ஶ்சோத்தராஷாட⁴ ஈஶ்வர: ॥ 67 ॥

ஶ்ரவ்யோঽபி⁴ஜித³நந்தாத்மா ஶ்ரவோ வேபிததா³நவ: ।
ஶ்ராவண: ஶ்ரவண: ஶ்ரோதா த⁴நீ த⁴ந்யோ த⁴நிஷ்ட²க: ॥ 68 ॥

ஶாதாதப: ஶாதகும்ப:⁴ ஶதஞ்ஜ்யோதி: ஶதம்பி⁴ஷக் ।
பூர்வாபா⁴த்³ரபதோ³ ப⁴த்³ரஶ்சோத்தராபா⁴த்³ரபாதி³த: ॥ 69 ॥

ரேணுகாதநயோ ராமோ ரேவதீரமணோ ரமீ ।
அஶ்வியுக் கார்திகேயேஷ்டோ மார்க³ஶீர்ஷோ ம்ருʼகோ³த்தம: ॥ 70 ॥

புஷ்யஶௌர்ய: பா²ல்கு³நாத்மா வஸந்தஶ்சித்ரகோ மது:⁴ ।
ராஜ்யதோ³ঽபி⁴ஜிதா³த்மீயஸ்தாரேஶஸ்தாரகத்³யுதி: ॥ 71 ॥

ப்ரதீத: ப்ரோஜ்ஜி²த: ப்ரீத: பரம: பாரமோ ஹித: ।
பரஹா பஞ்சபூ:⁴ பஞ்சவாயு: பூஜ்ய: பரம் மஹ: ॥ 72 ॥

புராணாக³மவித்³ யோக்³யோ மஹிஷோ ராஸபோ⁴ঽக்³ரக:³ ।
க்³ராஹோ மேஷோ வ்ருʼஷோ மந்தோ³ மந்மதோ² மிது²நார்சித: ॥ 73 ॥

கல்கப்⁴ருʼத் கடகோ தீ³நோ மர்கட: கர்கடோ க்⁴ருʼணீ ।
குக்குடோ வநஜோ ஹம்ஸ: பரஹம்ஸ: ஶ‍்ருʼகா³லக: ॥ 74 ॥

ஸிம்ஹ: ஸிம்ஹாஸநோ மூஷோ மோஹ்யோ மூஷகவாஹந: (600) ।
புத்ரதோ³ நரகத்ராதா கந்யாப்ரீத: குலோத்³வஹ: ॥ 75 ॥

அதுல்யரூபோ ப³லத³ஸ்துலாப்⁴ருʼத் துல்யஸாக்ஷிக: ।
அலிசாபத⁴ரோ த⁴ந்வீ கச்ச²போ மகரோ மணி: ॥ 76 ॥

ஸ்தி²ர: ப்ரபு⁴ர்மஹாகர்மீ மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயஶா: ।
வஸுமூர்தித⁴ரோ வ்யக்³ரோঽஸுரஹாரீ யமாந்தக: ॥ 77 ॥

தே³வாக்³ரணீர்க³ணாத்⁴யக்ஷோ ஹ்யம்பு³ஜாலோ மஹாமதி: ।
அங்க³தீ³ குண்ட³லீ ப⁴க்திப்ரியோ ப⁴க்தவிவர்த⁴ந: ॥ 78 ॥

கா³ணபத்யப்ரதோ³ மாயீ வேத³வேதா³ந்தபாரக:³ ।
காத்யாயநீஸுதோ ப்³ரஹ்மபூஜிதோ விக்⁴நநாஶந: ॥ 79 ॥

ஸம்ஸாரப⁴யவித்⁴வம்ஸீ மஹோரஸ்கோ மஹீத⁴ர: ।
விக்⁴நாந்தகோ மஹாக்³ரீவோ ப்⁴ருʼஶம் மோத³கமோதி³த: ॥ 80 ॥

வாராணஸீப்ரியோ மாநீ க³ஹந ஆகு²வாஹந: ।
கு³ஹாஶ்ரயோ விஷ்ணுபதீ³தநய: ஸ்தா²நதோ³ த்⁴ருவ: ॥ 81 ॥

பரர்த்³தி⁴ஸ்துஷ்டோ விமலோ மௌலிமாந் வல்லபா⁴ப்ரிய: ।
சதுர்த³ஶீப்ரியோ மாந்யோ வ்யவஸாயோ மதா³ந்வித: ॥ 82 ॥

