1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Telugu

From Laxminarayaniyasamhita khanda 2 adhyaya 240
This does not really have 1000 names but perhaps with the mention of “sahasrarupena harerdarshanam’ in the end it is considered /referenced in Purana Index for sahasranamastotra.

Lakshminarayaniyasamhita’s Narayanasahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ నారాయణసహస్రనామస్తోత్రం శ్రీలక్ష్మీనారాయణీయసంహితాయామ్ ॥

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః
శ్రీకృష్ణ ఉవాచ
శృణు త్వం రాధికే చాన్యం చమత్కారం శ్రియఃపతేః ।
కుంకుమవాపికాక్షేత్రే జాతం యోగేశ్వరం ప్రతి ॥ ౧ ॥

వీతిహోత్రో మహోయోగీ వనే యోగేశ్వరోఽభవత్ ।
హిమాచలే బదర్యాం స తపస్తేపేఽతిదారుణమ్ ॥ ౨ ॥

సర్వయోగకలాః ప్రాప యథా శంభుస్తథాఽభవత్ ।
తేన యోగప్రతాపేన దృష్టా వై దివ్యచక్షుషా ॥ ౩ ॥

కేతుమాలే కృతా యజ్ఞాః కేనాటేఽపి కృతా మఖాః ।
అమరీణాం ప్రదేశేషు కృతం యద్ధరిణా తు తత్ ॥ ౪ ॥

ఊర్జాకృష్ణాష్టమీజన్మమహోత్సవశ్చ యః కృతః ।
శారదాపూజనాద్యం చ హ్యన్నకూటమహోత్సవః ॥ ౫ ॥

ఏతత్సర్వం దివ్యదృష్ట్యా విజ్ఞాయ పరమేశ్వరమ్ ।
కాంభరేయం బాలకృష్ణం ద్రష్టుం సాక్షాదుపాయయౌ ॥ ౬ ॥

ఆయయౌ కుంకుమవాపీక్షేత్రే కృష్ణనారాయణమ్ ।
సహస్రరూపధర్తాఽసౌ వీతిహోత్రః సమాధిమాన్ ॥ ౭ ॥

మార్గశీర్షతృతీయాయామశ్వపట్టసరస్తటే ।
సేతుమాశ్రిత్య చ న్యగ్రోధస్యాఽధోఽధాన్నిజాసనమ్ ॥ ౮ ॥

సహస్రరూపధర్తాఽసౌ సంకల్ప్య నిషసాద హ ।
మమ మూలస్వరూపం చాగత్యాఽఽశ్లిష్యేత్ రమాపతిః ॥ ౯ ॥

తతః సహస్రరూపైశ్చాఽఽశ్లిష్యేన్మాం స ప్రభుః పునః ।
ఋషభస్య కారయేన్యే సద్రురోర్దర్శనం యది ॥ ౧౦ ॥

తదాఽహం శ్రీహరేరగ్రే నివత్స్యేఽత్ర సదాఽనుగః ।
మోక్షం ప్రసాధయిష్యేఽత్ర బదర్యా న ప్రయోజనమ్ ॥ ౧౧ ॥

న గురోరపరస్యాపి మోక్షదో హి గురుర్యతః ।
యత్రాత్మనో భవేత్పుష్టిర్యేన తరతి సాగరమ్ ॥ ౧౨ ॥

యస్మాచ్చాత్మమహాశాన్తిస్తం గురుం త్వాశ్రయేజ్జనః ।
యస్మాత్పాపవినాశశ్చ యస్మాదజ్ఞాననాశనమ్ ॥ ౧౩ ॥

యస్మాద్ వృత్తినిరోధశ్చ వాసనాక్షపణం యతః ।
యస్మాదాత్మప్రకాశశ్చ తం గురుం త్వాశ్రయేజ్జనః ॥ ౧౪ ॥

యస్మాచ్ఛిక్షామవాప్యేతైశ్వర్యం చమత్కృతిం తథా ।
దివ్యభావమధితిష్ఠేత్తం గురుం త్వాశ్రయేజ్జనః ॥ ౧౫ ॥

గురవో బహవః సన్తి లౌకికాశ్చాప్యలౌకికాః ।
లౌకికేన హి లోకస్థాః కార్యా వై గురవో యథా ॥ ౧౬ ॥

అలౌకికేన శిష్యేణాఽలౌకికా గురవో ధృతాః ।
మయాఽప్యలౌకికః సోఽయం కర్తవ్యో భగవాన్ గురుః ॥ ౧౭ ॥

యత్ర సర్వం హి కర్తవ్యం హరౌ పరిసమాప్యతే ।
మాతా గురుర్హి జనుదా పితా గురుర్హి బీజదః ॥ ౧౮ ॥

అన్యే రక్షాకరాః సన్తి దేహస్య గురవో హి తే ।
భాషాజ్ఞానకరాశ్చాన్యే బాన్ధవాద్యాశ్చ యోషితః ॥ ౧౯ ॥

తథా శిక్షాకరాశ్చాన్యే విద్యాదానకరా అపి ।
కలాకౌశల్యశిక్షాయా దాతారో గురవోఽపి చ ॥ ౨౦ ॥

త ఏతే దేహయాత్రాయా భవన్తి గురవః ఖలు ।
ఆత్మజ్ఞానప్రదో యస్తు విష్ణుమన్త్రప్రదశ్చ యః ॥ ౨౧ ॥

ధర్మవృత్తిప్రదో యశ్చ గురుః శ్రేష్ఠో హి సమ్మతః ।
బ్రహ్మస్థితిప్రదో యశ్చ యోగసిద్ధిప్రదశ్చ యః ॥ ౨౨ ॥

వైశారద్యప్రదో బుద్ధౌ గురుః శ్రేష్ఠతరో హి సః ।
నిర్మూలాం వాసనాం కృత్వా పరమేశప్రదర్శకః ॥ ౨౩ ॥

ఆత్మనా పరమాత్మానం ప్రాపకో దివ్యమోక్షదః ।
బ్రహ్మలోకప్రేషకశ్చ గురుః శ్రేష్ఠతమో హి సః ॥ ౨౪ ॥

గకారస్త్వన్ధమజ్ఞానం రకారో జ్ఞానముజ్జ్వలమ్ ।
అజ్ఞానహా జ్ఞానదశ్చ గురుర్గౌరవవాన్మతః ॥ ౨౫ ॥

గమయత్యక్షరం ధామ రమయత్యపి ధామినా ।
గురుః సోఽయం మోక్షదాతా నాన్యః శ్రేష్ఠస్తతో గురుః ॥ ౨౬ ॥

గురుర్యోగీ బ్రహ్మచారీ ధర్మీ జ్ఞానీ విరాగవాన్ ।
సాధుశీలో గురుశ్చాపి నారాయణః పరో గురుః ॥ ౨౭ ॥

భుక్త్తిదాతా మోక్షదాతా సర్వస్వదో హరిర్గురుః ।
గురోః సాక్షాత్కారయితా గురోర్గురుర్యతోఽత్ర సః ॥ ౨౮ ॥

స ఏవ శ్రీహరిశ్చాఽయం ముక్త్తానాం పరమో గురుః ।
గురుః సర్వావతారాణాం సతీనాం చ సతాం గురుః ॥ ౨౯ ॥

ఈశ్వరాణాం తథా ధామ్నాం యోగినాం సర్గసంవిదామ్ ।
పూర్వేషాం సృష్టికర్తౄణాం మహర్షీణాం ద్యువాసినామ్ ॥ ౩౦ ॥

ప్రజేశానాం కర్మఠానాం భక్తానాం చ పరో గురుః ।
గురూణాం యావతామగ్ర్యో నారాయణగురోర్గురుః ॥ ౩౧ ॥

అనాది శ్రీకృష్ణనారాయణః శ్రీకృష్ణవల్లభః ।
శ్రీకృష్ణవల్లభః స్వాపీ కాంభరేయః పరాత్పరః ॥ ౩౨ ॥

శ్రీమద్గోపాలబాలోఽయం స్వామీ వై సర్వదేహినామ్ ।
మయా లబ్ధః స మే పూర్ణం కరిష్యత్యేవ మానసమ్ ॥ ౩౩ ॥

నివత్స్యామి చరణేఽస్య ప్రాప్స్యామి ధామ చాక్షరమ్ ।
సఞ్చిన్త్యేతి వీతిహోత్రో ధ్యానమగ్నః సహస్రధా ॥ ౩౪ ॥

సహస్రరూపవాన్ జాతో దృష్ట్వా తం మానవాస్తటే ।
స్నాతారోఽగుః పరశ్చర్యం కస్యేమాని సమాని వై ॥ ౩౫ ॥

రూపాణి, కే చాగతా వై యోగినోఽత్ర సహస్రశః ।
సమవేషాః సమదేహాః సమాంగాః సన్తి సదృశాః ॥ ౩౬ ॥

సమకేశాః సమధ్యానాః సమానపరిమాణకాః ।
భ్రాతరో వా భవన్త్యేతే ధామముక్తా భవన్తి వా ॥ ౩౭ ॥

బదరీవాసినో వాఽపి శ్వేతముక్తాః కిమాగతాః ।
శంకరస్య గణాః కింవా దేవాస్తాపసరూపిణః ॥ ౩౮ ॥

సాధ్యా వా దేవతా యద్వా మేరువాసా హి తాపసాః ।
క ఏతే తు భవేయుర్వై చన్ద్రాస్యా భాస్కరప్రభాః ॥ ౩౯ ॥

ధ్యానయోగా యోగినో వా యోగీశ్వరాః సహస్రశః ।
న వదన్తి న పశ్యన్తి న ప్రాణాన్ చాలయన్త్యపి ॥ ౪౦ ॥

స్థిరమౌనాః స్థిరచితా ఈశ్వరాః స్యుశ్చ కేన్విమే ।
ఇత్యేవం తర్కయన్తో వై కుంకుమవాపికాజనాః ॥ ౪౧ ॥

సంఘశో వై సమాయాన్తి ద్రష్టుం కుతూహలాన్వితాః ।
కేచిన్నమన్తి దృష్ట్వైవ ప్రశంసన్తి వదన్తి చ ॥ ౪౨ ॥

ప్రతాపోఽయం బాలకృష్ణకృపానాథస్య వర్తతే ।
అస్య దర్శనలాభార్థం నిత్యమాయాన్తి యోగినః ॥ ౪౩ ॥

అదృశ్యా ఈదృశాః సర్వేఽధునా తే దృశ్యతాం గతాః ।
రుద్రాః సహస్రశశ్చాపి విష్ణవశ్చ సహస్రశః ॥ ౪౪ ॥

సహస్రసోఽపి బ్రహ్మాణో ద్రష్టుమాయాన్తి సద్వరమ్ ।
తథా మహర్షయో నిత్యం పితరో దేవతాస్తథా ॥ ౪౫ ॥

సాధ్యా విశ్వే చ మరుతో ద్రష్టుమాయాన్తి నిత్యశః ।
తీర్థాన్యపి సమాయాన్తి దిక్పాలాః సృష్టిపాలకాః ॥ ౪౬ ॥

అథవా పార్షదా దివ్యా గోలోకాదినివాసినః ।
సమాయాన్తి చ వైకుణ్ఠపార్షదా అపి నిత్యశః ॥ ౪౭ ॥

గ్రహనక్షత్రతారాశ్చ సూర్యాశ్చన్ద్రాః సహస్రశః ।
వైమానికాః సమాయాన్తి లోకాన్తరేభ్య ఆదృతాః ॥ ౪౮ ॥

వాలఖిల్యాః సమాయాన్తి యద్వా బ్రహ్మసభాద్విజాః ।
కిం వా భవేయుర్గాన్ధర్వా యక్షా వా ధనదాశ్చ వా ॥ ౪౯ ॥

చారణాః పర్వతవాసా మునయో వా వనస్థితాః ।
పరం సాదృశ్యమేవైషామపూర్వత్వం విగాహతే ॥ ౫౦ ॥

లలాటే వైష్ణవం పుణ్డ్రం మస్తకే తాపసీ జటా ।
నేత్రముద్రా యోగపుష్టాః ఖ్యాపయన్త్యంశమాచ్యుతమ్ ॥ ౫౧ ॥

యే వా కే వా భవేయుస్తే సాక్షాత్కృతా యదత్ర తే ।
అస్మాభిర్దైవయోగేన పుణ్యవద్భిః సుభాగ్యకైః ॥ ౫౨ ॥

అవశ్యమేషాం విజ్ఞానం క్షణేఽత్రైవ భవిష్యతి ।
ఇత్యేవం తే వదన్తశ్చ ప్రజాః సంఘశ ఏవ హ ॥ ౫౩ ॥

ప్రపశ్యన్తి సరస్తీరే సహస్రయోగినస్తదా ।
అథ శ్రీమద్బాలకృష్ణో నారాయణగురోర్గురూ ॥ ౫౪ ॥

సమాయయో సరస్తీరే సన్నిధౌ యోగినాం తదా ।
హార్దం జానఁస్తదా తూర్ణం ప్రవీక్ష్య మూలరూపిణమ్ ॥ ౫౫ ॥

సముత్తోల్య సమాహూయ నామ్నా తం వీతిహోత్రక ! ।
ఉత్తిష్ఠేతి కరౌ ధృత్వా కృత్వా వక్షసి యోగినమ్ ॥ ౫౬ ॥

సమాశ్లిష్యద్ధసఁస్తూర్ణం స్వయం సహస్రధాఽభవత్ ।
సముత్థితైః సహస్రస్వరూపైరాశ్లిష్యదచ్యుతః ॥ ౫౭ ॥

తతస్తూర్ణం హరిశ్చైకస్వరూపః సమ్బభూవ హ ।
వీతీహోత్రోఽపి సహసా త్వేకరూపో వ్యజాయత ॥ ౫౮ ॥

ఆశ్చర్యచకితా లోకా జయశబ్దాన్ ప్రచక్రిరే ।
తావచ్ఛ్రీబాలకృష్ణోఽపి బభూవ ఋషభో గురుః ॥ ౫౯ ॥

వృద్ధః శ్వేతజటాయుక్తో వివస్త్రో ధూలిధూసరః ।
విచిత్త ఇవ చోన్మత్తో జితసర్వేన్ద్రియో యతిః ॥ ౬౦ ॥

స్వభావతేజసా వ్యాప్తో బ్రహ్మనిష్ఠాపరః పుమాన్ ।
అప్రాకృత ఇవ త్వాస్తే విమనా ఇవ దేహిషు ॥ ౬౧ ॥

వీతిహోత్రోఽపి చ గురుమృషభం వీక్ష్య దణ్డవత్ ।
చకార బహుధా తత్ర తుష్టావ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౬౨ ॥

త్వం గురుస్త్వం చాన్తరాత్మా ఋషభస్త్వం చ యోగిరాట్ ।
యోగేశ్వరో భవానేవ త్వం చేశస్త్వం పరేశ్వరః ॥ ౬౩ ॥

త్వం ముక్తస్త్వం మహాముక్తో ముక్తేశ్వరో భవానపి ।
అక్షరం త్వం భవాన్ బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ భవానపి ॥ ౬౪ ॥

భగవాన్ కృష్ణ ఏవాసి కృష్ణనారాయణోఽసి చ ।
అనాదిశ్రీకృష్ణనారాయణస్త్వం పరమేశ్వరః ॥ ౬౫ ॥

అవతారాః ఋషభాద్యాస్తవైవ శ్రీపతే విభో ।
రాధాపతిస్త్వమేవాఽసి లక్ష్మీపతిస్త్వమేవ చ ॥ ౬౬ ॥

వాసుదేవీపతిస్త్వం చ నారాయణీపతిస్తథా ।
ముక్తపతిర్బ్రహ్మపతిర్ధామపతిస్త్వమేవ చ ॥ ౬౭ ॥

మహాకాలస్య హేతుస్త్వం మహావిష్ణోశ్చ కారణమ్ ।
సదాశివస్య హేతుస్త్వం వైరాజస్య చ కారణమ్ ॥ ౬౮ ॥

భూమా త్వం పూరుషసంజ్ఞః పురుషోత్తమ ఇత్యపి ।
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానాం రుద్రాణాం సర్జకో భవాన్ ॥ ౬౯ ॥

దేవానాం లోకపాలానాం పితౄణాం సర్జకో భవాన్ ।
మహర్షీణాం యతీనాం చ సాధూనాం సర్జకః సతామ్ ॥ ౭౦ ॥

సతీనాం కమలాద్యానాం పతిః పాతా చ వై భవాన్ ।
సురాణాం మానవానాం చ పశూనాం పక్షిణాం తథా ॥ ౭౧ ॥

వల్లీనాం చ ద్రుమాణాం చ సర్జకస్త్వం రసప్రదః ।
కామధేనుకామవల్లీచిన్తామణ్యాదిసర్జకః ॥ ౭౨ ॥

యక్షరక్షఃపిశాచానాం సర్జకస్త్వం ఖచారిణామ్ ।
వారిజానాం వనస్థానాం భూగర్భాణాం ప్రసర్జకః ॥ ౭౩ ॥

దైత్యానాం దానవానాం చ సర్జకస్త్వం జనార్దనః ।
దీనానాథదరిద్రానాం రక్షకః పోషకో భవాన్ ॥ ౭౪ ॥

ఆశ్రితానామన్నదాతా శరణ్యశ్చార్తిదేహినామ్ ।
కాముకానాం కామదాతా సకామానాం ప్రపూరకః ॥ ౭౫ ॥

త్వం నారీ త్వం నరశ్చాస్సే త్వం గర్భస్త్వం కుమారకః
త్వం బీజం త్వం సస్యరూపస్త్వం పుష్పం ఫలమిత్యపి ॥ ౭౬ ॥

త్వమిన్ద్రస్త్వమిన్ద్రియస్త్వం నిద్రా త్వం జాగరో భవాన్ ।
త్వం సుషుప్తిర్మహానన్దస్త్వం ప్రీతిస్త్వం రతిస్తథా ॥ ౭౭ ॥

మన్మథస్త్వం మనోజన్యో మనఃసంస్థో భవానపి ।
జ్ఞానం జ్ఞాతా జ్ఞేయమేవ త్వమేవాఽసి పరేశ్వర ॥ ౭౮ ॥

త్వమ్ ఋతుస్త్వం దినం రాత్రిస్త్వముద్యోగో విరామకః ।
త్వం విశ్వాసశ్చాశ్రయశ్చ త్వం మాతా చ పితా గురూః ॥ ౭౯ ॥

ధనం ధాన్యం త్వమేవాఽసిం శక్తిర్బలం త్వమేవ చ ।
నీతిర్భక్తిర్వృషో రాగో వైరాగ్యం చ త్వమేవ హ ॥ ౮౦ ॥

త్వం ప్రాణస్త్వం జీవనం చ నైకధా చైకధా భవాన్ ।
ప్రకాశస్త్వం ప్రవృత్తిస్త్వం నిరోధస్త్వం గుణాత్మకః ॥ ౮౧ ॥

గుణాతీతస్త్వమేవాఽసి సర్వసిద్ధిగుణాశ్రయః ।
ఆశ్చర్యం త్వం చమత్కారస్త్వమైశ్వర్యం ప్రభుత్వకమ్ ॥ ౮౨ ॥

త్వం భూర్జలం భవాఁస్తేజోఽనిలస్త్వం త్వం తథాఽనలః ।
త్వం ఖం త్వం మాత్రకం త్వం చ బుద్ధిస్త్వం చైషణాత్రయమ్ ॥ ౮౩ ॥

త్వం పరీక్షా తితిక్షా త్వం త్వం బుభుక్షా ముముక్షతా ।
త్వం స్నేహస్త్వం ధ్యానవృత్తిస్త్వం సమాధిః పరాత్పరః ॥ ౮౪ ॥

ఉపాస్తిస్త్వం చిత్తచైత్యం త్వం జాడయం త్వం తథాఽణుతా ।
త్వం సామ్యం త్వం చ వైషమ్యం త్వమేవ సర్వమేవ హ ॥ ౮౫ ॥

అహం త్వం వీతిహోత్రస్త్వం త్వం గురూః ఋషభస్తథా ।
తవైవాంఽశకలాఽఽవేశవిభూతిసృష్టిజం త్విదమ్ ॥ ౮౬ ॥

యత్ కించిద్ దృశ్యతే చాపి భుజ్యతే లీయతేఽపి చ ।
యస్మాద్ యత్ర చ యేనాపి యదర్థం చ త్వమేవ సః ॥ ౮౭ ॥

తస్మై కృష్ణాయ నాథాయ బ్రహ్మణే పరబ్రహ్మణే ।
సమర్పయామి చాత్మానం వీతిహోత్రాభిధం సదా ॥ ౮౮ ॥

దానమేవ న తు న్యాసం నాపి కుసీదకం తథా ।
యథేష్టవినియోగార్హం సమర్పయామి మాం త్వహమ్ ॥ ౮౯ ॥

ఇతి స్తుత్వా రాధికే సమ్పపాత పాదయోర్హరేః ।
వీతిహోత్రశ్చాఽథ కృష్ణస్తముత్థాపయదూర్ధ్వకమ్ ॥ ౯౦ ॥

సమాశ్ర్లిష్య పునర్హస్తౌ దత్వా తస్య చ మూర్ధని ।
న్యయుంక్త వరలాభార్థం వీతిహోత్రం హరిర్యదా ॥ ౯౧ ॥

వీతిహోత్రస్తదా ప్రాహ స్థాస్యేఽత్ర తవపాదయోః ।
అన్తే మోక్షం గమిష్యస్యక్షరం ధామ తవ ప్రభో ॥ ౯౨ ॥

దేహి వాసం సదా చాత్ర తథాస్తూవాచ వై హరిః ।
రాధికే తన్మహత్తీర్థమ్ ఋషభాఖ్యం సరోవరే ॥ ౯౩ ॥

వీతిహోత్రాభిధం తీర్థం సహస్రయోగితీర్థకమ్ ।
ఏవం నామ్నా తదేవాసీత్ ప్రసిద్ధం మోక్షదం శుభమ్ ॥ ౯౪ ॥

హరిర్బభూవ సహసా బాలకృష్ణస్వరూపధృక్ ।
ప్రయయౌ చ నిజావాసం వీతిహోత్రస్తటే స్థితః ॥ ౯౫ ॥

వటవృక్షం సమాశ్లిష్య తాపసో జనదర్శనః ।
తత్ర తీర్థే కృతస్నానాః ప్రాప్స్యన్తి పరమాం గతిమ్ ॥ ౯౬ ॥

యోగసిద్ధిమవాప్స్యన్తి యోగాభ్యాసం వినాఽపి చ ।
రాధికే తత్ర సంస్నాన్నాశమేష్యన్తి పాతకమ్ ॥ ౯౭ ॥

ఆర్ద్రం శుష్కం మహత్స్వల్పం పరపీడాకరం చ యత్ ।
సర్వం నశ్యతి పాపం తజ్జలపానాదపి ద్రుతమ్ ॥ ౯౮ ॥

తత్రాఽన్నదానతః స్యాత్తు వాజిమేధసమం ఫలమ్ ।
ఋషభస్యాఽఽలయకర్తుర్మమ ధామాఽక్షరం భవేత్ ॥ ౯౯ ॥

ఇత్యేవం భగవానాహ రాధికే తీర్థవైభవమ్ ।
పఠనాచ్ఛ్రవణాచ్చాస్య భవేత్తత్తీర్థజం ఫలమ్ ॥ ౧౦౦ ॥

॥ ఇతిశ్రీలక్ష్మీనారాయణీయసంహితాయాం ద్వితీయే త్రేతాసన్తానే
వీతిహోత్రయోగేశ్వరాయ ఋషభరూపేణ సహస్రరూపేణ చ
హరేర్దర్శనమ్, ఋషభతీర్థీకరణమ్, స్తుతిశ్చేత్యాదినిరూపణనామా
చత్వారింశదధికద్విశతతమోఽధ్యాయః ॥

Also Read 1000 Names of Narayana:

1000 Names of Narayanasahasranamastotra from Lakshminarayaniyasamhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment