1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama StotramLyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
மஹாபா⁴ரதாந்தர்க³தம்

தத: ஸ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா மம தாத யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ப்ராஞ்ஜலி: ப்ராஹ விப்ரர்ஷிர்நாமஸங்க்³ரஹமாதி³த: ॥ 1 ॥

உபமந்யுருவாச
ப்³ரஹ்மப்ரோக்தைர்ருʼஷிப்ரோக்தைர்வேத³வேதா³ங்க³ஸம்ப⁴வை: ।
ஸர்வலோகேஷு விக்²யாதம் ஸ்துத்யம் ஸ்தோஷ்யாமி நாமபி:⁴ ॥ 2 ॥

மஹத்³பி⁴ர்விஹிதை: ஸத்யை: ஸித்³தை:⁴ ஸர்வார்த²ஸாத⁴கை: ।
ருʼஷிணா தண்டி³நா ப⁴க்த்யா க்ருʼதைர்வேத³க்ருʼதாத்மநா ॥ 3 ॥

யதோ²க்தை: ஸாது⁴பி:⁴ க்²யாதைர்முநிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி:⁴ ।
ப்ரவரம் ப்ரத²மம் ஸ்வர்க்³யம் ஸர்வபூ⁴தஹிதம் ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

ஶ்ருதே: ஸர்வத்ர ஜக³தி ப்³ரஹ்மலோகாவதாரிதை: ।
ஸத்யைஸ்தத்பரமம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரோக்தம் ஸநாதநம் ।
வக்ஷ்யே யது³குலஶ்ரேஷ்ட² ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ மம ॥ 5 ॥

வரயைநம் ப⁴வம் தே³வம் ப⁴க்தஸ்த்வம் பரமேஶ்வரம் ।
தேந தே ஶ்ராவயிஷ்யாமி யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் ॥ 6 ॥

ந ஶக்யம் விஸ்தராத்க்ருʼத்ஸ்நம் வக்தும் ஸர்வஸ்ய கேநசித் ।
யுக்தேநாபி விபூ⁴தீநாமபி வர்ஷஶதைரபி ॥ 7 ॥

யஸ்யாதி³ர்மத்⁴யமந்தம் ச ஸுரைரபி ந க³ம்யதே ।
கஸ்தஸ்ய ஶக்நுயாத்³வக்தும் கு³ணாந்கார்த்ஸ்ந்யேந மாத⁴வ ॥ 8 ॥

கிந்து தே³வஸ்ய மஹத: ஸங்க்ஷிப்தார்த²பதா³க்ஷரம் ।
ஶக்திதஶ்சரிதம் வக்ஷ்யே ப்ரஸாதா³த்தஸ்ய தீ⁴மத: ॥ 9 ॥

அப்ராப்ய து ததோঽநுஜ்ஞாம் ந ஶக்ய: ஸ்தோதுமீஶ்வர: ।
யதா³ தேநாப்⁴யநுஜ்ஞாத: ஸ்துதோ வை ஸ ததா³ மயா ॥ 10 ॥

அநாதி³நித⁴நஸ்யாஹம் ஜக³த்³யோநேர்மஹாத்மந: ।
நாம்நாம் கஞ்சித்ஸமுத்³தே³ஶம் வக்ஷ்யாம்யவ்யக்தயோநிந: ॥ 11 ॥

வரத³ஸ்ய வரேண்யஸ்ய விஶ்வரூபஸ்ய தீ⁴மத: ।
ஶ்ருʼணு நாம்நாம் சயம் க்ருʼஷ்ண யது³க்தம் பத்³மயோநிநா ॥ 12 ॥

த³ஶ நாமஸஹஸ்ராணி யாந்யாஹ ப்ரபிதாமஹ: ।
தாநி நிர்மத்²ய மநஸா த³த்⁴நோ க்⁴ருʼதமிவோத்³த்⁴ருʼதம் ॥ 13 ॥

கி³ரே: ஸாரம் யதா² ஹேம புஷ்பஸாரம் யதா² மது⁴ ।
க்⁴ருʼதாத்ஸாரம் யதா² மண்ட³ஸ்ததை²தத்ஸாரமுத்³த்⁴ருʼதம்। 14 ॥

ஸர்வபாபாபஹமித³ம் சதுர்வேத³ஸமந்விதம் ।
ப்ரயத்நேநாதி⁴க³ந்தவ்யம் தா⁴ர்யம் ச ப்ரயதாத்மநா ॥ 15 ॥

மாங்க³ல்யம் பௌஷ்டிகம் சைவ ரக்ஷோக்⁴நம் பாவநம் மஹத் ॥ 16 ॥

இத³ம் ப⁴க்தாய தா³தவ்யம் ஶ்ரத்³த³தா⁴நாஸ்திகாய ச ।
நாஶ்ரத்³த³தா⁴நரூபாய நாஸ்திகாயாஜிதாத்மநே ॥ 17 ॥

யஶ்சாப்⁴யஸூயதே தே³வம் காரணாத்மாநமீஶ்வரம் ।
ஸ க்ருʼஷ்ண நரகம் யாதி ஸஹபூர்வை: ஸஹாத்மஜை: ॥ 18 ॥

இத³ம் த்⁴யாநமித³ம் யோக³மித³ம் த்⁴யேயமநுத்தமம் ।
இத³ம் ஜப்யமித³ம் ஜ்ஞாநம் ரஹஸ்யமித³முத்தம் ॥ 19 ॥

யம் ஜ்ஞாத்வா அந்தகாலேঽபி க³ச்சே²த பரமாம் க³திம் ।
பவித்ரம் மங்க³ளம் மேத்⁴யம் கல்யாணமித³முத்தமம் ॥ 20 ॥

இத³ம் ப்³ரஹ்மா புரா க்ருʼத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ: ।
ஸர்வஸ்தவாநாம் ராஜத்வே தி³வ்யாநாம் ஸமகல்பயத் ॥ 21 ॥

ததா³ ப்ரப்⁴ருʼதி சைவாயமீஶ்வரஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஸ்தவராஜ இதி க்²யாதோ ஜக³த்யமரபூஜித: ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மலோகாத³யம் ஸ்வர்கே³ ஸ்தவராஜோঽவதாரித: ।
யதஸ்தண்டி:³ புரா ப்ராப தேந தண்டி³க்ருʼதோঽப⁴வத் ॥ 23 ॥

ஸ்வர்கா³ச்சைவாத்ர பூ⁴ர்லோகம் தண்டி³நா ஹ்யவதாரித: ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 24 ॥

நிக³தி³ஷ்யே மஹாபா³ஹோ ஸ்தவாநாமுத்தமம் ஸ்தவம் ।
ப்³ரஹ்மணாமபி யத்³ப்³ரஹ்ம பராணாமபி யத்பரம் ॥ 25 ॥

தேஜஸாமபி யத்தேஜஸ்தபஸாமபி யத்தப: ।
ஶாந்தீநாமபி யா ஶாந்திர்த்³யுதீநாமபி யா த்³யுதி: ॥ 26 ॥

தா³ந்தாநாமபி யோ தா³ந்தோ தீ⁴மதாமபி யா ச தீ:⁴ ।
தே³வாநாமபி யோ தே³வோ ருʼஷீணாமபி யஸ்த்வ்ருʼஷி: ॥ 27 ॥

யஜ்ஞாநாமபி யோ யஜ்ஞ: ஶிவாநாமபி ய: ஶிவ: ।
ருத்³ராணாமபி யோ ருத்³ர: ப்ரபா⁴ ப்ரப⁴வதாமபி ॥ 28 ॥

யோகி³நாமபி யோ யோகீ³ காரணாநாம் ச காரணம் ।
யதோ லோகா: ஸம்ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி யத: புந: ॥ 29 ॥

ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தஸ்ய ஹரஸ்யாமிததேஜஸ: ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து நாம்நாம் ஶர்வஸ்ய மே ஶ்ருʼணு ।
யச்ச்²ருத்வா மநுஜவ்யாக்⁴ர ஸர்வாந்காமாநவாப்ஸ்யஸி ॥ 30 ॥

(அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।)
ஸ்தி²ர: ஸ்தா²ணு: ப்ரபு⁴ர்பீ⁴ம: ப்ரவரோ வரதோ³ வர: । var ப்ரபு⁴ர்பா⁴நு:
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்²யாத: ஸர்வ: ஸர்வகரோ ப⁴வ: ॥ 31 ॥

ஜடீ சர்மீ ஶிகீ² க²ட்³கீ³ ஸர்வாங்க:³ ஸர்வபா⁴வந: । var ஶிக²ண்டீ³ ச
ஹரஶ்ச ஹரிணாக்ஷஶ்ச ஸர்வபூ⁴தஹர: ப்ரபு:⁴ ॥ 32 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திஶ்ச நிவ்ருʼத்திஶ்ச நியத: ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ: ।
ஶ்மஶாநவாஸீ ப⁴க³வாந்க²சரோ கோ³சரோঽர்த³ந: ॥ 33 ॥

அபி⁴வாத்³யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந: ।
உந்மத்தவேஷப்ரச்ச²ந்ந: ஸர்வலோகப்ரஜாபதி: ॥ 34 ॥

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருʼஷரூபோ மஹாயஶா: ।
மஹாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஶ்வரூபோ மஹாஹநு: ॥ 35 ॥

லோகபாலோঽந்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ³ ஹயக³ர்த³பி:⁴ ।
பவித்ரம் ச மஹாம்ஶ்சைவ நியமோ நியமாஶ்ரித: ॥ 36 ॥

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூ⁴த ஆதி³ராதி³கரோ நிதி:⁴ ।
ஸஹஸ்ராக்ஷோ விஶாலாக்ஷ: ஸோமோ நக்ஷத்ரஸாத⁴க: ॥ 37 ॥

சந்த்³ர: ஸூர்ய: ஶநி: கேதுர்க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்வர: ।
அத்ரிரத்ர்யாநமஸ்கர்தா ம்ருʼக³பா³ணார்பணோঽநக:⁴ ॥ 38 ॥

மஹாதபா கோ⁴ரதபா அதீ³நோ தீ³நஸாத⁴க: ।
ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர: ப்ரமாணம் பரமம் தப: ॥ 39 ॥

யோகீ³ யோஜ்யோ மஹாபீ³ஜோ மஹாரேதா மஹாப³ல: ।
ஸுவர்ணரேதா: ஸர்வஜ்ஞ: ஸுபீ³ஜோ பீ³ஜவாஹந: ॥ 40 ॥

த³ஶபா³ஹுஸ்த்வநிமிஷோ நீலகண்ட² உமாபதி: ।
விஶ்வரூப: ஸ்வயம்ஶ்ரேஷ்டோ² ப³லவீரோ ப³லோ க³ண: ॥ 41 ॥ var ப³லவீரோঽப³லோ
க³ணகர்தா க³ணபதிர்தி³க்³வாஸா: காம ஏவ ச ।
மந்த்ரவித்பரமோ மந்த்ர: ஸர்வபா⁴வகரோ ஹர: ॥ 42 ॥

கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ந்வீ பா³ணஹஸ்த: கபாலவாந் ।
அஶநீ ஶதக்⁴நீ க²ட்³கீ³ பட்டிஶீ சாயுதீ⁴ மஹாந் ॥ 43 ॥

ஸ்ருவஹஸ்த: ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ நிதி:⁴ ।
உஷ்ணீஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்ச உத³க்³ரோ விநதஸ்ததா² ॥ 44 ॥

தீ³ர்க⁴ஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்த:² க்ருʼஷ்ண ஏவ ச ।
ஶ்ருʼகா³லரூப: ஸித்³தா⁴ர்தோ² முண்ட:³ ஸர்வஶுப⁴ங்கர: ॥ 45 ॥

