Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Punjabi

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਨਾਰਾਯਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਰਾਯਣੀਯਸਂਹਿਤਾਯਾਮ੍ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ
ਸ਼ਣੁ ਤ੍ਵਂ ਰਾਧਿਕੇ ਚਾਨ੍ਯਂ ਚਮਤ੍ਕਾਰਂ ਸ਼੍ਰਿਯਃਪਤੇਃ ।
ਕੁਂਕੁਮਵਾਪਿਕਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਜਾਤਂ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੧ ॥

ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋ ਮਹੋਯੋਗੀ ਵਨੇ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੋऽਭਵਤ੍ ।
ਹਿਮਾਚਲੇ ਬਦਰ੍ਯਾਂ ਸ ਤਪਸ੍ਤੇਪੇऽਤਿਦਾਰੁਣਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਯੋਗਕਲਾਃ ਪ੍ਰਾਪ ਯਥਾ ਸ਼ਂਭੁਸ੍ਤਥਾऽਭਵਤ੍ ।
ਤੇਨ ਯੋਗਪ੍ਰਤਾਪੇਨ ਦਸ਼੍ਟਾ ਵੈ ਦਿਵ੍ਯਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ॥ ੩ ॥

ਕੇਤੁਮਾਲੇ ਕਤਾ ਯਜ੍ਞਾਃ ਕੇਨਾਟੇऽਪਿ ਕਤਾ ਮਖਾਃ ।
ਅਮਰੀਣਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਕਤਂ ਯਦ੍ਧਰਿਣਾ ਤੁ ਤਤ੍ ॥ ੪ ॥

ਊਰ੍ਜਾਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਜਨ੍ਮਮਹੋਤ੍ਸਵਸ਼੍ਚ ਯਃ ਕਤਃ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਪੂਜਨਾਦ੍ਯਂ ਚ ਹ੍ਯਨ੍ਨਕੂਟਮਹੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੫ ॥

ਏਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਦਿਵ੍ਯਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਕਾਂਭਰੇਯਂ ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦੁਪਾਯਯੌ ॥ ੬ ॥

ਆਯਯੌ ਕੁਂਕੁਮਵਾਪੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਕਸ਼੍ਣਨਾਰਾਯਣਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਧਰ੍ਤਾऽਸੌ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਃ ਸਮਾਧਿਮਾਨ੍ ॥ ੭ ॥

ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਤਤੀਯਾਯਾਮਸ਼੍ਵਪਟ੍ਟਸਰਸ੍ਤਟੇ ।
ਸੇਤੁਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਚ ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧਸ੍ਯਾऽਧੋऽਧਾਨ੍ਨਿਜਾਸਨਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਧਰ੍ਤਾऽਸੌ ਸਂਕਲ੍ਪ੍ਯ ਨਿਸ਼ਸਾਦ ਹ ।
ਮਮ ਮੂਲਸ੍ਵਰੂਪਂ ਚਾਗਤ੍ਯਾऽऽਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯੇਤ੍ ਰਮਾਪਤਿਃ ॥ ੯ ॥

ਤਤਃ ਸਹਸ੍ਰਰੂਪੈਸ਼੍ਚਾऽऽਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯੇਨ੍ਮਾਂ ਸ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪੁਨਃ ।
ऋਸ਼ਭਸ੍ਯ ਕਾਰਯੇਨ੍ਯੇ ਸਦ੍ਰੁਰੋਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਯਦਿ ॥ ੧੦ ॥

ਤਦਾऽਹਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰੇਰਗ੍ਰੇ ਨਿਵਤ੍ਸ੍ਯੇऽਤ੍ਰ ਸਦਾऽਨੁਗਃ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਪ੍ਰਸਾਧਯਿਸ਼੍ਯੇऽਤ੍ਰ ਬਦਰ੍ਯਾ ਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਨ ਗੁਰੋਰਪਰਸ੍ਯਾਪਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦੋ ਹਿ ਗੁਰੁਰ੍ਯਤਃ ।
ਯਤ੍ਰਾਤ੍ਮਨੋ ਭਵੇਤ੍ਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਯੇਨ ਤਰਤਿ ਸਾਗਰਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਯਸ੍ਮਾਚ੍ਚਾਤ੍ਮਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ੍ਤਂ ਗੁਰੁਂ ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯੇਜ੍ਜਨਃ ।
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਯਸ੍ਮਾਦਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਤ੍ਤਿਨਿਰੋਧਸ਼੍ਚ ਵਾਸਨਾਕ੍ਸ਼ਪਣਂ ਯਤਃ ।
ਯਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਂ ਗੁਰੁਂ ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯੇਜ੍ਜਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਯਸ੍ਮਾਚ੍ਛਿਕ੍ਸ਼ਾਮਵਾਪ੍ਯੇਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਚਮਤ੍ਕਤਿਂ ਤਥਾ ।
ਦਿਵ੍ਯਭਾਵਮਧਿਤਿਸ਼੍ਠੇਤ੍ਤਂ ਗੁਰੁਂ ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯੇਜ੍ਜਨਃ ॥ ੧੫ ॥

ਗੁਰਵੋ ਬਹਵਃ ਸਨ੍ਤਿ ਲੌਕਿਕਾਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਲੌਕਿਕਾਃ ।
ਲੌਕਿਕੇਨ ਹਿ ਲੋਕਸ੍ਥਾਃ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵੈ ਗੁਰਵੋ ਯਥਾ ॥ ੧੬ ॥

ਅਲੌਕਿਕੇਨ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯੇਣਾऽਲੌਕਿਕਾ ਗੁਰਵੋ ਧਤਾਃ ।
ਮਯਾऽਪ੍ਯਲੌਕਿਕਃ ਸੋऽਯਂ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੭ ॥

ਯਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਂ ਹਿ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਹਰੌ ਪਰਿਸਮਾਪ੍ਯਤੇ ।
ਮਾਤਾ ਗੁਰੁਰ੍ਹਿ ਜਨੁਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁਰ੍ਹਿ ਬੀਜਦਃ ॥ ੧੮ ॥

ਅਨ੍ਯੇ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾਃ ਸਨ੍ਤਿ ਦੇਹਸ੍ਯ ਗੁਰਵੋ ਹਿ ਤੇ ।
ਭਾਸ਼ਾਜ੍ਞਾਨਕਰਾਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯੇ ਬਾਨ੍ਧਵਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਤਥਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯੇ ਵਿਦ੍ਯਾਦਾਨਕਰਾ ਅਪਿ ।
ਕਲਾਕੌਸ਼ਲ੍ਯਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਯਾ ਦਾਤਾਰੋ ਗੁਰਵੋऽਪਿ ਚ ॥ ੨੦ ॥

ਤ ਏਤੇ ਦੇਹਯਾਤ੍ਰਾਯਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਗੁਰਵਃ ਖਲੁ ।
ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦਸ਼੍ਚ ਯਃ ॥ ੨੧ ॥

ਧਰ੍ਮਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਦੋ ਯਸ਼੍ਚ ਗੁਰੁਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਹਿ ਸਮ੍ਮਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦੋ ਯਸ਼੍ਚ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਸ਼੍ਚ ਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਵੈਸ਼ਾਰਦ੍ਯਪ੍ਰਦੋ ਬੁਦ੍ਧੌ ਗੁਰੁਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਰੋ ਹਿ ਸਃ ।
ਨਿਰ੍ਮੂਲਾਂ ਵਾਸਨਾਂ ਕਤ੍ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਆਤ੍ਮਨਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪ੍ਰਾਪਕੋ ਦਿਵ੍ਯਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਪ੍ਰੇਸ਼ਕਸ਼੍ਚ ਗੁਰੁਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਮੋ ਹਿ ਸਃ ॥ ੨੪ ॥

ਗਕਾਰਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਧਮਜ੍ਞਾਨਂ ਰਕਾਰੋ ਜ੍ਞਾਨਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਹਾ ਜ੍ਞਾਨਦਸ਼੍ਚ ਗੁਰੁਰ੍ਗੌਰਵਵਾਨ੍ਮਤਃ ॥ ੨੫ ॥

ਗਮਯਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਂ ਧਾਮ ਰਮਯਤ੍ਯਪਿ ਧਾਮਿਨਾ ।
ਗੁਰੁਃ ਸੋऽਯਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਤਾ ਨਾਨ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ੍ਤਤੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੬ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਯੋਗੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਧਰ੍ਮੀ ਜ੍ਞਾਨੀ ਵਿਰਾਗਵਾਨ੍ ।
ਸਾਧੁਸ਼ੀਲੋ ਗੁਰੁਸ਼੍ਚਾਪਿ ਨਾਰਾਯਣਃ ਪਰੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੭ ॥

ਭੁਕ੍ਤ੍ਤਿਦਾਤਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਤਾ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਦੋ ਹਰਿਰ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਗੁਰੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰਯਿਤਾ ਗੁਰੋਰ੍ਗੁਰੁਰ੍ਯਤੋऽਤ੍ਰ ਸਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸ ਏਵ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਸ਼੍ਚਾऽਯਂ ਮੁਕ੍ਤ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਗੁਰੁਃ ਸਰ੍ਵਾਵਤਾਰਾਣਾਂ ਸਤੀਨਾਂ ਚ ਸਤਾਂ ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੯ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਾਣਾਂ ਤਥਾ ਧਾਮ੍ਨਾਂ ਯੋਗਿਨਾਂ ਸਰ੍ਗਸਂਵਿਦਾਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਣਾਂ ਮਹਰ੍ਸ਼ੀਣਾਂ ਦ੍ਯੁਵਾਸਿਨਾਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਪ੍ਰਜੇਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰ੍ਮਠਾਨਾਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਚ ਪਰੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਗੁਰੂਣਾਂ ਯਾਵਤਾਮਗ੍ਰ੍ਯੋ ਨਾਰਾਯਣਗੁਰੋਰ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੩੧ ॥

ਅਨਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਨਾਰਾਯਣਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਵਲ੍ਲਭਃ ਸ੍ਵਾਪੀ ਕਾਂਭਰੇਯਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੋਪਾਲਬਾਲੋऽਯਂ ਸ੍ਵਾਮੀ ਵੈ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਮਯਾ ਲਬ੍ਧਃ ਸ ਮੇ ਪੂਰ੍ਣਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯੇਵ ਮਾਨਸਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਨਿਵਤ੍ਸ੍ਯਾਮਿ ਚਰਣੇऽਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਮਿ ਧਾਮ ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯੇਤਿ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋ ਧ੍ਯਾਨਮਗ੍ਨਃ ਸਹਸ੍ਰਧਾ ॥ ੩੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਵਾਨ੍ ਜਾਤੋ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਂ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਟੇ ।
ਸ੍ਨਾਤਾਰੋऽਗੁਃ ਪਰਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਕਸ੍ਯੇਮਾਨਿ ਸਮਾਨਿ ਵੈ ॥ ੩੫ ॥

ਰੂਪਾਣਿ, ਕੇ ਚਾਗਤਾ ਵੈ ਯੋਗਿਨੋऽਤ੍ਰ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ।
ਸਮਵੇਸ਼ਾਃ ਸਮਦੇਹਾਃ ਸਮਾਂਗਾਃ ਸਨ੍ਤਿ ਸਦਸ਼ਾਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਮਕੇਸ਼ਾਃ ਸਮਧ੍ਯਾਨਾਃ ਸਮਾਨਪਰਿਮਾਣਕਾਃ ।
ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਵਾ ਭਵਨ੍ਤ੍ਯੇਤੇ ਧਾਮਮੁਕ੍ਤਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਵਾ ॥ ੩੭ ॥

ਬਦਰੀਵਾਸਿਨੋ ਵਾऽਪਿ ਸ਼੍ਵੇਤਮੁਕ੍ਤਾਃ ਕਿਮਾਗਤਾਃ ।
ਸ਼ਂਕਰਸ੍ਯ ਗਣਾਃ ਕਿਂਵਾ ਦੇਵਾਸ੍ਤਾਪਸਰੂਪਿਣਃ ॥ ੩੮ ॥

ਸਾਧ੍ਯਾ ਵਾ ਦੇਵਤਾ ਯਦ੍ਵਾ ਮੇਰੁਵਾਸਾ ਹਿ ਤਾਪਸਾਃ ।
ਕ ਏਤੇ ਤੁ ਭਵੇਯੁਰ੍ਵੈ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ੍ਯਾ ਭਾਸ੍ਕਰਪ੍ਰਭਾਃ ॥ ੩੯ ॥

ਧ੍ਯਾਨਯੋਗਾ ਯੋਗਿਨੋ ਵਾ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ।
ਨ ਵਦਨ੍ਤਿ ਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਚਾਲਯਨ੍ਤ੍ਯਪਿ ॥ ੪੦ ॥

ਸ੍ਥਿਰਮੌਨਾਃ ਸ੍ਥਿਰਚਿਤਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾਃ ਸ੍ਯੁਸ਼੍ਚ ਕੇਨ੍ਵਿਮੇ ।
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਤਰ੍ਕਯਨ੍ਤੋ ਵੈ ਕੁਂਕੁਮਵਾਪਿਕਾਜਨਾਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸਂਘਸ਼ੋ ਵੈ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਕੁਤੂਹਲਾਨ੍ਵਿਤਾਃ ।
ਕੇਚਿਨ੍ਨਮਨ੍ਤਿ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਪ੍ਰਸ਼ਂਸਨ੍ਤਿ ਵਦਨ੍ਤਿ ਚ ॥ ੪੨ ॥

ਪ੍ਰਤਾਪੋऽਯਂ ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਕਪਾਨਾਥਸ੍ਯ ਵਰ੍ਤਤੇ ।
ਅਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨਲਾਭਾਰ੍ਥਂ ਨਿਤ੍ਯਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੪੩ ॥

ਅਦਸ਼੍ਯਾ ਈਦਸ਼ਾਃ ਸਰ੍ਵੇऽਧੁਨਾ ਤੇ ਦਸ਼੍ਯਤਾਂ ਗਤਾਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਸ਼੍ਚਾਪਿ ਵਿਸ਼੍ਣਵਸ਼੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸੋऽਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਸਦ੍ਵਰਮ੍ ।
ਤਥਾ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਿਤਰੋ ਦੇਵਤਾਸ੍ਤਥਾ ॥ ੪੫ ॥

ਸਾਧ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇ ਚ ਮਰੁਤੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ।
ਤੀਰ੍ਥਾਨ੍ਯਪਿ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਦਿਕ੍ਪਾਲਾਃ ਸਸ਼੍ਟਿਪਾਲਕਾਃ ॥ ੪੬ ॥

ਅਥਵਾ ਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਗੋਲੋਕਾਦਿਨਿਵਾਸਿਨਃ ।
ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਚ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾ ਅਪਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੪੭ ॥

ਗ੍ਰਹਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਤਾਰਾਸ਼੍ਚ ਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ।
ਵੈਮਾਨਿਕਾਃ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੇਭ੍ਯ ਆਦਤਾਃ ॥ ੪੮ ॥

ਵਾਲਖਿਲ੍ਯਾਃ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਯਦ੍ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਭਾਦ੍ਵਿਜਾਃ ।
ਕਿਂ ਵਾ ਭਵੇਯੁਰ੍ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਾ ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਵਾ ਧਨਦਾਸ਼੍ਚ ਵਾ ॥ ੪੯ ॥

ਚਾਰਣਾਃ ਪਰ੍ਵਤਵਾਸਾ ਮੁਨਯੋ ਵਾ ਵਨਸ੍ਥਿਤਾਃ ।
ਪਰਂ ਸਾਦਸ਼੍ਯਮੇਵੈਸ਼ਾਮਪੂਰ੍ਵਤ੍ਵਂ ਵਿਗਾਹਤੇ ॥ ੫੦ ॥

ਲਲਾਟੇ ਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ ਮਸ੍ਤਕੇ ਤਾਪਸੀ ਜਟਾ ।
ਨੇਤ੍ਰਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਗਪੁਸ਼੍ਟਾਃ ਖ੍ਯਾਪਯਨ੍ਤ੍ਯਂਸ਼ਮਾਚ੍ਯੁਤਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਯੇ ਵਾ ਕੇ ਵਾ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤਾ ਯਦਤ੍ਰ ਤੇ ।
ਅਸ੍ਮਾਭਿਰ੍ਦੈਵਯੋਗੇਨ ਪੁਣ੍ਯਵਦ੍ਭਿਃ ਸੁਭਾਗ੍ਯਕੈਃ ॥ ੫੨ ॥

ਅਵਸ਼੍ਯਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਕ੍ਸ਼ਣੇऽਤ੍ਰੈਵ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਤੇ ਵਦਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਜਾਃ ਸਂਘਸ਼ ਏਵ ਹ ॥ ੫੩ ॥

ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਸਰਸ੍ਤੀਰੇ ਸਹਸ੍ਰਯੋਗਿਨਸ੍ਤਦਾ ।
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਬਾਲਕਸ਼੍ਣੋ ਨਾਰਾਯਣਗੁਰੋਰ੍ਗੁਰੂ ॥ ੫੪ ॥

ਸਮਾਯਯੋ ਸਰਸ੍ਤੀਰੇ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ਯੋਗਿਨਾਂ ਤਦਾ ।
ਹਾਰ੍ਦਂ ਜਾਨਁਸ੍ਤਦਾ ਤੂਰ੍ਣਂ ਪ੍ਰਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਮੂਲਰੂਪਿਣਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਸਮੁਤ੍ਤੋਲ੍ਯ ਸਮਾਹੂਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਂ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਕ ! ।
ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠੇਤਿ ਕਰੌ ਧਤ੍ਵਾ ਕਤ੍ਵਾ ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਯੋਗਿਨਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯਦ੍ਧਸਁਸ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਸ੍ਵਯਂ ਸਹਸ੍ਰਧਾऽਭਵਤ੍ ।
ਸਮੁਤ੍ਥਿਤੈਃ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪੈਰਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯਦਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੫੭ ॥

ਤਤਸ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਹਰਿਸ਼੍ਚੈਕਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸਮ੍ਬਭੂਵ ਹ ।
ਵੀਤੀਹੋਤ੍ਰੋऽਪਿ ਸਹਸਾ ਤ੍ਵੇਕਰੂਪੋ ਵ੍ਯਜਾਯਤ ॥ ੫੮ ॥

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਚਕਿਤਾ ਲੋਕਾ ਜਯਸ਼ਬ੍ਦਾਨ੍ ਪ੍ਰਚਕ੍ਰਿਰੇ ।
ਤਾਵਚ੍ਛ੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣੋऽਪਿ ਬਭੂਵ ऋਸ਼ਭੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੫੯ ॥

ਵਦ੍ਧਃ ਸ਼੍ਵੇਤਜਟਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਿਵਸ੍ਤ੍ਰੋ ਧੂਲਿਧੂਸਰਃ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਤ ਇਵ ਚੋਨ੍ਮਤ੍ਤੋ ਜਿਤਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਯਤਿਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸ੍ਵਭਾਵਤੇਜਸਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾਪਰਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਅਪ੍ਰਾਕਤ ਇਵ ਤ੍ਵਾਸ੍ਤੇ ਵਿਮਨਾ ਇਵ ਦੇਹਿਸ਼ੁ ॥ ੬੧ ॥

ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰੋऽਪਿ ਚ ਗੁਰੁਮਸ਼ਭਂ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਦਣ੍ਡਵਤ੍ ।
ਚਕਾਰ ਬਹੁਧਾ ਤਤ੍ਰ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੬੨ ॥

ਤ੍ਵਂ ਗੁਰੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ऋਸ਼ਭਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਯੋਗਿਰਾਟ੍ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵਾਨੇਵ ਤ੍ਵਂ ਚੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੩ ॥

ਤ੍ਵਂ ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਮਹਾਮੁਕ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵਾਨਪਿ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰਂ ਤ੍ਵਂ ਭਵਾਨ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭਵਾਨਪਿ ॥ ੬੪ ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵਾਸਿ ਕਸ਼੍ਣਨਾਰਾਯਣੋऽਸਿ ਚ ।
ਅਨਾਦਿਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਨਾਰਾਯਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਵਤਾਰਾਃ ऋਸ਼ਭਾਦ੍ਯਾਸ੍ਤਵੈਵ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਵਿਭੋ ।
ਰਾਧਾਪਤਿਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤਿਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ॥ ੬੬ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵੀਪਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਨਾਰਾਯਣੀਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਮੁਕ੍ਤਪਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਤਿਰ੍ਧਾਮਪਤਿਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ॥ ੬੭ ॥

ਮਹਾਕਾਲਸ੍ਯ ਹੇਤੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਹੇਤੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵੈਰਾਜਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੬੮ ॥

ਭੂਮਾ ਤ੍ਵਂ ਪੂਰੁਸ਼ਸਂਜ੍ਞਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ਇਤ੍ਯਪਿ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹੇਸ਼ਾਨਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਂ ਸਰ੍ਜਕੋ ਭਵਾਨ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਦੇਵਾਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲਾਨਾਂ ਪਿਤਣਾਂ ਸਰ੍ਜਕੋ ਭਵਾਨ੍ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ੀਣਾਂ ਯਤੀਨਾਂ ਚ ਸਾਧੂਨਾਂ ਸਰ੍ਜਕਃ ਸਤਾਮ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਸਤੀਨਾਂ ਕਮਲਾਦ੍ਯਾਨਾਂ ਪਤਿਃ ਪਾਤਾ ਚ ਵੈ ਭਵਾਨ੍ ।
ਸੁਰਾਣਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਚ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਤਥਾ ॥ ੭੧ ॥

ਵਲ੍ਲੀਨਾਂ ਚ ਦ੍ਰੁਮਾਣਾਂ ਚ ਸਰ੍ਜਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਰਸਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਾਮਧੇਨੁਕਾਮਵਲ੍ਲੀਚਿਨ੍ਤਾਮਣ੍ਯਾਦਿਸਰ੍ਜਕਃ ॥ ੭੨ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਃਪਿਸ਼ਾਚਾਨਾਂ ਸਰ੍ਜਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਖਚਾਰਿਣਾਮ੍ ।
ਵਾਰਿਜਾਨਾਂ ਵਨਸ੍ਥਾਨਾਂ ਭੂਗਰ੍ਭਾਣਾਂ ਪ੍ਰਸਰ੍ਜਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਂ ਦਾਨਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰ੍ਜਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਦੀਨਾਨਾਥਦਰਿਦ੍ਰਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਪੋਸ਼ਕੋ ਭਵਾਨ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਮਨ੍ਨਦਾਤਾ ਸ਼ਰਣ੍ਯਸ਼੍ਚਾਰ੍ਤਿਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਕਾਮੁਕਾਨਾਂ ਕਾਮਦਾਤਾ ਸਕਾਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਪੂਰਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਤ੍ਵਂ ਨਾਰੀ ਤ੍ਵਂ ਨਰਸ਼੍ਚਾਸ੍ਸੇ ਤ੍ਵਂ ਗਰ੍ਭਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕੁਮਾਰਕਃ
ਤ੍ਵਂ ਬੀਜਂ ਤ੍ਵਂ ਸਸ੍ਯਰੂਪਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਫਲਮਿਤ੍ਯਪਿ ॥ ੭੬ ॥

ਤ੍ਵਮਿਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਤ੍ਵਂ ਨਿਦ੍ਰਾ ਤ੍ਵਂ ਜਾਗਰੋ ਭਵਾਨ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਨਨ੍ਦਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰੀਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਰਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੭ ॥

ਮਨ੍ਮਥਸ੍ਤ੍ਵਂ ਮਨੋਜਨ੍ਯੋ ਮਨਃਸਂਸ੍ਥੋ ਭਵਾਨਪਿ ।
ਜ੍ਞਾਨਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਜ੍ਞੇਯਮੇਵ ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿ ਪਰੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੭੮ ॥

ਤ੍ਵਮ੍ ऋਤੁਸ੍ਤ੍ਵਂ ਦਿਨਂ ਰਾਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਵਮੁਦ੍ਯੋਗੋ ਵਿਰਾਮਕਃ ।
ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ਼੍ਚਾਸ਼੍ਰਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਂ ਮਾਤਾ ਚ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂਃ ॥ ੭੯ ॥

ਧਨਂ ਧਾਨ੍ਯਂ ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬਲਂ ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ।
ਨੀਤਿਰ੍ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਵਸ਼ੋ ਰਾਗੋ ਵੈਰਾਗ੍ਯਂ ਚ ਤ੍ਵਮੇਵ ਹ ॥ ੮੦ ॥

ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਜੀਵਨਂ ਚ ਨੈਕਧਾ ਚੈਕਧਾ ਭਵਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਨਿਰੋਧਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੮੧ ॥

ਗੁਣਾਤੀਤਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵਾऽਸਿ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਚਮਤ੍ਕਾਰਸ੍ਤ੍ਵਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਤ੍ਵਂ ਭੂਰ੍ਜਲਂ ਭਵਾਁਸ੍ਤੇਜੋऽਨਿਲਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਂ ਤਥਾऽਨਲਃ ।
ਤ੍ਵਂ ਖਂ ਤ੍ਵਂ ਮਾਤ੍ਰਕਂ ਤ੍ਵਂ ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚੈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਤ੍ਵਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਤਿਤਿਕ੍ਸ਼ਾ ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਂ ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਾ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਤਾ ।
ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਨੇਹਸ੍ਤ੍ਵਂ ਧ੍ਯਾਨਵਤ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਮਾਧਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੮੪ ॥

ਉਪਾਸ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚਿਤ੍ਤਚੈਤ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਜਾਡਯਂ ਤ੍ਵਂ ਤਥਾऽਣੁਤਾ ।
ਤ੍ਵਂ ਸਾਮ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਚ ਵੈਸ਼ਮ੍ਯਂ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਰ੍ਵਮੇਵ ਹ ॥ ੮੫ ॥

ਅਹਂ ਤ੍ਵਂ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਂ ਗੁਰੂਃ ऋਸ਼ਭਸ੍ਤਥਾ ।
ਤਵੈਵਾਂऽਸ਼ਕਲਾऽऽਵੇਸ਼ਵਿਭੂਤਿਸਸ਼੍ਟਿਜਂ ਤ੍ਵਿਦਮ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਯਤ੍ ਕਿਂਚਿਦ੍ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਚਾਪਿ ਭੁਜ੍ਯਤੇ ਲੀਯਤੇऽਪਿ ਚ ।
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਤ੍ਰ ਚ ਯੇਨਾਪਿ ਯਦਰ੍ਥਂ ਚ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਃ ॥ ੮੭ ॥

ਤਸ੍ਮੈ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਾਥਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ।
ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਚਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਾਭਿਧਂ ਸਦਾ ॥ ੮੮ ॥

ਦਾਨਮੇਵ ਨ ਤੁ ਨ੍ਯਾਸਂ ਨਾਪਿ ਕੁਸੀਦਕਂ ਤਥਾ ।
ਯਥੇਸ਼੍ਟਵਿਨਿਯੋਗਾਰ੍ਹਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਮਾਂ ਤ੍ਵਹਮ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਇਤਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਰਾਧਿਕੇ ਸਮ੍ਪਪਾਤ ਪਾਦਯੋਰ੍ਹਰੇਃ ।
ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਸ਼੍ਚਾऽਥ ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਤਮੁਤ੍ਥਾਪਯਦੂਰ੍ਧ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਸਮਾਸ਼੍ਰ੍ਲਿਸ਼੍ਯ ਪੁਨਰ੍ਹਸ੍ਤੌ ਦਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਚ ਮੂਰ੍ਧਨਿ ।
ਨ੍ਯਯੁਂਕ੍ਤ ਵਰਲਾਭਾਰ੍ਥਂ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਂ ਹਰਿਰ੍ਯਦਾ ॥ ੯੧ ॥

ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਸ੍ਤਦਾ ਪ੍ਰਾਹ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯੇऽਤ੍ਰ ਤਵਪਾਦਯੋਃ ।
ਅਨ੍ਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਗਮਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਂ ਧਾਮ ਤਵ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੯੨ ॥

ਦੇਹਿ ਵਾਸਂ ਸਦਾ ਚਾਤ੍ਰ ਤਥਾਸ੍ਤੂਵਾਚ ਵੈ ਹਰਿਃ ।
ਰਾਧਿਕੇ ਤਨ੍ਮਹਤ੍ਤੀਰ੍ਥਮ੍ ऋਸ਼ਭਾਖ੍ਯਂ ਸਰੋਵਰੇ ॥ ੯੩ ॥

ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਾਭਿਧਂ ਤੀਰ੍ਥਂ ਸਹਸ੍ਰਯੋਗਿਤੀਰ੍ਥਕਮ੍ ।
ਏਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਦੇਵਾਸੀਤ੍ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਹਰਿਰ੍ਬਭੂਵ ਸਹਸਾ ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ।
ਪ੍ਰਯਯੌ ਚ ਨਿਜਾਵਾਸਂ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਸ੍ਤਟੇ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੯੫ ॥

ਵਟਵਕ੍ਸ਼ਂ ਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯ ਤਾਪਸੋ ਜਨਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਤਤ੍ਰ ਤੀਰ੍ਥੇ ਕਤਸ੍ਨਾਨਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤਿ ਪਰਮਾਂ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਮਵਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਾਭ੍ਯਾਸਂ ਵਿਨਾऽਪਿ ਚ ।
ਰਾਧਿਕੇ ਤਤ੍ਰ ਸਂਸ੍ਨਾਨ੍ਨਾਸ਼ਮੇਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਪਾਤਕਮ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਆਰ੍ਦ੍ਰਂ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਂ ਮਹਤ੍ਸ੍ਵਲ੍ਪਂ ਪਰਪੀਡਾਕਰਂ ਚ ਯਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਪਾਪਂ ਤਜ੍ਜਲਪਾਨਾਦਪਿ ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਤਤ੍ਰਾऽਨ੍ਨਦਾਨਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਤੁ ਵਾਜਿਮੇਧਸਮਂ ਫਲਮ੍ ।
ऋਸ਼ਭਸ੍ਯਾऽऽਲਯਕਰ੍ਤੁਰ੍ਮਮ ਧਾਮਾऽਕ੍ਸ਼ਰਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਭਗਵਾਨਾਹ ਰਾਧਿਕੇ ਤੀਰ੍ਥਵੈਭਵਮ੍ ।
ਪਠਨਾਚ੍ਛ੍ਰਵਣਾਚ੍ਚਾਸ੍ਯ ਭਵੇਤ੍ਤਤ੍ਤੀਰ੍ਥਜਂ ਫਲਮ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

॥ ਇਤਿਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਰਾਯਣੀਯਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯੇ ਤ੍ਰੇਤਾਸਨ੍ਤਾਨੇ
ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ऋਸ਼ਭਰੂਪੇਣ ਸਹਸ੍ਰਰੂਪੇਣ ਚ
ਹਰੇਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍, ऋਸ਼ਭਤੀਰ੍ਥੀਕਰਣਮ੍, ਸ੍ਤੁਤਿਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯਾਦਿਨਿਰੂਪਣਨਾਮਾ
ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਦਧਿਕਦ੍ਵਿਸ਼ਤਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top