Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Gujarati

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ નારાયણસહસ્રનામસ્તોત્રં શ્રીલક્ષ્મીનારાયણીયસંહિતાયામ્ ॥

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ
શૃણુ ત્વં રાધિકે ચાન્યં ચમત્કારં શ્રિયઃપતેઃ ।
કુંકુમવાપિકાક્ષેત્રે જાતં યોગેશ્વરં પ્રતિ ॥ ૧ ॥

વીતિહોત્રો મહોયોગી વને યોગેશ્વરોઽભવત્ ।
હિમાચલે બદર્યાં સ તપસ્તેપેઽતિદારુણમ્ ॥ ૨ ॥

સર્વયોગકલાઃ પ્રાપ યથા શંભુસ્તથાઽભવત્ ।
તેન યોગપ્રતાપેન દૃષ્ટા વૈ દિવ્યચક્ષુષા ॥ ૩ ॥

કેતુમાલે કૃતા યજ્ઞાઃ કેનાટેઽપિ કૃતા મખાઃ ।
અમરીણાં પ્રદેશેષુ કૃતં યદ્ધરિણા તુ તત્ ॥ ૪ ॥

ઊર્જાકૃષ્ણાષ્ટમીજન્મમહોત્સવશ્ચ યઃ કૃતઃ ।
શારદાપૂજનાદ્યં ચ હ્યન્નકૂટમહોત્સવઃ ॥ ૫ ॥

એતત્સર્વં દિવ્યદૃષ્ટ્યા વિજ્ઞાય પરમેશ્વરમ્ ।
કાંભરેયં બાલકૃષ્ણં દ્રષ્ટું સાક્ષાદુપાયયૌ ॥ ૬ ॥

આયયૌ કુંકુમવાપીક્ષેત્રે કૃષ્ણનારાયણમ્ ।
સહસ્રરૂપધર્તાઽસૌ વીતિહોત્રઃ સમાધિમાન્ ॥ ૭ ॥

માર્ગશીર્ષતૃતીયાયામશ્વપટ્ટસરસ્તટે ।
સેતુમાશ્રિત્ય ચ ન્યગ્રોધસ્યાઽધોઽધાન્નિજાસનમ્ ॥ ૮ ॥

સહસ્રરૂપધર્તાઽસૌ સંકલ્પ્ય નિષસાદ હ ।
મમ મૂલસ્વરૂપં ચાગત્યાઽઽશ્લિષ્યેત્ રમાપતિઃ ॥ ૯ ॥

તતઃ સહસ્રરૂપૈશ્ચાઽઽશ્લિષ્યેન્માં સ પ્રભુઃ પુનઃ ।
ઋષભસ્ય કારયેન્યે સદ્રુરોર્દર્શનં યદિ ॥ ૧૦ ॥

તદાઽહં શ્રીહરેરગ્રે નિવત્સ્યેઽત્ર સદાઽનુગઃ ।
મોક્ષં પ્રસાધયિષ્યેઽત્ર બદર્યા ન પ્રયોજનમ્ ॥ ૧૧ ॥

ન ગુરોરપરસ્યાપિ મોક્ષદો હિ ગુરુર્યતઃ ।
યત્રાત્મનો ભવેત્પુષ્ટિર્યેન તરતિ સાગરમ્ ॥ ૧૨ ॥

યસ્માચ્ચાત્મમહાશાન્તિસ્તં ગુરું ત્વાશ્રયેજ્જનઃ ।
યસ્માત્પાપવિનાશશ્ચ યસ્માદજ્ઞાનનાશનમ્ ॥ ૧૩ ॥

યસ્માદ્ વૃત્તિનિરોધશ્ચ વાસનાક્ષપણં યતઃ ।
યસ્માદાત્મપ્રકાશશ્ચ તં ગુરું ત્વાશ્રયેજ્જનઃ ॥ ૧૪ ॥

યસ્માચ્છિક્ષામવાપ્યેતૈશ્વર્યં ચમત્કૃતિં તથા ।
દિવ્યભાવમધિતિષ્ઠેત્તં ગુરું ત્વાશ્રયેજ્જનઃ ॥ ૧૫ ॥

ગુરવો બહવઃ સન્તિ લૌકિકાશ્ચાપ્યલૌકિકાઃ ।
લૌકિકેન હિ લોકસ્થાઃ કાર્યા વૈ ગુરવો યથા ॥ ૧૬ ॥

અલૌકિકેન શિષ્યેણાઽલૌકિકા ગુરવો ધૃતાઃ ।
મયાઽપ્યલૌકિકઃ સોઽયં કર્તવ્યો ભગવાન્ ગુરુઃ ॥ ૧૭ ॥

યત્ર સર્વં હિ કર્તવ્યં હરૌ પરિસમાપ્યતે ।
માતા ગુરુર્હિ જનુદા પિતા ગુરુર્હિ બીજદઃ ॥ ૧૮ ॥

અન્યે રક્ષાકરાઃ સન્તિ દેહસ્ય ગુરવો હિ તે ।
ભાષાજ્ઞાનકરાશ્ચાન્યે બાન્ધવાદ્યાશ્ચ યોષિતઃ ॥ ૧૯ ॥

તથા શિક્ષાકરાશ્ચાન્યે વિદ્યાદાનકરા અપિ ।
કલાકૌશલ્યશિક્ષાયા દાતારો ગુરવોઽપિ ચ ॥ ૨૦ ॥

ત એતે દેહયાત્રાયા ભવન્તિ ગુરવઃ ખલુ ।
આત્મજ્ઞાનપ્રદો યસ્તુ વિષ્ણુમન્ત્રપ્રદશ્ચ યઃ ॥ ૨૧ ॥

ધર્મવૃત્તિપ્રદો યશ્ચ ગુરુઃ શ્રેષ્ઠો હિ સમ્મતઃ ।
બ્રહ્મસ્થિતિપ્રદો યશ્ચ યોગસિદ્ધિપ્રદશ્ચ યઃ ॥ ૨૨ ॥

વૈશારદ્યપ્રદો બુદ્ધૌ ગુરુઃ શ્રેષ્ઠતરો હિ સઃ ।
નિર્મૂલાં વાસનાં કૃત્વા પરમેશપ્રદર્શકઃ ॥ ૨૩ ॥

આત્મના પરમાત્માનં પ્રાપકો દિવ્યમોક્ષદઃ ।
બ્રહ્મલોકપ્રેષકશ્ચ ગુરુઃ શ્રેષ્ઠતમો હિ સઃ ॥ ૨૪ ॥

ગકારસ્ત્વન્ધમજ્ઞાનં રકારો જ્ઞાનમુજ્જ્વલમ્ ।
અજ્ઞાનહા જ્ઞાનદશ્ચ ગુરુર્ગૌરવવાન્મતઃ ॥ ૨૫ ॥

ગમયત્યક્ષરં ધામ રમયત્યપિ ધામિના ।
ગુરુઃ સોઽયં મોક્ષદાતા નાન્યઃ શ્રેષ્ઠસ્તતો ગુરુઃ ॥ ૨૬ ॥

ગુરુર્યોગી બ્રહ્મચારી ધર્મી જ્ઞાની વિરાગવાન્ ।
સાધુશીલો ગુરુશ્ચાપિ નારાયણઃ પરો ગુરુઃ ॥ ૨૭ ॥

ભુક્ત્તિદાતા મોક્ષદાતા સર્વસ્વદો હરિર્ગુરુઃ ।
ગુરોઃ સાક્ષાત્કારયિતા ગુરોર્ગુરુર્યતોઽત્ર સઃ ॥ ૨૮ ॥

સ એવ શ્રીહરિશ્ચાઽયં મુક્ત્તાનાં પરમો ગુરુઃ ।
ગુરુઃ સર્વાવતારાણાં સતીનાં ચ સતાં ગુરુઃ ॥ ૨૯ ॥

ઈશ્વરાણાં તથા ધામ્નાં યોગિનાં સર્ગસંવિદામ્ ।
પૂર્વેષાં સૃષ્ટિકર્તૄણાં મહર્ષીણાં દ્યુવાસિનામ્ ॥ ૩૦ ॥

પ્રજેશાનાં કર્મઠાનાં ભક્તાનાં ચ પરો ગુરુઃ ।
ગુરૂણાં યાવતામગ્ર્યો નારાયણગુરોર્ગુરુઃ ॥ ૩૧ ॥

અનાદિ શ્રીકૃષ્ણનારાયણઃ શ્રીકૃષ્ણવલ્લભઃ ।
શ્રીકૃષ્ણવલ્લભઃ સ્વાપી કાંભરેયઃ પરાત્પરઃ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીમદ્ગોપાલબાલોઽયં સ્વામી વૈ સર્વદેહિનામ્ ।
મયા લબ્ધઃ સ મે પૂર્ણં કરિષ્યત્યેવ માનસમ્ ॥ ૩૩ ॥

નિવત્સ્યામિ ચરણેઽસ્ય પ્રાપ્સ્યામિ ધામ ચાક્ષરમ્ ।
સઞ્ચિન્ત્યેતિ વીતિહોત્રો ધ્યાનમગ્નઃ સહસ્રધા ॥ ૩૪ ॥

સહસ્રરૂપવાન્ જાતો દૃષ્ટ્વા તં માનવાસ્તટે ।
સ્નાતારોઽગુઃ પરશ્ચર્યં કસ્યેમાનિ સમાનિ વૈ ॥ ૩૫ ॥

રૂપાણિ, કે ચાગતા વૈ યોગિનોઽત્ર સહસ્રશઃ ।
સમવેષાઃ સમદેહાઃ સમાંગાઃ સન્તિ સદૃશાઃ ॥ ૩૬ ॥

સમકેશાઃ સમધ્યાનાઃ સમાનપરિમાણકાઃ ।
ભ્રાતરો વા ભવન્ત્યેતે ધામમુક્તા ભવન્તિ વા ॥ ૩૭ ॥

બદરીવાસિનો વાઽપિ શ્વેતમુક્તાઃ કિમાગતાઃ ।
શંકરસ્ય ગણાઃ કિંવા દેવાસ્તાપસરૂપિણઃ ॥ ૩૮ ॥

સાધ્યા વા દેવતા યદ્વા મેરુવાસા હિ તાપસાઃ ।
ક એતે તુ ભવેયુર્વૈ ચન્દ્રાસ્યા ભાસ્કરપ્રભાઃ ॥ ૩૯ ॥

ધ્યાનયોગા યોગિનો વા યોગીશ્વરાઃ સહસ્રશઃ ।
ન વદન્તિ ન પશ્યન્તિ ન પ્રાણાન્ ચાલયન્ત્યપિ ॥ ૪૦ ॥

સ્થિરમૌનાઃ સ્થિરચિતા ઈશ્વરાઃ સ્યુશ્ચ કેન્વિમે ।
ઇત્યેવં તર્કયન્તો વૈ કુંકુમવાપિકાજનાઃ ॥ ૪૧ ॥

સંઘશો વૈ સમાયાન્તિ દ્રષ્ટું કુતૂહલાન્વિતાઃ ।
કેચિન્નમન્તિ દૃષ્ટ્વૈવ પ્રશંસન્તિ વદન્તિ ચ ॥ ૪૨ ॥

પ્રતાપોઽયં બાલકૃષ્ણકૃપાનાથસ્ય વર્તતે ।
અસ્ય દર્શનલાભાર્થં નિત્યમાયાન્તિ યોગિનઃ ॥ ૪૩ ॥

અદૃશ્યા ઈદૃશાઃ સર્વેઽધુના તે દૃશ્યતાં ગતાઃ ।
રુદ્રાઃ સહસ્રશશ્ચાપિ વિષ્ણવશ્ચ સહસ્રશઃ ॥ ૪૪ ॥

સહસ્રસોઽપિ બ્રહ્માણો દ્રષ્ટુમાયાન્તિ સદ્વરમ્ ।
તથા મહર્ષયો નિત્યં પિતરો દેવતાસ્તથા ॥ ૪૫ ॥

સાધ્યા વિશ્વે ચ મરુતો દ્રષ્ટુમાયાન્તિ નિત્યશઃ ।
તીર્થાન્યપિ સમાયાન્તિ દિક્પાલાઃ સૃષ્ટિપાલકાઃ ॥ ૪૬ ॥

અથવા પાર્ષદા દિવ્યા ગોલોકાદિનિવાસિનઃ ।
સમાયાન્તિ ચ વૈકુણ્ઠપાર્ષદા અપિ નિત્યશઃ ॥ ૪૭ ॥

ગ્રહનક્ષત્રતારાશ્ચ સૂર્યાશ્ચન્દ્રાઃ સહસ્રશઃ ।
વૈમાનિકાઃ સમાયાન્તિ લોકાન્તરેભ્ય આદૃતાઃ ॥ ૪૮ ॥

વાલખિલ્યાઃ સમાયાન્તિ યદ્વા બ્રહ્મસભાદ્વિજાઃ ।
કિં વા ભવેયુર્ગાન્ધર્વા યક્ષા વા ધનદાશ્ચ વા ॥ ૪૯ ॥

ચારણાઃ પર્વતવાસા મુનયો વા વનસ્થિતાઃ ।
પરં સાદૃશ્યમેવૈષામપૂર્વત્વં વિગાહતે ॥ ૫૦ ॥

લલાટે વૈષ્ણવં પુણ્ડ્રં મસ્તકે તાપસી જટા ।
નેત્રમુદ્રા યોગપુષ્ટાઃ ખ્યાપયન્ત્યંશમાચ્યુતમ્ ॥ ૫૧ ॥

યે વા કે વા ભવેયુસ્તે સાક્ષાત્કૃતા યદત્ર તે ।
અસ્માભિર્દૈવયોગેન પુણ્યવદ્ભિઃ સુભાગ્યકૈઃ ॥ ૫૨ ॥

અવશ્યમેષાં વિજ્ઞાનં ક્ષણેઽત્રૈવ ભવિષ્યતિ ।
ઇત્યેવં તે વદન્તશ્ચ પ્રજાઃ સંઘશ એવ હ ॥ ૫૩ ॥

પ્રપશ્યન્તિ સરસ્તીરે સહસ્રયોગિનસ્તદા ।
અથ શ્રીમદ્બાલકૃષ્ણો નારાયણગુરોર્ગુરૂ ॥ ૫૪ ॥

સમાયયો સરસ્તીરે સન્નિધૌ યોગિનાં તદા ।
હાર્દં જાનઁસ્તદા તૂર્ણં પ્રવીક્ષ્ય મૂલરૂપિણમ્ ॥ ૫૫ ॥

સમુત્તોલ્ય સમાહૂય નામ્ના તં વીતિહોત્રક ! ।
ઉત્તિષ્ઠેતિ કરૌ ધૃત્વા કૃત્વા વક્ષસિ યોગિનમ્ ॥ ૫૬ ॥

સમાશ્લિષ્યદ્ધસઁસ્તૂર્ણં સ્વયં સહસ્રધાઽભવત્ ।
સમુત્થિતૈઃ સહસ્રસ્વરૂપૈરાશ્લિષ્યદચ્યુતઃ ॥ ૫૭ ॥

તતસ્તૂર્ણં હરિશ્ચૈકસ્વરૂપઃ સમ્બભૂવ હ ।
વીતીહોત્રોઽપિ સહસા ત્વેકરૂપો વ્યજાયત ॥ ૫૮ ॥

આશ્ચર્યચકિતા લોકા જયશબ્દાન્ પ્રચક્રિરે ।
તાવચ્છ્રીબાલકૃષ્ણોઽપિ બભૂવ ઋષભો ગુરુઃ ॥ ૫૯ ॥

વૃદ્ધઃ શ્વેતજટાયુક્તો વિવસ્ત્રો ધૂલિધૂસરઃ ।
વિચિત્ત ઇવ ચોન્મત્તો જિતસર્વેન્દ્રિયો યતિઃ ॥ ૬૦ ॥

સ્વભાવતેજસા વ્યાપ્તો બ્રહ્મનિષ્ઠાપરઃ પુમાન્ ।
અપ્રાકૃત ઇવ ત્વાસ્તે વિમના ઇવ દેહિષુ ॥ ૬૧ ॥

વીતિહોત્રોઽપિ ચ ગુરુમૃષભં વીક્ષ્ય દણ્ડવત્ ।
ચકાર બહુધા તત્ર તુષ્ટાવ પરમેશ્વરમ્ ॥ ૬૨ ॥

ત્વં ગુરુસ્ત્વં ચાન્તરાત્મા ઋષભસ્ત્વં ચ યોગિરાટ્ ।
યોગેશ્વરો ભવાનેવ ત્વં ચેશસ્ત્વં પરેશ્વરઃ ॥ ૬૩ ॥

ત્વં મુક્તસ્ત્વં મહામુક્તો મુક્તેશ્વરો ભવાનપિ ।
અક્ષરં ત્વં ભવાન્ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ ભવાનપિ ॥ ૬૪ ॥

ભગવાન્ કૃષ્ણ એવાસિ કૃષ્ણનારાયણોઽસિ ચ ।
અનાદિશ્રીકૃષ્ણનારાયણસ્ત્વં પરમેશ્વરઃ ॥ ૬૫ ॥

અવતારાઃ ઋષભાદ્યાસ્તવૈવ શ્રીપતે વિભો ।
રાધાપતિસ્ત્વમેવાઽસિ લક્ષ્મીપતિસ્ત્વમેવ ચ ॥ ૬૬ ॥

વાસુદેવીપતિસ્ત્વં ચ નારાયણીપતિસ્તથા ।
મુક્તપતિર્બ્રહ્મપતિર્ધામપતિસ્ત્વમેવ ચ ॥ ૬૭ ॥

મહાકાલસ્ય હેતુસ્ત્વં મહાવિષ્ણોશ્ચ કારણમ્ ।
સદાશિવસ્ય હેતુસ્ત્વં વૈરાજસ્ય ચ કારણમ્ ॥ ૬૮ ॥

ભૂમા ત્વં પૂરુષસંજ્ઞઃ પુરુષોત્તમ ઇત્યપિ ।
બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશાનાં રુદ્રાણાં સર્જકો ભવાન્ ॥ ૬૯ ॥

દેવાનાં લોકપાલાનાં પિતૄણાં સર્જકો ભવાન્ ।
મહર્ષીણાં યતીનાં ચ સાધૂનાં સર્જકઃ સતામ્ ॥ ૭૦ ॥

સતીનાં કમલાદ્યાનાં પતિઃ પાતા ચ વૈ ભવાન્ ।
સુરાણાં માનવાનાં ચ પશૂનાં પક્ષિણાં તથા ॥ ૭૧ ॥

વલ્લીનાં ચ દ્રુમાણાં ચ સર્જકસ્ત્વં રસપ્રદઃ ।
કામધેનુકામવલ્લીચિન્તામણ્યાદિસર્જકઃ ॥ ૭૨ ॥

યક્ષરક્ષઃપિશાચાનાં સર્જકસ્ત્વં ખચારિણામ્ ।
વારિજાનાં વનસ્થાનાં ભૂગર્ભાણાં પ્રસર્જકઃ ॥ ૭૩ ॥

દૈત્યાનાં દાનવાનાં ચ સર્જકસ્ત્વં જનાર્દનઃ ।
દીનાનાથદરિદ્રાનાં રક્ષકઃ પોષકો ભવાન્ ॥ ૭૪ ॥

આશ્રિતાનામન્નદાતા શરણ્યશ્ચાર્તિદેહિનામ્ ।
કામુકાનાં કામદાતા સકામાનાં પ્રપૂરકઃ ॥ ૭૫ ॥

ત્વં નારી ત્વં નરશ્ચાસ્સે ત્વં ગર્ભસ્ત્વં કુમારકઃ
ત્વં બીજં ત્વં સસ્યરૂપસ્ત્વં પુષ્પં ફલમિત્યપિ ॥ ૭૬ ॥

ત્વમિન્દ્રસ્ત્વમિન્દ્રિયસ્ત્વં નિદ્રા ત્વં જાગરો ભવાન્ ।
ત્વં સુષુપ્તિર્મહાનન્દસ્ત્વં પ્રીતિસ્ત્વં રતિસ્તથા ॥ ૭૭ ॥

મન્મથસ્ત્વં મનોજન્યો મનઃસંસ્થો ભવાનપિ ।
જ્ઞાનં જ્ઞાતા જ્ઞેયમેવ ત્વમેવાઽસિ પરેશ્વર ॥ ૭૮ ॥

ત્વમ્ ઋતુસ્ત્વં દિનં રાત્રિસ્ત્વમુદ્યોગો વિરામકઃ ।
ત્વં વિશ્વાસશ્ચાશ્રયશ્ચ ત્વં માતા ચ પિતા ગુરૂઃ ॥ ૭૯ ॥

ધનં ધાન્યં ત્વમેવાઽસિં શક્તિર્બલં ત્વમેવ ચ ।
નીતિર્ભક્તિર્વૃષો રાગો વૈરાગ્યં ચ ત્વમેવ હ ॥ ૮૦ ॥

ત્વં પ્રાણસ્ત્વં જીવનં ચ નૈકધા ચૈકધા ભવાન્ ।
પ્રકાશસ્ત્વં પ્રવૃત્તિસ્ત્વં નિરોધસ્ત્વં ગુણાત્મકઃ ॥ ૮૧ ॥

ગુણાતીતસ્ત્વમેવાઽસિ સર્વસિદ્ધિગુણાશ્રયઃ ।
આશ્ચર્યં ત્વં ચમત્કારસ્ત્વમૈશ્વર્યં પ્રભુત્વકમ્ ॥ ૮૨ ॥

ત્વં ભૂર્જલં ભવાઁસ્તેજોઽનિલસ્ત્વં ત્વં તથાઽનલઃ ।
ત્વં ખં ત્વં માત્રકં ત્વં ચ બુદ્ધિસ્ત્વં ચૈષણાત્રયમ્ ॥ ૮૩ ॥

ત્વં પરીક્ષા તિતિક્ષા ત્વં ત્વં બુભુક્ષા મુમુક્ષતા ।
ત્વં સ્નેહસ્ત્વં ધ્યાનવૃત્તિસ્ત્વં સમાધિઃ પરાત્પરઃ ॥ ૮૪ ॥

ઉપાસ્તિસ્ત્વં ચિત્તચૈત્યં ત્વં જાડયં ત્વં તથાઽણુતા ।
ત્વં સામ્યં ત્વં ચ વૈષમ્યં ત્વમેવ સર્વમેવ હ ॥ ૮૫ ॥

અહં ત્વં વીતિહોત્રસ્ત્વં ત્વં ગુરૂઃ ઋષભસ્તથા ।
તવૈવાંઽશકલાઽઽવેશવિભૂતિસૃષ્ટિજં ત્વિદમ્ ॥ ૮૬ ॥

યત્ કિંચિદ્ દૃશ્યતે ચાપિ ભુજ્યતે લીયતેઽપિ ચ ।
યસ્માદ્ યત્ર ચ યેનાપિ યદર્થં ચ ત્વમેવ સઃ ॥ ૮૭ ॥

તસ્મૈ કૃષ્ણાય નાથાય બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે ।
સમર્પયામિ ચાત્માનં વીતિહોત્રાભિધં સદા ॥ ૮૮ ॥

દાનમેવ ન તુ ન્યાસં નાપિ કુસીદકં તથા ।
યથેષ્ટવિનિયોગાર્હં સમર્પયામિ માં ત્વહમ્ ॥ ૮૯ ॥

ઇતિ સ્તુત્વા રાધિકે સમ્પપાત પાદયોર્હરેઃ ।
વીતિહોત્રશ્ચાઽથ કૃષ્ણસ્તમુત્થાપયદૂર્ધ્વકમ્ ॥ ૯૦ ॥

સમાશ્ર્લિષ્ય પુનર્હસ્તૌ દત્વા તસ્ય ચ મૂર્ધનિ ।
ન્યયુંક્ત વરલાભાર્થં વીતિહોત્રં હરિર્યદા ॥ ૯૧ ॥

વીતિહોત્રસ્તદા પ્રાહ સ્થાસ્યેઽત્ર તવપાદયોઃ ।
અન્તે મોક્ષં ગમિષ્યસ્યક્ષરં ધામ તવ પ્રભો ॥ ૯૨ ॥

દેહિ વાસં સદા ચાત્ર તથાસ્તૂવાચ વૈ હરિઃ ।
રાધિકે તન્મહત્તીર્થમ્ ઋષભાખ્યં સરોવરે ॥ ૯૩ ॥

વીતિહોત્રાભિધં તીર્થં સહસ્રયોગિતીર્થકમ્ ।
એવં નામ્ના તદેવાસીત્ પ્રસિદ્ધં મોક્ષદં શુભમ્ ॥ ૯૪ ॥

હરિર્બભૂવ સહસા બાલકૃષ્ણસ્વરૂપધૃક્ ।
પ્રયયૌ ચ નિજાવાસં વીતિહોત્રસ્તટે સ્થિતઃ ॥ ૯૫ ॥

વટવૃક્ષં સમાશ્લિષ્ય તાપસો જનદર્શનઃ ।
તત્ર તીર્થે કૃતસ્નાનાઃ પ્રાપ્સ્યન્તિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૯૬ ॥

યોગસિદ્ધિમવાપ્સ્યન્તિ યોગાભ્યાસં વિનાઽપિ ચ ।
રાધિકે તત્ર સંસ્નાન્નાશમેષ્યન્તિ પાતકમ્ ॥ ૯૭ ॥

આર્દ્રં શુષ્કં મહત્સ્વલ્પં પરપીડાકરં ચ યત્ ।
સર્વં નશ્યતિ પાપં તજ્જલપાનાદપિ દ્રુતમ્ ॥ ૯૮ ॥

તત્રાઽન્નદાનતઃ સ્યાત્તુ વાજિમેધસમં ફલમ્ ।
ઋષભસ્યાઽઽલયકર્તુર્મમ ધામાઽક્ષરં ભવેત્ ॥ ૯૯ ॥

ઇત્યેવં ભગવાનાહ રાધિકે તીર્થવૈભવમ્ ।
પઠનાચ્છ્રવણાચ્ચાસ્ય ભવેત્તત્તીર્થજં ફલમ્ ॥ ૧૦૦ ॥

॥ ઇતિશ્રીલક્ષ્મીનારાયણીયસંહિતાયાં દ્વિતીયે ત્રેતાસન્તાને
વીતિહોત્રયોગેશ્વરાય ઋષભરૂપેણ સહસ્રરૂપેણ ચ
હરેર્દર્શનમ્, ઋષભતીર્થીકરણમ્, સ્તુતિશ્ચેત્યાદિનિરૂપણનામા
ચત્વારિંશદધિકદ્વિશતતમોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top