Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama StotramLyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਮਹਾਭਾਰਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍

ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਯਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਮ ਤਾਤ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰ ।
ਪ੍ਰਾਞ੍ਜਲਿਃ ਪ੍ਰਾਹ ਵਿਪ੍ਰਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਨਾਮਸਙ੍ਗ੍ਰਹਮਾਦਿਤਃ ॥ ੧ ॥

ਉਪਮਨ੍ਯੁਰੁਵਾਚ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰੋਕ੍ਤੈਰਸ਼ਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤੈਰ੍ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਸਮ੍ਭਵੈਃ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਖ੍ਯਾਤਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਾਮਭਿਃ ॥ ੨ ॥

ਮਹਦ੍ਭਿਰ੍ਵਿਹਿਤੈਃ ਸਤ੍ਯੈਃ ਸਿਦ੍ਧੈਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕੈਃ ।
ऋਸ਼ਿਣਾ ਤਣ੍ਡਿਨਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕਤੈਰ੍ਵੇਦਕਤਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੩ ॥

ਯਥੋਕ੍ਤੈਃ ਸਾਧੁਭਿਃ ਖ੍ਯਾਤੈਰ੍ਮੁਨਿਭਿਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ।
ਪ੍ਰਵਰਂ ਪ੍ਰਥਮਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਿਤਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਜਗਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਾਵਤਾਰਿਤੈਃ ।
ਸਤ੍ਯੈਸ੍ਤਤ੍ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਯਦੁਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵਾਵਹਿਤੋ ਮਮ ॥ ੫ ॥

ਵਰਯੈਨਂ ਭਵਂ ਦੇਵਂ ਭਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਤੇਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰਾਵਯਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਯਤ੍ਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤਨਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਵਿਸ੍ਤਰਾਤ੍ਕਤ੍ਸ੍ਨਂ ਵਕ੍ਤੁਂ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਕੇਨਚਿਤ੍ ।
ਯੁਕ੍ਤੇਨਾਪਿ ਵਿਭੂਤੀਨਾਮਪਿ ਵਰ੍ਸ਼ਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੭ ॥

ਯਸ੍ਯਾਦਿਰ੍ਮਧ੍ਯਮਨ੍ਤਂ ਚ ਸੁਰੈਰਪਿ ਨ ਗਮ੍ਯਤੇ ।
ਕਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਦ੍ਵਕ੍ਤੁਂ ਗੁਣਾਨ੍ਕਾਰ੍ਤ੍ਸ੍ਨ੍ਯੇਨ ਮਾਧਵ ॥ ੮ ॥

ਕਿਨ੍ਤੁ ਦੇਵਸ੍ਯ ਮਹਤਃ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਾਰ੍ਥਪਦਾਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਤਸ਼੍ਚਰਿਤਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਧੀਮਤਃ ॥ ੯ ॥

ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤੁ ਤਤੋऽਨੁਜ੍ਞਾਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਃ ਸ੍ਤੋਤੁਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਯਦਾ ਤੇਨਾਭ੍ਯਨੁਜ੍ਞਾਤਃ ਸ੍ਤੁਤੋ ਵੈ ਸ ਤਦਾ ਮਯਾ ॥ ੧੦ ॥

ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਸ੍ਯਾਹਂ ਜਗਦ੍ਯੋਨੇਰ੍ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਕਞ੍ਚਿਤ੍ਸਮੁਦ੍ਦੇਸ਼ਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਵ੍ਯਕ੍ਤਯੋਨਿਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਰਦਸ੍ਯ ਵਰੇਣ੍ਯਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਸ੍ਯ ਧੀਮਤਃ ।
ਸ਼ਣੁ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਚਯਂ ਕਸ਼੍ਣ ਯਦੁਕ੍ਤਂ ਪਦ੍ਮਯੋਨਿਨਾ ॥ ੧੨ ॥

ਦਸ਼ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਯਾਨ੍ਯਾਹ ਪ੍ਰਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਤਾਨਿ ਨਿਰ੍ਮਥ੍ਯ ਮਨਸਾ ਦਧ੍ਨੋ ਘਤਮਿਵੋਦ੍ਧਤਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਗਿਰੇਃ ਸਾਰਂ ਯਥਾ ਹੇਮ ਪੁਸ਼੍ਪਸਾਰਂ ਯਥਾ ਮਧੁ ।
ਘਤਾਤ੍ਸਾਰਂ ਯਥਾ ਮਣ੍ਡਸ੍ਤਥੈਤਤ੍ਸਾਰਮੁਦ੍ਧਤਮ੍। ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਾਪਹਮਿਦਂ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨਾਧਿਗਨ੍ਤਵ੍ਯਂ ਧਾਰ੍ਯਂ ਚ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧੫ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਪੌਸ਼੍ਟਿਕਂ ਚੈਵ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨਂ ਪਾਵਨਂ ਮਹਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਇਦਂ ਭਕ੍ਤਾਯ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਦਧਾਨਾਸ੍ਤਿਕਾਯ ਚ ।
ਨਾਸ਼੍ਰਦ੍ਦਧਾਨਰੂਪਾਯ ਨਾਸ੍ਤਿਕਾਯਾਜਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੧੭ ॥

ਯਸ਼੍ਚਾਭ੍ਯਸੂਯਤੇ ਦੇਵਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ਮਾਨਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਸ ਕਸ਼੍ਣ ਨਰਕਂ ਯਾਤਿ ਸਹਪੂਰ੍ਵੈਃ ਸਹਾਤ੍ਮਜੈਃ ॥ ੧੮ ॥

ਇਦਂ ਧ੍ਯਾਨਮਿਦਂ ਯੋਗਮਿਦਂ ਧ੍ਯੇਯਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਇਦਂ ਜਪ੍ਯਮਿਦਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਰਹਸ੍ਯਮਿਦਮੁਤ੍ਤਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਯਂ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਅਨ੍ਤਕਾਲੇऽਪਿ ਗਚ੍ਛੇਤ ਪਰਮਾਂ ਗਤਿਮ੍ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇਧ੍ਯਂ ਕਲ੍ਯਾਣਮਿਦਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਇਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪੁਰਾ ਕਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਵਾਨਾਂ ਰਾਜਤ੍ਵੇ ਦਿਵ੍ਯਾਨਾਂ ਸਮਕਲ੍ਪਯਤ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਤਦਾ ਪ੍ਰਭਤਿ ਚੈਵਾਯਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਸ੍ਤਵਰਾਜ ਇਤਿ ਖ੍ਯਾਤੋ ਜਗਤ੍ਯਮਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਾਦਯਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਸ੍ਤਵਰਾਜੋऽਵਤਾਰਿਤਃ ।
ਯਤਸ੍ਤਣ੍ਡਿਃ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ ਤੇਨ ਤਣ੍ਡਿਕਤੋऽਭਵਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਚ੍ਚੈਵਾਤ੍ਰ ਭੂਰ੍ਲੋਕਂ ਤਣ੍ਡਿਨਾ ਹ੍ਯਵਤਾਰਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਨਿਗਦਿਸ਼੍ਯੇ ਮਹਾਬਾਹੋ ਸ੍ਤਵਾਨਾਮੁਤ੍ਤਮਂ ਸ੍ਤਵਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾਮਪਿ ਯਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਣਾਮਪਿ ਯਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਤੇਜਸਾਮਪਿ ਯਤ੍ਤੇਜਸ੍ਤਪਸਾਮਪਿ ਯਤ੍ਤਪਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤੀਨਾਮਪਿ ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਦ੍ਯੁਤੀਨਾਮਪਿ ਯਾ ਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਦਾਨ੍ਤਾਨਾਮਪਿ ਯੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਧੀਮਤਾਮਪਿ ਯਾ ਚ ਧੀਃ ।
ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਯੋ ਦੇਵੋ ऋਸ਼ੀਣਾਮਪਿ ਯਸ੍ਤ੍ਵਸ਼ਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨਾਮਪਿ ਯੋ ਯਜ੍ਞਃ ਸ਼ਿਵਾਨਾਮਪਿ ਯਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਮਪਿ ਯੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰਭਵਤਾਮਪਿ ॥ ੨੮ ॥

ਯੋਗਿਨਾਮਪਿ ਯੋ ਯੋਗੀ ਕਾਰਣਾਨਾਂ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ।
ਯਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸਮ੍ਭਵਨ੍ਤਿ ਨ ਭਵਨ੍ਤਿ ਯਤਃ ਪੁਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਭੂਤਸ੍ਯ ਹਰਸ੍ਯਾਮਿਤਤੇਜਸਃ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਵਸ੍ਯ ਮੇ ਸ਼ਣੁ ।
ਯਚ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਨੁਜਵ੍ਯਾਘ੍ਰ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ ॥ ੩੦ ॥

(ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।)
ਸ੍ਥਿਰਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਭੀਮਃ ਪ੍ਰਵਰੋ ਵਰਦੋ ਵਰਃ । var ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਭਾਨੁਃ
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਕਰੋ ਭਵਃ ॥ ੩੧ ॥

ਜਟੀ ਚਰ੍ਮੀ ਸ਼ਿਖੀ ਖਡ੍ਗੀ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਭਾਵਨਃ । var ਸ਼ਿਖਣ੍ਡੀ ਚ
ਹਰਸ਼੍ਚ ਹਰਿਣਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੩੨ ॥

ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਨਿਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਨਿਯਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ੍ਖਚਰੋ ਗੋਚਰੋऽਰ੍ਦਨਃ ॥ ੩੩ ॥

ਅਭਿਵਾਦ੍ਯੋ ਮਹਾਕਰ੍ਮਾ ਤਪਸ੍ਵੀ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਵੇਸ਼ਪ੍ਰਚ੍ਛਨ੍ਨਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮਹਾਰੂਪੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਵਸ਼ਰੂਪੋ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੩੫ ॥

ਲੋਕਪਾਲੋऽਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦੋ ਹਯਗਰ੍ਦਭਿਃ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਚ ਮਹਾਂਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਯਮੋ ਨਿਯਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤ ਆਦਿਰਾਦਿਕਰੋ ਨਿਧਿਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸੋਮੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸਾਧਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸ਼ਨਿਃ ਕੇਤੁਰ੍ਗ੍ਰਹੋ ਗ੍ਰਹਪਤਿਰ੍ਵਰਃ ।
ਅਤ੍ਰਿਰਤ੍ਰ੍ਯਾਨਮਸ੍ਕਰ੍ਤਾ ਮਗਬਾਣਾਰ੍ਪਣੋऽਨਘਃ ॥ ੩੮ ॥

ਮਹਾਤਪਾ ਘੋਰਤਪਾ ਅਦੀਨੋ ਦੀਨਸਾਧਕਃ ।
ਸਂਵਤ੍ਸਰਕਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪਰਮਂ ਤਪਃ ॥ ੩੯ ॥

ਯੋਗੀ ਯੋਜ੍ਯੋ ਮਹਾਬੀਜੋ ਮਹਾਰੇਤਾ ਮਹਾਬਲਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਰੇਤਾਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸੁਬੀਜੋ ਬੀਜਵਾਹਨਃ ॥ ੪੦ ॥

ਦਸ਼ਬਾਹੁਸ੍ਤ੍ਵਨਿਮਿਸ਼ੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਉਮਾਪਤਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਃ ਸ੍ਵਯਂਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਬਲਵੀਰੋ ਬਲੋ ਗਣਃ ॥ ੪੧ ॥ var ਬਲਵੀਰੋऽਬਲੋ
ਗਣਕਰ੍ਤਾ ਗਣਪਤਿਰ੍ਦਿਗ੍ਵਾਸਾਃ ਕਾਮ ਏਵ ਚ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਤ੍ਪਰਮੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਭਾਵਕਰੋ ਹਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਬਾਣਹਸ੍ਤਃ ਕਪਾਲਵਾਨ੍ ।
ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਤਘ੍ਨੀ ਖਡ੍ਗੀ ਪਟ੍ਟਿਸ਼ੀ ਚਾਯੁਧੀ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਸ੍ਰੁਵਹਸ੍ਤਃ ਸੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤੇਜਸ੍ਤੇਜਸ੍ਕਰੋ ਨਿਧਿਃ ।
ਉਸ਼੍ਣੀਸ਼ੀ ਚ ਸੁਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਉਦਗ੍ਰੋ ਵਿਨਤਸ੍ਤਥਾ ॥ ੪੪ ॥

ਦੀਰ੍ਘਸ਼੍ਚ ਹਰਿਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸੁਤੀਰ੍ਥਃ ਕਸ਼੍ਣ ਏਵ ਚ ।
ਸ਼ਗਾਲਰੂਪਃ ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥੋ ਮੁਣ੍ਡਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰਃ ॥ ੪੫ ॥

ਅਜਸ਼੍ਚ ਬਹੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਗਨ੍ਧਧਾਰੀ ਕਪਰ੍ਦ੍ਯਪਿ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਲਿਙ੍ਗ ਊਰ੍ਧ੍ਵਸ਼ਾਯੀ ਨਭਃਸ੍ਥਲਃ ॥ ੪੬ ॥

ਤ੍ਰਿਜਟੀ ਚੀਰਵਾਸਾਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਃ ਸੇਨਾਪਤਿਰ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਅਹਸ਼੍ਚਰੋ ਨਕ੍ਤਞ੍ਚਰਸ੍ਤਿਗ੍ਮਮਨ੍ਯੁਃ ਸੁਵਰ੍ਚਸਃ ॥ ੪੭ ॥

ਗਜਹਾ ਦੈਤ੍ਯਹਾ ਕਾਲੋ ਲੋਕਧਾਤਾ ਗੁਣਾਕਰਃ ।
ਸਿਂਹਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਰੂਪਸ਼੍ਚ ਆਰ੍ਦ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਵਤਃ ॥ ੪੮ ॥

ਕਾਲਯੋਗੀ ਮਹਾਨਾਦਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਥਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਚਰਃ ਪ੍ਰੇਤਚਾਰੀ ਭੂਤਚਾਰੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੯ ॥

ਬਹੁਭੂਤੋ ਬਹੁਧਰਃ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਰਮਿਤੋ ਗਤਿਃ ।
ਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਤ੍ਯਨਰ੍ਤੋ ਨਰ੍ਤਕਃ ਸਰ੍ਵਲਾਲਸਃ ॥ ੫੦ ॥

ਘੋਰੋ ਮਹਾਤਪਾਃ ਪਾਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਗਿਰਿਰੁਹੋ ਨਭਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਹਸ੍ਤੋ ਵਿਜਯੋ ਵ੍ਯਵਸਾਯੋ ਹ੍ਯਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਃ ॥ ੫੧ ॥

ਅਧਰ੍ਸ਼ਣੋ ਧਰ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਮਾ ਯਜ੍ਞਹਾ ਕਾਮਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਯਾਗਾਪਹਾਰੀ ਚ ਸੁਸਹੋ ਮਧ੍ਯਮਸ੍ਤਥਾ ॥ ੫੨ ॥

ਤੇਜੋਪਹਾਰੀ ਬਲਹਾ ਮੁਦਿਤੋऽਰ੍ਥੋऽਜਿਤੋऽਵਰਃ । var ऽਜਿਤੋ ਵਰਃ
ਗਮ੍ਭੀਰਘੋਸ਼ਾ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਮ੍ਭੀਰਬਲਵਾਹਨਃ ॥ ੫੩ ॥

ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧਰੂਪੋ ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧੋ ਵਕ੍ਸ਼ਪਰ੍ਣਸ੍ਥਿਤਿਰ੍ਵਿਭੁਃ । var ਵਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਣ
ਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਸ਼ਨਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਨਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਹਰਿਰ੍ਯਜ੍ਞਃ ਸਂਯੁਗਾਪੀਡਵਾਹਨਃ ।
ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਤਾਪਸ਼੍ਚ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਵਃ ਸਹਾਯਃ ਕਰ੍ਮਕਾਲਵਿਤ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਸਾਦਿਤੋ ਯਜ੍ਞਃ ਸਮੁਦ੍ਰੋ ਵਡਵਾਮੁਖਃ ।
ਹੁਤਾਸ਼ਨਸਹਾਯਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਉਗ੍ਰਤੇਜਾ ਮਹਾਤੇਜਾ ਜਨ੍ਯੋ ਵਿਜਯਕਾਲਵਿਤ੍ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਮਯਨਂ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਰ੍ਵਵਿਗ੍ਰਹ ਏਵ ਚ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ਿਖੀ ਮੁਣ੍ਡੀ ਜਟੀ ਜ੍ਵਾਲੀ ਮੂਰ੍ਤਿਜੋ ਮੂਰ੍ਧਗੋ ਬਲੀ ।
ਵੇਣਵੀ ਪਣਵੀ ਤਾਲੀ ਖਲੀ ਕਾਲਕਟਙ੍ਕਟਃ ॥ ੫੮ ॥

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਮਤਿਰ੍ਗੁਣਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਲਯੋ ਗਮਃ । var ਲਯੋऽਗਮਃ
ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਬਾਹੁਰ੍ਵਿਭਾਗਃ ਸਰ੍ਵਗੋਮੁਖਃ ॥ ੫੯ ॥ var ਸਰ੍ਵਗੋऽਮੁਖਃ
ਵਿਮੋਚਨਃ ਸੁਸਰਣੋ ਹਿਰਣ੍ਯਕਵਚੋਦ੍ਭਵਃ ॥ var ਸੁਸ਼ਰਣੋ
ਮੇਢ੍ਰਜੋ ਬਲਚਾਰੀ ਚ ਮਹੀਚਾਰੀ ਸ੍ਰੁਤਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਤੂਰ੍ਯਨਿਨਾਦੀ ਚ ਸਰ੍ਵਾਤੋਦ੍ਯਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਵ੍ਯਾਲਰੂਪੋ ਗੁਹਾਵਾਸੀ ਗੁਹੋ ਮਾਲੀ ਤਰਙ੍ਗਵਿਤ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਧਕ੍ਕਰ੍ਮਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਬਨ੍ਧਨਸ੍ਤ੍ਵਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਯੁਧਿ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੨ ॥

ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਪ੍ਰਸਾਦੋ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਃ ਸਰ੍ਵਸਾਧੁਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਸ੍ਕਨ੍ਦਨੋ ਵਿਭਾਗਜ੍ਞੋ ਅਤੁਲ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਭਾਗਵਿਤ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵਵਾਸਃ ਸਰ੍ਵਚਾਰੀ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ਵਾਸਵੋऽਮਰਃ ।
ਹੈਮੋ ਹੇਮਕਰੋ ਯਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਧਾਰੀ ਧਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੬੪ ॥

ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਿਜਯਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਸਙ੍ਗ੍ਰਹੋ ਨਿਗ੍ਰਹਃ ਕਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਪਚੀਰਨਿਵਾਸਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਮੁਖ੍ਯੋऽਮੁਖ੍ਯਸ਼੍ਚ ਦੇਹਸ਼੍ਚ ਕਾਹਲਿਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ । var ਮੁਖ੍ਯੋ ਮੁਖ੍ਯਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ਵਕਾਸਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ਸੁਬਲੋ ਬਲਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਮਵਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਆਕਾਸ਼ਨਿਰ੍ਵਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਨਿਪਾਤੀ ਹ੍ਯਵਸ਼ਃ ਖਗਃ ॥ ੬੭ ॥

ਰੌਦ੍ਰਰੂਪੋਂऽਸ਼ੁਰਾਦਿਤ੍ਯੋ ਬਹੁਰਸ਼੍ਮਿਃ ਸੁਵਰ੍ਚਸੀ ।
ਵਸੁਵੇਗੋ ਮਹਾਵੇਗੋ ਮਨੋਵੇਗੋ ਨਿਸ਼ਾਚਰਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸਰ੍ਵਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰਿਯਾਵਾਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰੋऽਕਰਃ ।
ਮੁਨਿਰਾਤ੍ਮਨਿਰਾਲੋਕਃ ਸਮ੍ਭਗ੍ਨਸ਼੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਦਃ ॥ ੬੯ ॥

ਪਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਪਕ੍ਸ਼ਰੂਪਸ਼੍ਚ ਅਤਿਦੀਪ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਉਨ੍ਮਾਦੋ ਮਦਨਃ ਕਾਮੋ ਹ੍ਯਸ਼੍ਵਤ੍ਥੋऽਰ੍ਥਕਰੋ ਯਸ਼ਃ ॥ ੭੦ ॥

ਵਾਮਦੇਵਸ਼੍ਚ ਵਾਮਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਾਗ੍ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ਼੍ਚ ਵਾਮਨਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਯੋਗੀ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਃ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧਕਃ ॥ ੭੧ ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਵਿਪਣੋ ਮਦੁਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਮਹਾਸੇਨੋ ਵਿਸ਼ਾਖਸ਼੍ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਭਾਗੋ ਗਵਾਮ੍ਪਤਿਃ ॥ ੭੨ ॥

ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਕਮ੍ਭੀ ਚਮੂਸ੍ਤਮ੍ਭਨ ਏਵ ਚ ।
ਵਤ੍ਤਾਵਤ੍ਤਕਰਸ੍ਤਾਲੋ ਮਧੁਰ੍ਮਧੁਕਲੋਚਨਃ ॥ ੭੩ ॥

ਵਾਚਸ੍ਪਤ੍ਯੋ ਵਾਜਸਨੋ ਨਿਤ੍ਯਮਾਸ਼੍ਰਮਪੂਜਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਲੋਕਚਾਰੀ ਸਰ੍ਵਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰਵਿਤ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਈਸ਼ਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕਾਲੋ ਨਿਸ਼ਾਚਾਰੀ ਪਿਨਾਕਵਾਨ੍ ।
ਨਿਮਿਤ੍ਤਸ੍ਥੋ ਨਿਮਿਤ੍ਤਂ ਚ ਨਨ੍ਦਿਰ੍ਨਨ੍ਦਿਕਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੭੫ ॥

ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਨਨ੍ਦੀ ਚ ਨਨ੍ਦਨੋ ਨਨ੍ਦਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਭਗਹਾਰੀ ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਕਾਲੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੭੬ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੋ ਮਹਾਲਿਙ੍ਗਸ਼੍ਚਾਰੁਲਿਙ੍ਗਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯੋਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯੁਗਾਵਹਃ ॥ ੭੭ ॥

ਬੀਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਬੀਜਕਰ੍ਤਾ ਅਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾऽਨੁਗਤੋ ਬਲਃ ।
ਇਤਿਹਾਸਃ ਸਕਲ੍ਪਸ਼੍ਚ ਗੌਤਮੋऽਥ ਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ॥ ੭੮ ॥

ਦਮ੍ਭੋ ਹ੍ਯਦਮ੍ਭੋ ਵੈਦਮ੍ਭੋ ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਸ਼ਕਰਃ ਕਲਿਃ ।
ਲੋਕਕਰ੍ਤਾ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਮਹਾਕਰ੍ਤਾ ਹ੍ਯਨੌਸ਼ਧਃ ॥ ੭੯ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰਂ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬਲਵਚ੍ਛਕ੍ਰ ਏਵ ਚ ।
ਨੀਤਿਰ੍ਹ੍ਯਨੀਤਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਗਤਾਗਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਬਹੁਪ੍ਰਸਾਦਃ ਸੁਸ੍ਵਪ੍ਨੋ ਦਰ੍ਪਣੋऽਥ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਰਜਿਤ੍ ।
ਵੇਦਕਾਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਾਰੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਸਮਰਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਹਾਮੇਘਨਿਵਾਸੀ ਚ ਮਹਾਘੋਰੋ ਵਸ਼ੀਕਰਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਜ੍ਵਾਲੋ ਮਹਾਜ੍ਵਾਲੋ ਅਤਿਧੂਮ੍ਰੋ ਹੁਤੋ ਹਵਿਃ ॥ ੮੨ ॥

ਵਸ਼ਣਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਧੂਮਕੇਤਨਃ । var ਨਿਤ੍ਯਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ
ਨੀਲਸ੍ਤਥਾਙ੍ਗਲੁਬ੍ਧਸ਼੍ਚ ਸ਼ੋਭਨੋ ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੩ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਭਾਵਸ਼੍ਚ ਭਾਗੀ ਭਾਗਕਰੋ ਲਘੁਃ ।
ਉਤ੍ਸਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਮਹਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚ ਮਹਾਗਰ੍ਭਪਰਾਯਣਃ ॥ ੮੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਃ ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼੍ਚ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਮਹਾਪਾਦੋ ਮਹਾਹਸ੍ਤੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ॥ ੮੫ ॥

ਮਹਾਮੂਰ੍ਧਾ ਮਹਾਮਾਤ੍ਰੋ ਮਹਾਨੇਤ੍ਰੋ ਨਿਸ਼ਾਲਯਃ ।
ਮਹਾਨ੍ਤਕੋ ਮਹਾਕਰ੍ਣੋ ਮਹੋਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੮੬ ॥

ਮਹਾਨਾਸੋ ਮਹਾਕਮ੍ਬੁਰ੍ਮਹਾਗ੍ਰੀਵਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭਾਕ੍ ।
ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹੋਰਸ੍ਕੋ ਹ੍ਯਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਮਗਾਲਯਃ ॥ ੮੭ ॥

ਲਮ੍ਬਨੋ ਲਮ੍ਬਿਤੋਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਮਹਾਮਾਯਃ ਪਯੋਨਿਧਿਃ ।
ਮਹਾਦਨ੍ਤੋ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹਾਜਿਹ੍ਵੋ ਮਹਾਮੁਖਃ ॥ ੮੮ ॥

ਮਹਾਨਖੋ ਮਹਾਰੋਮਾ ਮਹਾਕੇਸ਼ੋ ਮਹਾਜਟਃ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਗਿਰਿਸਾਧਨਃ ॥ ੮੯ ॥

ਸ੍ਨੇਹਨੋऽਸ੍ਨੇਹਨਸ਼੍ਚੈਵ ਅਜਿਤਸ਼੍ਚ ਮਹਾਮੁਨਿਃ ।
ਵਕ੍ਸ਼ਾਕਾਰੋ ਵਕ੍ਸ਼ਕੇਤੁਰਨਲੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ॥ ੯੦ ॥

ਗਣ੍ਡਲੀ ਮੇਰੁਧਾਮਾ ਚ ਦੇਵਾਧਿਪਤਿਰੇਵ ਚ ।
ਅਥਰ੍ਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਃ ਸਾਮਾਸ੍ਯ ऋਕ੍ਸਹਸ੍ਰਾਮਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੯੧ ॥

ਯਜੁਃਪਾਦਭੁਜੋ ਗੁਹ੍ਯਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਜਙ੍ਗਮਸ੍ਤਥਾ ।
ਅਮੋਘਾਰ੍ਥਃ ਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ਅਭਿਗਮ੍ਯਃ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੯੨ ॥

ਉਪਕਾਰਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ਸਰ੍ਵਃ ਕਨਕਃ ਕਾਞ੍ਚਨਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਨਾਭਿਰ੍ਨਨ੍ਦਿਕਰੋ ਭਾਵਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਸ੍ਥਪਤਿਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੯੩ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸਨਸ਼੍ਚਾਦ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਨਕ੍ਤਂ ਕਲਿਸ਼੍ਚ ਕਾਲਸ਼੍ਚ ਮਕਰਃ ਕਾਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸਗਣੋ ਗਣਕਾਰਸ਼੍ਚ ਭੂਤਵਾਹਨਸਾਰਥਿਃ ।
ਭਸ੍ਮਸ਼ਯੋ ਭਸ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾ ਭਸ੍ਮਭੂਤਸ੍ਤਰੁਰ੍ਗਣਃ ॥ ੯੫ ॥

ਲੋਕਪਾਲਸ੍ਤਥਾ ਲੋਕੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਪੂਜਿਤਃ । var ਲੋਕਪਾਲਸ੍ਤਥਾऽਲੋਕੋ
ਸ਼ੁਕ੍ਲਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੁਕ੍ਲਃ ਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੯੬ ॥

ਆਸ਼੍ਰਮਸ੍ਥਃ ਕ੍ਰਿਯਾਵਸ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਮਤਿਰ੍ਵਰਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਸ਼ਾਖਸ੍ਤਾਮ੍ਰੋਸ਼੍ਠੋ ਹ੍ਯਮ੍ਬੁਜਾਲਃ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ॥ ੯੭ ॥

ਕਪਿਲਃ ਕਪਿਸ਼ਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਆਯੁਸ਼੍ਚੈਵਿ ਪਰੋऽਪਰਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੋ ਹ੍ਯਦਿਤਿਸ੍ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਸੁਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਸੁਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੯੮ ॥

ਪਰਸ਼੍ਵਧਾਯੁਧੋ ਦੇਵ ਅਨੁਕਾਰੀ ਸੁਬਾਨ੍ਧਵਃ ।
ਤੁਮ੍ਬਵੀਣੋ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਜਲੇਸ਼ਯਃ ॥ ੯੯ ॥

ਉਗ੍ਰੋ ਵਂਸ਼ਕਰੋ ਵਂਸ਼ੋ ਵਂਸ਼ਨਾਦੋ ਹ੍ਯਨਿਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਰੂਪੋ ਮਾਯਾਵੀ ਸੁਹਦੋ ਹ੍ਯਨਿਲੋऽਨਲਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਬਨ੍ਧਨੋ ਬਨ੍ਧਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸੁਬਨ੍ਧਨਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਸ ਯਜ੍ਞਾਰਿਃ ਸ ਕਾਮਾਰਿਰ੍ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹਾਯੁਧਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਬਹੁਧਾਨਿਨ੍ਦਿਤਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋऽਧਨਃ । var ਸ਼ਙ੍ਕਰੋऽਨਘਃ
ਅਮਰੇਸ਼ੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵਃ ਸੁਰਾਰਿਹਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯੋऽਨਿਲਾਭਸ਼੍ਚ ਚੇਕਿਤਾਨੋ ਹਵਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਅਜੈਕਪਾਚ੍ਚ ਕਾਪਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਙ੍ਕੁਰਜਿਤਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਰ੍ਧੂਮਕੇਤੁਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਸ੍ਤਥਾ ।
ਧਾਤਾ ਸ਼ਕ੍ਰਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਮਿਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਧ੍ਰੁਵੋ ਧਰਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਪ੍ਰਭਾਵਃ ਸਰ੍ਵਗੋ ਵਾਯੁਰਰ੍ਯਮਾ ਸਵਿਤਾ ਰਵਿਃ । var ਸਰ੍ਵਗੋਵਾਯੁਰਰ੍ਯਮਾ
ਉਸ਼ਙ੍ਗੁਸ਼੍ਚ ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਮਾਨ੍ਧਾਤਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਵਿਭੁਰ੍ਵਰ੍ਣਵਿਭਾਵੀ ਚ ਸਰ੍ਵਕਾਮਗੁਣਾਵਹਃ ।
ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ ਮਹਾਗਰ੍ਭਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰੋऽਨਿਲੋऽਨਲਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਬਲਵਾਂਸ਼੍ਚੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪੁਰਾਣਃ ਪੁਣ੍ਯਚਞ੍ਚੁਰੀ ।
ਕੁਰੁਕਰ੍ਤਾ ਕੁਰੁਵਾਸੀ ਕੁਰੁਭੂਤੋ ਗੁਣੌਸ਼ਧਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸ਼ਯੋ ਦਰ੍ਭਚਾਰੀ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਦੇਵਦੇਵਃ ਸੁਖਾਸਕ੍ਤਃ ਸਦਸਤ੍ਸਰ੍ਵਰਤ੍ਨਵਿਤ੍ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕੈਲਾਸਗਿਰਿਵਾਸੀ ਚ ਹਿਮਵਦ੍ਗਿਰਿਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕੂਲਹਾਰੀ ਕੂਲਕਰ੍ਤਾ ਬਹੁਵਿਦ੍ਯੋ ਬਹੁਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਵਣਿਜੋ ਵਰ੍ਧਕੀ ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਬਕੁਲਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਸ਼੍ਛਦਃ ।
ਸਾਰਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਜਤ੍ਰੁਰਲੋਲਸ਼੍ਚ ਮਹੌਸ਼ਧਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਕਾਰੀ ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਵ੍ਯਾਕਰਣੋਤ੍ਤਰਃ ।
ਸਿਂਹਨਾਦਃ ਸਿਂਹਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਃ ਸਿਂਹਗਃ ਸਿਂਹਵਾਹਨਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਪ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤ੍ਕਾਲਸ੍ਥਾਲੋ ਲੋਕਹਿਤਸ੍ਤਰੁਃ ।
ਸਾਰਙ੍ਗੋ ਨਵਚਕ੍ਰਾਙ੍ਗਃ ਕੇਤੁਮਾਲੀ ਸਭਾਵਨਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਭੂਤਾਲਯੋ ਭੂਤਪਤਿਰਹੋਰਾਤ੍ਰਮਨਿਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵਾਹਿਤਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਨਿਲਯਸ਼੍ਚ ਵਿਭੁਰ੍ਭਵਃ ।
ਅਮੋਘਃ ਸਂਯਤੋ ਹ੍ਯਸ਼੍ਵੋ ਭੋਜਨਃ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਃ ॥ ੧੧੪ ॥ var ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਕਃ

ਧਤਿਮਾਨ੍ਮਤਿਮਾਨ੍ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਸਤ੍ਕਤਸ਼੍ਚ ਯੁਗਾਧਿਪਃ ।
ਗੋਪਾਲਿਰ੍ਗੋਪਤਿਰ੍ਗ੍ਰਾਮੋ ਗੋਚਰ੍ਮਵਸਨੋ ਹਰਿਃ। ੧੧੫ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਗੁਹਾਪਾਲਃ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾਰਿਰ੍ਮਹਾਹਰ੍ਸ਼ੋ ਜਿਤਕਾਮੋ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਗਾਨ੍ਧਾਰਸ਼੍ਚ ਸੁਵਾਸਸ਼੍ਚ ਤਪਃਸਕ੍ਤੋ ਰਤਿਰ੍ਨਰਃ ।
ਮਹਾਗੀਤੋ ਮਹਾਨਤ੍ਯੋ ਹ੍ਯਪ੍ਸਰੋਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਮਹਾਕੇਤੁਰ੍ਮਹਾਧਾਤੁਰ੍ਨੈਕਸਾਨੁਚਰਸ਼੍ਚਲਃ ।
ਆਵੇਦਨੀਯ ਆਦੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਗਨ੍ਧਸੁਖਾਵਹਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਤੋਰਣਸ੍ਤਾਰਣੋ ਵਾਤਃ ਪਰਿਧੀ ਪਤਿਖੇਚਰਃ ।
ਸਂਯੋਗੋ ਵਰ੍ਧਨੋ ਵਦ੍ਧੋ ਅਤਿਵਦ੍ਧੋ ਗੁਣਾਧਿਕਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਨਿਤ੍ਯ ਆਤ੍ਮਸਹਾਯਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾਸੁਰਪਤਿਃ ਪਤਿਃ ।
ਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯੁਕ੍ਤਬਾਹੁਸ਼੍ਚ ਦੇਵੋ ਦਿਵਿ ਸੁਪਰ੍ਵਣਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਆਸ਼ਾਢਸ਼੍ਚ ਸੁਸ਼ਾਣ੍ਢਸ਼੍ਚ ਧ੍ਰੁਵੋऽਥ ਹਰਿਣੋ ਹਰਃ ।
ਵਪੁਰਾਵਰ੍ਤਮਾਨੇਭ੍ਯੋ ਵਸੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਪਥਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸ਼ਿਰੋਹਾਰੀ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਰਥਯੋਗੀ ਚ ਸਰ੍ਵਯੋਗੀ ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸਮਾਮ੍ਨਾਯੋऽਸਮਾਮ੍ਨਾਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਦੇਵੋ ਮਹਾਰਥਃ ।
ਨਿਰ੍ਜੀਵੋ ਜੀਵਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼ੁਭਾਕ੍ਸ਼ੋ ਬਹੁਕਰ੍ਕਸ਼ਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭੂਤੋ ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਰ੍ਣਵਨਿਪਾਨਵਿਤ੍ ।
ਮੂਲਂ ਵਿਸ਼ਾਲੋ ਹ੍ਯਮਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਤਪੋਨਿਧਿਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਆਰੋਹਣੋऽਧਿਰੋਹਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਲਧਾਰੀ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਸੇਨਾਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਕਲ੍ਪੋ ਯੋਗੋ ਯੁਗਕਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਯੁਗਰੂਪੋ ਮਹਾਰੂਪੋ ਮਹਾਨਾਗਹਨੋ ਵਧਃ ।
ਨ੍ਯਾਯਨਿਰ੍ਵਪਣਃ ਪਾਦਃ ਪਣ੍ਡਿਤੋ ਹ੍ਯਚਲੋਪਮਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਬਹੁਮਾਲੋ ਮਹਾਮਾਲਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹਰਸੁਲੋਚਨਃ ।
ਵਿਸ੍ਤਾਰੋ ਲਵਣਃ ਕੂਪਸ੍ਤ੍ਰਿਯੁਗਃ ਸਫਲੋਦਯਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੋ ਵਿਸ਼ਣ੍ਣਾਙ੍ਗੋ ਮਣਿਵਿਦ੍ਧੋ ਜਟਾਧਰਃ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਰ੍ਵਿਸਰ੍ਗਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸ਼ਰਃ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਃ ਸਹਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਨਿਵੇਦਨਃ ਸੁਖਾਜਾਤਃ ਸੁਗਨ੍ਧਾਰੋ ਮਹਾਧਨੁਃ ।
ਗਨ੍ਧਪਾਲੀ ਚ ਭਗਵਾਨੁਤ੍ਥਾਨਃ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਣਾਮ੍ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮਨ੍ਥਾਨੋ ਬਹੁਲੋ ਵਾਯੁਃ ਸਕਲਃ ਸਰ੍ਵਲੋਚਨਃ ।
ਤਲਸ੍ਤਾਲਃ ਕਰਸ੍ਥਾਲੀ ਊਰ੍ਧ੍ਵਸਂਹਨਨੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਛਤ੍ਰਂ ਸੁਚ੍ਛਤ੍ਰੋ ਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਲੋਕਃ ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਃ ਕ੍ਰਮਃ ।
ਮੁਣ੍ਡੋ ਵਿਰੂਪੋ ਵਿਕਤੋ ਦਣ੍ਡੀ ਕੁਣ੍ਡੀ ਵਿਕੁਰ੍ਵਣਃ। ੧੩੧ ॥

ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਕਕੁਭੋ ਵਜ੍ਰੋ ਸ਼ਤਜਿਹ੍ਵਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਧਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਕਤ੍ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਕਕੁਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਃ ਕਸ਼੍ਣਪਿਙ੍ਗਲਃ। ੧੩੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਣ੍ਡਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਸ਼ਤਘ੍ਨੀਪਾਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭੋ ਮਹਾਗਰ੍ਭੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭੋ ਜਲੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗਭਸ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਗਤਿਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਰੂਪੋ ਨੈਕਾਤ੍ਮਾ ਤਿਗ੍ਮਤੇਜਾਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਵਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਤ੍ਮਾ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਵਾਤਰਂਹਾ ਮਨੋਜਵਃ ।
ਚਨ੍ਦਨੀ ਪਦ੍ਮਨਾਲਾਗ੍ਰਃ ਸੁਰਭ੍ਯੁਤ੍ਤਰਣੋ ਨਰਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਮਹਾਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਨੀਲਮੌਲਿਃ ਪਿਨਾਕਧਤ੍ ।
ਉਮਾਪਤਿਰੁਮਾਕਾਨ੍ਤੋ ਜਾਹ੍ਨਵੀਧਗੁਮਾਧਵਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵਰੋ ਵਰਾਹੋ ਵਰਦੋ ਵਰੇਣ੍ਯਃ ਸੁਮਹਾਸ੍ਵਨਃ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦੋ ਦਮਨਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਾ ਸ਼੍ਵੇਤਪਿਙ੍ਗਲਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਪੀਤਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨਧਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਮੁਖਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਰ੍ਮਸਾਧਾਰਣੋ ਵਰਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਅਮਤੋ ਗੋਵਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਾਧ੍ਯਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਵਸੁਰਾਦਿਤ੍ਯੋ ਵਿਵਸ੍ਵਾਨ੍ਸਵਿਤਾऽਮਤਃ ੧੪੦ ॥

ਵ੍ਯਾਸਃ ਸਰ੍ਗਃ ਸੁਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੇਪੋ ਵਿਸ੍ਤਰਃ ਪਰ੍ਯਯੋ ਨਰਃ ।
ऋਤੁ ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਮਾਸਃ ਪਕ੍ਸ਼ਃ ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਸਮਾਪਨਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਲਵਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੁਹੂਰ੍ਤਾਹਃਕ੍ਸ਼ਪਾਃ ਕ੍ਸ਼ਣਾਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਜਾਬੀਜਂ ਲਿਙ੍ਗਮਾਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਰ੍ਗਮਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸਦਸਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਮਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰਂ ਪ੍ਰਜਾਦ੍ਵਾਰਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਂ ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪਮ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨਿਰ੍ਵਾਣਂ ਹ੍ਲਾਦਨਸ਼੍ਚੈਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਃ ਪਰਾ ਗਤਿਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਦੇਵਾਸੁਰਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰਮਹਾਮਾਤ੍ਰੋ ਦੇਵਾਸੁਗਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦੇਵਾਸੁਰਗਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਦੇਵਾਤਿਦੇਵੋ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਦੇਵਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਦੇਵਾਸੁਰਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਦੇਵਤਾਤ੍ਮਾऽऽਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਉਦ੍ਭਿਤ੍ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਿਰਜੋ ਨੀਰਜੋऽਮਰਃ ॥

ਈਡ੍ਯੋ ਹਸ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੋ ਦੇਵਸਿਂਹੋ ਨਰਰ੍ਸ਼ਭਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਵਿਬੁਧੋऽਗ੍ਰਵਰਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤਪੋਮਯਃ ।
ਸੁਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ੋਭਨੋ ਵਜ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਵੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਗੁਹਃ ਕਾਨ੍ਤੋ ਨਿਜਃ ਸਰ੍ਗਃ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਵਨਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਗੀ ਸ਼ਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯੋ ਬਭ੍ਰੂ ਰਾਜਰਾਜੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਅਭਿਰਾਮਃ ਸੁਰਗਣੋ ਵਿਰਾਮਃ ਸਰ੍ਵਸਾਧਨਃ ।
ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵੋ ਹਰਿਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਚਸਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸ੍ਥਾਵਰਾਣਾਂ ਪਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਯਮੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਃ ਸਿਦ੍ਧਭੂਤਾਰ੍ਥੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਵ੍ਰਤਾਧਿਪਃ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ।
ਵਿਮੁਕ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤਤੇਜਾਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸ਼੍ਰੀਵਰ੍ਧਨੋ ਜਗਤ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

(ਇਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ । )

ਯਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਭਗਵਾਨਿਤਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁਤੋ ਮਯਾ ।
ਯਨ੍ਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਯੋ ਦੇਵਾ ਵਿਦੁਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵੇਨ ਨਰ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਸ੍ਤੋਤਵ੍ਯਮਰ੍ਚ੍ਯਂ ਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਚ ਕਃ ਸ੍ਤੋਸ਼੍ਯਤਿ ਜਗਤ੍ਪਤਿਮ੍ ॥ ੧੫੪ ॥

ਭਕ੍ਤਿਂ ਤ੍ਵੇਵਂ ਪੁਰਸ੍ਕਤ੍ਯ ਮਯਾ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਤਤੋऽਭ੍ਯਨੁਜ੍ਞਾਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ੍ਤੁਤੋ ਮਤਿਮਤਾਂ ਵਰਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸ਼ਿਵਮੇਭਿਃ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਦੇਵਂ ਨਾਮਭਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨੈਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਮਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਏਤਦ੍ਧਿ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਧਿਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੫੭ ॥

ऋਸ਼ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਦੇਵਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਤ੍ਯੇਤੇਨ ਤਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ੍ਤੂਯਮਾਨੋ ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਤੁਸ਼੍ਯਤੇ ਨਿਯਤਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪੀ ਭਗਵਾਨਾਤ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਕਰੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਤਥੈਵ ਚ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਯੇ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਧਾਨਤਃ ।
ਆਸ੍ਤਿਕਾਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਧਾਨਾਸ਼੍ਚ ਬਹੁਭਿਰ੍ਜਨ੍ਮਭਿਃ ਸ੍ਤਵੈਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਹ੍ਯਨਨ੍ਯਮੀਸ਼ਾਨਂ ਪਰਂ ਦੇਵਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਕਰ੍ਮਣਾ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਭਾਵੇਨਾਮਿਤਤੇਜਸਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸ਼ਯਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਮਾਣਾਸ਼੍ਚ ਵ੍ਰਜਨ੍ਨੁਪਵਿਸ਼ਂਸ੍ਤਥਾ ।
ਉਨ੍ਮਿਸ਼ਨ੍ਨਿਮਿਸ਼ਂਸ਼੍ਚੈਵ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤਃ ਪੁਨਃਪਨਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰਾਵਯਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਕਥਯਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੇ ਭਵਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਤਃ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਸ਼੍ਚ ਤੁਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚ ਰਮਨ੍ਤਿ ਚ ॥ ੧੬੩ ॥

ਜਨ੍ਮਕੋਟਿਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਨਾਨਾਸਂਸਾਰਯੋਨਿਸ਼ੁ ।
ਜਨ੍ਤੋਰ੍ਵਿਗਤਪਾਪਸ੍ਯ ਭਵੇ ਭਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੧੬੪ ॥

ਉਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਚ ਭਵੇ ਭਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
ਭਾਵਿਨਃ ਕਾਰਣੇ ਚਾਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਯੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਥਾ ॥ ੧੬੫ ॥

ਏਤਦ੍ਦੇਵੇਸ਼ੁ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਾਪਂ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਨ ਲਭ੍ਯਤੇ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਾ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾ ਰੁਦ੍ਰੇ ਭਕ੍ਤਿਰਵ੍ਯਭਿਚਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੬ ॥

ਤਸ੍ਯੈਵ ਚ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਭਕ੍ਤਿਰੁਤ੍ਪਦ੍ਯਤੇ ਨਣਾਮ੍ ।
ਯੇਨ ਯਾਨ੍ਤਿ ਪਰਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਤਦ੍ਭਾਗਵਤਚੇਤਸਃ ॥ ੧੬੭ ॥ var ਯੇ ਨ

ਯੇ ਸਰ੍ਵਭਾਵਾਨੁਗਤਾਃ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਵਤ੍ਸਲੋ ਦੇਵਃ ਸਂਸਾਰਾਤ੍ਤਾਨ੍ਸਮੁਦ੍ਧਰੇਤ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਏਵਮਨ੍ਯੇ ਵਿਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਦੇਵਾਃ ਸਂਸਾਰਮੋਚਨਮ੍ ।
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਮਤੇ ਦੇਵਂ ਨਾਨ੍ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਪੋਬਲਮ੍ ॥ ੧੬੯ ॥

ਇਤਿ ਤੇਨੇਨ੍ਦ੍ਰਕਲ੍ਪੇਨ ਭਗਵਾਨ੍ਸਦਸਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਸ੍ਤੁਤਃ ਕਸ਼੍ਣ ਤਣ੍ਡਿਨਾ ਸ਼ੁਭਬੁਦ੍ਧਿਨਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਸ੍ਤਵਮੇਤਂ ਭਗਵਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਮਧਾਰਯਤ੍ ।
ਗੀਯਤੇ ਚ ਸ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯੇਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੧੭੧ ॥

ਇਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਚ ਸਰ੍ਵਦਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਯੋਗਦਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਂ ਚੈਵ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਂ ਤੋਸ਼ਦਂ ਤਥਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਏਵਮੇਤਤ੍ਪਠਨ੍ਤੇ ਯ ਏਕਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਯਾ ਗਤਿਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਯੋਗਾਨਾਂ ਵ੍ਰਜਨ੍ਤ੍ਯੇਤਾਂ ਗਤਿਂ ਤਦਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸ੍ਤਵਮੇਤਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸਦਾ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਅਬ੍ਦਮੇਕਂ ਚਰੇਦ੍ਭਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਦੀਪ੍ਸਿਤਂ ਫਲਮ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਏਤਦ੍ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਹਦਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਸ਼ਕ੍ਰਾਯ ਸ਼ਕ੍ਰਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਮਤ੍ਯਵੇ ॥ ੧੭੫ ॥

ਮਤ੍ਯੁਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਰੁਦ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਰੁਦ੍ਰੇਭ੍ਯਸ੍ਤਣ੍ਡਿਮਾਗਮਤ੍ ।
ਮਹਤਾ ਤਪਸਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਤਣ੍ਡਿਨਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਦ੍ਮਨਿ ॥ ੧੭੬ ॥

ਤਣ੍ਡਿਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਯ ਗੌਤਮਾਯ ਚ ਭਾਰ੍ਗਵਃ ।
ਵੈਵਸ੍ਵਤਾਯ ਮਨਵੇ ਗੌਤਮਃ ਪ੍ਰਾਹ ਮਾਧਵ ॥ ੧੭੭ ॥

ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸਾਧ੍ਯਾਯ ਸਮਾਧਿਸ਼੍ਠਾਯ ਧੀਮਤੇ ।
ਯਮਾਯ ਪ੍ਰਾਹ ਭਗਵਾਨ੍ਸਾਧ੍ਯੋ ਨਾਰਾਯਣੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਨਾਚਿਕੇਤਾਯ ਭਗਵਾਨਾਹ ਵੈਵਸ੍ਵਤੋ ਯਮਃ ।
ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਯ ਵਾਰ੍ਸ਼੍ਣੇਯ ਨਾਚਿਕੇਤੋऽਭ੍ਯਭਾਸ਼ਤ ॥ ੧੭੯ ॥

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਾਨ੍ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਨਿਯਮੇਨ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਤਵਾਪ੍ਯਹਮਮਿਤ੍ਰਘ੍ਨ ਸ੍ਤਵਂ ਦਦ੍ਯਾਂ ਹ੍ਯਵਿਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗ੍ਯਮਾਰੋਗ੍ਯਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਧਨ੍ਯਂ ਵੇਦੇਨ ਸਂਮਿਤਮ੍ ।
ਨਾਸ੍ਯ ਵਿਘ੍ਨਂ ਵਿਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਦਾਨਵਾ ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਪਿਸ਼ਾਚਾ ਯਾਤੁਧਾਨਾ ਵਾ ਗੁਹ੍ਯਕਾ ਭੁਜਗਾ ਅਪਿ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ ਸ਼ੁਚਿਃ ਪਾਰ੍ਥ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਭਗ੍ਨਯੋਗੋ ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਤੁ ਸੋऽਸ਼੍ਵਮੇਧਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ॥ ੧੮੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਭਾਰਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਪਰ੍ਵਣਿ ਦਾਨਧਰ੍ਮਪਰ੍ਵਣਿ
ਅਸ਼੍ਟਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ।

Also Read 1000 Names of Shiva :

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top