அஜஶ்ச ப³ஹுரூபஶ்ச க³ந்த⁴தா⁴ரீ கபர்த்³யபி ।
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வலிங்க³ ஊர்த்⁴வஶாயீ நப:⁴ஸ்த²ல: ॥ 46 ॥

த்ரிஜடீ சீரவாஸாஶ்ச ருத்³ர: ஸேநாபதிர்விபு:⁴ ।
அஹஶ்சரோ நக்தஞ்சரஸ்திக்³மமந்யு: ஸுவர்சஸ: ॥ 47 ॥

க³ஜஹா தை³த்யஹா காலோ லோகதா⁴தா கு³ணாகர: ।
ஸிம்ஹஶார்தூ³லரூபஶ்ச ஆர்த்³ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼத: ॥ 48 ॥

காலயோகீ³ மஹாநாத:³ ஸர்வகாமஶ்சதுஷ்பத:² ।
நிஶாசர: ப்ரேதசாரீ பூ⁴தசாரீ மஹேஶ்வர: ॥ 49 ॥

ப³ஹுபூ⁴தோ ப³ஹுத⁴ர: ஸ்வர்பா⁴நுரமிதோ க³தி: ।
ந்ருʼத்யப்ரியோ நித்யநர்தோ நர்தக: ஸர்வலாலஸ: ॥ 50 ॥

கோ⁴ரோ மஹாதபா: பாஶோ நித்யோ கி³ரிருஹோ நப:⁴ ।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யதந்த்³ரித: ॥ 51 ॥

அத⁴ர்ஷணோ த⁴ர்ஷணாத்மா யஜ்ஞஹா காமநாஶக: ।
த³க்ஷயாகா³பஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்⁴யமஸ்ததா² ॥ 52 ॥

தேஜோபஹாரீ ப³லஹா முதி³தோঽர்தோ²ঽஜிதோঽவர: । var ঽஜிதோ வர:
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷா க³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரப³லவாஹந: ॥ 53 ॥

ந்யக்³ரோத⁴ரூபோ ந்யக்³ரோதோ⁴ வ்ருʼக்ஷபர்ணஸ்தி²திர்விபு:⁴ । var வ்ருʼக்ஷகர்ண
ஸுதீக்ஷ்ணத³ஶநஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹாநந: ॥ 54 ॥

விஷ்வக்ஸேநோ ஹரிர்யஜ்ஞ: ஸம்யுகா³பீட³வாஹந: ।
தீக்ஷ்ணதாபஶ்ச ஹர்யஶ்வ: ஸஹாய: கர்மகாலவித் ॥ 55 ॥

விஷ்ணுப்ரஸாதி³தோ யஜ்ஞ: ஸமுத்³ரோ வட³வாமுக:² ।
ஹுதாஶநஸஹாயஶ்ச ப்ரஶாந்தாத்மா ஹுதாஶந: ॥ 56 ॥

உக்³ரதேஜா மஹாதேஜா ஜந்யோ விஜயகாலவித் ।
ஜ்யோதிஷாமயநம் ஸித்³தி:⁴ ஸர்வவிக்³ரஹ ஏவ ச ॥ 57 ॥

ஶிகீ² முண்டீ³ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்த⁴கோ³ ப³லீ ।
வேணவீ பணவீ தாலீ க²லீ காலகடங்கட: ॥ 58 ॥

நக்ஷத்ரவிக்³ரஹமதிர்கு³ணபு³த்³தி⁴ர்லயோ க³ம: । var லயோঽக³ம:
ப்ரஜாபதிர்விஶ்வபா³ஹுர்விபா⁴க:³ ஸர்வகோ³முக:² ॥ 59 ॥ var ஸர்வகோ³ঽமுக:²
விமோசந: ஸுஸரணோ ஹிரண்யகவசோத்³ப⁴வ: ॥ var ஸுஶரணோ
மேட்⁴ரஜோ ப³லசாரீ ச மஹீசாரீ ஸ்ருதஸ்ததா² ॥ 60 ॥

ஸர்வதூர்யநிநாதீ³ ச ஸர்வாதோத்³யபரிக்³ரஹ: ।
வ்யாலரூபோ கு³ஹாவாஸீ கு³ஹோ மாலீ தரங்க³வித் ॥ 61 ॥

த்ரித³ஶஸ்த்ரிகாலத்⁴ருʼக்கர்மஸர்வப³ந்த⁴விமோசந: ।
ப³ந்த⁴நஸ்த்வஸுரேந்த்³ராணாம் யுதி⁴ ஶத்ருவிநாஶந: ॥ 62 ॥

ஸாங்க்²யப்ரஸாதோ³ து³ர்வாஸா: ஸர்வஸாது⁴நிஷேவித: ।
ப்ரஸ்கந்த³நோ விபா⁴க³ஜ்ஞோ அதுல்யோ யஜ்ஞபா⁴க³வித் ॥ 63 ॥

ஸர்வவாஸ: ஸர்வசாரீ து³ர்வாஸா வாஸவோঽமர: ।
ஹைமோ ஹேமகரோ யஜ்ஞ: ஸர்வதா⁴ரீ த⁴ரோத்தம: ॥ 64 ॥

லோஹிதாக்ஷோ மஹாக்ஷஶ்ச விஜயாக்ஷோ விஶாரத:³ ।
ஸங்க்³ரஹோ நிக்³ரஹ: கர்தா ஸர்பசீரநிவாஸந: ॥ 65 ॥

முக்²யோঽமுக்²யஶ்ச தே³ஹஶ்ச காஹலி: ஸர்வகாமத:³ । var முக்²யோ முக்²யஶ்ச
ஸர்வகாஸப்ரஸாத³ஶ்ச ஸுப³லோ ப³லரூபத்⁴ருʼத் ॥ 66 ॥

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வத:³ ஸர்வதோமுக:² ।
ஆகாஶநிர்விரூபஶ்ச நிபாதீ ஹ்யவஶ: க²க:³ ॥ 67 ॥

ரௌத்³ரரூபோம்ঽஶுராதி³த்யோ ப³ஹுரஶ்மி: ஸுவர்சஸீ ।
வஸுவேகோ³ மஹாவேகோ³ மநோவேகோ³ நிஶாசர: ॥ 68 ॥

ஸர்வவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதே³ஶகரோঽகர: ।
முநிராத்மநிராலோக: ஸம்ப⁴க்³நஶ்ச ஸஹஸ்ரத:³ ॥ 69 ॥

பக்ஷீ ச பக்ஷரூபஶ்ச அதிதீ³ப்தோ விஶாம்பதி: ।
உந்மாதோ³ மத³ந: காமோ ஹ்யஶ்வத்தோ²ঽர்த²கரோ யஶ: ॥ 70 ॥

வாமதே³வஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்³த³க்ஷிணஶ்ச வாமந: ।
ஸித்³த⁴யோகீ³ மஹர்ஷிஶ்ச ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴ஸாத⁴க: ॥ 71 ॥

பி⁴க்ஷுஶ்ச பி⁴க்ஷுரூபஶ்ச விபணோ ம்ருʼது³ரவ்யய: ।
மஹாஸேநோ விஶாக²ஶ்ச ஷஷ்டிபா⁴கோ³ க³வாம்பதி: ॥ 72 ॥

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ⁴ சமூஸ்தம்ப⁴ந ஏவ ச ।
வ்ருʼத்தாவ்ருʼத்தகரஸ்தாலோ மது⁴ர்மது⁴கலோசந: ॥ 73 ॥

வாசஸ்பத்யோ வாஜஸநோ நித்யமாஶ்ரமபூஜித: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ விசாரவித் ॥ 74 ॥

ஈஶாந ஈஶ்வர: காலோ நிஶாசாரீ பிநாகவாந் ।
நிமித்தஸ்தோ² நிமித்தம் ச நந்தி³ர்நந்தி³கரோ ஹரி: ॥ 75 ॥

நந்தீ³ஶ்வரஶ்ச நந்தீ³ ச நந்த³நோ நந்தி³வர்த⁴ந: ।
ப⁴க³ஹாரீ நிஹந்தா ச காலோ ப்³ரஹ்மா பிதாமஹ: ॥ 76 ॥

சதுர்முகோ² மஹாலிங்க³ஶ்சாருலிங்க³ஸ்ததை²வ ச ।
லிங்கா³த்⁴யக்ஷ: ஸுராத்⁴யக்ஷோ யோகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³வஹ: ॥ 77 ॥

பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா அவ்யாத்மாঽநுக³தோ ப³ல: ।
இதிஹாஸ: ஸகல்பஶ்ச கௌ³தமோঽத² நிஶாகர: ॥ 78 ॥

த³ம்போ⁴ ஹ்யத³ம்போ⁴ வைத³ம்போ⁴ வஶ்யோ வஶகர: கலி: ।
லோககர்தா பஶுபதிர்மஹாகர்தா ஹ்யநௌஷத:⁴ ॥ 79 ॥

அக்ஷரம் பரமம் ப்³ரஹ்ம ப³லவச்ச²க்ர ஏவ ச ।
நீதிர்ஹ்யநீதி: ஶுத்³தா⁴த்மா ஶுத்³தோ⁴ மாந்யோ க³தாக³த: ॥ 80 ॥

ப³ஹுப்ரஸாத:³ ஸுஸ்வப்நோ த³ர்பணோঽத² த்வமித்ரஜித் ।
வேத³காரோ மந்த்ரகாரோ வித்³வாந்ஸமரமர்த³ந: ॥ 81 ॥

மஹாமேக⁴நிவாஸீ ச மஹாகோ⁴ரோ வஶீகர: ।
அக்³நிர்ஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூ⁴ம்ரோ ஹுதோ ஹவி: ॥ 82 ॥

வ்ருʼஷண: ஶங்கரோ நித்யம் வர்சஸ்வீ தூ⁴மகேதந: । var நித்யவர்சஸ்வீ
நீலஸ்ததா²ங்க³லுப்³த⁴ஶ்ச ஶோப⁴நோ நிரவக்³ரஹ: ॥ 83 ॥

ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திபா⁴வஶ்ச பா⁴கீ³ பா⁴க³கரோ லகு:⁴ ।
உத்ஸங்க³ஶ்ச மஹாங்க³ஶ்ச மஹாக³ர்ப⁴பராயண: ॥ 84 ॥

க்ருʼஷ்ணவர்ண: ஸுவர்ணஶ்ச இந்த்³ரியம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
மஹாபாதோ³ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶா: ॥ 85 ॥

மஹாமூர்தா⁴ மஹாமாத்ரோ மஹாநேத்ரோ நிஶாலய: ।
மஹாந்தகோ மஹாகர்ணோ மஹோஷ்ட²ஶ்ச மஹாஹநு: ॥ 86 ॥

மஹாநாஸோ மஹாகம்பு³ர்மஹாக்³ரீவ: ஶ்மஶாநபா⁴க் ।
மஹாவக்ஷா மஹோரஸ்கோ ஹ்யந்தராத்மா ம்ருʼகா³லய: ॥ 87 ॥

லம்ப³நோ லம்பி³தோஷ்ட²ஶ்ச மஹாமாய: பயோநிதி:⁴ ।
மஹாத³ந்தோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக:² ॥ 88 ॥

மஹாநகோ² மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜட: ।
ப்ரஸந்நஶ்ச ப்ரஸாத³ஶ்ச ப்ரத்யயோ கி³ரிஸாத⁴ந: ॥ 89 ॥

ஸ்நேஹநோঽஸ்நேஹநஶ்சைவ அஜிதஶ்ச மஹாமுநி: ।
வ்ருʼக்ஷாகாரோ வ்ருʼக்ஷகேதுரநலோ வாயுவாஹந: ॥ 90 ॥

க³ண்ட³லீ மேருதா⁴மா ச தே³வாதி⁴பதிரேவ ச ।
அத²ர்வஶீர்ஷ: ஸாமாஸ்ய ருʼக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷண: ॥ 91 ॥

யஜு:பாத³பு⁴ஜோ கு³ஹ்ய: ப்ரகாஶோ ஜங்க³மஸ்ததா² ।
அமோகா⁴ர்த:² ப்ரஸாத³ஶ்ச அபி⁴க³ம்ய: ஸுத³ர்ஶந: ॥ 92 ॥

உபகார: ப்ரிய: ஸர்வ: கநக: காஞ்சநச்ச²வி: ।
நாபி⁴ர்நந்தி³கரோ பா⁴வ: புஷ்கரஸ்த²பதி: ஸ்தி²ர: ॥ 93 ॥

த்³வாத³ஶஸ்த்ராஸநஶ்சாத்³யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞஸமாஹித: ।
நக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகர: காலபூஜித: ॥ 94 ॥

ஸக³ணோ க³ணகாரஶ்ச பூ⁴தவாஹநஸாரதி:² ।
ப⁴ஸ்மஶயோ ப⁴ஸ்மகோ³ப்தா ப⁴ஸ்மபூ⁴தஸ்தருர்க³ண: ॥ 95 ॥

லோகபாலஸ்ததா² லோகோ மஹாத்மா ஸர்வபூஜித: । var லோகபாலஸ்ததா²ঽலோகோ
ஶுக்லஸ்த்ரிஶுக்ல: ஸம்பந்ந: ஶுசிர்பூ⁴தநிஷேவித: ॥ 96 ॥

ஆஶ்ரமஸ்த:² க்ரியாவஸ்தோ² விஶ்வகர்மமதிர்வர: ।
விஶாலஶாக²ஸ்தாம்ரோஷ்டோ² ஹ்யம்பு³ஜால: ஸுநிஶ்சல: ॥ 97 ॥

கபில: கபிஶ: ஶுக்ல ஆயுஶ்சைவி பரோঽபர: ।
க³ந்த⁴ர்வோ ஹ்யதி³திஸ்தார்க்ஷ்ய: ஸுவிஜ்ஞேய: ஸுஶாரத:³ ॥ 98 ॥

பரஶ்வதா⁴யுதோ⁴ தே³வ அநுகாரீ ஸுபா³ந்த⁴வ: ।
தும்ப³வீணோ மஹாக்ரோத⁴ ஊர்த்⁴வரேதா ஜலேஶய: ॥ 99 ॥

உக்³ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶநாதோ³ ஹ்யநிந்தி³த: ।
ஸர்வாங்க³ரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருʼதோ³ ஹ்யநிலோঽநல: ॥ 100 ॥

ப³ந்த⁴நோ ப³ந்த⁴கர்தா ச ஸுப³ந்த⁴நவிமோசந: ।
ஸ யஜ்ஞாரி: ஸ காமாரிர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாயுத:⁴ ॥ 101 ॥

ப³ஹுதா⁴நிந்தி³த: ஶர்வ: ஶங்கர: ஶங்கரோঽத⁴ந: । var ஶங்கரோঽநக:⁴
அமரேஶோ மஹாதே³வோ விஶ்வதே³வ: ஸுராரிஹா ॥ 102 ॥

அஹிர்பு³த்⁴ந்யோঽநிலாப⁴ஶ்ச சேகிதாநோ ஹவிஸ்ததா² ।
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶங்குரஜித: ஶிவ: ॥ 103 ॥

த⁴ந்வந்தரிர்தூ⁴மகேது: ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா² ।
தா⁴தா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்⁴ருவோ த⁴ர: ॥ 104 ॥

ப்ரபா⁴வ: ஸர்வகோ³ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி: । var ஸர்வகோ³வாயுரர்யமா
உஷங்கு³ஶ்ச விதா⁴தா ச மாந்தா⁴தா பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 105 ॥

விபு⁴ர்வர்ணவிபா⁴வீ ச ஸர்வகாமகு³ணாவஹ: ।
பத்³மநாபோ⁴ மஹாக³ர்ப⁴ஶ்சந்த்³ரவக்த்ரோঽநிலோঽநல: ॥ 106 ॥

ப³லவாம்ஶ்சோபஶாந்தஶ்ச புராண: புண்யசஞ்சுரீ ।
குருகர்தா குருவாஸீ குருபூ⁴தோ கு³ணௌஷத:⁴ ॥ 107 ॥

ஸர்வாஶயோ த³ர்ப⁴சாரீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் பதி: ।
தே³வதே³வ: ஸுகா²ஸக்த: ஸத³ஸத்ஸர்வரத்நவித் ॥ 108 ॥

கைலாஸகி³ரிவாஸீ ச ஹிமவத்³கி³ரிஸம்ஶ்ரய: ।
கூலஹாரீ கூலகர்தா ப³ஹுவித்³யோ ப³ஹுப்ரத:³ ॥ 109 ॥

வணிஜோ வர்த⁴கீ வ்ருʼக்ஷோ ப³குலஶ்சந்த³நஶ்ச²த:³ ।
ஸாரக்³ரீவோ மஹாஜத்ருரலோலஶ்ச மஹௌஷத:⁴ ॥ 110 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²காரீ ஸித்³தா⁴ர்த²ஶ்ச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தர: ।
ஸிம்ஹநாத:³ ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ர: ஸிம்ஹக:³ ஸிம்ஹவாஹந: ॥ 111 ॥

ப்ரபா⁴வாத்மா ஜக³த்காலஸ்தா²லோ லோகஹிதஸ்தரு: ।
ஸாரங்கோ³ நவசக்ராங்க:³ கேதுமாலீ ஸபா⁴வந: ॥ 112 ॥

பூ⁴தாலயோ பூ⁴தபதிரஹோராத்ரமநிந்தி³த: ॥ 113 ॥

வாஹிதா ஸர்வபூ⁴தாநாம் நிலயஶ்ச விபு⁴ர்ப⁴வ: ।
அமோக:⁴ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போ⁴ஜந: ப்ராணதா⁴ரண: ॥ 114 ॥ var ப்ராணதா⁴ரக:

த்⁴ருʼதிமாந்மதிமாந்த³க்ஷ: ஸத்க்ருʼதஶ்ச யுகா³தி⁴ப: ।
கோ³பாலிர்கோ³பதிர்க்³ராமோ கோ³சர்மவஸநோ ஹரி:। 115 ॥

ஹிரண்யபா³ஹுஶ்ச ததா² கு³ஹாபால: ப்ரவேஶிநாம் ।
ப்ரக்ருʼஷ்டாரிர்மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 116 ॥

கா³ந்தா⁴ரஶ்ச ஸுவாஸஶ்ச தப:ஸக்தோ ரதிர்நர: ।
மஹாகீ³தோ மஹாந்ருʼத்யோ ஹ்யப்ஸரோக³ணஸேவித: ॥ 117 ॥

மஹாகேதுர்மஹாதா⁴துர்நைகஸாநுசரஶ்சல: ।
ஆவேத³நீய ஆதே³ஶ: ஸர்வக³ந்த⁴ஸுகா²வஹ: ॥ 118 ॥

தோரணஸ்தாரணோ வாத: பரிதீ⁴ பதிகே²சர: ।
ஸம்யோகோ³ வர்த⁴நோ வ்ருʼத்³தோ⁴ அதிவ்ருʼத்³தோ⁴ கு³ணாதி⁴க: ॥ 119 ॥

நித்ய ஆத்மஸஹாயஶ்ச தே³வாஸுரபதி: பதி: ।
யுக்தஶ்ச யுக்தபா³ஹுஶ்ச தே³வோ தி³வி ஸுபர்வண: ॥ 120 ॥

ஆஷாட⁴ஶ்ச ஸுஷாண்ட⁴ஶ்ச த்⁴ருவோঽத² ஹரிணோ ஹர: ।
வபுராவர்தமாநேப்⁴யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ² மஹாபத:² ॥ 121 ॥

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித: ।
அக்ஷஶ்ச ரத²யோகீ³ ச ஸர்வயோகீ³ மஹாப³ல: ॥ 122 ॥

ஸமாம்நாயோঽஸமாம்நாயஸ்தீர்த²தே³வோ மஹாரத:² ।
நிர்ஜீவோ ஜீவநோ மந்த்ர: ஶுபா⁴க்ஷோ ப³ஹுகர்கஶ: ॥ 123 ॥

ரத்நப்ரபூ⁴தோ ரத்நாங்கோ³ மஹார்ணவநிபாநவித் ।
மூலம் விஶாலோ ஹ்யம்ருʼதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோநிதி:⁴ ॥ 124 ॥

ஆரோஹணோঽதி⁴ரோஹஶ்ச ஶீலதா⁴ரீ மஹாயஶா: ।
ஸேநாகல்போ மஹாகல்போ யோகோ³ யுக³கரோ ஹரி: ॥ 125 ॥

யுக³ரூபோ மஹாரூபோ மஹாநாக³ஹநோ வத:⁴ ।
ந்யாயநிர்வபண: பாத:³ பண்டி³தோ ஹ்யசலோபம: ॥ 126 ॥

ப³ஹுமாலோ மஹாமால: ஶஶீ ஹரஸுலோசந: ।
விஸ்தாரோ லவண: கூபஸ்த்ரியுக:³ ஸப²லோத³ய: ॥ 127 ॥

த்ரிலோசநோ விஷண்ணாங்கோ³ மணிவித்³தோ⁴ ஜடாத⁴ர: ।
பி³ந்து³ர்விஸர்க:³ ஸுமுக:² ஶர: ஸர்வாயுத:⁴ ஸஹ: ॥ 128 ॥

நிவேத³ந: ஸுகா²ஜாத: ஸுக³ந்தா⁴ரோ மஹாத⁴நு: ।
க³ந்த⁴பாலீ ச ப⁴க³வாநுத்தா²ந: ஸர்வகர்மணாம் ॥ 129 ॥

மந்தா²நோ ப³ஹுலோ வாயு: ஸகல: ஸர்வலோசந: ।
தலஸ்தால: கரஸ்தா²லீ ஊர்த்⁴வஸம்ஹநநோ மஹாந் ॥ 130 ॥

ச²த்ரம் ஸுச்ச²த்ரோ விக்²யாதோ லோக: ஸர்வாஶ்ரய: க்ரம: ।
முண்டோ³ விரூபோ விக்ருʼதோ த³ண்டீ³ குண்டீ³ விகுர்வண:। 131 ॥

ஹர்யக்ஷ: ககுபோ⁴ வஜ்ரோ ஶதஜிஹ்வ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸர்வதே³வமயோ கு³ரு: ॥ 132 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வாங்க:³ ஶரண்ய: ஸர்வலோகக்ருʼத் ।
பவித்ரம் த்ரிககுந்மந்த்ர: கநிஷ்ட:² க்ருʼஷ்ணபிங்க³ல:। 133 ॥

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³விநிர்மாதா ஶதக்⁴நீபாஶஶக்திமாந் ।
பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ஜலோத்³ப⁴வ: ॥ 134 ॥

க³ப⁴ஸ்திர்ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ க³தி: ।
அநந்தரூபோ நைகாத்மா திக்³மதேஜா: ஸ்வயம்பு⁴வ: ॥ 135 ॥

ஊர்த்⁴வகா³த்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மநோஜவ: ।
சந்த³நீ பத்³மநாலாக்³ர: ஸுரப்⁴யுத்தரணோ நர: ॥ 136 ॥

கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்³வீ நீலமௌலி: பிநாகத்⁴ருʼத் ।
உமாபதிருமாகாந்தோ ஜாஹ்நவீத்⁴ருʼகு³மாத⁴வ: ॥ 137 ॥

வரோ வராஹோ வரதோ³ வரேண்ய: ஸுமஹாஸ்வந: ।
மஹாப்ரஸாதோ³ த³மந: ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்க³ல: ॥ 138 ॥

பீதாத்மா பரமாத்மா ச ப்ரயதாத்மா ப்ரதா⁴நத்⁴ருʼத் ।
ஸர்வபார்ஶ்வமுக²ஸ்த்ர்யக்ஷோ த⁴ர்மஸாதா⁴ரணோ வர: ॥ 139 ॥

சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா அம்ருʼதோ கோ³வ்ருʼஷேஶ்வர: ।
ஸாத்⁴யர்ஷிர்வஸுராதி³த்யோ விவஸ்வாந்ஸவிதாঽம்ருʼத: 140 ॥

வ்யாஸ: ஸர்க:³ ஸுஸங்க்ஷேபோ விஸ்தர: பர்யயோ நர: ।
ருʼது ஸம்வத்ஸரோ மாஸ: பக்ஷ: ஸங்க்²யாஸமாபந: ॥ 141 ॥

கலா காஷ்டா² லவா மாத்ரா முஹூர்தாஹ:க்ஷபா: க்ஷணா: ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் ப்ரஜாபீ³ஜம் லிங்க³மாத்³யஸ்து நிர்க³ம: ॥ 142 ॥

ஸத³ஸத்³வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ: ।
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் ॥ 143 ॥

நிர்வாணம் ஹ்லாத³நஶ்சைவ ப்³ரஹ்மலோக: பரா க³தி: ।
தே³வாஸுரவிநிர்மாதா தே³வாஸுரபராயண: ॥ 144 ॥

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
தே³வாஸுரமஹாமாத்ரோ தே³வாஸுக³ணாஶ்ரய: ॥ 145 ॥

தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷோ தே³வாஸுரக³ணாக்³ரணீ: ।
தே³வாதிதே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத:³ ॥ 146 ॥

தே³வாஸுரேஶ்வரோ விஶ்வோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர: ।
ஸர்வதே³வமயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மாঽঽத்மஸம்ப⁴வ: ॥ 147 ॥

உத்³பி⁴த்த்ரிவிக்ரமோ வைத்³யோ விரஜோ நீரஜோঽமர: ॥

ஈட்³யோ ஹஸ்தீஶ்வரோ வ்யாக்⁴ரோ தே³வஸிம்ஹோ நரர்ஷப:⁴ ॥ 148 ॥

விபு³தோ⁴ঽக்³ரவர: ஸூக்ஷ்ம: ஸர்வதே³வஸ்தபோமய: ।
ஸுயுக்த: ஶோப⁴நோ வஜ்ரீ ப்ராஸாநாம் ப்ரப⁴வோঽவ்யய: ॥ 149 ॥

கு³ஹ: காந்தோ நிஜ: ஸர்க:³ பவித்ரம் ஸர்வபாவந: ।
ஶ்ருʼங்கீ³ ஶ்ருʼங்க³ப்ரியோ ப³ப்⁴ரூ ராஜராஜோ நிராமய: ॥ 150 ॥

அபி⁴ராம: ஸுரக³ணோ விராம: ஸர்வஸாத⁴ந: ।
லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³வோ ஹரிணோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ: ॥ 151 ॥

ஸ்தா²வராணாம் பதிஶ்சைவ நியமேந்த்³ரியவர்த⁴ந: ।
ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴பூ⁴தார்தோ²ঽசிந்த்ய: ஸத்யவ்ரத: ஶுசி: ॥ 152 ॥

வ்ரதாதி⁴ப: பரம் ப்³ரஹ்ம ப⁴க்தாநாம் பரமா க³தி: ।
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமாந்ஶ்ரீவர்த⁴நோ ஜக³த் ॥ 153 ॥

(இதி ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் । )

யதா² ப்ரதா⁴நம் ப⁴க³வாநிதி ப⁴க்த்யா ஸ்துதோ மயா ।
யந்ந ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா விது³ஸ்தத்த்வேந நர்ஷய: ।
ஸ்தோதவ்யமர்ச்யம் வந்த்³யம் ச க: ஸ்தோஷ்யதி ஜக³த்பதிம் ॥ 154 ॥

ப⁴க்திம் த்வேவம் புரஸ்க்ருʼத்ய மயா யஜ்ஞபதிர்விபு:⁴ ।
ததோঽப்⁴யநுஜ்ஞாம் ஸம்ப்ராப்ய ஸ்துதோ மதிமதாம் வர: ॥ 155 ॥

ஶிவமேபி:⁴ ஸ்துவந்தே³வம் நாமபி:⁴ புஷ்டிவர்த⁴நை: ।
நித்யயுக்த: ஶுசிர்ப⁴க்த: ப்ராப்நோத்யாத்மாநமாத்மநா ॥ 156 ॥

ஏதத்³தி⁴ பரமம் ப்³ரஹ்ம பரம் ப்³ரஹ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 157 ॥

ருʼஷயஶ்சைவ தே³வாஶ்ச ஸ்துவந்த்யேதேந தத்பரம் ॥ 158 ॥

ஸ்தூயமாநோ மஹாதே³வஸ்துஷ்யதே நியதாத்மபி:⁴ ।
ப⁴க்தாநுகம்பீ ப⁴க³வாநாத்மஸம்ஸ்தா²கரோ விபு:⁴ ॥ 159 ॥

ததை²வ ச மநுஷ்யேஷு யே மநுஷ்யா: ப்ரதா⁴நத: ।
ஆஸ்திகா: ஶ்ரத்³த⁴தா⁴நாஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்ஜந்மபி:⁴ ஸ்தவை: ॥ 160 ॥

ப⁴க்த்யா ஹ்யநந்யமீஶாநம் பரம் தே³வம் ஸநாதநம் ।
கர்மணா மநஸா வாசா பா⁴வேநாமிததேஜஸ: ॥ 161 ॥

ஶயாநா ஜாக்³ரமாணாஶ்ச வ்ரஜந்நுபவிஶம்ஸ்ததா² ।
உந்மிஷந்நிமிஷம்ஶ்சைவ சிந்தயந்த: புந:பந: ॥ 162 ॥

ஶ்ருʼண்வந்த: ஶ்ராவயந்தஶ்ச கத²யந்தஶ்ச தே ப⁴வம் ।
ஸ்துவந்த: ஸ்தூயமாநாஶ்ச துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச ॥ 163 ॥

ஜந்மகோடிஸஹஸ்ரேஷு நாநாஸம்ஸாரயோநிஷு ।
ஜந்தோர்விக³தபாபஸ்ய ப⁴வே ப⁴க்தி: ப்ரஜாயதே ॥ 164 ॥

உத்பந்நா ச ப⁴வே ப⁴க்திரநந்யா ஸர்வபா⁴வத: ।
பா⁴விந: காரணே சாஸ்ய ஸர்வயுக்தஸ்ய ஸர்வதா² ॥ 165 ॥

ஏதத்³தே³வேஷு து³ஷ்ப்ராபம் மநுஷ்யேஷு ந லப்⁴யதே ।
நிர்விக்⁴நா நிஶ்சலா ருத்³ரே ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ ॥ 166 ॥

தஸ்யைவ ச ப்ரஸாதே³ந ப⁴க்திருத்பத்³யதே ந்ரூʼணாம் ।
யேந யாந்தி பராம் ஸித்³தி⁴ம் தத்³பா⁴க³வதசேதஸ: ॥ 167 ॥ var யே ந

யே ஸர்வபா⁴வாநுக³தா: ப்ரபத்³யந்தே மஹேஶ்வரம் ।
ப்ரபந்நவத்ஸலோ தே³வ: ஸம்ஸாராத்தாந்ஸமுத்³த⁴ரேத் ॥ 168 ॥

ஏவமந்யே விகுர்வந்தி தே³வா: ஸம்ஸாரமோசநம் ।
மநுஷ்யாணாம்ருʼதே தே³வம் நாந்யா ஶக்திஸ்தபோப³லம் ॥ 169 ॥

இதி தேநேந்த்³ரகல்பேந ப⁴க³வாந்ஸத³ஸத்பதி: ।
க்ருʼத்திவாஸா: ஸ்துத: க்ருʼஷ்ண தண்டி³நா ஶுப⁴பு³த்³தி⁴நா ॥ 170 ॥

ஸ்தவமேதம் ப⁴க³வதோ ப்³ரஹ்மா ஸ்வயமதா⁴ரயத் ।
கீ³யதே ச ஸ பு³த்³த்⁴யேத ப்³ரஹ்மா ஶங்கரஸந்நிதௌ⁴ ॥ 171 ॥

இத³ம் புண்யம் பவித்ரம் ச ஸர்வதா³ பாபநாஶநம் ।
யோக³த³ம் மோக்ஷத³ம் சைவ ஸ்வர்க³த³ம் தோஷத³ம் ததா² ॥ 172 ॥

ஏவமேதத்பட²ந்தே ய ஏகப⁴க்த்யா து ஶங்கரம் ।
யா க³தி: ஸாங்க்²யயோகா³நாம் வ்ரஜந்த்யேதாம் க³திம் ததா³ ॥ 173 ॥

ஸ்தவமேதம் ப்ரயத்நேந ஸதா³ ருத்³ரஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
அப்³த³மேகம் சரேத்³ப⁴க்த: ப்ராப்நுயாதீ³ப்ஸிதம் ப²லம் ॥ 174 ॥

ஏதத்³ரஹஸ்யம் பரமம் ப்³ரஹ்மணோ ஹ்ருʼதி³ ஸம்ஸ்தி²தம் ।
ப்³ரஹ்மா ப்ரோவாச ஶக்ராய ஶக்ர: ப்ரோவாச ம்ருʼத்யவே ॥ 175 ॥

ம்ருʼத்யு: ப்ரோவாச ருத்³ரேப்⁴யோ ருத்³ரேப்⁴யஸ்தண்டி³மாக³மத் ।
மஹதா தபஸா ப்ராப்தஸ்தண்டி³நா ப்³ரஹ்மஸத்³மநி ॥ 176 ॥

தண்டி:³ ப்ரோவாச ஶுக்ராய கௌ³தமாய ச பா⁴ர்க³வ: ।
வைவஸ்வதாய மநவே கௌ³தம: ப்ராஹ மாத⁴வ ॥ 177 ॥

நாராயணாய ஸாத்⁴யாய ஸமாதி⁴ஷ்டா²ய தீ⁴மதே ।
யமாய ப்ராஹ ப⁴க³வாந்ஸாத்⁴யோ நாராயணோঽச்யுத: ॥ 178 ॥

நாசிகேதாய ப⁴க³வாநாஹ வைவஸ்வதோ யம: ।
மார்கண்டே³யாய வார்ஷ்ணேய நாசிகேதோঽப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 179 ॥

மார்கண்டே³யாந்மயா ப்ராப்தோ நியமேந ஜநார்த³ந ।
தவாப்யஹமமித்ரக்⁴ந ஸ்தவம் த³த்³யாம் ஹ்யவிஶ்ருதம் ॥ 180 ॥

ஸ்வர்க்³யமாரோக்³யமாயுஷ்யம் த⁴ந்யம் வேதே³ந ஸம்மிதம் ।
நாஸ்ய விக்⁴நம் விகுர்வந்தி தா³நவா யக்ஷராக்ஷஸா: ॥ 181 ॥

பிஶாசா யாதுதா⁴நா வா கு³ஹ்யகா பு⁴ஜகா³ அபி ।
ய: படே²த ஶுசி: பார்த² ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
அப⁴க்³நயோகோ³ வர்ஷம் து ஸோঽஶ்வமேத⁴ப²லம் லபே⁴த் ॥ 182 ॥

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே அநுஶாஸநபர்வணி தா³நத⁴ர்மபர்வணி
அஷ்டசத்வாரிம்ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 48 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்பணமஸ்து ।
ஶ்ரீஶிவார்பணமஸ்து ।

Also Read 1000 Names of Shiva :

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil