Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Tamil

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ நாராயணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணீயஸம்ஹிதாயாம் ॥

ௐ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம:
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச
ஶ்ருʼணு த்வம் ராதி⁴கே சாந்யம் சமத்காரம் ஶ்ரிய:பதே: ।
குங்குமவாபிகாக்ஷேத்ரே ஜாதம் யோகே³ஶ்வரம் ப்ரதி ॥ 1 ॥

வீதிஹோத்ரோ மஹோயோகீ³ வநே யோகே³ஶ்வரோঽப⁴வத் ।
ஹிமாசலே ப³த³ர்யாம் ஸ தபஸ்தேபேঽதிதா³ருணம் ॥ 2 ॥

ஸர்வயோக³கலா: ப்ராப யதா² ஶம்பு⁴ஸ்ததா²ঽப⁴வத் ।
தேந யோக³ப்ரதாபேந த்³ருʼஷ்டா வை தி³வ்யசக்ஷுஷா ॥ 3 ॥

கேதுமாலே க்ருʼதா யஜ்ஞா: கேநாடேঽபி க்ருʼதா மகா:² ।
அமரீணாம் ப்ரதே³ஶேஷு க்ருʼதம் யத்³த⁴ரிணா து தத் ॥ 4 ॥

ஊர்ஜாக்ருʼஷ்ணாஷ்டமீஜந்மமஹோத்ஸவஶ்ச ய: க்ருʼத: ।
ஶாரதா³பூஜநாத்³யம் ச ஹ்யந்நகூடமஹோத்ஸவ: ॥ 5 ॥

ஏதத்ஸர்வம் தி³வ்யத்³ருʼஷ்ட்யா விஜ்ஞாய பரமேஶ்வரம் ।
காம்ப⁴ரேயம் பா³லக்ருʼஷ்ணம் த்³ரஷ்டும் ஸாக்ஷாது³பாயயௌ ॥ 6 ॥

ஆயயௌ குங்குமவாபீக்ஷேத்ரே க்ருʼஷ்ணநாராயணம் ।
ஸஹஸ்ரரூபத⁴ர்தாঽஸௌ வீதிஹோத்ர: ஸமாதி⁴மாந் ॥ 7 ॥

மார்க³ஶீர்ஷத்ருʼதீயாயாமஶ்வபட்டஸரஸ்தடே ।
ஸேதுமாஶ்ரித்ய ச ந்யக்³ரோத⁴ஸ்யாঽதோ⁴ঽதா⁴ந்நிஜாஸநம் ॥ 8 ॥

ஸஹஸ்ரரூபத⁴ர்தாঽஸௌ ஸங்கல்ப்ய நிஷஸாத³ ஹ ।
மம மூலஸ்வரூபம் சாக³த்யாঽঽஶ்லிஷ்யேத் ரமாபதி: ॥ 9 ॥

தத: ஸஹஸ்ரரூபைஶ்சாঽঽஶ்லிஷ்யேந்மாம் ஸ ப்ரபு:⁴ புந: ।
ருʼஷப⁴ஸ்ய காரயேந்யே ஸத்³ருரோர்த³ர்ஶநம் யதி³ ॥ 10 ॥

ததா³ঽஹம் ஶ்ரீஹரேரக்³ரே நிவத்ஸ்யேঽத்ர ஸதா³ঽநுக:³ ।
மோக்ஷம் ப்ரஸாத⁴யிஷ்யேঽத்ர ப³த³ர்யா ந ப்ரயோஜநம் ॥ 11 ॥

ந கு³ரோரபரஸ்யாபி மோக்ஷதோ³ ஹி கு³ருர்யத: ।
யத்ராத்மநோ ப⁴வேத்புஷ்டிர்யேந தரதி ஸாக³ரம் ॥ 12 ॥

யஸ்மாச்சாத்மமஹாஶாந்திஸ்தம் கு³ரும் த்வாஶ்ரயேஜ்ஜந: ।
யஸ்மாத்பாபவிநாஶஶ்ச யஸ்மாத³ஜ்ஞாநநாஶநம் ॥ 13 ॥

யஸ்மாத்³ வ்ருʼத்திநிரோத⁴ஶ்ச வாஸநாக்ஷபணம் யத: ।
யஸ்மாதா³த்மப்ரகாஶஶ்ச தம் கு³ரும் த்வாஶ்ரயேஜ்ஜந: ॥ 14 ॥

யஸ்மாச்சி²க்ஷாமவாப்யேதைஶ்வர்யம் சமத்க்ருʼதிம் ததா² ।
தி³வ்யபா⁴வமதி⁴திஷ்டே²த்தம் கு³ரும் த்வாஶ்ரயேஜ்ஜந: ॥ 15 ॥

கு³ரவோ ப³ஹவ: ஸந்தி லௌகிகாஶ்சாப்யலௌகிகா: ।
லௌகிகேந ஹி லோகஸ்தா:² கார்யா வை கு³ரவோ யதா² ॥ 16 ॥

அலௌகிகேந ஶிஷ்யேணாঽலௌகிகா கு³ரவோ த்⁴ருʼதா: ।
மயாঽப்யலௌகிக: ஸோঽயம் கர்தவ்யோ ப⁴க³வாந் கு³ரு: ॥ 17 ॥

யத்ர ஸர்வம் ஹி கர்தவ்யம் ஹரௌ பரிஸமாப்யதே ।
மாதா கு³ருர்ஹி ஜநுதா³ பிதா கு³ருர்ஹி பீ³ஜத:³ ॥ 18 ॥

அந்யே ரக்ஷாகரா: ஸந்தி தே³ஹஸ்ய கு³ரவோ ஹி தே ।
பா⁴ஷாஜ்ஞாநகராஶ்சாந்யே பா³ந்த⁴வாத்³யாஶ்ச யோஷித: ॥ 19 ॥

ததா² ஶிக்ஷாகராஶ்சாந்யே வித்³யாதா³நகரா அபி ।
கலாகௌஶல்யஶிக்ஷாயா தா³தாரோ கு³ரவோঽபி ச ॥ 20 ॥

த ஏதே தே³ஹயாத்ராயா ப⁴வந்தி கு³ரவ: க²லு ।
ஆத்மஜ்ஞாநப்ரதோ³ யஸ்து விஷ்ணுமந்த்ரப்ரத³ஶ்ச ய: ॥ 21 ॥

த⁴ர்மவ்ருʼத்திப்ரதோ³ யஶ்ச கு³ரு: ஶ்ரேஷ்டோ² ஹி ஸம்மத: ।
ப்³ரஹ்மஸ்தி²திப்ரதோ³ யஶ்ச யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரத³ஶ்ச ய: ॥ 22 ॥

வைஶாரத்³யப்ரதோ³ பு³த்³தௌ⁴ கு³ரு: ஶ்ரேஷ்ட²தரோ ஹி ஸ: ।
நிர்மூலாம் வாஸநாம் க்ருʼத்வா பரமேஶப்ரத³ர்ஶக: ॥ 23 ॥

ஆத்மநா பரமாத்மாநம் ப்ராபகோ தி³வ்யமோக்ஷத:³ ।
ப்³ரஹ்மலோகப்ரேஷகஶ்ச கு³ரு: ஶ்ரேஷ்ட²தமோ ஹி ஸ: ॥ 24 ॥

க³காரஸ்த்வந்த⁴மஜ்ஞாநம் ரகாரோ ஜ்ஞாநமுஜ்ஜ்வலம் ।
அஜ்ஞாநஹா ஜ்ஞாநத³ஶ்ச கு³ருர்கௌ³ரவவாந்மத: ॥ 25 ॥

க³மயத்யக்ஷரம் தா⁴ம ரமயத்யபி தா⁴மிநா ।
கு³ரு: ஸோঽயம் மோக்ஷதா³தா நாந்ய: ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ததோ கு³ரு: ॥ 26 ॥

கு³ருர்யோகீ³ ப்³ரஹ்மசாரீ த⁴ர்மீ ஜ்ஞாநீ விராக³வாந் ।
ஸாது⁴ஶீலோ கு³ருஶ்சாபி நாராயண: பரோ கு³ரு: ॥ 27 ॥

பு⁴க்த்திதா³தா மோக்ஷதா³தா ஸர்வஸ்வதோ³ ஹரிர்கு³ரு: ।
கு³ரோ: ஸாக்ஷாத்காரயிதா கு³ரோர்கு³ருர்யதோঽத்ர ஸ: ॥ 28 ॥

ஸ ஏவ ஶ்ரீஹரிஶ்சாঽயம் முக்த்தாநாம் பரமோ கு³ரு: ।
கு³ரு: ஸர்வாவதாராணாம் ஸதீநாம் ச ஸதாம் கு³ரு: ॥ 29 ॥

ஈஶ்வராணாம் ததா² தா⁴ம்நாம் யோகி³நாம் ஸர்க³ஸம்விதா³ம் ।
பூர்வேஷாம் ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரூʼணாம் மஹர்ஷீணாம் த்³யுவாஸிநாம் ॥ 30 ॥

ப்ரஜேஶாநாம் கர்மடா²நாம் ப⁴க்தாநாம் ச பரோ கு³ரு: ।
கு³ரூணாம் யாவதாமக்³ர்யோ நாராயணகு³ரோர்கு³ரு: ॥ 31 ॥

அநாதி³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணநாராயண: ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணவல்லப:⁴ ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணவல்லப:⁴ ஸ்வாபீ காம்ப⁴ரேய: பராத்பர: ॥ 32 ॥

ஶ்ரீமத்³கோ³பாலபா³லோঽயம் ஸ்வாமீ வை ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
மயா லப்³த:⁴ ஸ மே பூர்ணம் கரிஷ்யத்யேவ மாநஸம் ॥ 33 ॥

நிவத்ஸ்யாமி சரணேঽஸ்ய ப்ராப்ஸ்யாமி தா⁴ம சாக்ஷரம் ।
ஸஞ்சிந்த்யேதி வீதிஹோத்ரோ த்⁴யாநமக்³ந: ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 34 ॥

ஸஹஸ்ரரூபவாந் ஜாதோ த்³ருʼஷ்ட்வா தம் மாநவாஸ்தடே ।
ஸ்நாதாரோঽகு:³ பரஶ்சர்யம் கஸ்யேமாநி ஸமாநி வை ॥ 35 ॥

ரூபாணி, கே சாக³தா வை யோகி³நோঽத்ர ஸஹஸ்ரஶ: ।
ஸமவேஷா: ஸமதே³ஹா: ஸமாங்கா:³ ஸந்தி ஸத்³ருʼஶா: ॥ 36 ॥

ஸமகேஶா: ஸமத்⁴யாநா: ஸமாநபரிமாணகா: ।
ப்⁴ராதரோ வா ப⁴வந்த்யேதே தா⁴மமுக்தா ப⁴வந்தி வா ॥ 37 ॥

ப³த³ரீவாஸிநோ வாঽபி ஶ்வேதமுக்தா: கிமாக³தா: ।
ஶங்கரஸ்ய க³ணா: கிம்வா தே³வாஸ்தாபஸரூபிண: ॥ 38 ॥

ஸாத்⁴யா வா தே³வதா யத்³வா மேருவாஸா ஹி தாபஸா: ।
க ஏதே து ப⁴வேயுர்வை சந்த்³ராஸ்யா பா⁴ஸ்கரப்ரபா:⁴ ॥ 39 ॥

த்⁴யாநயோகா³ யோகி³நோ வா யோகீ³ஶ்வரா: ஸஹஸ்ரஶ: ।
ந வத³ந்தி ந பஶ்யந்தி ந ப்ராணாந் சாலயந்த்யபி ॥ 40 ॥

ஸ்தி²ரமௌநா: ஸ்தி²ரசிதா ஈஶ்வரா: ஸ்யுஶ்ச கேந்விமே ।
இத்யேவம் தர்கயந்தோ வை குங்குமவாபிகாஜநா: ॥ 41 ॥

ஸங்க⁴ஶோ வை ஸமாயாந்தி த்³ரஷ்டும் குதூஹலாந்விதா: ।
கேசிந்நமந்தி த்³ருʼஷ்ட்வைவ ப்ரஶம்ஸந்தி வத³ந்தி ச ॥ 42 ॥

ப்ரதாபோঽயம் பா³லக்ருʼஷ்ணக்ருʼபாநாத²ஸ்ய வர்ததே ।
அஸ்ய த³ர்ஶநலாபா⁴ர்த²ம் நித்யமாயாந்தி யோகி³ந: ॥ 43 ॥

அத்³ருʼஶ்யா ஈத்³ருʼஶா: ஸர்வேঽது⁴நா தே த்³ருʼஶ்யதாம் க³தா: ।
ருத்³ரா: ஸஹஸ்ரஶஶ்சாபி விஷ்ணவஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ: ॥ 44 ॥

ஸஹஸ்ரஸோঽபி ப்³ரஹ்மாணோ த்³ரஷ்டுமாயாந்தி ஸத்³வரம் ।
ததா² மஹர்ஷயோ நித்யம் பிதரோ தே³வதாஸ்ததா² ॥ 45 ॥

ஸாத்⁴யா விஶ்வே ச மருதோ த்³ரஷ்டுமாயாந்தி நித்யஶ: ।
தீர்தா²ந்யபி ஸமாயாந்தி தி³க்பாலா: ஸ்ருʼஷ்டிபாலகா: ॥ 46 ॥

அத²வா பார்ஷதா³ தி³வ்யா கோ³லோகாதி³நிவாஸிந: ।
ஸமாயாந்தி ச வைகுண்ட²பார்ஷதா³ அபி நித்யஶ: ॥ 47 ॥

க்³ரஹநக்ஷத்ரதாராஶ்ச ஸூர்யாஶ்சந்த்³ரா: ஸஹஸ்ரஶ: ।
வைமாநிகா: ஸமாயாந்தி லோகாந்தரேப்⁴ய ஆத்³ருʼதா: ॥ 48 ॥

வாலகி²ல்யா: ஸமாயாந்தி யத்³வா ப்³ரஹ்மஸபா⁴த்³விஜா: ।
கிம் வா ப⁴வேயுர்கா³ந்த⁴ர்வா யக்ஷா வா த⁴நதா³ஶ்ச வா ॥ 49 ॥

சாரணா: பர்வதவாஸா முநயோ வா வநஸ்தி²தா: ।
பரம் ஸாத்³ருʼஶ்யமேவைஷாமபூர்வத்வம் விகா³ஹதே ॥ 50 ॥

லலாடே வைஷ்ணவம் புண்ட்³ரம் மஸ்தகே தாபஸீ ஜடா ।
நேத்ரமுத்³ரா யோக³புஷ்டா: க்²யாபயந்த்யம்ஶமாச்யுதம் ॥ 51 ॥

யே வா கே வா ப⁴வேயுஸ்தே ஸாக்ஷாத்க்ருʼதா யத³த்ர தே ।
அஸ்மாபி⁴ர்தை³வயோகே³ந புண்யவத்³பி:⁴ ஸுபா⁴க்³யகை: ॥ 52 ॥

அவஶ்யமேஷாம் விஜ்ஞாநம் க்ஷணேঽத்ரைவ ப⁴விஷ்யதி ।
இத்யேவம் தே வத³ந்தஶ்ச ப்ரஜா: ஸங்க⁴ஶ ஏவ ஹ ॥ 53 ॥

ப்ரபஶ்யந்தி ஸரஸ்தீரே ஸஹஸ்ரயோகி³நஸ்ததா³ ।
அத² ஶ்ரீமத்³பா³லக்ருʼஷ்ணோ நாராயணகு³ரோர்கு³ரூ ॥ 54 ॥

ஸமாயயோ ஸரஸ்தீரே ஸந்நிதௌ⁴ யோகி³நாம் ததா³ ।
ஹார்த³ம் ஜாநँஸ்ததா³ தூர்ணம் ப்ரவீக்ஷ்ய மூலரூபிணம் ॥ 55 ॥

ஸமுத்தோல்ய ஸமாஹூய நாம்நா தம் வீதிஹோத்ரக ! ।
உத்திஷ்டே²தி கரௌ த்⁴ருʼத்வா க்ருʼத்வா வக்ஷஸி யோகி³நம் ॥ 56 ॥

ஸமாஶ்லிஷ்யத்³த⁴ஸँஸ்தூர்ணம் ஸ்வயம் ஸஹஸ்ரதா⁴ঽப⁴வத் ।
ஸமுத்தி²தை: ஸஹஸ்ரஸ்வரூபைராஶ்லிஷ்யத³ச்யுத: ॥ 57 ॥

ததஸ்தூர்ணம் ஹரிஶ்சைகஸ்வரூப: ஸம்ப³பூ⁴வ ஹ ।
வீதீஹோத்ரோঽபி ஸஹஸா த்வேகரூபோ வ்யஜாயத ॥ 58 ॥

ஆஶ்சர்யசகிதா லோகா ஜயஶப்³தா³ந் ப்ரசக்ரிரே ।
தாவச்ச்²ரீபா³லக்ருʼஷ்ணோঽபி ப³பூ⁴வ ருʼஷபோ⁴ கு³ரு: ॥ 59 ॥

வ்ருʼத்³த:⁴ ஶ்வேதஜடாயுக்தோ விவஸ்த்ரோ தூ⁴லிதூ⁴ஸர: ।
விசித்த இவ சோந்மத்தோ ஜிதஸர்வேந்த்³ரியோ யதி: ॥ 60 ॥

ஸ்வபா⁴வதேஜஸா வ்யாப்தோ ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²பர: புமாந் ।
அப்ராக்ருʼத இவ த்வாஸ்தே விமநா இவ தே³ஹிஷு ॥ 61 ॥

வீதிஹோத்ரோঽபி ச கு³ரும்ருʼஷப⁴ம் வீக்ஷ்ய த³ண்ட³வத் ।
சகார ப³ஹுதா⁴ தத்ர துஷ்டாவ பரமேஶ்வரம் ॥ 62 ॥

த்வம் கு³ருஸ்த்வம் சாந்தராத்மா ருʼஷப⁴ஸ்த்வம் ச யோகி³ராட் ।
யோகே³ஶ்வரோ ப⁴வாநேவ த்வம் சேஶஸ்த்வம் பரேஶ்வர: ॥ 63 ॥

த்வம் முக்தஸ்த்வம் மஹாமுக்தோ முக்தேஶ்வரோ ப⁴வாநபி ।
அக்ஷரம் த்வம் ப⁴வாந் ப்³ரஹ்ம பரப்³ரஹ்ம ப⁴வாநபி ॥ 64 ॥

ப⁴க³வாந் க்ருʼஷ்ண ஏவாஸி க்ருʼஷ்ணநாராயணோঽஸி ச ।
அநாதி³ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணநாராயணஸ்த்வம் பரமேஶ்வர: ॥ 65 ॥

அவதாரா: ருʼஷபா⁴த்³யாஸ்தவைவ ஶ்ரீபதே விபோ⁴ ।
ராதா⁴பதிஸ்த்வமேவாঽஸி லக்ஷ்மீபதிஸ்த்வமேவ ச ॥ 66 ॥

வாஸுதே³வீபதிஸ்த்வம் ச நாராயணீபதிஸ்ததா² ।
முக்தபதிர்ப்³ரஹ்மபதிர்தா⁴மபதிஸ்த்வமேவ ச ॥ 67 ॥

மஹாகாலஸ்ய ஹேதுஸ்த்வம் மஹாவிஷ்ணோஶ்ச காரணம் ।
ஸதா³ஶிவஸ்ய ஹேதுஸ்த்வம் வைராஜஸ்ய ச காரணம் ॥ 68 ॥

பூ⁴மா த்வம் பூருஷஸம்ஜ்ஞ: புருஷோத்தம இத்யபி ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாநாம் ருத்³ராணாம் ஸர்ஜகோ ப⁴வாந் ॥ 69 ॥

தே³வாநாம் லோகபாலாநாம் பித்ரூʼணாம் ஸர்ஜகோ ப⁴வாந் ।
மஹர்ஷீணாம் யதீநாம் ச ஸாதூ⁴நாம் ஸர்ஜக: ஸதாம் ॥ 70 ॥

ஸதீநாம் கமலாத்³யாநாம் பதி: பாதா ச வை ப⁴வாந் ।
ஸுராணாம் மாநவாநாம் ச பஶூநாம் பக்ஷிணாம் ததா² ॥ 71 ॥

வல்லீநாம் ச த்³ருமாணாம் ச ஸர்ஜகஸ்த்வம் ரஸப்ரத:³ ।
காமதே⁴நுகாமவல்லீசிந்தாமண்யாதி³ஸர்ஜக: ॥ 72 ॥

யக்ஷரக்ஷ:பிஶாசாநாம் ஸர்ஜகஸ்த்வம் க²சாரிணாம் ।
வாரிஜாநாம் வநஸ்தா²நாம் பூ⁴க³ர்பா⁴ணாம் ப்ரஸர்ஜக: ॥ 73 ॥

தை³த்யாநாம் தா³நவாநாம் ச ஸர்ஜகஸ்த்வம் ஜநார்த³ந: ।
தீ³நாநாத²த³ரித்³ராநாம் ரக்ஷக: போஷகோ ப⁴வாந் ॥ 74 ॥

ஆஶ்ரிதாநாமந்நதா³தா ஶரண்யஶ்சார்திதே³ஹிநாம் ।
காமுகாநாம் காமதா³தா ஸகாமாநாம் ப்ரபூரக: ॥ 75 ॥

த்வம் நாரீ த்வம் நரஶ்சாஸ்ஸே த்வம் க³ர்ப⁴ஸ்த்வம் குமாரக:
த்வம் பீ³ஜம் த்வம் ஸஸ்யரூபஸ்த்வம் புஷ்பம் ப²லமித்யபி ॥ 76 ॥

த்வமிந்த்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரியஸ்த்வம் நித்³ரா த்வம் ஜாக³ரோ ப⁴வாந் ।
த்வம் ஸுஷுப்திர்மஹாநந்த³ஸ்த்வம் ப்ரீதிஸ்த்வம் ரதிஸ்ததா² ॥ 77 ॥

மந்மத²ஸ்த்வம் மநோஜந்யோ மந:ஸம்ஸ்தோ² ப⁴வாநபி ।
ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயமேவ த்வமேவாঽஸி பரேஶ்வர ॥ 78 ॥

த்வம் ருʼதுஸ்த்வம் தி³நம் ராத்ரிஸ்த்வமுத்³யோகோ³ விராமக: ।
த்வம் விஶ்வாஸஶ்சாஶ்ரயஶ்ச த்வம் மாதா ச பிதா கு³ரூ: ॥ 79 ॥

த⁴நம் தா⁴ந்யம் த்வமேவாঽஸிம் ஶக்திர்ப³லம் த்வமேவ ச ।
நீதிர்ப⁴க்திர்வ்ருʼஷோ ராகோ³ வைராக்³யம் ச த்வமேவ ஹ ॥ 80 ॥

த்வம் ப்ராணஸ்த்வம் ஜீவநம் ச நைகதா⁴ சைகதா⁴ ப⁴வாந் ।
ப்ரகாஶஸ்த்வம் ப்ரவ்ருʼத்திஸ்த்வம் நிரோத⁴ஸ்த்வம் கு³ணாத்மக: ॥ 81 ॥

கு³ணாதீதஸ்த்வமேவாঽஸி ஸர்வஸித்³தி⁴கு³ணாஶ்ரய: ।
ஆஶ்சர்யம் த்வம் சமத்காரஸ்த்வமைஶ்வர்யம் ப்ரபு⁴த்வகம் ॥ 82 ॥

த்வம் பூ⁴ர்ஜலம் ப⁴வாँஸ்தேஜோঽநிலஸ்த்வம் த்வம் ததா²ঽநல: ।
த்வம் க²ம் த்வம் மாத்ரகம் த்வம் ச பு³த்³தி⁴ஸ்த்வம் சைஷணாத்ரயம் ॥ 83 ॥

த்வம் பரீக்ஷா திதிக்ஷா த்வம் த்வம் பு³பு⁴க்ஷா முமுக்ஷதா ।
த்வம் ஸ்நேஹஸ்த்வம் த்⁴யாநவ்ருʼத்திஸ்த்வம் ஸமாதி:⁴ பராத்பர: ॥ 84 ॥

உபாஸ்திஸ்த்வம் சித்தசைத்யம் த்வம் ஜாட³யம் த்வம் ததா²ঽணுதா ।
த்வம் ஸாம்யம் த்வம் ச வைஷம்யம் த்வமேவ ஸர்வமேவ ஹ ॥ 85 ॥

அஹம் த்வம் வீதிஹோத்ரஸ்த்வம் த்வம் கு³ரூ: ருʼஷப⁴ஸ்ததா² ।
தவைவாம்ঽஶகலாঽঽவேஶவிபூ⁴திஸ்ருʼஷ்டிஜம் த்வித³ம் ॥ 86 ॥

யத் கிஞ்சித்³ த்³ருʼஶ்யதே சாபி பு⁴ஜ்யதே லீயதேঽபி ச ।
யஸ்மாத்³ யத்ர ச யேநாபி யத³ர்த²ம் ச த்வமேவ ஸ: ॥ 87 ॥

தஸ்மை க்ருʼஷ்ணாய நாதா²ய ப்³ரஹ்மணே பரப்³ரஹ்மணே ।
ஸமர்பயாமி சாத்மாநம் வீதிஹோத்ராபி⁴த⁴ம் ஸதா³ ॥ 88 ॥

தா³நமேவ ந து ந்யாஸம் நாபி குஸீத³கம் ததா² ।
யதே²ஷ்டவிநியோகா³ர்ஹம் ஸமர்பயாமி மாம் த்வஹம் ॥ 89 ॥

இதி ஸ்துத்வா ராதி⁴கே ஸம்பபாத பாத³யோர்ஹரே: ।
வீதிஹோத்ரஶ்சாঽத² க்ருʼஷ்ணஸ்தமுத்தா²பயதூ³ர்த்⁴வகம் ॥ 90 ॥

ஸமாஶ்ர்லிஷ்ய புநர்ஹஸ்தௌ த³த்வா தஸ்ய ச மூர்த⁴நி ।
ந்யயுங்க்த வரலாபா⁴ர்த²ம் வீதிஹோத்ரம் ஹரிர்யதா³ ॥ 91 ॥

வீதிஹோத்ரஸ்ததா³ ப்ராஹ ஸ்தா²ஸ்யேঽத்ர தவபாத³யோ: ।
அந்தே மோக்ஷம் க³மிஷ்யஸ்யக்ஷரம் தா⁴ம தவ ப்ரபோ⁴ ॥ 92 ॥

தே³ஹி வாஸம் ஸதா³ சாத்ர ததா²ஸ்தூவாச வை ஹரி: ।
ராதி⁴கே தந்மஹத்தீர்த²ம் ருʼஷபா⁴க்²யம் ஸரோவரே ॥ 93 ॥

வீதிஹோத்ராபி⁴த⁴ம் தீர்த²ம் ஸஹஸ்ரயோகி³தீர்த²கம் ।
ஏவம் நாம்நா ததே³வாஸீத் ப்ரஸித்³த⁴ம் மோக்ஷத³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 94 ॥

ஹரிர்ப³பூ⁴வ ஸஹஸா பா³லக்ருʼஷ்ணஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ।
ப்ரயயௌ ச நிஜாவாஸம் வீதிஹோத்ரஸ்தடே ஸ்தி²த: ॥ 95 ॥

வடவ்ருʼக்ஷம் ஸமாஶ்லிஷ்ய தாபஸோ ஜநத³ர்ஶந: ।
தத்ர தீர்தே² க்ருʼதஸ்நாநா: ப்ராப்ஸ்யந்தி பரமாம் க³திம் ॥ 96 ॥

யோக³ஸித்³தி⁴மவாப்ஸ்யந்தி யோகா³ப்⁴யாஸம் விநாঽபி ச ।
ராதி⁴கே தத்ர ஸம்ஸ்நாந்நாஶமேஷ்யந்தி பாதகம் ॥ 97 ॥

ஆர்த்³ரம் ஶுஷ்கம் மஹத்ஸ்வல்பம் பரபீடா³கரம் ச யத் ।
ஸர்வம் நஶ்யதி பாபம் தஜ்ஜலபாநாத³பி த்³ருதம் ॥ 98 ॥

தத்ராঽந்நதா³நத: ஸ்யாத்து வாஜிமேத⁴ஸமம் ப²லம் ।
ருʼஷப⁴ஸ்யாঽঽலயகர்துர்மம தா⁴மாঽக்ஷரம் ப⁴வேத் ॥ 99 ॥

இத்யேவம் ப⁴க³வாநாஹ ராதி⁴கே தீர்த²வைப⁴வம் ।
பட²நாச்ச்²ரவணாச்சாஸ்ய ப⁴வேத்தத்தீர்த²ஜம் ப²லம் ॥ 100 ॥

॥ இதிஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணீயஸம்ஹிதாயாம் த்³விதீயே த்ரேதாஸந்தாநே
வீதிஹோத்ரயோகே³ஶ்வராய ருʼஷப⁴ரூபேண ஸஹஸ்ரரூபேண ச
ஹரேர்த³ர்ஶநம், ருʼஷப⁴தீர்தீ²கரணம், ஸ்துதிஶ்சேத்யாதி³நிரூபணநாமா
சத்வாரிம்ஶத³தி⁴கத்³விஶததமோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top