அசிந்த்ய: ஸிம்ஹயுக³ளநிவிஷ்டோ பா³லரூபத்⁴ருʼத் ।
தீ⁴ர: ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² மஹாப³லஸமந்வித: ॥ 83 ॥

ஸர்வாத்மா ஹிதக்ருʼத்³ வைத்³யோ மஹாகுக்ஷிர்மஹாமதி: ।
கரணம் ம்ருʼத்யுஹாரீ ச பாபஸங்க⁴நிவர்தக: ॥ 84 ॥

உத்³பி⁴த்³ வஜ்ரீ மஹாதை³த்யஸூத³நோ தீ³நரக்ஷக: ।
பூ⁴தசாரீ ப்ரேதசாரீ பு³த்³தி⁴ரூபோ மநோமய: ॥ 85 ॥

அஹங்காரவபு: ஸாங்க்²யபுருஷஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ।
தந்மாத்ரரூபோ பூ⁴தாத்மா இந்த்³ரியாத்மா வஶீகர: ॥ 86 ॥

மலத்ரயப³ஹிர்பூ⁴தோ ஹ்யவஸ்தா²த்ரயவர்ஜித: ।
நீரூபோ ப³ஹுரூபஶ்ச கிந்நரோ நாக³விக்ரம: ॥ 87 ॥

ஏகத³ந்தோ மஹாவேக:³ ஸேநாநீ ஸ்த்ரித³ஶாதி⁴ப: ।
விஶ்வகர்தா விஶ்வபீ³ஜம் (700) ஶ்ரீ: ஸம்பத³ஹ்ரீர்த்⁴ருʼதிர்மதி: ॥ 88 ॥

ஸர்வஶோஷகரோ வாயு: ஸூக்ஷ்மரூப: ஸுநிஶ்சல: ।
ஸம்ஹர்தா ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ச ஸ்தி²திகர்தா லயாஶ்ரித: ॥ 89 ॥

ஸாமாந்யரூப: ஸாமாஸ்யோঽத²ர்வஶீர்ஷா யஜுர்பு⁴ஜ: ।
ருʼகீ³க்ஷண: காவ்யகர்தா ஶிக்ஷாகாரீ நிருக்தவித் ॥ 90 ॥

ஶேஷரூபத⁴ரோ முக்²ய: ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபபா⁴க் ।
விசாரவாஞ்ஶங்க²தா⁴ரீ ஸத்யவ்ரதபராயண: ॥ 91 ॥

மஹாதபா கோ⁴ரதபா: ஸர்வதோ³ பீ⁴மவிக்ரம: ।
ஸர்வஸம்பத்கரோ வ்யாபீ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநாத³ப்⁴ருʼத் ॥ 92 ॥

ஸம்ருʼத்³தோ⁴ பூ⁴திதோ³ போ⁴கீ³ வேஶீ ஶங்கரவத்ஸல: ।
ஶம்பு⁴ப⁴க்திரதோ மோக்ஷதா³தா ப⁴வத³வாநல: ॥ 93 ॥

ஸத்யஸ்தபா த்⁴யேயமூர்தி: கர்மமூர்திர்மஹாம்ஸ்ததா² ।
ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிரூபஶ்ச பஞ்சகோஶபராங்முக:² ॥ 94 ॥

தேஜோநிதி⁴ர்ஜக³ந்மூர்திஶ்சராசரவபுர்த⁴ர: ।
ப்ராணதோ³ ஜ்ஞாநமூர்திஶ்ச நாத³மூர்தியுதோঽக்ஷர: ॥ 95 ॥

பூ⁴தாத்³யஸ்தைஜஸோ பா⁴வோ நிஷ்கலஶ்சைவ நிர்மல: ।
கூடஸ்த²ஶ்சேதநோ ருத்³ர: க்ஷேத்ரவித் புருஷோ பு³த:⁴ ॥ 96 ॥

அநாதா⁴ரோঽப்யநாகாரோ தா⁴தா ச விஶ்வதோமுக:² ।
அப்ரதர்க்யவபு: ஸ்கந்தா³நுஜோ பா⁴நுர்மஹாப்ரப:⁴ ॥ 97 ॥

யஜ்ஞஹர்தா யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞாநாம் ப²லதா³யக: ।
யஜ்ஞகோ³ப்தா யஜ்ஞமயோ த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶக்ருʼத் ॥ 98 ॥

வக்ரதுண்டோ³ மஹாகாய: கோடிஸூர்யஸமப்ரப:⁴ ।
ஏகத³ம்ஷ்ட்ர: க்ருʼஷ்ணபிங்கோ³ விகடோ தூ⁴ம்ரவர்ணக: ॥ 99 ॥

டங்கதா⁴ரீ ஜம்பு³கஶ்ச நாயக: ஶூர்பகர்ணக: ।
ஸுவர்ணக³ர்ப:⁴ ஸுமுக:² ஶ்ரீகர: ஸர்வஸித்³தி⁴த:³ ॥ 100 ॥

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ³ மஹாத்மா சந்த³நச்ச²வி: ।
ஸ்வங்க:³ ஸ்வக்ஷ: (800) ஶதாநந்தோ³ லோகவில்லோகவிக்³ரஹ: ॥ 101 ॥

இந்த்³ரோ ஜிஷ்ணுர்தூ⁴மகேதுர்வஹ்நி: பூஜ்யோ த³வாந்தக: ।
பூர்ணாநந்த:³ பராநந்த:³ புராணபுருஷோத்தம: ॥ 102 ॥

கும்ப⁴ப்⁴ருʼத் கலஶீ குப்³ஜோ மீநமாம்ஸஸுதர்பித: ।
ராஶிதாராக்³ரஹமயஸ்திதி²ரூபோ ஜக³த்³விபு:⁴ ॥ 103 ॥

ப்ரதாபீ ப்ரதிபதப்ரேயாந் த்³விதீயோঽத்³வைதநிஶ்சித: ।
த்ரிரூபஶ்ச த்ருʼதீயாக்³நிஸ்த்ரயீரூபஸ்த்ரயீதநு: ॥ 104 ॥

சதுர்தீ²வல்லபோ⁴ தே³வோ பாரக:³ பஞ்சமீரவ: ।
ஷட்³ரஸாஸ்வாத³கோঽஜாத: ஷஷ்டீ² ஷஷ்டிகவத்ஸர: ॥ 105 ॥

ஸப்தார்ணவக³தி: ஸார: ஸப்தமீஶ்வர ஈஹித: ।
அஷ்டமீநந்த³நோঽநார்தோ நவமீப⁴க்திபா⁴வித: ॥ 106 ॥

த³ஶதி³க்பதிபூஜ்யஶ்ச த³ஶமீ த்³ருஹிணோ த்³ருத: ।
ஏகாத³ஶாத்மா க³ணபோ த்³வாத³ஶீயுக³சர்சித: ॥ 107 ॥

த்ரயோத³ஶமநுஸ்துத்யஶ்சதுர்த³ஶஸுரப்ரிய: ।
சதுர்த³ஶேந்த்³ரஸம்ஸ்துத்ய: பூர்ணிமாநந்த³விக்³ரஹ: ॥ 108 ॥

த³ர்ஶாத³ர்ஶோ த³ர்ஶநஶ்ச வாநப்ரஸ்தோ² முநீஶ்வர: ।
மௌநீ மது⁴ரவாங்மூலம் மூர்திமாந் மேக⁴வாஹந: ॥ 109 ॥

மஹாக³ஜோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதஶத்ருர்ஜயாஶ்ரய: ।
ரௌத்³ரோ ருத்³ரப்ரியோ ருக்மோ ருத்³ரபுத்ரோঽக⁴தாபந: ॥ 110 ॥

ப⁴வப்ரியோ ப⁴வாநீஷ்டோ பா⁴ரப்⁴ருʼத்³ பூ⁴தபா⁴வந: ।
கா³ந்த⁴ர்வகுஶலோঽகுண்டோ² வைகுண்டோ² விஷ்ணுஸேவித: ॥ 111 ॥

வ்ருʼத்ரஹா விக்⁴நஹா ஸீர: ஸமஸ்தது³ரிதாபஹ: ।
மஞ்ஜுளோ மார்ஜநோ மத்தோ து³ர்கா³புத்ரோ து³ராலஸ: ॥ 112 ॥

அநந்தசித்ஸுதா⁴தா⁴ரோ வீரோ வீர்யைகஸாத⁴க: ।
பா⁴ஸ்வந்முகுடமாணிக்ய: கூஜத்கிங்கிணிஜாலக: ॥ 113 ॥

ஶுண்டா³தா⁴ரீ துண்ட³சல: குண்ட³லீ முண்ட³மாலக: ।
பத்³மாக்ஷ: பத்³மஹஸ்தஶ்ச (900) பத்³மநாப⁴ஸமர்சித: ॥ 114 ॥

உத்³கீ³தோ² நரத³ந்தாட்⁴யமாலாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
நாரதோ³ வாரணோ லோலஶ்ரவண: ஶூர்பகஶ்ரவா: ॥ 115 ॥

ப்³ருʼஹது³ல்லாஸநாஸாட்⁴யவ்யாப்தத்ரைலோக்யமண்ட³ல: ।
இலாமண்ட³லஸம்ப்⁴ராந்தக்ருʼதாநுக்³ரஹஜீவக: ॥ 116 ॥

ப்³ருʼஹத்கர்ணாஞ்சலோத்³பூ⁴தவாயுவீஜிததி³க்தட: ।
ப்³ருʼஹதா³ஸ்யரவாக்ராந்தபீ⁴மப்³ரஹ்மாண்ட³பா⁴ண்ட³க: ॥ 117 ॥

ப்³ருʼஹத்பாத³ஸமாக்ராந்தஸப்தபாதாலவேபித: ।
ப்³ருʼஹத்³த³ந்தக்ருʼதாத்யுக்³ரரணாநந்த³ரஸாலஸ: ॥ 118 ॥

ப்³ருʼஹத்³த⁴ஸ்தத்⁴ருʼதாஶேஷாயுத⁴நிர்ஜிததா³நவ: ।
ஸ்பு²ரத்ஸிந்தூ³ரவத³ந: ஸ்பு²ரத்தேஜோঽக்³நிலோசந: ॥ 119 ॥

உத்³தீ³பிதமணிஸ்பூ²ர்ஜந்நூபுரத்⁴வநிநாதி³த: ।
சலத்தோயப்ரவாஹாட்⁴யநதீ³ஜலகணாகுல: ॥ 120 ॥

ப்⁴ரமத்குஞ்ஜரஸங்கா⁴தவந்தி³தாங்க்⁴ரிஸரோருஹ: ।
ப்³ரஹ்மாச்யுதமஹாருத்³ரபுர:ஸரஸுரார்சித: ॥ 121 ॥

அஶேஷஶேஷப்ரப்⁴ருʼதிவ்யாலஜாலோபஸேவித: ।
கூ³ர்ஜத்பஞ்சாநநாராவப்ராப்தாகாஶத⁴ராதல: ॥ 122 ॥

ஹாஹாஹூஹூக்ருʼதாத்யுக்³ரஸுரவிப்⁴ராந்தமாநஸ: ।
பஞ்சாஶத்³வர்ணபீ³ஜாட்⁴யமந்த்ரமந்த்ரிதவிக்³ரஹ: ॥ 123 ॥

வேதா³ந்தஶாஸ்த்ரபீயூஷதா⁴ராப்லாவிதபூ⁴தல: ।
ஶங்க²த்⁴வநிஸமாக்ராந்தபாதாலாதி³நப⁴ஸ்தல: ॥ 124 ॥

சிந்தாமணிர்மஹாமல்லோ ப⁴ல்லஹஸ்தோ ப³லி: கலி: ।
க்ருʼதத்ரேதாயுகோ³ல்லாஸபா⁴ஸமாநஜக³த்த்ரய: ॥ 125 ॥

த்³வாபர: பரலோகைககர்மத்⁴வாந்தஸுதா⁴கர: ।
ஸுதா⁴ஸிக்தவபுர்வ்யாப்தப்³ரஹ்மாண்டா³தி³கடாஹக: ॥ 126 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணபங்க்திஸமுஜ்ஜ்வல: ।
அகாராகாரப்ரோத்³கீ³ததாரநாத³நிநாதி³த: ॥ 127 ॥

இகாரேகாரமந்த்ராட்⁴யமாலாப்⁴ரமணலாலஸ: ।
உகாரோகாரப்ரோத்³கா³ரிகோ⁴ரநாகோ³பவீதக: ॥ 128 ॥

ருʼவர்ணாங்கிதரூʼகாரபத்³மத்³வயஸமுஜ்ஜ்வல: ।
ல்ருʼகாரயுதல்ரூʼகாரஶங்க²பூர்ணதி³க³ந்தர: ॥ 129 ॥

ஏகாரைகாரகி³ரிஜாஸ்தநபாநவிசக்ஷண: ।
ஓகாரௌகாரவிஶ்வாதி³க்ருʼதஸ்ருʼஷ்டிக்ரமாலஸ: ॥ 130 ॥

அம்அ:வர்ணாவலீவ்யாப்தபாதா³தி³ஶீர்ஷமண்ட³ல: ।
கர்ணதாலக்ருʼதாத்யுச்சைர்வாயுவீஜிதநிர்ஜர: ॥ 131 ॥

க²கே³ஶத்⁴வஜரத்நாங்ககிரீடாருணபாத³க: ।
க³ர்விதாஶேஷக³ந்த⁴ர்வகீ³ததத்பரஶ்ரோத்ரக: ॥ 132 ॥

க⁴நவாஹநவாகீ³ஶபுர:ஸரஸுரார்சித: ।
ஙவர்ணாம்ருʼததா⁴ராட்⁴யஶோப⁴மாநைகத³ந்தக: ॥ 133 ॥

சந்த்³ரகுங்குமஜம்பா³லலிப்தஸுந்த³ரவிக்³ரஹ: ।
ச²த்ரசாமரரத்நாட்⁴யமுகுடாலங்க்ருʼதாநந: ॥ 134 ॥

ஜடாப³த்³த⁴மஹாநர்க⁴மணிபங்க்திவிராஜித: ।
ஜா²ங்காரிமது⁴பவ்ராதகா³நநாத³நிநாதி³த: ॥ 135 ॥

ஞவர்ணக்ருʼதஸம்ஹாரதை³த்யாஸ்ருʼக்பூர்ணமுத்³க³ர: ।
டங்காருகப²லாஸ்வாத³வேபிதாஶேஷமூர்த⁴ஜ: ॥ 136 ॥

ட²காராட்⁴யட³காராங்கட⁴காராநந்த³தோஷித: ।
ணவர்ணாம்ருʼதபீயூஷதா⁴ராத⁴ரஸுதா⁴த⁴ர: ॥ 137 ॥

தாம்ரஸிந்தூ³ரபுஞ்ஜாட்⁴யலலாடப²லகச்ச²வி: ।
த²காரத⁴நபங்க்த்யாட்⁴யஸந்தோஷிதத்³விஜவ்ரஜ: ॥ 18 ॥

த³யாமயஹ்ருʼத³ம்போ⁴ஜத்⁴ருʼதத்ரைலோக்யமண்ட³ல: ।
த⁴நதா³தி³மஹாயக்ஷஸம்ஸேவிதபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 139 ॥

நமிதாஶேஷதே³வௌக⁴கிரீடமணிரஞ்ஜித: ।
பரவர்கா³பவர்கா³தி³மார்க³ச்சே²த³நத³க்ஷக: ॥ 140 ॥

ப²ணிசக்ரஸமாக்ராந்தக³லமண்ட³லமண்டி³த: ।
ப³த்³த⁴ப்⁴ரூயுக³பீ⁴மோக்³ரஸந்தர்ஜிதஸுராஸுர: ॥ 141 ॥

ப⁴வாநீஹ்ருʼத³யாநந்த³வர்த⁴நைகநிஶாகர: ।
மதி³ராகலஶஸ்பீ²தகராலைககராம்பு³ஜ: ॥ 142 ॥

யஜ்ஞாந்தராயஸங்கா⁴தகா⁴தஸஜ்ஜீக்ருʼதாயுத:⁴ ।
ரத்நாகரஸுதாகாந்தகாந்திகீர்திவிவர்த⁴ந: ॥ 143 ॥

லம்போ³த³ரமஹாபீ⁴மவபுர்தீ³நீக்ருʼதாஸுர: ।
வருணாதி³தி³கீ³ஶாநரசிதார்சநசர்சித: ॥ 144 ॥

ஶங்கரைகப்ரியப்ரேமநயநாநந்த³வர்த⁴ந: ।
ஷோட³ஶஸ்வரிதாலாபகீ³தகா³நவிசக்ஷண: ॥ 145 ॥

ஸமஸ்தது³ர்க³திஸரிந்நாதோ²த்தாரணகோடு³ப: ।
ஹராதி³ப்³ரஹ்மவைகுண்ட²ப்³ரஹ்மகீ³தாதி³பாட²க: ॥ 146 ॥

க்ஷமாபூரிதஹ்ருʼத்பத்³மஸம்ரக்ஷிதசராசர: ।
தாராங்கமந்த்ரவர்ணைகவிக்³ரஹோஜ்ஜ்வலவிக்³ரஹ: ॥ 147 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தவித்³யாபூ⁴ஷிதவிக்³ரஹ: ।
ௐஶ்ரீம்விநாயகோ ௐஹ்ரீம்விக்⁴நாத்⁴யக்ஷோ க³ணாதி⁴ப: ॥ 148 ॥

ஹேரம்போ³ மோத³காஹாரோ வக்த்ரதுண்டோ³ விதி⁴ஸ்ம்ருʼத: ।
வேதா³ந்தகீ³தோ வித்³யார்தீ² ஶுத்³த⁴மந்த்ர: ஷட³க்ஷர: ॥ 149 ॥

க³ணேஶோ வரதோ³ தே³வோ த்³வாத³ஶாக்ஷரமந்த்ரித: ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரமந்த்ரிதாஶேஷவிக்³ரஹ: ॥ 150 ॥

கா³ங்கே³யோ க³ணஸேவ்யஶ்ச ௐஶ்ரீந்த்³வைமாதுர: ஶிவ: ।
ௐஹ்ரீம்ஶ்ரீங்க்லீங்க்³லௌங்க³ந்தே³வோ மஹாக³ணபதி: ப்ரபு:⁴ (1000) ॥ 151 ॥

இத³ம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தே மஹாக³ணபதே: ஸ்ம்ருʼதம் ।
கு³ஹ்யம் கோ³ப்யதமம் கு³ப்தம் ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பிதம் ॥ 152 ॥

ஸர்வமந்த்ரநிதி⁴ம் தி³வ்யம் ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶநம் ।
க்³ரஹதாராமயம் ராஶிவர்ணபங்க்திஸமந்விதம் ॥ 153 ॥

ஸர்வவித்³யாமயம் ப்³ரஹ்மஸாத⁴நம் ஸாத⁴கப்ரியம் ।
க³ணேஶஸ்ய ச ஸர்வஸ்வம் ரஹஸ்யம் த்ரிதி³வௌகஸாம் ॥ 154 ॥

யதே²ஷ்டப²லத³ம் லோகே மநோரத²ப்ரபூரணம் ।
அஷ்டஸித்³தி⁴மயம் ஸாத்⁴யம் ஸாத⁴காநாம் ஜயப்ரத³ம் ॥ 155 ॥

விநார்சநம் விநா ஹோமம் விநா ந்யாஸம் விநா ஜபம் ।
அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தீ⁴நாம் ஸாத⁴நம் ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரத: ॥ 156 ॥

சதுர்த்²யாமர்த⁴ராத்ரே து படே²ந்மந்த்ரீ சதுஷ்பதே² ।
லிகே²த்³பூ⁴ர்ஜே ரவௌ தே³வி புண்யம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரகம் ॥ 157 ॥

தா⁴ரயேத்து சதுர்த³ஶ்யாம் மத்⁴யாஹ்நே மூர்த்⁴நி வா பு⁴ஜே ।
யோஷித்³வாமகரே ப³த்³த்⁴வா புருஷோ த³க்ஷிணே பு⁴ஜே ॥ 158 ॥

ஸ்தம்ப⁴யேத³பி ப்³ரஹ்மாணம் மோஹயேத³பி ஶங்கரம் ।
வஶயேத³பி த்ரைலோக்யம் மாரயேத³கி²லாந் ரிபூந் ॥ 159 ॥

உச்சாடயேச்ச கீ³ர்வாணாந் ஶமயேச்ச த⁴நஞ்ஜயம் ।
வந்த்⁴யா புத்ராம்ல்லபே⁴ச்சீ²க்⁴ரம் நிர்த⁴நோ த⁴நமாப்நுயாத் ॥ 160 ॥

த்ரிவாரம் ய: படே²த்³ராத்ரௌ க³ணேஶஸ்ய புர: ஶிவே ।
நக்³ந: ஶக்தியுதோ தே³வி பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ந் யதே²ப்ஸிதாந் ॥ 161 ॥

ப்ரத்யக்ஷம் வரத³ம் பஶ்யேத்³க³ணேஶம் ஸாத⁴கோத்தம: ।
ய ஏநம் பட²தே நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ப⁴க்திபூர்வகம் ॥ 162 ॥

தஸ்ய வித்தாதி³விப⁴வோ தா³ராயு:ஸம்பத:³ ஸதா³ ।
ரணே ராஜப⁴யே த்³யூதே படே²ந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரகம் ॥ 163 ॥

ஸர்வத்ர ஜயமாப்நோதி க³ணேஶஸ்ய ப்ரஸாத³த: ।
இதீத³ம் புண்யஸர்வஸ்வம் மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 164 ॥

மஹாக³ணபதேர்கு³ஹ்யம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ।

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே
மஹாக³ணபதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Varada Ganesha 2:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama 2 Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top