Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Malayalam

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ നാരായണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ശ്രീലക്ഷ്മീനാരായണീയസംഹിതായാം ॥

ഓം ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച
ശൃണു ത്വം രാധികേ ചാന്യം ചമത്കാരം ശ്രിയഃപതേഃ ।
കുംകുമവാപികാക്ഷേത്രേ ജാതം യോഗേശ്വരം പ്രതി ॥ 1 ॥

വീതിഹോത്രോ മഹോയോഗീ വനേ യോഗേശ്വരോഽഭവത് ।
ഹിമാചലേ ബദര്യാം സ തപസ്തേപേഽതിദാരുണം ॥ 2 ॥

സര്‍വയോഗകലാഃ പ്രാപ യഥാ ശംഭുസ്തഥാഽഭവത് ।
തേന യോഗപ്രതാപേന ദൃഷ്ടാ വൈ ദിവ്യചക്ഷുഷാ ॥ 3 ॥

കേതുമാലേ കൃതാ യജ്ഞാഃ കേനാടേഽപി കൃതാ മഖാഃ ।
അമരീണാം പ്രദേശേഷു കൃതം യദ്ധരിണാ തു തത് ॥ 4 ॥

ഊര്‍ജാകൃഷ്ണാഷ്ടമീജന്‍മമഹോത്സവശ്ച യഃ കൃതഃ ।
ശാരദാപൂജനാദ്യം ച ഹ്യന്നകൂടമഹോത്സവഃ ॥ 5 ॥

ഏതത്സര്‍വം ദിവ്യദൃഷ്ട്യാ വിജ്ഞായ പരമേശ്വരം ।
കാംഭരേയം ബാലകൃഷ്ണം ദ്രഷ്ടും സാക്ഷാദുപായയൌ ॥ 6 ॥

ആയയൌ കുംകുമവാപീക്ഷേത്രേ കൃഷ്ണനാരായണം ।
സഹസ്രരൂപധര്‍താഽസൌ വീതിഹോത്രഃ സമാധിമാന്‍ ॥ 7 ॥

മാര്‍ഗശീര്‍ഷതൃതീയായാമശ്വപട്ടസരസ്തടേ ।
സേതുമാശ്രിത്യ ച ന്യഗ്രോധസ്യാഽധോഽധാന്നിജാസനം ॥ 8 ॥

സഹസ്രരൂപധര്‍താഽസൌ സംകല്‍പ്യ നിഷസാദ ഹ ।
മമ മൂലസ്വരൂപം ചാഗത്യാഽഽശ്ലിഷ്യേത് രമാപതിഃ ॥ 9 ॥

തതഃ സഹസ്രരൂപൈശ്ചാഽഽശ്ലിഷ്യേന്‍മാം സ പ്രഭുഃ പുനഃ ।
ഋഷഭസ്യ കാരയേന്യേ സദ്രുരോര്‍ദര്‍ശനം യദി ॥ 10 ॥

തദാഽഹം ശ്രീഹരേരഗ്രേ നിവത്സ്യേഽത്ര സദാഽനുഗഃ ।
മോക്ഷം പ്രസാധയിഷ്യേഽത്ര ബദര്യാ ന പ്രയോജനം ॥ 11 ॥

ന ഗുരോരപരസ്യാപി മോക്ഷദോ ഹി ഗുരുര്യതഃ ।
യത്രാത്മനോ ഭവേത്പുഷ്ടിര്യേന തരതി സാഗരം ॥ 12 ॥

യസ്മാച്ചാത്മമഹാശാന്തിസ്തം ഗുരും ത്വാശ്രയേജ്ജനഃ ।
യസ്മാത്പാപവിനാശശ്ച യസ്മാദജ്ഞാനനാശനം ॥ 13 ॥

യസ്മാദ് വൃത്തിനിരോധശ്ച വാസനാക്ഷപണം യതഃ ।
യസ്മാദാത്മപ്രകാശശ്ച തം ഗുരും ത്വാശ്രയേജ്ജനഃ ॥ 14 ॥

യസ്മാച്ഛിക്ഷാമവാപ്യേതൈശ്വര്യം ചമത്കൃതിം തഥാ ।
ദിവ്യഭാവമധിതിഷ്ഠേത്തം ഗുരും ത്വാശ്രയേജ്ജനഃ ॥ 15 ॥

ഗുരവോ ബഹവഃ സന്തി ലൌകികാശ്ചാപ്യലൌകികാഃ ।
ലൌകികേന ഹി ലോകസ്ഥാഃ കാര്യാ വൈ ഗുരവോ യഥാ ॥ 16 ॥

അലൌകികേന ശിഷ്യേണാഽലൌകികാ ഗുരവോ ധൃതാഃ ।
മയാഽപ്യലൌകികഃ സോഽയം കര്‍തവ്യോ ഭഗവാന്‍ ഗുരുഃ ॥ 17 ॥

യത്ര സര്‍വം ഹി കര്‍തവ്യം ഹരൌ പരിസമാപ്യതേ ।
മാതാ ഗുരുര്‍ഹി ജനുദാ പിതാ ഗുരുര്‍ഹി ബീജദഃ ॥ 18 ॥

അന്യേ രക്ഷാകരാഃ സന്തി ദേഹസ്യ ഗുരവോ ഹി തേ ।
ഭാഷാജ്ഞാനകരാശ്ചാന്യേ ബാന്ധവാദ്യാശ്ച യോഷിതഃ ॥ 19 ॥

തഥാ ശിക്ഷാകരാശ്ചാന്യേ വിദ്യാദാനകരാ അപി ।
കലാകൌശല്യശിക്ഷായാ ദാതാരോ ഗുരവോഽപി ച ॥ 20 ॥

ത ഏതേ ദേഹയാത്രായാ ഭവന്തി ഗുരവഃ ഖലു ।
ആത്മജ്ഞാനപ്രദോ യസ്തു വിഷ്ണുമന്ത്രപ്രദശ്ച യഃ ॥ 21 ॥

ധര്‍മവൃത്തിപ്രദോ യശ്ച ഗുരുഃ ശ്രേഷ്ഠോ ഹി സമ്മതഃ ।
ബ്രഹ്മസ്ഥിതിപ്രദോ യശ്ച യോഗസിദ്ധിപ്രദശ്ച യഃ ॥ 22 ॥

വൈശാരദ്യപ്രദോ ബുദ്ധൌ ഗുരുഃ ശ്രേഷ്ഠതരോ ഹി സഃ ।
നിര്‍മൂലാം വാസനാം കൃത്വാ പരമേശപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 23 ॥

ആത്മനാ പരമാത്മാനം പ്രാപകോ ദിവ്യമോക്ഷദഃ ।
ബ്രഹ്മലോകപ്രേഷകശ്ച ഗുരുഃ ശ്രേഷ്ഠതമോ ഹി സഃ ॥ 24 ॥

ഗകാരസ്ത്വന്ധമജ്ഞാനം രകാരോ ജ്ഞാനമുജ്ജ്വലം ।
അജ്ഞാനഹാ ജ്ഞാനദശ്ച ഗുരുര്‍ഗൌരവവാന്‍മതഃ ॥ 25 ॥

ഗമയത്യക്ഷരം ധാമ രമയത്യപി ധാമിനാ ।
ഗുരുഃ സോഽയം മോക്ഷദാതാ നാന്യഃ ശ്രേഷ്ഠസ്തതോ ഗുരുഃ ॥ 26 ॥

ഗുരുര്യോഗീ ബ്രഹ്മചാരീ ധര്‍മീ ജ്ഞാനീ വിരാഗവാന്‍ ।
സാധുശീലോ ഗുരുശ്ചാപി നാരായണഃ പരോ ഗുരുഃ ॥ 27 ॥

ഭുക്ത്തിദാതാ മോക്ഷദാതാ സര്‍വസ്വദോ ഹരിര്‍ഗുരുഃ ।
ഗുരോഃ സാക്ഷാത്കാരയിതാ ഗുരോര്‍ഗുരുര്യതോഽത്ര സഃ ॥ 28 ॥

സ ഏവ ശ്രീഹരിശ്ചാഽയം മുക്ത്താനാം പരമോ ഗുരുഃ ।
ഗുരുഃ സര്‍വാവതാരാണാം സതീനാം ച സതാം ഗുരുഃ ॥ 29 ॥

ഈശ്വരാണാം തഥാ ധാംനാം യോഗിനാം സര്‍ഗസംവിദാം ।
പൂര്‍വേഷാം സൃഷ്ടികര്‍തൄണാം മഹര്‍ഷീണാം ദ്യുവാസിനാം ॥ 30 ॥

പ്രജേശാനാം കര്‍മഠാനാം ഭക്താനാം ച പരോ ഗുരുഃ ।
ഗുരൂണാം യാവതാമഗ്ര്യോ നാരായണഗുരോര്‍ഗുരുഃ ॥ 31 ॥

അനാദി ശ്രീകൃഷ്ണനാരായണഃ ശ്രീകൃഷ്ണവല്ലഭഃ ।
ശ്രീകൃഷ്ണവല്ലഭഃ സ്വാപീ കാംഭരേയഃ പരാത്പരഃ ॥ 32 ॥

ശ്രീമദ്ഗോപാലബാലോഽയം സ്വാമീ വൈ സര്‍വദേഹിനാം ।
മയാ ലബ്ധഃ സ മേ പൂര്‍ണം കരിഷ്യത്യേവ മാനസം ॥ 33 ॥

നിവത്സ്യാമി ചരണേഽസ്യ പ്രാപ്സ്യാമി ധാമ ചാക്ഷരം ।
സഞ്ചിന്ത്യേതി വീതിഹോത്രോ ധ്യാനമഗ്നഃ സഹസ്രധാ ॥ 34 ॥

സഹസ്രരൂപവാന്‍ ജാതോ ദൃഷ്ട്വാ തം മാനവാസ്തടേ ।
സ്നാതാരോഽഗുഃ പരശ്ചര്യം കസ്യേമാനി സമാനി വൈ ॥ 35 ॥

രൂപാണി, കേ ചാഗതാ വൈ യോഗിനോഽത്ര സഹസ്രശഃ ।
സമവേഷാഃ സമദേഹാഃ സമാംഗാഃ സന്തി സദൃശാഃ ॥ 36 ॥

സമകേശാഃ സമധ്യാനാഃ സമാനപരിമാണകാഃ ।
ഭ്രാതരോ വാ ഭവന്ത്യേതേ ധാമമുക്താ ഭവന്തി വാ ॥ 37 ॥

ബദരീവാസിനോ വാഽപി ശ്വേതമുക്താഃ കിമാഗതാഃ ।
ശംകരസ്യ ഗണാഃ കിംവാ ദേവാസ്താപസരൂപിണഃ ॥ 38 ॥

സാധ്യാ വാ ദേവതാ യദ്വാ മേരുവാസാ ഹി താപസാഃ ।
ക ഏതേ തു ഭവേയുര്‍വൈ ചന്ദ്രാസ്യാ ഭാസ്കരപ്രഭാഃ ॥ 39 ॥

ധ്യാനയോഗാ യോഗിനോ വാ യോഗീശ്വരാഃ സഹസ്രശഃ ।
ന വദന്തി ന പശ്യന്തി ന പ്രാണാന്‍ ചാലയന്ത്യപി ॥ 40 ॥

സ്ഥിരമൌനാഃ സ്ഥിരചിതാ ഈശ്വരാഃ സ്യുശ്ച കേന്വിമേ ।
ഇത്യേവം തര്‍കയന്തോ വൈ കുംകുമവാപികാജനാഃ ॥ 41 ॥

സംഘശോ വൈ സമായാന്തി ദ്രഷ്ടും കുതൂഹലാന്വിതാഃ ।
കേചിന്നമന്തി ദൃഷ്ട്വൈവ പ്രശംസന്തി വദന്തി ച ॥ 42 ॥

പ്രതാപോഽയം ബാലകൃഷ്ണകൃപാനാഥസ്യ വര്‍തതേ ।
അസ്യ ദര്‍ശനലാഭാര്‍ഥം നിത്യമായാന്തി യോഗിനഃ ॥ 43 ॥

അദൃശ്യാ ഈദൃശാഃ സര്‍വേഽധുനാ തേ ദൃശ്യതാം ഗതാഃ ।
രുദ്രാഃ സഹസ്രശശ്ചാപി വിഷ്ണവശ്ച സഹസ്രശഃ ॥ 44 ॥

സഹസ്രസോഽപി ബ്രഹ്മാണോ ദ്രഷ്ടുമായാന്തി സദ്വരം ।
തഥാ മഹര്‍ഷയോ നിത്യം പിതരോ ദേവതാസ്തഥാ ॥ 45 ॥

സാധ്യാ വിശ്വേ ച മരുതോ ദ്രഷ്ടുമായാന്തി നിത്യശഃ ।
തീര്‍ഥാന്യപി സമായാന്തി ദിക്പാലാഃ സൃഷ്ടിപാലകാഃ ॥ 46 ॥

അഥവാ പാര്‍ഷദാ ദിവ്യാ ഗോലോകാദിനിവാസിനഃ ।
സമായാന്തി ച വൈകുണ്ഠപാര്‍ഷദാ അപി നിത്യശഃ ॥ 47 ॥

ഗ്രഹനക്ഷത്രതാരാശ്ച സൂര്യാശ്ചന്ദ്രാഃ സഹസ്രശഃ ।
വൈമാനികാഃ സമായാന്തി ലോകാന്തരേഭ്യ ആദൃതാഃ ॥ 48 ॥

വാലഖില്യാഃ സമായാന്തി യദ്വാ ബ്രഹ്മസഭാദ്വിജാഃ ।
കിം വാ ഭവേയുര്‍ഗാന്ധര്‍വാ യക്ഷാ വാ ധനദാശ്ച വാ ॥ 49 ॥

ചാരണാഃ പര്‍വതവാസാ മുനയോ വാ വനസ്ഥിതാഃ ।
പരം സാദൃശ്യമേവൈഷാമപൂര്‍വത്വം വിഗാഹതേ ॥ 50 ॥

ലലാടേ വൈഷ്ണവം പുണ്ഡ്രം മസ്തകേ താപസീ ജടാ ।
നേത്രമുദ്രാ യോഗപുഷ്ടാഃ ഖ്യാപയന്ത്യംശമാച്യുതം ॥ 51 ॥

യേ വാ കേ വാ ഭവേയുസ്തേ സാക്ഷാത്കൃതാ യദത്ര തേ ।
അസ്മാഭിര്‍ദൈവയോഗേന പുണ്യവദ്ഭിഃ സുഭാഗ്യകൈഃ ॥ 52 ॥

അവശ്യമേഷാം വിജ്ഞാനം ക്ഷണേഽത്രൈവ ഭവിഷ്യതി ।
ഇത്യേവം തേ വദന്തശ്ച പ്രജാഃ സംഘശ ഏവ ഹ ॥ 53 ॥

പ്രപശ്യന്തി സരസ്തീരേ സഹസ്രയോഗിനസ്തദാ ।
അഥ ശ്രീമദ്ബാലകൃഷ്ണോ നാരായണഗുരോര്‍ഗുരൂ ॥ 54 ॥

സമായയോ സരസ്തീരേ സന്നിധൌ യോഗിനാം തദാ ।
ഹാര്‍ദം ജാനँസ്തദാ തൂര്‍ണം പ്രവീക്ഷ്യ മൂലരൂപിണം ॥ 55 ॥

സമുത്തോല്യ സമാഹൂയ നാംനാ തം വീതിഹോത്രക ! ।
ഉത്തിഷ്ഠേതി കരൌ ധൃത്വാ കൃത്വാ വക്ഷസി യോഗിനം ॥ 56 ॥

സമാശ്ലിഷ്യദ്ധസँസ്തൂര്‍ണം സ്വയം സഹസ്രധാഽഭവത് ।
സമുത്ഥിതൈഃ സഹസ്രസ്വരൂപൈരാശ്ലിഷ്യദച്യുതഃ ॥ 57 ॥

തതസ്തൂര്‍ണം ഹരിശ്ചൈകസ്വരൂപഃ സംബഭൂവ ഹ ।
വീതീഹോത്രോഽപി സഹസാ ത്വേകരൂപോ വ്യജായത ॥ 58 ॥

ആശ്ചര്യചകിതാ ലോകാ ജയശബ്ദാന്‍ പ്രചക്രിരേ ।
താവച്ഛ്രീബാലകൃഷ്ണോഽപി ബഭൂവ ഋഷഭോ ഗുരുഃ ॥ 59 ॥

വൃദ്ധഃ ശ്വേതജടായുക്തോ വിവസ്ത്രോ ധൂലിധൂസരഃ ।
വിചിത്ത ഇവ ചോന്‍മത്തോ ജിതസര്‍വേന്ദ്രിയോ യതിഃ ॥ 60 ॥

സ്വഭാവതേജസാ വ്യാപ്തോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാപരഃ പുമാന്‍ ।
അപ്രാകൃത ഇവ ത്വാസ്തേ വിമനാ ഇവ ദേഹിഷു ॥ 61 ॥

വീതിഹോത്രോഽപി ച ഗുരുമൃഷഭം വീക്ഷ്യ ദണ്ഡവത് ।
ചകാര ബഹുധാ തത്ര തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരം ॥ 62 ॥

ത്വം ഗുരുസ്ത്വം ചാന്തരാത്മാ ഋഷഭസ്ത്വം ച യോഗിരാട് ।
യോഗേശ്വരോ ഭവാനേവ ത്വം ചേശസ്ത്വം പരേശ്വരഃ ॥ 63 ॥

ത്വം മുക്തസ്ത്വം മഹാമുക്തോ മുക്തേശ്വരോ ഭവാനപി ।
അക്ഷരം ത്വം ഭവാന്‍ ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മ ഭവാനപി ॥ 64 ॥

ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണ ഏവാസി കൃഷ്ണനാരായണോഽസി ച ।
അനാദിശ്രീകൃഷ്ണനാരായണസ്ത്വം പരമേശ്വരഃ ॥ 65 ॥

അവതാരാഃ ഋഷഭാദ്യാസ്തവൈവ ശ്രീപതേ വിഭോ ।
രാധാപതിസ്ത്വമേവാഽസി ലക്ഷ്മീപതിസ്ത്വമേവ ച ॥ 66 ॥

വാസുദേവീപതിസ്ത്വം ച നാരായണീപതിസ്തഥാ ।
മുക്തപതിര്‍ബ്രഹ്മപതിര്‍ധാമപതിസ്ത്വമേവ ച ॥ 67 ॥

മഹാകാലസ്യ ഹേതുസ്ത്വം മഹാവിഷ്ണോശ്ച കാരണം ।
സദാശിവസ്യ ഹേതുസ്ത്വം വൈരാജസ്യ ച കാരണം ॥ 68 ॥

ഭൂമാ ത്വം പൂരുഷസംജ്ഞഃ പുരുഷോത്തമ ഇത്യപി ।
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശാനാം രുദ്രാണാം സര്‍ജകോ ഭവാന്‍ ॥ 69 ॥

ദേവാനാം ലോകപാലാനാം പിതൄണാം സര്‍ജകോ ഭവാന്‍ ।
മഹര്‍ഷീണാം യതീനാം ച സാധൂനാം സര്‍ജകഃ സതാം ॥ 70 ॥

സതീനാം കമലാദ്യാനാം പതിഃ പാതാ ച വൈ ഭവാന്‍ ।
സുരാണാം മാനവാനാം ച പശൂനാം പക്ഷിണാം തഥാ ॥ 71 ॥

വല്ലീനാം ച ദ്രുമാണാം ച സര്‍ജകസ്ത്വം രസപ്രദഃ ।
കാമധേനുകാമവല്ലീചിന്താമണ്യാദിസര്‍ജകഃ ॥ 72 ॥

യക്ഷരക്ഷഃപിശാചാനാം സര്‍ജകസ്ത്വം ഖചാരിണാം ।
വാരിജാനാം വനസ്ഥാനാം ഭൂഗര്‍ഭാണാം പ്രസര്‍ജകഃ ॥ 73 ॥

ദൈത്യാനാം ദാനവാനാം ച സര്‍ജകസ്ത്വം ജനാര്‍ദനഃ ।
ദീനാനാഥദരിദ്രാനാം രക്ഷകഃ പോഷകോ ഭവാന്‍ ॥ 74 ॥

ആശ്രിതാനാമന്നദാതാ ശരണ്യശ്ചാര്‍തിദേഹിനാം ।
കാമുകാനാം കാമദാതാ സകാമാനാം പ്രപൂരകഃ ॥ 75 ॥

ത്വം നാരീ ത്വം നരശ്ചാസ്സേ ത്വം ഗര്‍ഭസ്ത്വം കുമാരകഃ
ത്വം ബീജം ത്വം സസ്യരൂപസ്ത്വം പുഷ്പം ഫലമിത്യപി ॥ 76 ॥

ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രിയസ്ത്വം നിദ്രാ ത്വം ജാഗരോ ഭവാന്‍ ।
ത്വം സുഷുപ്തിര്‍മഹാനന്ദസ്ത്വം പ്രീതിസ്ത്വം രതിസ്തഥാ ॥ 77 ॥

മന്‍മഥസ്ത്വം മനോജന്യോ മനഃസംസ്ഥോ ഭവാനപി ।
ജ്ഞാനം ജ്ഞാതാ ജ്ഞേയമേവ ത്വമേവാഽസി പരേശ്വര ॥ 78 ॥

ത്വം ഋതുസ്ത്വം ദിനം രാത്രിസ്ത്വമുദ്യോഗോ വിരാമകഃ ।
ത്വം വിശ്വാസശ്ചാശ്രയശ്ച ത്വം മാതാ ച പിതാ ഗുരൂഃ ॥ 79 ॥

ധനം ധാന്യം ത്വമേവാഽസിം ശക്തിര്‍ബലം ത്വമേവ ച ।
നീതിര്‍ഭക്തിര്‍വൃഷോ രാഗോ വൈരാഗ്യം ച ത്വമേവ ഹ ॥ 80 ॥

ത്വം പ്രാണസ്ത്വം ജീവനം ച നൈകധാ ചൈകധാ ഭവാന്‍ ।
പ്രകാശസ്ത്വം പ്രവൃത്തിസ്ത്വം നിരോധസ്ത്വം ഗുണാത്മകഃ ॥ 81 ॥

ഗുണാതീതസ്ത്വമേവാഽസി സര്‍വസിദ്ധിഗുണാശ്രയഃ ।
ആശ്ചര്യം ത്വം ചമത്കാരസ്ത്വമൈശ്വര്യം പ്രഭുത്വകം ॥ 82 ॥

ത്വം ഭൂര്‍ജലം ഭവാँസ്തേജോഽനിലസ്ത്വം ത്വം തഥാഽനലഃ ।
ത്വം ഖം ത്വം മാത്രകം ത്വം ച ബുദ്ധിസ്ത്വം ചൈഷണാത്രയം ॥ 83 ॥

ത്വം പരീക്ഷാ തിതിക്ഷാ ത്വം ത്വം ബുഭുക്ഷാ മുമുക്ഷതാ ।
ത്വം സ്നേഹസ്ത്വം ധ്യാനവൃത്തിസ്ത്വം സമാധിഃ പരാത്പരഃ ॥ 84 ॥

ഉപാസ്തിസ്ത്വം ചിത്തചൈത്യം ത്വം ജാഡയം ത്വം തഥാഽണുതാ ।
ത്വം സാംയം ത്വം ച വൈഷംയം ത്വമേവ സര്‍വമേവ ഹ ॥ 85 ॥

അഹം ത്വം വീതിഹോത്രസ്ത്വം ത്വം ഗുരൂഃ ഋഷഭസ്തഥാ ।
തവൈവാംഽശകലാഽഽവേശവിഭൂതിസൃഷ്ടിജം ത്വിദം ॥ 86 ॥

യത് കിംചിദ് ദൃശ്യതേ ചാപി ഭുജ്യതേ ലീയതേഽപി ച ।
യസ്മാദ് യത്ര ച യേനാപി യദര്‍ഥം ച ത്വമേവ സഃ ॥ 87 ॥

തസ്മൈ കൃഷ്ണായ നാഥായ ബ്രഹ്മണേ പരബ്രഹ്മണേ ।
സമര്‍പയാമി ചാത്മാനം വീതിഹോത്രാഭിധം സദാ ॥ 88 ॥

ദാനമേവ ന തു ന്യാസം നാപി കുസീദകം തഥാ ।
യഥേഷ്ടവിനിയോഗാര്‍ഹം സമര്‍പയാമി മാം ത്വഹം ॥ 89 ॥

ഇതി സ്തുത്വാ രാധികേ സമ്പപാത പാദയോര്‍ഹരേഃ ।
വീതിഹോത്രശ്ചാഽഥ കൃഷ്ണസ്തമുത്ഥാപയദൂര്‍ധ്വകം ॥ 90 ॥

സമാശ്ര്ലിഷ്യ പുനര്‍ഹസ്തൌ ദത്വാ തസ്യ ച മൂര്‍ധനി ।
ന്യയുംക്ത വരലാഭാര്‍ഥം വീതിഹോത്രം ഹരിര്യദാ ॥ 91 ॥

വീതിഹോത്രസ്തദാ പ്രാഹ സ്ഥാസ്യേഽത്ര തവപാദയോഃ ।
അന്തേ മോക്ഷം ഗമിഷ്യസ്യക്ഷരം ധാമ തവ പ്രഭോ ॥ 92 ॥

ദേഹി വാസം സദാ ചാത്ര തഥാസ്തൂവാച വൈ ഹരിഃ ।
രാധികേ തന്‍മഹത്തീര്‍ഥം ഋഷഭാഖ്യം സരോവരേ ॥ 93 ॥

വീതിഹോത്രാഭിധം തീര്‍ഥം സഹസ്രയോഗിതീര്‍ഥകം ।
ഏവം നാംനാ തദേവാസീത് പ്രസിദ്ധം മോക്ഷദം ശുഭം ॥ 94 ॥

ഹരിര്‍ബഭൂവ സഹസാ ബാലകൃഷ്ണസ്വരൂപധൃക് ।
പ്രയയൌ ച നിജാവാസം വീതിഹോത്രസ്തടേ സ്ഥിതഃ ॥ 95 ॥

വടവൃക്ഷം സമാശ്ലിഷ്യ താപസോ ജനദര്‍ശനഃ ।
തത്ര തീര്‍ഥേ കൃതസ്നാനാഃ പ്രാപ്സ്യന്തി പരമാം ഗതിം ॥ 96 ॥

യോഗസിദ്ധിമവാപ്സ്യന്തി യോഗാഭ്യാസം വിനാഽപി ച ।
രാധികേ തത്ര സംസ്നാന്നാശമേഷ്യന്തി പാതകം ॥ 97 ॥

ആര്‍ദ്രം ശുഷ്കം മഹത്സ്വല്‍പം പരപീഡാകരം ച യത് ।
സര്‍വം നശ്യതി പാപം തജ്ജലപാനാദപി ദ്രുതം ॥ 98 ॥

തത്രാഽന്നദാനതഃ സ്യാത്തു വാജിമേധസമം ഫലം ।
ഋഷഭസ്യാഽഽലയകര്‍തുര്‍മമ ധാമാഽക്ഷരം ഭവേത് ॥ 99 ॥

ഇത്യേവം ഭഗവാനാഹ രാധികേ തീര്‍ഥവൈഭവം ।
പഠനാച്ഛ്രവണാച്ചാസ്യ ഭവേത്തത്തീര്‍ഥജം ഫലം ॥ 100 ॥

॥ ഇതിശ്രീലക്ഷ്മീനാരായണീയസംഹിതായാം ദ്വിതീയേ ത്രേതാസന്താനേ
വീതിഹോത്രയോഗേശ്വരായ ഋഷഭരൂപേണ സഹസ്രരൂപേണ ച
ഹരേര്‍ദര്‍ശനം, ഋഷഭതീര്‍ഥീകരണം, സ്തുതിശ്ചേത്യാദിനിരൂപണനാമാ
ചത്വാരിംശദധികദ്വിശതതമോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top