1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Kannada

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ತ್ವಂ ರಾಧಿಕೇ ಚಾನ್ಯಂ ಚಮತ್ಕಾರಂ ಶ್ರಿಯಃಪತೇಃ ।
ಕುಂಕುಮವಾಪಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರೇ ಜಾತಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿ ॥ 1 ॥

ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ಮಹೋಯೋಗೀ ವನೇ ಯೋಗೇಶ್ವರೋಽಭವತ್ ।
ಹಿಮಾಚಲೇ ಬದರ್ಯಾಂ ಸ ತಪಸ್ತೇಪೇಽತಿದಾರುಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಯೋಗಕಲಾಃ ಪ್ರಾಪ ಯಥಾ ಶಂಭುಸ್ತಥಾಽಭವತ್ ।
ತೇನ ಯೋಗಪ್ರತಾಪೇನ ದೃಷ್ಟಾ ವೈ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷಾ ॥ 3 ॥

ಕೇತುಮಾಲೇ ಕೃತಾ ಯಜ್ಞಾಃ ಕೇನಾಟೇಽಪಿ ಕೃತಾ ಮಖಾಃ ।
ಅಮರೀಣಾಂ ಪ್ರದೇಶೇಷು ಕೃತಂ ಯದ್ಧರಿಣಾ ತು ತತ್ ॥ 4 ॥

ಊರ್ಜಾಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಜನ್ಮಮಹೋತ್ಸವಶ್ಚ ಯಃ ಕೃತಃ ।
ಶಾರದಾಪೂಜನಾದ್ಯಂ ಚ ಹ್ಯನ್ನಕೂಟಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 5 ॥

ಏತತ್ಸರ್ವಂ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ।
ಕಾಂಭರೇಯಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾದುಪಾಯಯೌ ॥ 6 ॥

ಆಯಯೌ ಕುಂಕುಮವಾಪೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಮ್ ।
ಸಹಸ್ರರೂಪಧರ್ತಾಽಸೌ ವೀತಿಹೋತ್ರಃ ಸಮಾಧಿಮಾನ್ ॥ 7 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷತೃತೀಯಾಯಾಮಶ್ವಪಟ್ಟಸರಸ್ತಟೇ ।
ಸೇತುಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಚ ನ್ಯಗ್ರೋಧಸ್ಯಾಽಧೋಽಧಾನ್ನಿಜಾಸನಮ್ ॥ 8 ॥

ಸಹಸ್ರರೂಪಧರ್ತಾಽಸೌ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ನಿಷಸಾದ ಹ ।
ಮಮ ಮೂಲಸ್ವರೂಪಂ ಚಾಗತ್ಯಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಯೇತ್ ರಮಾಪತಿಃ ॥ 9 ॥

ತತಃ ಸಹಸ್ರರೂಪೈಶ್ಚಾಽಽಶ್ಲಿಷ್ಯೇನ್ಮಾಂ ಸ ಪ್ರಭುಃ ಪುನಃ ।
ಋಷಭಸ್ಯ ಕಾರಯೇನ್ಯೇ ಸದ್ರುರೋರ್ದರ್ಶನಂ ಯದಿ ॥ 10 ॥

ತದಾಽಹಂ ಶ್ರೀಹರೇರಗ್ರೇ ನಿವತ್ಸ್ಯೇಽತ್ರ ಸದಾಽನುಗಃ ।
ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಸಾಧಯಿಷ್ಯೇಽತ್ರ ಬದರ್ಯಾ ನ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ॥ 11 ॥

ನ ಗುರೋರಪರಸ್ಯಾಪಿ ಮೋಕ್ಷದೋ ಹಿ ಗುರುರ್ಯತಃ ।
ಯತ್ರಾತ್ಮನೋ ಭವೇತ್ಪುಷ್ಟಿರ್ಯೇನ ತರತಿ ಸಾಗರಮ್ ॥ 12 ॥

ಯಸ್ಮಾಚ್ಚಾತ್ಮಮಹಾಶಾನ್ತಿಸ್ತಂ ಗುರುಂ ತ್ವಾಶ್ರಯೇಜ್ಜನಃ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ಪಾಪವಿನಾಶಶ್ಚ ಯಸ್ಮಾದಜ್ಞಾನನಾಶನಮ್ ॥ 13 ॥

ಯಸ್ಮಾದ್ ವೃತ್ತಿನಿರೋಧಶ್ಚ ವಾಸನಾಕ್ಷಪಣಂ ಯತಃ ।
ಯಸ್ಮಾದಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ತಂ ಗುರುಂ ತ್ವಾಶ್ರಯೇಜ್ಜನಃ ॥ 14 ॥

ಯಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕ್ಷಾಮವಾಪ್ಯೇತೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚಮತ್ಕೃತಿಂ ತಥಾ ।
ದಿವ್ಯಭಾವಮಧಿತಿಷ್ಠೇತ್ತಂ ಗುರುಂ ತ್ವಾಶ್ರಯೇಜ್ಜನಃ ॥ 15 ॥

ಗುರವೋ ಬಹವಃ ಸನ್ತಿ ಲೌಕಿಕಾಶ್ಚಾಪ್ಯಲೌಕಿಕಾಃ ।
ಲೌಕಿಕೇನ ಹಿ ಲೋಕಸ್ಥಾಃ ಕಾರ್ಯಾ ವೈ ಗುರವೋ ಯಥಾ ॥ 16 ॥

ಅಲೌಕಿಕೇನ ಶಿಷ್ಯೇಣಾಽಲೌಕಿಕಾ ಗುರವೋ ಧೃತಾಃ ।
ಮಯಾಽಪ್ಯಲೌಕಿಕಃ ಸೋಽಯಂ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಗುರುಃ ॥ 17 ॥

ಯತ್ರ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಹರೌ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೇ ।
ಮಾತಾ ಗುರುರ್ಹಿ ಜನುದಾ ಪಿತಾ ಗುರುರ್ಹಿ ಬೀಜದಃ ॥ 18 ॥

ಅನ್ಯೇ ರಕ್ಷಾಕರಾಃ ಸನ್ತಿ ದೇಹಸ್ಯ ಗುರವೋ ಹಿ ತೇ ।
ಭಾಷಾಜ್ಞಾನಕರಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಬಾನ್ಧವಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಯೋಷಿತಃ ॥ 19 ॥

ತಥಾ ಶಿಕ್ಷಾಕರಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾದಾನಕರಾ ಅಪಿ ।
ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯಶಿಕ್ಷಾಯಾ ದಾತಾರೋ ಗುರವೋಽಪಿ ಚ ॥ 20 ॥

ತ ಏತೇ ದೇಹಯಾತ್ರಾಯಾ ಭವನ್ತಿ ಗುರವಃ ಖಲು ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಯಸ್ತು ವಿಷ್ಣುಮನ್ತ್ರಪ್ರದಶ್ಚ ಯಃ ॥ 21 ॥

ಧರ್ಮವೃತ್ತಿಪ್ರದೋ ಯಶ್ಚ ಗುರುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಹಿ ಸಮ್ಮತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಪ್ರದೋ ಯಶ್ಚ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಚ ಯಃ ॥ 22 ॥

ವೈಶಾರದ್ಯಪ್ರದೋ ಬುದ್ಧೌ ಗುರುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತರೋ ಹಿ ಸಃ ।
ನಿರ್ಮೂಲಾಂ ವಾಸನಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪರಮೇಶಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 23 ॥

ಆತ್ಮನಾ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪಕೋ ದಿವ್ಯಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರೇಷಕಶ್ಚ ಗುರುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 24 ॥

ಗಕಾರಸ್ತ್ವನ್ಧಮಜ್ಞಾನಂ ರಕಾರೋ ಜ್ಞಾನಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಹಾ ಜ್ಞಾನದಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗೌರವವಾನ್ಮತಃ ॥ 25 ॥

ಗಮಯತ್ಯಕ್ಷರಂ ಧಾಮ ರಮಯತ್ಯಪಿ ಧಾಮಿನಾ ।
ಗುರುಃ ಸೋಽಯಂ ಮೋಕ್ಷದಾತಾ ನಾನ್ಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತೋ ಗುರುಃ ॥ 26 ॥

ಗುರುರ್ಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಧರ್ಮೀ ಜ್ಞಾನೀ ವಿರಾಗವಾನ್ ।
ಸಾಧುಶೀಲೋ ಗುರುಶ್ಚಾಪಿ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಗುರುಃ ॥ 27 ॥

ಭುಕ್ತ್ತಿದಾತಾ ಮೋಕ್ಷದಾತಾ ಸರ್ವಸ್ವದೋ ಹರಿರ್ಗುರುಃ ।
ಗುರೋಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಯಿತಾ ಗುರೋರ್ಗುರುರ್ಯತೋಽತ್ರ ಸಃ ॥ 28 ॥

ಸ ಏವ ಶ್ರೀಹರಿಶ್ಚಾಽಯಂ ಮುಕ್ತ್ತಾನಾಂ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ।
ಗುರುಃ ಸರ್ವಾವತಾರಾಣಾಂ ಸತೀನಾಂ ಚ ಸತಾಂ ಗುರುಃ ॥ 29 ॥

ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ತಥಾ ಧಾಮ್ನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಸರ್ಗಸಂವಿದಾಮ್ ।
ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೄಣಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ದ್ಯುವಾಸಿನಾಮ್ ॥ 30 ॥

ಪ್ರಜೇಶಾನಾಂ ಕರ್ಮಠಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚ ಪರೋ ಗುರುಃ ।
ಗುರೂಣಾಂ ಯಾವತಾಮಗ್ರ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಗುರೋರ್ಗುರುಃ ॥ 31 ॥

ಅನಾದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಃ ಸ್ವಾಪೀ ಕಾಂಭರೇಯಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 32 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಪಾಲಬಾಲೋಽಯಂ ಸ್ವಾಮೀ ವೈ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಮಯಾ ಲಬ್ಧಃ ಸ ಮೇ ಪೂರ್ಣಂ ಕರಿಷ್ಯತ್ಯೇವ ಮಾನಸಮ್ ॥ 33 ॥

ನಿವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಚರಣೇಽಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಿ ಧಾಮ ಚಾಕ್ಷರಮ್ ।
ಸಂಚಿನ್ತ್ಯೇತಿ ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಃ ಸಹಸ್ರಧಾ ॥ 34 ॥

ಸಹಸ್ರರೂಪವಾನ್ ಜಾತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಂ ಮಾನವಾಸ್ತಟೇ ।
ಸ್ನಾತಾರೋಽಗುಃ ಪರಶ್ಚರ್ಯಂ ಕಸ್ಯೇಮಾನಿ ಸಮಾನಿ ವೈ ॥ 35 ॥

ರೂಪಾಣಿ, ಕೇ ಚಾಗತಾ ವೈ ಯೋಗಿನೋಽತ್ರ ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ಸಮವೇಷಾಃ ಸಮದೇಹಾಃ ಸಮಾಂಗಾಃ ಸನ್ತಿ ಸದೃಶಾಃ ॥ 36 ॥

ಸಮಕೇಶಾಃ ಸಮಧ್ಯಾನಾಃ ಸಮಾನಪರಿಮಾಣಕಾಃ ।
ಭ್ರಾತರೋ ವಾ ಭವನ್ತ್ಯೇತೇ ಧಾಮಮುಕ್ತಾ ಭವನ್ತಿ ವಾ ॥ 37 ॥

ಬದರೀವಾಸಿನೋ ವಾಽಪಿ ಶ್ವೇತಮುಕ್ತಾಃ ಕಿಮಾಗತಾಃ ।
ಶಂಕರಸ್ಯ ಗಣಾಃ ಕಿಂವಾ ದೇವಾಸ್ತಾಪಸರೂಪಿಣಃ ॥ 38 ॥

ಸಾಧ್ಯಾ ವಾ ದೇವತಾ ಯದ್ವಾ ಮೇರುವಾಸಾ ಹಿ ತಾಪಸಾಃ ।
ಕ ಏತೇ ತು ಭವೇಯುರ್ವೈ ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾ ಭಾಸ್ಕರಪ್ರಭಾಃ ॥ 39 ॥

ಧ್ಯಾನಯೋಗಾ ಯೋಗಿನೋ ವಾ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ನ ವದನ್ತಿ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ನ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಚಾಲಯನ್ತ್ಯಪಿ ॥ 40 ॥

ಸ್ಥಿರಮೌನಾಃ ಸ್ಥಿರಚಿತಾ ಈಶ್ವರಾಃ ಸ್ಯುಶ್ಚ ಕೇನ್ವಿಮೇ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ತರ್ಕಯನ್ತೋ ವೈ ಕುಂಕುಮವಾಪಿಕಾಜನಾಃ ॥ 41 ॥

ಸಂಘಶೋ ವೈ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಕುತೂಹಲಾನ್ವಿತಾಃ ।
ಕೇಚಿನ್ನಮನ್ತಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಪ್ರಶಂಸನ್ತಿ ವದನ್ತಿ ಚ ॥ 42 ॥

ಪ್ರತಾಪೋಽಯಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಕೃಪಾನಾಥಸ್ಯ ವರ್ತತೇ ।
ಅಸ್ಯ ದರ್ಶನಲಾಭಾರ್ಥಂ ನಿತ್ಯಮಾಯಾನ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ ॥ 43 ॥

ಅದೃಶ್ಯಾ ಈದೃಶಾಃ ಸರ್ವೇಽಧುನಾ ತೇ ದೃಶ್ಯತಾಂ ಗತಾಃ ।
ರುದ್ರಾಃ ಸಹಸ್ರಶಶ್ಚಾಪಿ ವಿಷ್ಣವಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ॥ 44 ॥

ಸಹಸ್ರಸೋಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಯಾನ್ತಿ ಸದ್ವರಮ್ ।
ತಥಾ ಮಹರ್ಷಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಿತರೋ ದೇವತಾಸ್ತಥಾ ॥ 45 ॥

ಸಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ ಚ ಮರುತೋ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಯಾನ್ತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ತೀರ್ಥಾನ್ಯಪಿ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ದಿಕ್ಪಾಲಾಃ ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲಕಾಃ ॥ 46 ॥

ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷದಾ ದಿವ್ಯಾ ಗೋಲೋಕಾದಿನಿವಾಸಿನಃ ।
ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ಚ ವೈಕುಂಠಪಾರ್ಷದಾ ಅಪಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 47 ॥

ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರತಾರಾಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಾಶ್ಚನ್ದ್ರಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ವೈಮಾನಿಕಾಃ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ಲೋಕಾನ್ತರೇಭ್ಯ ಆದೃತಾಃ ॥ 48 ॥

ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಃ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ಯದ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಭಾದ್ವಿಜಾಃ ।
ಕಿಂ ವಾ ಭವೇಯುರ್ಗಾನ್ಧರ್ವಾ ಯಕ್ಷಾ ವಾ ಧನದಾಶ್ಚ ವಾ ॥ 49 ॥

ಚಾರಣಾಃ ಪರ್ವತವಾಸಾ ಮುನಯೋ ವಾ ವನಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಪರಂ ಸಾದೃಶ್ಯಮೇವೈಷಾಮಪೂರ್ವತ್ವಂ ವಿಗಾಹತೇ ॥ 50 ॥

ಲಲಾಟೇ ವೈಷ್ಣವಂ ಪುಂಡ್ರಂ ಮಸ್ತಕೇ ತಾಪಸೀ ಜಟಾ ।
ನೇತ್ರಮುದ್ರಾ ಯೋಗಪುಷ್ಟಾಃ ಖ್ಯಾಪಯನ್ತ್ಯಂಶಮಾಚ್ಯುತಮ್ ॥ 51 ॥

ಯೇ ವಾ ಕೇ ವಾ ಭವೇಯುಸ್ತೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾ ಯದತ್ರ ತೇ ।
ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ದೈವಯೋಗೇನ ಪುಣ್ಯವದ್ಭಿಃ ಸುಭಾಗ್ಯಕೈಃ ॥ 52 ॥

ಅವಶ್ಯಮೇಷಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕ್ಷಣೇಽತ್ರೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ತೇ ವದನ್ತಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಃ ಸಂಘಶ ಏವ ಹ ॥ 53 ॥

ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸರಸ್ತೀರೇ ಸಹಸ್ರಯೋಗಿನಸ್ತದಾ ।
ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಲಕೃಷ್ಣೋ ನಾರಾಯಣಗುರೋರ್ಗುರೂ ॥ 54 ॥

ಸಮಾಯಯೋ ಸರಸ್ತೀರೇ ಸನ್ನಿಧೌ ಯೋಗಿನಾಂ ತದಾ ।
ಹಾರ್ದಂ ಜಾನँಸ್ತದಾ ತೂರ್ಣಂ ಪ್ರವೀಕ್ಷ್ಯ ಮೂಲರೂಪಿಣಮ್ ॥ 55 ॥

ಸಮುತ್ತೋಲ್ಯ ಸಮಾಹೂಯ ನಾಮ್ನಾ ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಕ ! ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠೇತಿ ಕರೌ ಧೃತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ವಕ್ಷಸಿ ಯೋಗಿನಮ್ ॥ 56 ॥

ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯದ್ಧಸँಸ್ತೂರ್ಣಂ ಸ್ವಯಂ ಸಹಸ್ರಧಾಽಭವತ್ ।
ಸಮುತ್ಥಿತೈಃ ಸಹಸ್ರಸ್ವರೂಪೈರಾಶ್ಲಿಷ್ಯದಚ್ಯುತಃ ॥ 57 ॥

ತತಸ್ತೂರ್ಣಂ ಹರಿಶ್ಚೈಕಸ್ವರೂಪಃ ಸಮ್ಬಭೂವ ಹ ।
ವೀತೀಹೋತ್ರೋಽಪಿ ಸಹಸಾ ತ್ವೇಕರೂಪೋ ವ್ಯಜಾಯತ ॥ 58 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾ ಲೋಕಾ ಜಯಶಬ್ದಾನ್ ಪ್ರಚಕ್ರಿರೇ ।
ತಾವಚ್ಛ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೋಽಪಿ ಬಭೂವ ಋಷಭೋ ಗುರುಃ ॥ 59 ॥

ವೃದ್ಧಃ ಶ್ವೇತಜಟಾಯುಕ್ತೋ ವಿವಸ್ತ್ರೋ ಧೂಲಿಧೂಸರಃ ।
ವಿಚಿತ್ತ ಇವ ಚೋನ್ಮತ್ತೋ ಜಿತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಯತಿಃ ॥ 60 ॥

ಸ್ವಭಾವತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಪರಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಅಪ್ರಾಕೃತ ಇವ ತ್ವಾಸ್ತೇ ವಿಮನಾ ಇವ ದೇಹಿಷು ॥ 61 ॥

ವೀತಿಹೋತ್ರೋಽಪಿ ಚ ಗುರುಮೃಷಭಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಂಡವತ್ ।
ಚಕಾರ ಬಹುಧಾ ತತ್ರ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 62 ॥

ತ್ವಂ ಗುರುಸ್ತ್ವಂ ಚಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಋಷಭಸ್ತ್ವಂ ಚ ಯೋಗಿರಾಟ್ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಭವಾನೇವ ತ್ವಂ ಚೇಶಸ್ತ್ವಂ ಪರೇಶ್ವರಃ ॥ 63 ॥

ತ್ವಂ ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಮಹಾಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರೋ ಭವಾನಪಿ ।
ಅಕ್ಷರಂ ತ್ವಂ ಭವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭವಾನಪಿ ॥ 64 ॥

ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಏವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣೋಽಸಿ ಚ ।
ಅನಾದಿಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 65 ॥

ಅವತಾರಾಃ ಋಷಭಾದ್ಯಾಸ್ತವೈವ ಶ್ರೀಪತೇ ವಿಭೋ ।
ರಾಧಾಪತಿಸ್ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ ॥ 66 ॥

ವಾಸುದೇವೀಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ನಾರಾಯಣೀಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಮುಕ್ತಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪತಿರ್ಧಾಮಪತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ ॥ 67 ॥

ಮಹಾಕಾಲಸ್ಯ ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಕಾರಣಮ್ ।
ಸದಾಶಿವಸ್ಯ ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ವೈರಾಜಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥ 68 ॥

ಭೂಮಾ ತ್ವಂ ಪೂರುಷಸಂಜ್ಞಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇತ್ಯಪಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ಜಕೋ ಭವಾನ್ ॥ 69 ॥

ದೇವಾನಾಂ ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ಪಿತೄಣಾಂ ಸರ್ಜಕೋ ಭವಾನ್ ।
ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಯತೀನಾಂ ಚ ಸಾಧೂನಾಂ ಸರ್ಜಕಃ ಸತಾಮ್ ॥ 70 ॥

ಸತೀನಾಂ ಕಮಲಾದ್ಯಾನಾಂ ಪತಿಃ ಪಾತಾ ಚ ವೈ ಭವಾನ್ ।
ಸುರಾಣಾಂ ಮಾನವಾನಾಂ ಚ ಪಶೂನಾಂ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ತಥಾ ॥ 71 ॥

ವಲ್ಲೀನಾಂ ಚ ದ್ರುಮಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ಜಕಸ್ತ್ವಂ ರಸಪ್ರದಃ ।
ಕಾಮಧೇನುಕಾಮವಲ್ಲೀಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯಾದಿಸರ್ಜಕಃ ॥ 72 ॥

ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಸರ್ಜಕಸ್ತ್ವಂ ಖಚಾರಿಣಾಮ್ ।
ವಾರಿಜಾನಾಂ ವನಸ್ಥಾನಾಂ ಭೂಗರ್ಭಾಣಾಂ ಪ್ರಸರ್ಜಕಃ ॥ 73 ॥

ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದಾನವಾನಾಂ ಚ ಸರ್ಜಕಸ್ತ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ದೀನಾನಾಥದರಿದ್ರಾನಾಂ ರಕ್ಷಕಃ ಪೋಷಕೋ ಭವಾನ್ ॥ 74 ॥

ಆಶ್ರಿತಾನಾಮನ್ನದಾತಾ ಶರಣ್ಯಶ್ಚಾರ್ತಿದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಕಾಮುಕಾನಾಂ ಕಾಮದಾತಾ ಸಕಾಮಾನಾಂ ಪ್ರಪೂರಕಃ ॥ 75 ॥

ತ್ವಂ ನಾರೀ ತ್ವಂ ನರಶ್ಚಾಸ್ಸೇ ತ್ವಂ ಗರ್ಭಸ್ತ್ವಂ ಕುಮಾರಕಃ
ತ್ವಂ ಬೀಜಂ ತ್ವಂ ಸಸ್ಯರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಮಿತ್ಯಪಿ ॥ 76 ॥

ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಿಯಸ್ತ್ವಂ ನಿದ್ರಾ ತ್ವಂ ಜಾಗರೋ ಭವಾನ್ ।
ತ್ವಂ ಸುಷುಪ್ತಿರ್ಮಹಾನನ್ದಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ್ವಂ ರತಿಸ್ತಥಾ ॥ 77 ॥

ಮನ್ಮಥಸ್ತ್ವಂ ಮನೋಜನ್ಯೋ ಮನಃಸಂಸ್ಥೋ ಭವಾನಪಿ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಪರೇಶ್ವರ ॥ 78 ॥

ತ್ವಮ್ ಋತುಸ್ತ್ವಂ ದಿನಂ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ವಮುದ್ಯೋಗೋ ವಿರಾಮಕಃ ।
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಸಶ್ಚಾಶ್ರಯಶ್ಚ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಗುರೂಃ ॥ 79 ॥

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿಂ ಶಕ್ತಿರ್ಬಲಂ ತ್ವಮೇವ ಚ ।
ನೀತಿರ್ಭಕ್ತಿರ್ವೃಷೋ ರಾಗೋ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಚ ತ್ವಮೇವ ಹ ॥ 80 ॥

ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಜೀವನಂ ಚ ನೈಕಧಾ ಚೈಕಧಾ ಭವಾನ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ನಿರೋಧಸ್ತ್ವಂ ಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 81 ॥

ಗುಣಾತೀತಸ್ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ತ್ವಂ ಚಮತ್ಕಾರಸ್ತ್ವಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪ್ರಭುತ್ವಕಮ್ ॥ 82 ॥

ತ್ವಂ ಭೂರ್ಜಲಂ ಭವಾँಸ್ತೇಜೋಽನಿಲಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಂ ತಥಾಽನಲಃ ।
ತ್ವಂ ಖಂ ತ್ವಂ ಮಾತ್ರಕಂ ತ್ವಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ವಂ ಚೈಷಣಾತ್ರಯಮ್ ॥ 83 ॥

ತ್ವಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಬುಭುಕ್ಷಾ ಮುಮುಕ್ಷತಾ ।
ತ್ವಂ ಸ್ನೇಹಸ್ತ್ವಂ ಧ್ಯಾನವೃತ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಸಮಾಧಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 84 ॥

ಉಪಾಸ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಚಿತ್ತಚೈತ್ಯಂ ತ್ವಂ ಜಾಡಯಂ ತ್ವಂ ತಥಾಽಣುತಾ ।
ತ್ವಂ ಸಾಮ್ಯಂ ತ್ವಂ ಚ ವೈಷಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮೇವ ಹ ॥ 85 ॥

ಅಹಂ ತ್ವಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಗುರೂಃ ಋಷಭಸ್ತಥಾ ।
ತವೈವಾಂಽಶಕಲಾಽಽವೇಶವಿಭೂತಿಸೃಷ್ಟಿಜಂ ತ್ವಿದಮ್ ॥ 86 ॥

ಯತ್ ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಚಾಪಿ ಭುಜ್ಯತೇ ಲೀಯತೇಽಪಿ ಚ ।
ಯಸ್ಮಾದ್ ಯತ್ರ ಚ ಯೇನಾಪಿ ಯದರ್ಥಂ ಚ ತ್ವಮೇವ ಸಃ ॥ 87 ॥

ತಸ್ಮೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಾಥಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚಾತ್ಮಾನಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಾಭಿಧಂ ಸದಾ ॥ 88 ॥

ದಾನಮೇವ ನ ತು ನ್ಯಾಸಂ ನಾಪಿ ಕುಸೀದಕಂ ತಥಾ ।
ಯಥೇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಾಂ ತ್ವಹಮ್ ॥ 89 ॥

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ರಾಧಿಕೇ ಸಮ್ಪಪಾತ ಪಾದಯೋರ್ಹರೇಃ ।
ವೀತಿಹೋತ್ರಶ್ಚಾಽಥ ಕೃಷ್ಣಸ್ತಮುತ್ಥಾಪಯದೂರ್ಧ್ವಕಮ್ ॥ 90 ॥

ಸಮಾಶ್ರ್ಲಿಷ್ಯ ಪುನರ್ಹಸ್ತೌ ದತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಚ ಮೂರ್ಧನಿ ।
ನ್ಯಯುಂಕ್ತ ವರಲಾಭಾರ್ಥಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಂ ಹರಿರ್ಯದಾ ॥ 91 ॥

ವೀತಿಹೋತ್ರಸ್ತದಾ ಪ್ರಾಹ ಸ್ಥಾಸ್ಯೇಽತ್ರ ತವಪಾದಯೋಃ ।
ಅನ್ತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಗಮಿಷ್ಯಸ್ಯಕ್ಷರಂ ಧಾಮ ತವ ಪ್ರಭೋ ॥ 92 ॥

ದೇಹಿ ವಾಸಂ ಸದಾ ಚಾತ್ರ ತಥಾಸ್ತೂವಾಚ ವೈ ಹರಿಃ ।
ರಾಧಿಕೇ ತನ್ಮಹತ್ತೀರ್ಥಮ್ ಋಷಭಾಖ್ಯಂ ಸರೋವರೇ ॥ 93 ॥

ವೀತಿಹೋತ್ರಾಭಿಧಂ ತೀರ್ಥಂ ಸಹಸ್ರಯೋಗಿತೀರ್ಥಕಮ್ ।
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾ ತದೇವಾಸೀತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಶುಭಮ್ ॥ 94 ॥

ಹರಿರ್ಬಭೂವ ಸಹಸಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ಪ್ರಯಯೌ ಚ ನಿಜಾವಾಸಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸ್ತಟೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 95 ॥

ವಟವೃಕ್ಷಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯ ತಾಪಸೋ ಜನದರ್ಶನಃ ।
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಕೃತಸ್ನಾನಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 96 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿನಾಽಪಿ ಚ ।
ರಾಧಿಕೇ ತತ್ರ ಸಂಸ್ನಾನ್ನಾಶಮೇಷ್ಯನ್ತಿ ಪಾತಕಮ್ ॥ 97 ॥

ಆರ್ದ್ರಂ ಶುಷ್ಕಂ ಮಹತ್ಸ್ವಲ್ಪಂ ಪರಪೀಡಾಕರಂ ಚ ಯತ್ ।
ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಪಾಪಂ ತಜ್ಜಲಪಾನಾದಪಿ ದ್ರುತಮ್ ॥ 98 ॥

ತತ್ರಾಽನ್ನದಾನತಃ ಸ್ಯಾತ್ತು ವಾಜಿಮೇಧಸಮಂ ಫಲಮ್ ।
ಋಷಭಸ್ಯಾಽಽಲಯಕರ್ತುರ್ಮಮ ಧಾಮಾಽಕ್ಷರಂ ಭವೇತ್ ॥ 99 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಭಗವಾನಾಹ ರಾಧಿಕೇ ತೀರ್ಥವೈಭವಮ್ ।
ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾಚ್ಚಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ತತ್ತೀರ್ಥಜಂ ಫಲಮ್ ॥ 100 ॥

॥ ಇತಿಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೀಯಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೇ ತ್ರೇತಾಸನ್ತಾನೇ
ವೀತಿಹೋತ್ರಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ಋಷಭರೂಪೇಣ ಸಹಸ್ರರೂಪೇಣ ಚ
ಹರೇರ್ದರ್ಶನಮ್, ಋಷಭತೀರ್ಥೀಕರಣಮ್, ಸ್ತುತಿಶ್ಚೇತ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣನಾಮಾ
ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment